You are on page 1of 2

แบบฝกหัด เรื่อง รูเ รื่องสัตว

ตัวชี้วัด
1. จําแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใชลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
2. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิด และนําความรูไปใชประโยชน
3. อธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว

คําชี้แจง จงเติมคําถามลงในชองวางใหถูกตอง
1. การปฏิสนธิคือ................................................................................................................................................
แบงออกได.........................ประเภท คือ.........................................................................................................
2. การปฏิสนธิภายใน คือ....................................................................................................................................
3. สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในไดแก....................................................................................................................
4. การปฏิสนธิภายนอก คือ.................................................................................................................................
5. สัตวทีมีการปฏิสนธิภายนอก ไดแก................................................................................................................
6. ปลากัดและไฮดรา มีการปฏิสนธิเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร...................................................................
7. การผสมเทียมมีประโยชนอยางไร...................................................................................................................
8. การยายฝากตัวออนมีประโยชนอยางไร..........................................................................................................
9. เด็กหลอดแกว หมายถึง...................................................................................................................................
10. สิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา เชน รา แบคทีเรีย ยีสต สืบพันธุโดยวิธีใด.............................................................................
11. สัตวที่จะมีการปฏิสนธิภายนอกตองอาศัยอยูที่ใด...........................................................................................
12. หวอดของปลากัดคืออะไร มีหนาที่อะไร........................................................................................................
13. การโคลนนิ่ง คือ..............................................................................................................................................
14. ตั๊กแตนมีการปรับเปลี่ยนสีของรางกายใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมเพื่อ..........................................................
15. ปลาและสัตวปกมีถุงลมในลําตัวเหมือนกัน แตมีประโยชนที่แตกตางกันอยางไร..........................................
........................................................................................................................................................................
16. การจําศีลของสัตว หมายถึง............................................................................................................................
17. เพราะเหตุใด กบ จึงตองจําศีลในฤดูแลง.........................................................................................................
18. เพราะเหตุใดนกบางชนิดจึงอพยพยายถิ่น.......................................................................................................
19. ใครเปนคนริเริ่มวางรากฐานเกี่ยวกับการแบงหมวดหมูของสัตว....................................................................
20. สาเหตุที่ปลาขึ้นจากน้ําแลวตายเพราะ.............................................................................................................
21. ปลาที่ออกลูกเปนตัวไดแก(บอกมา 5 ชื่อ).......................................................................................................
22. กบมีถุงลมใตคางเพื่อ.......................................................................................................................................

ติดตามใบงานวิทยาศาสตรไดที่ http:// free4u.bloggang.com โหลดฟรีไมจํากัด

................................................................................ แนวปะการังมีประโยชนคือ........................................................ 26........................................... ...................................................................... ............... สัตวพวกหอย ปลาหมึก มีวิธีปองกันตัว คือ.............................. 34... ............................................... สัตวประเภทที่มีสารไคตินไดแก... ไรน้ํา มีประโยชนอยางไร....... นําชื่อสัตวตอไปนี้ไปเติมลงในตารางใหถูกตอง มด เหา กิ้งกือ ฟองน้ํา ปะการัง หมึกลาย หอยทาก ดาวทะเล ปลิงทะเล ปลิงน้ําจืด ไสเดือนดิน แมงกะพรุน ดอกไมทะเล พยาธิตัวตืด พยาธิปากขอ แมลงสาบ แมเพรียง เหรียญทะเล หนอนและ สัตวทะเล หอยและ สัตวที่มีขา สัตวมีรูพรุน สัตวลําตัวกลวง พยาธิตางๆ ผิวขรุขระ หมึกทะเล เปนขอปลอง ................................................ ติดตามใบงานวิทยาศาสตรไดที่ http:// free4u.... .... .................................................................................................. 27..... ... 39................................ ไสเดือนดิน มีประโยชนตอการเกษตร คือ.............................................................. ..................................................... ........... ....................................................... 3................................................................ .. 32........................................ สัตวเลื้อยคลานที่ออกลูกเปนตัวไดแก.. ...................... ................................................................ 25........................... สัตวไมมีกระดูกสันหลังมีเลือดหรือไม เพราะ....................... 2.............. ..................................................................... เหตุที่นกตองขับถายบอยๆ เพื่อ........................... ...... สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีเข็มพิษที่หนวด ไดแก.. . ........... 33........................................... ........................... .. 38.................................................................. 28.................................................................................. เมื่อตัดอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของดาวทะเลทิ้ง ดาวทะเลสามารถ......................................................... 36.................... กลีบมันในตัวกบ มีไวเพื่ออะไร............. .................................................................................................... 31.............................. ................ สัตวเลือดอุน ไดแก สัตวกลุมใดบาง................................................................................................... .................................................bloggang...... 24.................................................................................. 35................ สัตวที่มีขาเปนปลอง ซึ่งมีอันตรายกัดตอยเจ็บปวด ไดแก.............................. ................................................................................................................com โหลดฟรีไมจํากัด .... ...................................... ผึ้งมีประโยชนคือ....................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ 37........ เรามีวิธีปองกันพยาธิ ไมใหเขาสูรางกายไดดังนี้ 1................ ยกตัวอยางสัตวประเภทเดียวกับ “จงโครง” มา 3 ชื่อ.................................. ...........................................มีโทษคือ.....23..................... ................................................................................. 40.... ................................................................. 29.................................................................. ถุงลมในลําตัวของนก มีไวเพื่อ............................................................................................................................. 30................................................. .................................. ....