„...

kada možete mjeriti ono o čemu govorite,
i izrazite to u brojevima, onda nešto znate o tome...“
W. T. 1883.

 Finansijski položaj i uspješnost poslovanja. Pojam i obuhvatnost analize kao naučne discipline  Elementi finansijskog izvještaja. kontrole i analize poslovanja.  Horizontalna analiza  Vertikalna analiza  Pokazatelji poslovanja  Sintetički pokazatelji poslovanja i ograničenja u analizi poslovanja pomoću njih  Uticaj različitih računovodstvenih politika na analizu poslovanja. povezanost planiranja.  Analiza poslovanja kao pretpostavka kvalitetnom upravljanju i odlučivanju .

K.  Knežević. Analiza finansijskih izvještaja. Analiza finansijskih izvještaja. Univerzitet Singidunum.. . L. 2008. Žager. G.. Beograd. Zagreb.. 1999. Žager.

 Razumijevanje uloge analize finansijskih izvještaja u savremenim uslovima poslovanja i sticanje znanja o osnovnim metodama i instrumentima analize finansijskih izvještaja. .

10 bodova predavanjima Seminarski rad •Max. 45 ili 65 bodova Završni ispit •(zavisno od broja osvojenih bodova do završnog ispita) •Max. Za prolaznu ocjenu potrebno je UKUPNO najmanje 55 bodova. 30 bodova •Max. 15 bodova Test •Max. . 100 bodova. Prisustvo na •Max.

.

. Pojam analiza potiče od grčke riječi (raščlaniti)  Pod analizom se podrazumijeva raščlanjivanje. rasklapanje ili rastavljanje nekog složenog objekta na njegove konstitutivne elemente.

 ? .

.

 Cjelovita knjigovodstvena evidencija  Sredstva  Obaveze  Kapital  Prihodi  Rashodi .

.

.

 Vlastiti izvori  Tuđi izvori .

.

 Obaveze?  Kakve mogu biti? .

.

SET OSNOVNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BILANS STANJA BILJEŠKE UZ BILANS FINANSIJSKE USPJEHA IZVJEŠTAJE IZVJEŠTAJ O IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NOVČANIM NA KAPITALU TOKOVIMA .

.

 Dobitak  Gubitak  Kapital .

podatke u svrhu ocjenjivanja performansi i procjenjivanja budućih rizika i potencijala. .  Cilj analize finansijskih izvještaja je ocjenjivanje prošlih ostvarenja preduzeća i predviđanje njegovih budućih ostvarenja u funkciji informativne podrške aktivnosti donošenja odluka koje su obično finansijske odluke. Analiza finansijskih izvještaja je proces koji ispituje prošle i tekuće fin.

finansijskih izveštaja. . IFRS) treba da rezultira dobijanjem finansijskih informacija.  Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda ( IAS. tj.o Podaci neophodni za finansijsku analizu:  Set finansijskih izveštaja  Podaci iz finansijske štampe i elektronskih medija. pouzdanost i uporedivost.  Informacije koje se odnose na ukupnu nacionalnu privredu. važnost. čije su osnovne odlike: razumljivost.

 Komparativni finansijski izvještaji  Sagledavanje tendencija pomoću serije indeksa  Strukturni finansijski izvještaji  Analiza pomoću pokazatelja  Specijalizirane analize (predviđanje toka gotovine. izvještaj o promjenama bruto profita. analiza promjena u finansijskom položaju. analiza tačke pokrića) .

 Komparacija sa:  standardima samog analitičara. tj. sa planskim veličinama. utvrđenim u tekućem operativno-finansijskom planu preduzeća  pravilima finansiranja.  drugim preduzećima (poređenje u prostoru). koji odražavaju njegovo saznanje o tome šta se može smatrati zadovoljavajućim ili normalnim (na bazi ličnog iskustva).  prosjekom grane (najbolji standard za poređenje).  registrovanom finansijskom i poslovnom prošlošću svakog individualnog preduzeća (poređenje u vremenu).  neposrednim konkurentom. .  standardima.

. “I najduži put počinje korakom”.

 Hvala na pažnji! .