You are on page 1of 4

UNIDADE

3 O Senado e o pobo
romano

A REPÚBLICA
§ Comprende do 509 o 30 a.C.
§ Sistema de goberno baseado na repartición do poder entre tres órganos políticos: O Senado, as
maxistraturas e as asembleas.
ü SENADO: Órgano de máximo poder con competencias en relixión, facenda pública, política
exterior, e con capacidade lexislativa.
ü MAXISTRATURAS. CVRSVS HONORVM (carreira política)
Características: anualidade, colexialidade e gratuidade

MAXISTRATURAS
H
C
O
1. Cuestura V
N
2. Edilidade R
O
3. Pretura S
R
Ordinarias 4. Consulado V
V
S
M
Con carácter especial:
Censura
Tribunado da plebe
Dictadura
Extraordinarias
Xefatura da cabalaría

ü ASEMBLEAS (COMITIA):
Curiāta: por curias. Perden protagonismo na República.
Centuriāta: por centurias. Elixen os censores, pretores e cónsules.
Tribūta: por tribos. Asembleas dos plebeos. Elixen aos cuestores, aos edís e aos tribunos
da plebe.

§ POLÍTICA EXTERIOR:
- Dominio do Lacio (do 509 ao 358 a.C.)
- Dominio da Península Itálica (343 ao 272 a.C.)
- Conquista do Mediterráneo occidental: Guerras Púnicas (do 264 ao 146 a.C.)
o 1ª Guerra Púnica:os romanos apodéranse de Sicilia(241a.C.)
o 2ª Guerra Púnica: vitoria romana en Zama (202 a.C.): as posesións cartaxinesas en
Hispania pasan aos romanos.
o 3ª Guerra Púnica:destrución de Cartago por Roma(146 a.C.)
- Conquista do Mediterráneo oriental (do 200 ao 188 a.C.):
o 2ª Guerra Macedónica (do 200 ao 197 a.C.)
o 3ª Guerra Macedónica (do 171 ao 168 a.C.): Macedonia pasa a ser provincia
romana.
o Posteriormente foron conquistadas Pérgamo, Bitinia, Siria, Cilicia, o Ponto, Xudea e
as illas de Creta e Chipre.

§ POLÍTICA INTERIOR:
- Loita de clases entre patricios e plebeos (do 494 ao 287 a.C.)
- Os plebeos retíranse ao Monte Sacro e conseguen:
o Maxistraturas plebeas
o Lei das XII Táboas
- Loitas sociais tras as Guerras Púnicas e durante a expansión por Oriente (do 133 ao 121
a.C.)
LATIN I / Unidade 3. Resumo 1

CASO 1 2 3 SG..C. sobre todo. -ir -i Nominativo -um -a Vocativo -e. Guerras civís durante a expansión por Oriente(82-79 a.Terminacións: MASCULINOS E FEMININOS NEUTROS CASO SINGULAR PLURAL CASO SINGULAR PLURAL Nominativo -us. Ø Asasinato de César no 44 a.C. amic-o puěr-o agr-o vir-o bell-o LATIN I / Unidade 3. Realiza o apartado 1 das Actividades de repaso FLEXIÓN NOMINAL SEGUNDA DECLINACIÓN § Comprende substantivos e adxectivos de tema en -o/-e. Ø 2º triunvirato: Marco Antonio. Resumo 2 . amic-us puer-us *agr-us > ager vir-us bell-um V.) . Pompeio e Craso (60 a. amic-i puěr-i agr-i vir-i bell-i D.) Ø Ditadura de César no 46 a.C. optimātes) Ø Ditadura de Sila . o xenitivo singular remata en –i § SUBSTANTIVOS .Enunciado dun substantivo: MASCULINOS E NEUTROS FEMININOS Nominativo -us. de xénero masculino e neutro.C.) Ø Guerra civil entre Pompeio e César (do 49 ao 46 a.) Ø Enfrontamentos entre Mario (partido popular) e Sila (partido aristocrático.er. -ir -i Vocativo -um -a Acusativo -um -os Acusativo -um -a Xenitivo -i -ōrum Xenitivo -i -ōrum Dativo -o -is Dativo -o -is Ablativo -o -is Ablativo -o -is Exemplos: MASCULINOS E FEMININOS NEUTROS Núm. N.C. amic-o puěr-o agr-o vir-o bell-o Ab.C. Comezo do Principado no 27 a. Octavio e Lépido (43 a. -er. amic-um puěr-um agr-um vir-um bell-um X.Son. Melloras conseguidas polos irmáns Graco: Repartición do ager publĭcus entre os máis necesitados Distribución do trigo entre o pobo Acceso dos equĭtes aos tribunais . . -ir -um Xenitivo -i . -er. amic-e puer-e *agr-e > ager vir-us bell-um Ac.C. Hai algúns femininos. Triunviratos Ø 1º triunvirato: César.

de Sing. Resumo 3 .O feminino segue a 1ª declinación. amic-ōrum puěr-ōrum agr-ōrum vir-ōrum bell-ōrum D.de miser pertence a palabra e Nom. e Voc. amic-i puěr-i agr-i vir-i bell-a V. amic-is puěr-is agr-is vir-is bell-is Ab. secuencia *pulchr allea ao latín. Masc. para evitar unha aparecerá en toda a flexión coma puer. . Pl. amic-is puěr-is agr-is vir-is bell-is Realiza as actividades do PENSVM 1 § ADXECTIVOS .Presentan tres formas. amic-os puěr-os agr-os vir-os bell-a X. amic-i puěr-i agr-i vir-i bell-a Ac. unha para cada xénero. coma ager Realiza as actividades do PENSVM 2 LATIN I / Unidade 3. FEM. NEUTRO MASC. NEUTRO SINGULAR N bonus bona bonum miser misera misěrum pulcher pulchra pulchrum V bone bona bonum miser misera misěrum pulcher pulchra pulchrum Ac bonum bonam bonum misěrum misěram misěrum pulchrum pulchram pulchrum X boni bonae boni misěri misěrae misěri pulchri pulchrae pulchri D bono bonae bono misěro misěrae misěro pulchro pulchrae pulchro Ab bono bona bono misěro misěra misěro pulchro pulchra pulchro PLURAL N boni bonae bona misěri misěrae misvra pulchri pulchrae pulchra V boni bonae bona misěri misěrae misěra pulchri pulchrae pulchra Ac bonos bonas bona misěros misěras misěra pulchros pulchras pulchra X bonōrum bonārum bonōrum miserōrum misěrārum misěrōrum pulchrōrum pulchrārum pulchōrum D bonis bonis bonis misěris misěris misěris pulchris pulchris pulchris Ab bonis bonis bonis misěris misěris misěris pulchris pulchris pulchris Observa que pulcher engade un –e. NEUTRO MASC. NEUTRO MASC.O neutro e o masculino seguen a 2ª declinación. NEUTRO Nominativo -us/er -a -um -i -ae -a Vocativo -e/-er -a -um -i -ae -a Acusativo -um -am -um -os -as -a Xenitivo -i -ae -i -ōrum -ārum -ōrum Dativo -o -ae -o -is -is -is Ablativo -o -a -o -is -is -is Exemplos: ADXECTIVOS DA 2ª DECLINACIÓN 1 2 3 MASC. . FEM. . FEM. FEM.Terminacións: SINGULAR PLURAL CASO MASC. N.no O -e. FEM.

(er-) INDICATIVO Tema Suf. Observacións s-u m es. ergo sum: penso. mus Sen sufixo modal-temporal: era un antigo presente. § O atributo pode ser: Ø un adxectivo: concorda co suxeito en xénero. pretérito imperfecto e futuro imperfecto. copulativo ser Ex. polo tanto existo.: Gaudium filii sunt. Ex. mus Sufixo modal-temporal: -a- er. Resumo 4 . a. ā.(o tema es. t Cando o tema é s. SINTAXE ORACIÓNS COPULATIVAS § Están formadas polo verbo sum. Imp. Ø un substantivo: concorda co suxeito en caso. nt er.entre vocais pasa a –r- Era… er. a. § Tema de presente: s-/es. t Vocal de unión: i/u Serei… er-i.entre vocais pasa a –r- Fut. Ex.engade a vocal de unión –u- Son… s-u mus es. a nena é boa . s Pto. a. o er-i. m er. número e caso. Liber est : hai un libro. s > es Alternancia no tema: s-/es- Presente es. nt § Valores: . tis s-u nt er.: In Italia estis: estades en Italia Cogĭto. § Función sintáctica imprescindible: atributo. Des. er-i. tis er.pasa a er. Verbo SVM Tema: s-/es. tis er-u. existir ou haber Ex. os fillos son unha alegría Realiza as actividades de repaso LATIN I / Unidade 3. ā.cando o –s. con valor copulativo. er. a.FLEXIÓN VERBAL VERBO SVM § Verbo irregular: carece de supino. er-i. t Rotacismo: o –s. Imp. s Rotacismo: o –s.queda entre vocais: rotacismo) § O sistema de presente en modo indicativo comprende os tempos: presente.: Fluvius altus est: o río é profundo. intransitivo estar.: Bona puella est.