You are on page 1of 4

Riscuri posibile de accident pentru

:
SEVICIUL MENTENANŢĂ
POST DE LUCRU : ELECTROMECANIC
NIVEL DE RISC 3,11
MIJLOACE DE PRODUCȚIE ȘI MATERIALE FOLOSITE
- Burghiu, Strunguri, masă de lucru şi echipamente de lucru portabile;
- Piese şi accesorii electrice (de exemplu, cabluri, condensatori, bobine, bobină de rezistenţă,
lampa, cabluri, elemente de încălzire, lobzicuri etc);
- Trusă cu instrumente pentru lăcătuşărie;
- Carburant şi lubrifiant;
- Maşini de găurit cu ax vertical;
- Maşini de găurit cu ax orizontal;
- Unelte manuale ( de exemplu, cleşti, prăjină de verificare a tensiunii, şurubelniţă, lampă
cabluri, covoraş electroizolant, etc);
- Ommetre, echipament de măsură şi control al instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul de
muncă, Scări;
- Osciloscoape şi alte dispozitive pentru testarea circuitelor electrice etc.;
- Echipamente de electrodiagnostică şi măsurări;
- Generator de impulsuri şi ciocane de lipit;
- Echipamnete de protecţie individuală etc.;
OPERAŢII / SARCINA DE MUNCĂ
Sarcina de muncă presupune în primul rînd prezentarea la locul de muncă, îmbrăcarea
echipamentului de lucru şi de protecţie şi verificarea funcţionării echipamentelor tehnice care
urmează a fi utilizate în procesul de muncă. Inginerul electromecanic lucrează, repară şi are
grijă de starea instalaţiilor/utilajelor mecanice aflate în dotare cît şi a utilajelor electrice folosite
să se afle în stare corespunzătoare, avînd tot odată următoarele sarcini:
- Ca persoană responsabilă de gospodăria electrică trebuie să treacă verificarea cunoaşterii
regulilor şi instrucţiunilor şi să aibă categoria nu mai mică decît a IV la tehnica securităţii la
exploatarea utilajului electric cu tensiune joasă şi V- Ia exploatarea utilajului electric cu
tensiune înaltă (linii de tensiune înaltă şi substaţii de transformare).
- Elaborează un plan de măsuri de exploatare (folosire) inofensivă a utilajelor mecanice ce
lucrează sub tensiune, asigură îndeplinirea planului.
- Controlează starea şi efectuarea la timp a măsurilor şi verificărilor de profilaxie a
conductelor, recipientelor şi instalaţiilor mecanice ce lucrează sub presiune, a aparatelor de
protecţie, a aparatelor de măsurări şi control şi a mijloacelor de alimentare cu energie electrică
şi telecomunicaţii.
- Implementează echipament şi tehnologii avansate care îmbunătăţesc condiţiile de muncă
şi contribuie la exploatarea inofensivă a instalaţiilor electrice şi reţelele lor, a cazanelor cu
aburi şi cazanelor cu apă etc.
- Alcătuieşte la necesitate planuri anuale şi trimestriale de reparare profilactică, verificări
tehnice a instalaţiilor electrice şi a celor mecanice iar în caz de situaţii cînd reparaţia este
imposibilă acestea sunt transmise unor întreprinderi specializate.
- În caz de necesitate şi la indicarea superiorilor controlează la Agenţia Naţională pentru
Standarde aparatele de măsură şi control, mijloacele de protecţie contra electocutărilor.
- Petrece instructaje, instruiri şi verificări periodice a cunoştinţelor personalului, care
deserveşte instalaţii electrice, cît şi a personalului neelectrotehnic.
- Înfăptuieşte supravegherea asupra îndeplinirii cerinţelor securităţii muncii la montaj,
demontaj şi exploatarea instalaţiilor cît şi a utilajelor acţionate electric.
- Suspendă lucrările dacă efectuarea lor aduce pericol vieţii şi sănătăţii salariaţilor.
- Curăţă periodic de praf pereţii atelierului, echipamentele tehnice şi locul de muncă cu
echipament special destina pentru aceasta.
- Asigură revizia şi reparaţia utlajelor din dotare conform instrucţiunilor tehnologice cu folosirea
cărţilor şi a paşapoartelor utilajelor care sunt verificate sau reparate.
Riscuri profesionale identificate
F13 Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia deteriorată,
îmbătrînită şi/sau umedă.
F24 Erori umane, comportamente umane neadecvate şi amplasarea neergonomică a
utilajelor folosite în timpul procesului de muncă.
F31. Neinformarea altor salariaţi în cazul purcederii la efectuarea activităţilor de deservire sau
reparare a utilajului.(posibilitatea conectării echipamentului în timpul efectuării deservirii.
F30 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase, denivelate.
F32 Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau alunecare atunci cînd se
lucrează pe niveluri de înălţime cu cote mai mari de 2 m.
F34 Efectuarea de operaţii neprevăzute/greşite în cadrul sarcinii de muncă, executarea unor activităţi care nu
sunt consemnate în fişa postului pentru care lucrătorul nu este instruit, calificat, autorizat.
F35 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare.
F37 Erori umane, comportamente umane neadecvate cît şi amplasarea neergonomică a
utilajelor folosite în timpul procesului de muncă.
(cum ar fi folosirea greşită sau neadecvată a instrumentelor portabile din dotare.
Riscuri de mediu
Evacuarea necorespunzatoare a deseurilor
Scurgeri de ulei sau lubrefianți
Măsuri Tehnice:
- Verificarea periodică a utilajului pentru depistarea fenomenului electrostatic;
- Folosirea mănuşilor electroizolante în cazul persistenţei fenomenului de scurgere;
- Izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenţa echipamentelor
electrice;
- Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare; (după necesitate)
- Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare;
- Verificarea vizuală a integrităţii legării la pămînt a carcaselor aparatajelor, suporţilor
metalici, din zona de lucru;
- Descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra; utilizarea, după
caz, a mănuşilor sau a altui EIP din dotare.
- Electroizolante, materii primei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mîner
electroizolant;
- Dotarea trusei medicale şi verificarea echipamentelor de protecţie contra electrocutării;
- Primirea grupei de electrosecuritate şi trecerea de cursuri de perfecţionare continuă;
- Dotarea secției cu echipamente dielectrice verificate conform normativelor naționale
expuse în Cerințele de Securitate Electrică a Instalațiilor electrice.
- Efectuarea de exerciţii, seminare sau treninguri cu privire la modul de activitate în echipă;
- Comunicarea riscurilor la locurile de muncă de către salariaţi;
- Impunerea tematicilor la seminarele de instruire din instrucţiunile tehnologice ale activităţii
şi respectarea normelor expuse în SM GOST R.12.4.2006 şi Hotărîrea Numărul 918 din
18.11.2013.
- Respectarea normelor din Regulile de Securitate în Ramura construcţiilor în special în
cazurile activităţii în încăperi cu utilaje sau instalaţii cu ridicat nivel de accidentare sau
îmbolnăvire a personalului.
- Instruirea periodică a lucrătorilor cu metodele de lucru nepericuloase, testarea de verificare
a cunoştintelor
- Organizarea şi delimitarea zonelor de lucru, atunci cînd se lucrează pe nivele sau în cazul
lucrărilor în comun cu terţii, întocmirea planurilor de lucru cu responsabilităţi pentru fiecare
societate în parte.
- Impunerea sistemei de activitate doar a unei echipe pentru excluderea includerii
accidentale ale utilajelor;
-Marcarea, iluminarea şi îngrădirea zonelor periculoase.
Măsuri Organizatorice:
- Folosirea materii primei de protecţie antiderapantă şi a echipamentului pentru lucru la
înălţime din dotare, cît şi a instruirii asupra modului de efectuare fără de pericol a
operaţiunilor la înălţime.
- Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea
denivelărilor, obstacolelor etc.
- Verificarea permanentă privind purtararea echipamentului individual de protecţie;
- Micşorarea timpului de aflare a persoanalului în apropierea surselor de zgomot;
- Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM în cazul căderii de la acelaş nivel;
- Verificarea permanentă privind purtararea echipamentului individual de protecţie;
- Micşorarea timpului de aflare a persoanalului în apropierea surselor cu risc sporit;
- Efectuarea de controale medicale periodice conform ordinului nr.132 al Ministerului
Sănătăţii;
- Efectuarea instruirilor suplimentare cu studierea procesului tehnologic, a sarcinii de
muncă şi a situaţiilor care pot aduce la greşeli sau situaţii excepţionale la întreprindere,
instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor
de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre operaţiile prevăzute
prin sarcina de muncă, intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de
pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de
protecţie necorespunzătoare;
- Impunerea efectuării activităţilor sau procedeelor la utilajele din dotare de către alţi
specialişti externi în caz de imposibilitate de efectuare a acestora de sinestătător.
- Instruirea şi informarea periodică a salariaţilor despre încălcarea securităţii şi sănătăţii în
muncă inclusiv şi a tematicilor incluse în Hotărîrea nr. 80 din 09.02.2012, Privind Cerinţele
Minime de Securitate şi Sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;
- Dotarea truselor medicale ale locurilor de muncă.
- Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor
de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre operaţiile prevăzute
prin sarcina de muncă, intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de
pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de
protecţie necorespunzătoare;
- Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori.
- Introducerea blocajelor/protecţiei la utilajele sau procesele tehnologice care prezintă pericol
sporit.
ECHIPAMENT DE PROTECȚIE FOLOSIT:

Evacuarea reziduurilor

* Fire * Tuburi
* Elasticuri deteriorate * Banda matisare
* Rebuturi * Alte materiale
* Conectori
* Evacuarea deseurilor se face in containere speciale pentru separarea lor
dupa felul materialului in conformitate cu instructiunea LEARRO - IEHS -
009 Circuitul si Gestiunea deseurilor
Este interzisa depozitarea deseurilor menajere impreuna cu deseurile rezultate din procesul
de fabricatie
1 risc foarte mic, 2 risc mic ( acceptabil ), 3 risc mare, 4 risc foarte mare (situatie critica)
Elaborat : Specialist EHS Cuhut Sergiu