You are on page 1of 2

MINISTRYNĚ OBRANY

Karla ŠLECHTOVÁ

Praha 25. dubna 2018
Čj. MO 112618/2018-8694
Sp. zn. SpMO 14105/2018-8694

Vážená paní poslankyně,

na základě Vašeho dopisu ze dne 28. března 2018 Vám zasílám odpověď na interpelaci
ve věci Vojenské lesy a statky.

Přestože z obsahu interpelace není zřejmý podnět pro její podání a ani z jakých infomačních
zdrojů vychází, dovolím si kromě přímé odpovědi na Váš dotaz reagovat i na některé další
skutečnosti zmiňované v interpelaci a uvést odůvodnění mé odpovědi v návaznosti na některé
v dané věci rozhodné právní skutečnosti.

Ministerstvo obrany vykonávající jménem státu funkci zakladatele státního podniku
– Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále jen „VLS ČR, s. p.“) v současnosti neplánuje sloučení
tohoto státního podniku se státním podnikem – Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR, s. p.“),
a pokud je mi známo jako ministryni obrany v demisi, ani současná vláda v demisi či jiný
orgán státní správy nepřipravuje sloučení těchto dvou státních podniků.

Státní podnik – VLS ČR, s. p. jakožto státní organizace je právnickou osobou, jež provozuje
svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost za účelem plnění významných
strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu.

Státní podnik – VLS ČR, s. p. byl založen Ministerstvem obrany zejména z důvodu veřejného
zájmu a hospodářského využití území vojenských újezdů k provozování podnikatelské
činnosti na území vojenských újezdů a tomu je i přizpůsoben předmět podnikání stanovený
zakládací listinou státního podniku – VLS ČR, s. p.

Ve veřejném zájmu z hlediska zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil,
hospodářského a vojenského využití území vojenských újezdů a ochrany přírody a krajiny je
hospodaření státního podniku – VLS ČR, s. p. na území vojenských újezdů pro Ministerstvo
obrany zásadní věcí. Vzhledem k hospodářskému využití území vojenských újezdů je nutná
přímá koordinace činností ve vojenských újezdech v závislosti na výcviku ozbrojených sil
a jejich dalších specifických činnostech. Řízení koordinace využívání území újezdu
k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími jednotkami ozbrojených sil a osobami
provozujícími hospodářskou činnost z úrovně újezdních úřadů v podřízenosti Ministerstva
obrany je z hlediska působnosti Ministerstva obrany považováno za zásadní. Zkušenosti

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk
z minulých let při řešení vzniklých vážných či mimořádných událostí na územích vojenských
újezdů, např. lesních kalamit, jednoznačně prokázaly nezbytnost a přednosti řešení
koordinace využití území vojenských újezdů z jednoho místa – Ministerstva obrany
prostřednictvím přímo podřízených újezdních úřadů.

Ministerstvo obrany neuvažuje, jak výše uvedeno, a ani nezamýšlí nějakou formu
přeměny státního podniku – VLS ČR, s. p. včetně zmiňované fúze se státním podnikem
– LČR, s. p.

Sloučení státního podniku – VLS ČR, s. p. se státním podnikem – LČR, s. p. spojené
s převodem pozemků státního podniku – VLS ČR, s. p. státnímu podniku – LČR, s. p. by bylo
v přímém rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

V neposlední řadě v této souvislosti musím zmínit i tu právní skutečnost, že funkci zřizovatele
či zakladatele právnické osoby provozující podnikatelskou činnost na území vojenských
újezdů může vykonávat jiné ministerstvo pouze po předchozím souhlasu Ministerstva obrany
(§ 34 odst. 2, věta druhá zák. č. 222/1999 Sb.), jehož poskytnutí s ohledem na výše uvedené
skutečnosti nelze předpokládat.

Vážená paní poslankyně, vážím si Vašeho zájmu o budoucnost státního podniku – VLS ČR, s. p.
a věřím, že Váš dotaz byl uspokojivě zodpovězen.

S pozdravem
podepsáno elektronicky

Vážená paní
Mgr. Jana Černochová
Poslanecká sněmovna
Parlament České republiky
Praha

2 Elektronický podpis - 25.4.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Karla Šlechtová
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 14.12.2018