You are on page 1of 64

PRIRUČNIK

Zdravi životni stilovi i odnosi
među adolescentima

IZDAVAČ
Asocijacija XY, Sarajevo

AUTORI
Geko Mirela, Jakić Zvjezdana, Jašarbašić Elvira, Mehmedović Feđa, Penava Amela

RECEZENTICE
dr.sc. Suada Branković
Lamija Husić

LEKTURA
Nirmala Ajanović

GRAFIČKA PRIPREMA
DotArt@webs.com

ŠTAMPARIJA
DotArt@webs.com

TIRAŽ
100 kom

Projekat „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo“ se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje
lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu
pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

PRIRUČNIK
Zdravi životni stilovi i odnosi
među adolescentima

Sarajevo, 2016.

.

.................................................................5................10.. 6 1..... M odul 2 „Zdravi životni stilovi“......... Upotreba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci........... 54 6............................................ Stvorimo svijet bez nasilja ............................................9......1....................49 5.................. Literatura...........20 3.........................6.................................................. 8 1......................................1.........................2..............................................................60 6....................... 16 3........... Zašto mlada osoba treba volontirati i biti uključena u neku organizaciju u svojoj zajednici? .....................................................32 4.................................................3........................................... Uvod ................................ povezanost s nasiljem................2...................................17 3.................................................................................................................................................................................................................... Imam pravo na nenasilje ..........Šta nas čini vršnjacima?...... Mobilni telefoni i nasilje.............................................. Uvod...............................11 2............... Zdravi životni stilovi.......................................1... 24 4... Koje vrste nasilnih ponašanja postoje? .........................3................................................6........................ 18 3................................................. Spol i rod..........................................................4......................................................................................................... 6.........1.......... 18 3............3................................................................4.....48 5.....17 3.......................................................................................................................................................................... 10 1....................................38 5............................20 3..........................................1............................Svjedoci nasilja................................................17 3........................ Cyber aktivizam ...... Seksualnost i seksualno i reproduktivno zdravlje ...................5...............................................................49 5............................. opasnost koja vreba a o kojoj znamo malo ili nimalo .........................4....................................................................4.........................................................1.............................. Testiranje znanja učesnika.............................................................. 27 4....................................................................................................... 34 4....15 3........................................................................................... Kako nastaje vršnjački edukator?......50 5.....................................................................................................................................2......................................9 1.....3................................... O Asocijaciji XY........ povezanost s nasiljem..........................7.......................................................... Š ta rade vršnjački edukatori?................ Steroidi.............................2................................ K oje su posljedice nasilja među djecom?...................................... Uloga mladih u prevenciji nasilja i promociji zdravih životnih stilova – omladinski aktivizam ................................................................... Ko su vršnjački edukatori? ...2.......SADRŽAJ Recenzije......................... 61 7.............................11 Spol i rod....................................3............................................................................................................................ C yberbullying – nasilje preko interneta......................................................22 4.................................................................................................. Ishrana ................................................................................... pasivni posmatrači i/ili saveznici nasilja!?......od edukacije do mobilizacije ...........................................................................5................... Definicija vršnjačkog nasilja.............................62 .................12 2.......... 11 2...... Omkadinski aktivizam............................................................................................................. Kako se djeca trebaju ponašati u situaciji kada su izložena nasilju?......................................... 19 3..........................................................................5O 5........... 24 4.....................................8............................8......... 10 2...............................12........................................... Kako se roditelji trebaju ponašati u slučaju nasilja među djecom?.................................................................7....................................................................48 5................................................... Uzroci i posljedice nasilja........... Uloga nevladinih organizacija u omladinskom aktivizmu . 15 3........................................................................... 13 3................................... O vršnjačkoj edukaciji ........49 5.................. O priručniku ........................ 13 2........... O Vijeću mladih Općine Novo Sarajevo .........................................20 3...................48 5...................... Modul 1 „Prevencija nasilja u osnovnim i srednjim školama“ ......................................................................2....... Akronimi .................................................................................................................. Vršnjačka edukacija.......................................... Šta želimo i šta trebamo .............................................

podstiče mlade ljude na akciju. je sasvim dovoljan da bi čitalac uvidio na kvalitet ovog priručnika. priznajem da su dileme bile nepotrebne. mogao ipak privući pažnju mlade osobe. drugačijih pogleda. materijal je koncipiran tako da na moderan. uticati na uključivanje u volonterski rad i sl. teme za ragovor mladih sa roditeljima. primjeni nešto od preporuka iz priručnika.2015. Dakle. savremen način nudi mnoštvo novih informacija.RECENZIJE Husić Lamija Ministarstvo za obrazovanje. Novi pravac u razmišljanju i djelovanju mladih ljudi. Kada sam dobila zadatak da uradim recenziju Priručnika pod nazivom Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima. a prije svega spremnih na promjene.Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima. u odnosu na činjenicu da se radi o priručniku za mlade. po mom mišljenju. Takođe. iz provjerenih izvora. Bila sam skeptična u vezi sa ovom tematikom. Kakav treba biti sadržaj jednog priručnika da bi. nešto što već nije viđeno i napisano.godine Uraditi recenziju jednog priručnika nije lagan posao. priručniku koji je namijenjen najosjetljivijoj populaciji u društvu. za početak.01. uz lako dostupne informacije iz bilo koje tematike. podstaknuti je na razmišljanje. nauku i mlade Kantona Sarajevo Sarajevo. Međutim. ne samo željnih promjena. preko srednjoškolaca. može naći u ovom materijalu. moram priznati da sam prvo pomislila da li se nešto novo. Materijal nudi teme za razmišljanje. Teme za diskusiju između mladih se vrlo lako mogu naći u Priručniku. autoritetima se mogu crpiti iz Priručnika. na aktivno uključivanje u dešavanja u društvu. Stoga. već spremnih na promjene. Namijenjen je mladim osobama željnih novih saznanja. će. pa do studentske populacije. Priručnik pod nazivom Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima. Dakle.12. 6 . nastavnicima. zaintrigirati mladu osobu. mladi prestaju biti samo pasivni promatrači ili kritizeri postojećeg stanja u kojem se generalno nalazimo. je materijal predviđen da ga čitaju mladi ljudi – od učenika starijih razreda osnovne škole. Upravo jedan takav priručnik . Otvaraju se različiti putevi mladima ka promjenama. Posebno. nakon pročitanog i analiziranog materijala. preporučujem Priručnik za upotrebu i korištenje mladima i mislim da treba imati zasluženo mjesto u biblioteci (vlastitoj ili školskoj). zainteresirati je da pročita takav jedan priručnik i što je najbitinije. Jer.

Danas je period adolescencije. Autori su pokazali visoku sposobnost za konsekventno povezivanje naslova rukopisa sa pojedinačnim poglavljima u jedinstvenu zajedničku cjelinu. sa različitih aspekata djelovanja i istraživanja navode da je danas veoma teško biti adolescent zbog mnogih utjecaja. U priručniku je istaknut primarni značaj promocije zdravlja kao i edukacija u cilju smanjenja negativnog trenda razvoja i prisustva multiplih riziko faktora (MRF) među adolescentima.02. Praktičan rad je osmišljen kroz pristupe interaktivnog i samostalnoga rada. U odnosu na cjelokupan pregled. pritisaka i izazova za ovu populaciju. Priručnik je koncipiran tako da se stimulira njihova kreativnost hrabreći ih da uče i nudeći im potrebne vještine učenja o zdravim životnim stilovima i odnosima među adolescentima. znatno turbulentniji u odnosu na prethodne generacije.2016.dr. Suada Branković Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo. 7 . Djelo predstavlja znalački sintetiziran iscrpan pregled savremenih pristupa i metoda i na specifičan način predstavlja ovu složenu materiju. koji teži otvaranju perspektiva za razvoj vlastitih mišljenja.sc. Veliki broj savremenih naučnika koji se bave ovom problematikom. 01. godine Publikacija “Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima“je orginalno djelo grupe autora zasnovano na savremenim dostignućima nauke i struke. znanja i stavova baziranih na naučnim dokazima i teorijama o očuvanju individualnog zdravlja sa prikazom metodologije procjene zdravstvenih potreba. Danas mladi imaju potrebu za konciznim i savremenim priručnikom kao što je “Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima“ jer svojim sadržajem pokriva u cjelosti oblast na koju se odnosi. sadržaj rukopisa potpuno odgovara potrebama ove populacije kako u sadašnje vrijeme tako i u budućnosti.

1
Uvod

Priručnik je nastao kao rezultata rada mladih i eksperata na
projektu „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo
Sarajevo“ koji se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta,
„Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“
kojeg finansira Europska unija iz sredstava instrumenta za
predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
Jedan od najstarijih društveno negativnih fenomena je
nasilje kao oblik interakcije među ljudima, posebno među
mladim osobama. Svakodnevno smo svjedoci ubrzanog
razvoja ekspresije različitih oblika nasilja koji destruktivno
utiču na razvoj ličnosti. Sve to je bila inspiracija Vijeća mladih
Općine Novo Sarajevo i Asocijacije XY da kreiraju priručnik za
prevenciju nasilja prilagođen specifičnim potrebama mladih
koji trebaju preventivno djelovati i smanjiti stopu nasilja među
vršnjacima.
Asocijacija XY je od 2006. godine u svoj program rada uvrstila
i preventivne programe u polju prevencije nasilja gdje je
ostvarila zavidne rezultate implementirajući programe
za muškarce, programe za žene, kombinovane programe,
edukacije vršnjaka, nastavnog osoblja, članove i članice
drugih nevladinih organizacija ali i predstavnike i predstavice
ministarstava obrazovanja. Navedeno iskustvo je bilo polazna
osnova za kreiranje priručnika Zdravi životni stilovi i odnosi
među adolescentima. Vijeće mladih je doprinijelo u dijelu
priručnika koji se odnosi na rad sa mladima u zajednici i
važnost volonterizma za društvene promjene.
Dokument predstavlja dugoročni alat svim pojedincima i
pojedinkama, mladim ljudima, formalnim i neformalnim
omladinskim udruženjima i tijelima, nevladinim
organizacijama, institucijama i vijećima mladih koji tretiraju
probleme mladih i u svom radu koriste metodologiju
vršnjačke edukacije. Priručnik doprinosi promociji aktivizma
mladih u oblasti prevencije maloljetničkog nasilja, delikvencije
i promocije zdravih stilova života u lokalnoj zajednici, što je i
sveukupni cilj projekta.

1.1. O priručniku (metodološki kontekst) kvalitetnijoj tj. prosperitetnijoj budućnosti.
Priručnik se sastoji od 4 poglavlja:
Priručnik „Zdravi životni stilovi i odnosi među
adolescentima” rezultat je saradnje mladih aktivista, 1. Aktivizam
edukatora, trenera, vršnjačkih edukatora i drugih volontera 2. Nasilje
i profesionalaca okupljenih oko ideje da promjene počinju 3. Zdravi životni stilovi
aktivizmom, voluntarizmom i solidarnim odnosom 4. Moduli za provođenje edukativnih aktivnosti u školama
prema onima kojima je pomoć potrebna. Upravo ta Kroz uvodno poglavlje predstavljamo vam razloge
skoncentrisana snaga mladih generator je brojnih nastanka priručnika i metodološke okvire korištenja
promjena u gotovo svim kantonima, gradovima, općinama pojedinih struktura priručnika za planiranje i realizaciju
i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. aktivnosti u školama i lokalnim zajednicama.
Tamo gdje su stariji stali, mladi su nastavili. Tamo gdje se
nepomirljivi stavovi odraslih čine nerazrješivim, aktivizam Drugo poglavlje upoznaje vas s principima aktivizma te
mladih i vrijednost kojima se rukovode kažu drugačije. nudi odgovore na brojna pitanja o značaju aktivizma, u
dimenziji individualnog ali i društvenog razvoja.
Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini živi oko 700 000
mladih ljudi, međutim, mnogi od njih nisu aktivni, ne znaju Kroz poglavlje o nasilju, autorica nudi osnovne informacije
za svoja prava ili se ne bore za njihovu primjenu. Mnogi o pojavi, vrstama i posljedicama nasilja. Važno je istaći da
od njih žive u teškim uslovima, s otežanim pristupom u tom poglavlju možete pronaći informacije o najnovijim
obrazovanju, druženju, kulturi, nauci, istraživanjima i strategijama i intervencijama u kontekstu prevencije
drugim oblastima ključnim za društveni razvoj. Mnogi od nasilja i mobilizacije javnosti u pravcu društvene osude
njih nisu u mogućnosti da se bore za svoja prava. nasilja i razvijanja nulte tolerancije prema svim oblicima
nasilja.
S druge strane, u tom broju od 700 000 živi manji broj
mladih koji svoje vrijeme, pažnju i kapacitete usmjeravaju Poglavlje „Zdravi životni stilovi“ govori o zdravlju iz ugla
na promjene kojima teže i za koje se bore. Ti mladi ljudi životnih navika, trendova i važnih socijalnih i životnih
zalažu se za svih 700 000 vršnjaka, ali i onih nekoliko vještina. Naravno, kroz to poglavlje ponuđene su važne
miliona koji se rađaju i koji će biti rođeni. Ti mladi ljudi zdravstvene informacije neophodne za razumijevanje
stvaraju svijet po mjeri ljubavi, demokratije, poštovanja, posljedica nezdravih životnih navika i značaj uvođenja
tolerancije i ljudskih prava. zdravih.
Namjena ovog priručnika je da omogući pristup Posljednje poglavlje, pored informacija o vršnjačkoj
provjerenim, relevantnim i prilagođenim informacijama edukaciji, sadrži module koji pružaju jasne instrukcije za
i da pruži podršku izgradnji kapaciteta omladinskih izvođenje edukativnih radionica s mladima u osnovnim i
organizacija i drugih formalnih i neformalnih grupa koje srednjim školama.
se zalažu za principe jednakosti, poštivanje ljudskih Sva četiri poglavlja čine cjelinu koja, sigurni smo, može biti
prava te mobiliziraju mlade ljude u cilju unapređenja dostojan izvor kvalitetnih informacija iz navedenih oblasti.
njihovog položaja, pristupa obrazovanju, zdravlju i boljoj i

1.2. Šta želimo i šta trebamo? Želimo društvo koje uvažava, prepoznaje značaj i
promoviše seksualna i reproduktivna prava.
Mladi u Bosni i Hercegovini suočavaju se s različitim
problemima i izazovima koji su u vezi s njihovim zdravljem, Želimo društvo u kojem stigma i diskriminacija nemaju
obrazovanjem i zapošljavanjem. Društvene nejednakosti, svoje mjesto.
politička klima i socijalna nesigurnost značajno utiču na Želimo društvo u kojem nasilje nema prostora za
percepciju mladih prema njihovoj vlastitoj budućnosti. egzistenciju, društvo u kojem su empatija i solidarnost
Posebno zabrinjava indolentan odnos odraslih u rješavanju principi u komunikaciji među ljudima.
problema mladih.
A šta trebamo?
Bosna i Hercegovina je zemlja koja nema historiju
omladinskih pokreta koji su doveli do nekih ozbiljnijih A za to su nam potrebne promjene i mladi ljudi koji će
promjena. Dok u nekim zemljama omladinski pokreti kroz aktivizam mobilizirati svoje vršnjake da insistiraju
dovode do promjena zakona, propisa, uslova obrazovanja i na svojim pravima te svi zajedno potaknu društvene
zapošljavanja, u našoj zemlji mali broj mladih ustaje i koristi promjene koje će osigurati primjenu i zaštitu njihovih
svoje slobodno vrijeme za pozitivne društvene promjene. prava. Također, mladi ljudi su generatori ideja, stoga
aktivizam posmatramo kao prostor u kojem mladi
Upravo zbog toga je jedan od važnih ciljeva ovog priručnika razvijaju, dijele i koriste ideje za podsticanje pozitivnih
ohrabriti mlade ljude da ustanu i glasno iznesu svoj stav promjena važnih za razvoj našeg društva i naše zemlje.
i svoje mišljenje te udruže se sa svojim vršnjacima i traže
željene promjene. To mogu uraditi na različite načine:
1.3. Akronimi
1. Uključivanjem u organizacije civilnog društva
HIV – Human immunodeficiency virus (virus humane
2. Edukacijom drugih
imunodeficijencije)
3. Organizacijom demonstracija
4. Zagovaranjem i lobiranjem AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (sindrom
5. Otvaranjem nevladinih organizacija stećenog gubitka imuniteta)
6. Podizanjem svijesti građana o važnim društvenim
pitanjima SPI – spolno prenosive infekcije
7. Istraživanjima NVO – nevladine organizacije
8. Uključivanjem medija i sl.
OCD – organizacije civilnog društva
Šta ustvari želimo? XY – Asocijacija XY
Želimo da ovaj priručnik bude mjesto susreta ideja, IPPF EN – International Planned Parenthood Federation
informacija, znanja i pozitivnih stavova i vrijednosti te European Network
pomogne mladima i omladinskim organizacijama da
udruženim snagama traže od društva veća ulaganja u UNDP – United Nations Development Programme
njihovu budućnost. LOD - The Reinforcement of Local Democracy project
Želimo ohrabriti mlade da se aktivno uključe u promociju IAVE - International Association for Volunteer Effort
zdravlja, zdravih životnih stilova i kulture nenasilne
komunikacije.
Želimo podržati aktiviste tj. volontere u njihovim
nastojanjima da prave potrebne socio-kulturale promjene,
u cilju razvoja zdravijeg i sigurnijeg društva.
Želimo društvo koje njeguje, promoviše i štiti ljudska prava.
Želimo društvo koje mladima nudi mogućnosti kroz
osiguravanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.

10

Omladinski aktivizam obično predstavlja državljana Bosne i Hercegovine. prva Aktivizam mladih predstavlja široku aktivnost koja kategorija omladinskih organizacija jeste ista kao i u obuhvata više različitih aktivnosti i projekata. 11 . lokalne akcije i sl. za omladinski aktivizam je i osnivanje ili priključivanje već stvaranje publiciteta. podjelu omladinskih organizacija u dvije grupe. a druga pod pojmom omladinske pojmom omladinski aktivizam mogu se podrazumijevati organizacije podrazumijeva sve organizacije koje u svom male akcije u lokalnim sredinama. ali i šire djelovanje na statutu imaju definisano da je njihov rad usmjeren ka regionalnom. koji mladih koji su okupljeni oko neke zajedničke ideje i koji je usvojen 2010. Tako pod Zakonu o mladima FBiH. omladinske kroz zajedničko umrežavanje te provođenje određenih organizacije su sve one organizacije koje u svom projekata za cilj imaju unapređenje života mladih. mladima i da se bave pitanjem položaja i potreba mladih. sticanje upravljačkom tijelu imaju 2/3 mladih (osobe od 15 do kompetencija. sekcije. proizvodnja propagandnog materijala. Prema tom zakonu. mijenjati svijest društva i boriti se za poboljšanje svog položaja kako u lokalnoj zajednici tako i u regionalnoj. Uloga mladih u prevenciji nasilja i promociji zdravih životnih stilova – omladinski aktivizam Šta je to što jedna mlada osoba može uraditi da bi promijenila svoj položaj u društvu u kojem živi? Da li postoji mogućnost da mladi sami budu pokretači promjena u svojoj zajednici? Mladi imaju mogućnost i snagu u svojim rukama da kroz aktivizam krenu nadograđivati sebe. godine. Na državnom nivou. vijeće učenika. Aktivizam kao takav je planirano ponašanje da bi se U svim omladinskim organizacijama bi trebale postojati postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su stručne osobe za rad s mladima i te osobe se nazivaju podizanje svijesti. tj. U Bosni i Hercegovini je zakonima definisano da su osobe od 15 do 30 godina u kategoriji mladih. U Federaciji Bosne i Hercegovine Aktivizam mladih predstavlja društveni angažman ove organizacije su definisane Zakonom o mladim. samoorganizovanje mladih kroz formalne grupe. stvaranje koalicija. Zakon o omladinskom organizovanju je doprinose društvu kako u lokalnim zajednicama tako i na drugačije definisao omladinske organizacije. Još jedna mogućnost (ne samo političkih). nacionalnom i/ili međunarodnom nivou.1. vođenje kampanja omladinskim radnicima/radnicama. kao i preduzimanje drugih akcija kako postojećoj. omladinske organizacije. 2 OMLADINSKI AKTIVIZAM 2. te imamo višem nivou. kategorija mladih broji 700 000 stanovnika. neformalnoj grupi mladih kao što su školske bi se uticalo na socijalne promjene. entitetskoj i državnoj strukturi. rješavanje relevantnih pitanja čime 30 godina).

da bi naučili nešto novo. a sve iz jedne termos zajednici? boce. da dožive da im ljudi stekli nova iskustva. ne zato što je njihov rad besplatan. Iskustva mnogih zemalja pokazala su • zasnovanost na potrebama mladih. pomogli onima kojima je potrebno. sigurnost i pravdu za sve ljude.pacifizam. Mlade osobe koje su bile aktivisti u Na to pitanje postoji čitav niz odgovora. svoje društvo i svoju predstavlja jedan od osnova civilnog društva. jer se tako umrežavaju i provode • prilike za sticanje novih znanja. pa tako i omladinskog omladinsko udruženje radi da bi skrenulo pažnju na jeste volontiranje. a njihove potrebe bivaju ignorisane. Svaki načina. Mladi najlakše i najuspješnije zastupaju svoje interese kroz • zajednički poduhvat mladih.2 Zašto mlada osoba treba volontirati i dana tolerancije 2013. već zato što je njihov rad neprocjenjiv. mogućnosti i različitim oblastima društva. kada shvate da razlike ne postoje. Za jednog/u 12 . kažu lijepe riječi i ohrabre za ono što rade. Dobar primjer toga je obilježavanje Međunarodnog 2. ono najplemenitije u čovjeku . ali i ostvarivanja prava i jednakih mogućnosti učešća u • skup različitih interesovanja. Volontiranje se može definisati na više određenu temu ne bi bilo moguće bez aktivista. afirmišući lokalnu zajednicu. talenata. od pripreme do godine Međunarodni upravni odbor IAVE-a (Međunarodna realizacije same akcije. a glasi: „Volontiranje uradio/la nešto korisno za sebe. upoznali nove prijatelje i drugo. a neki od važniji su: tome su imali priliku da prvenstveno vide reakcije ljudi da bi mladi bili društveno korisni. godine. Najbolji osjećaj za mladu osobu koja asocijacija za volonterske aktivnosti) univerzalnom je aktivista jeste kada akcija prođe i kada shvati da je zaista deklaracijom o volonterizmu. aktivista ima priliku doprinijeti svakoj akciji. slobodu. • koristan je mladima i/ili zajednici. gdje su aktivisti nudili biti uključena u neku organizaciju u svojoj prolaznicima kafu.” (Sherry Anderson) Omladinski aktivizam najčešće podrazumijeva: ispunili slobodno vrijeme. „Volonteri nisu plaćeni. vještina i stavova. Ono što je najbitnije jeste potreba. mladi postaju marginalizovani dio društva. interaktivne radionice i sve što jedno Osnova bilo koje vrste aktivizma. kahvu i kavu. Ulične aktivnosti. da bez aktivizma i učešća mladih u društvenom životu • mogućnost za nova iskustva i izazove. su od značaja za njihovu budućnost i poboljšanje njihovog položaja u društvu. da mladi trebaju što više učestvovati u bilo kojem obliku • lični doprinos mladih u ostvarivanju zajedničkih ciljeva aktivizma i na taj način doprinijeti donošenju odluka koje i interesa. Jedna od definicija jeste i ona koju je usvojio 2001.” Akcije na ulici koje su na neki način šokantne i neočekivane za sve prolaznike su akcije koje dobiju najviše pažnje. omladinski aktivizam. jednake mogućnosti. Na taj način su željeli pokazati da smo svi isti bez obzira kako nas zvali. projekte u cilju unapređenja kvaliteta života mladih.

vladavinu prava i razvoj demokratije.1 Mlada osoba ima mogućnost da kroz aktivizam pokrene Osnovna srž aktivizma mladih jeste u nevladinim akcije koje su prvenstveno bitne lično njoj/njemu. vidjet će da nasilje nije odgovor na konfliktne situacije. organizacije i fondacije specijalizovane Podjela promotivnog materijala o određenoj aktivnosti kroz za pružanje edukativnih i konsultantskih usluga. Biti aktivan znači znati šta hoćeš i organizacije doprinesu promjenama u svojoj zajednici i želiš. ljude. stoljeću kada za jednu mladu osobu važi ideja izdavač: Razvojni program Ujedinjenih nacija. Nevladine organizacije i prijateljicama da je aktivizam ispravan izbor i da im on su udruženja koja su apolitično tijelo. društvu. veliki doprinos su dale mnoge međunarodne. a sam pojam nevladine organizacije je usko aktivizam mogu pokazati svojim kolegama. To znači uticati na odluke o ličnom razvoju. a koji se tiču članova organizacije ko će razgovarati i pokušati objasniti njihovog polja djelovanja. aktivistima dozvoljava da ljudima pokušaju objasniti zašto baš to rade i zašto je potrebno da Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju ih podrže u tome. Razvijaju se partnerstva s kroz primjere dobre prakse da nasilje nije rješenje. ravnopravnosti spolova. pitanjima. naveo/la na razmišljanje o nekoj temi i da sektora stiču kroz različite oblike edukacije i usavršavanja. bave se društvenim pruža alternativu za neispunjeno vrijeme van nastave. je doprinio/la maloj promijeni unutar tih osoba. i dr. i uraditi to. mlade potrebama. stanovništva i buduće nosioce promjena. Kao takve. upoznavanja novih prijatelja te sticanje novih znanja i vještina. u svojoj zajednici. vještina i iskustava. razgovor s prolaznicima. razvoju  tvoje zajednice. Mlade osobe kroz građana. 2006. i one trebaju biti Aktivizam je jedan od vidova prevencije vršnjačkog nasilja. kako je već rečeno. tu je uvijek neko od rješavanje skoro svih problema u društvu. upoznaješ nove moguće da aktivisti koji vjeruju u neku ideju nisu tu. devijantno i nasilno. Putem nevladinih za mlade ljude da pokažu šta je to što oni žele promijeniti organizacija mlade osobe mogu dobiti priliku za putovanja. da „što nije na facebooku nije se ni desilo“. a koje aktivisti nevladinog oraspoložio/la. stavovima i željama. prijateljima povezan s pojmom civilnog društva. Zato je neophodno posvetiti adekvatnu pažnju njihovim Svaka osoba može doprinijeti promjeni u društvu. mogu se baviti svim pitanjima jer mlade osobe koje su jednom krenule s volontiranjem koja se tiču jednog društva. vlastima i realizuju njihovi zajednički projekti i programi.aktivistu/kinju važno je da zna da je nekoga taj dan modernog civilnog društva. ljudskim Aktivisti su najvažniji dio svakog društva. čiju potrebu nameću i zahtijevaju problemi i izazovi razvoja 2. podršku. korektori vlasti. lobiranja. kao i podršci i razvoju osobe imaju snagu da kroz aktivizam i omladinske omladinskog aktivizma. te da organizacijama koje pružaju mnoštvo načina na koje promijeni nešto u svojoj sredini. okupljati mlade i pružati im i upoznale se sa svim što nudi volonterizam kao takav. Kada se desi da neki volonter/ka Praksa je da se nevladine organizacije uključuju u pokaže simptome nasilnog ponašanja. Ured u Bosni i Hercegovini. osim škole i kafića imati i druge Organizacije postoje jer imaju aktiviste i ništa ne bi bilo aktivnosti koje će omogućiti da putuješ.3 Uloga nevladinih organizacija u Omladinski aktivizam ima najveću moć za promjenu stanja omladinskom aktivizmu u jednom društvu jer. U pogledu novih znanja. Lokalne akcije koje djeluju mlada osoba može upotpuniti svoje vrijeme. mogu uticati na politiku. Bezbroj je 13 . o održivom razvoju. stičeš nova znanja (npr. mladi su nosioci promjena i oni mogu biti ta snaga koja će pokazati kroz Nevladine organizacije su specifična forma organizovanja svoj aktivizam šta je ispravno ponašanje.  2. vladine i nevladine agencije. debatovanja.) i vještine (projektnog menadžmenta.4 Cyber aktivizam 1 Izvor: „Priručnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini”. evropskim integracijama biti aktivista i može doprinijeti promjeni u društvu. Živimo u 21. Svaka organizacija ima svoje pravilnike o ponašanju i jedno Nevladin sektor u većini zemalja ima veliki značaj za razvoj od osnovnih pravila je da se osobe ne smiju ponašati civilnog društva. i baš svako može pravima. osjećati direktno na stanovništvo jedne lokalne zajednice prilika su se korisno za sebe i svoju zajednicu. marketinga). komuniciranja.

A najbolji način za širenje poruka tolerancije u ovom konkretnom slučaju bilo je uključivanje poznatih sportista koji su uzor mladim ljudima. što je pozvalo i građane/ke da se tome priključe. 14 . Ovaj vid aktivizma ne zahtijeva previše uključenosti mladih osoba u sam rad organizacije. Počelo je širenje ideja o obilježavanju mjeseca tolerancije virtuelnim svijetom i ljudi su počeli razgovarati o tome i u realnom svijetu. kliktizam. ali je dobra i pozitivna vijest da se sve više mladih osoba uključuje u tzv. ozvaničio koaliciju i na taj način pokrenuo podršku mnogih. novembra obilježavale mjesec tolerancije. ima mogućnost da promoviše pozitivne društvene vrijednosti. Oni koji do tada nisu znali za koaliciju i Supergrađane/ ke.primjera gdje se internet. U to su se uključile i druge poznate ličnosti. oktobra do 16. koji još uvijek nije zakonom regulisan u Bosni i Hercegovini. Koalicija za borbu protiv mržnje „Zanemari razlike“ iz Sarajeva je svoju kampanju počela na facebooku i to uz podršku koju joj je pružio Edin Džeko. Social Media Team funkcioniše na taj način da njegovi članovi ne postavljaju negativne vijesti nego šire samo pozitivne priče i pozitivne vijesti. Pozitivna strana digitalnog aktivizma je da jedna mlada osoba može širiti pozitivne vijesti među svojim vršnjacima bez obavezog članstva u nekoj organizaciji. Kliktizam je naziv za oblik aktivizma u društvenim medijima. Važno je da se uvijek pronađe način kako skrenuti pažnju svih ljudi u online svijetu na dešavanja u realnom svijetu. Zašto baš taj početak?! Edin Džeko je podržao ovu kampanju tako što se fotografisao u promotivnoj majici s porukom protiv mržnje. za koji je zaslužna Asocijacija XY koja je prepoznala da osnovci sve više žive „nezdrav“ i neaktivan život što poslije dovodi do zdravstvenih problema. ali doprinosi vidljivosti i pozitivnom pritisku na ljude koje imaju oko sebe. Sve koalicije su od 16. Svaki vid aktivizma. Primjer dobre prakse za digitalni aktivizam je Social Media Team koji je nastao u okviru projekta „Super Građani Super Građanke“. U Bosni i Hercegovini postoji inicijativa „Supergrađani i Supergrađanke“ koju čini devetnaest koalicija za borbu protiv mržnje na području cijele države. Organizacije koje su prepoznate kao partneri vlasti u donošenju odluka imaju mogućnost da pozitivno utiču na cjeokupno društvo. bilo to kroz organizacije ili putem društvenih medija. gdje svi članovi tog tima širom Bosne i Hercegovine na svoje privatne profile postavljaju pozitivne vijesti o toleranciji i poštivanju drugog i drugačijeg. koristi u negativne svrhe. Najbolji primjer direktne saradnje vlasti i NVO je uvođenje izbornog predmeta Zdravi životni stilovi u osnovne škole. Aktivnosti su se obavljale u realnom svijetu ali isto tako i na društvenim mrežama. pa tako dolazi do toga da se neka osoba zainteresuje za ono što se stalno postavlja na društvene mreže i odluči se uključiti u neku organizaciju. u tom momentu su počeli istraživati.

uskraćivanje manipuliranjem. Bolne su ZANEMARIVANJE je nedostatak odgovarajuće situacije kada neko ismijava onog drugog u kontinuitetu. ismijavanje načina odijevanja) Nasilje je skup ponašanja koji ima za cilj kontrolu nad • zdravstveno . uznemirava. zabava. napadanje drugih. U svim slučajevima namjera je • zanemarivanje osnovnih životnih potreba ista: povrijediti nekoga i biti iznad te osobe. osobu koja će te uvesti u svijet glume. praveći se da on ne postoji i da ne vrijedi više oblika: družiti se s njim/njom. intelektualno. čuvanje. U zadnje vrijeme često se spominje riječ nasilje .nasilje u školi. To su osobe od kojih naučiš važne stvari u životu! S njima se želimo osjećati prijatno.) zanemarivanja i zlostavljanja. jer razara njihove emocije (npr. Dijete se počinje osjećati izolovano. • edukativno . presvlačenje.kada roditelji ne sarađuju sa emocionalno. kada se insistira da dijete ličnost pojedinca.kada se ne vodi računa o drugim osobama upotrebom sile i moći. mada nam nekada to ne polazi za rukom. razvija spava samo bez obzira na strahove koji ga strah. nanosi bol. socijalno i materijalno blagostanje svakog školom i ne pružaju pomoć djetetu) pojedinca. Imam pravo na nenasilje Živjeti.1.. remeti međuljudske odnose. fizički napada ili ga jednostavno na njegov normalni psihički i fizički razvoj a ima ignoriše. unesrećuje. 3 stvorimo svijet bez nasilja 3. što bitno utiče vrijeđa ga i zlostavlja. upoznavati se s drugim ljudima je jedna od najljepših stvari u životu. djeteta (hranjenje. prate ili kada se ne reaguje na djetetov plač. kući. namjerno uznemiravanje i jer se misli da je to dobro za njegov razvoj. ružne stvari i narušava odnose među prijateljima. prema djetetovim potrebama i ne uvažavaju NASILJE je neprihvatljivo ponašanje.. brige i njege odraslih prema djetetu. • emocionalno . Često u tom zajedničkom životu jedni drugima nanosimo bol koja stvara pritisak. sa ismijavanjem. Nažalost. pa se zato može posmatrati kroz prizmu • socijalno zanemarivanje (uskraćivanje društva vršnjaka. zastrašivanjem i djetetovoj zdravstvenoj zaštiti (npr. • fizičko (npr. isključivanje pojedinca iz grupe ili imitiranje gesti pojedinca.) nakon što dječak/-ca ili grupa počne ismijavati nekoga. To je uzastopno.kada odrasli imaju pasivan stav odbačeno od svih. roditelji pričaju o nasilju na poslu. uzimanja terapije neophodne za izlječenje) Nasilje se odražava na tjelesno. igranje. U prijatelju ili prijateljici iz škole možeš otkriti nešto što ispunjava tvoju dušu. kada je dijete nezaštićeno od ostali bilo iz istog ili iz susjednih razreda također počnu povreda i opasnosti). energiju neophodnu da funkcioniše muzička grupa u školi. stvara nezadovoljstvo.. 15 ..

provedena u BiH pokazuju da i nismo i nasilna i nenasilna uče. ne postoje uslovi za dijalog i suočavanje s otmicama. drugoj osobi. ratovima i sl. prijateljstva cjelini. saradnje. ponašanje. To je Ono što je upečatljivo jeste zasigurno nepostojanja empatije i loše komunikacije. Upravo stoga. zloupotreba moći i samo u školskim hodnicima: nedisciplina. Ako se o postupcima Čini se da na svijetu nema države koju nije otvoreno razgovara i ako su poruke jasne dotaklo zlo nasilja nad djecom i njihove i prepoznate. bave ljudskim pravima. ZLOSTAVLJANJE Istraživanja o nasilništvu nad djecom zato je bitno naglasiti da se ponašanja je svaka namjerna. Životne vještine u zajedničkom • seksualno 3. Šutnja i saučesništvo pred od spomenutih oblika mogu sresti. One će ih naučiti • emocionalno Bosni i Hercegovini. i očekivanja. većina ljutnje i strategije rješavanja sukoba. ako znamo da nasilje nastaje svrhom nanošenja a u preko 50 posto slučajeva trajalo je kao produkt nezadovoljenih potreba boli ili stresa duži vremenski period. posebno u Bosni i Hercegovini. ali nasilnim ponašanjem i maltretiranjem. kako da se nose s porazom i gubitkom • ekonomsko iluzije. pomogne u razmišljanjima i načinima sprečavanja nasilja. kontinuirano nasilno zdravstvena zaštita. obrazac ponašanja i činjenica da prevenciju nasilja nad koji destruktivno djecom. vladinih studija pravi osvrt u odnosu Riječ je o sposobnostima koje će pomoći Vrste zlostavljanja i na spomenute sektore djelovanja. fizičko i Ako govorimo o uzrocima. faktori su koji doprinose nasilju. kako emocije utiču na misli i ponašanje.2 Uzroci i posljedice nasilja životu podrazumijevaju pozitivnu • medijsko komunikaciju s drugima. kada nema povjerenja. Međunarodna zajednica ponašanje i ne poštuju drugoga. jako važno. dugoročno nesagledivim posljedicama. što znači da neizazvana ništa drugačiji od ostalih zemalja . socijalnog identiteta. impulsivnosti. ali joj je svojstvena i njegova neovisnih nevladinih organizacija koje se suprotnost: „LJUBAV“. koja je bazirana • edukativno Nasilje u školi se često pojavljuje kada na dogovoru. socijalna zaštita. ubistvima. nastavnici i drugi autoriteti u osjećanja pripadnosti . ima nekoliko pojavnih oblika. među najlošijima Nasilna ponašanja mogu rezultirati je u Evropi. ali Promovisanje nenasilne komunikacije djeluje na djetetov i šire.grupi. vandalizam i materijalna šteta. postoje i oni specifični koji se prepoznaju diskriminacija. 16 . Ovo je zloupotreba moći sa je u porastu.nasilje se mogu mijenjati i naučiti nova. kompromisu. U društvenoj zajednici nasilje se ni odgovornosti među učenicima i kada manifestuje krađama. Prema izvještajima prirodi. suoče se s rizikom i • fizičko slučajeva prevencije nasilja nad djecom nepoznatim. pravosuđe i policija. razvijanju svog • verbalno ne postoje ili se ne poštuju pravila ličnog identiteta. ponašanja. posmatramo kao dio sistema zaštite važno je radi upućivanja na važnost razvoj i osjećaj djece od nasilja koji većinom uključuje prepoznavanja osjećaja kod drugih. zastrašivanje među mogućnost i olakšavamo nekome da nam grupama. aktivnosti najvažnijih institucionalnih tolerancije. vlastite vrijednosti. moraju sve više potencira primjenu Konvencije objasniti zašto to rade i prestati s tim. učenicima da prihvate posljedice nasilnog ponašanja su: analizirajući najfrekventnije mjere svojih postupaka. UN-a o pravima djeteta. nepoznavanja emocija. oni koji provode nasilno zloupotrebe. društvu u školi. seksualno nasilje i sl. kada su prava djece u pitanju. planiraju i iznalaze načine • psihičko koje se provode u tim sektorima zaštite u za rješavanje problema. U školi se neki problemima. pozivajući ujedno države da preuzmu odgovornost Nasilje je možda svojstveno čovjekovoj u sprečavanju nasilja. stanje u BiH. sl. savladavanja frustracija. otvaramo emocionalno nasilje. razumijevanja toga a podrazumijeva sistema kao što su: obrazovanje.

3. ili se 17 . ogovara. To može biti: udaranje. odnosno kojima se želi nanijeti se od kratkotrajnih incidenata i svađa djece. poruka. podstiče njihovu radoznalost i privlači ih prividom 1. otimanje i također pronašlo svoje mjesto i sve češće mladi postaju uništavanje stvari.4 Koje vrste nasilnih ponašanja postoje? Moderne tehnologije (internet. druže. osobu ili osobe. kada se uvredljivi Direktno nasilje se događa kada osoba koja vrši nasilje: sadržaji šalju putem SMS ili e-mail poruka. gotovo bezgraničan. su djeci i odraslima sticanje mnoštva informacija i s obzirom na njihov oblik. S obzirom na oblik nasilja. čupanje. snaga karakterističan na dvjema ravnima: jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca. 2. stvari). dijeli na: postupaka može se razlikovati po obliku. zatvaranje i zaključavanje. dominaciji sile na individualnom ili grupnom planu.. Nasilničko ponašanje djece. termin) razlikuje koje se žele uništiti. kao i na stvari poznato i kao „buling“ (bullying. • lažno se predstavlja kao onaj nad kojim se vrši nasilje. funkciju i na to na koga su neslućene komunikacijske mogućnosti. kad se žrtvu poziva na telefon. Osnovna šteta. šutiranje. razlika je upravo u namjernoj želji da se drugom djetetu 2. težini. Definicija vršnjačkog nasilja od nje iznuđuje novac. te ju se ucjenjuje. mobilni telefon) omogućile Nasilna ponašanja se mogu dijeliti na različite načine.). pokazuju bezobrazne • šalje viruse na e-mail ili mobilni telefon. eng. omalovažavanje (kada neko nekome kaže da ne vrijedi. Indirektno nasilje – ono koje se ispoljava prema nanese zlo. kojima se želi nanijeti bol. • šalje uznemirujuće poruke mobilnim telefonom. Postoje brojne definicije vršnjačkog nasilja. kada se uhodi određena osoba. telefona.. Fizičko nasilje – nasilje kojim se povređuje tijelo slobode i samostalnosti.. njegove/njene volje dodiruju po intimnim dijelovima • postavlja internetske ankete o žrtvi. vršnjaka. intenzitetu 1. Psihološko nasilje – nasilje kada se upućuju prijeteći itd. kada se neko okrivljuje za nešto što nije uradio/la. ne druže. ponavljanoj akciji tokom određenog vremena i supstituiranim ciljevima (osobe. Socijalno nasilje – nasilje kada se neko isključuje iz e-mailom ili na chatu. Seksualno nasilje – nasilje kada nekoga protiv na mobitelu. s obzirom na koga je usmjereno. grupnih aktivnosti. guranje. ili mu se prijeti. Međutim. Svako od ovih svjesnih Nasilje se. Postoje dvije vrste nasilja preko interneta. posebno je izazovan za djecu i vrste: mlade. Direktno nasilje – ono koje se ispoljava direktno na i vremenskom trajanju. naziva dijete izloženo napadu nekog drugog djeteta. postoje sljedeće svijet. pored zanimljivih druge osobe. težine. To može biti: vrijeđanje Ovaj oblik nasilja nad djecom obuhvata situacije kad je (kada neko nekome kaže da je glup. tinejdžera ili ga ružnim imenima). žrtvi. dijeli na: ili psihičko nasilno ponašanje prema djeci (po Konvenciji 1. porijekla. tijela.5 Cyberbullying – nasilje preko interneta 3. 3. Neprijateljsko nasilje – nasilje kojim se nekom drugom ponavljanje istog obrasca i odražava neravnopravan odnos želi nanijeti bol ili ga ozlijediti. • šalje uznemirujuće slike putem e-maila ili MMS poruka 4. koje je učinjeno s ciljem povređivanja i uključuje 2. kada se bezobrazni • šalje pornografiju i neželjenu poštu na e-mail ili mobilni sadržaji u vidu slika i riječi šalju. ružan.). pogledi. Dopadljivi virtuelni usmjerena. sadržaja i razmjene informacija i komunikacije. grimase.3. slike. Instrumentalno nasilje – nasilje kojim se želi nešto UN-a svaka osoba mlađa od 18 godina) od strane njihovih dobiti. upućuju bezobrazne riječi. a ne odgovara na njeno javljanje. s obzirom na funkciju. kada se pričaju laži o nekoj • ukrade ili promijeni lozinku za e-mail ili nadimak na osobi. direktno i indirektno. nasilje je davljenje. ili nagovaraju druge da se s tom osobom ne chatu. ismijavanje (kada se neko grupe djece ili odrasle osobe putem interneta ili mobilnog nekome ruga zbog visine. kada se putem SMS ili e-mail poruka šire glasine • objavljuje privatne podatke ili neistine na chatu. blogu ili o žrtvi ili druge osobe nagovaraju da se s njom ili s njim internetskoj stranici. da ga niko ne voli. tjeraju na seksualne odnose. žrtve cyber nasilja. putem SMS ili e-mail telefon. ocjena. 5. Verbalno nasilje – nasilje kada se koriste riječi da bi se povrijedila nečija osjećanja. a za sve njih je zajedničko da pod nasiljem podrazumijevaju svako fizičko Nasilje se. 3.

„utiskuje“ biološkim spolovima. velikom broju djece upravo ta su pogrešne pretpostavke. ponašanja i osjećaje koje se koristi za vršenje određenog oblika nasilja među društvo. međusobno isključivim alternativama – muško i žensko. anatomskim slanje okrutnih. 2005. Rod donosi moderno doba tehnologije. zapadna kultura tipično klasifikuje ljude isključivo ili kao muškarce ili kao žene. konvencije. prema kulturnim uzorima koje nam ona radoznalost i privlači ih prividom slobode i podastire. nanijeti bilo kakvu štetu djetetu. kulturalno i društveno vlasniku mobilnog telefona. Upravo to olakšanje u izradi i razmjeni podataka često stavove. jeste i nasilje putem podrazumijeva društvene. vrijednosti. napade na privatnost. 2007:136). uznemiravanje. identitete i očekivanja za . Moderne aplikacije kao što su Whatsapp. Rod je sigurno jedna od audiosnimke. nesavjestan pristup štetnim sadržajima. Skype Mobile App i sl.Nasilje putem interneta uključuje podsticanje grupne 3. On nije zauvijek zadan ili nepromjenljiv. Light i Keller. Milić. Praksa podjele pojedinaca razredu. svijetu vrlo vjerovatno ne bi bila nasilna. . proizvedene razlike žena i muškaraca. fotografija. posebno dekonstruiramo „kao članovi određene društvene je izazovan za djecu i mlade. Odnosi se na nebiološke. Wharton. kao i i fiziološkim razlikama koje uslovljavaju razlike u kreiranje internetskih stranica koje sadrže priče. premda se ta podjela ne može primijeniti na sve pojedince u ljudskoj Jedan od popularnih oblika nasilja nad djecom. kod nasilja na prema spolu pokazuje također grupe muškaraca i internetu postoji snaga pisane riječi. a unutar aplikacije moguće je formiranje ključnih dimenzija identiteta. predodžbe. 1994. vrijeđanje. Viber.6 Mobilni telefoni i nasilje temelju reproduktivnih organa. fizičkoj pojavnosti i reproduktivnim organima jer se slike i šale na račun žrtve. Spolne razlike često prati pretpostavka da Naime. jer između muškaraca činjenica služi kao podsticaj da se nasilno ponašaju. kulturološke i povijesne mobilnih telefona. crteže. omogućavaju brzu preoblikovani i društveno-kulturno uobličeni pojam razmjenu podataka uključujući fotografije. videoporuka. koji vrsti. s obzirom na to da se na internetu može jednostavno razlikovati na temelju puke može dogoditi bilo kad i bilo gdje. u iz bioloških faktora. Ono uključuje bilo kakav oblik poruke razlike između žena i muškaraca te obuhvata zbog koje se dijete osjeća neugodno ili mu se tako prijeti različite društvene uloge.odnosno bilo kakva višestruko slana poruka kojoj je cilj uvrijediti. poziv žene i muškarce u društvu. Pošto nasilnik pripadnosti jednoj od tim dvjema kategorijama. uz pomoć različitih modela i mehanizama većim grupama povezanim spomenutim aplikacijama.može biti tekstualna. Međutim. U interneta katkad mogu biti i ozbiljnije od posljedica većini društava spol djeluje kao kategorija s dvjema nasilja u stvarnim situacijama. Uz to. slike. „muško”. video i spola u ljudskom društvu. povezanost s nasiljem mržnje. kao ni u ostalim životinjskim vrstama. Nerijetko se uzima zdravo za gotovo da se Dalje. kao „žensko” nasuprot onima etiketiranima kao Pisana riječ djeluje konkretnije i realnije od izgovorene. u pravilu na 3. što znači da svaki put ponovno pročitati šta je nasilnik o njoj napisao. vrlo je mala mogućnost da se izbjegnu ovakva ponašanje muških i ženskih pojedinaca i pojedinki nasilna ponašanja. 2007). ali i prema našim ličnim afinitetima“ (Milić. iako i žena postoje mnoge sličnosti pa se to ponašanje u stvarnom ne može pretpostaviti samo na temelju spola. Spol i rod. Posljedice nasilja preko nalaze u funkciji njihovih reproduktivnih uloga. 18 . katkad i prijetećih poruka.7. Sami ga tvorimo i Dopadljivi virtuelni svijet. gotovo bezgraničan. publika koja posmatra nasilje preko interneta razlike između muškaraca i žena proizlaze ponajprije često je mnogo šira od one na školskom igralištu. podstiče njihovu zajednice. muškosti i ženskosti (Calhoun. praćenje. očekivanja. koja podrazumijeva grupa kojima se spomenuti sadržaji mogu distribuirati. Može uključivati pojedinca/ke ukorijenjenim u biologiji. zaprijetiti. Tako kategorija roda ukazuje na Messenger. To može ostati anoniman. te Pojam spola povezan je s karakteristikama širenje nasilnih i uvredljivih komentara. norme. samostalnosti. ispred zgrade i slično. jer žrtva može žena kao da su kategorijalno različiti. socijalizacije. se ne preklapaju karakteristike ljudi etiketiranih a u verbalnom obliku uvrede se lako mogu zaboraviti.

svojim ponašanjem. s kojima se drugi zezaju i • Često nisu raspoložena. Često se osjećaju ujak. • Povlače se u sebe. već ulijeva dolaziti iz nje. činjenica da ono ostavlja posljedice. poznanik. podsticati i nagovarati druge da 3.. nesigurna su popularni. Ponekad djeca koja se ponašaju desiti svakoj ženi i da nasilje nije posljedica ženinog nasilno ne znaju da je takvo ponašanje loše. uključujući u školi. mogu biti i organizatori grupe. strah ih je i nikome ne govore šta to nemaju određeni razlog. koji ga trpe i onih koji ga vide a ne reaguju i ne sprečavaju. • Kada treba da idu u školu.8. Koje posljedice imaju djeca koja vrše nasilje? se provodi nad osobom samo zbog pripadnosti određenom Takva djeca su vrlo često i sama bila izložena nasilju. djetetom? • Djeca koja su žrtve vršnjačkog nasilja često su tužna Djeca nasilnog ponašanja osjećaju se snažnijim.RODNO ZASNOVANO NASILJE je bilo koji oblik nasilja koji 3. vjeruju da i depresivna.) ili bilo koji poznati (prijatelj. Imaju lošiju pažnju i silovanje. vide se veoma moćnim. 19 . tako da nasilje posmatraju? se nasilje nad njima teško uočava ukoliko nema tragova Treća kategorija učesnika u nasilju su svjedoci nasilja na tijelu. Nasilje nad ženama je tokom ih neko drugi navodi na nasilje.1. tj. upotrebom fizičke ili psihičke sile. Opčinjena su nasilnim filmovima.. porodici ili negdje drugdje. Ponekad jednog spola nad drugim. ali i na onu djecu Djeci koja se ponašaju nasilno također treba pomoći. ali roditelji i nastavnici trebaju znati da djeca koji kao posljedicu prisustvovanja nasilju mogu imati na indirektan način. fizički.s poniženjem i nepoštivanjem • Često im se ne ide u školu. te su vrlo često Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje. • Odbijaju da razgovaraju s roditeljima i postaju drska prema njima. Ponekad se dešava da mijenjaju put do škole. seksualno ili ekonomski. a nasilje nad ženama je način da oni tu moć znaju bolje načine komuniciranja s vršnjacima ili prolaze održe. seksualno uznemiravanje. Koje posljedice nasilje ostavlja na djecu koja to Djeca se vrlo teško odlučuju da prijave nasilje. fizičko nasilje. kako na djecu koja su žrtve nasilja. cijenjena. hiljada godina historije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas. Ta djeca ne moraju uvijek biti uključena u čin nasilja. pa to pokazuju kroz nasilje. ali mogu u budućnosti promjenama u njemu. poštovanje. Koje su posljedice nasilja među djecom? se nasilno ponašaju. odnosno povećanu anksioznost ili strah. karakteriše ih anksioznost i strah.2. Ako se njima ne pomogne. ostavlja Koliko je ozbiljna pojava nasilja među djecom govori dugoročne posljedice i na nasilnika. imaju nisko samopoštovanje. imaju noćne Nasilje se hrani šutnjom svih onih koji ga provode. Koje posljedice imaju djeca koja su žrtve vršnjačkog nasilne odrasle ljude i nasiljem će rješavati svoje probleme. Važno je znati da se nasilje može kojima je izvršeno nasilje.8. su. sin. onih more. im se dešava. žale se na bolove u stomaku i glavobolje. jedino što će postići bit će strah ostalih. nasilja? 3. znaju zaspati plačući. bilo spolu. incest i koncentraciju. neki prijatelji. a realno nije vrijedna. a ponekad se javlja i nesanica. a da za koje ismijavaju. npr.8. videoigricama. Koja postati i tolerantniji prema različitim oblicima agresivnog su to ponašanja koja nam mogu ukazati na nasilje nad ponašanja. Nasilje nad ženama je primjer zloupotrebe moći kroz neke probleme. ukazuju na nasilje nad njima. ne njihovo škole. tako i na one koji vrše nasilje. dobijaju temperaturu. Druže se s drugom a koji je ugrožava psihički. Sklonost ka nasilju. ona će odrasti u 3. Često oni koji su izloženi nasilju. prestaju da jedu. djecom koja su također nasilna i konstantno vole da se Nasilnik može biti član porodice (muž. suprotstavljaju odraslim osobama. loš uspjeh u školi. Ona možda ne imaju moć. neprihvaćena zbog svog ponašanja. ustvari njih se boje.3. Osoba koja tako nastupa . a ne koja to nasilje posmatraju. ukoliko se ne zaustavi. kolega) frustrirano i djeluju kao da ne saosjećaju s onima nad ili nepoznati muškarac. samo kazniti ih. ili se boje ići u školu i drugoga. brat. ili oponašaju ponašanja nego sistema patrijarhata u kojem muškarci stariju braću i sestre ili ljude kojima se dive.8. pa mole roditelje da ih voze i dovoze iz strah. tužni su. često ometaju školske aktivnosti i imaju pedofiliju. otac. šef. imaju malo prijatelja.

stručni saradnici u školi. slučaju nasilja među djecom? • razgovarati s djetetovim nastavnicima i stručnim saradnicima u školi. razumijevanju djetetovih potreba ili sa svojim djetetom uzmu u obzir i sljedeće: ograničenja . a to mogu biti: roditelji. time ne čini ništa pogrešno.9 Kako se djeca trebaju ponašati u situaciji u društvu drugova. kako dijete ne bi prisustvovalo 3. oblicima nasilja.11 Svjedoci nasilja. stručnog saradnika u školi. omiljeni nastavnik. kako • obavijestiti i roditelje druge djece. kako bi se i od njih dobila podrška Ukoliko roditelj ima sumnju da mu je dijete žrtva nečijeg u promjeni ponašanja svog djeteta. Sram ne treba će uraditi sljedeće: osjećati žrtva. pasivni posmatrači i/ili • informisati se o simptomima koji se javljaju kod djece saveznici nasilja!? koja su doživjela nasilje i potruditi se da. ponašanje. potražite pomoć Iako sve češće slušamo. opiše događaje koji su vezani za nasilje nad njim/njom. Ono o čemu djeca nad kojom se vrši nasilje ne trebaju razmišljati jeste da su ona ta koja zaslužuju nasilje. odnosno. tokom i nakon razgovora ličnosti djeteta. 3. uticati na te ljude da se drugačije ponašaju. možemo očekivati njihovu nasilja. koliko je ono u stanju. a najčešći su: Ukoliko se nasilje dešava na putu do škole ili u školi: • savjetovati dijete da u školu ide ili se iz nje vraća uvijek • Žrtve ne znaju ili nemaju dovoljno snage da se 20 .gradimo povjerenje. potrebno je biti uporan i ne treba • potruditi se da pružite svom djetetu priliku da vam odustajati. dešava u školi. mladih izjavljuje da su bili žrtve jednog ili više slučajeva nasilja. Ukoliko je odnos s djecom zasnovan na poštivanju Također je važno da roditelji prije. Svako nasilje treba biti prijavljeno pravovremeno. čim se dijete prvi put povjeri da je doživilo nasilje. direktor ili neko drugi. kada neku konfliktnu situaciju dok mu dijete priča jeste sljedeće: nenasilno riješi. više se baviti djetetom. koja mogu biti bi se adekvatno reagovalo i spriječilo daljnje nasilno potencijalne žrtve nasilja. kada su izložena nasilju? • potražiti pomoć nastavnika i stručnih saradnika u školi. • ne ohrabrivati dijete da uzvraća nasiljem prema osobi koja vrši nasilje nad njim/njom. kao jedan oblik da smo pravedni i istrajni.10 Kako se roditelji trebaju ponašati u nasilnim scenama u porodici. • ukoliko dijete ne želi da razgovara o tome šta se • slušati svoje dijete i ne prekidati ga. nasilnog ponašanja. • ukoliko primijeti da dijete ima model nasilnog ponašanja u porodici. te oblik nasilja koji se nad njim ili njom provodi. spremnost i volju za saradnju i kompromise. Poznato je da je jedini način zaustavljanja nasilja među • potruditi se da ga uvjerite da vam treba prijaviti svaki vršnjacima – prepoznavanje postupaka i osjećanja. nasilje je u stalnom porastu i sve veći broj psihologa u nekoj zdravstvenoj instituciji). Žrtve nasilja obično osjećaju ponaša. jer on ima problem. nasilnog ponašanja. tako što sram. a kad djeca uvide • ne treba zanemarivati zastrašivanje. Razloga je mnogo. • razgovarati s njim/njom i objasniti mu/joj posljedice Djeca se ne bi trebala sama suočavati s problemom nasilja. potrebno je da pokuša to zaustaviti. detaljno. vidimo ili svjedočimo određenim stručne osobe (npr. jer je neko nasilan prema njima.3. Ono čega se roditelj treba pridržavati nasilno. • reagovati odmah. već trebaju tražiti pomoć odraslih i to onih u koje imaju • povećati prisutnost roditelja u djetetovim povjerenja. te da zajednički (otvoreni) razgovor o onome šta se dešava. ukoliko se neki od njih prepozna kod djeteta. Ukoliko roditelj sumnja da se njegovo dijete nasilno jer nasilje ne zaslužuje niko. već onaj koji vrši nasilje. potrebno je ohrabriti ga da mu • hvaliti svoje dijete svaki put kada se ono ne ponaša ispriča sve što može. Vlastitim primjerom gradimo autoritet kod djece. aktivnostima.

• Pojedini mladi ljudi smatraju da postoje blaže forme nasilja. nesretnom. Neki od njih su ili mladi ljudi koji su u poziciji da se umiješaju. hrabrosti ili odlučnosti da prijave. što je posebno evidentno među mladićima koji smatraju da je prijavljivanje nasilja kukavički čin. Ne postoji teže i lakše nasilje! Zašto onda da ne budu pasivni posmatrači i saveznici nasilja već šutimo? Zašto ne budemo na strani žrtve? generatori pozitivnih promjena. mali super heroji u svojim Razgovarali smo s učenicima osnovnih i srednjih škola o lokalnim zajednicama. nezadovoljnom i situacije. komšije. pate.) i postavljanje negativnih Razlog tome je činjenica da mogu doprinijeti zaustavljanju. osobina (štreber. žrtvu. Svjedoci nasilja su osobe koje vide određene nasilne Nasilje osobu čini tužnom. vršnjaci. Prvenstveno mislimo nasilje se hrani odobravanjem i šutnjom. glavonja i sl. vrijeđanje i omalovažavanje osobe pred grupom. pa misle da one ne ostavljaju ozbiljne posljedice na žrtvu te se stoga ne osvrću na njihovu pojavu. adekvatno suprotstave nasilju. • Mladi. Svjedoci nasilja su „publika“ nasilja mogu biti destruktivne. učenici i sl. • Nedostatak informacija i znanja koji bi mladima pomogli da prepoznaju određene forme ponašanja kao nasilne. ali ogovaranje. prestaju učiti i postižu često svjedoka nasilja u prevenciju nasilja. jer 21 . Upravo zato se nasilje najčešće dešava u javnosti. Interesantno je da veliki broj mladih ne zna da je Svjedoci nasilja nisu direktno uključeni u vršenje nasilja. što je najvažniji princip. učenici su promijenili Svjedoci nasilja su prijatelji žrtve. Dokazivanje u na prijavljivanje nasilja. nakon edukacije mnogo toga a da ne ugroze sebe. misle da je nasilje individualna stvar i da ga treba tako i tretirati. saosjećajnosti prema žrtvama nasilja. Kasnije. zaustave ili obeshrabre nasilje u njihovoj okolini. u školi ili na ulici. Svjedoci nasilja mogu uraditi ne ostavljaju fizičke posljedice. svjedoci koji znaju kako se treba nasilju. • Nedostatak empatije tj. To nam govori da mladi ljudi koju nasilnici vole i trebaju kako bi imali gdje i pred kim ne poznaju nasilje u mjeri koja bi ih ohrabrila da se aktivno da demonstriraju svoju moć i superiornost u odnosu na uključe u njegovu prevenciju. glasno čak izjavili kako smatraju da ove forme nasilja pripadaju progovore ili urade bilo šta što bi doprinijelo zaustavljanju „blažim“ oblicima nasilja koje „jačaju“ žrtvu s obzirom da nasilne radnje ili radnji. i podrške ili uključivanje roditelja/staratelja u udaranje. ali ne znaju kako ili ne žele da reaguju. • Društvene norme obeshrabruju osobe da prijave nasilje. Mnoge osobe koje su žrtve nasilja često se zatvaraju u sebe. online ili offline. • Svjedoci nasilja nemaju dovoljno snage. stoga ovaj priručnik lošije rezultate u školi nego je to bio slučaj prije nego su ujedno predstavlja naša nastojanja da ohrabrimo mlade postali žrtve. često žrtve. o žrtvama i posljedicama nasilja. žrtvu. komentara na Facebooku ili Twitteru oblik nasilja koji prijavljivanju nasilja ili pružanju pomoći žrtvi. • Roditelji nesvjesni mogućih posljedica ohrabruju djecu da na nasilje odgovaraju nasiljem. rođaci. To su odrasli na žrtvu može destruktivno djelovati. međunarodne studije ističu potrebu za uključivanjem prestaju izlaziti s prijateljima. uzrocima nasilja i posljedicama koje ostavlja na ophoditi u slučaju da svjedoče nasilju. davanje etiketa osobama na osnovu njihovih njihova pasivnost ih svrstava u poziciju saveznika nasilja. traženje stručne pomoći grupi upotrebom nasilja često podrazumijeva ismijavanje. što je apsurdno. članovi mišljenje ističući kako su smatrali da samo fizičke forme tima. rješavanje problema nasilja.

Aktivni svjedoci nasilja ohrabrit će žrtvu da se obrati za pomoć. ohrabrujući druge vršnjake da postupe pozitivno. aktivni svjedok je samo ona osobe koja prepoznaje problem i odlučuje zaustaviti nasilje. to je njihov problem • Boje se da ne budu povrijeđeni ili ne postanu nova žrtva nasilnika • Osjećaju se bespomoćno da bi zaustavili nasilje • Ne vole žrtvu ili smatraju da žrtva zaslužuje to što joj/mu se dešava • Ne žele skrenuti pažnju na sebe • Plaše se osvete nasilnika • Smatraju da ukoliko kažu odraslima. 22 . seksualnog. Smatra da ne može ili nije u poziciji da kaže ili uradi nešto što bi zaustavilo nasilje ili pomoglo žrtvi. govoreći javno protiv nečije ideje da se ponaša nasilno.3. zaustavljajući ih tokom dešavanja. Zašto svjedoci nasilja šute i ne reaguju? Mnogo je razloga zašto mladi koji svjedoče nasilju ne reaguju na njega: • Nije moje da se miješam. Frustrirano – jer se osjeća bespomoćnim da nešto uradi. digitalnog i drugih oblika nasilja. naravno. Također. Pristup aktivnih svjedoka nasilja podrazumijeva intervencije u slučaju fizičkog. 2. aktivni svjedoci nasilja potražit će pomoć prije nego se nasilje desi ili će pozvati pomoć tokom nasilja. Dok svako može biti svjedok nasilja. na način koji je siguran za nju ali i za žrtvu. uputiti je do stručnih osoba koje mogu pružiti adekvatnu pomoć. Zbunjeno i nekomotno – pritisak da se pridruži nasilju jer želi biti na strani pobjednika ili većine vršnjaka (fenomen: „sakrivanja u grupi“) 3. zaustavljajući ih prije nego se i dese. obeshrabrujući pojedince i grupe da budu nasilni prema nekome. Aktivni svjedoci će pružiti pomoć žrtvi. verbalnog. kako da na sigurne i pozitivne načine preveniraju ili intervenišu u slučaju da dođe do nasilja ili uznemiravanja. Uplašeno – biti na strani nasilnika jer ne želi postati nova žrtva 4.12. neće postići ništa ili mogu još više zakomplikovati situaciju • Smatraju da samo slabići prijavljuju nasilje • Ne znaju šta da urade Kako se svjedok osjeća zbog toga: 1. Krivim – jer nije reagovao i pomogao žrtvi Važno je naučiti mlade. posebno potencijalne svjedoke nasilja.

23 .

24 . Koliko zdravstvenih programa imamo u osnovnim i srednjim školama. posebno ne u zemljama u kojima je zdravlje taboo ili se ne posmatra kao važno društveno pitanje o kojem mladi uče u školama.1 Uvod Govoriti o zdravlju i zdravim životnim stilovima nije jednostavan zadatak. Bosna i Hercegovina pripada zemljama koje ne ulažu u zdravlje mladih. kakva je ishrana učenika. Mislimo da odgovor na svako od postavljenih pitanja ujedno naglašava značaj preokreta u društvenoj svijesti o značaju zdravlja za nas danas i naše društvo sutra. cigarete i alkohol.4. da li su i kolikoj mjeri su im dostupne nezdrave namirnice. sokovi.

svojih vršnjaka.2% djece uzrasta od 5 (upotreba droga. seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. društvo. Živjeti u društvu koje indirektno propagira stav da prva cigareta predstavlja korak naprijed tj. Prema brojnim problemima koji su u vezi s njihovim zdravljem. Sljedeći problemi su identifikovani za unapređenje ishrane djece u Federaciji Bosne i 25 . Studija je pokazala da se mladi suočavaju s nedostatkom Prema podacima Zavoda za javno zdravlje FBiH. gdje mladi Prekomjerna tjelesna težina i pretilost posebno su prisutni ljudi npr. maloljetničke trudnoće i rano stupanje u seksualne odnose izazovi su s kojima se svakodnevno susreću mladi i odrasli. 22. Politika od dana istraživanja. Posebno „Evaluacija implementacije i efektivnosti programa je zabrinjavajuća činjenica da mladi sve ranije stupaju u Inicijativa mladića u BiH i Hrvatskoj” koja je obuhvatila spolne odnose bez potrebnog znanja i informacija koje bi 260 učenika prvih razreda (srednja škola u Sarajevu) im pomogle da donesu zdrave i sigurnije odluke. sredinama u kojima su ove teme tabuizirane. duboko ukorijenjeni u bh. srednjoškolska populacija zapošljavanjem. jer u takvim - rano stupanje u seksualne odnose. Mladi u BiH suočeni su s ispitanika je izjavilo da pije jednom mjesečno.6 godina. pod izraženim su zdravstvenih problema adolescenata u FBiH. da će prvi seksualni odnos doprinijeti razvoju pozitivnog - izražena sklonost negativnim i rigidnim imidža mlade osobe opasni su društveni trendovi koji su društvenim normama (maskulinitet). politike i izvještaji Ovom studijom utvrđeno je da 65% ispitanika redovno zdravstvenih institucija ističu potrebu za ulaganjem praktikuje opijanje s više od 6 pića po jednoj noći.9% je pretilo. upotrebom i zloupotrebom zdravlje. Brojna istraživanja. pod uticajem alkohola izlažu se dodatnim rizicima među starijom djecom gdje se 31. maloljetničkim trudnoćama i se često osjećaju stresno i anksiozno. nasiljem. često preuzimaju stavove svojih vršnjaka ili korištenje duhanskih proizvoda jedan je od najizraženijih su pod izraženim vršnjačkim pritiskom. Posebno je izražen fenomen „uvezanih rizika“. iskorak u svijet odraslih ili kao najčešći među adolescentima s područja Kantona Sarajevo: - upotreba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci (alkohol i duhanski proizvodi). ponudila je važne i relevantne informacije o mladima u KS. - nasilje. mjestima mladi teško pronalaze relevantne sagovornike - nezdrave životne navike i pa informacije traže na različitim mjestima a najčešće od - problemi s mentalnim zdravljem. Ukupno uticajima maskuliniteta te su skloni različitim oblicima 14% aktivnih pušača su pripadnici školske populacije (11% rizičnih ponašanja. podacima ovog istraživanja.3% djece je pretilo. Kod djece uzrasta od broja ispitanika. analize. mentalnim zdravljem.4 Zdravi životni stilovI Prva cigareta. 30% u zdravlje adolescenata. je suočena s brojnim problemima vezanim za mentalno nezdravim životnim navikama. Posebno su opasni u - rizična seksualna ponašanja. Studija Godina stupanja u prvi spolni odnos je 13. - rodna nejednakost. marihuana. Kod velikog a od tog broja 13.3% njih je suočeno s prekomjernom rizika kojima su oni bili izloženi u posljednjih 6 mjeseci tjelesnom težinom a od tog broja 3. što potvrđuje podatak da je 68% mladih izjavilo da psihoaktivnih supstanci. odlazak u caffe barove koji poslužuju nargile i alkohol. strategije. često međusobno povezanih. djevojke i 17% mladići). rizična seksualna ponašanja i nasilje) do 10 godina suočava s prekomjernom tjelesnom težinom što umnogome dodatno povećava rizik. informacija. preko 50%. zabilježeno je više povezanih 10 do 15 godina.

populacija mladih srednjoškolskom omladinom. Prosječna dob prvog koja ima dnevnu fizičku aktivnost iznosi 15% dok 27% uzimanja je 15 godina. prvog injektiranja droga je 21 godina. Ova životna faza se odlikuje konsolidovanjem mentalnog života. Najčešće korištena droga je marihuana. Godine. godine • Skromna su finansijska sredstva koja se izdvajaju života. brzo se prelazi na doručkuje. Alkoholičari i narkomani su isključivo droge ima kontinuitet zaliječeni a ne izliječeni jer posljedice tog konzumiranja • U porastu je broj saobraćajnih nesreća vezanih za trajno oštećuju organizam. uobičajeno 60% mladih doručkuje svaki dan. 5.2% mladih smatra alkohol neprihvatljivim.8% muškarci. 21% mladih konzumira duhan svaki dan (67. 38. naročito među zdravlja Zavoda za javno zdravstvo FBiH.9% mladih porast broja novih potrošača psihoaktivnih supstanci koji konzumiraju duhan su u dobi od 18 do 22 godine.900 u Federaciji BiH). 26 . s rasponom od 6 do 10. liječenje. se povećava s uzrastom. mladima ukazuju da 44. a posebno racionalnim mentalnim za rješavanje ovog problema u domenu prevencije i sazrijevanjem. represije i tretmana. koju sedmično dok 15. demobilisani borci i druge rizične grupe iz djetinjstva u svijet odraslih i uobičajeno traje od 15. Značaj ovog priručnika ogleda se u podizanju svijesti Analizom stanja u Bosni i Hercegovini može se adolescenata1 i razvijanju njihovih zdravih životnih stilova konstatovati sljedeće: koji imaju veoma važnu ulogu u njihovom daljnjem • Dostupnost opojnih droga je sve veća psihofizičkom razvoju ličnosti jer kao zdrave i vrijedne • Eksperimentisanje s drogama počinje sve ranije mlade ličnosti bit će korisni članovi porodice i cjelokupne • Trend porasta broja mladih i žena koje konzumiraju društvene zajednice.2% žene) dok 6.8% Na osnovu tih istraživanja. raseljena lica.4% ne konzumira alkohol dok 33.Hercegovine jasno naglašava potrebu za obrazovnim i Prema Studiji o mladima u Bosni i Hercegovini objavljenoj socijalnim odgovorom na ovaj problem.1% mladih alkohol konzumira ili su već ovisnici o nekim vrstama droga. ispitanika nije fizički aktivno.5% alkohol konzumira vikendom. djeca bez 1 Adolescencija je razdoblje razvoja i odrastanja čovjeka. je da ovisnik uzima više supstanci istovremeno. koristi od 7 do 25% adolescenata. do 20. Opijatski tip ovisnosti najprisutniji je dok 37. ali ih ne svaki dan. (4. upotrebu opojnih droga i alkohola • Visoka korelacija korištenja opojnih droga sa samoubistvom.000. kristalizacijom stavova i mišljenja. Svakodnevno predstavlja veliki problem kako u svijetu tako i u našoj konzumiranje češće je među mladim muškarcima.7% mladih alkohol konzumira više puta ubrizgavaju. kao i broja osoba koje su postale ovisne. sredini u kojoj žive. 2014. dok je neprecizan broj onih koji eksperimentišu s drogama Istraživanje je pokazalo da 3. edukacije. U Prema rezultatima istraživanja determinanti općeg porastu je i korištenje sintetskih droga. po rezultatima Akcionog plana za borbu protiv opojnih droga FBiH Rezultati istraživanja o konzumiranju alkohola među 2012/2013. spolu (procent populacijom i to u dobi 18-22 godine života. te među muškom populacijom). Pravilo Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo FBiH. dok je zemlji. procjenjuje se da je u Bosni smatra alkohol prihvatljivim a 13.6% mladih konzumira Zloupotreba i ovisnost o psihoaktivnim supstancama duhan povremeno (od čega je 53% žena). 54% ispitanika svakodnevno konzumira slatkiše opijatska sredstva. Ovaj problem postaje sve veći jer se godišnje prati ženska populacija povremeni konzument. 32. 46.500 osoba koje ubrizgavaju droge potreban za pripadnost društvu. a prvog odlaska na liječenje između 22-25 godina. a procent se mijenja Konzumiranje alkohola je učestalo među muškom ovisno o uzrastu. veći je u urbanim sredinama i u većim gradovima. trovanjem. Označava prijelaz roditelja. kriminalom i nasiljem • Značajan broj rizičnih grupa stvoren je tokom rata: trajno onesposobljene osobe. 16% mladih nikada ne počinje s alkoholom i marihuanom.3% svakodnevno konzumira slatka pića te je 20% među ovisnicima i čini oko 90% populacije koja dođe na prekomjerno gojazno.3% smatra da je alkohol i Hercegovini oko 7.

strukturu. - stimulansi: kokain. Uočljivi simptomi konzumiranja su: suzne i crvene oči . ubilački ataci.2. problemi sa snom. Znaci ljepila i isparljive otopine. gubitak apetita.1 Marihuana Marihuana je najčešće korištena droga u svijetu ali i BiH. učenjem. Zloupotreba PAS predstavlja kontinuiranu upotrebu bez Zubi heroinskih ovisnika su krti i lome se. mijenja raspoloženje.000 mladih u BiH ili konzumira ili se bavi medicinskim preporukama (npr. se smatra upotreba supstance koja nije u skladu s Preko 100. Akutno trovanje se javlja pri prekomjernom pušenju - halucinogeni: lsd. energetska pića. Legalne su alkohol. mišljenje. kafa. psihičkih ili fizičkih problema koji su uzrokovani ili vrlo pogubne za zdravlje. duhana.2 Upotreba i zloupotreba psihoaktivnih 4. Javlja se suhoća usta i grla te ubrzan puls. šupljina je podložnija teškim infekcijama koje mogu biti radnih. Konzumacija duhana skraćuje životni i radni vijek za 10 Farmakološka podjela droga: godina. oštećenje kože (suha koža. i njihova usna obzira na znanje o pojavi stalnih ili povremenih socijalnih. amfetamini. do akutnog i hroničnog trovanja duhanom i duhanskim heroin. Pušenje duhana je javni i zdravstveni problem. amfetamine. barbiturati. povučenost. poremećaj ličnosti. meskalin.osjetljive na promjenu svjetla. marihuana. Zloupotrebom ovisnika je zaraženo hepatitisom B i C. Psihoaktivne supstance možemo podijeliti na legalne i nelegalne. Oči su tamnije zbog cijele porodice i podloga su velikog broja oboljenja. te utiču destruktivno na disanje. javlja se dezorijentisanost. Znakovi konzumiranja su: Psihoaktivna supstanca (PAS) predstavlja hemijsku devijantno ponašanje. Injektiranje je najopasniji način pogoršani upotrebom tih supstanci. ljepila i sl. depresija. Prekomjerna i dugotrajna konzumacija dovodi - depresori CNS-a: alkohol. gubitak etičkih osobina ličnosti.2 Heroin supstanci Heroin ima snažno euforično dejstvo pa vrlo brzo dolazi kod korisnika do ovisnosti. ponašanje. 27 . Zloupotreba označava uzimanja heroina. psilocobin. kokain. Moguće posljedice su oštećenje mozga i CNS-a. kodein). pospanost. nezainteresovanost. pri dubokom uvlačenju duhanskog dima. Nelegalne dijelimo na marihuanu. 4. nemedicinska upotreba preprodajom droge. To su procjene policijske misije EU u lijekova koje propisuje ljekar). svrab). Glavni sastojak je THC koji mijenja stanje svijesti. tragovi uboda igle. Čak 60% opasno za konzumenta i/ili druge osobe. poremećaj i u reproduktivnim organima i radu srca. širenja zjenica pred nadolazeću apstinencijalnu krizu.4. 4.2. opijati (morfij. hronična anksioznost. mršanje. BiH u saradnji s entiteskom policijom. anksioznost i nekontrolisano povećana potreba za slatkišima. a prema najnovijim istraživanjima u Švedskoj dokazano je da dugotrajno korištenje marihuane može povećati rizik razvijanja teških fizičkih oboljenja: šizofrenija. ekstazi. usporen govor i svrab kože.2. zanemarivanje higijene i obaveza. usporeno Droge umanjuju kvalitet života. ekstazi. fenciklidin. posebno zbog nesterilnog pribora što ponovljenu upotrebu u situacijama u kojima to može biti dovodi do nastanka HIV-a i Hepatitisa B i C.3 Duhan lijekovi. heroin i sl. materiju koja unošenjem u organizam mijenja psihičku vadalizam. Izaziva probleme s pamćenjem. dimom.

1 Burgerova bolest je hronična bolest arterija i vena.000 hemijskih spojeva. kašlja. „plućnog srca”. Dim nastaje na dva načina: U svakoj cigareti postoji petnaest kancerogenih tvari.  nargila i kakve opasnosti tj. Posljedica toga je odumiranje tkiva u većini slučajeva.. u prostoriji u kojoj drugi ljudi puše. koja (taj isti centar u mozgu poslije uzimanja heroina reaguje uključuju bolesti pluća (astma. Kriza počinje već poslije dva sata a može trajati i teksta dodatno pojasniti: do šest mjeseci. Burgerova bolest1). Pušenje rizik od srčanog udara i drugih srčanih problema. Veliki nargile sve je zastupljenija među mladima širom svijeta.  činjenica da su korisnici nargila često mladi ljudi. no mnoge zemlje. bronhitis te druge hronične tek poslije 20 sekundi). primjetna je organizam izlaže dugotrajnom djelovanju opasnih materija. povišen krvni Pasivno pušenje nastaje udisanjem dima koji se nalazi pritisak. uključujući Bosnu i Hercegovinu. Nastaju oštećenja pluća (bronhitis. stoga je potreba za nargilom 25 do 45 godina. usporen je metabolizam. krvne žile. osjetljiva na učinke dima. ometa cirkulaciju i povećava rizik od krvnih Zubi mijenjaju boju. • Duhanski dim koji osoba udiše u sebi sadrži sve 28 . koju karakteriše • Upotrebom nargile unosite nikotin. 200 otrovnih • izdisanjem dima od strane pušača. rizike nosi sa sobom. ne znaju šta ja to kašljanjem. supstancu koja stvaranje upalnih. zbunjenost u odnosu na okruženje i sl. koji • direktno iz cigarete. bolesti srca (pasivno pušenje povećava za nastanak raka kod muškaraca i 90% kod žena. Kod HOBP dolazi do Posljednjih godina brojne međunarodne institucije ukazuju uništavanja plućnog tkiva i do zatvaranja sitnih krvnih žilica na štetne efekte koje upotreba nargile ostavlja na zdravlje. nagon na povraćanjem.Novi opasni trend među mladima pri disanju i povećanog lučenja sekreta u plućima. ako ne i svi..2. Hronična trovanja su mnogo češća i opasnija jer se ljudski koncentracija je niža.akutnog trovanja su: glavobolja. učenici osnovnih i srednjih škola. Pušenje izaziva hroničnu opstruktivnu plućnu Pasivno pušenje je dodatni rizik za djecu. broj oboljelih umire od te bolesti. Vježbanje ne poništava negativno bolesti pluća mogu biti pokrenute ili pogoršane izloženosti djelovanje cigareta. vaskularnih oštećenja. „zviždanja“ 4. hladni su i trnu. arterioskleroza. nesanica. promjenljivog je raspoloženja. Usporen je srčani rad. i kapilara. hronični bronhitis i emfizem. oboljeli sve teže diše i zamara se. Posebno zabrinjava nastanka tzv.   zadah. srce mora povećati pritisak u plućnim arterijama. Pasivno pušenje sekunde) osjetio zadovoljstvo poslije udahnutog dima pridonosi ozbiljnim zdravstvenih problemima. koja su posebno bolest (HOBP). Prvi znaci javljaju se nakon svake upotrebe refleksija ovisnosti koju njena na nožnim palcima. proizvodnjom velike količine sluzi. prsti na ugrušaka) i rak (pasivno pušenje je poznati faktor rizika za rukama imaju žute fleke dok se iz usta osjeti neugodan karcinom pluća). Bolest počinje „pušačkim“ kašljem a stanje se postepeno Iako se o štetnim efektima zna malo ili nimalo. Plavičaste su boje. Jedan od Značajan dio dima od cigareta je oku nevidljiv i bez otrovnih sastojaka cigarete jeste AMONIJAK koji se dodaje obzira na otvorene prozore zadržava se u prostoriji i da bi nikotinski ovisnik za što kraće vrijeme (za samo 3 skoro 3 sata nakon prestanka pušenja. Sadrži i teške metale. Bivši pušač je suočen sa žudnjom za cigaretom. uzrujan sa znacima anksioznih i depresivnih reakcija. Osnovni uzrok bolesti je duhan. trend koji mnogi vole i lako mu se predaju. upotreba pogoršava. koja se pokušava izbaciti no sigurni smo da većina. o tome što dovodi do sve većeg proširenja desne srčane komore i šute i tome ne pridaju zasluženi značaj. plućna nadutost i rak pluća) i srca ( duhansko srce. Apstinencijalni sindrom se razvija odmah po prestanku Ovo su neke od štetnih posljedica koje ćemo u nastavku pušenja. dijela noge. stalna glad. HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća) ima simptome u obliku nedostatka daha. Bolest pogađa muškarce od podstiče razvoj ovisnosti.4 NARGILA . Duhanski dim sadrži preko 4. oštećuje uništava tijelo i redukuje iskorištavanje vitamina u tijelu. koža lica mijenja izgled. su štetni po zdravlje. Duhan je u 80% slučajeva odgovoran pasivnom pušenju). gasova. Mladim ljudima nargila je postala Hronični bronhitis je dugotrajna upala disajnih puteva s način zabave. Vremenom dolazi do amputacije upotreba razvija. Osoba koja konzumira kutiju cigareta dnevno nakon jedne godine ima šolju katrana u plućima.

srca i krvnih sudova. grla. Ono što dodatno povećava rizik je količina duhana koju je teško u potpunosti očistiti. standardima čišćenja i nastaju sagorijevanjem uglja koji se koristi zajedno s održavanja i sl. Količina dima ovisi 29 . već se koncentraciji dima i otrovnih supstanci prilikom upotrebe koriste obična ili neefikasna sredstva za čišćenje koja ne nargile nego je to slučaj s cigaretama. svojevrstan i bezopasan trend koji ne zaslužuje pažnju stručne i drugih javnosti. sadržaju smjesa koje se distribuiraju i nastaje sagorijevanjem duhana ali također i gasove koji dostupne su u nargila barovima. Mnogi posmatraju upotrebu nargile kao duhanom. grla. trajanju seanse • Bez obzira da li je osoba aktivni pušač ili slučajni (koliko dugo osoba koristi nargilu tokom dana). štetne i kancerogene materije koje se također unose upotrebom cigareta. sasvim Posebno je zanimljivo da isparenja nastala sagorijevanjem je jasno da je zbog zabluda i nedostatka informacija. Dakle. U posljednjih nekoliko tj. Različite infekcije kancerogene i otrovne materije koje ozbiljno narušavaju mogu se prenijeti preko cijevi kroz koju prolazi dim a zdravlje. metala i kancerogenih materija što. Prema izvještaju Svjetske dijelova nargile ne posvećuje pažnja niti se čišćenje bazira zdravstvene organizacije. većina ispitanih ispitao sadržaj uglja te eventualno identifikovale štetne i korisnika nargile izjavila je kako vjeruje da je upotreba opasne supstance koje se u njemu nalaze. U Bosni i Hercegovini ne postoji ozbiljna analiza ili upotrebu nargile prate dodatni rizici o kojima mladi istraživanje koje govori o upotrebi nargila među mladima. • Osobe koje koriste nargile u povećanom su riziku za razvoj karcinoma pluća. nargile manje štetna i rizična nego upotreba cigareta. oboljenja s pojavom karcinoma usta. osoba se izlaže daleko većoj na zdravstvenim informacijama i preporukama. pojavom srčanih oboljenja. koncentracije ugljen-monoksida. no to je zabluda. pored štetnih supstanci iz duhana dodatno povećava rizik i štetu po zdravlje. Duhan za u organizam unosi supstance koje se povezuju s pojavom nargile sadrži nekoliko otrovnih supstanci koje se povezuju karcinoma pluća. duhanskog dima koji osoba unosi u svoj organizam mjeseci različiti mediji su pisali o tome kako se čišćenju prilikom korištenja nargile ili šiše. prilikom upotrebe nargile. otpuštaju se visoke manje štetnu u odnosu na cigarete. karcinoma usta. No pored supstanci koje nastaju sagorijevanjem duhana.monoksida. osoba u svoj organizam unosi nargile također donosi određene rizike. Svaki prolaznik. arome i uglja. metala i kancerogenih Prema studiji „Prevencija hroničnih bolesti“. Da bi nargila gorila. oboljenja krvnih sudova i sl. disajnih puteva. Poseban je problem manjak kontrole kojim bi se Američki CDC objavio 2012. količini dima koju osoba uvlači u pluća. supstancama. pribor za korištenje Upotrebom nargile ili šiše. opsegu problema. razvoj hroničnih oboljenja disajnih puteva. Duhan u cigaretama sadrži iste štetne materije i supstance Bez obzira da li dim prolazi kroz vodu. trajanju zadržavanja dima u plućima. koristi se ugalj tj. Prilikom sagorijevanja uglja. godine. aromatizovanog duhana iritiraju sluznice usta i povećavaju upotreba nargila i šiša u našem društvu percipirana kao rizik za nastajanje karcinoma usta. osoba udiše dim koji koje se koriste. • Sagorijevanjem uglja koji zagrijava duhan u nargili nastaju visoke koncentracije ugljen. koju je materija. • Aromatizovani duhan i arome koje se koriste prilikom pušenja nargile otpuštaju dodatne kancerogene i otrovne materije koje povećavaju rizik za pojavu o načinu pušenja. Još je manje informacija koje govore o vrstama duhana Dakle. ne znaju dovoljno. Pored otrovnih i štetnih materija koje nastaju sagorijevanjem duhana. boravak u zadimljenoj prostoriji ugrožava od spomenutih faktora povećava koncentraciju štetnih zdravlje i izlaže organizam otrovnim i kancerogenim materija te vrijeme i stepen izloženosti. njenoj zastupljenosti među mladima i čvrsto gorivo o čijem sastavu ne znamo gotovo ništa. sl. dim iz nargile sadrži koje se nalaze i u duhanu u nargilama i u oba slučaja osoba visoke koncentracije ovih opasnih supstanci.

redovno povećavaju rizik za pojavu karcinoma grla. usta. druge otrovne supstance za koje se zna da • Karakterna deprivacija alkoholičara . • Demencija (gubitak pamćenja) uz promjene Šta je s ne-duhanskim punjenima nargila i sposobnosti razmišljanja. odlazak s prijateljima u nargila barove i agresivno prema okolini. vas duhanskom dimu i štetnim supstancama dolazi do trajnih i ozbiljnih oštećenja mozga. a nekada Dakle. prenose s osobe na osobu preko nargile tj. crvenilo kože. što nije tačno. Alkohol uzrokuje gupitak apetita. ni gdje se nalazi. stalna nesanica. Pacijent ima strašan san i ne može Da li je pasivno udisanje dima opasno? zaspati. a karakterišu ga ponašanje i druge reakcije koje uključuju prinudu da se konzumira alkohol. uništavaju mikroorganizme koji se kasnije Osoba se osjeća malaksalo. povlačenje od obaveza. tužna i sve to prati njene cjevčice i drugog pribora. Ne zna dimu cigareta. pijenje alkohola dovodi do promjene karaktera. nervozu. ali • Paranoja – primjer: bolesna ljubomora. napeta je. slabljenje sposobnosti šiša? snalaženja u društvu i promjene u emocionalnim Dostupne su smjese koje se mogu koristiti reakcijama. Bolest se ispoljava u napadima sagorijevanja otpuštaju ugljen-monoksid i koji su dramatični za pacijenta i za okolinu. dijelova mozga i nastaje zbog direktnog štetnog Reklame ili deklaracije ovih produkata djelovanja alkohola na ćelije mozga i njegovog često ističu i naglašavaju da osobe prilikom izumiranja. pritisak joj je povišen. koje se tu nalaze. koje se javlja kao posljedica konzumiranja alkohola. Neobjektivnost i potreba da opravda svoje pijenje od takve ličnosti stvara drugačiju od one koja je bila prije započinjanja pijenja. Priviđaju mu se sitne životinjice (miševi. Pokušava ih stresti sa sebe. Ukoliko se bolnički liječi.javlja se kod osoba koje više godina piju pretežno žestoka pića. crvi) koji nisu uvijek u pokretu i ima osjećaj da Da! Kao i kod pasivnog izlaganja duhanskom hodaju po njemu. izlaganje dimu koji nastaje koji je dan ni koji je mjesec. oboljenja krvnih sudova i srca. čiji je osnovni cilj da 30 . mravi. pojavu anemije. stalno ili periodično. Različite analize su potvrdile da duhanske • Epilepsija (alkoholna padavica) . Poremećaji koje uzrokuje alkohol: • Delirijum tremens (alkoholno ludilo) . Alkoholičar koristi tzv. Alkohol oštećuje mozak i vrši cjelokupnu destrukciju mlade osobe. poremećaj rada crijeva. psihičko i fizičko. bez štetnih efekata za zdravlje. što izaziva gastritis a nakon nekog vremena i rak. 4. Alkohol stimuliše pretjerano lučenje želučane kiseline i nagriza želučanu sluznicu. Najčešće djeluje uplašeno i zbunjeno. ima pojačano znojenje. odbrambene mehanizme. Pojavljuje se zbog oslabljivanja nekih putem nargile a nisu bazirane na duhanu. a ako ponovno nastavi piti. je on.2. za i boravak u zadimljenim prostorijama izlaže 7-10 dana to stanje prolazi. upotrebe uživaju isti ukus i miris dima. Nekoliko dana ranije mogu se javiti neodređeni simptomi koji upozoravaju da može doći do ludila.5 Alkohol Alkoholizam je stanje.nastaje zbog nargile i ne-duhanske nargile prilikom oštećenja ćelija mozga. ali zna ko upotrebom nargila je također opasno i štetno. pluća.

• sedam puta veću vjerovatnost da će biti učesnici Alkohol negativno utiče na gotove sve organe u organizmu saobraćajne nesreće zbog pića. pijenje alkohola i sva događanja u vezi s njim. alkohol. metabolizovati samo malu količinu alkohola. potpunom izlječenju i trajnim oštećenjima psihofizičkog droga i duhana (ESPAD). Ta zabluda se prenosi i na mlade koji alkohol i cigarete prihvataju kao sredstvo kojim se rješavaju mnogi Tinejdžeri koji piju imaju veću vjerovatnoću da se ugoje životni problemi. Gube ranije prijatelje. Ranija godine probalo marihuanu. tako da Poznata je zabluda starijih o alkoholizmu i pušenju kao ostatak i dalje cirkuliše kroz organizam. Glavna preokupacija postaje 61% mladih u FBiH konzumira alkohol.posljedica konzumiranja alkohola • četiri puta veću vjerovatnost da razviju ovisnost o Riječ hepatitis u prijevodu znači upalni proces u jetri ili alkoholu i cigaretama nego oni koji čekaju da napune upala jetre. Istraživanje je provedeno na interesovanja kao što su: filmovi. Popijeni alkohol se metabolizuje u • jedanaest puta veću vjerovatnost da će pretrpjeti jetri usljed djelovanja jetrenih enzima. provedeno u toku 2008. mijenjaju društvo za ono koje ima slične ili iste navike. Alkoholizam i pušenje mladih je u porastu! U Federaciji stanja u kojem se nalaze. oni imaju: Hepatitis . a posebno oni koji nastavljaju prekomjerno piti do odrasle dobi rizikuju oštećenja svojih organa. pa tako i na jetru. rekreacija i dr. samoubistva i nasilje. bolesti. pozorišne predstave. Česta su trovanja alkoholom s opasnim posljedicama. bakterije i virusi mogu dovesti do upale jetre. to iziskuje liječenje uz stručnu Bosne i Hercegovine 61% mladih konzumira alkohol! pomoć ljekara i podršku roditelja. Ako mladi piju i puše prije nego što napune 15 godina. 31 . bivaju potpuno Federaciji BiH. Djeca počinju razvijati svijest o alkoholu i pušenju još od malih nogu putem: • televizije. zanemareni. izbjegne i negira nepovoljnu stvarnost u kojoj se nalazi čiji su rezultati predstavljeni u Sarajevu. toksini (otrovi). • reklama. Često kada postanu svjesni posljedica i ili da imaju zdravstvene probleme. a 6% njih je do 16. stanja organizma. ali bez velike garancije o Evropsko istraživanje u školama o konzumiranju alkohola. Pojedine droge. prijatelje i zajednicu. Tinejdžeri uče o alkoholu kroz vlastita iskustva i posmatranjem efekata pijenja na porodicu. prepreka. • svoje zajednice. godine. • svoje porodice. Glavni uzroci smrti između 16 i 25 godina starosti su nesreće. lijekovi. srce i mozak. uzorku od 2. 21. tj. Alkohol je često uključen u takvim slučajevima. no jetra može nenamjerne ozljede nakon pijenja. kao što su jetra. pokazalo je da čak zbog pijenja alkohola.970 učenika prvih razreda srednjih škola u čitanje knjiga. oštećujući tako čarobnim sredstvima za otklanjanje svih teškoća i jetru i sve druge organe.

nazivamo anabolički steroidi. promjene glasa. o steroidi mogu dovesti i do ozbiljnijih komplikacija. performanse ali u isto vrijeme štetno djeluju na njihov Ti hormoni dovode do rasta kostiju i mišića.4. Primjer može biti testosteron. pojave brade i brkova i nepovratne ili ljudi koji rade u teretanama i/ili prodaju suplemente. Organizam to procjenjuje na osnovu količine organizam. pojave brade i brkova 4. organizam radi eliminacije velike količine muškog Iako redovno diže tegove. 32 . a steroidi mogu dovesti do pojave ćelavosti po modelu nedugo nakon toga. Nakon unosa steroida (muških hormona testosterona). Organi i efektima u velikoj mjeri doprinose da mladi pristanu na njihove funkcije također su pod uticajem steroida. do pojave prvih problema. Steroidi. sterilnosti. a sve češće možete čuti da se u tom kontekstu stvaranju brojnih problema u rastu i razvoju mladih koji ih spominju i steroidi. njegova mišićna masa se hormona počinje proizvoditi veće količine ženskog nije razvijala brzinom kojom je on želio. oni mogu zaustaviti rast te mlade osobe tako da više anabolički. stvaranju brojnih problema u njihovom rastu i razvoju. ako je mlada osoba u testosteron utiče androgeno i anabolički. pojave akni. Obično mladi počinju s korištenjem kreatina. osnovnih informacija o njihovom djelovanju i popratnim odlučuju se za korištenje dodataka koji im „pomažu“ efektima u velikoj mjeri doprinose da mladi pristanu na u obavljanju zahtjevnih fizičkih aktivnosti. Dostupnost tih sredstava kao i nepoznavanje pojedini mladi ljudi. Zato je na hormona estrogena. osnovnih informacija o njihovom djelovanju i popratnim halucinacije. stoga je važno izbjegavati njegovu Posljednjih godina sve veći broj mladih odlučuje se za upotrebu. Kod djevojaka steroidi mogu dovesti do pojave ćelavosti po modelu muškaraca. Steroidi i kreatini zdrave životne stilove kroz sport i rekreativne fizičke aktivnosti. Vještački polovini svoga putovanja kroz pubertet i počne koristiti steroid je napravljen tako da manje djeluje androgeno a steroide. sterilnosti. Kod muškaraca povećana količina nagovor iskusnog i starijeg „sportiste“ odlučio početi s estrogena dovodi do rasta grudi. U početku mu je sve to debljanja. Često su to korištenje ovih opasnih i štetnih supstanci što dalje vodi kreatini.1. da njegova namjena bude usmjerena ostane u toj fazi razvoja u kojoj je počela/o koristiti takve na jačanje mišićne mase. Steroidi također utiču na ili nimalo menstrualni ciklus. Takve odluke i aktivnosti mogu se nazvati Anabolički steroidi kao i drugi legalni suplementi (dodaci) „zdravim“ ukoliko uz njih vodimo računa o pravilnoj ishrani mogu ugroziti zdravlje mladih i usporiti ili zaustaviti njihov i ne koristimo hemijske suplemente (dodatke). srčanih bolesti. rizikuje i stvaranje srčanih smetnji. često na nagovor „iskusnih“ sportista muškaraca. vrlo slični onima koje proizvodi naš puberteta. hormon koji hormona koja se nalazi u tijelu. tj. a steroidi mogu povećati kod muškaraca dovodi do razvoja sekundarnih spolnih količinu hormona do te mjere da prevare organizam i da karakteristika (androgeni uticaj). opasnost koja vreba a o kojoj znamo malo i nepovratne promjene glasa. tijelo je programirano da zaustavi svoj rast i razvoj nakon Steroidi su hormoni. izgledalo smisleno i korisno. Dakle.3. depresije i pojave suicidalnih misli. ali Anabolički steroidi su lijekovi kreirani u laboratorijama s i u BiH. koriste. Dakle. nervoze. pojavu karcinoma jetre i prostate i sl. Ljudsko kojima nije ni sanjao da su mogući. ne znajući za štetne i negativne efekte.3. pomaže oporavku tkiva on pomisli da je do te količine došlo radi puberteta i da na i održavanju mišićne mase (anabolički uticaj). skupljanja testisa. taj način zaustavi daljnji rast. koristi određene dodatke koji im poboljšavaju ciljem da imitiraju efekte muškog hormona testosterona. Kod djevojaka organizam. pa ako korištenje ovih opasnih i štetnih supstanci što dalje vodi ih mlada osoba koristi. Admir (15) se bavi body buildingom već dvije godine. Pored takvih popratnih pojava. Zbog toga takve supstance dodatke. Pored tih. nadutosti i sl. Zabrinjavajuće je da značajan broj mladih u svijetu. paranoje. počnu koristiti steroide. Nerijetko rast i razvoj. steroidi dovode i do drugih dodatnih Dostupnost anaboličkih steroida kao i nepoznavanje komplikacija: agresivnosti. korištenjem anaboličkih steroida.

Dakle. pa ako ih mlada osoba koristi. Ljudsko tijelo je programirano da zaustavi svoj rast i razvoj nakon puberteta.Nakon unosa steroida (muških hormona testosterona). steroidi mogu dovesti i do drugih ozbiljnijih komplikacija. Posebno zabrinjava činjenica da je u takvim situacijama (ispoljavanje agresije i svadljivost) osoba uvjerena da je upravu (deluzije – osoba smatra da je upravu. pojave akni. nervoze. iako to nije tačno). nadutosti i sl. sjetite se posljedica koje smo izdvojili i dobro razmislite o vašoj odluci. organizam radi eliminacije velike količine muškog hormona počinje proizvoditi veće količine ženskog hormona estrogena. skupljanja testisa. Dakle. debljanja. Važno je spomenuti snažne psihološke popratne pojave kod upotrebe steroida. halucinacije. Pored takvih popratnih pojava. Kod muškaraca povećana količina estrogena dovodi do rasta grudi. ako je mlada osoba u polovini svoga putovanja kroz pubertet i počne koristiti steroide. Ukoliko vas odrasli prodavač ili „iskusni sportista“ uvjerava da su te supstance bezopasne. rizikuje i stvaranje srčanih smetnji. a steroidi mogu povećati količinu hormona do te mjere da prevare organizam i da on pomisli da je do te količine došlo radi puberteta i da na taj način zaustavi daljnji rast. Organi i njihove funkcije također su pod uticajem steroida. svaki unos ovih supstanci u organizam prati određeni zdravstveni rizik. pojavu karcinoma jetre i prostate i sl. depresije i pojave suicidalnih misli. srčanih bolesti. ukoliko vi ili vaš prijatelj/ica želite /le koristiti neke od tih ili sličnih supstanci. 33 . Steroidi štete našem organizmu. steroidi dovode i do drugih dodatnih komplikacija: agresivnosti. oni mogu zaustaviti rast te mlade osobe tako da ostane u toj fazi razvoja u kojoj je počela/o koristiti takve dodatke. paranoje. sjetite se ovog našeg komentara: „naravno da vas nagovaraju i da tvrde da nisu štetne. Organizam to procjenjuje na osnovu količine hormona koja se nalazi u tijelu. kako bi vam ih drugačije prodali“. iako svi dokazi pokazuju suprotno) i često je prati osjećaj nepovjerljivosti čak i prema najbližim i najboljim prijateljima (paranoja – osoba vjeruje da druge osobe rade protiv nje i imaju loše namjere. Pored tih.

riba. za njegov pravilan rast i razvoj. to nije tačno. Žitne pahuljice su posebno unosu hrane razmišljamo na taj način da je puno isto što bitne jer su važan izvor energije za organizam i imaju nizak i dovoljno. jaja. Zdrave navike u ishrani snabdijevaju mlade ljude 1. riža. za jačanje imunološkog sistema organizma. c) Vlakna pomažu u optimizaciji probavnog procesa. Vlakna vam pomažu da se osjećate sitima – uz ishranu energijom u nutritivnim sastojcima koji su im potrebni za: uz koju imate obilje hrane bogate vlaknima nećete osjećati glad. 4.1 Piramida zdrave ishrane Mladi ljudi. prolaze kroz Baza piramide koja je najšira i najpreporučljivija u brojne fizičke promjene koje zahtijevaju unos različitih svakodnevnoj prehrani su žitarice. Često o integralnog brašna i krompir. iz koje organizam dobija zastupljenost energetskih. E i K. Ima ih Dovoljan unos voća i povrća zbog visokog sadržaja u namirnicama životinjskog porijekla (meso.700 do tim mogućnost pada imuniteta organizma i pojave 2. Ova grupa namirnica je najbolji pokazatelj da je dovoljan energetski unos i je bogata ugljikohidratima. potreba za školsku djecu je 1-1. 34 . kao i preporučuje 6 porcija iz ove grupe namirnica. a) Hrana bogata vlaknima puna je vitamina i minerala. a ima ih i u namirnicama Zbog toga se preporučuju 3 porcije povrća i 2 porcije voća biljnog porijekla (mahunarke. čime stvaraju unutrašnju ravnotežu. igru i učenje. žitarice).podrazumijeva dnevni unos dovoljne koju vole mladi . Zdrava ishrana se temelji na uravnoteženom izvor su namirnice biljnog porijekla (žitarice i proizvodi od unosu hranjivih materija. njihov organizam izložen psihofizičkom rastu i razvoju. • učešće u fizičkim aktivnostima. a bogate su esencijalnim masnim uzrasta jako je važno da je ishrana raznovrsna prije nego kiselinama i biljnim vlaknima. salama i suhomesnati količine hranjivih tvari u organizam radi održavanja proizvodi.čips. D. Obično ih ima puno u hrani ISHRANA . Naučna istraživanja su pokazala da ishrana imaju direktan pozitivan uticaj na izgled kože. Zbog toga se smatraju zaštitnim prehrambenim tvarima i glavni 2. posebno u periodu adolescencije. b) Ona sadrži visok postotak vode – bitno za sprečavanje Djeca u uzrastu osnovnog i srednjeg obrazovanja su konstipacije (održavanja dobrog rada crijeva i uredne osjetljivija na nepravilnu ishranu od odraslih jer je probave). Dnevna dnevno. Najvažniji zdravlje.4. antioksidanasa štiti od srčanih oboljenja i karcinoma. nadoknađuju izgubljenu energiju kod školske djece. i loša hrana već samo pretjeran unos određene grupe prehrambenih proizvoda.A. što ukazuje da ne postoji dobra žitarica).4 Ishrana Masti su izvor energije. mlijeko i mliječni proizvodi). ali ako Pravilna ishrana je najbolji metod i način prevencije se uzimaju prekomjerno. 4 kilokalorije. U ukupnoj d) Hrana bogata vlaknima crijevima osigurava korisne vrijednosti obroka bjelančevine treba da su zastupljene bakterije koje smanjuju broj loših bakterija na 10-15%. Iz tog razloga je neophodno osigurati sve energetske osiguravaju prohodnost i bržu eliminaciju toksina i (ugljikohidrati i masti).800 kcal dnevno.4. gradivne (bjelančevine i minerali) otpadnih tvari iz organizma. a mogu biti i izvor energije po mogućnosti svježe ili kratkotrajno kuhano. Povećanje unosa vlakana višestruko je korisno za • zdrav i pravilan rast i razvoj. Za mlade ljude adolescentskog sadržaj holesterola. hranljivih i zaštitnih materija. hljeb od materija u omjeru koji zahtijeva organizam. Na drugom mjestu piramide nalazi se voće i povrće. bolesti srca i krvnih sudova. su gradivni elemenat ćelija. i zaštitne materije (vitamini i minerali). riziko faktor u nastanku gojaznosti. karcinoma. zdravlje: • akademske sposobnosti. Dnevno je mnogih oboljenja te stvaranje temelja za optimalno potrebno unijeti 4 grama po kg tjelesne mase. Samim Energetske potrebe školskog djeteta iznose od 1. a ugljeni hidrati sa 50-60%. minimum. pretvaraju se u masti. pomfrit. obilna. jer 1 gram bjelančevine daje 17 kJ. Ugljeni hidrati su važan izvor energije i izvrsno tijela u zdravom stanju. kose i bogata mastima životinjskog porijekla predstavlja vodeći cijelog organizma“. masti najviše 30%. a omogućavaju apsorpciju vitamina topivih u mastima „Budi cool. Napredovanje djeteta u visini i težini infekcije je svedena na minimum. Dnevno se Bjelančevine su važne za rast i obnavljanje tkiva.5 g/kg. jer po gramu daju 9 kcal energije. konzumiraj svježe cijeđene sokove jer . dijabetesa. da je umjerena i odmjerena. energiju potrebnu za rast. soja.

što treba označiti 35 . ali ne unos soli može uticati na povećanje rizika od srčanih mijenjati odnos namirnica u ishrani. Ta piramida ima odstupanja od fizičke aktivnosti na dan. meso (piletina. puding. godine napravljena je za zdrav život. godine mijenja odnos • Biti fizički aktivan barem 30 minuta većinu dana u namirnica koje treba uzimati u određenim količinama. malo bjelančevina i vrlo malo masnoća. iznenađujuće. Prilikom pripreme hrane poželjno je dodavati što manje masti.2 Najnovija otkrića koja se odnose na piramidu • Novom piramidom ishrane prvi se put ukazuje na zdrave ishrane važnost fizičke aktivnosti. jer prekomjerno k o n z u m i r a n j e uzrokuje nastanak niza oboljenja. bijelog brašna i šećera. Šećer Ističe se protektivna (zaštitna) uloga leguminoza/ i slatkiši imaju puno kalorija. najmanje zastupljeni. visokog krvnog pritiska.3 Osnovni savjet nove piramide ishrane je uravnotežiti ishranu i tjelesnu aktivnost 4. šećer i sol tri bijele smrti. koji su vrlo hranjivi i zdravi zbog sadržaja nezasićenih masnih kiselina. raspoređene u trouglove različitih širina. a u piramidu uključila stepenice. jedne njene strane su stepenice. CINDI piramide u odnosu na položaj biljnih ulja i rafinisanih • Djeca i tinejdžeri trebali bi biti fizički aktivni 60 minuta žitarica. Na osnovu dugogodišnjih ispitivanja. mliječnih masti. Osnova na kojoj je ta piramida stvorena jeste „Moja gotovo svaki dan.. koštunjavog voća i sjemenki. mliječni proizvodi. Ova piramida je trodimenzionalna i s ali se naglašava – cijelo zrno. kao osnova ishrane stavljene su žitarice. brašno. godine daje . 4. bolesti bubrega i sl. modifikacija piramide ishrane koja je nazvana MyPyramid Uz bazu Piramide. što naglašava koliki je značaj fizičke aktivnosti savremena shvatanja. Ova piramida je trodimenzionalna i s jedne strane su Da bi se umanjili nedostaci piramide. riba. Na trećem mjestu su mlijeko. Postepeno smanjivati unos prije svega maslinovo ulje). U medicini je poznato da su mesa. so. Na četvrtom mjestu su. spriječiti porast tjelesne mase. nedjelji. 4. 2005. junetina. a kuhanju dati prednost u odnosu na pečenje i proporciju njihovog unosa. teletina.Piramidu zdrave ishrane”. s akcentom na • Za održivi gubitak težine potrebno je 60 do 90 minuta zdrave i nezdrave masti. Hranu ne dosoljavati jer visok hrane do onog kojim se održava ciljna tjelesna masa. Koristiti masti biljnog porijekla bogate nezasićenim i to treba pokazati da svaka promjena u ishrani treba masnim kiselinama (suncokretovo. a biti postepena i balansirana. sladoled.4. Biljna ulja se. Ova grupa namirnica je značajan izvor bjelančevina (za izgradnju koštanog tkiva i zuba) i željeza koje je neophodno za odvijanje važnih procesa u organizmu - izgradnju crvenih krvnih zrnaca i transport kisika putem krvi. značaj crvenog pogoduju nastanku karijesa. lješnaci. Nova piramida ishrane iz 2005. masti i ulje. puretina. Harvardska škola • Oko 60 minuta fizičke aktivnosti na dan može javnog zdravlja (Harvard School of Public Health) 2005. potreba. što treba naglasiti koliki nalaze blizu baze Piramide a razlika se pravi između je značaj fizičke aktivnosti za zdrav život. 2005) i ima sličnosti s njom.4. pistacije i kikiriki. piramida“ (USDA. sojino. i mahunarki. kukuruzno. Namirnice su „dobrih“ i „loših“ masnoća. šećer. bolesti. (Moja piramida). jogurt. Dosadašnje preporuke o ishrani svodile su se na veliki udio • Pripaziti na unos kalorija i ne unositi više od dnevnih ugljenih hidrata. Ti trouglovi se ka vrhu sužavaju prženje. puter. Dnevno se preporučuju 2 porcije mlijeka ili sira (tvrdi ili svježi). a malo hranjivih materija.3. bademi. U tu grupu namirnica spadaju orasi. svinjetina) i mahunarke.

se angažuju tako da možemo zadovoljiti energetske i druge reći da u fizičkoj aktivnosti potrebe a da pri tome ne Gojaznost se definiše kao učestvuje cijelo naše tijelo. koji dolazi do povećane eliminacije podrazumijeva da ako je idealna Povećanje dnevnog nivoa težina 50 kg. aparat za osobinama svakog pojedinca. koštano.  • anemija. Prateći organski sistemi: unosa  ovise o individualnim • alergije. povećavamo • srčani udar. nam omogući neometano Promocija aktivnog stila života bavljenje fizičkom aktivnošću. nervni sistem i drugi Količina unesene hrane • degenerativne bolesti. za 15%. je da tokom fizičkog rada idealnoj tjelesnoj težini. loše ishrane i drugih negativnih elemenata koji nivo fizičke aktivnosti. potrošnju kiseonika i opću Ritam ishrane. kvalitetan i dug život. zglobni sistem. vode utiče intenzitet i trajanje protivnom zbog povećanja fizičke aktivnosti ali i vanjska potrošnje hranljivih materija temperatura i vlažnost i ubrzanja metabolizma doći vazduha. a osoba ima vode iz organizma putem fizičke aktivnosti mora pratiti tjelesnu težinu 57. i transformisanja te energije težina) u pokret uključeni su i brojni • šećerna bolest. krvni sudovi. vezanom za energije i bolju koncentraciju aktivnosti podjednako je važan zdravstveni aspekt i potrebu za radnu aktivnost i sve druge i povećan unos vode. zasnovan je na razgradnji najrasprostranjenijim bolestima ugljenih hidrata i masti a u Povećanje nivoa fizičke modernog doba su: ekstremnim slučajevima i aktivnosti koje prati i pravilna razgradnji bjelančevina. regulatorni sistemi također u jednom obroku treba • kiselost organizma. izazove neprijatne ishode povećanje tjelesne težine zbog kojih će trpiti kvalitet u odnosu na idealnu težinu Ako svakodnevno odvojimo do aktivnosti. Među za zdrav.Nedostatak fizičke aktivnosti do iscrpljivanja energetskih i i neadekvatna ishrana u drugih depoa. broj dnevnih • moždani udar. vitamini. jer će u gojaznom. aktivnostima.4. različit Pored stresa s kojim se ugrožavaju kvalitet života.4 Nepravilna ishrana i načina borbe protiv stresa. predstavlja jedan od efikasnih uporedo s  radnim i ostalim svakodnevnim 4.  U ishrana je jedna od osnova sam proces stvaranja energije • gojaznost. kiseonik. Riječ je o kliničkom 30 minuta za fizičku aktivnost.  Optimalan način bolesti koje nastaju kao njena gojaznosti.  Poznato svakog bića da teži svojoj životne aktivnosti. drugi elementi kao što su kojom angažujemo naš aparat • arterioskleroza (promjene na minerali. posljednjih nekoliko godina  svrstani su među  vodeće Ishrana je veoma važan faktore rizika za obolijevanje segment aktivnog stila od širokog spektra bolesti života i treba biti takva da u modernom vremenu. srce. Proces osnovnih uzroka pojave svijest i aktivnu borbu protiv dobijanja energije i pretvaranje izuzetno velikog broja bolesti faktora rizika. jedan od Aktivni životni stil objedinjuje  tijelo troši energiju.  36 . Tokom savremeno čovječanstvo svakodnevnih aktivnosti  bori decenijama. (prekomjerna aktivnog stila života. za svaku osobu.  obroka i obim energetskog • karijes. krvnim sudovima). voda i za kretanje (mišiće. Fizička aktivnost je aktivnost • povišen krvni pritisak. odnosno borbu te energije u pokret i toplotu je nepravilna ishrana. metaboličku aktivnost). uočit ćemo da imamo više Kod povećane fizičke pojmu gojaznosti.5 kg. smatra se znoja. disanje. Na količinu eliminacije i adekvatna ishrana. nedostatka fizičke ishrane je kao i optimalan posljedica aktivnosti.

tikva. luk. seboreje i peruti. očima (vitamini A i B2): gubitak oštrine vida pri smanjenoj Namirnice koje utiču na povećanje kiselosti organizma: svjetlosti. Zalihe energije se tokom noći broja bolesti. zelena salata. bez crvenila i otoka. blistave oči. pokazatelj su dobre. kose bez sjaja. sve vrste gaziranih i alkoholnih pića. proso. breskve. Ukoliko je tijelo previše kiselo. kupine. kao i ostale ćelije. sve vrste riže.Kiselost organizma (faktor pH) je jedna od 4. igra važnu povezano s tim faktorom i ovisi ulogu u očuvanju tjelesne mase. pića s puno šećera. Kvalitet grašak. celer.jabuke. bolovi u mišićima. sve Namirnice bogate kalcijem neophodne su za stvaranje vrste žitarica osim prosa. zasniva se na teoriji da je čovjekovo zdravlje direktno Doručak koji je bogat proteinima potiče sitost. limun. trepavice se suše i opadaju. narandža. izražena korištenjem proizvoda za vanjsku upotrebu. špinat. koje ne od gore navedenih tegoba. 37 . suhe pravilne ishrane. jogurti. neprijatelji zuba jer podstiču stvaranje karijesa. znojenje.baznosti je tijelo. atletsko stopalo). maslinovo ulje.5 Zašto je doručak bitan?! najrasprostranjenijih. mliječni proizvodi (puter.4. tjestenine. voće . koji uključuje visokoproteinsku hranu. maline. Zdrav doručak = zdrav početak dana! teškoće da se ujutro probudi i ustane iz kreveta. suhi grašak. što se manifestuje kroz slabljenje ili čak nestanak pojedinih simptoma. nemogućnost da se izgubi višak pritom računa da se ćelije kože stvaraju. akne. grah. zatvor. Bistre.” Hipokrat namirnica isključivo baznog uticaja i već nakon dvije sedmice efekti su vidljivi. alergije. sprečava pretilost i o tome na kojem nivou kiselosti . tada Doručak je na neki način gorivo koje naš organizam dobije dolazi do poremećaja koji se manifestuju u obliku velikog nakon odmaranja i spavanja. sirevi). badem. kajsije. neophodno je odmah pristupiti izboru zdravlje i naš život. ishrane osobe posebno se odražava u pogledu. keksa. tj. Nedostaci vitamina mogu se uočiti po smokve. sve vrste Također je i osmijeh znak zdravog načina ishrane. sve vrste sočiva. med. oči postaju crvene. nervoze i depresije. sve vrste mesa i ribe. uporne i teško izlječive gljivične bolesti – kandidadijaze. dijareja. grejpfrut. sve vrste hljeba i brašna. čokolade. jače opadanje Mnogi pokušavaju riješiti problem suhe ili masne kože kose. bolovi kičmenog stuba. Kosa i nokti su važna tkiva našeg organizma. ali veliki broj ljudi ga savremenog čovječanstva.daje energiju. bakterijske infekcije (izazvane Pravilna ishrana može nas učiniti fizički ljepšima tako bakterijama stafilo i streptokoke). suho grožđe. kvasac. šljiva. paradajz. Slatkiši. hurme. krastavci. ananas. malo poznatih. koja izaziva i pojačava mnoge često preskače ili ipak jede nezdrave namirnice. mandarine. gubitak Ishrana radikalno utiče na stanje našeg organizma. ne postoji balans. lica i tkiva općenito. a o tome šta smo unijeli ovisi naša snaga. kruške. naše jače izraženi. ishrana dovodi do lomljivih noktiju s bijelim mrljama. gubitak memorije. koncentracije. sve vrste šećera. kožne infekcije. brokuli. bijel jezik. boranija. uravnotežuje količinu dušika u organizmu. sinusitis (upala sinusa). i C. ne vodeći potreba za slatkišima. Uravnotežen doručak. grožđe. višnje. najveći su vrste sjemenki osim badema.kupus. Najčešći simptomi kiselosti organizma su: i dalje troše. što će povećati čvrstinu i sjaj kože. Posebno utiče na pojavu sadrže dovoljnu količinu proteina. sve vrste „Sve što putem hrane unosimo u organizam gradi nas i čipsa i grickalica. od sastojaka koje unosimo u organizam. jaja. skrivenih bolesti Doručak je najvažniji obrok u danu. Nepravilna povrće . bolovi u zglobovima. dakle važno ih je nadoknaditi ujutro. Jače izraženi simptomi su: depresija. lubenica. kilograma. sve zdravih zuba. mrkva. Ukoliko su neki od navedenih simptoma mijenja. malaksalost. krompir. podrazumijeva Koncept faktora pH poznat je već hiljadama godina i pravilan početak dana . Obilna upotreba Namirnice koje utiču na povećanje baznosti organizma voća i povrća u ishrani obogaćuje organizam vitaminima A (treba da su zastupljene 80% u dnevnoj ishrani): voda. jak miris urina. suhe cvekla. gljivične infekcije (kandida. jagode.

spol su biološke karakteristike koje generalno je seksualnost odrednica čovjeka. godine Svjetska zdravstvena organizacija i uloge. Svaka osoba roditi kao interseks. prakse. rodne identitete U januaru 2002. odrastanja. definicija seksa. psihološku i pogrešan način. osoba se može Seksualnost je univerzalna i individualna. seksualnu orijentaciju. blisko je vezana za rod (gender). stavove. mada se u zdravlje ustaljenom jeziku ta riječ interpretira kao seksualna aktivnost. erotiku. Biti seksualan ne znači imati seksualne odnose pa „Seksualnost“ – kao širok koncept. definišemo u skladu samim tim izjava da su sve osobe seksualne ne implicira s radnom definicijom SZO-a (Svjetske zdravstvene njihov aktivan seksualni život. uvjerenja. ljudskog bića tokom života i uključuje spol. Seksualnost doživljavamo i ispoljavamo seksualnosti. uloge i odnose. užitak. Ta inicijativa je rezultirala kreiranjem kroz misli. rođenja. želje. Pored muškog i ženskog spola.World Health Organization) koja kaže: Kroz historiju je termin seksualnost nailazio na različite „Ljudska seksualnost je prirodan dio ljudskog razvoja interpretacije i često je seksualnost prevođena na kroz svaku fazu života i uključuje fizičku. u čijem kontekstu je seksualnost socijalnu komponentu.4. tj. Seksualnost je naprotiv daleko širi pojam Sveobuhvatnija definicija. seksualnog i reproduktivnog zdravlja i ponašanje. na kojoj insistira SZO.“ (WHO Regional office for Europe prevođena kao seksualni odnos. Ona naglašava da „Seks“ – tj. ne ograničava nas na uzrast. osoba se rodi s karakteristikama je seksualna a razvoj seksualnosti počinje odmah nakon muškog i ženskog spola. vrijednosti. kaže koji podrazumijeva različite dimenzije života. obuhvata različite 38 . organizacije . što je netačna 1999/2001) konstatacija. osjećanja i sl.5 Seksualnost i seksualno i reproduktivno prave podjelu između muškaraca i žena. Ova definicija je važna iz više razloga. sljedeće: „Seksualnost predstavlja centralni aspekt svakog ponašanja. fantazije. intimnost pokrenula je jedinstvenu inicijativu radi definisanja i reprodukciju“. seksualnosti.

39 . • odabere kada i koliko djece želi imati. koja se aspekt. seksualnog bića na taj način da pozitivno obogaćuje i • odabere svog partnera/icu. ne bi smjelo podrazumijevati samo seksualnog i reproduktivnog zdravlja.seksualne orijentacije i podrazumijeva mnogo više od zaključeno je sljedeće: „Seksualna prava se oslanjaju na samog seksualnog čina ili reprodukcije. vodeća međunarodna federacija na polju o adolescentima. Logično je da prava na bračnog orijentacijama. Da bi se seksualno zdravlje postiglo i održalo. Ta deklaracija. emocionalnog. Shvatanje zdravlja. vrlo je slična prethodnom „IPPF značaj obrazovanja i pristupa tačnim i provjerenim poglavlju o seksualnim i reproduktivnim pravima“ (IPPF informacijama. 2002. upotpunjuje ličnost. posebno kada govorimo Nedavno je IPPF. ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti. • ima siguran. zadovoljavajući i uživajući seksualni život. Definicija pravima i drugim usaglašenim izjavama. Tokom ativna ili ne. već i emocionalni. socijalni i svaki drugi relevantni seksualnih prava“ (IPPF 2008). ona se i dalje koristi. draft definicije seksualnog zdravlja: • ulazi u bračnu zajednicu zasnovanu na pristanku. tehničkih konsultacija SZO-a. 1975) i kaže sljedeće: • traži i dobije informacije u vezi sa seksualnosti.“ • donosi odluke o tome da li želi biti seksualno aktivan/ Iako je ova definicija zastarjela. pogrešno tumači. što se nažalost ponekada • uživa najveće standarde u seksualnom zdravlju. Iako su ta prava univerzalna. najvećim dijelom bazira na međunarodno usaglašenim „Seksualna prava“ najvećim dijelom naglašavaju ljudskim pravima. Seksualno zdravlje zahtijeva pozitivan na djecu i adolescente jer su suprotna međunarodnim i poštujući odnos prema seksualnosti i seksualnim ali i lokalnim zakonima. Na već spomenutom tehničkom sastanku 1996). reproduktivnim pravima. mentalnog i socijalnog blagostanja u vezi sa seksualnosti. koju je potpisala i naša zemlja. godine na zdravstvenim uslugama. kao i mogućnost da osoba na siguran način partnera i pravo na izbor koliko djece i kada ih imati nije uživa u seksualnim odnosima. mlade ljude da žive zdravije. u njihovom slučaju i nasilja. • dobije pristup seksualnoj edukaciji tj. usvojila „Deklaraciju fizički. obrazovanju koje „Seksualno zdravlje predstavlja integraciju somatskog. godine nastao je novi • ulazi u seksualne veze zasnovane na pristanku. tehničkom sastanku SZO-a (WHO. ona ističe ljudska prava koja su već prepoznata u međunarodnim da je seksualnost daleko više od samog ponašanja i varira zakonima. emocionalnog. Seksualna prava također indirektno ukazuje na potrebu da bi seksualna podrazumijevaju mogućnost svakog pojedinca da bez edukacija trebala podrazumijevati daleko više od edukacije prisile. intelektualnog i socijalnog aspekta svakog • uživa poštovanje tjelesnog integriteta. bez prisile. „Seksualno zdravlje podrazumijeva stanje fizičkog. koje smo nekada uslovljavali samim Pravo djeteta i adolescenata da imaju pristup kvalitetnim odsustvom bolesti. Također. Ta deklaracija također podrazumijeva edukaciju i Svjetske zdravstvene organizacija održanom 2002. neka od njih nisu primjenljiva disfunkcije i nemoć. kreirati ambijent u kojem će zaštićena i ispunjena. fokus je na edukaciji i informacijama koje će ohrabriti seksualna prava svih ljudi moraju biti ispoštovana.“ pristup informacijama i edukacijama biti znatno olakšan. danas zahtijeva jedan potpuno novi informacijama prepoznale su i usaglasile kao krucijalno pristup u kojem zdravlje predstavljamo kao kapacitet Ujedinjene nacije kroz „Konvenciju o pravima djeteta“ iz čovjeka kojem sam treba da teži a u skladu sa seksualnim i 1989. međunarodnim dokumentima o ljudskim u odnosu na brojne uslove i različite sredine. godine informaciju iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. uključujući pristup seksualnim i reproduktivnim Termin seksualno zdravlje nastao je 1972. godine. diskriminacije relevantno za djecu i adolescente. uključuje oblasti važne za očuvanje zdravlja. diskriminacije i nasilja: o seksualnom ponašanju. Zdravlje.

Nekada i ta kompleksna nisu toliko Seksualna edukacija je komplikovana da bi se na njih odgovorilo koliko smo mi definisana kao edukacija nespremni da sumiramo odgovor u formi prihvatljivoj prilagođena uzrastu. Potrebno je da se u vrlo nepovoljan položaj te se mladi ljudi suočavaju s mladim ljudima ponudi prilika brojnim zdravstvenim problemima. individualno ili u koji u fokusu imaju komponentu vezanu za zdravlje vezi. adolescentima razgovarati o njihovoj seksualnosti? Šta nas zabrinjava kada su adolescenti u pitanju? Pa otkrivanje 40 . Iz tog vrijednostima koje im trebaju razloga (stopa smrtnosti u odnosu na definisane uzroke kako bi spoznali i uživali bila je niska) adolescenti su svrstavani u nisko prioritetnu svoju seksualnost. Mama je skupila hrabrost i s punim pružanjem naučno dokazanih. a što je taboo tema pa roditelji rijetko vještine komunikacije a u otvoreno razgovaraju sa svojom djecom. psiholoških i socijalnih je da zasebna informacija nije faktora (npr. Ona posmatra seksualnost adolescenata. (IPPF vršnjačkog pritiska te različitih oblika nasilja. Često. Seksualna od djevojčica. fizički i grupu. što se svakako odrazilo na broj programa emocionalno. Često su to pitanja vezana za odnose sa te da na kraju razvijemo vršnjacima. dok su druga pak jako kompleksna. vršnjački pritisak) mlade ljude postavlja dovoljna. upotrebe i zloupotrebe vještine. Bez tih odgovora. vještinama i stepena smrtnosti adolescenata na globalnom nivou. Spolno 2006b) prenosive infekcije gorući su problem adolescenata na globalnom nivou. Ti problemi rezultat su da steknu osnovne životne nezaštićenih seksualnih odnosa. stoga smjernicama o seksualnoj postoje brojna pitanja koja stoje otvorena a na koja mladi edukaciji.5. negativnog stavove i vrijednosti. Zašto nam je kontekstu seksualnog zdravlja i teško govoriti o tim i sličnim temama? Zašto bi trebali s seksualnosti. mlada UNESCO s ostalim UN-ovim osoba je u povećanom riziku da dobije određenu infekciju. U nedavno formiranim Međunarodnim tehničkim Adolescencija je vrijeme mogućnosti ali i rizika. često nemaju adekvatne svoje lične stavove i vrijednosti odgovore.1 Seksualnost i adolescencija Sveobuhvatna seksualna U prošlosti se smatralo da su adolescenti generalno zdrava edukacija teži da opremi mlade populacija i tom globalnom stavu je prethodila analiza ljude sa znanjem. Pubertet sa sobom nosi brojna pitanja na da istražujemo i preispitujemo koja mladi u ovoj životnoj fazi. agencijama. koja za uzrast mlade osobe. nekada se radi o pitanjima vezanim za izgled. Činjenica je da će njeno dijete postaviti veliki edukacija pruža mogućnost broj pitanja. Dokazano svjesni da kombinacija bioloških. ljubav i sl. Danas se svijet suočava s novim globalnim kao širi koncept koji je u vezi s stavom koji je potpuno suprotan prijašnjim shvatanjima emocionalnim i i društvenim/ o tome koliko su adolescenti zaista u riziku. razviju pozitivne psihoaktivnih supstanci (droge i alkohola). Prijateljica mi je pričala kako ju podrazumijeva kulturalno je njena četverogodišnja kćerka pitala zašto njen prijatelj releventan pristup učenju Danijel ima „prst među nogama“ (među preponama) i o seksualnosti i vezama zašto ga ona nema. Danas smo socijalnim razvojem. seksualna edukacija Mladi nam danas postavljaju različita pitanja iz oblasti je opisana na sljedeći način: seksualnosti. INFO – ostale definicije seksualne edukacije UNESCO-a i IPPF-a 4. poštovanjem prema svom djetetu objasnila je da to nije tačnih i neosuđujućih prst već penis i da je to ono što muškarce čini drugačijim informacija. radi se o osjetljivim pitanjima vezanim vještine smanjenja rizika i za seksualnost. koje je kreirao nemaju adekvatne odgovore. vještine donošenja odluka. Neka su pitanja jednostavna.

evidentan je u toj fazi razvoja. U toj fazi njihovog života adolescenti povlači vrlo jasne rizike. socijalnom komponentom. godine života djeca pokazuju sve više interesa počinju osjećati privlačnost prema drugima. Pubertet 1. U tom prema seksualnosti odraslih. Formiranje identiteta također je uslovljeno viđenjem samoga sebe. posebno grudi. Mladi ljudi u periodu odrastanja sve intenzivnije prolaze kroz period značajnih refleksija fizički se razvijaju prije nego psihički. Studije koje su evaluirale programe koji se koriste u SAD-u pokazale su da od 11 programa koji su se fokusirali isključivo na promociju apstinencije (programi slični onima koji su se provodili u BiH sve do 2011) nisu postigli efekte kao što je to slučaj s konceptom koji se koristi u ovom kurikulumu. Uzrast od 10. 41 . oni često daju savjete i pomažu u rješavanju problema svojih prijatelja. misle i u seksualne odnose može značiti da je mlada osoba donose zaključke o stvarima i temama koje nisu direktno fizički spremna na seksualni čin. posebno u periodu puberteta. o osjetljivim temama. Oni traže i pronalaze svoje mjesto se dešavaju u periodu adolescencije a u direktnoj su vezi sa u svijetu i teže izgrađivanju ličnosti koja je neovisna i koja sek sualnosti i seksualnim i reproduktivnim zdravljem: sama može donositi odluke za sebe. u stanju kontrolisati ekspresiju emocija. Od 11 programa samo su dva dovela do promjena. Uočljiv toku ovog razvoja. u toj fazi mladi ljudi uče kako da na smislen način rješavaju određene probleme. • Trećina programa je smanjila frekvenciju imanja seksualnih odnosa među ispitanicima. no šta je s psihičkom i doživjeli. Seksualni i reproduktivni hormoni počinju se lučiti što utiče na psiho- Tokom puberteta razvoj seksualnosti se znatno ubrzava. fizičke promjene. Info . tako da rano stupanje koje podrazumijevaju da mladi uče i razgovaraju. sa sobom psihološkog razvoja. Razlika među u potpunosti formirani pa mlada osoba ponekada nije dječacima i djevojčicama postaje sve evidentnija. već naprotiv seksualna edukacija pomaže mladima da nauče i shvate svoju seksualnost. godine pre-adolescenti s više interesa svoju seksualnu orijentaciju. Od 12. U tom uzrastu mladi ljudi ulaze u pubertet. Oni u tom periodu fantaziraju. kako među generalnom skupinom ispitanika tako i među posebno ranjivim grupama. ali kontroleri emocija nisu dimenziju: kroz druge ljude i s njima. Također. pa do 20. Samo preispitivanje je u toj fazi moguće. vršnjaci igraju značajnu ulogu u pubertet ulaze najčešće dvije godine prije dječaka. Vršnjaci su neko s kim se razgovara razvoj tijela. Djevojčice u Istospolni prijatelji tj. • Gotovo trećina programa je dovela do toga da je među ispitanicima smanjen broj seksualnih partnera. Mladi često mijenjaju raspoloženje. Mladi u tom periodu Od 10. pristupaju znanju o svom tijelu i spolnim organima.seksualnosti.UNESCO Efekti seksualne edukacije su dokazani i oni nam potvrđuju da nemaju negative učinke na odluke mladih. godine života: je također vrijeme intelektualnog razvoja adolescenta te mladi razvijaju moralne koncepte koje često preispituju. godine mladi razvijaju Između 11. periodu stvara se značajan raskorak između fizičkog i te vide i saznaju o mnogim stvarima u knjigama. ostalih 9 nisu imali efekta. Tokom puberteta socijalni identitet je upotpunjen potragom za U nastavku smo izdvojili neke od značajnih promjena koje psihološkim identitetom. razviju stavove i vještine koje im mogu pomoći da odluke koje će donositi u budućnosti budu zasnovane na tačnim i provjerenim informacijama: • Trećina programa seksualne edukacije dovela je do odlaganja početka seksualnog života kod ispitanika (adolescenata). i 13. Percepcija i motivi vezani za seksualnost stiču socijalnu Njihove emocije se razvijaju. do 15.

Masturbacija se u tom periodu intenzivira. na TV-u. u obraz). mlada osoba seksualno zrela i da može započeti svoj U tom periodu mladi su jako osjetljivi na stavove drugih reproduktivni život. Uzrast od 12. znatno utiču na odluke koje prave. u tom periodu mladi su u pogledu njih samih. Večina dječaka u tom uzrastu ulazi u pubertet. što Djevojčice se također razvijaju u tom periodu. djevojčice svoju prvu menstruaciju doživljavaju Prvi koraci do ljubavi mogu biti napravljeni u tom periodu. godine života. godine života: dječacima nego djevojčicama. To je period kada su pod jakim emocionalno nezreli. Naravno. Prosječno. Dječaci svoju prvu ejakulaciju to se projicira i kao njihova nesigurnost koliko su privlačni (izbacivanje sperme) doživljavaju prosječno u toku drugima. Često mladi u tom periodu postavljaju sebi pitanje da li se sporo razvijaju i da li se njihovo tijelo razvija istim intenzitetom kao i kod njegovih/njenih vršnjaka. internetu. 42 . Kod njih dalje pobuđuje njihovu zainteresovanost. godini (menarha . stoga je za njih jako važno da se osjećaju privlačno.prva menstruacija) i Oni počinju izlaziti jedni s drugima te prave oprezne ona označava da su djevojke prošle svoj seksualni i međusobne korake (držanje za ruku. su se već pojavile dlačice po tijelu i spolnim organima. Mladi ljudi u tom periodu razvijaju seksualnu projekciju sebe: oni vide sebe kao nekoga ko može imati seksualni odnos. zagrljaj i prvi poljubac reproduktivni razvoj te da mogu ostati trudne. no više među 2. u svojoj 12. od svojih vršnjaka. mladu osobu jer ona nije sigurna da li su te promjene Pojava dlaka po tijelu također je jedna od promjena normalne. koje se dešavaju u tom periodu. U tom periodu mladi dosta vremena posvećuju 13. Njihovi Promjene do kojih dolazi mogu u tom periodu uplašiti spolni organi (testisi i penis) se počinju razvijati i rasti. To je period kada su mladi pod jakim Adolescentima treba vremena da se naviknu na svoje novo vršnjačkim pritiskom i njihovi vršnjaci tijelo i često se osjećaju posramljeno i nelagodno. Glas im postaje dublji i S obzirom da su još uvijek nesigurni u razvoj svog tijela. do 15. Prva ejakulacija ujedno govori da je svom izgledu. brada i brkovi počinju rasti.časopisima.

oralni i analni. homoseksualni. uvažavanje i izražavanje vlastitih osjećaja. Neki ljudi se osjećaju Oni stiču prva seksualna iskustva: poljubac i dodirivanje. U mnogim heteroseksualnim sredinama od dječaka i muškaraca se očekuje da će Također. Ponekad ljudi koji izlaze zajedno mogu otkriti da se fizički Neki iskusniji već su otkrili ljubljenje i dodirivanje. koji mogu uključivati ​​držanje za ruke. zajednicu. pokrenuti inicijativu za zabavljanje. seksualni partneri mogu dijeliti povjerenje. isticanje želja neželjeni seksualni kontakt iz bilo kojeg razloga (Pogledaj i očekivanja i pokazuju sve više poštovanja prema svim tim seksualni pristanak). Flertuju jedni s drugima i započinju veze. opušteno prilazi tom običaju i djevojke i žene Obično se zaljubljuju prvi put i osjećaju leptiriće u stomaku ga također mogu pokrenuti. Ona mogu pružiti šanse vremena provode sa svojim vršnjacima a prisne veze s mladim ljudima da uče o vlastitim seksualnim osjećajima roditeljima polako slabe. godine života: milovanje ili druge intimne aktivnosti. ono u čemu uživaju i cijene u drugoj osobi. 43 . kako unutar zajednice tako i u različitim zajednicama i kulturama. vršnjačkim pritiskom i njihovi vršnjaci značajno utiču na 4. privlače i oboje poželjeti seksualne kontakte. Dob u kojoj roditelji dopuštaju mladim ljudima da počnu izlaženje ili udvaranje varira. uključujući posao. Uzrast od 16. Oni eksperimentišu u vezama. društvene mreže. internet ili negdje drugdje. Za mnoge ljude dijeljenje seksualnog Mladi u tom periodu znaju da li su heteroseksualni ili iskustva uvijek uključuje naklonost. ugodno predviđajući da će imati seks. brigu i zadovoljstvo. to je vrijeme kada otkrivaju da li ih privlače dječaci ili djevojčice (razvoj seksualne orijentacije). Međutim. komunikacija. prepoznavanje osjećaja drugih i razvijanje razumijevanja za njihove vrijednosti. seksualni seksu važno je osiguravanje obostranog pristanka. rasprava može poboljšati opuštenost oba partnera i Na kraju stiču više iskustava u vezama s osobama obezbijediti njihovu sigurnost. dodirivanje golog tijela. Mnogi ljudi osjećaju nervozu (pogledaj info Romantične veze i udvaranje). prilikom pitanja za prvi izlazak. poštovanje. školu. takva iskustva Mladi u tom periodu postaju više neovisni te sve više mogu biti prekrasna i uzbudljiva. Za druge ljubav nije uvijek dio seksa. i reakcijama. Info . Prilikom razgovora partnera o s odjećom na tijelu. Ljudi se sreću na različite načine. temama. intimnost ili ljubav.Romantične veze: udvaranje i zabavljanje Definicija: Udvaranje i zabavljanje se odnose na društvenu interakciju s onima koji bi mogli postati romantični ili seksualni partneri. Oni također u tom periodu uočavaju seksualnu privlačnost porodicu. Oni mogu osigurati kondome ili neku drugu kontracepciju unaprijed (I muški Seksualna iskustva obično se dešavaju sljedećim i ženski kondomi mogu spriječiti trudnoću i zaštitu od redoslijedom: ljubljenje. uzajamnosti i poštovanja. ljubljenje. svojih vršnjaka. Te vještine uključuju prepoznavanje. Udvaranje i izlaženje nudi ljudima priliku da razviju interpersonalne vještine. u nekim mjestima se . do 18. zajedničke prijatelje. U kontekstu povjerenja. Niko nije obavezan da ima suprotnog spola: pregovaranje. Takva odnos. Također daju ljudima priliku za druženje i nova iskustva te da se postupno upoznaju s potencijalnim romantičnim ili seksualnim partnerom. Čak i u nedostatku ljubavi. Dob u kojoj mladi počinju izlaziti varira od osobe do osobe i u različitim kulturama i društvima. vaginalni. 3. dodirivanje i ispoljavanje nježnosti HIV-a i drugih infekcija).2 Kako počinju zabavljanje i udvaranje odluke koje prave.5.

ranjivosti. Učimo od osjećaj ljubomore u nekom trenutku. Zaljubljivanje je često uzbudljiv doživljaj. objekt ljubavi može ne Društvene norme u našoj zemlji kao i jak uticaj religije osjećati isto. Zaljubljivanje 4. koliko postati ljubomorni. ali zasigurno nam otežava snalaženje u njenim brojnim Voljeti nekoga znači istinski se brinuti za tu osobu i zalagati dimenzijama. seksualne i zrelosti u seksualnim odnosima je proces koji zahtijeva privlačnosti i uzbuđenja. Odrasli se. Razvoj visokog nivoa udobnosti. porodice. iz svega što nas okružuje. Ljubav je jedna od najmoćnijih emocija koju mladi ali i Društvo nas izlaže seksualnosti. Kada ljudi osjete da im je važan odnos ugrožen. zaključit ćete da mi živimo u seksualno orijentisanom Takva ponašanja nisu ljubav i nikada nisu izraz ljubavi.4. odnosno. nasiljem ili kontrolirajućim ili manipulativnim ponašanjem. se za njegovo ili njeno blagostanje i sreću. kao i adolescenti. od prodaje cigareta i odjeće. No ono što nas zabrinjava jeste da živimo u osobe na koju su usmjerene. Većina ljudi ima činjenica je da o seksualnosti učimo kroz život. One uvijek krše ljudska prava muzike. književnosti i muzike. gledajući TV. Ljudi mogu osjećati ljubav za seksualnost razumijemo u što više članove njihove uže ili šire porodice. učimo od prijatelja. gnjeva i ljutnje. Seksualnost se koristi u svim porama našeg Nasilje i prisile su demonstracije moći nad drugom društva. „romansa“ ili „zaluđenost“. Ona je nadahnula velika djela nam ograničava informacije i uskraćuje umjetnosti. mogu Zašto se ustručavamo govoriti o seksualnosti. pa do filmova i osobom.5. Ljubomora (u bilo kakvoj vezi. U ljubavnoj vezi ljudi društva i društvenih normi. Izrazi „prava ljubav“ ili „istinska ljubav“ često se i sigurnije odnose na intimno povezivanje partnera koje nadilazi fazu „zaljubljenosti“ ili „zaluđenosti“. Ponekad se taj osjećaj naziva učenje i vrijeme. koliko ih nikada nije izustilo niti jednu riječ? Kako god. Postoji mnogo različitih znanje koje bi nam pomoglo da načina da se voli nekoga. ali odrasli ljudi doživljavaju. uključujući i romantičnu) odnosi se na osjećaje zavisti. Voljeti i biti voljen može biti izvor duboke radosti i smisla u životu.3 Šta je zaljubljivanje a šta „prava ljubav“? ljubomoru ili druge osjećaje. od partnera. zaljubljuju. „zaljubljenost“. bez obzira na to jesu li izrazili vremenu koje ograničava informacije o tome šta je 44 . roditelja razgovara sa svojom djecom o seksualnosti. Ukoliko se osvrnete oko sebe. društvu.4 Seksualnost u Bosni i Hercegovini može biti jednostrano iskustvo. mogu biti ljubomorni na stvarne ili zamišljene romantične na internetu. posesivnosti. komunikacijske vještine Zaljubljenost uključuje osjećaje strasti. za bliske prijatelje njenih dimenzija i zasigurno otežava da kao i za svoje partnere ili bračne drugove istog ili drugog u svojoj seksualnosti uživamo zdravije spola. Osobe na koncept odrastanja ne umanjuje značaj seksualnosti se mogu zaljubiti samo jednom ili više puta u životu.5. učimo suparnike. Neki ljudi izražavaju ljubomoru prijetnjama.

podjele a to su sigurnije seksualno ponašanje i rizično seksualno ponašanje! 45 . Svi seksualno aktivni ljudi donose odluku kada.) govorimo. Ljudi često u strahu od efekata seksualne o sekusalnosti može implicirati da mladi tinejdžeri lakše edukacije i „percipiranih“ rizika pokazuju značajan otpor ulaze u seksualne odnose što će u konačnici dovesti prema njenom uvođenju. živimo u vremenu koje je u 4. navike vezane za seksualno ponašanje i sl. kako da kažu ne lošem društvu. Malo je koje područje dakle. mnoge zemlje svijeta je i danas dimenzija i zasigurno otežava da u svojoj seksualnosti nemaju u svom programu. Pojedinci smatraju da razgovor je to tako. Činjenica je da je Seksualnost je područje kojim se bave seksolozi. promocija seksualnih i reproduktivnih nastavnicima što uslovljava samu spremnost nastavnika da prava kroz EU legislative.6 Činjenice o seksualnoj edukaciji kontekstu seksualnosti okrunjeno jednim vrlo izraženim Iako smo danas svjesni da je seksualna edukacija više paradoksom. utemeljeno je u kulturološkim shvatanjima seksualnosti kroz pravila kao što su: kako i kada razgovarati o seksu. posebno za adolescente koji su sve ograničava informacije i uskraćuje znanje koje bi nam češće izloženi različitim negativnim uticajima koji dolaze pomoglo da seksualnost razumijemo u što više njenih iz njihove okoline. Pojedini svoj seksualni život započinju prije braka.5. Razlog tome mlade ljude da donose zdravije odluke. ljudi koji se više onih koji svoju seksualnost otkrivaju u toku puberteta. Brojne iz ugla prilagođenog potrebama adolescenta. školski trudnoća. Različitosti koje obiluju u uvijek pronađe put do nas. Ovaj kurikulum seksualnosti. odnosu na devedesete godine prošloga stoljeća te da je sve antropolozi. antidiskriminacijski zakon i se posvete tim temama. seks prije braka. prije braka. seks za izostaje razgovor o sigurnom seksualnom životu. Dakle. Društvo seksualni odnos s osobom koju ne vole. rizicima i jednu noć i sl. fizijatri.7 Seksualno ponašanje stavovi o moralnim i nemoralnim načelima seksualnosti. sociolozi. Brojni su razlozi zbog čega uživamo zdravije i sigurnije. no braku. ali nam nego neophodna. Društvo nas izlaže seksualnosti.5. u ovu drugu kategoriju i u narednim poglavljima pokušat predrasude da seksualna edukacija podrazumijeva ćemo i vas u to uvjeriti.5 Ko se bavi seksualnošću? započinju nakon uspostavljenog braka. teolozi. bave javnim zdravljem i mnogi drugi. no opet svima je neugodno govoriti jednom njenom dijelu koji zovemo seksualno ponašanje. sve one se odlikuju s dvije glavne posljedicama nezdrave seksualnosti. Pored granica stupanja u seksualne odnose drastično spuštena u seksologa. 4. dok drugi pak svoj seksualni život 4. U našoj zemlji za sada ne postoje promocija prava seksualnih manjina stvaraju ambijent preporuke koje bi nastavnicima ponudile smjernice o tome u kojem je lakše govoriti o pojedinim segmentima kako da se uključe u taj vid edukacije. dok postoji dosta djeluje represivno na govor o seksualnosti i ma koliko se onih koji mogu imati seks s nekim koga su tek upoznali trudili kao individua da ne govorimo o seksualnosti.5. Ljudska seksualnost utemeljena je u upravo predstavlja iskorak koji pravi naša zemlja na putu biološkoj funkcionalnosti svakog ljudskog bića koje se postizanja većeg stepena seksualnog i reproduktivnog mijenja tokom našeg razvoja. Lične i međunarodne kampanje. ona ili se neko vrijeme poznaju. Bez obzira o kojoj varijaciji seksualnog ponašanja (seks u kako da ugase vatru. S druge strane nalaze se oni koji vjeruju da direktori i nastavnici nisu uvjerenja da je seksualna razgovor i učenje o seksualnosti može ohrabriti i osnažiti edukacija neophodna i često je zaobilaze. Živimo u ubjeđenju da je seks samom fenomenu seksualnosti zasigurno postoje i u nešto što svi rade. seks s osobom istog spola. o tome. u nekim zemljama se tim temama bave biolozi.zdrava seksualnost. kako i s kim žele imati seksualni odnos. Pojedini smatraju da ne mogu imati konfuzno i „komplikovano“ kao seksualnost. Istraživanja pokazuju da npr. edukaciju o seksualnim ponašanjima ali i nelagoda U posljednje vrijeme svjedočimo različitim događajima koji koju prati nedostatak vještina da se tim temama priđe znatno utiču na to kako gledamo na seksualnost. Ispoljavanje seksualnosti zdravlja jer sadržava spomenute preporuke. do povećanog broja infekcija (SPI*) ili neplaniranih mnogi predstavnici ministarstava obrazovanja. Mi se svrstavamo može biti nepoznavanje osnovnih načela seksualnosti. historičari. pojava kontraceptivnih pilula i profesionalne vrijednosti često su u raskoraku među pilula jutro poslije. Roditelji djecu uče o tome kako da pređu ulicu.

8 Seksualni pristanak i prisila Pristanak znači slaganje da se učini nešto. Za razliku od prethodnih programa koji su na neki način „branili“ mladima da započinju svoj seksualni život plašeći ih pričom o infekcijama i rizikom od neplanirane trudnoće. Davanje seksualne saglasnosti znači da pristajete na seks. Mladi ljudi sve ranije započinju svoj seksualni život. 4. zatim obrazovne institucije. stoga je i naše društvo prateći ostatak svijeta započelo brojne transformacije koje zadiru kako u socijalne grupe. Svi zajedno rade na podizanju javne svijesti o tome šta podrazumijeva rizično seksualno ponašanje. Danas se s mladima radi na taj način da im se ponude informacije.5. zdravstvene institucije pa i vjerske institucije. filmove tako i u one državne aparate koji su najvažniji za građane ove zemlje. Svi ljudi 46 . To su na prvom mjestu ministarstva zdravstva i obrazovanja. današnji programi su u potpunosti napustili taj tradicionalni pristup. pomogne u sticanju znanja i vještina neophodnih da oni sami donose zdrave odluke. a šta podrazumijeva sigurnije ponašanje. muziku.

Prisilni seks i silovanje mogu se dogoditi bilo gdje.9. Danas prisilu. prevare. Žele razumjeti granicu između primjerenog i neprimjerenog ponašanja u smislu osiguranja pristanka.5. kojima ćemo detaljnije govoriti u sljedećim poglavljima. kada i kako se to događa. zastrašivanja i ekonomskih poticaja i sl. Biti u stanju komunicirati potpuno i otvoreno o sprečavanju infekcija i neželjene Sve društvene promjene koje smo spomenuli ali i o trudnoće je. U situaciji prisiljavanja. programi vršnjačke takav rad. fizičke sile ili prijetnje. bez dovele su do toga da smo kao društvo prihvatili obzira na to gdje.imaju odgovornost da se poštuje njihovo partnersko pravo davanja ili uskraćivanja saglasnosti. Mnogi faktori utiču na sposobnost osobe da ponudi stvaran Za kraj i smislen pristanak na seks. imate pravo reći toj osobi da prestane. On ili ona mogu imati strah od društvenih ili fizičkih posljedica zbog odbijanja neželjenog seksa. različitim institucijama koje se bave gdje su osobe prisiljene da pružaju seksualne usluge. Neki ljudi se zalažu za pravo da obrazovanje u gotovo svim gradovima upotpunjeno se omogući plaćeni seks između odraslih koji su složni oko je neformalnim obrazovanjem adolescenata. Doktori i medicinske sestre posebno su obučeni da pružaju 4. Mnogi ljudi osjećaju zbunjenost kada je u pitanju seksualni pristanak. Dodirivanje nečijeg tijela bez njenog ili njegovog pristanka može biti oblik prisile. U toga i protive se stigmi i pravnim posljedicama vezanim za slučaju Bosne i Hercegovine. Formalno prevare ili druge pritiske. U mnogim činjenicu da svoje programe za mlade prilagodimo zemljama nastavnici mogu pružiti postojeći popis linija i novim trendovima i da postojeće zdravstvene usluge službi podrške mladim ljudima koji su doživjeli seksualnu prilagodimo specifičnim potrebama mladih. također. Osobe mogu seksualno biti prisiljene na različite načine: od emocionalne manipulacije (ako me voliš. djecom te fakultetima i sl. najčešće su djevojke i žene žrtve prisile. ili mogu biti prisiljeni na posao sa seksom kroz video „Prijateljski centri za mlade u BiH“. Seksualna prisila se događa kada neko prisiljava (ili pokušava prisiliti) drugog pojedinca da se uključi u seksualnu aktivnost protiv njegove/njene volje. Pogledajte sredstvima. 47 . Ako vas neko dotakne na taj način da se osjećate neugodno. Drugi namijenjene zaštiti i promociji seksualnog i prodaju seks jer se nisu u stanju izdržavati drugim reproduktivnog zdravlja adolescenata. osoba može fizički biti prisiljena na seks. Seksualna prisila je uvijek kršenje ljudskih prava. dio smislenog pristanka. Promiskuitet. Međutim. Seksualni rad ili kako se to prije zvalo prostitucija edukacije i vršnjačkog savjetovanja vodeći su modeli u podrazumijeva da osoba samostalno odluči da pruža neformalnom obrazovanju koje se provodi u osnovnim seksualne usluge za novac. Svako može biti prisiljen na neželjene seksualne aktivnosti. To nije slično trgovini ljudima i srednjim školama. prostitucija usluge mladima a te usluge su prvenstveno Neki ljudi ulaze u posao sa seksom po izboru. u 26 bosanskohercegovačkih gradova egzistira 26 prijateljskih centara za zdravlje mladih. pristat ćeš na seks).

izvođenje i evaluaciju. 48 . Uzimajući u obzir Teoriju socijalnog učenja i činjenicu da je adolescencija kritično i doba izraženih aktivnosti na polju socijalizacije individue.od edukacije do mobilizacije Vršnjačka edukacija predstavlja neformalni vid odgojno- obrazovnog procesa koji sve češće postaje sastavni dio programa mnogih škola koje na taj način oplemenjuju svoj odgojno-obrazovni pristup i uključuju mlade u njegovo planiranje. Upravo iz tog razloga mnoge škole u Bosni i Hercegovini imaju obučene vršnjačke edukatore koji u svojoj. vršnjačka edukacije se nameće kao logičan i obećavajući koncept.1 O vršnjačkoj edukaciji . karakteristike. vršnjačka edukacija predviđa da će ishodi edukacije biti kvalitetniji ukoliko edukator i učesnik dijele slične ili iste karakteristike i osobine.2 Šta nas čini vršnjacima? Vršnjaci su dvije osobe ili više njih koje dijele određene sličnosti. a što su potvrdile brojne međunarodne i lokalne studije. nacionalne ili neke druge pripadnosti. društvo i sl. ali i drugim školama provode edukativne aktivnosti vezane za različite teme relevantne za mlade. 5. U posljednjih 30 godina takva edukacija je postala svojevrstan suplement formalnom obrazovanju i programima zaštite i promocije zdravlja u gotovo svim zemljama svijeta. istog zdravstvenog stanja ili iste rodne. imaju isto oboljenje) dobije znanje i vještine neophodne da postane vršnjački edukator u toj grupi. vršnjaci mogu biti osobe različitog uzrasta ali npr.5 VRŠNJAČKA EDUKACIJA 5. Vršnjačka edukacija je pristup u kojem pripadnik određene specifične vršnjačke grupe (dijele slične osobine. što zaista i jeste. Pojednostavljeno govoreći. Iako u našem jeziku termin vršnjaci često implicira osobe koje su sličnog uzrasta. žive u sličnim životnim uslovima.

jedan ili dva dana. prezentacija van škola. odrasli tj. no to nije kvalitetan pristup jer u tako Najveća razlika se ogleda u pristupu edukatora. javnih dana. Ono što je specifično za vršnjačku edukaciju su: jeste njena interaktivnosti i participativnost. Vršnjačka edukacija omogućava mladima da stečeno Model treninga za edukatore vršnjaka. programa vršnjačkog savjetovanja.5. prethodno su prošli odgovarajuće metodološke obuke. zabavnim. Kreativna sloboda je osnovna prednost i završnog tj. usvajanje osnovnih etičkih i pedagoških Svaki edukator vršnjaka prolazi trening za edukaciju principa relevantnih za prijenos znanja na vršnjake i vršnjaka gdje stiče znanje iz oblasti ključnih za njegov korištenju vještina facilitiranja kao osnove u prenosu budući angažman. treninga. koji koristi znanje prenose na svoje vršnjake putem prezentacija u Asocijacija XY. Zašto? Zato • Kontakt očima što nam to povećava šanse da će naši vršnjački edukatori • Korištenje shema i slika moći ostvariti više vršnjačkih interakcija sa sebi sličnim • Timski rad učesnicima. učenici. to će doprinijeti boljim rezultatima 5.4 Ko su vršnjački edukatori? proširila set usluga koje pružaju vršnjački edukatori te uvela u BiH novi koncept rada s vršnjacima putem Vršnjački edukatori mogu biti doktori. tokom posljednjih 10 godina Asocijacija XY je 5. sastoji se iz osnovnog treninga koji traje šest školama. a neke od njih informacija. usvajanju novih i relevantnih radionica. Priručnik vršnjačkog mladi. Prezentacije vršnjačke edukacije u velikoj se mjeri razlikuju Pojedine organizacije edukuju vršnjačke edukatore za od uobičajenih časova koji su dio formalnog obrazovanja. svi koji unutar svoje vršnjačke grupe savjetovanja možete preuzeti sa zvanične web-stranice žele provoditi edukacije po modelu vršnjačke edukacije i Asocijacije XY. kao i posebne vještine. vršnjačke edukacije koja nastoji korisno integrisati u U ovom slučaju. stavove i uvježbati vještine neophodne Tome prethodi dugotrajna obuka koja podrazumijeva za provođenje interaktivnih i kvalitetnih prezentacija i rad na unapređenju znanju. radionica. onda je važno da u grupi okupimo • Glumačke vještine što više različitih mladih ljudi istog uzrasta. zatim praktičnog rada na terenu koji prati supervizija okupljanja i sl. ali i 49 . informacija.3 Kako nastaje vršnjački edukator? kratkom vremenu vršnjački edukator ne može dobiti potrebno znanje. naprednog treninga koji traje od 3 do 5 dana. korisnim i trajati od 1 do 6 mjeseci. • Intonacija • Mimika Treningu vršnjačke edukacije prethodi regrutacija • Govor tijela potencijalnih vršnjačkih edukatora. Ukoliko nam je • Korištenje prostora vršnjačka osnova uzrast. proces obuke vršnjačkih edukatora može zabavno i tako učenje učiniti pristupačnim. a s obzirom da je sličnost karakteristika koja u kontekstu vršnjačke edukacije pospješuje postizanje obrazovnih ishoda. vršnjačka edukacija je participativna i inkluzivna te se • Interaktivne vještine korištenjem posebnih vještina nastoji osigurati bolja • Gestikulacija komunikacija između edukatora i učesnika. nastavnici.5 Šta rade vršnjački edukatori? našeg programa. Također. U osnovi.

Na treningu. a do toga najčešće dolazi zbog sljedećeg: teško osigurati participativnost svih učesnika te facilitirati sesije i prateće radionice koje mogu biti dio prezentacije. Nakon analize završnog upitnika. dolazite do podatka da je kod ovog se u osnovnim i srednjim školama. u njihovom uzrastu. njih 75%. tj. ljepljive trake slučaju vršnjačke edukacije traje u više ciklusa.7. učesnici mogu dobiti i certifikat o učešću na radionici. Za tu svrhu koristite upitnik za predtestiranje i završno testiranje koji sadrži ista pitanja. Predtestiranje radite prije početka prezentacije i na osnovu odgovora učesnika tj.6 Testiranje znanja učesnika Ukoliko želite analizirati učinak implementirane prezentacije. • niste obradili temu na adekvatan način. srednjim školama“ Za razliku od prezentacije i radionice koji se završe u Cilj modula: jednom danu. promjene u stavovima i vrijednostima učesnika prezentacije. Praksa je pokazala da grupa učesnika Moguće je da kod pitanja dođe do pada procenta tačnih ne bi trebala biti veća od 25 ljudi jer u suprotnom je odgovora. multimedijalne edukativne sadržaje. vršnjačka edukatora. možete koristiti princip predtestiranja i završnog testiranja znanja. a komparacijom rezultata dobijate uvid u promjene znanja. edukatori dobijaju informacije o početnom znanju učesnika prije njihovog učešća na prezentaciji. tj. obično traju 45 minuta pitanja došlo do povećanja znanja od 50%. stavova i ponašanja. na to pitanje je ove metodologije. markeri. Trajanje modula: 45 minuta učesnici dobijaju određene vještine koje im mogu služiti 50 . njih 5 zaokružilo provodimo u osnovnim i srednjim školama. S obzirom da vršnjačku edukaciju predtestiranju je od ukupno 20 učesnika. svom sadržaju imaju različite diskusije. Uporedite Prezentacije koje se najčešće provode širom BiH realizuju li ova dva rezultata. edukativne kvizove 5. potvrdno odgovorilo 15 učesnika. Trening ne mogu voditi edukatori vršnjaka. Primjer: Na pitanja da li je ogovaranje oblik nasilja. Modul 1 „Prevencija nasilja u osnovnim i i sl. već isključivo certifikovani treneri. • učesnici su slučajno u predtestiranju zaokružili veći Preporučljivo je da prezentaciju vodi tim od minimalno 2 procent tačnih odgovora. uporedite rezultate s nalazima predtestiranja i komparacijom tačnih i netačnih odgovora oba upitnika možete uočiti porast znanja. duže od klasičnih prezentacija. analize popunjenih upitnika predtestiranja. ukupno 25% učesnika je tačno odgovorilo na ulaganja u pripreme mladih ljudi za izvođenje i korištenje to pitanje. a svaki ciklus se sastoji od 4 do 6 dana. pored znanja. Nakon održane prezentacije. • niste uopće obuhvatili određenu temu svojim Radionica se sastoji iz više prezentacija i traje mnogo prezentacijama. Nakon prezentacije. Dakle. edukativne igre. završni upitnik s istim pitanjima kao u predtestiranju. trening je mnogo složeniji proces koji u Potrebni materijal: Flipchart papiri. učesnici popunjavaju post testing upitnik tj. Radionice obično u završnog testiranja znanja. Trajanje radionice ovisi o • učesnici su nasumično zaokruživali odgovore tokom sadržaju koji se obrađuje na radionici. kao alat za rad. 5. jedan školski čas. to zahtijeva DA. Nakon radionice.

Zapišite te rečenice na tabli i nastavite tražite da u okviru zadatka u jednoj rečenici objasne šta je vježbu. Sljedeće kategorije integrisane u koordinatni smatrati nasilnim. pojedine nasilne radnje po svojoj morfologiji mogu zauzeti više mjesta na našem koordinatnom sistemu nasilja.Učesnicima objasnite da ćete u narednih 45 minuta mjesto na koordinatnom sistemu koje obuhvata više govoriti o nasilju i oblicima ponašanja koji se mogu kategorija. od učesnika opisuju nasilje. Prije postavljanja postaviti na mjesto koje odgovara obliku nasilne radnje. te izdvojenih nasilnih radnji na odgovarajuće pozicije. ono se može postizanje planiranih ciljeva. Također. nabroje najčešće oblike nasilja u njihovoj okolini. s je moguće da određeni oblici nasilnog ponašanja zauzmu učesnicima kroz diskusiju definišite odgovarajuće mjesto. kroz interakciju Na tabli nacrtajte koordinatni sistem nasilja kao na slici: provjerite da li su izostavili neke od sljedećih: • Ogovaranje • Etiketiranje • Prijetnje • Dijeljenje tuđih slika/videosadržaja bez odobrenja te osobe • Zabrana izlazaka i druženja s prijateljima (od strane partnera) • Ljubomora • Nagovaranje na spolni odnos i onda kada je osoba rekla ne • Ismijavanje fotografija i postavljanje komentara koji se odnose na izgled neke osobe Sada u interakciji s učenicima definišite poziciju svakog od Učesnicima predstavite koordinatni sistem nasilja i izdvojenih oblika ponašanja. Također. učesnicima • Seksualno nasilje podijelite predtestne upitnike i objasnite princip • Digitalno nasilje ispunjavanja i najavite da ćete nakon održane radionice. s istim pitanjima o tome kako određene forme nasilja mogu biti u više kao u prvom upitniku. Nakon što obje grupe pročitaju svoje odgovore tj. oblike nasilja. 51 . a pri tome vodite računa da objasnite da ćete u nastavku radionice primjere nasilja oblike ponašanja koji pripadaju dvjema kategorijama ili više koje su učesnici identifikovali u grupama kroz interakciju njih postavite na odgovarajuće mjesto. a ovisno o slici i akonotaciji. možemo ga svrstati u kategoriju karaktera i da je učešće svakog učenika jednako važno za psihološkog. digitalno nasilje. razgovarat ćete o uzrocima i sistem koristite u vježbi: posljedicama nasilja te kroz diskusije identifikovati moguće • Fizičko nasilje strategije koje mogu biti korisne u prevenciji nasilja. zbog posljedica i morfologije Učesnicima objasnite da je radionica interaktivnog ovog vida nasilja. a putem kojih mjerite uspješnost kategorija. • Psihološko nasilje Prije početka tematskog dijela radionice. Ovim rečenicama ćete se ponovo posvetiti pred to nasilje. stoga Učesnike podijelite u dvije grupe. konkretno mišljenje učenika o tome šta za njih predstavlja nasilje. Naglasite da se učesnici ne trebaju bez njenog/njegovog dopuštenja može se posmatrati kao potpisivati na upitnik. Također. S druge strane. Učesnicima objasnite da će imati 7 minuta Zatim učesnike zamolite da pročitaju rečenicu kojom na raspolaganju za rad u grupama. Naglasite da ne očekujete definiciju nasilja. održane radionice. Cilj ove sesije je da kod učenika pobudi kritičku svijet učesnicima podijeliti posttestne upitnike. Dakle. posmatrati i kao seksualno. već kraj radionice. svaka grupa treba da je u pojedinim situacijama teško odrediti samo jednu dobije list papira i da unutar grupe identifikuje najčešće kategoriju kojoj bi taj vid nasilja odgovarao. razmjena neprimjerenih slika neke osobe. seksualno Dio 1 – Šta je nasilje? nasilje često ulazi u kategoriju psihološkog i fizičkog. npr.

impulsivnosti. kada nema povjerenja. nepoznavanja emocija. otvaramo mogućnost i • Plaše se osvete nasilnika olakšavamo nekome da nam pomogne u razmišljanjima • Smatraju da ukoliko kažu odraslima. učesnike pitajte zbog čega svjedoci nasilja ostaju po neprihvatljivo. razvijanju svog ličnog zaključite da zbog posljedica i činjenice da je nasilje u identiteta. ako znamo ili urade nešto što bi zaustavilo nasilje ili pomoglo da nasilje nastaje kao produkt nezadovoljenih potreba i žrtvi. • Smatraju da samo slabići prijavljuju nasilje oni koji provode nasilno ponašanje i ne poštuju drugoga. Nakon interakcije o razlozima indolentnosti svjedoka Nasilje je možda svojstveno čovjekovoj prirodi. slobodama jasno da nasilje ne smije i ne može imati opravdanje. a stepen posljedica mogu značajno doprinijeti u borbi protiv nasilja i njegovoj je individualan i ovisi o mnogim faktorima. 52 . strani i ne pokušavaju pomoći žrtvi i/ili zaustaviti nasilje. očekivanja. • Ne znaju šta da urade moraju objasniti zašto to rade i prestati s tim. Također. Pokušajte kroz interakciju doći do sljedećih odgovora: Dio o uzrocima nasilja zaključite sljedećim tekstom: • Nije moje da se miješam.pri tome objasnite razloge zbog kojih bi neka nasilna radnja tolerancije. drugačije. Ako da. nepostojanja empatije • Zbunjeno i nekomotno – pritisak da se pridružimo i loše komunikacije. objasnite osjećanja koja prate takvo ponašanje. nastavnici i drugi autoriteti u žrtva nasilnika školi. Upravo je to novi princip koji se koristi u prevenciji upućivanja na važnost prepoznavanja osjećaja kod drugih. osjećanja pripadnosti - potpunoj suprotnosti s osnovnim ljudskim pravima i grupi. kompromisu. Riječ je o sposobnostima koje će pomoći učenicima da U nastavku radionice učesnike pitajte šta je po njima prihvate posljedice svojih postupaka. i nepoznatim. zato je bitno naglasiti da se • Frustrirano – jer se osjećaju bespomoćnim da nešto ponašanja i nasilna i nenasilna uče. Smatraju da ne mogu ili nisu u poziciji da kažu mijenjati i naučiti nova. Pitajte učesnike ko su svjedoci nasilja? Nakon je štetno i zbog toga mora biti osuđeno i društveno toga. planiraju i iznalaze načine za rješavanje pitajte učesnike da li postoje određeni oblici ponašanja za problema. saradnje. bazirana na dogovoru. nove žrtve Sada učesnike pitajte koje strategije mogu poduzeti da bi • Krivim – jer nisu reagovali i pomogli žrtvi spriječili nasilje? Objasnite da se nasilje hrani šutnjom i da nasilnici vole Promovisanje nenasilne komunikacije važno je radi publiku. društvene norme mogu nasilju jer želimo biti na strani pobjednika ili većine biti značajan faktor koji doprinosi nasilju. ali joj je nasilja. to je njihov problem Nasilje u školi se često pojavljuje kada ne postoje ili se ne • Boje se da ne budu povrijeđeni ili ne postanu nova poštuju pravila ponašanja. savladavanja frustracija. Stoga je važno vršnjaka (fenomen: „sakrivanja u grupi“) prepoznati takve uticaje i naučiti mlade ljude da im se • Uplašeno – biti na strani nasilnika jer ne žele postati adekvatno suprotstave. posebno je važno uticati na svjedoke nasilja koji nasilje ostavlja određene posljedice. društvu u cjelini. Učesnicima istaknite da se zbog indolentnog ponašanja Nasilna ponašanja mogu rezultirati dugoročno svjedoci najčešće osjećaju: nesagledivim posljedicama. One će ih naučiti kako da se nose s porazom koje smatraju da mogu biti opravdani? i gubitkom iluzije. Ovo je jako važno. Svako nasilje prevenciji. svako Također. pitajte učesnike da li se slažu sa željenom pozicijom. razumijevanja kako emocije utiču na mogla zauzeti više pozicija i pitajte učesnike da li smatraju misli i ponašanje. Ne postoje blaže i teže forme nasilja. tražite od učesnika pojašnjenje. prijateljstva ni odgovornosti • Osjećaju se bespomoćno da bi zaustavili nasilje među učenicima i kada ne postoje uslovi za dijalog i • Ne vole žrtvu ili smatraju da žrtva zaslužuje to što joj/ suočavanje s problemima. Životne vještine u zajedničkom životu podrazumijevaju pozitivnu komunikaciju s drugima. Također. diskriminacija. Ako se o postupcima ili mogu još više zakomplikovati situaciju otvoreno razgovara i ako su poruke jasne i prepoznate. koja je Nakon što učesnici podijele svoje stavove u vezi s nasiljem. Šutnja i saučesništvo pred mu se dešava nasilnim ponašanjem i maltretiranjem. zloupotreba moći i slično faktori su koji doprinose • Ne žele skrenuti pažnju na sebe nasilju. neće postići ništa i načinima sprečavanja nasilja. suoče se s rizikom najčešći razlog zašto se osobe ponašaju nasilno. što znači da se mogu urade. socijalnog identiteta. nasilja. ako ne. ljutnje i strategije rješavanja sukoba. svojstvena i njegova suprotnost: „LJUBAV“. Ako govorimo o uzrocima.

Ponekad ih neko drugi navodi na nasilje. nasilja. Opčinjena su nasilnim filmovima. ukoliko se ne zaustavi. ukoliko nema tragova na tijelu. Pristup aktivnih svjedoka nasilja • Često nisu raspoložena. pa mole roditelje da ih voze i dovoze iz da su popularni. • Često im se ne ide u školu. su. znaju zaspati plačući. imaju malo prijatelja. a ne koje osjećaju žrtve nasilja: samo kazniti ih. pored žrtve koje osjećaju osobe koje vrše nasilje: i nasilnik/ca također ima posljedice s kojima se treba Takva djeca su vrlo često i sama bila izložena nasilju. kako na djecu koja su se nasilno ponašaju. ponekad se javlja i nesanica. Koja Treća kategorija učesnika u nasilju su svjedoci nasilja. to nemaju određeni razlog. tj. pa to pokazuju kroz nasilje. Ponekad se dešava da mijenjaju put do škole. vide se veoma moćnim. posebno potencijalne svjedoke škole. porodici ili negdje drugdje. nesigurna ponašanja. Ako se njima ne pomogne. Ta djeca ne moraju uvijek biti uključena u čin nasilja. dobijaju temperaturu. dugoročne posljedice i na nasilnika. ustvari njih se 53 . Na tabli napišite: u školi. Kroz razgovor s učenicima definišite sljedeće posljedice Učesnicima objasnite da u slučaju nasilja. ali roditelji i nastavnici trebaju znati da Kroz razgovor s učenicima definišite sljedeće posljedice djeca na indirektan način. svojim ponašanjem. Često se osjećaju frustrirano i djeluju kao da ne saosjećaju s onima nad kojima su izvršila nasilje. zaustavljajući • Povlače se u sebe. neki prijatelji. imaju noćne more. videoigricama. karakteriše ih anksioznost i strah. mogu Koliko je ozbiljna pojava nasilja među djecom govori biti i organizatori grupe. verbalnog. ona će odrasti u Djeca se vrlo teško odlučuju da prijave nasilje. obeshrabrujući pojedince i grupe da budu nasilni prema nekome. Ponekad djeca koja se ponašaju nasilno ne znaju da je takvo ponašanje loše. Kroz razgovor s učenicima definišite sljedeće posljedice Djeci koja se ponašaju nasilno također treba pomoći. žrtve nasilja. odnosno koje osjećaju osobe koje svjedoče nasilju: promjenama u njemu. ili oponašaju stariju braću i sestre ili ljude kojima se dive. ali i na onu djecu Sklonost ka nasilju. Imaju lošiju pažnju i koncentraciju. tako i na one koji vrše nasilje. kako da na sigurne i pozitivne načine preveniraju • Kada trebaju ići u školu. digitalnog i drugih oblika nasilja. su to ponašanja koja nam mogu ukazati na nasilje nad koji kao posljedicu prisustvovanja nasilju mogu imati djetetom? povećanu anksioznost ili strah. ili se boje ići u školu i Djeca nasilnog ponašanja osjećaju se snažnijim. prema njima. žale se ili interveniraju u slučaju rizika da dođe do nasilja ili na bolove u stomaku i glavobolje. uznemiravanja. • Odbijaju da razgovaraju s roditeljima i postaju drska ohrabrujući druge vršnjake da postupe pozitivno. tako nasilne odrasle ljude i nasiljem će rješavati svoje probleme. Ona možda ne znaju bolje načine komuniciranja s vršnjacima ili prolaze kroz neke probleme. često ometaju školske aktivnosti i imaju loš uspjeh u školi. prestaju jesti. bilo suočiti. te su vrlo često neprihvaćena zbog svog ponašanja. npr. seksualnog. Druže se s drugom djecom koja su također nasilna i konstantno vole da se suprotstavljaju odraslim osobama. govoreći javno protiv nečije ideje da se ponaša nasilno. vjeruju dolaziti iz nje.Važno je naučiti mlade. a ih prije nego se i dese. zaustavljajući ih tokom dešavanja. podsticati i nagovarati druge da činjenica da ono ostavlja posljedice. da se nasilje nad njima teško uočava. ukazuju na nasilje nad njima. a da za podrazumijeva intervencije u slučaju fizičkog. imaju nisko samopoštovanje. ostavlja koja to nasilje posmatraju. ali mogu u budućnosti • Djeca koja su žrtve vršnjačkog nasilja često su tužna postati i tolerantniji prema različitim oblicima agresivnog i depresivna.

Dajte grupama 5 minuta da koji ga provode. Osoba koja tako nastupa - Prije početka tematskog dijela radionice.Modul 2 „Zdravi životni stilovi“ Cilj modula: Potrebni materijal: Trajanje modula: 45 minuta Učesnicima objasnite da ćete u narednih 45 minuta govoriti o zdravlju. Potpis simbolizuje njihovu odlučnost da aktivno doprinesu prevenciji nasilja. održane radionice. zdravim životnim stilovima i faktorima koji utiču na nas. zahvalite se učenicima na njihovom doprinosu. naše odluke i naše zdravlje. jedino učesnicima podijeliti posttestne upitnike. onih koji ga trpe i na papir nacrtaju ljudsku siluetu i oko nje 5 asocijacija koje onih koji ga vide a ne reaguju i ne su povezane sa zdravljem. učesnicima s poniženjem i nepoštivanjem podijelite predtestne upitnike i objasnite princip drugoga. a realno nije vrijedna. a putem kojih mjerite uspješnost ne njihovo poštovanje. Pitajte učesnike da li bi nešto dodali ili izbrisali u rečenicama koje su prethodno napisali. kao u prvom upitniku. čitanjem rečenica koje su učenici napisali na početku radionice a koje reflektuju mišljenje mladih o tome šta je nasilje. potpisivati na upitnik. boje. ispunjavanja i najavite da ćete nakon održane radionice cijenjena. s istim pitanjima što će postići bit će strah ostalih. Naglasite da se učesnici ne trebaju Često oni koji su izloženi nasilju. već ulijeva strah. 54 . 5. Učesnike podijelite u četiri grupe i svakoj grupi dajte jedan Nasilje se hrani šutnjom svih onih prazan papir i marker/olovku. tužni su. zamolite učesnike da se potpišu na papire na kojima se nalazi njihova rečenica s opisom nasilja. Ukoliko ne. Ukoliko da. strah ih je i nikome ne govore šta im se Šta je zdravlje i šta su zdravi životni stilovi? dešava. Prije nego završite radionicu. Zamolite učesnike da predstave svoje radove i objasne Radionicu završite ponovnim svaki crtež. napravite zajedno korekciju. s kojima se drugi zezaju i koje Dio 1 ismijavaju. sprečavaju.8.

a koliko o štetnim uticajima na zdravlje? Pitajte ih da li njihovi vršnjaci znaju dovoljno o tim temama? Zahvalite se učesnicima na njihovom doprinosu i radionicu nastavite definišući zdravlje i pojašnjavanjem šta to znači zdravlje: Riječ zdravlje kod ljudi pobuđuje različite asocijacije. da li su to one koje povezujemo sa zdravljem ili one koje povezujemo sa štetnim uticajima na zdravlje. Smanjen unos asociraju na zdravlje. Stoga unos hrane mora zadovoljiti potrebe za Na jednu stranu table. Dakle. zalijepite sve slike koje fizičkim aktivnostima i onim unutrašnjim. lijevu. Fizičke aktivnosti i pravilan položaj tijela – pomažu psihofizičkom razvoju. nju moramo i unositi. a s desne sve one koje su učesnici odražava se na sve procese. Ne smijemo zaboraviti da i kada sjedimo. Zamolite učesnike da predstave svoje radove i objasne Fizičko zdravlje podrazumijeva mnoge aspekte. pomažu u kontroli tjelesne težine. to stanje možemo čuvati i štititi no pojedina ponašanja i drugi faktori mogu negativno uticati na zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija definiše fizičke aktivnosti kao svaki pokret tijela koji dovodi do potrošnje energije. stoga je ishrana jedini način unošenja tih materija u organizam. zaštitnim i drugim materijama. Prije nego nastavite radionicu. Dakle. pitajte učesnike kojih asocijacija su se lakše sjetili. Izražene fizičke aktivnosti zahtijevaju unos dodatnih materija.Sada učesnicima podijelite još jedan papir i zamolite ih da u Najčešće ljudi dijele zdravlje na dvije ključne kategorije 3 minute nacrtaju sve asocijacije koje povezuju sa štetnim tj. Pravilna ishrana podrazumijeva unos onih materija koje naše tijelo treba! Pravilna ishrana u kombinaciji s redovnim fizičkim aktivnostima ključan je faktor zaštite zdravlja. povezali sa štetnim uticajima na zdravlje. smanjuju rizik pojave različitih bolesti. s obzirom da tijelo troši energiju. na fizičko i mentalno (psihičko). Tokom puberteta tijelo ima povišene potrebe za različitim gradivnim. već stanje. tijelo troši energiju za procese koji se dešavaju u organizmu. U nastavku radionice uticajem na zdravlje. Pitajte učesnike koliko mladi ljudi znaju o zdravlju. npr. no na svaki crtež. Zdravlje nije proces. a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći. mentalnog i socijalnog blagostanja. Definicija zdravlja kaže da je zdravlje stanje potpunog fizičkog. 1 CDC The Benefits of Physical Activity 55 . upoznat ćemo se s obje dimenzije zdravlja. poboljšavaju mentalno zdravlje i produžavaju život1. radionici ćemo se fokusirati na nekoliko ključnih oblasti: Ishrana – naše tijelo treba različite materije. jačaju kosti i mišiće. stoga pravilan razvoj zahtijeva adekvatan unos tih materija.

pamf.) Seksualno ponašanje Učesnicima napravite uvod koristeći sljedeći tekst: Svi seksualno aktivni ljudi donose odluku kada. Činjenica je da je granica stupanja u seksualne odnose drastično spuštena u odnosu na devedesete godine prošloga stoljeća te da je sve više onih koji svoju seksualnost otkrivaju u toku adolescencije. ukoliko osoba ušmrkava svijetu broj mladih koji koristi duhan opada. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od činjenica ubrizgavaju drogu. • Pušenje i pasivno pušenje ubije više ljudi nego Obratite pažnju na položaj glave kada kucate na tastaturi SIDA. Mnogi mladi zapažamo i u konačnici utiče na naše ponašanje. speed i kokain. droge. dakle. način na koji razmišljamo. Droge direktno utiču Alkohol i droge 1 na fizičko i mentalno zdravlje. osobe. Kod upotrebe u društvu. izgled i drugo. primjer je ovisnosti i nesvjesnosti njenog • 65% svih nasilnih ponašanja u svijetu uticaja na stavove i ponašanje. ili igla i šprica koje osobe koriste ukoliko slučaj. ukoliko tablet ili telefon koristite pognute • Nikotin izaziva jednaku ovisnost kao heroin i kokain glave. HIV i sl. bez obzira na njihov spolni identitet.Pravilan položaj tijela je često zanemaren aspekt zdravlja. toga što dovodi do pojave karcinoma i drugih ozbiljnih kod marihuane je to karton (filter) koji više ljudi koristi i oboljenja. Kod ušmrkavanja amfetamina i kokaina. ubistva. Prosječno. spol ili fizičku sposobnost mogu izraziti i doživjeti svoju seksualnost kroz razne 1 http://www. aceton za skidanje laka na noktima. Iako u heroina. Posebno zabrinjava sve češća i sve ranija upotreba određenih droga među mladima. ili kada koristite tablet/telefon. dok drugi pak svoj seksualni život započinju nakon uspostavljenog braka.000 supstanci. Pored navesti marihuanu. HIV i sl. prije braka. no posebno je opasan Alkohol je najrasprostranjenija legalna droga na svijetu. Od pribora. Dakle. insekticidi i sl. Također.000 je otrovno (neki od otrova su: i dobiti hepatitis B i C. Šta primjećujete? Da li je to samoubistva i požari . Dakle. duhanski dim negativno utiče na status mladih putem kojeg se može prenijeti npr. herpes. heroin. alkohol. Pod uticajem droga osoba • 50% svih fizičkih povreda na svijetu će lakše pristati na određene oblike ponašanja na koje • 30% svih emocionalnih poteškoća kod mladih u trezvena ne bi pristala. vaše tijelo će se navići na taj položaj i • Osobe koje puše obično umiru ranije nego oni koji ne sve teže ćete moći zauzeti prirodni tj. pribor može biti cjevčica. nesvjesna rizika i situacije u kojoj se nalazi. U oba slučaja moguće je prijenos koje se vežu za upotrebu duhana: vrlo ozbiljnih i opasnih infekcija (hepatitis B i C. kiselina iz baterija. Učesnici bi trebali Duhan je također dostupna i česta legalna droga. pušači žive 14 godina kraće i vrata. ispravan položaj glave puše. osobe putem • U duhanskom dimu se nalazi više od 4. avionske nesreće. upotreba određenih droga svijetu sa sobom može nositi posljedice i od dobijanja određenih • 30% svih problema u učenju i nepostizanju boljih infekcija putem nesterilnog pribora. a to radite često. često Alkohol utiče na naše stavove. a ukoliko ga ističe osoba koja koristi droge. nesterilnog pribora za ušmrkavanje također mogu prenijeti a od tog broja 2.SVE ZAJEDNO! pravilan položaj? Nije! Važno je naučiti da tijelo pamti položaj • Jedan od tri adolescenta koji proba cigaretu postat će koji često koristimo i na određeni način se navikava na taj ovisan do svoje 20 godine položaj. kod nas to nije ovu drogu. njihovu fizičku spremu. Alkohol je ljudi koji koriste droge kažu da to mogu kontrolisati i krivac za: prestati kada žele. Pojedini svoj seksualni život započinju prije braka.org/teen/risk/smoking/ 56 . uticaj droga na način na koji osoba misli i ponaša se.). kako i s kim žele imati seksualni odnos. dok postoji dosta onih koji mogu imati seks s nekim koga su tek upoznali ili se neko vrijeme poznaju. Pitajte učesnike koje obrazovnih rezultata su to droge i o kojem se priboru radi. otrov za miševe. Pojedini smatraju da ne mogu imati seksualni odnos s osobom koju ne vole. Upravo taj stav.

stimuliranje partnerovih genitalija svojom rukom i trljanje jednih o druge su prakse koje mogu dovesti do orgazma. Odgovore treba pisati na tabli. znanje/neznanje. društvene norme. eksperimentisanje. Tokom diskusije koristite sljedeća pitanja: • Kako se osoba može osjećati kada razmišlja o donošenju odluke o stupanju u prvi seksualni odnos? • Šta znači biti spreman emocionalno. Ostali oblici penetracijskog seksa mogu uključivati ​​prste ili objekt. Nije ni fizički ni psihički štetna. mentalno i fizički? • Da li su adolescenti fizički razvijeni tj. tada govorimo o rizičnom ponašanju? U nastavku ćemo diskutovati o faktorima spremnosti za prvi seksualni odnos.vidove seksualnog ponašanja. • Oralni seks je kontakt usta s genitalijama. Facilitator čas o rizičnim ponašanjima nastavlja pitanjem: koliko je važno biti spreman za prvi seksualni odnos i da li. Učenike pitati šta sve utiče na mladu osobu da donese odluku da započne seksualni život? Facilitator treba naglasiti da stil donošenja odluke ovisi o pojedincu i drugačiji je kod različitih ljudi. Ono što je bitno istaći jeste da je uvijek važno podvući značaj sigurnog seksualnog ponašanja kada se mlada osoba na adekvatan način štiti od neplaniranih trudnoća i spolno prenosivih infekcija. a ovo su neki od onih do kojih trebamo doći kroz početnu diskusiju: lična uvjerenja. dijeljenje erotskih fantazija. znatiželja i sl. koji ne uključuje penetraciju. ljubljenje. Masturbacija je sigurno seksualno ponašanje. • Snošaj je seksualna aktivnost u kojoj penis ulazi u vaginu ili anus. no faktori koji utiču na naše odluke često su slični kod većine mladih ljudi pa ih stoga neće biti teško identifikovati. spremni fizički za seksualni odnos? • Šta znači osjećati se pod vršnjačkim pritiskom u kontekstu donošenja odluke o stupanju u prvi seksualni odnos. Koje vrste vršnjačkog pritiska se mogu javiti? • Šta znači povjerenje u partnera i koliko je ono važno? 57 . vršnjački pritisak. • Milovanje. informisanost/neinformisanost. ukoliko osoba to uradi nespremna. Slijede primjeri pojedinih seksualnih ponašanja: • Masturbacija (dodirivanje samog sebe) i dalje ostaje uobičajena praksa tijekom cijelog života za većinu ljudi. Jedna seksualna praksa nije bolja ili gora od druge – sve dok partneri poštuju jedni druge a između oba partnera vlada potpuni pristanak.

To često muškarce broj drugih seksualnih partnera. dalje. ali iz nekog razloga ponašanja koji ne podrazumijeva samo često mijenjanje pristane na to. tada opet govorimo o ohrabruje da tokom svog seksualnog i reproduktivnog visokom riziku za dobijanje infekcija. • Da li je važno poznavati spolno prenosive infekcije i • Oralni seks podrazumijeva više varijacija. neplanirane trudnoće pa čak • Stupanje u nezaštićene seksualne odnose s osobom i osjećaja nezadovoljstva zbog određene odluke. informiše o metodama zaštite? muškarac ili djevojka imaju HPV tj. partnere no to nije isto što i nasumično biranje seksualnih partnera. i reproduktivnog zdravlja ukoliko osoba ne koristi zaštitu tada govorimo o nezaštićenom vaginalnom seksu. Tim putem se mogu prenijeti sve spolno prenosive Važno je spomenuti i to da seksualni odnos s infekcije i mnoge od njih nemaju vidljive ili osjetne promiskuitetnom osobom također predstavlja visok rizik simptome što za posljedicu može dovesti do toga da za dobijanje infekcije. života teže ka sticanju ovog epiteta i ukoliko muškarcu/ momku nedostaju informacije i svijest o rizicima U nastavku su ponuđene neke od rizičnih seksualnih koji prate promiskuitetno ponašanje. tada je rizik za dobijanje infekcija daleko veći. ali Čas nastaviti pitanjem šta podrazumijeva promiskuitetno i drugih problema a prvenstveno se misli na narušeno seksualno ponašanje? Nakon što učenici iznesu svoje mentalno zdravlje. je u većem riziku da putem sljedećeg nezaštićenog Osoba pod uticajem droga ili alkohola lakše će pristati na seksualnog odnosa dobije još jednu infekciju rizična seksualna ponašanja čak i ako posjeduje znanje i • Stupanje u seksualne odnose s partnerom koji se bavi informacije iz te oblasti. Dakle. 58 . spolne bradavice • Koje su posljedice i rizici „preuranjene odluke“ za u ustima. Ukoliko mlada Promiskuitet predstavlja društveno određeni koncept osoba nije spremna za seksualni odnos. bez obzira da li se radi o jednom osoba ne zna da je inficirana i da prenosi infekciju seksualnom odnosu ili je u pitanju više njih. u povećanom su riziku za dobijanje infekcija. facilitator zaključuje sljedeće: fizička nerazvijenost kod adolescenata doprinosi riziku za dobijanje spolno prenosivih infekcija. tada ili droga. Naše društvo kroz različite društvene norme Također. no muškarca koji često mijenja seksualne partnere projicira ukoliko je njen/njegov partner promiskuitetan i ima veliki kao pozitivnog „machoo“ muškarca. Ukoliko koja injektira droge osoba stupa u seksualni odnos a pod uticajem je alkohola • Ukoliko osoba posjeduje određenu infekciju. prilikom svakog seksualnog odnosa. promiskuitet treba seksualnog odnosa penis ulazi u vaginu. Muškarac zašto? oralno može zadovoljavati ženu. • Koliko je važno da se mlada osoba prethodno U oba slučaja važno je koristiti kondom. tada možemo praksi: pretpostaviti da je on u povišenom riziku kada su u pitanju • Nezaštićeni vaginalni seksualni odnos. seksualnim radom • Stupanje u seksualne odnose s osobom čija je Mlađe osobe. ulogu u donošenju rizičnih odluka i kako? • Stupanje u nezaštićene seksualne odnose prije 18 • Šta znači rizično seksualno ponašanje? godine • Stupanje u nezaštićene seksualne odnose s više Zaključak diskusije: partnera Rizično seksualno ponašanje podrazumijeva svaki • Stupanje u seksualni odnos s osobom koja ima više seksualni čin koji za posljedicu može dovesti do pojave seksualnih partnera spolno prenosive infekcije. tada se iste mogu prenijeti na spolni organ stupanje u prvi seksualni odnos? u toku seksa i obrnuto. Upotrebom kondoma ovaj se • Zašto ljudi pristaju na rizike? Da li godine i rod igraju rizik značajno smanjuje. U toku ovog spolno prenosive infekcije. ali i žena muškarca. Osoba može preferirati različite seksualne na mentalno zdravlje te osobe. Ukoliko npr. Ukoliko niti posmatrati kao riziko faktor za narušavanje seksualnog jedan partner ne koristi muški ili ženski kondom. osoba može imati jednog seksualnog partnera. Nastavnik treba objasniti na koji način mišljenje. kasnije može osjećati grižnju savjesti zbog seksualnih partnera već i nasumičnost prilikom njihovog svoje odluke i tada govorimo o negativnom uticaju odluke izbora . s obzirom da prolaze kroz fazu psiho-fizičkog seksualna historija nepoznata razvoja.

Pretpostavimo • Da osoba nauči pravilno koristiti zaštitu da je on/ona imao/la dva seksualna partnera označena • Da osoba koristi zaštitu brojevima 1 i 2. To znači da vaš vršnjak koji spolno prenosivih infekcija. oni predstavljaju seksualnu historiju te dvije osobe. Problem je u tome što seksualni odnos s jednom osobom spolno prenosive infekcije. u stvari imao odnos sa 13 osoba. na osnovu dijagrama seksualnog izbjegavamo upotrebu alkohola i droga kako bi se izbjegao ponašanja lako nam je zaključiti da je vaš vršnjak. To također podrazumijeva je imao seksualni odnos s osobama 3 i 4. Zdravi stilovi života i životne vještine mogu nam pomoći Osoba s oznakom tri imala je jednog partnera (7) dok je da živimo sigurnije. Pogledajte shemu iznad. imajući njihov uticaj na naše odluke. Ukoliko obratite pažnju na brojeve ispod. Spolno prenosive neplaniranu trudnoću? Od učenika treba očekivati sljedeće infekcije prenose se razmjenom tjelesnih tečnosti do odgovore: koje dolazi nezaštićenim seksualnim odnosom. neplanirana trudnoća. Osoba U nastavku facilitator zaključuje sljedeće: s oznakom jedan imala je dva seksualna partnera (3 i 4). Što je više • Da se osoba prethodno edukuje i informiše o temama seksualnih partnera. Sigurniji seks koji podrazumijeva osoba s oznakom 7 imala dva partnera. to je razmjena veća i rizik je veći. imao je odnos sa da upoznamo partnerovu seksualnu historiju. seksualni odnos s dvije osobe. vodimo svim osobama koje se nalaze ispod njih. podrazumijeva seksualni odnos sa svim prethodnim kontracepcija i zaštita od infekcija seksualnim partnerima te osobe. kao što su seksualno i reproduktivno zdravlje. Isto važi i za osobu računa da koristimo kondom i da to radimo pravilno te da pod oznakom 2. Kolika je šansa da jedna od tih osoba ima neku spolno prenosivu infekciju. Osoba s oznakom upotrebu kondoma zasigurno će smanjiti rizik od dobijanja 4 također je imala dva partnera.Facilitator bi trebao na tabli nacrtati shemu/stablo seksualnih partnera kao na slici: VAŠ VRŠNJAK U nastavku nastavnik pojašnjava na koji način se posmatra Sigurnije ponašanje seksualna historija određene osobe: Učenike pitati šta osoba može poduzeti da smanji rizik od Obratite pažnju na gornju shemu koja predstavlja dobijanja spolno prenosivih infekcija te da manji rizik za seksualno ponašanje pojedinca. • Da osoba pristane na seksualni odnos tek onda kada Možete vidjeti da se na vrhu dijagrama nalazi silueta osjeti da je spremna za takvo ponašanje osobe koja predstavlja vašeg vršnjaka. 59 . Dakle.

Osnovana je. godine udruživanjem grupe građana zainteresovanih za rješavanje postojećih i prijetećih problema u vezi seksualnog i reproduktivnog zdravlja. anonimne i besplatne.  Od 2004. druga oblast je zdravlje i zdravi stilovi života koji uključuju i prevenciju nasilja i treća programska oblast je mentalno zdravlje. pristup. Asocijacija XY ima podršku i sarađuje sa relevantnim vladinim ustanovama. aborus i AIDS). 2001. sa radom je počela i medicinska ordinacija koja pruža ginekološke i dermatovenerološke usluge. a pogotovo oni iz vulnerabilnih i teško dostupnih grupa. a u novembru 2006. profesionalnim osobljem. Asocijacija sve svoje projekte implementira kroz tri programske oblasti: seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koje uključuje pet programskih podoblasti (adolescenti. Pridruženom članicom IPPF- a1 je postala 2004.. je primljena u punopravno članstvo IPPF najraširenije organizacije u svijetu u polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja. nepolitička organizacija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banja Luci. zagovaranje. neprofitna.  Primarna ciljna grupa Asocijacije XY su mladi ljudi općenito. a u septembru 2006. U svom radu. Tako je Asocijacija XY postala zapravo Prijateljski centar za zdravlje mladih čije su sve usluge apsolutno povjerljive.O ASOCIJACIJI XY Asocijacija XY je nevladina. godine u okviru Asocijacije XY djeluje Savjetovalište za zaštitu zdravlja i promociju zdravih stilova života. 1 International Planned Parenthood Federation – Međunarodna federacija za planiranje porodice 60 . domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i drugim profesionalcima. uz pomoć IPPF EN-a.

Tokom rada Vijeća mladih došlo je do izmjene u članstvu tako da je udruženje Mreža mladih istupilo iz Vijeća mladih. a pridružila se Humanitarna organizacija Bezdan – Sprofondo. te mladih osoba sa lokalnim strukturama vlasti i kroz takav angažman ostvaruje veću participaciju mladih u društvenim i političkim tokovima. godine u saradnji općine Novo Sarajevo. Demokratski omladinski pokret. O VIJEĆU MLADIH OPĆINE NOVO SARAJEVO Vijeće mladih općine Novo Sarajevo je osnovano 2012. Vijeće mladih je spona udruženja. Tako će općina Novo Sarajevo postati jedinica lokalne samouprave u kojoj su mladi osvješteni da mogu koristiti svoje resurse i kapacitete pri djelovanju i aktivnoj participaciji u istoj. Crveni križ Novo Sarajevo te Mreža mladih. Osnivači Vijeća mladih su Udruženje Obrazovanje gradi BiH. njihovih članova. Svi mladi koji žive na području općine Novo Sarajevo imaju mogućnost da se uključe u rad Vijeća mladih. 61 . da se okušaju u volontiranju te da pokušaju da naprave pozitivnu promjenu u svojoj zajednici kroz aktivizam unutar Vijeća mladih. Kultura Novo Sarajevo. Instituta za razvoj mladih KULT i udruženja koja se bave mladima i djeluju na području općine Novo Sarajevo.

. Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use 1975-2014: Overview.. Man are changing: Case study evidence on working with Beograd man and boys to promote gender equality and positive 10. 03-5374). Public sexuality. Dž.... Kusserow. National Institutes of Health 62 .. Sexuality educationin on the radar 21. Kuzman M. (2008). Nasilništvo-učini nešto prije nego zagusti. M. B. Sarajevo Needs and Recommended Actions by Regulators. je realizovan u partnerstvu Misije OSCE-a u BiH i OKC J. Muhibić. Our sexuality..LITERATURA 1. Sarajevo 14.. G. Llewellyn. L.. Pavić Šimetin I. Centar za mir. Waterpipe Tabacco Smoking: Health Effects. masculinitys. Bez straha u školu-zajedno protiv zlostavljanja među učenicima. Alkoholizam i narkomanija razumeti i sexual activity increases.. Buljan-Hlander G. Mosta. Sarajlija. 17. Maleš D. Anabolics (2000): Anabolic Steroid Reference Washington. Phillips. Adolescent Steroid Use. S. U. Teen 22. Sarajevo Udruženje za prevenciju ovisnosti i smanjenje štete LINK. Goran (2011). nenasilje i ljudska prava. Petz (2005). Mićanović Miroslav-ured. curriculum: Guidelines and Activites for unified approach to U. Johnston. Social determinants of sexual and reproductive Department of Health and Human Services.S. Mavrak ( 2007. Crooks. Nenasilje se uči: priručnik za odrasle. Department of Health and Human Manual Services (HHS). Z.. D. Breaken. New York Health Service. OSCE. nauku i mlade Kantona pristup prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.Projekat “Obuka djecom i među djecom. i 27. Asocijacija XY 28. Bott. (2012). Centers for Disease Control and Prevention.Hsu (2007): Životne vrednosti. 3. B.. Pejnović Franelić I.. V. Malarcher. R. gender. 20. H. Retrieved June 5. W.. M. Kalaš. Channon.o. Institute for Social Research Zagreb 19. O’Malley. J. Institucija Ombudsmana 31. Putokazi.. Monitoring the Future: National 32. M. Stričević I. Sexuality now: embarecing diversity.Zdravstveni odgoj- demokratije. (2012). 2009.. L. Key 2. J. . Jovanović. 23. (2011).Graf. E.) Psihologija sa pedagogijom. Zagreb 7. P. D. Smailbegović T. Furlan. Kelava Vera (2009).P. Sarajevo. C. LIoyd. D. (2006). (2013) Priručnik za nastavnike 12. Hrpka H... Smit..L. (2014).. M. Berged.S. D. R.M. Gordon. Department of Health and Human Services. Vaughan-Smit. Kreativni centar: 25. The University of Prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi. K.S. Grupa autora (2008) Nemoj mi pomagati. Priručnik za voditelje vršnjačke obuke 3. D. Z. O’Malley.. J. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine.. E. Fondacija lokalne i stručne suradnike u srednjoj školi. I.. D. A. London Naklada Zoro: Sarajevo 26. A. again!.gov/healthyyouth/yrbs/ 24. (1996). Research Federacije BiH. Dž. Prebreg Ž. R.. Miech. Zagreb 15. Skeater. Nasilje nad u savjetima učenika srednjih škola.. Its all one Results on Adolescent Drug Use: Overview of Key Findings.. 2011. Qian.. P. Raguz. Pekić S. J.contraceptive use decreases: pobediti zavisnost. Cologne Schulenberg. 8.. 2001.USA Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Naklada Slap: Zagreb 30. DC: U. Priručnik Multidisciplirarni i Ministarstvo za obrazovanje.. Osijek pomognem. Udruženje Djeca prva. 6. Tilman. Belmont Zagreb 9.o. Psihologijski rječnik. Naklada Slap. Carrol. nauči me da sebi života. (2010). Bilić V. jezik 11. Adolescent decision making: A broadly based theory and its application to the prevention of early 29. C. (2010)... Bachman. Banjaluka. World Health Organization. C. Bilić. Findings on Adolescent Drug Use. (1991). (2002). Ilić. Vosika. (NIH Publication No. Tavorow. Baur. Standards for Sexuality Educationin 18. Falkingham. S. Europe. Sarajevo tiskara Zelina d.. Tse. Poturković. Naklada Ljevak: Michigan. (2004). X. Lj. Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatska 13. S. Lažetić. Krunić-Zita. Beograd Results from the 2007 Youth Risk Behavioral System. Grupa autora (2013): Zdravi životni stilovi. Johnston. J. Institut za mentalno zdravlje. V. M. pregnancy[Electronic version] Knjiga sažetaka. Slavens Elaine (2006).J. Matthews. Školska medicina – jučer – danas – sutra. Montagu. J. M. G. D. Zagreb vršnjačkih edukatora: razvoj savjeta/vijeća učenika’’ 4. HIV ad human rights education . Zloković. Fenomen maltretiranja djece. P. (2008). Awoonor-Williams.(2008). Shapiro. Bacham. Office of health. (2004). from http://www. Zagreb 16. Geneva Inspector General 5. M. Marshall B Rosenberg (2006) Nenasilna komunikacija. cdc.Brusseles Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi – Zagreb.

fda.org/assets/documents/tobacco/hookah-policy-brief-updated.fes.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm373014.htm www.pamf.gov/features/hookahsmoking/ www.cdc.de www.medicalnewstoday.html www.zzjzfbih.foxnews.pediatrics.fmoh.php www.teens.ba www.com/articles/252984.lung.WEB IZVORI www.com www.drfizio.org/content/pediatrics/99/6/904.cdc.ba 63 .gov.pdf www.aappublications.pdf www.com/health/2012/11/19/dangerous-trend-kids-and-teens-using-steroids.library.pdf www.full.gov/sites/default/files/rrsteroids_0.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/hookahs/ www.drugabuse.org/teen/risk/drugs/steroids/ www.

Međutim. Otvaraju se različiti putevi mladima ka e-mail: bhfpa. sačinjen prema savremenim principima nauke i struke i ispunjava precizno kriterije priručnika kao publikacije. .ba Empowered lives.ba Rukopis “Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima“je autentično djelo visokog kvaliteta. može naći u ovom materijalu.ba promjenama.xy. Pave Radana 40 Lamija Husić 78 000 Banja Luka Tel. priznajem da su dileme bile nepotrebne. radi se o sadržaju koji treba postati twitter. mladi prestaju biti samo pasivni promatrači ili kritizeri postojećeg stanja u kojem se generalno URED U BANJA LUCI nalazimo. nešto što već nije viđeno i napisano.xy@bih. odnosno. moram priznati da sam prvo pomislila da li se nešto novo. Radi se o kvaliteno napisanom sadržaju.com/AsocijacijaXY obavezna nastavna materija za ovu populaciju te ga u cjelini pozitivno ocjenjujem i toplo preporučujem za širu youtube. iz provjerenih 71 000 Sarajevo izvora. 12 način nudi mnoštvo novih informacija. koja će značajno doprinijeti kvalitetu i očuvanju zdravlja facebook. Materijal nudi teme za razmišljanje.sc. savremen Danijela Ozme br. podstiče Tel: 033/ 260 – 615 mlade ljude na akciju. URED U SARAJEVU materijal je koncipiran tako da na moderan.com.Suada Branković www. Kada sam dobila zadatak da uradim recenziju Priručnika pod nazivom Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima.com/AsocijacijaXY primjenu. dr. na aktivno uključivanje u dešavanja Fax: 033/ 260 – 617 u društvu. koji će omogućiti uspješan proces transfera i edukacije adolescenata. Jer. Bila sam skeptična u vezi sa ovom tematikom. Štampanje ovog materijala realizovano je u sklopu projekta Jačanje lokalne demokratije/ demokracije IV – LOD IV kojeg finansira Europska unija.com/AsocijacijaXY adolescenata.net.: 051/215 211 e-mail: bhfpa.net. nakon pročitanog i analiziranog materijala.xy@bih. Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Europske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Resilient nations. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Asocijacije XY.