You are on page 1of 2

Riscuri posibile de accident pentru

:
TERMOFINISOR CONFECŢII (CĂLCĂTOREASĂ)
POST DE LUCRU : TERMOFINISOR
NIVEL DE RISC 3
MIJLOACE DE PRODUCȚIE ȘI MATERIALE FOLOSITE
- Fier de călcat cu abur 2 bucăţi;
- Generator de abur
- Boxpaleţi metalici
Cutii cu semifabricate care necesită prelucrate
OPERAŢII / SARCINA DE MUNCĂ
Programul de lucru se desfăşoara numai la schimbul său pe durata a 7.30 ore.
Inainte de începerea lucrului operatorul verifică funcţionarea utilajelor din dotare, în
conformitate cu cerintele menţionate în instrucţiunile tehnice de utilizare.
De asemenea, verifica etansarea conductelor de abur şi a fierului de călcat.
Pentru realizarea călcării operatorul aşează talpa fierului de călcat pe materialul
textil şi apasă pîrghia de declanşare a aburului. La finalizarea operaţiei procesul o ia de
la capăt.
Se interzice operatorului să țina degetul pe parghia de declansare a aburului de la fierul
decalcat, în timp ce priveste spre talpa acestuia. În timpul lucrului poziţia operatorului este
în picioare și cu fața spre masa de lucru.
Riscuri profesionale identificate
Riscuri Fizice/Mecanice/Electrice/
F6- Electrocutare prin atingere directă: defectarea instalaţiei electrice la mașina de călcat,
șpanuit sau la mașina de tăiat
F21 Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a fierului de călcat manual, preselor de
călcat manuale cum ar fi reglarea unei temperaturi supra limită al aburului din sistemă cît și
nefolosirea echipamentului individual de protecție din dotare etc
Riscuri de mediu
Evacuarea necorespunzatoare a deseurilor
Mǎsuri Tehnice:
 înlocuirea părţilor din instalaţia electrică care funcţionează defectuos sau sunt
degradate;
 utilizarea, dupǎ caz, echipamentelor de protecție individuale;
 încuierea, semnalizarea dulapurilor conform cerinţelor PTB, SM GOST R.12.4.2006, a
Hot. Nr. 918 tuturor tablourilor electrice.
Mǎsuri Organizatorice:
 verificarea periodică a stării tehnice a instalaţiilor electrice, o atenţie deosebită
acordîndu-se stării izolaţiei conductorilor electrici;
 instruirea lucrǎtorilor va cuprinde şi prezentarea unor materiale referitoare la protecţia
împotriva electrocutării;
 verificarea riguroasǎ a modului în care se respectǎ restricţiile de securitate,
amplasarea informaţiei informative cu privire la securitatea electrică la locurile de
muncă cît și a a purtării EIP în timpul lucrului
• salariaţii întreprinderii se vor instrui în legatură cu riscurile de accident şi îmbolnăviri
profesionale grave, datorită neutilizării mijloacelor de protecţie din dotare.
 instruirea salariaţilor privind consecinţele nerespectǎrii disciplinei tehnologice şi a
restricţiilor de securitate - neatenţie faţǎ de operaţiile executate, neutilizarea, utilizarea
incompletǎ sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie necorespunzǎtoare;
• acordarea informaţiei informative salariaţilor care ar cuprinde atît instrucţiunea SSM cît
şi alte informaţii folosite în procesul de instruire; (ex. informaţia eliberată de centrul
extern sau de dirigintele de şantier).
• instruire privind acordarea primului ajutor medical și a respectării modului de folosire a
utilajelor tehnologice.
Implementarea instrucţiunii cu privire la comunicarea riscurilor la locurile de muncă de
către salariaţi;
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE FOLOSIT:
Nu este necesar.
Evacuarea reziduurilor
* Fire * Tuburi
* Elasticuri deteriorate * Banda matisare
* Rebuturi * Alte materiale
* Conectori

* Evacuarea deseurilor se face in containere speciale pentru separarea
lor dupa felul materialului in conformitate cu instructiunea LEARRO -
IEHS - 009 Circuitul si Gestiunea deseurilor
Este interzisa depozitarea deseurilor menajere impreuna cu deseurile rezultate din
procesul de fabricatie
1 risc foarte mic, 2 risc mic ( acceptabil ), 3 risc mare, 4 risc foarte mare (situatie critica)
Elaborat : Specialist EHS Cuhut Sergiu