You are on page 1of 28

U skladu sa članom 18 Zakona o udruživanju i fondacijama (Službene novine Federacije BiH br.

45/02), i članom 72 stav 1 Statuta Nogometnog Saveza Federacije BiH, Skupština Udruženja
Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo, na svojoj sjednici održanoj 22. marta 2016. godine, usvojila je

STATUT

Udruženja Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo

DEFINICIJA TERMINA

FIFA : Fédération Internationale de Football Association
(Međunarodna fudbalska organizacija)
UEFA : Union des Associations Européennes de Football
(Evropska fudbalska unija)
IFAB : International Football Association Board
(Međunarodni fudbalski odbor koji donosi Pravila igre)
NS/FS BiH : Nogometni/Fudbalski Savez BiH
NS FBiH : Nogometni savez Federacije BiH koji se sastoji od deset kantonalnih
fudbalskih saveza
SAVEZ : Fudbalski Savez Kantona Sarajevo
ASOCIJACIJE :
(KANTONALNI FUDBALSKI SAVEZI)
Deset kantonalnih fudbalskih saveza organiziranih kao fudbalske
organizacije definisane u skladu sa pravnom strukturom BiH i
Federacije BiH i službeno učlanjene u Savez. Moguće je da postoje
udruženja klubova ili pojedinaca (treneri, sudije i drugi sportski
fudbalski radnici)
DUŽNOSNIK : Svaki član komiteta ili komisije, i pojedinci kao što su sudije, pomoćne
sudije, treneri i drugi pojedinci odgovorni za tehnička, administrativna i
medicinska pitanja u NS FBiH, ligama ili klubovima
IGRAČ : Svaki fudbaler registrovan u skladu sa važećim FIFA odredbama

ORGANIZIRANI FUDBAL :
Fudbal koji je pod kontrolom FIFA, i koji se organizira u skladu sa
Pravilima igre
SKUPŠTINA : Najviše zakonodavno tijelo Saveza
IZVRŠNI ODBOR Izvršni organ Saveza
ČLAN : Pravno ili fizičko lice koje je Skupština primila u članstvo
REDOVNI SUDOVI Redovni sudovi u kantonu Sarajevo koji rješavaju sporove u skladu sa
nadležnošću propisanom Ustavom kantona Sarajevo

ARBITRAŽNI TRIBUNAL :
Nezavisni i nepristrasni arbitražni tribunal koji su osnovala pravna ili
fizička lica, i koji djeluje umjesto redovnog suda u okviru djelokruga
rada i nadležnosti, osnovano u skladu sa državnim zakonima BiH
1

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo (u daljem tekstu Savez) je udruženje
fudbalskih klubova i drugih udruženja primljenih u članstvo Saveza, kojima se ostvaruju
interesi i potrebe fudbalskog sporta na području Kantona Sarajevo i šire.

Član 2.

Udruženje Saveza se udružuje u Nogometni Savez Federacije BiH (u daljem tekstu NS FBiH)
radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, o čemu odlučuje Skupština.

Član 3.

Naziv udruženja je Udruženje Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo.
Skračeni naziv Udruženja je U.F.S.K.S.

Član 4.

Sjedište Saveza je u ulici Mis Irbina broj 10/II, Sarajevo.

Član 5.

Savez je pravni subjekt u pravnom prometu. Područje djelovanja Udruženja Fudbalskog
Saveza je Kanton Sarajevo.

Član 6.

Znak Saveza je okrugao sa natpisom oko vanjskih ivica kruga : Fudbalski Savez Kantona
Sarajevo ispisan latinicom. U sredini kruga je znak grada Sarajeva.
Savez ima svoj pečat koji je okruglog oblika, u sredini je grb grada Sarajeva.

Član 7.

Ostala obilježja Saveza utvrđuje Izvršni odbor Saveza.

Član 8.

Pravni subjektivitet, jezici i obaveze

1. Savez ima svojstvo pravne osobe koje stiče danom upisa u registar udruženja shodno Zakonu,
pravima i obvezama utvrđenih Zakonom i ovim Statutom,
2. Savez se upisuje u registar udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona
Sarajevo,
3. Savez za preuzete obveze odgovara vlastitom imovinom (potpuna odgovornost),
4. Savez ima svoj žiro-račun,
2

a između 30 i 90 dana prije datuma Izborne Skupštine NS FBiH . kao i odluke CAS donesene po žalbi na osnovu Statuta NS/FS BiH. III poštovati Pravila nogometne igre koja je izdao IFAB ili Pravila igre za mali fudbal i fudbal na pijesku. Statuta NS/FS BiH. VIII osigurati da imenovani ili izabrani članovi ili zamjenski članovi nekog statutarnog tijela NS/FS BiH i NS FBiH imaju dužnost da prisustvuju sastancima na koje su pozvani. bez uticaja trećih lica. kao i statutima FIFA i UEFA. pridruženi članovi. članice . Savez ima sljedeće dužnosti : a) u potpunosti poštovati Statut. kao i na organizaciji takmičenja na nivou NS/FS BiH i NS FBiH. c) plaćati članarinu i druge naknade kako to definira NS/FS BiH i NS FBiH d) Savez . IV priznavati CAS kao nezavisni i nepristrani arbitražni tribunal za državna i međunarodna pitanja. j) u potpunosti se pridržavati svih drugih dužnosti koje proizlaze iz Statuta NS/FS BiH i NS FBiH i drugih propisa. Nogometnog saveza Federacije BiH. uključujući pridružene članove. Službeni jezici Saveza utvrđeni su Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine uz upotrebu latiničnog i ćiriličnog pisma. Savez je udružen u Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine i NS/FS BiH. službena lica i dr. koja je izdao Izvršni komitet FIFA. igrači . kako je to definirano člankom 5. kao i odluka drugih tijela. registracija ili nekog drugog pisanog dokumenta obvezuju se : I pridržavati se Statuta . – putem svojih statuta. VI da izvršno tijelo bude slobodno izabrano.5. g) osigurati da je mandat predsjednika maksimalno 4 (četiri) godine. propise. sportskog duha i fair-play-a. direktiva FIFA. direktive i odluke tijela NS/FS BiH. V izbjegavati bilo kakav oblik diskriminacije. b) učestvovati u takmičenjima koja organizira NS/FS BiH i NS FBiH (ako je to primjenjivo) . kako je to definirano Statutom NS/FS BiH. te prihvatiti svaku odluku CAS. klubovi. UEFA. 8. NS/FS BiH . NS FBiH i FS KS. propisa . 3 . VII da izabrani delegati ili zamjenski delegati za Glavnu Skupštinu NS/FS BiH i NS FBiH imaju dužnost da prisustvuju redovnoj ili vanrednoj Glavnoj Skupštini NS/FS BiH i NS FBiH. h) poštovati i unaprjeđivati jedinstvo NS/FS BiH i NS FBiH i) ne održavati bilo kakve kontakte sa savezima članicama FIFA i UEFA bez prethodnog odobrenja NS/FS BiH . licenci. II poštovati principe lojalnosti. IX da klubovi mogu sve svoje odluke donositi nezavisno od trećih lica i bez obzira na korporativnu strukturu koju je klub izabrao. te uzimajući u obzir propise o zaštiti integriteta takmičenja. 7. treneri . FS KS se obvezuje da će usko sarađivati sa NS/FS BiH i NS FBiH u cilju razvoja i unaprjeđenja fudbala na svim nivoima. f) održati Izbornu Skupštinu u istoj godini kad i NS FBiH. integriteta. te da druga statutarna tijela budu birana ili imenovana na potpuno nezavisan način. e) voditi svoje poslove nezavisno i osigurati da njihovi poslovi nisu pod uticajem trećih lica. isto važi za bilo koji savez koji je suspendovan ili isključen iz FIFA. 6.

strogo je zabranjena i može se sankcionisati suspenzijom. 11. sudije i zvaničnike ) i vodi evidenciju o njima . Članovi Saveza su : 1. U skladu sa propisima NS/FS BiH i NS FBiH. ženskog i malog fudbala te kup regija. škole fudbala. na osnovu etničkog porijekla. privatnog lica ili grupe ljudi. Član 10. Registrovani fudbalski klubovi velikog i malog fudbala. muškog i ženskog fudbala. koji je izdao Izvršni komitet FIFA  Samo IFAB ili Izvršni komitet FIFA mogu propisati ili izmijeniti odgovarajuća Pravila igre ČLANSTVO I ORGANI Član 11. uz suglasnost NS FBiH. Udruženje sportskih fudbalskih radnika i Udruženje sportskih novinara. Udruženje fudbalskih sudija i instruktora. koji su smješteni na teritoriji FS KS. isključenjem ili drugim disciplinskim mjerama. trenere. Neutralnost i nediskriminacija  Savez je neutralan u političkim i vjerskim pitanjima. Član 9. ili sa Pravilima igre za mali fudbal i fudbal na pijesku. protiv neke zemlje. politike ili bilo kog drugog razloga. 10.9. Sva preostala takmičenja u Federaciji BiH u nadležnosti su NS FBiH. kao i državna kup takmičenja i finalna takmičenja u različitim kategorijama omladinskog.  Diskriminacija bilo koje vrste. jezika. ima i obavezu da : a) registruje klubove i pojedince ( igrače. Savez može prethodno navedena prava i dužnosti dodijeliti u nadležnost nižim organizacijskim strukturama. Udruženje škola fudbala kao zajednički predstavnik istih na području Kantona Sarajevo. Savez ima prava i obaveze koje proizlaze iz takmičenja koja su u njegovoj nadležnosti. spola. 4 . Pravila igre  Fudbalski Savez Kantona Sarajevo igra organizirani fudbal u skladu sa Pravilima igre koje je izdao IFAB. c) NS/FS BiH i NS FBiH pruža sve potrebne informacije na njegov zahtjev. NS/FS BiH organizuje završna takmičenja državnih prvenstava za seniorski i omladinski fudbal ( top divizija ) . b) odobrava stadione i druge fudbalske objekte. NS FBiH odlučuje koja će takmičenja ustupiti u nadležnost vođenja FS KS.

igrači i treneri. b) izjavu da će sve domaće utakmice igrati na teritoriji kantona Sarajevo. NS F BiH. sportsku. ili vezanih za bilo kakav ugovor. FIFA. u okviru društveno sportskih organizacija. c) izjavu da se podnosilac prijave obavezuju da će uvijek poštivati Statut. koji podnosi pismeni izvještaj Izvršnom odboru Saveza. d) Izjavu da je podnosilac prijave saglasan da se pridržava važećih Pravila fudbalske igre koja je objavio IFAB. kako je navedeno u relevantnim odredbama statuta FIFA i UEFA. koja je objavio Izvršni odbor FIFA.  Osnovna stručna organizacija : Udruženje fudbalskih sudija i instruktora i Udruženje sportskih fudbalskih radnika. UEFA. a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. b) Da ima organizovan rad vanseniorskog uzrasta. muškog ili ženskog fudbala. u kojoj klub ili stručna organizacija jamči :  Da će se pridržavati Zakona o udruženjima i fondacijama F BiH. osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. na osnovu preporuke Izvršnog odbora Saveza prima u članstvo i vrši suspenziju ili isključuje iz članstva bilo kojeg člana Saveza 2. mora ispunjavati sljedeće uslove : a) Da je organizovan kao :  Osnovna sportska fudbalska organizacija – fudbalski klub velikog ili malog fudbala. Svako pravno lice koje želi postati član Saveza mora se pismeno prijaviti Sekretarijatu. NS/FS BiH i NS FBiH. garantuje da je u stanju sve svoje odluke donositi nezavisno od bilo kojeg vanjskog tijela. propise. klubovi.Odluku o članstvu u Savezu donosi Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora. službena lica. i odluka Saveza. Skupština Saveza. bez obzira na svoju pravnu strukturu. 5 . Prijem u članstvo 1. profesionalnu aktivnost u fudbalskom sportu. FIFA. CAS će donositi konačna rješenja sporova bez redovnih sudova. te osigurati da ih poštuju svi njegovi članovi. kao i Pravila igre za mali fudbal i fudbal na pijesku. dok se zakonodavstvom BiH ne uspostavi odgovarajući arbitražni tribunal. Član 12. osnivački dokument i dokaz o registraciji kod nadležnog organa. propisa. 3. koji proizilaze ili su vezani za primjenu Saveza. kako je to navedeno u relevantnim odredbama statuta FIFA i UEFA. NS/FS BiH. koji ostvaruju svoju društvenu. e) izjavu da priznaju nadležnost Arbitražnog suda (CAS) u Lozani (Švicarska). Molba o članstvu treba da sadrži deklaraciju. Statuta i propisa. direktive i odluke Saveza. direktiva ili odluka donesenih na osnovu tog Statuta. Da bi klub mogao podnijeti molbu za prijem u članstvo. f) izjavu da je saglasan da će u posljednjoj instanci svi sporovi domaćeg karaktera. UEFA i NS/FS BiH i NS FBiH. prosljeđivati na isključivu nadležnost nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog tribunala. g) Izjavu kojom pokazuje da zakonski sastav podnosioca zahtjeva za članstvo u Savez. koji zadovoljava minimalne zahtjeve FIFA i UEFA. konkretno CAS u Lozani. Zahtjev sadrži : a) primjerak zakonski važećeg Statuta i propisa.

odnosno udruženje primljen u članstvo. Izvršni odbor Skupštini preporučuje da li da primi ili ne primi nekog podnosioca zahtjeva u članstvo 3. j) izjavu da se podnosilac zahtjeva slaže da će organizirati i učestvovati u prijateljskim utakmicama samo uz prethodnu saglasnost Saveza. trenera. a rezultati tog glasanja na snagu stupaju odmah. službenih lica. Zahtjev i procedura za prijem u članstvo 1. 2. Fudbalski klubovi (velikog i malog fudbala). i) listu svojih službenika. daje se pravo da odmah pristupi bilo kojem takmičenju organizovanom od strane Saveza. navodeći one koji su ovlašteni potpisnici sa pravom izvršenja pravno obavezujućih sporazuma sa trećim stranama. Fudbalske sudije i instruktori. kad god bi integritet bilo koje utakmice ili takmičenja mogao biti ugrožen. Član 14. k) primjerak zapisnika sa zadnje sjednice Skupštine podnosioca zahtjeva ili sa njegovog osnivačkog sastanka. broj klubova. mogu imati amaterski ili neamaterski status. registracije. Podnosilac zahtjeva može iznijeti Skupšini razloge za svoju prijavu u članstvo. klubovi. 6 . imovine i tijela itd. igrača. 4. h) dosje koji sadrži detalje o organizacionoj strukturi podnosioca zahtjeva (npr. sportski fudbalski radnici i treneri mogu imati isto. Skupština usvaja posebne propise koji regulišu proceduru prijema. sportski fudbalski radnici i treneri formiraju odgovarajuća udruženja u okviru Saveza. pridržavaju zahtjeva navedenih pod gornjim tačkama b) do g) putem Statuta. ako to takmičenje nije već počelo. licence ili nekog drugog pisanog i potpisanog dokumenta. i to navesti u svojoj prijavi. l) izjavu da će podnosilac zahtjeva osigurati da se njegovi članovi. medicinsko osobljei dr. Nakon što je klub. Fudbalske sudije i instruktori. odnosno ako krajnji rok pristupa nije istekao. sportski radnici. Udruženja ili grupe klubova nadalje moraju dati izjavu da niti jedno pravno ili fizičko lice (uključujući holding kompanije i podružnice) nema kontrolu nad više od jednog kluba ili grupe. Član 13. igrači. sudija.). Udruženja pojedinaca moraju svoje aktivnosti organizirati na cijeloj teritoriji kantona Sarajevo. Skupšina na osnovu svog punog diskrecionog prava donosi konačnu odluku o prijavi nekog kandidata za članstvo u Savez. 4. Delegati imaju pravo da glasaju. treneri. Igrači članovi fudbalskih klubova mogu imati amaterski ili neamaterski status.

naknada za finansiranje Saveza  Da u potpunosti i uvijek poštuju Statut. direktiva ili odluka donesenih na osnovu Statuta ili u vezi sa bilo kakvim ugovorom. dok propisima BiH ne bude ustanovljen odgovarajući arbitražni tribunal na teritoriji BiH. konkretno CAS u Lozani (Švicarska). u skladu sa članom 8. propise. osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini. CAS će davati konačna rješenja takvih sporova bez učešća redovnog suda.  Da održavaju Izbornu Skupštinu u istoj godini kad i Fudbalski Savez Kantona Sarajevo. direktive i odluke tijela Saveza. te da ostvaruju svoje pravo glasa  Da daju prijedloge za uključenje u dnevni red Skupštine  Da nominuju kandidate za izbor u sva tijela Saveza  Da podnose zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine  Poštuju odluke organa Saveza  Da budu obavješteni o poslovima Saveza. sportskog duha u skladu sa duhom fair play-a. 7 . da unaprijed dobiju njen dnevni red. kotizacija i dr. Savez organizira najmanje jedno prvenstvo i jedan kup na nivou kantona Sarajevo i podstiče druga takmičenja  Članovi se obavezuju da će izbjeći formiranje raznih interesnih grupa koje prejudiciraju ili bi mogle prejudicirati jedinstvo fudbala u kantonu Sarajevo. integriteta. da budu pozvani u propisanom vremenu. kao i na organizaciji takmičenja na nivou kantona Sarajevo. a između 30 (trideset) i 90 (devedeset) dana prije datuma Izborne Skupštine FS KS.  Da priznaju nadležnost CAS-a.  Da se pridržavaju principa lojalnosti. Članovi saveza imaju prava i obaveze da :  Biraju svoje predstavnike u organe Saveza  Da učestvuju na Skupštini Saveza. u posljednjoj instanci iznose pred isključivu nadležnost nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog tribunala. propisa. kako je navedeno u relevantnim odredbama Statuta FIFA i UEFA  Da održe svoju Skupštinu barem jednom godišnje  Sve sporove koji su rezultat ili proizilaze iz primjene Statuta Saveza i Statuta NS FBiH. kako je to navedeno u relevantnim odredbama statuta FIFA i UEFA. kroz njena zvanična tijela  Da učestvuju u takmičenjima Saveza (ako je to primjenjivo)  Da ostvaruju sva druga prava koja proizilaze iz Statuta Saveza  Udružuju sredstva za provođenje zajedničkih programa  Vrše uplate članarina.PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA SAVEZA Član 15. NS FBiH i NS/FS BiH. kao i odluke CAS donesene po žalbi na osnovu ovog Statuta  Da poštuju principe neutralnosti i nediskriminacije u političkim i vjerskim pitanjima. koji ispunjava minimalne zahtjeve FIFA i UEFA.  Članovi se obavezuju da će usko sarađivati sa Savezom u cilju razvoja i unapređenja fudbala na svim nivoima. Statuta Saveza.

Ako osoba tokom svog mandata u Savezu prestane ispunjavati jedan od gore navedenih uslova. ovim Statutom i ostalim općim aktima Saveza. raspuštanje asocijacije članova i gubitak članskog statusa 1. Član 17. bez odobrenja od strane NS FBiH i NS/FS BiH. c) Biti aktivan/aktivna u fudbalu. Istupanje i prestanak članstva. Zahtjevi stavova 1e) i 1g) ovoga člana primjenjuju se na generalnog sekretara i druge uposlenike Generalnog sekretarijata. 3. profesionalnim iskustvima i aktivnostima u nogometnoj/fudbalskoj organizaciji. Član Saveza može istupiti iz članstva Saveza na kraju fiskalne godine. Da bi postao kandidat za neko statutarno tijelo Saveza. 8 . kao Statut i opći akti njihovih klubova. FSKS ili nekog svog statutarnog člana. Izvršni odbor može kroz organizacione propise za njih postaviti daljnje zahtjeve. Istupanjem iz članstva Saveza udruženi član gubi status asocijacije koji je ostvario putem Saveza. za koje mu je izrečena kazna zatvora na 3 (tri) mjeseca i više. 2. kao i Pravila igre za mali fudbal. pod uslovom da o tome obavijesti Skupštinu putem Sekretarijata Saveza šest mjeseci unaprijed. b) Biti izabrani ili imenovani član udružen u Savez ili u neki od njegovih statutarnih članova. ona gubi status člana datog tijela Saveza. Član 16. Uslovi za status člana organa ili tijela 1. i priložiti biografiju (CV) koja sadrži informacije o obrazovanju. FIFA i UEFA.  Ako bilo koji član prekrši gore navedene dužnosti.  Da se pridržavaju važećih pravila igre. 2. NS/FS BiH. Statutom i ostalim propisima NS FBiH. Nadležna pravna tijela Saveza mogu izreći daljne sankcije. NS/FS BiH. e) Imati mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini. a njegov članski status i prava istovremeno prestaju. bez obzira na vrstu kaznene sankcije.  Nije dopušteno da članovi održavaju kontakte sa fudbalskim savezima učlanjenim u FIFA i UEFA. g) Da nije pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodi u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela učinjenog s umišljajem. budu u skladu sa Zakonom. kako ih je objavio IFAB. Međutim. d) Biti državljanin Bosne i Hercegovine. f) Podnijeti dokat da nema izrečenu disciplinsku sankciju izrečenu od disciplinskih organa NS FBiH. Da nije pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodi u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela iz oblasti sporta. to lice mora ispunjavati sljedeće uslove. On ili ona mora : a) Biti udružen u Savez ili u neki od njegovih statutarnih članova. fudbal na pijesku i ženski fudbal koji je objavio Izvršni odbor FIFA  Osiguraju da njihov Statut i ostali opći akti. to može dovesti do sankcija predviđenih ovim Statutom.

6. ORGANI SAVEZA Član 18. c) Stalne i povremene komisije. d) Pravna tijela (Apelaciona komisija. ne može istovremeno biti i član pravnog tijela. Organi Saveza su zakonodavna. delegat Skupštine ili Generalni sekretar. 1. Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja u Savezu. Njihov sastav. 4. Disciplinska komisija i Tužilac). b) teško i ponovljeno krši Statut. Član može biti isključen iz Saveza u slučaju da: a) ne ispuni svoje finansijske obaveze prema Savezu. Član mora ispuniti sve svoje finansijske obaveze prema Savezu prije nego što izgubi članski status. Član Izvršnog odbora fudbalskih saveza (uključujući predsjednika i potpredsjednike). Odluku o prestanku članstva donosi Skupština shodno odredbama ovog Statuta. zbog sukoba interesa. 4. formiraju se povremene i stalne komisije koje obavljaju određene poslove. odnosno Sekretarijat Saveza a) Skupština je vrhovno zakonodavno tijelo Saveza i kao takva ima najveću pravnu snagu b) Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza c) U okviru Saveza i u skladu sa Statutom. Član nekog statutarnog organa Saveza ne smije učestvovati u donošenju odluka po pitanjima u kojima postoji ili može postojati sukob interesa. administrativna i pravna tijela : a) Skupština. izvršna. b) Izvršni odbor. d) Pravna tijela e) Stručna služba. d) izgubi svojstva na bazi kojih je dobio članski status. obično u prvoj polovici kalendarske godine. 5. opis rada i funkcija ustanovljeni su odredbama ovog Statuta. 2. e) Stručna služba je administrativno tijelo Saveza 2. 9 . 3. Redovna Skupština zasjeda jednom godišnje. 3. Pravilnike i odluke Saveza. SKUPŠTINA Član 19. Istupanjem iz članstva prestaju važiti odredbe ovog Statuta za člana Saveza koji istupi iz članstva. c) ugrožava interese i jedinstvo Saveza. i obratno. 3. 1. Skupština može zasjedati kao redovna i vanredna. Redovna izborna Skupština zasjeda svake 4 (četiri) godine.

a ukoliko su oni spriječeni da prisustvuju Skupštini. U slučaju nepostignutog kvoruma. Član 20. te Udruženja škola fudbala sa područja Kantona Sarajevo. Generalni sekretar šalje pozive delegatima.delegati članova Saveza . Prve lige. Ukoliko se opet ne postigne kvorum. Skupština zasjeda narednog dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Udruženja fudbalskih sudija i instruktora. Član 22. Sve druge osobe koje prisustvuju Skupštini nemaju pravo glasa. Sljedeće osobe se pozivaju da prisustvuju Skupštini : . Na drugom zasjedanju mora prisustvovati natpolovična većina članova Skupštine da bi se donosile pravovaljane odluke. Udruženja sportskih novinara. Član 21. a u slučaju odsutnosti Predsjednika.počasni predsjednici i počasni članovi Saveza .članovi Izvršnog odbora Saveza . Rukovođenje radom Skupštine Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine. Kantonalne lige. ne mogu biti predstavljeni svojim delegatima sa pravom glasa na Skupštini Saveza. ženskog fudbala. 3. Skupštinom predsjedava najstariji član Skupštine. Na toj sjednici nije potreban kvorum većina. Klubovi koji ne ispunjavaju obaveze iz prethodnog stava. Samo priznati delegati članova FS KS imaju pravo glasa na Skupštini FS KS. niti predlagati kandidate za organe i tijela Saveza.drugi pozvani gosti Izvršnog odbora Saveza 3. futsala. Izvršni odbor ili Odbor za hitnost Saveza saziva novu Skupštinu po istom dnevnom redu u roku od 15 (petnaest) dana. Kvorum prisustva Skupšini 1. i nemaju prava koja uživaju članovi Saveza. Skupštinom predsjedava Potpredsjednik Skupštine. Član 23. Članovi Skupštine 1. što je odrediv broj prema članstvu Saveza. Druge lige. 4. Skupština broji do 39 delegata. smatraju se neaktivnim klubovima. Udruženja sportskih fudbalskih radnika. 2. zastupljenih sa po jednim predstavnikom klubova Premijer lige.Predsjednik i Generalni sekretar NS FBiH . 2. Skupština zasjeda pravovaljano i ima kvorum ako je na njoj prisutno 2/3 (dvijetrećine) od ukupnog broja članova Skupštine. Zastupnici na Skupštini i pravo glasanja 10 . Klubovi koji se aktivno ne takmiče.

i moći će da odlučuju o svim pitanjima koja su data na glasanje. 5. koji je dužan s istim upoznati Predsjednika i Izvršni odbor Saveza. 11 . delegata u Skupštini koje pravovaljano biraju klubovi. Skupština FS KS bira po četiri (4) delegata i dva (2) zamjenska delegata za Skupštine NS FBiH i NS/FS BiH. 9. 3. imaju pravo jednog glasa. Samo delegati koji su prisutni na sjednici Skupštine. 2. sa prijedlogom dnevnog reda. mora se javiti Generalnom sekretaru Saveza. Sazivanje. 6. Generalni sekretar potrebne materijale sa konačnim dnevnim redom upućuje pozvanim delegatima najmanje 10 (deset) dana prije Skupštine. Delegat koji nije u mogučnosti da prisustvuje Skupštini iz bilo kojeg razloga. Delegati na Skupštini moraju biti članovi klubova. tj. ovog Statuta. odnosno udruženja. imenuje se zamjenski delegat koji prisustvuje Skupštini Saveza umjesto onog delegata koji nije u mogučnosti. neće imati delegata na Skupštini sa pravom glasa. Izvršni odbor ili Odbor za hitne potrebe Saveza. Prijedlozi za izmjenu i dopunu dnevnog reda. najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja Skupštine. 4. a ističe danom verifikacije mandata članova Skupštine novog sljedećeg saziva Skupštine. odnosno udruženja koje predstavljaju. koji su pravovaljano i slobodno izabrani na njihovoj Skupštini. 4. odnosno udruženjima pismenim putem. 5. Na osnovu liste svojih delegata koji su pravovaljano i slobodno izabrani na svojim skupštinama. Poziv za Skupštinu. Izvršni odbor Saveza mjesec dana prije održavanja Skupštine utvrđuje listu članova Saveza. 7. U skladu sa odredbama člana 16. mora biti dostavljen klubovima. 8. Član koji ne dostavi u roku prijedlog svog pravovaljano izabranog delegata prije održavanja Skupštine. kandidature i predlaganje članova Skupštine 1. datumom i mjestom održavanja Skupštine. 3. Delegati se biraju najkasnije dva mjeseca prije otvaranja sjednice Skupštine. Odluku o sazivanju redovne Skupštine donosi Predsjednik Skupštine. na svoju inicijativu ili na inicijativu natpolovične većine članova Skupštine. Glasanje putem pisma ili punomoći nije dozvoljeno. sa obrazloženjem i eventualnim pisanim materijalima moraju se poslati pismeno Generalnom sekretaru Saveza. 1. Mandat delegata u Skupštini traje 4 (četiri) godine. odnosno udruženja Saveza. 2. Članovi Saveza sa pravom glasa (klubovi. Izvršni odbor ili Odbor za hitne potrebe Saveza utvrđuju dnevni red sjednice Skupštine. 30 (trideset) dana prije održavanja sjednice Skupštine. udruženja) dostavljaju Stručnoj službi Saveza listu svojih delegata. kao i pitanja koja klubovi i udruženja žele predložiti Skupštini. kandidature za izborne funkcije (uključujući radne biografije kandidata). i počinje da teče od dana verifikacije njegovog mandata u Skupštini. Nakon dostavljenog prijedloga zamjenskog delegata od strane kluba. da bi imenovao zamjenu. moraju biti dostavljene u pismenoj formi Stručnoj službi Saveza najkasnije 2 (dva) mjeseca prije datuma održavanja Skupštine. Član 24.

12 . Izvršni odbor ili Odbor za hitne potrebe Saveza može u bilo koje vrijeme da sazove Vanrednu Skupštinu. kao i izmjene i dopune Poslovnika. pod uslovom da na Skupštini odluči 2/3 (dvotrećinska) večina glasača. a na pismeni zahtjev natpolovičnog broja svih članova Skupštine. 3. k) razmatra i usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju Saveza. Član 25. kao i njegove izmjene i dopune. osim u slučajevima iz člana 21 stav 2. Dnevni red Skupštine treba da obuhvata sljedeće tačke : a) Izvještaj Predsjednika o radu Saveza između dvije Skupštine. i stav 3. Predsjednik Skupštine. tj. od ukupnog broja članova Skupštine. d) Razmatranje prijedloga za eventualnu promjenu Statuta i Poslovnika. d) usvaja Poslovnik o radu Skupštine. Zahtjev mora sadržavati dnevni red i kratko obrazloženje zahtjeva. i) verifikuje delegate Skupštine. 2. Član 27. Skupština se može baviti materijalom koji je predložen nakon gore navedenog zvaničnog roka. 6. Poziv za Skupštinu i njen dnevni red. b) bira dva delegata kao ovjerivače zapisnika. j) usvaja plan prihoda i rashoda Saveza za tekuću godinu. e) Razmatranje pitanja klubova i udruženja ili bilo kojih drugih predmeta koje na dnevni red stavi Izvršni odbor. c) usvaja Statut Saveza. ona se mora održati u roku od najviše 30 (trideset) dana. Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine. f) Izbor Predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika Saveza i članova Izvršnog odbora. Skupština ima sljedeće nadležnosti : a) usvaja. te odlučivanje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa. e) usvaja opis poslova i zadataka pravnih tijela. Nadležnost Skupštine 1. udruženja Saveza. f) bira i razrješava Predsjednika i potpredsjednike Saveza. te se mora uputiti Generalnom sekretaru Saveza. Dnevni red vanredne Skupštine ne može se mijenjati. b) Izbor radnih tijela Skupštine. Vanredna Skupština 1. c) Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine.. g) bira i razrješava članove IO FS KS na osnovu liste kandidata koje su imenovali klubovi. Član 26. g) Razmatranje statusnih pitanja Saveza. Ako se pravovaljano zatraži sazivanje vanredne Skupštine. Generalni sekretar Saveza dostavlja pismenim putem delegatima Skupštine u roku od dvije sedmice. mijenja i dopunjava dnevni red.

Kandidate predlaže Izvršni odbor Saveza. III. Član 28. a prostom večinom glasova u drugom krugu glasanja. priprema Izvršni odbor preko tijela i Stručne službe Saveza. Izbor članova Saveza za organe i tijela NS F BiH i NS/FS BiH I. z) suspenduje-isključuje članove ili službene osobe Saveza. a spadaju u djelokrug Saveza i to na prijedlog radnog predsjedništva Skupštine ili Izvršnog odbora Saveza. Skupština Saveza predlaže 2 (dva) kandidata. a konačan prijedlog daje Izvršni odbor Saveza. p) bira po potrebi radna tijela Skupštine (odbor za glasanje. s) razmatra i donosi odluke po drugim pitanjima koja ovim Statutom nisu data drugom organu. . . IV. . Kandidati moraju biti pravovaljano izabrani i predloženi od članova Saveza. . II. . t) bira i razrješava pravna tijela Saveza (predsjednika. 2. Disciplinska komisija. Delegate. v) imenuje kandidata za Izvršni odbor NS F BiH i NS/FS BiH (uključujući i zamjenske članove) koji predstavljaju Savez. Izbor kandidata za Skupštinu Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine vrši Skupština Saveza. a sve na prijedlog Izvršnog odbora Saveza. n) usvaja nova i ukida takmičenja na teritoriji kantona Sarajevo. potpredsjednika i članove Disciplinske i Apelacione komisije. . Skupština Saveza predlaže dva (2) kandidata. a do kraja 2020. o) usvaja i razmatra programe i planove za sve vrste takmičenja na nivou Saveza.). u) bira po četiri (4) delegata i dva (2) zamjenska delegata za Skupštine NS F BiH i NS/FS BiH na mandat od 4 (četiri) godine. godine najmanje 3 (tri) kandidata. uključujući i zamjenskog člana za Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH. l) razmatra i usvaja izvještaj o radu Izvršnog odbora. uključujući i zamjenskog člana za Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH. ovog člana. Skupština Saveza usvaja listu kandidata za pravna tijela NS F BiH i NS/FS BiH (Apelaciona komisija. s tim što je moguće predložiti i veći broj kandidata od kvote predviđene u stavu 1. kandidate za organe i tijela NS F BiH i NS/FS BiH predlažu klubovi. Predloženi kandidati biraju se večinom glasova delegata Skupštine Saveza u prvom krugu glasanja. po pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine. te tužioca Saveza. m) usvaja strukturu takmičenja na teritoriji kantona Sarajevo. r) dodjeljuje počasno članstvo. Tužioc) na prijedlog Izvršnog odbora Saveza. svaki sa po 2 (dva) kandidata. Verifikaciona komisija i dr. Skupština Saveza bira 4 (četiri) delegata i 2 (dva) zamjenska delegata za Skupštinu Nogometnog saveza Federacije BiH. tj. 13 . ž) učlanjuje članstvo u Savez i vodi evidenciju o istupanju iz Saveza. Skupština Saveza predlaže 4 (četiri) delegata i 2 (dva) zamjenska delegata za Skupštinu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH. Sve potrebne materijale.

14 . 3. Zapisnik sa Skupštine  Generalni sekretar je odgovoran za vođenje zapisnika Skupštine. Mandat Predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika Saveza. Član 30. nevažeći listići. 7. u kojem sudjeluju kandidati sa najvećim brojem glasova osvojenih u prvom krugu. te Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine. Izbori se vrše tajnim glasanjem. Izabrani potpredsjednici Saveza koordiniraju rad za pravne i ekonomske oblasti u funkcionisanju Saveza. U drugom krugu glasanja. Donošenje odluka 1. Druge odluke donose se aklamacijom. s pravom reizbora. Suspendovani članovi nemaju pravo glasa na Skupštini. Izbori i glasanje 1. Za izbor Predsjednika Saveza potrebna je natpolovična većina glasova od ukupnog broja članova Skupštine. ili drugi neprihvatljivi načini glasanja neće se uzimati u obzir. Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine traje 4 (četiri) godine. Ostale odluke donose se uz većinu glasova prisutnih delegata Skupštine Saveza. 4. kandidat mora dobiti najvći broj glasova. 6. Član 29. Glasanje putem punomoćnika nije dozvoljeno. Suzdržani glasovi. u roku od dvije sedmice od održane Skupštine.  Zapisnik se potom dostavlja članovima Skupštine u roku od 30 (trideset) dana od sjednice Skupštine.  Zapisnik se verifikuje od trojice članova Skupštine. osim sljedećih koje mogu biti donešene samo ako je prisutna i za njih glasa 2/3 (dvotrećinska) većina od ukupnog broja članova Skupštine Saveza :  Izmjena ili dodaci Statuta  Dodaci dnevnog reda Saveza  Promjena sjedišta Saveza  Raspuštanje Saveza Član 31. Za izbor Predsjednika Saveza potrebna je natpolovična većina glasova od ukupnog broja članova Skupštine. ukoliko Skupština ne odluči drugačije. 8. Skupština bira 2 (dva) potpredsjednika Saveza (u daljem tekstu: potpredsjednike Saveza). posebno imenovanih u prijedlogu dnevnog reda od Skupštine u tu svrhu. i za njihov izbor potrebna je većina glasova prisutnih delegata Skupštine. 5. 2.

Član 32. koji predstavlja istu članicu. sastav 1. 15 .1 (jedan) predstavnik udruženja fudbalskih sudija i . 3. kao odlazeći član. . sljedećeg dana od dana donošenja. Odluke Skupštine potpisuje Predsjednik Saveza. Izvršni odbor čine Predsjednik. 4. Svaki kandidat za člana Izvršnog odbora potvrđuje volju za prihvaćanjem dužnosti člana ovog organa pred Skupštinom Saveza.3 (tri) predstavnika udruženja sportskih fudbalskih radnika. Generalni sekretar prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora. slobodno izabranih na Skupštini Saveza (sve ukupno 13 članova). Stupanje na snagu odluka Skupštine 1. predloženih za izbor u Izvršni odbor najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine. mandat i zamjena 1. Kandidature. Član 34. 2 (dva) potpredsjednika i 10 (deset) članova. zapisnik se smatra prihvaćenim. 4. Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza. 2. stupaju na snagu i obavezuju klubove i udruženja. uz pravo reizbora. Ako se pojavi upražnjeno mjesto redovnog člana Izvršnog odbora. na kojoj se donosi definitivna odluka. od dana donošenja. Klubovi iz svakog ranga takmičenja za člana Izvršnog odbora mogu predlažiti po 2 (dva) kandidata (uključujući zamjenskog). kao i članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Predlagači iz klubova i udruženja dužni su Generalnom sekretaru pismenim putem dostaviti imena kandidata (uključujući biografije koje sadrže informacije o obrazovanju i profesionalnim iskustvima). 3. Trajanje mandata članova Izvršnog odbora je 4 (četiri) godine. to upražnjeno mjesto će biti automatski popunjeno za preostali dio mandata zamjenskim članom.udruženje. Svi prigovori dostavljaju se na sljedeću redovnu Skupštinu.  Ukoliko Stručna služba Saveza ne primi nikakav prigovor u roku od dvije sedmice od održane Skupštine. Mandat predsjednika i potpredsjednika. izuzev onih za koje Skupština odluči da stupaju na snagu od 8 (osam) dana. Struktura. a to su : . klub . Odluke donesene na Skupštini Saveza. Klubovi koji pripadaju istom rangu takmičenja zajedno mogu imati maksimalno tri člana po svim kriterijima. IZVRŠNI ODBOR Član 33. 2.9 (devet) predstavnika klubova svih nivoa takmičenja. 5.

z) obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština ili su predviđeni općim aktima FS KS. v) saziva vanrednu Skupštinu. prema ocjeni Izvršnog odbora. određuje visinu taksi i doprinosa za sva takmičenja iz svoje nadležnosti. l) razmatra i usvaja izvještaje stalnih i ad hoc komisija i Stručne službe Saveza. f) donosi kalendar takmičenja na nivou FS KS. Takav zamjenski član mijenja odgovarajućeg izabranog člana. r) usvaja izvještaje svojih organa i obustavlja izvršenje protupravnih akata i ostalih odredbi svojih organa. i odlučuje o zaštiti Pravilnika po podignutim zahtjevima . b) donosi odgovarajuće odluke i smjernice vezano za obaveze Saveza prema NS FBiH i NS/FS BiH. e) utvrđuje prijedlog proračuna-budžeta Saveza i priprema materijale za završni račun i za obračun prihoda i rashoda. utvrđuje uslove za imenovanje Generalnog sekretara. kad će se izabrati zamjena za preostali mandat. potpredsjednike i članove stalnih i povremenih komisija iz svojih nadležnosti. c) razrješenja. klubovima. sportskim radnicima iz svoje nadležnosti.vanrednim pravnim sredstvima. p) odlučuje o pravnim lijekovima i vanrednom ublažavanju disciplinskih kazni igračima. i stav 2. u slučaju : a) smrti. k) imenuje predsjednike. 5. u) donosi odluku o izdavanju službenog glasnika. 16 . Član 35. za koje ga ovlasti Skupština FS KS. njegove nadležnosti i ovlaštenja. Nadležnost članova Izvršnog odbora Izvršni odbor u svojoj nadležnosti: a) donosi smjernice za rad Saveza i članova Saveza na nivou FS KS u svim aspektima fudbala. m) imenuje i razrješava Generalnog sekretara. d) nesposobnosti obavljanja dužnosti zbog teške bolesti ili nesreće. te druge akte koji nisu u nadležnosti Skupštine. o) sprovodi odluke i zaključke Skupštine i brine se o njihovoj realizaciji. c) donosi poslovnik o radu stalnih i ad hoc komisija Saveza. h) donosi propozicije za organizaciju takmičenja na nivou Saveza. g) donosi sve pravilnike i poslovnike.udruženjima. s) imenuje i razrješava stručne osobe reprezentacija Saveza. j) obrazuje i raspušta stalne i privremene komisije. podnosi Skupštini izvještaj o svom radu. i) usvaja listu delegata na ligama kojima rukovodi. n) nadzire Sekretarijat i donosi Pravilnik o sistematizaciji i djelokrugu rada Sekretarijata Saveza. pohvalama i priznanjima. osim onih čije je donošenje u nadležnosti Skupštine. t) donosi odluke o nagradama. e) automatske zamjene zbog toga što član Izvršnog odbora nije prisustvovao sastancima kako je navedeno u članu 38 stav 1. do sljedeće redovne Skupštine. d) donosi prijedloge programa razvoja i unaprjeđenja nogometa na nivou FS KS i shodno tome daje uputstva svojim članovima . b) ostavke.

Član 37. Dnevni red dostavlja se članovima Izvršnog odbora najmanje 7 (sedam) dana prije sjednice.ž) odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog statutarnog organa. predsjednik saziva sjednicu Izvršnog odbora u roku od deset dana. Na zahtjev 1/3 (jednetrečine) članova. suspenzija i isključenje članova komisija 1. 3. ali im je dozvoljeno da izraze svoje mišljenje. na ponovljenoj sjednici glas Predsjednika ili predsjedavajućeg je odlučujući. 2. Izvršni odbor donosi odluke samo o onim temama koje su pravovaljano stavljene na dnevni red. Sjednicu saziva i njom predsjedava Predsjednik. uz dozvolu Izvršnog odbora. 17 . Kalendar sjednica. Članovi Izvršnog odbora mogu dostaviti Generalnom sekretaru teme za dnevni red najmanje 10 (deset) dana prije održavanja sjednice. Generalni sekretar prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora u konsultativnom svojstvu. Član 36. Te treće osobe nemaju pravo glasa. Na ponovljenoj sjednici Izvršni odbor ima kvorum ako je prisutno najmanje 7 (sedam) članova. Izvršni odbor Saveza pravovaljano donosi odluke natpolovičnom večinom glasova prisutnih članova. Izvršni odbor može pozvati treće osobe da prisustvuju sjednici Izvršnog odbora. Ukoliko se ne postigne takav kvorum. Izvršni odbor mora razriješiti takvog člana i zamijeniti ga odgovarajućim zamjenskim članom do naredne Skupštine. osim ako Izvršni odbor ne odluči drugačije. Odluke Izvršnog odbora sprovode se odmah. 3. od strane Generalnog sekretara. Ako član Izvršnog odbora FS KS ne prisustvuje na najmanje 3 (tri) propisno sazvana sastanka tokom iste kalendarske godine. 5. Suspenzija članova Izvršnog odbora i pravnih tijela. U slučaju izjednačenog broja glasova. Kvorum odlučivanja. Izvršni odbor Saveza ima kvorum ukoliko na sjednici prisustvuje najmanje 8 (osam) članova. sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu i u isto vrijeme. 2. Član 38. Sjednica Izvršnog odbora FS KS nije otvorena za javnost. dnevni red 1. 4. Kvorum prisustva. Izvršni odbor sastaje se u pravilu jednom mjesečno. Kvorum prisustva i kvorum odlučivanja 1.

zajedno s Generalnim sekretarom. 5. 8. Izvršni odbor imenuje zamjenika iz reda svojih članova. Ako niti jedan od ovih članova nije u mogućnosti preuzeti dužnost. 3. U odsutnosti Predsjednika ili nemogućnosti da izvršava svoje dužnosti zbog bolesti ili nesreće. d) održavanje odnosa između FS KS i njegovih članica. 4. Predsjednikov glas je odlučujući. Izvršnog odbora i Odbora za hitne potrebe. osim ako nije drugačije uređeno propisima Izvršnog odbora. Konačnu suspenziju izriče Skupština. Predsjednik Saveza u okviru svojih prava i odgovornosti : 1. kao i stalnih i ad hoc komisija. da bi se ostvarili ciljevi opisani u ovom Statutu i programima koje odobri Skupština ili drugo nadležno tijelo . Predsjednik saziva i priprema sjednice Skupštine. te im imenovati zamjenu za preostalo trajanje mandata. kojima i predsjedava. c) nadziranje rada Stručne službe Saveza . kao i Odbor za hitne potrebe. Izvršnog odbora. Predsjednik koordinira rad Skupštine. razriješiti takvog člana i zamijeniti ga odgovarajućim zamjenskim članom do naredne Skupštine. Predsjednik Saveza je po funkciji Predsjednik Izvršnog odbora. na temelju svog diskrecionog prava. U slučaju neodlučenog glasanja na Izvršnom odboru. NS F BiH i NS/FS BiH. 4. kroz Stručnu službu Saveza b) osiguravanje djelotvornog funkcionisanja organa i tijela FS KS. Samo Predsjednik može predložiti imenovanje ili razrješenje Generalnog sekretara. onda drugi potpredsjednik preuzima njegova ovlaštenja i dužnosti. Predsjednik Saveza. 9. ima pravo biti ovlašteni potpisnik. Izvršni odbor može suspendovati jednog člana pravnog tijela do održavanja sljedeće Skupštine. Ako član Izvršnog odbora napusti propisno sazvan sastanak bez opravdanog razloga. kao i političkih vlasti i svih drugih organizacija. Član 39. te prati rad pravnih tijela. 3. Uz podršku Generalnog sekretara. Izvršni odbor može suspendovati ili isključiti iz funkcije članove komisija. Predsjednik predstavlja i zastupa Fudbalski Savez Kantona Sarajevo. 18 . ako se dokaže da je kriv za teške propuste u obnašanju svojih zadaća ili da je neispravno postupio. On je prvenstveno zadužen za : a) sprovođenje odluka koje donese Skupština i Izvršni odbor. jedan od potpredsjednika preuzima njegova ovlaštenja i dužnosti. Izvršni odbor može. Ako je odsutan jedan od potpredsjednika. 2. 2. kao i Odbora za hitne potrebe. 6. do naredne Skupštine. 7.

ako pod iznimnim okolnostima. Odbor nije u mogučnosti da zakaže sastanak. isto tako i predsjedava umjesto Predsjednika. Generalni sekretar. odluke se mogu donijeti pismenom komunikacijom. i jednog člana Izvršnog odbora kojeg imenuje Predsjednik. sastav Odbora se upotpunjuje imenovanjem ostalih redovnih članova Izvršnog odbora. 1. predsjedavajući Odbora za hitne potrebe obavještava sve članove o vijećanju i odlukama. 2. od slučaja do slučaja. Odbor za hitne potrebe ovlašten je da donosi odluke o hitnim pitanjima koja ulaze u nadležnost Izvršnog odbora. i uz izbjegavanje sukoba interesa. po zahtjevu Predsjednika. i to : Predsjednika. ali je uvijek potrebno tražiti konsenzus. Član 41. Odbor za hitne potrebe donosi valjane odluke ako svi članovi prisustvuju sjednici ili su uključeni u proces odlučivanja. 6. po starini. 2. u slučaju da su samo redovni članovi dostupni. Odluka se donosi ako je podrži većina članova. u slučaju više sile. Ipak. 19 . Odbor za hitne potrebe bavi se svim pitanjima koja zahtjevaju da budu riješena odmah. dva potpredsjednika.ODBOR ZA HITNE POTREBE Član 40. 5. putem korespondencije. takva odluka stupa na snagu odmah. Ako se ne odluči drugačije. Izvršni odbor se mora odmah obavijestiti. koji dostavlja u pismenom obliku svim članovim Izvršnog odbora u roku od 3 (tri) dana. kao i o izvršenju tih odluka. Na narednoj sjednici Izvršnog odbora. 4. 4. a u slučaju toga. ili jedan od potpredsjednika. Generalni sekretar zadužen je za administraciju Odbora za hitne potrebe i prisustvuje sastancima u savjetodavnom svojstvu. saziva sjednicu Odbora za hitne potrebe. Odbor za hitne potrebe sastoji se od četiri (4) člana. Član Izvršnog odbora koji u konačnici ima pravo da imenuje članove Odbora za hitnost za konkretan slučaj. a u skladu sa njihovom dostupnošću. 3. nisu u mogućnosti da prisustvuju sjednici Odbora za hitne potrebe ili imaju sukob interesa. 3. telefonom ili e-mailom. Ako Predsjednik. u vremenu između sastanaka Izvršnog odbora. Daje administrativnu podršku i vodi zapisnik na sjednici. prema redoslijedu najviše rangiranog i nepristrasnog člana ili. Nadležnost i odlučivanje 1.

potpredsjednik i član. disciplinski sudija i dr. Struktura komisija. 4. odluke se donose 2/3 (dvotrećinskom) većinom prisutnih članova. Predsjednik rukovodi radom Komisije. Predsjednik je odgovoran da komisija obavlja 20 . Svaka komisija broji 3 (tri) člana. Kvorum je postugnut ako su prisutna najmanje 2 (dva) člana. 5. Član 43. 3. i odluke 1. 2. U slučaju jednakog broja glasova. komesar za suđenje. Savez može imati sljedeće komisije : a) Finansijska komisija b) Takmičarska komisija c) Komisija za omladinski fudbal d) Komisija za mali fudbal e) Komisija za ženski fudbal f) Komisija za sudije i sudijska pitanja g) Tehnička komisija h) Komisija za registraciju igrača i klubova i) Komisija za sportsku medicinu j) Komisija za status igrača k) Komisija za informisanje l) Komisija za bezbjednost m) Komisija za propise n) Komisija za fudbal u školama o) Komisija za nagrade i priznanja p) Komisija za marketing i TV prava 2. Na ponovljenoj sjednici koja će se održati najkasnije u roku od 8 (osam) dana. Izvršni odbor može po potrebi osnovati nove stalne ili ad-hoc komisije radi rješavanja posebnih pitanja. 1. 5. potpredsjednika i člana svake stalne komisije imenuje Izvršni odbor Saveza na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine. Nakon savjetovanja sa Generalnim sekretarom.). 3. 7.KOMISIJE SAVEZA Član 42. sjednice. Komisije Saveza mogu biti stalne ili ad-hoc komisije. Izvršni odbor može donijeti odluku da poslove i zadatke iz nadležnosti takmičarskih tijela obavljaju inokosni organi (komesar za takmičenje. odlučuje glas predsjednika ili predsjedavajućeg. uz mogučnost reizbora. Komisije donose odluke 2/3 (dvotrećinskom) većinom ukupnog broja članova. 4. 6. Sastav članova stalnih komisija čine predsjednik. Predsjednika. o čemu odlučuje Izvršni odbor. Odlukom Izvršnog odbora mogu se formirati i inokosni organi. predsjednik određuje datume sjednica. uključujući predsjednika i potpredsjednika.

U međuvremenu. Prava. 6. Na ponovljenoj sjednici. 3. Predsjedavajući o tome obavještava Izvršni odbor. U slučaju spriječenosti. 1. predsjedavajući ga može zamijeniti zamjenskim članom. Disciplinska komisija Disciplinska komisija sastoji se od Predsjednika. Pravna tijela Saveza su: a) Disciplinska komisija. c) Tužioci 2. Član 45. i da o tome redovno izvještava Predsjednika Saveza i Izvršni odbor. Članovi pravnih tijela ne mogu istovremeno biti članovi Izvršnog odbora ni bilo koje stalne ili ad hoc komisije. funkcije predsjednika i potpredsjednika će biti utvrđene posebnim organizacionim propisima koje usvaja Izvršni odbor. 9. na upražnjeno mjesto imenuje se zamjena od strane Izvršnog odbora Saveza. 4. Izvršni odbor Saveza može donijeti odluku da umjesto Disciplinske komisije poslove iz djelokruga rada Disciplinske komisije obavlja Komesar – Disciplinski sudac. odluke se donose većinom prisutnih članova. 21 .. Ako pravovaljano pozvan član izostane sa sastanka bez opravdanog razloga ili ne glasa na 2 (dva) uzastopna sastanka. bliže se uređuju poslovnikom o radu pojedinih pravnih tijela Saveza. putem blagovremenog dostavljanja zapisnika sa sjednica. delegati moraju provesti izbore kako bi isti bio zamijenjen za preostali dio mandata. potpredsjednika i jednog člana. b) Apelaciona komisija. na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine. Izvršni odbor na narednoj Skupštini traži glasanje o razrješenju tog člana. na sljedećoj redovnoj Skupštini Saveza bira se zamjena za preostalo trajanje mandata. 5. uključujući predsjednika i potpredsjednika. 8. Prava i dužnosti svih pravnih tijela. Predsjednika. koji može privremeno razriješiti tog člana s njegove funkcije. Nadležnost i način rada. Predsjedavajući Disciplinske komisije i Apelacione komisije mora biti diplomirani pravnik. nadležnosti i način rada komisija utvrđuju se odgovarajućim pravilnicima i poslovnicima o radu komisija. PRAVNA TIJELA Član 44. U slučaju potvrde razrješenja. kao i druge odredbe o radu pravnih tijela. koja se održava u roku od osam dana. potpredsjednika i člana pravnih tijela i njihove zamjenike bira Skupština. shodno odredbama ovog Statuta. Nadalje. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 6. Kvorum je postignut kada su prisutna najmanje 2 (dva) člana Komisije. 7. svoje poslove.

sudijama. Član 46. Omladinsku komisiju. i odnose se na sve strane koje su u pitanju. odluke se donose večinom prisutnih članova. Funkcija ovog tijela biće određena Disciplinskim pravilnikom koji razrađuje spisak disciplinskih mjera. trenerima. Apelaciona komisija Apelaciona komisija satoji se od Predsjednika. Disciplinska komisija treba da zasniva svoje odluke na listi disciplinskih mjera koje je sastavio Izvršni odbor Saveza. koji mora biti diplomirani pravnik. su sadržane u Disciplinskom pravilniku i Pravilniku o takmičenjima. uključujući predsjednika i potpredsjednika. 22 . na ponovljenoj sjednici odlučuje glas predsjednika. Odluke izrečene od Apelacione komisije su konačne. pravila i instrukcija. koje nisu konačne prema Disciplinskom pravilniku. ili zbog nekog postupka kojim se krši duh ili sadržaj pravila igre. Disciplinskih sudija i komesara iz takmičenja kojim rukovodi Takmičarska komisija. Predsjednik i predsjedavajući bilo kojeg pravnog tijela može tražiti da tužilac Saveza provede istragu. Način funkcionisanja Apelacione komisije i procedura koja se slijedi. Predsjednik disciplinske komisije je disciplinski sudija kantonalne fudbalske lige. Odluke se donose večinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 5. potpredsjednika i jednog člana. Disciplinska komisija imenuje disciplinske sudije za kantonalnu ligu. Kao kolegijalni organ daje prijedloge izmjena i dopuna Disciplinskog Pravilnika. Disciplinska komisija može uvesti sankcije klubovima. Izvršni odbor. Tužioci 1. Odbor za hitnost. koja se održava u roku od 8 (osam) dana. Tužilac ima pravo uložiti žalbu na odluku Disciplinske komisije i reagovati na odluku Apelacione komisije. Član 47. na ponovljenoj sjednici odlučuje glas predsjednika. 4. Tužilac zastupa interese Saveza u disciplinskim postupcima. Savez ima tužioca. članovima. Apelaciona komisija razmatra žalbe protiv odluka Disciplinske komisije. 3. Takmičarske komisije. U slučaju jednakog broja glasova. ili zbog nepoštivanja odluka koje je donijelo neko od tijela Saveza. Bliže odredbe o pravima i obavezama tužilaca utvrđuju se Pravilnikom o radu tužilaca. Kup takmičenja. igračima za bilo koji prekršaj Statuta Saveza. 2. a u skladu sa općim Pravilnikom. Komisiju za mali fudbal. Na ponovljenoj sjednici.U slučaju jednakog broja glasova. zvaničnicima. koji donosi Skupština. Kvorum je postignut kada su prisutna najmanje 2 (dva) člana Komisije.

stalnih i ad-hoc komisija b) vođenje računovodstva Saveza c) pripremanje sjednica Skupštine. obavezama. uslovi za imenovanje i izbor članstva. te koordinatori za seniorska takmičenja. Ona izvršava administrativne i tehničke poslove. 3. Bliže odredbe o nadležnostima. a koji zavisi od doprinosa uspješnosti izvršenih zadataka. ženski i mali fudbal. prijem u radni odnos. donosi Izvršni odbor. Upozorava organe Saveza na nezakonitost odluka. 23 .STRUČNA SLUŽBA SAVEZA (SEKRETARIJAT) Član 48. Generalni sekretar 1. 4. 2. 8. 5. Radi i druge poslove i zadatke od interesa za rad Saveza. 9. utvrđuje Izvršni odbor Saveza svojom odlukom. kao i za rukovođenje personalom. Radnici stručne službe neposredno stiču dohodak iz sredstava kojima raspolaže Savez. Podnosi izvršnom odboru izvještaj o poslovanju. obima složenosti poslova i uslova rada. 10. šestomjesečnom i godišnjem finansijskom izvještaju Saveza. stalnih i ad-hoc komisija d) vođenje zapisnika na sjednicama Izvršnog odbora. U okviru svojih nadležnosti predstavlja i zastupa Savez. Posebne akte Saveza kojima se uređuju odnosi u Stručnoj službi. Prisustvuje sjednicama Skupštine. Imenuje ga Izvršni odbor i zapošljava u Savez na osnovu ugovora o radu. 6. tehnički sekretar. Generalni sekretar je izvršni direktor Stručne službe (Sekretarijata) Saveza. pravima. Predlaže imenovanje osoblja Stručne službe Saveza. uslovima za imenovanje i ostalim principima oko njegovog imenovanja i reizbora. Izvršnog odbora. može imenovati zamjenu. Potpisuje odluke iz djelokruga rada Sekretarijata. stručni saradnici za registracione i finansijske poslove. Odgovoran je za obavljanje svih zadataka Stručne službe Saveza. Posebnim aktima Saveza uređuju se odnosi Stručne službe. učestvuje u raspravama u savjetodavnom svojstvu. na prijedlog Predsjednika Saveza. za omladinski. Stručna služba (Sekretarijat) Saveza je stalno administrativno tijelo. U slučaju spriječenosti. stalnih i ad-hoc komisija e) kontakti sa javnošću f) pomoć i podrška članovima Saveza Član 49. Stručna služba Saveza odgovorna je za sljedeća pitanja : a) sprovođenje odluka Izvršnog odbora Saveza. poslove za javnost. Izvršnog odbora. Stručnu službu sačinjavaju : Generalni sekretar. zadaci i odgovornosti radnika Stručne službe. 7. s tim što ovlaštenje može prenijeti na drugu odobu. kao i prava i obaveze. Odbora za hitnost i drugih organa i tijela Saveza.

subjekti iz stava 1 ovog člana. CAS. preko dodatnog kreditiranja.  Naredbodavac za izvršenje plana prihoda i rashoda utvrđenom odlukom o budžetu Saveza za tekuću godinu je Generalni sekretar Saveza. decembra. revizorsko tijelo. priznaju nadležnost Arbitražnog suda za sport (u daljnjem tekstu : CAS) u Lausanni. SPOROVI Član 52. Sistem takmičenja na području Saveza donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. te pridržavati se svih odluka i zahtjeva koji proizilaze iz organizacije Saveza.  O vanrednim troškovima koji nisu predviđeni u budžetu odlučuje Izvršni odbor Saveza. januara i završava 31. članovi Saveza. TAKMIČENJE Član 51. njegova tijela i službene osobe. osim ako to nije konkretno predviđeno ovim Statutom i FIFA propisima. Arbitraže NS/FS BiH i Arbitražnog suda NS/FS BiH ili pravnih tijela Saveza. Fiskalna godina. obavezuju se da spor neće iznositi pred redovne sudove. službene osobe i drugi pripadnici nogometnog sporta. ili NS/FS BiH. NS FBiH i FS KS.  Revizorsko tijelo vrši reviziju obračuna i podnosi pismeni izvještaj Skupštini Saveza na razmatranje i usvajanje.  Izvršni odbor Saveza utvrđuje budžetske smjernice Saveza. koje razmatra i usvaja Skupština Saveza. finansijski plan prihoda i rashoda za tekuću godinu. igrači. O njima se raspravlja prilikom rebalansa budžeta Saveza. Klubovi i članovi Saveza obavezni su primjenjivati Pravilnike i propise koje donosi NS/FS BiH. shodno odredbama Statuta FIFA i UEFA 2.  Skupština Saveza može birati neovisnu revizorsku kompaniju. treneri. a takmičenje se sprovodi u skladu s pravilima FIFA. 1. sa kojom se zaključuje ugovor na godinu dana u skladu sa Zakonom. koji djeluju u okviru Saveza. NS/FS BiH i NS FBiH. i pravila koje donosi Savez. koje razmatra i usvaja Skupština Saveza. U slučaju sporova za koja su nadležna pravosudna tijela FIFA i UEFA. 24 . kao i podnositi finansijski godišnji izvještaj. UEFA. Moguć je ponovni izbor. Švicarska. nogometni suci. Savez.  Sektor računovodstva i knjigovodstva obavezan je voditi računovodstvene knjige u skladu sa Zakonom. budžet. revizija računovodstva  Fiskalna godina Saveza počinje 1.RAČUNOVODSTVO Član 50.

sve dok ne ispuni svoje obaveze u tom pogledu. Kada se upisnina uplati. igrač. 2/3 (dvotrećinskom) većinom usvojiti finansijski izvještaj i izvještaj o radu Saveza. CAS donosi konačna rješenja o sporovima. biće mu oduzeto pravo glasanja u Skupštini. Savez i njegovi članovi saglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela NS/FS BiH. TV prava 25 . klubova. biće suspendovani. Ipak. aprila tekuće godine. Gubitak prava glasanja Fudbalski klubovi moraju učestvovati na takmičenjima Saveza. Savez će osigurati poštivanje ovih obaveza. Član 54. sportski radnik. Ako fudbalski klub ne učestvuje na najmanje dva bilo koja takmičenja u periodu 1 (jedne) godine. ove sankcije mogu trajati najkasnije do naredne Skupštine. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Svaki fudbalski klub. 3. FIFA. ukida se i suspenzija. sportski radnik. obavezna najmanje jednom godišnje. osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom Bosne I Hercegovine. Član 53. Statuta. Udruženje. fudbalski sudija i fudbalski trener. Savez se finansira iz sljedećih izvora :  Od upisnina i taxi članova Saveza. sudija i trenera  Od prihoda organizacije utakmica i turnira  Od prihoda organizovanja stručnih kadrova  Od kotizacija za vođenje takmićenja  Od prihoda sportske prognoze. kladionica. odnosno fudbalski klub koji je suspendovan gubi pravo glasa na Skupštini sve dok se sankcije ne ukinu. u hitnim slučajevima. 4. igrač. Fudbalski klub. Iznos godišnje upisnine odrediće Izvršni odbor posebnom odlukom po preporuci Finansijske komisije. kojeg Skupštini dostavlja Izvršni odbor Saveza. uz isključenje redovnih sudova. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu. UEFA i CAS. januara svake godine. Član 56. shodno članu 19. Skupština Saveza je. Član 55. mora da plati standardnu godišnju upisninu 1. fudbalski sudija i fudbalski trener koji ne plate upisninu do 1. Suspenzija fudbalskih klubova i udruženja trenera i sudija Skupština je nadležna za konačnu suspenziju klubova i udruženja sudija i trenera. i onda se mogu predložiti odlukom 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova na toj Skupštini.

26 . Status igrača Igrači kantonalnih liga mogu biti samo amateri. u skladu sa zakonom. statuta FIFA i UEFA. Izvršni odbor će suspendovati člana. Zabrana udruživanja  Svaka fudbalska liga ili bilo koja druga grupa klubova udruženih u Savez mora biti priznata od strane istog. i Statutima NS/FS BiH. Gubitak članskog statusa 1. Ukoliko i nakon toga član djeluje protupropisno. Igrači Premier lige. Prve lige i Druge lige mogu biti profesionalci i amateri. statuta FIFA i UEFA. Odbor za hitne potrebe i Generalni sekretar. klubovi koji su članovi Saveza ne mogu igrati protiv klubova koji nisu učlanjeni u Savez. sadržane su u Pravilniku o statusu igrača.  Statuti i pravilnici takvih udruženja prethodno moraju dobiti saglasnost Izvršnog odbora Saveza. Statuta NS FBiH. o čemu se donosi posebna odluka. Statuta NS/FS BiH. O raspolaganju sredstvima Saveza odlučuje Izvršni odbor. Izvršni odbor može upozoriti člana i pozvati ga na pridržavanje propisa. Suspenzija prestaje kada Izvršni odbor utvrdi da je član počeo raditi u skladu sa zakonom ovog i svog Statuta. ovog ili svog Statuta. Statuta NS FBiH. Član 58. Isključenje fudbalskog kluba Član 60. Član 59.  Bez izričitog odobrenja. Specijalna pravila Definicije i druge odredbe koje određuju status i razmjenu igrača. a konačna raspodjela godišnjim obračunom. Suspenzijom. član privremeno gubi svoja prava iz članstva. 2. Ako član djeluje suprotno odredbama Zakona. koji donosi Izvršni odbor NS/FS BiH. Za zakonito korištenje sredstava Saveza odgovoran je Generalni sekretar.  Od drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i Statutom Raspoređivanje sredstvima se vrši finansijskim planom. Član 57.

ovlašten je da odlučuje Izvršni odbor Saveza u skladu sa svojim nadležnostima. Zastupanje i predstavljanje Savez zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Generalni sekretar Saveza. za koju je potrebno da glasa natpolovičan broj delegata od ukupnog broja članova Skupštine. Članstvo u Savezu prestaje na način kako je to utvrđeno članom 17 Statuta. koju treba verificirati Skupština. O transformaciji pripajanja i razdvajanja Saveza odlučuje Skupština 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova. Član 62. ili u slučajevima više sile. Konačnu odluku o prestanku članstva donosi Skupština Saveza. Član 64. Mandat Predsjednika za zastupanje Saveza je 4 (četiri) godine. Rad Saveza je javan. Usvajanje i donošenje akata Član 63. Ukoliko član i nakon suspenzije nastavi djelovati protustatutarno. ZAVRŠNE ODREDBE Član 61. a odluku o brisanju iz članstva jer je član prestao postojati. Skupština Saveza svoje odluke donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom od ukupnog broja delegata Skupštine. i natpolovičnom većinom od ukupnog broja prisutnih delegata Skupštine. Odluke po pitanju zakonodavstva ne mogu stupiti na snagu dok ih ne odobri Skupština. brisat će se trajno iz članstva Saveza odlukom Skupštine. 4. Bilo koje pitanje koje nije obuhvačeno ovim Statutom. što znači da se javnost i članovi Saveza obavještavaju putem medija o radu Saveza. Javnost rada.  Za gubitak prava članstva donosi se odluka od strane Skupštine. 3. Striktno poštivanje. 27 . s pravom reizbora. 5. natpolovičnom većinom od ukupnog broja delegata Skupštine. ovlašteno tijelo Saveza. kako je to utvrđeno ovim Statutom.

3. Savez prestaje s radom u skladu sa odredbama Zakona. Postupci koji se provode pred statutarnim tijelima Saveza. koje će nastaviti aktivnosti razvoja fudbala u Kantonu Sarajevo. Član 66. u Sarajevu dana 22. Predsjednik Skupštine Salih Fočo. Član 68. UEFA. i stupaju na snagu kao što je utvrđeno članom 32. propisi i direktive. prvo se primjenjuju odgovarajući Statuti FIFA I UEFA. pored ovog Statuta. Do usaglašavanja sa ovim Statutom primjenjivaće se odredbe postojećih pravilnika I poslovnika I dr.2016. 1. primjenjivaće se prvo odgovarajući Statuti FIFA i UEFA. prije primjene zakonodavstva Federacije i BiH. NS/FS BiH. 2. Ako ti propisi ne daju odgovor.03. potrebna je 2/3(dvotrećinska) većina glasova svih članova Skupštine Saveza. Član 65. NS/FS BiH i pravilnika i poslovnika organa Saveza. kao supsidijarni propis. Član 67. imovina Saveza prelazi u vlasništvo nadležnog ministarstva za sport. pravilnike i poslovnike uskladiti sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana usvajanja prečišćenog teksta ovog Statuta. treba da je u skladu sa odredbama Statuta i propisa NS F BiH. Izmjene i dopune ovog Statuta usvojene su na Skupštini FS KS. Svaka aktivnost organa i tijela Saveza. sr. akata Saveza koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.  Za donošenje odluke o prestanku rada Saveza. Svi organi Saveza moraju svoje akte. kao i odluka nadležnih organa saveza.  U slučaju prestanka rada. vode se u skladu sa relevantnim odredbama propisa Saveza. ili kada o prestanku rada Saveza Skupština donese posebnu odluku. propisi i direktive kao supsidijarni propis. te zakonskih propisa vezanih za pravno i finansijsko djelovanje Saveza. Statuta. NS FBiH i NS/FS BiH. Obavezuju se članovi Saveza da svoje statute usklade sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana usvajanja prečišćenog teksta ovog Statuta. FIFA. 28 . Statuta NS FBiH. U svim slučajevima kada je to potrebno. godine. prije primjene Zakona o upravnom postupku FBiH.