You are on page 1of 4

Uvod u ilustrator

O Ilustratoru

Ilustrator je vektorski program za crtanje, dizajniranje i pripremu za štampu. Zbog svoje
mogućnosti kombinovanja sa drugim grafičkim programima i primene u različitim
vrstama štampe, Ilustrator se smatra jednim od najboljih programa za rad sa
vektorskom grafikom.

Pokretanje programa Adobe Ilustrator CS3

Ilustrator može da se pokrene:
• Uz pomoć svoje ikonice koja se često nalazi na desktopu. Program se pokreće tako
što dva puta kliknemo na ikonicu.

Slika 1 - Ikonica programa

• Uz pomoć Start menija, program pokrećemo na sledeći način:

Kliknemo na Start > All Programs > Adobe Illustrator CS3

Slika 2 – Start meni

Radno okruženje Ilustratora

Kada prvi put pokrenemo Ilustrator, pojavljuje se prozor dobrodošlice sa prečicama za
kreiranje novih ili otvaranje već postojećih dokumenata i šablona (Slika 3).

Copyright © Link group 1

Copyright © Link group 2 . Select. Crna okvirna linija predstavlja veličinu dokumenta. Edit. • Radni list u okviru koga radimo na dokumentu se nalazi na sredini ekrana. Type. Window. • Traka sa opcijama se nalazi ispod trake menija. procenat prikaza i režim boje. susrećemo se sa Ilustratorovim glavnim prozorom (Slika 4). • Naslovna traka dokumenta se nalazi ispod trake sa opcijama i ona uvek prikazuje ime fajla. • Naslovna traka se nalazi u vrhu prozora i sadrži naziv programa (Adobe Illustrator). • Paleta alata se nalazi sa leve strane ekrana. Filter. Slika 3 – Prozor dobrodošlice Kada uñemo u program. Effect.U gornjem levom uglu prozora nalazi se ikonica za otvaranje već postojećeg dokumenta. • Standardna traka menija se nalazi ispod naslovne trake i sadrži padajuće menije: File. dok se u dnu leve strane prozora nalaze ikonice za otvaranje Ilustratorove pomoći i komanda za isključivanje prozora dobrodošlice. Sa desne strane naslovne trake nalaze se kontrolni dugmići. View. Na desnoj strani prozora nalaze se ikonice za kreiranje novih dokumenata i šablona. Help. Object.

video…). Copyright © Link group 3 . Basic CMYK Document – ovaj profil je namenjen kreiranju dokumenta za nekoliko različitih vrsta medija. web. Dokument možemo kreirati klikom na File > New ili uz pomoć prozora dobrodošlice. • Komandne palete se nalaze sa desne strane ekrana kao i dugme za povećavanje i smanjenje komandne palete. prozor dobrodošlice će nam ponuditi nekoliko opcija za kreiranje novog dokumenta: Print Document . Mobile and Devices Document – ovaj profil dokumenta namenjen je kreiranju malih formata karakterističnih za mobilne ureñaje. Video And Film Document – ovaj profil dokumenta kreira nekoliko prostornih veličina koje su specifične za video i film. Slika 4 – Radni prozor Kreiranje novog dokumenta Dokument predstavlja prostor u okviru koga radimo i stvaramo naše radove. Basic RGB Document – ovaj profil je namenjen kreiranju dokumenta za web. Prilikom kreiranja novog dokumenta. ovaj profil dokumenta koristimo ukoliko nam je krajnji cilj pripremanje dokumenta za štampu. Ilustrator će nam ponuditi mogućnost da kreiramo dokument u zavisnosti od toga kojoj vrsti medija je namenjen (print. Kada pokrenemo program. Web Document – ovaj profil dokumenta koristimo ukoliko nam je cilj korišćenje dokumenta za web.

imena učesnika na konferenciji. Pojaviće se okvir za dijalog (Slika 5) u kome možemo da podešavamo karakteristike radnog lista. vrstu slova itd. Kreiranje novog dokumenta pomoću šablona Šabloni su gotovi fajlovi sa unapred odreñenim karakteristikama koji služe kao obrazac za kreiranje novih dokumenata. Millimeters …). • Advanced je dugme namenjeno za napredno podešavanje dokumenta. boje. • Orientation je funkcija kojom se podešava položaj dokumenta. Inches.Iz prozora dobrodošlice izaberemo i kliknemo na jednu od opcija za kreiranje dokumenta. imamo zadatak da dizajniramo seriju ID kartica za konferenciju. Šablon možemo kreirati klikom na File > New from Template ili uz pomoć prozora dobrodošlice. A3…). Dokument može biti uspravan ili položen. Kreiraćemo šablon i utvrditi dimenzije radnog lista. Copyright © Link group 4 . Crtanka). Legal. Na primer. Slika 5 – Okvir za dijalog • Name polje služi za davanje naziva dokumentu (npr. • New Document Profile nudi biranje profila dokumenta (Print. • Size polje je zaduženo za kreiranje veličine radnog lista (Letter. A4. Taj šablon ćemo kasnije koristiti za kreiranje novih dokumenata na kojima ćemo menjati samo npr. • Units polje prikazuje merni sistem koji će se koristiti u dokumentu (Points. Picas. • Width polje prikazuje širinu radnog lista. Web. Tabloid. klikom na ikonicu From Template. • Height polje prikazuje visinu radnog lista. Mobile And Film…).