You are on page 1of 1

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB
GRADSKI Z AV OD ZE Z TTlTrcU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 61 2-08t 1Z -023t 1 10
URBROJ: 251-fi-Attfi-02
Zagreb, 2A.04.2011

Grad Zagreb, Gradskizavod za za5titu spomenika kulture prirode,
i na temelju 6lanka
6' stavka 1' todke g. Zakona o zaStiti ioduvanju r<urtuinirr-oobara (Narodne novine 69/99,
1ill1ia, 157/03-ispr.,87/09,88/'10, 61t1,25t12, 136t12,157t13, 152t4
i 98/15 - Uredba
izmjenama Zakona
9 =":tlti i oduvanju kulturnih dobara) ) i clanka g2. stavka 2. zakona oo
gradnji (Narodne novine. 153/13), povodom zahtjeva
stucjio ELLE o.o.o. z"gieb, Fallerovo
Setali5te 48 za uredenje javnih i zetenih povi5ina ni irgu
zrtava fasizma oko Doma
hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu, za izdavanie potvrdJ
da je glavni-pioier<t izraden u
skladu s posebnim uvjetima, izdaje

Potvrdu
Potvrduje se da su Glavni-izvedbe.ni arhitektonski projekt
za uredenje javnih i zelenih
povrSina Trgu Zrtava fa5izma oko Doma hrvatskih
likovnih umjetnika , Z"gi"dr, n.
'k'd'br'6118 i dio 6119 k.o-Centar, izraden od Studio ELLE d.o.o . Zagrebt,i"rr"tro
48, Setaliste
oznake:T.D.481177-16 od prosinca 2016. i Gtavnilpro;lm r<ra;o6rainog
uieoenia i
navodnjavanje, oko Doma hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu,
na .k.6.br.61 1g i dio 61 1g
k'o.centar izraden po Zagrebacki holding d.o.o.l pooruzniciZrinjevac,
Remelnecka t+
oznake 0171682 od prosinca 2016izradeni u skladu r por"bni*
tivietima [oie ovalzavoo, na
temelju Zakona o zaStiti i oduvanju kulturnih. dob^ara utvrduje za graclenje
gradevin e za koja
se nalazi na podrucju Urbane povijesne cjeline Grad Zagreb,
za koju je utvrdeno svojstvo
kulturnog dobra.
Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika s pripadajucom parcelom
na Trgu lrlava
fa5izma na k.d.br.611g,k,o.Centar ku Iturno je dobro za koje je Rje5enjem
Ministarstva
kulture RH KLASA: Up/l-612-0AtO2-01 11024 utvrdeno svojstvo
kulturnog dobra i upisano u
Reg istar kulturnih dobara RH pod brojem 2.0065 a nalazi
se n a podrudju Povijesne urbane
cje ine Grad Zagreb, za koju je rje5enjem Ministarstva kultur6,
KLASA uPil-612-08t02-
01/135, utvrdeno svojstvo kulturnog dobra, upisano u Registar
kulturnih dobara Republike
Hrvatske - Listu za5ti6enih kulturnih dobara, broj Registra: Z-1
525 (Narodne novine g1t11),
te se na istu primjenjuje Zakon o za5titi i oduvanju ku

NIK
prof

Dostaviti.
O Studio ELLE d.o.o. Zagreb, Fallerovo
2 Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju
graditeljstvo, komunalne poslove i promet
10000 Zag reb, Trg Stjepana Rad iea 1
3 Arhiva, ovdje