You are on page 1of 2

KABANATA 14: ANG TIRAHAN NG MAG-AARAL

Mga Tauhan: Makaraig Sandoval Pecson Isagani Juanito

Props: Pagkain Coffee table

Setting: Bahay ni Makaraig sa sala

Dialogue/Scenes:

*Nasa bahay ni Makaraig ang mga mag-aaral. Habang hinihintay na dumating si Makaraig ay natatalumpati si
Sandoval ukol sa mga hinanaing sa kanilang adhikain tungkol sa paaralan ng espanya*

PECSON: Lumabas na ang paghihimagsik! Grabe ah, wala na ba kayong ibang mapag-uusapan bukod diyan?

Di pa nagtatagal ay may mgha pangkaraniwang taong nagkakaroon ng pagsasakdal laban sa mga prayle at
ang gobernador-heneral ay nagdesisyon ng ilipat ang usapan sa Padre Probinsyal s autos ng mga prayle.

SANDOVAL: Ngunit anong dahilan. Sabihin niyo sa akin anong ang dahilan para hindi tayo payagan ng pagkakaroon
ng Akademya na nagtuturo ng Kastila.

PECSON: Isinasapanganib nito ang karangal ng buong bayan…..Ano ang malay mo kung anong ang ibig nila?
Marahil natatakot silang maintindihan ng mga mag-aaral ang batas at baka sila’y sumunod pa.

SANDOVAL: Hayaan nang masapanganib ang kalagayan nito; ang unibersidad ay dapat magbigay ng
pangangailangan sa mga mag-aaral. Habang walang katunayan ng masamang hangarin ay huwag nating hatulan
ang malayang pasya ng pamahalaan.

Pinagsama-sama tayo ditto ni Makaraig para ipahayag natin an gating tagumpay at bukas ay makikita na natin na
an gating pagsisikap ay may gantimpala ng papuri ng ating bansa. At sino ang nakakaalam nab aka ang pamahalaan
ay may pinaplanong bigyan kayo ng karangalan at palamuti na siya lamang karapat-dapat sa inyo?

PECSON: Umaasa akong hindi natin dadalhin an gating mga panukala sa ating mga paa. Pero kung sa kabila ng
lahat ng Sinabi ni Sandoval, ang heneral ay humingi ng payo at palagay, at sa wakas ay hindi bigyan ng pahintulot?

SANDOVAL: Kung ganon, sa dahilang sa mga kasulatan at sa mga limbag ay ipapahayag na iniibig niya ang niya ang
inyong ikatututo. Ang inyong pagsisikap ay hindi masasayang, kasi naisakatuparan ninyo ang hindi nagawa ng iba.
Sa gayo’y napilit niyo sila na alisan ng mascara ang kanilang sarili at kayo’y hamunin.

MAG-AARAL: Purihin si Sandoval. Mabuti ang ukol sa paghamon!

PECSON: *Hhhhmmm* Hahamunin tayo, at pagkatapos ay ano?

SANDOVAL: Kung walang Pilipino na maglalakas-loob na tanggapin ang hamon, Ako, sa ngalan ng Espanya,
tatanggap ng hamon.

*Lumapit si Isagani at niyakap si Sandoval at gumaya naman ang iba. Except kay Pecson*

*Pumasok ang isang binata. Niyakap ang lahat at nagsisigaw……*


RANDOMGUY1: Mabuting balita! Mabuting Balita! Tagumbay! Mabuhay ang wikang Kastila!

*Nagpapalakpakan ang lahat at nag group hug*

*Pumasok si Makaraig. *

MAKARAIG: Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. Ikwinento niya sa akin ang mga nangyari sa Los
Banos. Ipinagtangol niya an gating adhikain laban kay Padre Slavi, Heneral, Bise Gobernado at kay Simoun.

RANDOMGUY2: Mabuhay si Padre Irene!

Sila ay nagpasiya na sana’y isa-isantabi ang bagay na ito at hayaang itong nakatiwangwang.

PECSON: Subalit ang komite ay hindi tumutupad ng tungkulin nang may katagalan na.

MAKARAIG: Iyan din ang sinabi ni Padre Irene. Sinabi niya na ito ang pinakamabuting panahon upang pagusapan
ang mga bagay na ito. At samantalahin ang pagdalo ni Don Custodio, na siyang inatsan na humawak sa mga bagay
na ito.

RANDOMGUY: Mabuhay si Don Custodio!

PECSON: At pano kung mag-ulat siya laban sa ating panukala?

MAKARAIG: Sinabi ko rin yank ay Padre Irene. At sinabi niya na maaari natin maimpluwensyahan ang pagiisip ni
Don Custodio.

RANDOMGUY3: Pero pano natin siya maiimpluwensyahan?

ISAGANI: Si Pepay, maari natin hingin ang kanyang tulong. Matalik na kaibigan niya s Don Custodio.

JUANITO: Labis na kung hihingiin pa natin ang tulong ni Pepay sa mga ganitong bagay.

MAKARAIG: Maari natin lapitan si Ginoong Pasta, ang tagapayo ukol sa batas ni Don Custodio.

ISAGANI: Labis ko iyang naiibigan. Kung ako’y inyong papahintulutan, pupunta ako kay Ginoong Pasta at pag
walang kinahitnatnan ang lahat ay magagawa na ninyo ang inyong gusto.

*Sumang-ayon ang lahat kay Isagani. At agad-agad naming umalis ito upang pumunta kay Ginoong Leeds*