You are on page 1of 4

ELEKTRON1K MUTFAK TERAZ1S1 KULLANIM KLAVUZU

Mutfak terazinizi do1ru kullanmak ve iyi durumda saklamak için lütfen bu kullanma kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz.

ÖZELL1KLER1

- Yüksek Do1ruluklu Gerilim Ölçer
- Otomatik Kapama & Manuel Kapama
- Dara Fonksiyonu
- A2ırı Yük Uyarısı
- Dü2ük Pil Uyarısı
- Isı Uyarıcı & Alarım Zamanlayıcısı
- Kapasite / Hassasiyet
Kapasite Hassasiyet
5 Kg 1g

KULLANIM

1. Terazinin altındaki batarya kapa1ını kaldırın ve 9V’ luk bataryayı (Birlikte verilmez)
uçlara de1ecek 2ekilde yerle2tiriniz. Batarya oturduktan sonra kapa1ı tekrar kapatınız.
2. Teraziyi düz ve sert zemine oturtun. Terazinin dengede oldu1undan emin olduktan sonra
kefesini tartım bölgesine yerle2tiriniz.
3. “ON/OFF” tu2una basarak teraziyi açın ve “0” a2a1ıdaki gibi görünene kadar bekleyiniz
(2 Saniye kadar) :

VEYA

Teraziniz 2u anda Kullanıma Hazırdır
4. “Kg/Lb” çevrimi. 3stendi1inde “Kg/Lb” tu2una basarak ölçü birimini de1i2tirebilirsiniz.
Tartım yaparken, lütfen tartılacak yükün sabit ve kabın ortasında olmasına dikkat ediniz.
Daha sonra a1ırlı1ı 2ekildeki gibi ekrandan okuyabilirsiniz:
“Z/T” TU2UNUN KULLANIMI

1. “ON/OFF” tu2una basarak teraziyi daha önce açıklandı1ı gibi açınız.
2. Kefeyi veya di1er bir kabı terazinin tartım bölgesine yerle2tirin. Kefenin a1ırlı1ı ekranda
belirecektir.
3. “T/Z” tu2una basıldı1ında ekrandaki a1ırlık silinir ve sıfırlanır, “0” ve ekranda “TARE”
belirir.
4. 4imdi tartmak istedi1iniz objeleri kefenin içinde tartabilirsiniz. Objenin net a1ırlı1ı
ekranda belirecektir.
5. Teraziye tartım için eklenecek yeni objeler için 3. ve 4. basamakları izleyerek tekrar
tekrar dara i2lemini yenileyebilirsiniz.
6. Tartım i2leminiz bittikten ve daralanan objeler kaldıktan sonra, bu objeleri terazinin tartım
bölgesinden aldıkça ekranda negativ a1ırlıklar belirir. Bu a1ırlıklar uzakla2tırdı1ınız
objelerin a1ırlıklarıdır. Bunları da tekrar “T/Z” tu2una basarak sıfırlayabilirsiniz.
7. Teraziniz açıldı1ında sıfır göstermiyor veya sıfırda sabitlenmiyor ise yine “T/Z” tu2una
basarak sıfırlayabilirsiniz.

OTOMAT1K KAPAMA / MANUEL KAPAMA

1. Terazi açıldıktan sonra bir dakika boyunca kullanılmaz ise kendini otomatik olarak
kapatmaktadır.
2. Terazi kullanıldıktan sonra kullanılmaz ise kendini 30 saniye içinde kapatacaktır.
3. 3stendi1i her an terazi “ON/OFF” tu2una basılarak da kapanabilir.

ALARIM ZAMANLAYICI

1. Teraziyi açınız.
2. Terazinin “T-SET” tu2una bastı1ınızda, ekranın sol üst kö2esinde zil i2areti belirecektir,

3. Zamanı ayarlamak için veya tu2una basın. Her bası2ta zaman aralı1ı 10 saniye
arttırılır veya dü2ürülür.
4. Geri sayımı ba2latmak için “T-SET” tu2una basınız.
5. Zamanlayıcı “00:00” a ula2tı1ında, alarım bipleyerek kapanır. Bipleme i2lemi 30 defa
devam ettikten sonra otomatik olarak kapanır.
6. Alarmı “ON/OFF” tu2una basarak da durdurabilirsiniz, fakat bu i2lem teraziyi tamamen
kapatır.
7. Zamanlayıcı geri sayım yaparken, “T-SET” tu2una basarak durdurabilir, sıfırlayabilir ve
yeniden kurabilirsiniz.

SICAKLIK ALGILAYICI & UYARICISI

- Terazi açıldı1ında, algılayıcı oda ve çevre sıcaklı1ını otomatik olarak algılar ve ekranın
sa1 üst kö2esinde belirtir.
- Sıcaklık aralı1ı (Derece 0C) : 0- +40 0C
- Hassasiyet: 0,5 0C
- Tolerans: + 2 0C
DÜ2ÜK P1L UYARICI

Pil zayıfladı1ında ekranda a2a1ıdaki “LO” i2areti belirir:

Lütfen bu durumda pilinizi de3i4tiriniz.

UYARILAR

1. Terazi hassas bir cihazdır, lütfen a2ırı yükle zorlamayınız ve uzun süre yüklü
bırakmayınız.
2. Tu2lara lütfen sert basmayınız ve kalem ucu gibi sivri bir aletle açmaya çalı2mayınız.
3. Teraziyi açtı1ınızda ekranda herhangi bir de1i2me olmaz ve görüntü olmaz ise, pilin takılı
oldu1una ve iyi ba1landı1ına emin olun. Eyer pil takılı ve iyi ba1lanmı2 ise pilin bo2 olma
ihtimaline kar2ı yeni bir pil takınız.
4. Teraziyi kimyevi maddeler ile temizlemeye çalı2mayınız. Kuru bir bez ile hafifçe
silinmesi tavsiye edilmektedir. TERAZ3Y3 LÜTFEN SUYUN 3Ç3NE SOKMAYINIZ.
5. Teraziyi a2ırı sıcaklardan uzak tutunuz.
6. Terazi ölçüm yapariken, lütfen cep telefonu gibi elektromanyetik cihazları hassasiyeti
bozmaması için uzak tutunuz.
7. E1er uzun bir müddet kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
8. Bu terazi Alım Satımda kullanılamaz.
KULLANIM
KILAVUZU
CAMRY MARKA “EK3052-11, EK3052-P,
EK4052-05P, EK4052-31P, EK2052-P,
EK8012-30, EK5055-P, EK5055E,
EK2052-11, EK2052E, EK8012-05,
EK8012-13, EK5055-11” MODELLER1
1Ç1N