You are on page 1of 73

Serghei lvascenko

"'V"o 1 ... 1 a.

M.ANUALUL COMBINATIILOR

..

~AHISTE

! 1

Sergh,ei lvascenko

MANUALUL COM.BINATIILOR

~

~AHISTE

vol. 1a

CUPRINS

Din partea autoruluL..................................................... 6

Expticatil genera Ie 13

Nivelul1 de instruire 13

,Nivelul 2 de instruire................................................. 18

Nivelul 3 de instruire.................................................. 20

Solutii 133

3

'Din partea autorului

Acest velum este destinat tinerilor §-ahir}ti care au tt1eut prim!! pa§! In acest faseinantloc al mintii. lilahul este 0 lupta a inte'lectelor, in care ca§tigl!! jucatorul mal inteligent, mai informal ~i rnai iscusit.

Nu totl pot sa dobanosasca maiestria !lahigll}, dar studiul ~ahului fj este de folos fiecaruia. ii dezvolta 0 g'Mdlre salida ~i logica, concentrarea §i abilitatea de a analiza situatiile in §ah Iii in viall:i §i ajuta, de asemenea, la intarirea caracterului jucatoruluL

~ahul este 0 activitate dificila, care reclarna mari eforturi mintale !iii de vointa, precum §i 0 mare cheltuiala de timp. Pentru a I'upla cu SUGGes in cornpefitil se impune un studiu constant. insa, in primul rand, trebuie sa Tnvt1tati sa observati combina~ile simple sitocmai in acest scop este folositoare lucrarea de fata.

Cum ar trebui sa fieea utilizata? Ar trebui sa incerca\isa rezolvaf toate exercttiile fara a folosi tabla. Se rscomanda ca pe parcursul une! leetii sa se rezolve intre 6 §i 30 de pozitii. Exemplele sunt aranjate intr-o ordine crescatoare a gradului de dificultate §i sunt imPartite pe niveluri. Cele doua volume (1 a ~i 1 b) contin tmpreuna 1320 de pozi1ii-test lndrumatorul poate stabili un plan de studiu pentruftecare elev, pe baza unei oopiil a acestel lucrari. Sper ca t01i cititoriil vor stap~ni eu succes bazele §ahului ~i vor parcurge in continuare drumul dificil §i! interesant catre m~liestrie.

4

Explica.ti'i genelrale

8
7 I,
6
5
4 ~
3
2 W Fiecare camp poate ti: notat cu 0 litera iii o citra.

obcdefQh

Lltere: linme verticale ale campuruor (verticale saw coloane) T;

Ciifre: liniile orizontale ale campurllor (orizontale sau linii) -+.

08 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 07 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 06 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 a5 b5 c5 d5 e5 f5g5 h5 04 b4 cil d'll e4 f4 g4 h4 03 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 02 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 a1 b1 cl dl ,e1 fl gl hl

5

X_*~A~ iiiiii.ii

ft ft ft 11 ft ft ft ft
id.i1.al~.~21f(
Pozitia initiala.
• rege x capture}
~ dama + ~ah
~ turn ++ ~ah dublu
.t nebun 1:0 albul ca§tiga
tl cal 0:1 negrul ca§tiga
= rerniza
, pion 6

Nivelul 1 de instruire

7

Mat intr-o mutare cu turnul

Ma.t intr-o mutarecu turnul& .l .i

.l, ,
i..l • .l~
7/1. 10 Il
~
rJ;;
8~
Ii
I.
i.
.i !l , .l
.lCD llJ ,.l
8/1. 8 11 Il 1 /I.

4.6

51l

2/1.


i & • .l.ltD
t!J ~~
3 66 91l 12 II
8 8 r:3J
r;,tl r;bt:, .l
Ii ., 8

9

Mat intr-o mllJtue C'IJ dama

Mat tntr-o mutare cu dama

,1,

I! i
19 tJ. I g
.'i' .1
,8 22 f!.

13 f!.

,!;;l. ..

i,. ,

1W I. ~
~I , L'ti' ,
.. ,A .. • 8
1!V • Ii, ~
15 !l 186 ~ 21 !l 24f!.
1If 8 c3J
1 t:, ~ ,I
1 ~ 8 8
• ~ j" 10

\lilt. ,-II' ..

.1.\

16 tJ.

14 f!.

17 f!.

11

Mat tntr-o mutare cu dama Mal intr-o mutare cu nebunul

- ..
• lLI "
. .t, • ! , I:
, , 'ii' .t. , c;tJ ~tLJ
25 ~ ! ,~ 31 ~ ~ 34~
8 ~ 28 ~
I 888'fJi1 8 8 888 ~ Jt
~~fJ. ti c;t>

I[
.t I .t'ii ~ 1* J. j_
I • , , . .I. .t, j, .I.
.I. " ~ I .i. .
26 A ttJ 29~ 32 A 35,..
8 .l , 8 8
I.a ..t 8 ~ 8
~ 8 888 888 8 8 8
~~~ fJ.tO~'if~ I:l ~ ~:.t'tlf • .tI.aX • A'ii' • .1 a !. 'i!V ..t
, j, , , , .l "il.& ... * , li,,&,
& 1.& I .l .. j,~. ~
.l 27 A 33 ~ .l
~ 30 A 8Jr, 36,..
£:, 8 8 ,
'ti' 1i' 8 ~~ ..t
t::.88/3 t3tJ8 888 ttJ888 ... 8 8 8 888
fJ.4J~ ~ tZJfJ. :t c3i .ti ~ ~ .ti 12

13

Mat intr-o mutare cu nebunul Mlat. intr-o mutare cu caiut

I A K • 'i!f -
" I. 'ct:Ji • ~ .' •
~ .. i i " ttJ r3;
i 4.:)8 ['I., 37 Li j_j. ctJ 40 Li 43 46 Li
I:::, 8 ,i
8 8 8 I ••
8 I:::, ~ 8 8 ~8~
W :t &l Jl..i :~ ctJ~

.i •
i i'ii. 'i~ 'ti' .. 8 •
~ ••• ~ ...
8 38 Li 8 41 Li 44 Ll tD 47 Ll
& 8 8 ttJ I i /';, 8
8 ~ 8 .a 8 i !'!:.
8 8 ~ i 8 £::,
'Ii ttJ .&t ~ ttJ • ~ ~

I II •• .t. ..t*. • .A I
i i • i i • 1i " 1 " .a i i
" ~, j i " ftj
39 Ll !'!:. .1 42 Li 45 Ll .. 48 Li
..t8 ... 4) 8 'if
J.. 8 cj;;8 .,t !'!:. 8
8 !'!:.!'!:.8 'ii' 888 888 q;;
El rl; tlttJ Il fi;} 14

5

Mat intr-o mutare cu calul Mat intr-o mutare cu pionul

11* .t di?
.i I
., . tDi .I. ..t.
, '8
49l'1 52 t. 55 A rJ;;8 58 t.
ttJ di?
rJ;; A
~
l!t• .t I
j, A , .t ,. .t .t. Ii
A , i ..
8 ttJ " ttJj ~ fJ:,
8 508 53l'1 59.6.
8j~ 8~ 89;;
A I 8 ~
8 8 8 8 8 8 8
~~ l::i:. l!t~


-
I. • I ~ • .t .t
, .t. • , 1., ... , 'ilk! ~ 1W
.. .t. • ..t. , .. .. ,
ltJ LUi 88 , . _8
51 l\ 57 l\
l!:. 548 • 60 t.
8 8 ~ 8 A8 8
88 8 88 ~ I 8 £!,
'it? a: :t~ rt; l:l
17

16

.I. , .I., .I. 'iii .I. ' . .I. .I. II
& .I. .I. t::,
~.1. 62 ... .I.4t fj, 1: i !3 68 ... "..t ,.I. 71 ...
65 ....
~ .& • .I. 12 t3, I 18.& rJJ
I
12 ~ .t.lZJ ~ r3; ~t3, 8.&.812
8et 'iY8/J 8.t 'Ii' 88 I ~
1:1~ttJ ~~

A .i41 I. *'
i j .t. .t. .I. ''if , is
.t. • .t. • • .I. ~ . .I..t £.
• £. 8 63 A • iY , , 69 .... .& ~ 12 ...
66 ...
8 8 8 8 8 8 8 8
~~ 18 ~ CO 8 I , ~ rj;;!J~~
fI:,£::, £::'8 : 8 88 ~8 8 'iYltJ8
II ~ ..t'if .i., 11 S 'iY ~ 1!f 1:1
, Mat tntr-o mutare

Mat tntr-o mutare

70 ...

"
, .t I.
Ii
I .I. !!, •
~ 8 'it 8
8
81 &l
II .I. i • , .ti.. , 12 , .t.
.& .t .I. , " .I.
.I. 61 ... j'if .8 " , 67 ...
64 ...
ctJ 8 .. r3;; .8~
8 8 £. 8 ~8 8
88~ ~ 8 £::,
~ Ii .ll ..t II II 18

19

]
Mat intr-o mutare Mat intr-o mutare

II •• A. 1Y
.I. , .I. if I- , oi,
j. " A.I. .l 6 'iJ
1. .I. 73 & 1.. ii. ~ 79 .I.
76 & 82 e.
... 8.t 8 f3, 8 .l ~
8~ ~ 'if ~ 11k 8 1: 8 8 ~
t::, 8 '«f 8 ltJ ~ ~ 8
&[ r:jJ &[ rJ; ~ l: ~
I I
ltJ ~ .I.
.t..l ~ .I. j. , " , .I.
, , , , .I. " .I. 'i' " .l
I I .I. 1.&. .I. t!:J 8 ., 80 L\ 'it
74 & 77 .. 83 II
I ... 'i'.it!:J8 Ai 8~ .8 8
t::, IJ;; /'3; 8 £::, ~
8 8r:tl8 Ji 88 fj 8
I I l=l ~ ~

I i
i , , " .l " ,i 'iii' " .
" A 'if ~ 4&
, " 75 .. 9;;; ~ - ~" 81 L\
78 .. 84 L\
(iJ 8 8 8
8 8~ t:i f3, Ai
8 'i68 1if 88 ~ 888 8
'Ii' : ~~ ~
20

11

Mat intr-o mutare Mat intr-o mutare

K !. .. .t .t.
'IV Ii 8 1,1 • .i. ., .. A, " •
* 8 , & ~ ~ , ~ *
* .l 8 , .l ltJ .l 91 .1. ~
ltJ 85.1- 88.1- 11K 1.& 94.1-
8 ctJ 8~
8 8 8rt; 8 888 888 888
~ ciJ g g<it; ~l:i ~lt\~

I .t'iIK J. • .t'ii' I. S
j, & ~.1i * , j, , ,.. j, 8 •
i liJ' • j,
• 11 92.1. 8
86.1- 89 i'l 8 88 95.1.
ttJ 8.
ttJ 8 8
8888VjJf888 88 8 8 8 .i. 88 8~
~ ~ c.i?~ g l:i ~ !:l ~ .t;!. ~

~
I. I S •
1.t.i " , ' 8 , , ,~.
, ... j_~
.t. • ~ j, ~ , 81 •
87 Il 90 tl 93 i'l 96.1-
S 8 8 8 .\W S
8 :t 88 8
88 8rb/J ~.t ~ £::. 8
~ ~ 22

23

III

Mat lntr-o mutare

8

t!J ~~88~ ~ l!!:ttJ~'iW~~tLI!1

97 ...

24

100 ...

8/j~~Ji,~ RtLlJtfi~lit

/2/jt!:, 8E3~ ~ltJ 'iY~Ji, I.t

• A iii

102 ...

I A

i " 8 .l
.i ~ " 98 ...
1. " .t;
I I /j E3 ~
8 ..
ctJ !1~

1.
'if!
• " A,
j.ttJ 99 ...
1i"
8 .. [::;
8 ~ 8
I.t ~ Mat intr-o mutare

I
" ., ~ • .I. ~ ., ....
&
81f 103 ...
8 .t /j/j ~ 106 ...
13:, 8 8 "~.l
Jl, ~rJ;; i;l \lU~ ..
'flilD .l .l .l •
.l
104 ... ''ii' 107 ...
1.
8 ..
lZJE388 [:;;~ [:;;
1::1..t ~ I;i !1 ~


. " "
" ld
1i' 105 ... , 'iti
108 ...
[:;; ~,t, " ~ 1'3:, ~
~ 8&8 /j
I. 8
~ 'iJ Ii 25

j

26

27

I I

28

Nivelul 2 de instruire

29

lr f

II
I M'at lntr-o mutare Mat tntr-o mutara

t!.J •
8 £5 8 ld.
~ .t
121 A 1124 tJ. 127 tJ. a, 130 tJ.
• I ~4J
,i ttJ , i tiJl
1V 1»" 'lW .t
~ ~

&l.
~ '.8 11 ~ 1W ,i
..t i i ,i I
122. A 128L1.. i, 1'31 LI.
iii &t ftj, 1256. ~tlJ £3:, 8
iLl i 8~
i iY ~ .t ,.
~' &!~


I. CD I.a
'iY .I 'iii' rJ;; - £3:, £3:,
I ,i .t
, 123 LI. i i 129 LI.
.t ~ 126 LI. S CD 132 LI.
ttJ J:{
• ~ ~ 'if
~.Q 'if 30

,

Mat intr-o mutare

Mat intr-o mutare

I .I. .,

• .t

, jy

Ii •

• .I

1 .i. . ,ttJ !'!J

8 ~

f;j

.t

J.. 'i!i' ,. 1,

", !'!:,

..

142 ..

133 Ii

I

136 Ii

~ iY

£!, t:, [3 !':, ~ I

J..=~:..,_ __ __::.t=-"- ~~:...._, _J!

• ltJll ~ I I. •
.tttJ .I. A , i .l.1ii i A, i i ,i .t .I.
i'ili'i i .:I. Il i.i i ,.
i i • ,i " i 8 14'0 ... ~
134 tJ. 137 A 143 ..
8 t!l 8 8
£::, tb 8 8 8 .t .t tlJ 8
4t .i.1t8 8 ['j 8 /j, 8 1W I!tJ 8 'i"i. 'B~ 8
~ ~ rJJ &!. I r:3; II


• i ' .
I: I. .'
• :1 ,1 , 1, 1 .. .. i, .I. .t .I.
~ ~ .l " A , i
8 .lot I , It),
135 tJ. , 141, ..
8~ £:, .t 138 A ~ £:, .i.. 84J8 ,144'"
,I • 8 ,_1i ~ II 8ttJ
8 J,.8 8 8 ~.i,8 8 'if ~
II ~ :;:t, ~~
Ir

33

32

Mat lntr-o mutare Se c:l!~tiga un tum

I. •
.. . , .. II. .t. ,
... & & ...
8 88 & 151 ~ i 154 ~
145 ... 148 ...
if4t 888 8
.1.8 .i.';'
1i.8 I j~8 I.' ~il
~il ~

• •
.ti. 'it , ... , ,
,ti , i ~ ... j, & ..
• ~ 1146 ... 8 .t • 1i52 ~ II 8 155 ~
~ ltJ 149 ... 8 81
8 ~' 8 i. 8 ~ 8
8'iW 8~8 t!J I 8~ 8rjJ
ail a fjJL1
j, • ii j, , I.
.i i .llt:J ,
8 147 ... 8 1536 ~ 1566
8 8 1W 150 ... .t.
'it ~8.t. 8 £::, ~
!'!:, 88 ~& 13.88 88
~ L1 d;l L1 ~'if ~~~ ~1»' .i.
35

34

Se C&l;tlgl un turn Se ca~tigc\ un turn

IJ. •
• i , . iilf ,..t I' • ELi
• • i , " 4' -, 'iIV ,
" Vi' 4 , 163 tl. ,
157 tl. 1608 ~ 1668
fj • fj
['3, fj j.,t:, 8 88 8 'if 8
8~fj8 8~8 /:::;8 8 8 /}, ttJ8:t 8 8 8~
st2J~ ~~llJ~ ~ if c;t> ~'iY 1:~ ri;


.ta. I
" , I. .& I 'lLllS "
" ., , J. i 'ii'''~ , "
1588 , liJ 1648 "
161 tl. 8 .l a 167 tl.
8 8
1i' 8 1W8 14Y 8 1AV ~
8 888 18 8 888' 18'i!1 I 8 8 8~
I;1 ~ J:;;ittJA rl; J:;;i, Itt 1::1


.t.
.iii' A. &t
" " i ... 'if .t. " " " .t ,
"
, ,,,.1. , " , .i, "
, 'if 159 li ... , " 165 li. , t::, ,
,t::, 8 162 li 11k 8 168 tl.
at
8 fj l3.~ 8 .I i"
8888 888 8 fj 1188 : 88 88
aQj~ rt; ~ a. ~ ~~ a ~
- 36

37

Se d§tiga un tum

Se ,e3IJ,tig<'!. un cal

,.Il ... ,'i!r· .... I.

.. .. .. " i

i.

,i

i. .,

1..

1i' tt:l

8 8

." .t ,.

Ii •

1W 172 ....

175 Ll

4l Jk,

tLJ

8 f!., !3, t!:.

'iY~~ Ii

"

ttJ

8d88iY 88 Jil.ttJJt !itJ, Ii

" 8

• I. iI .
.. 1W i, • • • .I. .I. i Ii ., .I, .t i , "
.,t ., a tw Ii " ''if ,i .t
.10 ,i ~ 48 , . 116 Ll 8
8 8 i, i11O .... 173 .& 8 ,i I.l 1i79 Il
I ,.,
8 I. 8 .!:l IJIU'l, 8 'if 8 .t
.!:l t:, ttJ~ /'::, ~ 8 8 ..t 8 8 8 8 8 I'::,
'it 1Y ~ J;;i <;it ,,a, l2J i. it ~d;;I ,. I
, , . .I. ., , li.t "
• .t i • I, ,1 8 . .1. , • , .I.
~ 8 '1'. ll. , 171 Ll I'::,
111 .& 174 .& ~ ~ 1806.
8 i. 8 8 'tWA lLl
l: 8 8 'it 8 .bt 8 I
/3:, fj rt; 8 8 8 8 £::, 8 8
~ ~ .!:l ~ I . .Q ~ .!:l~
38

39

Se caljtiga un cal Se ca~tiga un nebun

I 1. •
.I. , Ii ..t. 'iti ... , A, • 1.& . , .I. • ~. , ,.
, i .I. 'iW i i
181 Ii I.l .t 187 D. 8
• 184 D. 1'3:, t!:, .t 190 D.
I [j1/ii ,.
1'3:, 8 fj 8ltJ !'3:, .I. fj 18 ttJ
8 £) c3;' 8 ~ ~ 88 888 8 if88/).,
'li' ~~ c3; 'if rt; k;t rJ;;

.t • I
A'i' .t. j, i i'" , J.§.i j, , , 1. 'i!V j,
II. I i i
1'3:, i 182/1,. , , i Ii \i' 188 Ii A'J.,
,.. 185 D. ,i 1'3:, 191 D.
!'!:, 8 /j CD
8 I)., 8 I)., rJJ l'!:, ~~I)., /)., /)., 'iY8
8..t. tiJ I).,~I)., 8 8 ~ 8 8
s 'if tt~ ~ s. \tJ s ~ ~~ " ~ •• A
• , .... i j, I' ,
,. ai A- i, i tl , I
,
j, i8 ,~ .t 189 A
183/1,. 186 Ii 192/1,.
8 i I'::. if ''ilk 8
~ 8. 1'::.88 ttJ
8 8 88 8 1'3:, 8 8~ 81tiJ888
~ ~ r;tJ ~ 1f ~ Il
40

41

Se c;l!}tiga un nebun Se cA§tiga dama

- ~ ~ -
R ..t.. ~ ..t..lla
, ,1 • is , .. .t I. 1. , .I., ,I.
i , ..t • • ,
I' ,i AttJ& 1996-
A 193 ~ I 196 ~ 8 ~ 8'iW 202.6-
8 ~ ~ '1WA ltJ~
8 [j 8 ~ ~ 8 8 888
:t~ lZJ~ jt r1;; ~ ~'iY~ S


• I 'if i ..t..
.t i. 1, , .l 1 .. , .I. .1.114
.t.. .. ~ Ai i i A 'it
i i 8 2006- .1
194 ~ 1976. 'ii' 203 tJ.
.l 8'iU ~8 8
8 £::, 8 ttJ 8
8 88 8/,:; 8 ['::, 'if~~ f'3:.rj; {3,/':;t!J /,:;~{3,
~ ~ <i; Iii A 1:' z:: 1: <i;'iW'iW
.I. .I. .l '1'.1. lJ\i i •
.i 1 I. .. ..t i i .l .I. 1. .I.
t!:, ..t..i 14) {3, : 2011J. "
,1~95 A 1986- t!J:11., 2041'l
1 ['::, /':; 8
'i' J"t!:, .t. 'it~ 8 ['::,
t!:, t::,~r:bt::, 88~ 88 • rJJ ~ 8 8
'iW ~Ji a ri; ~
43

42

Se c5!jtiga dama

.&1. •

~ .. t!:J.t

,.

• 8 .& 8

.t.

I

20S £Ii• IIi. ••

..

44

.i. -.& , , .

8 if 207 £Ii

.&

'_ i. ,.

208 £Ii

II ,

&

I

.t

if, ~~8Ji,iY 88

~ ~

Se'cil§tigA dama.

I A.'t!f*!.

,. "."

,i i,

,.

. 211 £Ii

~ ltJ

~~~ t3.!'!:,~

~ ~1¥~ ,tll

.I.,

212 £Ii

i •
~j_ .. ..
.Q Iii
.. 8 1
.. 8 'if
8 A t!:,
£3, lit'
.._ 2113 A

it .I.

41. .I.,

" .&

Ill, 8 ttl

.1. ,

.I. 2146 .

~

8888 888 .c. A'i!fcb~ltJg

;I J. .& ,.

i,

fj

JLt::,8 8!j

,ll ttJ ~ ttJ ~

R • ..t. ,i ., ,

.., 'iii

,i

21'S tJ.

.t..1.&.R .& -' , .&

2166

45

I I

Se c8$tiga dam a

• .1. 111 .s..

".I. ,i',i, 4.*.

fij 8

88 1).,1J;8

.e. ltJ A 'iY Ji ~.

217 ...

i..i ! "ii, 'ii,

I

220 ...

.t81f ltJ 1).,8

I.e. ~

1..
~ i .. • , & 1. •
,. • .i. IS •
. , , 'tit I).,
8 218 ... 221 ...
8
..t ~ I)., ~fij
8 !j 8, 8 'if 8 8 8
.a 1:l ~j;, ~ .11' .-

Ai ...

, ,

~ ., 219 ... 8 .-

8

46

'tW ,j_

.,. ..

" 'if

• ,1

8

8. lLl.

8~ iLl 888 .a ~ ~ .a

I

;222 A

Se c8§tiga dama

I

I '.i.

, 1

8 8.

t::, ~ttJ 11

.226 ...

.l

I)., !II

J\. ,i ~ .,

8

I.

.t

''if~

..t 223 ...

'.' .... 1,

.1,

IS I 88J.

J:i.~ ~

i

.i I

" IS

224 ...

225 ...

J. I..'

i i .I. i

...

8& 'i'

1227 ...

t::, j;,1.I!

ltJ 8 8

~ 8 8

~ Il~

" .,

., ,

, 228 ...

8 jt.~ 8

118

1W

47

Se cii~tiga dama Se c31ltiga dama

I. .I .t • I •• .t
-
llJ & , ,i & i & & & & & i
i .t i &
& • ttJ ,i • 2356.
2296. 2326. !3~~ 2386.
8 lLJ
~ 8 .,t8~
88 8 8 88 888 88'Wi 888 888!3~8t::,8
'it.tl rj;; ~ 'iW~ ~ a &i~ §ttJ~ \t~ Jl

..t • I .
I'::, ,i, .t.. i • , " 'ii''iVi
''if , - , 1i~I.j.
230 A • .236 A i Jt 'I 2396
[3 233 LI. 8 t3
..tliJ ..t t3 a
~t::, 8!38 'fi'8 ~~8 ~ 888
~a ~


tl
~ .;,
, i • i i. i • . ,
" ''if Ii ~ j, • ,. " 1 t;} .I.,
ttJ ... , i 1!i ...
8 .231 LI. 234 t. ~ 237 t. 2408
ltJ 8 ...
8 8 8 8
88 8 888 88 ..t8 8 t3~8
.a ~ .a rJi; ~ ~ r.3J
48

49

Remiza

50

243 tI

244.1

2451'1

, .8

if I 'iii.

247.1


~ 2411'1
~
t.
ijI.
~~

~
111
2:42.1 . .t

250 . .1

248..1.

~ 251 t!, l'3.

I -'

2496, I

I

I

,.t. 252 t.J.

8

l\i' t:, r:J;;

~

51

Remiza Remiza

11 ~
• ,i
253 "- i 259 "- I 262 "-
~ 8 256 ~ i
t::,
~~ ~
rJ;;1W
i.
'if t::, ~jy i
.l .l 254 "- 260 "- 263 A
8 £:, ~ £:, 257 .... .. i
f!:. ~ r;t> , ,
fJ:, 18 8 to .I. ~
r;t> I<it?
~ ~
i
8 ttJ.l if8 " I
255 A 258 A " 261 .... 264 ....
.I.
!'!:,Il
I !'!:,~
!. 53

52

I,

Remiza Mat in douA mutari cu ajutorul §ahului dublu

• . .t
&, & 1fV .t ~
.c & , i ,
265 ~ i271 A , .t.'iW 274 A
.a A 268 A ~ '88ttJ
~ 8
1Ji~.I. ~ f::,~~~ ~~ ~~ ~8
'if ~li1 .t l:i rb

I."..t .. .t I. I 'ill ..t
..l i.. . , • , A 11.. ,
, I. ~ i i
,i'- .266 l} t!:, /j 'i!Y 272 A CD tLJ 27511
i 1r 269..1. ..
8 <;t> , , 18
.I f::,8/j~ 8f::,f::, 1~8 8~!3
\it ~~ ~liJ~ ~<;t>

1!t' .t
i i i i i
, .. i. .,
8 267 1I ~ ~~ i 27311 li1 276..1.
.& .& .& 270 , . ttJ.l.8
'if ~ ~~8i 13:,
l!, &1 8' 888 f::,t!J
~~ \tJ,g I 55

Mat in douii mutart cuajutorul sahulu] dublu

Mat in douli mutart cu ajutorutsatunut dublu

-
!.'if
';i~ ttJ • 1* , ~ ,
,. 'iijj.t Ii j • jA
~ 'iii' .t " 's j 283 ~ • ..
277 ~ 286~
, 280 ~ t'!J !':, !':, ~
~ ~ £::, ..t S
~ 1:::,88 /3 8 !':, !'J~ 1388 !::, fJ
.§ .§ ~ a ~ Il rt; ~
'ji' I ~ • .t.'iW I
" "..t , • ..t , ,
j , , "if , j ,~, • •
:t tiJ! , ., 11k , 8 8 2B4~ I , 8
.278 ~ 287 ~
!J ttl 2818. • , 1:I &l ttJ
~ t::, 8 Jl./3 8 !'J !::, ~Jt8
1::,8 8 t::, !'J 8 " 8~ 8 fJ
.et c;tJ ~ s s ~ r;3; ~ ~ 2888.

! 'if..t..B j" ..

..... .ltD

£:, ~ ..t 'if 285 Ll

if ..t ..

1& .!

• .1

~.l lLJ ~, A,

8 279~

2B28.

56

57

'[

Mat in douili mu~rl cu ajutorul §ahului dublu

Mat in doua mutari cu ajutorul liahului dublu

298 l'l

I .i .. .I •
, ii..t ii' ..t i &
, ~ & , 1.&
& 'it 8 'it
ltJ 289 .. 292 ..
~ &l
8
~~ 8 t::,~'if f'j/j
~ ..t J:t 1: .t 'ii? 1. , ,

,.,

CD ~ 8 t::, /j/j/j

U "if

.t

.I. ,.

•• .l I.

8ttJ

~

8/!'l'!, rJ;;

.i. ,

~ 2956

• I I
"~a .iA' , , ... .. ,. • J:t ,
Ai .. • R i i. • 'ir~ ,
/j I &i ~ /j /j
2911 A 2966 299 ..
~1.&8 ~ 293 A 8~ .'i!f 'ik.
..t ['j /j /j &t 1.&
888 /j /j~ t::,/j 8 /j /j 8
~ ~ &i ~ ~ rJ;; ~ i -. i
• .i
• •
, !'!, , , ...
~ .,t /j
8 ltJ.i,
~/j
~ 1j rj;; IE •
I, .t • ,
J.. i "
297 ... 8 .. 300 ..
~
.t /j
I /)., 'if 8 r3J
g ~ 1:1 J.. ttJ .t
.& , 'A. , " , .I. ..
'tif .. ,
, •
t::, £:., 291 A 294 ..
i.t..t
lLJ 8~ ~_88
8/3 lWIl\88 8 ~~£:.,
1:1.t ~~ 11 ~ II 58

59

\
Mat in doua mutari prin sacrificiu de damii Mat in doua mutalri prinsacrificiu ,de damli

I ..t.. -
'ii' • I I ~
, ~ aetJ i A • '1 i- i- i- ,l
~ .i .i .i • 'if i •
301 t. .:Ii .t. i ~, 307 t. 310 t.
., it ~ !J, 304~ ~ ~1If £!,
~ £!, £!,
t::, fj t::,iJ., ~f!:, 8r:3;;~ fj~'if 8
'i' c;i)


I
.*
, .. , , .t'it'.t.i i , 'I
"'.1. - ltJ.l W ~.l
~ i 308 t. 311 t:,
302 ~ 305 ~
8VJi18 ~i
~ 'i' J;..8c3J £::, fj
f!:,r3; , 88 ~8 /j
11 r:; ~


I
I.
i Ii , i i , , 4i.l , ,
... .t 1. ..Il~i , &8'''' j,
tLJ 303 Il 309 i\. .t 312 t:,
'if 8 306 Do 8
8 8 8 fj £::, 8$;.,
88 £::,~ 8li' 8 18 8
rl;; .t:!. .t:!. ~ &l ~ rtJ 61

60

Mat in doua mutlri prin sacrificiu de darna
.I .til ••
'if •
.. .l ... J:. ... .l .l
, , '\'if , ,t!:,
~ 313.1. , , ,
!3 !3 -.8 316.1.
!3~ ttJ /j
~!3 !38~ t::, ~ t::,
~ ~ ttJ~ Mat in dod mutari prin sacrificiu de dama

, • .~
... , 'i' 'tLJi
.i. 319.1. .i. 322
f3 ,
/j/j ~
/j .II /j ~ 11 !3,!3,~
~ Il~ ~ \t;
-- .,..t.1i 1" I: 'ii' I
"'i' , .. .t.ltJ, ..
J. i ... •
, ... 32.0.1. ~ .... 4.::l'iY 323.1.
!3:, ... j !3
~!3:, ~
888 fj 8 !3 888 .i. 8 f3
I.1~ 'iY~ 4:J~ ~ i!, r:J;; ~ ..til

.. 1i'

, ... ~

, {3,

l::, ~ l::,fj8

~

314.1.

-.- ••

~ A ..

.. ''if

ltJi ,.. t::, ... ttJ t::,

8 8 317.1.

8

ti
.... .. , , 'it ..
'ill 8 .l .. i ••
, , , , 'it' 321.1. eL:\
315 a. 324 a.
8 l::, 318 !!. !3 '=. 8
8 /)0 8 8
!!:.8 ~ !3 t3, ~ ~ 1:3:, 8rJJ 8ctJ
<;i.( !:l rJ;; .c 'ir 62

63

Ma.t in. doua mutllirl prim sacrificiu de damlli Mat in douli mutari prin sacrificiu de dam iii

I. .16 1. • .t. I .I
.~ • Ii, • •• ... i .1 ., ... • • • 1.. i ... ...
... • 'W'I.& • I.l
lJ 325 Il ... g , ~ 331 tJ. i g 334 A
i ~ 1328 !J. ~ ~ 'if
~ 8 8 WitJ 'if lJ I'!J
8 1.&88 8 tJ 8 8 8 tJ !3t::.t::. !3~ 8 !3
~ c:; ~ ~ ~ .b1 ~ ~

J...1 •• 'ill I ••
i i • i . .i .1 i 'if i ..t.. .t. ~
i ~ £ I. 1.. i . .t. ttJ tJ i\W ,I. •
!3 .t tL1 Ii liJ 332 tJ. i , :i. • 8
326 !J. 329 !J. 335 !J.
if ~ .. 8 tJ
.!t ~ 88
lJ lJ It)lJ88 8 8 8 t::. tJrt; t::.8'iY
~ W J::~ ri;; tt t:l 'iW.i. ,.I. '1

. .. .

lh

.,t81lf

.. iii Ii • lWttJ

• lLl

.i. i, I .1 . ~

• 8 8

333.1.

327 A

330 tJ.

64

65

M'at in doua ml.ltiri prinsacrificiu de dama Mat in doua mutari prin sacrificlu de dama

'i'
.I 'iW • .t. g I .t • I .t'1ll
.l & • .I. .I. .I. Ai. , . • 1.1. .I. 'ifi •
i.t ,~ .I. .I. 'iI!':, ~.1. .i.. .. liJ
1.1. ~ ,.I. 8.1.'1' ~ 3436 3466
3316. 341l1'i
8 ~ l!:J !':, • 8
'if j" ttJ!':, i. 8 8il,
/3, S 888 18 fj ~88 8 8 888
.a rJ; l::1 c;tJ ~ ~ g s ~ g~.t'if ~ 1. .I I.
& A J..I..l.J. .i .I. • ~.t. .I.
,- .I. I , ... 8 ;1 _CD' .I.
.ltD '1!V Afg ... .I. 3446 tt:J 3476
f':, !':, 338 A 341 A f3, 8 .t;1
CZJ £:, £:,!':, 8 8 ctJ! £:, !':,
88 f3, £:, ~[':, !j~ 'if rJ;; 13 !':, f3,
U .&l~ g rj;;


i.*
~.1 I i. Ii. ,..
i .lliJ.l .l 1..1. i " 1.lJ..l • ,
~ ii4 i i " _ "if'1W 8 .I. 'if.! ,~
.\ t{j/j /j 8 fiJi .I. 34511 .I. tiJ!':,!':, 34811
339 A 342/:;
8 [':, 'i?j' ,
/j ~ Jt !':,
8 ~ ~ /'J.,~ 888 !j 81W!3~il,
1: '='rj;; .Q II n 67

66

Mat in doua mutari prin sacrlflciu de dama Mat in doua mutAriprln sacrttlelu de dam a

-
I: It , .& A..t .I. • i
i A i. • & I: i ,
" .. 349. & ltJ [j i 355 • .. 358 •
'i!¥ [j [j 352. ~~ 'iii l'i!1 fj • ~
~ 8~ ~ ~ W I::, Il t!:. fj f::,
'if 4J~ [j~ /j l:t t::, 'if [j~ ~ 'iV ~ l:t
.t .§ttJ~ 'it r3;; ~ ~~~ W S ttJ

I
II "
, .l , i , i • ..ti •• i
ttJ 1Y , i 'ii II. I
'..it::, j 350. t::, ~ 356 • ~~ ltJ
359.
~~ 353. fj t::, 'l!f
i ll~riJ [3, ... 8 ttJ~8 8 ,
t::, 8 llJ 'it ~ tJ 'tWI.l 8 W 88
I a: ri;; !.~ r:J;;;;1 ~ ~. ~ ~

1. I i
''fi' , , .l .I." , , .t ,
A, IS 'iY' & ,
... .l '1 1i8 I A .i. & " 8 "
8..t t::, 351' • 354 .. 357.
8 8 .l 8 8 8 &8
8 ~ A88 8i~ iJ;; 8 ~~ 8 "it 8
oi rJ;;~ ltJ 8 ~8 tlJ /3:, 8 U ltJ fj
ld. ~ ~.!:l ~ ~ .!:l~ 68

69

Mat in dOl!.la ImII!.I~ri prln sacrificiu de dama

.• ". .'tIf '

" "

,,~.t 8~ 8 rjJ I;[

l.,t \If ,i'" ., i .. .~ , /':,

j,fj iY ~ I.tt

!'.:, ~ !3,

a. l::! rt;

• ,. ,. A •

" ," ~

8 1, 'f»' 363 A

8

10

361 A

362 b.

• .ta

, 8 .,.

.t~'ii 81

36411.

, &l.
!'!,~ 3656
8
8 8 13:, 13:,
.!:l ~ _;. ... .t.i ,1 ... ~ .i,

.. i, 8 ltJ 'it 366 11 ..

fj

.i ~88 :td;J

Mat 1111 doua muiliri, Iprin s3.·crificiu de dama

*1 I • •
.-.t..t ~ .i .I.
.i
j, .i 367 A ~ '!li 370 A
8 8 ~.i
i , ~ R.
£::, r:;i;; 8 £5 8 ltJ8'ii'
&t s· ~ r:iJ • 'i .i

'it

8 {],.i A,

fj 8 .. 8'i'1 a. 8 II rJ;

I.

a,a

·369.

368 •

.1 .6. A .ti

~ 371.

372 •

.£ a •

.t .i, 6.

6. Jt

18 ~ 8'iW

8'1i 8 81

tt~~

71

..

, I

Mat in dOlLla mlLltari prin sacrificiu de tum

Mat in doua mutlri prinsacrificiu de turn

K

.1 ,i ,

,i, ~ .. ~

.I

i 'ij''iW1

3738

37StJ.

3748

3758

,1 ....

6. .i. 'if

72

378 tJ.

I 1. I. 'if I .t
~ Ii 1 .. •
Ii • & I .. 8
379 tJ. ,1 382 tJ.
1!i' t!, 8 'if
.& r:; 8 t:, g
I llJ ~ t:, 8
l:l !:i. ~ I • .t I . .i.
.& i .i 4J " J. .& "
1 .. ,i " ,i 111' i, jy
ii 3806. , £::, 383 fI.
!'!,
8 ~
t ~ 8 t!, t!, t::, t::, t:,
.t:1 1!!. r!; ~ rtJ •. .i.~ .. Ii

t!,

3848

381 A

73

Mat in doui mutari prin sacrificilJ de turn Mat in doua mutari prin sacrificiu de turn

I -
• .t ~
j, j, i .t. A , .i.. "lW , i ,
Bii .t. .tliJ • Ai i ittJ
i i 391 .1 !J i 8
385 ... 388 ... 394 to
'ifB i ~ 8 i .t!J
8 iflJ !J 8 8 ~
'if 1::18 ~ 8 8 8!J 8 8 8 88
• lLIltJ .a~ ~ ~ ~ ~


.i I •
I i , i ,i i . .t. , i, 'iV'
, j, j. , " if &i 1::1 8 i .l
I i ,i ". " • ~ ..t
386. 389. 392.1 395.1
8 8 £::, &8
8 8 ~ l£J8 8 ~
8 'ik488 l:1'it8~ 8/J'iY 8 88~ 88
~ .a ~ alii • ~ r:J] It


I iii
~ 'iIj i
, I
i ,. .ill) .I. , i I;l ~,
J;.. • CD , ~
B , j, i 8 , I'::,
387. 390 • " 393.1 396.1
!J !Jj_ , • 8 4 8~
• 18 .I !J
'iY ~!Jr3;; I: 8 88 888
• tl sc;t> t1 J:i ri;;
74

75

Mat in doua mutalri prin sac'rificiu de nebun

Mat in dOl.l8 mutari pdn sacrlflciu de turn

'if ". .t i i.. 'if •
.I. IA .I. .I. • ,. ,.l " .l,
• ., Ii, • i II
t!, i £::, 8 8 ~ 4036- ~.;ti ,Ij; 'iN'
39'76. 400.1. ,. 8 I 406,/::"
f::, I
8 ~ ~ £::, 1- ~ £::,
rJ;;t::, 8 [:; 8 8, 8 /'::, 8 8
&l II M ,§" r:J;; " 8

I'!, ~

i 1i1

.. 8

a:

.. ,'.i8~

"

8

.I.

• 8 ,.,,~ .I.

8 • ~ 88

8 ~ 'if

a:Id ~

76

••

.l , .l

, .l ''if 88. 1-

8 8

'iY 11,8

lb !ii,8

M ~

407 ..

I • *
.l ~ 8 .l
,','W .l i~
4D4ll.
8
~ I::, t!. fj
jJ <b .bl

!ii,i¥

. , , .
4056-
8q; 398 I'!.

II,

i.l 'ii'

LA 8 ',e,

~ - 1

4'016

8~

lb 81

399 ..

•••

• fj

402 ..

77

'Mat in doua mutlriprin sa.(;rificiu de cal

• .A I;;l
j, ,1 j, .A " j,
,1, ,i • 'if •
itJ '1W~ 408 LI , 411 b.
t:, t::,
/:j 4J
t::, 8 £:., 8 t::, f'::, 8 £:.,
~ g Ii 'if ~ £:., '1 , Ii j_ , ., j,
, j, A,
Jt 409 ~ ltJ, I.l 412l!.
ctJ lLJ
£:., 8
£:., 8 f'::, 8 £:.,
~~ a. s q;; j, j,

410 ~

78

Mat in doua mut:iri prinsacrificiu de cal

.I •• ;iiA lLJ

8

I. 1. I. "

i

A, 8 i 8.A884'

~ 8

88~ 8

~ ~t2J R rt;

.& ltl 6J,~ "

l'!, &

414 .6

415 ...

416'"

.t.

'if ,. • ,., •

" 6

., 8

1118 8

ltJ ~

81W 88

~a Q.

417 ,.

~

jf,',8i _

. 418 ...

,. .. /'3,

88~ 88

.!it 11

Be •• , i A,

. .t

I ttJ

I~

Mat in doua mut:iri! prin sacrificiu de damA (matul sufoca.t)

79

:80

f\1

Mat in doua mutari cu dama

..
~ .• .t " ,
8 , , j, iY
!'!:.i 't!f 420 .. , 423 ..
i i I I'::,
I'::, t!:, I'::, 8
1»' 8~~ ~~8
rJ; i.~ ~ j, , ,i
, .t i. ,
8 i 421 .. 424 ..
rt; 'fII1'::,rt;;
t!:,
t::, 1888
g ~ ..t i 'Li
1i' .A ,
, , .1 , 422 .. 425 j,
'if , CD 8 8
f3, 8 8ttJ ,
8 ~ 8
~ ~ ~ iYI1 82

Mat in dou:l mutari cu dama

if I.
'it ~ " ,
.i. if ..
, .. 8 426 Ll. , ,.I. tLJ
j 8 , ];t 429 Ll.
8 8 8
8 t!:, t!:,8/J.,
&t rJ;; 'if rt; I I II .ft, '~ 1._1,
''if " , .& , .i
, i.1.8 ,j, .i
.I. 'if .&
427 Ll.
8 ~ 8 430 Ll..
I
8 ~I ~
8 8Jl. I'::, 1:3 888 888
1';1 ~ ];tttJ~ ri;; ~


.i
~
iY .t ...
&t .t i'ilt .,t
,428 Ll. .l
'if 431 Ll.
888 .t 8 8
813 8
~ ~ ~ 83

Ma.t in doua mutiiri cu dama

432.0.

435 !J.

'if

, ..

'i!f ",.1, ,

... ...

'iY 433 6 I 'if • • 436.6

8 8

4J 8

88 Il rJ;;

rj;

• i i

ttJ

84

'it,

Mat in doua mutan co darna

",' .t .l

1ZJ

8

8 8.t fl

4416

,

4386

8

•• 'iii' •• •
.t , Il 8
, .t, , 8 'if
I
1- , ltJ I, 8 , ,
439 L\
, 11' 4426
ltJ .t 'if liJ
888 8, 8 8~
rj;; ~ 4346

.i
, , ,I, , .. .& i,
.t. " 8'iY .. , "
... , " 4406 'iY
4376 i 8 443 L\
''(i' 'i!r' 8
il.88 8 8
8 8 ~ f'::, 888il 8 f';_,
.i, ~ ~ ~ ~ ~ 85

Mat in doua mutari cu dama Mat in douil muUri cu dama


I: 4
". ~ " i & &&~ i .l
~i i & & " ii
~ .&. ~ " i .& .t "
444 £\ 447 £\ t!J ·450 ... 453 ...
&8i8 8 1Y ..t
if 8 8 ~ ~ ~ A !j ~ I
8 8 8 t::. I'!:, ir t!J1'!:, t::.8t!J ~rb
rJ;; ~ ~ ~ &I ~


*.1
• I '"
.l'ii .t .i " Ii & A i
, i 8' • , ... • , ... .& ~
- .t
i CD i , 4ltL1 i &
445 £\ 448ll. 451 ... 18 ~
t3J t3J !j 454 ...
!j fj ttJ 8 ~'iV8 8 8
8 ~8!3 4 1W~ 8A 1W 8
1:L rj;; )i'Q r1 tiltJ ~ 'i' ~


.t
.t. i.
1 , i jf
, , ... 8 j,1If~ &
itD i. fj .. /'!:,'li'
446 t. 449 t. rJ; 452 ... 455 ...
fji 8 8
'it I ~
t!,t!,8 r3;;8 t!, ~88 l!f .§ 13 ~
lilt} ~ 86

87

Mat in doulli mutlliri cu dama
A
I
o A
I
61 A Mat in doulli mutart cu dama

.t

i.

1 1 &

~j_

i A " • 4~A

f!, .'W'

liJ f!, I'::,

1W £::.rj;)8

, i j, • 1 11 ,
, A i •
/'::, 1 1
457 A
~\i' 8 j,
iVA. 8 8 8 .1W
88 ~8 t:, rj;)
1l~ ~ ~ 459

46

.i. ~

. .i 'if ,

• &it[)

46.2.:"l

465.:"l

l.t ttJ* , Ii .... ··,

'iW~' j,

, & /'::,

& /'::, 8 8 8 ~ .Elif

463..'1

466 t.

I I

I' 1¥'. &~ & &

'18 8

8 Vii

8

8A 4J 8

t1~

I.~
, .l , , .I. , ,~
1i- .I.
lD..t8 .I. j_ ['3;, 4
458. 8 I'::,
8 ,
'if 8 8~~
t!,f], r3;; 8~'WItjjl'::,
~ =. 'ill :t .t. i • .i'if
• j, • 1d i
i'if .. 1 IS .. i
f1_j 464..'1 /'::, 18&8 467..'1
etJ 8 j_ I 'ii' 8 8'
8 8 8 8
88tl
~ l!l ~ l:i c;t> 88

89

Mat in douB mutari cu tUirnul Mat in douli mutalri cu turnul


• i. • !. .1 !i ,
i & & & & i i, 'ilV i • i
I i" 1W ., • ," ~I
i. i i., .. i i ~ li\co !!, I
468 !J, 471 tJ. i 8 '1 414 !! 477 tJ.
l:l
8 Jl. .t
8 t!:. !J !J 8 [3 !J 8 [3 ~ £::, 8 8 8 8
~!l t{J:a ~ ~ ~ 1: rJ;;


I :a 1.& •
.1 ~ • • .' • .& ~ Ii i i
'ik .& I.I\~ 111 i .'
8 i [5, tiJ i .& 415 !! i 8 11
469 !J, 472l'l 8 478 tl.
.& i 8 ~
8 1, £::, 8 8 ~ ~
[3 £:, 8 8 £:, 8 £::,
fJ. r3; r:J;; ~

-
.1* I. i: .. ..
1 M ~ I- J;. Iii .bl .&, .I. A I
~ .I. CO 1 - ~ ... Ii • tU
i ,i t;, 'iY i, 'ill .I. i. 8 'it
470 !! 473 6. 476 tl.
iLl \!V i 8 i 419 !!
£:, Ii 8 8
£3. .i ,f3. £3. {'::, ~ liJ 8 £3. 8 8 \!I i. 8 !!,
~ ~ rJ;; ~ ~ 91

90

92

93

Mat in dou~ mutari cu turnul

Mat in doua mutari cu turnul

I , .

j,~ii ~

.t ,. ,i ,

498 t.

5016

495 ~

49.2 A

I. 'ill' i.. .i • ... IJ i

i ,.

• .t. .. s .l ~~,

lis

t!, 'it 502!1

11lf 1

~ ,1

~ .. i 493"

... "

49911

1. 496 ~

i • 1

1 I:;a, ,I. .I. ~ .I. 'iIf if I

S03 ,.,

I

II.

! ~ 5006

1. • 8 •
1.1. 1 ,I
494 " 8 8 it!J 497 "
8 tu!'3:, ~ 1 I.
t!J l:t~ ttJ 8r3i;
~ 'iW 8
Jl.a ld

94 95

Mat in dou~ mutaricu calul

I. 'W" •
• .l .l .l.'
1.
510 A ifd 4 513 A
~ 1.
~
8~~ !iJ~~8
Jit 'i' .tl Mat in douA mutari cu calul'" i 8 tt1

'" .l 5066

96

504

5056

"V/Ii
• i
i
• 48' I.a
8.1.
8 ltJ 8
8 ~ .,
.t 1Y

Ai.

fiJ'

• 8 8 507 tJ. 6 ~

CD

8

Ii

i.
1. , ... , ,
'" , • • ,
~.'CDil.a i • 511 A ,i i 4
SOB tJ.
8 tD 8 ~8A ... ... 8 8 ~ 514 A
8 fj 8.t 8 'tJ8 I .bi 8 i
88 8!J~ ~ '\4Y ~ rb 1::t
~ rb ~ g lLl~ "if r:lJ .'1. •
i i i .I. lLl
li:1 • •
l{) i'1W 'ii' .l.W • "
509 a 512 A
~8 8 ..t _,i £::, 515 A
, 8 .. 8 ~
888 8 8~ 8~ [::,
:1. rJ;; Ii 1:1 ~ ctJ.t;i 97

98

Milt in doua mutllri cu calul

~ A 5256
A~1!f
!J
I~ ~

'if
~ A.
i I ,
523 '" ~ 526'"
~,
• ~
~ ~
rtJ Mat in doua mutarl cu calul

I •• I. ~
A'ii' i • & ,1 .:t~
A , 'iV&A • .,t
i ~ ~
5166 5196 8
81:. ttJ
~ ~ 'it' .1.8
!J 8 8 Jit8~' j" I 8 .I. A 8
~ ~ rj;) .I. 5176. A 5206
.I. 4::\ A
,fr .I. .I.
4J ~ ..t
r:j) *. I 1*
'if .I.
, ,j. ...
, .. .i.
8 , ~ ~
~ liJ ~
[:'8~ [:,
~.Q &t •
, i.tA
.I. i,
I .:t
iii !J
'i'~
~8 ..t 8 8
~R .f;l .I.

A .I.,

• 8 8 8

rj;;

5216

524'"

.I. & .I.

99

Mat in doua mutari eu calul
i. i.
'i!t'J.. , A I A .i.
11'iW l1J j_ i t'::. ltJi
, 528'" ~ 531'"
., 8 " ~f::,
t!:, t'::. ~ ~ f::,
t!:, ~~
g_ 1: r3; CDI,iI1~

.t
ii. J..ft1 ,i, •
£. i , ,
.l .l 5296 etJltJ 532'"
, ~ ~ ~~
~ 80. 'if 13:.
!'!:, [::. [::.t!:,~ [::. 'if !'!:,l!:J
a.~ El ~ ~ Mat in douli mutliri eu nebunul

5376,. tLl

,_ 1.

1 8 ,

~

8

I:l ~

5346

.t

1 13 I

I~ i ~

I a
A, A 4 " 1..AAltJ .t
, 1...l I.
5356 11 8 , .;, 5386
8 ~ I 8 .l £l:, ttJ 8
[::. 8 ~
~8 ~ [::.
fi t:Ji; I:l ,11 ~ ft) .t.. ~ 'if
i 1 , ,i ,. ' ,
, ... - .ltD" Ii 'if'
, ~ & , ~ j, , ,
530.:\ 533'" 8 8 539.:\
f::, 4.J 'if 8 ,
8 ~ ~ 8~ ~
88 8 8 888 ~8f::, ~.i. Ji.8r:i;;
hi. C;;; ld. rj;; 1:1 100

101

Mat in doua rnutarl cu nebunul

Mat in doua mutari cu nebunul

I if ..t
•• i 4. .10 • .I. , , , i ,
.t. ~ i .t.~ 4' .t .:t
..i tLJi ~ I 8 , .& ~'i
5406 5436 546,&
~ ~4 .t 549,&

.~ l3J 111 8 ~ riJ
!'!, ~~8 riJ ..i !!,t:, !'!Jt!:,!'!Jl3:,tjJ8 t!:, 8 t::,~
I:l cj;; ~ltJ.,t'ii~ .&i 102

5416

• 'if ~ 1.
,. • ,.t • i, ,. , .. j
~ ~ .l j ..
5446. ~8j 547.'& 8
550,&
~ ~ ''iY
8 8 ..t 8 888
: 1i~ .:t ~
13:, .t
8~~ ., . , j
"'j , 1.~ 8 , ..t
54.26 5456 548,&
, 8 ~ 551,&
8t2J..t ~ ~
8 8 8 ~ 8
~ .:t 103

Mat In ,do·uli mutA'ri cu nebunul

II

_6 '\We'" - ',,1, ,. " .. .1tlJ

,

- 555 f1

.ti..

552 f1

~ fJ

~~~ ~88 t1 ~ ... g~

Mat in douli mutAri cu picnul

.. &tt1 558 f1 1* •

561 /l

1'iW Ii I. .-
.. tiJ .1, ..t i, , i Ii CD
i ~ • • , • ~ • £::,Jl,.
• '553 f1 • .~ " 556 n 1* Ii 559/l 6 ,
• £::, • • /jiLl 8 1. 56.26
£::, 68 8 ~ £5 8 !2
8 8 8 fj !'!:. £:, 8 ~'t!f 8 8
~ri; ~ U §. ~ 11 ~ rJ;
.i. 1. .1.
1i. i • i i,'1!f i
• • i & &ltJ & 8 1...
• " Ii • Ii!, rt; 560.1 ,i Cjj
554 A 557 c.. K 5636.
!"!:, 8 - ~ 8
~8 'ii'etJ 8 I 8 .ti 8 8
8 8 8 8 'iV8 !'::, 8 8 8 'it
~ ~ ~~ 'll r3; 105

Mat in doui mutiilricu pionul Sa ca~ligi un turn

- • .-
i. ~
'iii .t • • •
j, • j. i. !!, • •• •
Il ,. • j, fLl ~" "
564t.. 5676. 570.;.
ltJ ~f1J 8 !J !!, ~ !'!:, ~!!, 573 .;.
!!,
j, ~1Y ~ ~ t!J
t::, I 8 t::,
rj;; I:\t? ~ lit I 'ti' 9rJ.t. ~ • •
~ A 4:J ,I j.j.j,j_ , ~ i. .i
.i • 'lD , 1.. &
568 t. .t. 571 .;. t::,
565 t. I. 574 ....
8 ~
~ t::,iJ., ~ ~
88r:lJ 8~ 'iN ~8 r:iJ 88
rj; ~.i I.
... " " , .I. " "
, , • .. ..
8 £::, &1.8 & I
I. 5666 569 t.. 8..t 57.2 .;. 575.;.
~ ~ .. 8
~ j, i. t!:, U ~ t!J
~ f'::,rt; 8 ~ ~8~ a8tJ
~ r;t; 106

107

Se cili1}tigcl un turn Se cjh~tiga un tum

••
.Il • • 1!1
i .I..i.1i' i",.1. , "
... .l • ... i i ,
.l j !'::, ~6!'::,
576 tl. 5798 ~'!'::,t'!J 582 ... 585 ...
, ~
~ 8 t5 j
8~ f'!o 'if' ~ ttJ!'::, 8 j;, 8
1i' .tl ~ .:;;t~~ ~I I iri. .s
1& , .& i j , .. I 'if , ... .t
.& i -
, , , 'if .t. i
i .t. .tt , 8 j,
577 tl. 580,1. \Ii 583 ... 566 ...
8
8 ~ 18 8 8 Il 13 8
8 !'::,rJ; t5 8 81'!J 8 8~ t5 8 liJ&t8<&t?
II 'if~ rj;; ~! •
.t", .t. i j ... .t j: .i 8.t.i
i a iA i , i ,
. .t ... 'ir ~8
578 tl. 581 tl. 584 ... 587 ...
~ 8 1!V
t2J tl ..t. liJ 8
88 88 ~ 8 £::, 'fiJ88t3:, Il ~ t5 t!,8~
~ ~ rl; ~ ~ Il rJ;; S' ~ Ii
- 108

109

,-

1.

, 1,

&

..t .1.

~ ,1 , .I.,

• , .t.1

·Il 'ifi ~J..

~., I::,

~I::,I::, t{j £:'8

t't ~ ~

590/',

110

Se cii§tiga un cal

Se C8!itigi un cal
I- ~ II. 1.
• • &1W 1
t2J • 'if &
5881l ,1 591 It..
~ ~ I'!:, 4tJ..
ltJ,i., 8
~ ~ . ..t
~ Ii ~
-
I 1.. ..ta I 1.. ,I
& .1 & • .1 • 1 I.
,

III • 'if 5898. .II 592 It..
~
lIJ Cd
~ 8 8 ~ [':, £::, ~ ~ 8 ~ 81i' 8 8 8
~ j, rtf llJI:1 Mt{j~ 1iit1~ ~ .1

, • .1

• &

,.,

tlJ~ £::,

'It 8

I. 'iW .. 1. i.

, & & •

•• i. •

J. 1tJ 8 ltJ£::,

888 88

~ ~l¥rtf lil.

595 A

596 A

5·9'7 ..

18

• .Ie
I
.1 , &
;t Ii! ., •
• tiJ
I A £::, ~ i
8 8
£::, ~ £::,iJ"
lil. j, 1I ~ 598 ..

I i.ti.

'aliA "1

. "

£::, 88 .8 ~tO .c. ..t

111

Se c.s!itiga un cal

600 f}

112

603 ~

Se cihjtiga un cal

...... ..t.

" , , , ,i

,_

tiJ~ 888iL 8!'5£::' &t 'ii~~ fl

: .i. ..

I" _.i,i

.. 1.1

.& 8

8 ,

8 £::,

'if ~£::,£::,t!,

j. a~

609 . tiJ .i.

. '1' .. I I I. 1: ....
-
1. 'ifi i i 1.
" " " . • i j.
Il ". " " & j., , i ,i
~ 'ill &,~ 8 £::,
601 A 604/j. 60'7 ~ 1610 IJ.
'ii i £::, 8
8 8rj; ~1i' £::, /}, li:l.
/3:, 8 f3 8 8 £!J 8 'if£::' 8 £::, ~i, W8 £::, 8
~tLJj, s~ a .Q~ ~ ~ r3;11 'it i Ii i
" " & ,i & , ,i , i, & Ali' " " "
,
I' j,i ill} & i i
" £::, .. '60B IJ. ,
6026 60511.
4J ~ t:,j, £::. ttJ 8 611 A
8 8 1'3:, 8 8 ~ctJ iL
8 !3, 8 ,.8 8 l!, 8 8 4t 8 £::'~13 8 8 'iY13 8 8
q-;; a l:1 'iW~ Iii ~ ~ R ~ 113

Se ca,tiga un nebun

ClJ

!'3,!'!:, 888 gliJ~1f~.,t g

114

61.2 IJ.

i.e 11k Ii ~j_ j,

~

6151J.

Se ci§tiga un neblln

• '* •• 1,618.1.

6216

I I, " ' I •
' :
g ,i .~ i • i .:t i, , i ,i i .I. , i
,. 1 'if '1i'
,1 4J '1V . ..t • • ..t 1M'
6113 A 61'6/J. 8 6,19.1. 622.1.
68 1. [3 .I. ~ 8 ,i.
8'iY £::, 8 tD 12J. 8 ttJ 8 8ttJ
8 8 !3 t::, 8 f!:, £::, [3 ~ 8 £::, 8 ~ 8 £::, £::,
a. rJ;; :t j"iY~ ~ ~ .bt ~ g 'Ii' ~~.I. ,I,
,I i " • " .:t. 1ti ''ilia! .l j" I' • . .t .,
.I. .I. 8 • .&. j_
~,j_J:. 614.1. • , 6171J. 620 ti ~
8 8 ~ 11 623 A
8 ~ £::, £::, tD'iit~ Alb
{':, iJ,8 !'!:, 8 [3 8 8 8 [3 8 8 £::, £::, 8 ~ !'!::,
~~ ~ 11 g~ I ~
"

• .&.

I .

115

116

117

Se d~tiga un ne'bun

1* ~.j_ i I"i "ii, • tiJ

A 636A

8 88~~ ~8!'::, ~ttJ~~~ ~

Sa cll·lltiga dlama

642'"

645.

i. .. * " ,

, A ,i

" 8 i!'3, . 'S39A

ilLJ 1i'

"Wi

t!,l!:,8 812.

1iI U~

• 'if.'" I ,.,., 'iii

,i ..

/3,"

8 .i..

tLJ

88 tjj!18t58

~ ~'if~J. S

.4. I i .1 i

8 4J~ /'3,/':.,~

~ ~ rt;

..
,i i 4.t.. i i i i •• , i i .. i
.B. , 1i i i i .t I ,., llJ ,., 'iIf .,
637 A .:6. ., 1W ,. l!:, 640,1. 643'" 13 8
646.
8 8 fj • &
8 CLl 8 {2 tD 'jiVi¥ I
t:, ~ Cjjl'!:, 8 {2 t!:, ~ f"::, .i, 8 l::, 8 !'!J 8, it [::, 8
~'iY Ii ~ l::tliJ 'it I:l q; ~ q; U ~ \t? , .,''i' i l!:, .&.., I'::,

4J

8

"li

:!ll

H8

638 A

iii,

i 1!V . .t

i, i i ctJ '641 A

8

88 881'3

lls~

.. , i'ilfiY i

8

I. I

647.

'if... i. IS i, i i ill

'Wi .t. tD •• , 8

.;,

ttl 8 8l!:,~8 i:i\tl

119

Se ca§UgiiJ dama

Se c4§tigi dama

i. .i. .1.
• • •
,1 .tl.&~
'if " ., ,
I 8
'iYtLJ j,
8 8 8 8
~ ~ 1d !. .t. A I .1 6. ,i

1if • Ii ,&,

'" ,.

~ 8

1354 A

648 A

'it .t *

~ .;t1"etJ , 88

"

6576

£:, s.

888~ £:'88 ~ ~ ltJ~

I

_-- ~ 'if
11 •• 1. - .
i,\W 1. i i •• .... 1. " i .t .i
• I.a ,i i ,. " i 11k I .... " i •. i
.. " • .A, i 8
6496 '652 A 8 '6556 Ii - 658 A
I 8
8 f'JtzJ8 f'J ''if 8 tiJttJ t=, 18 8
'if 8 J;,,8 8 8 8 8 8 f'j 8 tD8 8~ £::,
~ rtJ ~ ~ I~ ii.'iY ~~


_'&..t
! .-,. i .• I. 1 '"
, ... ..t. ... i " ii, ... .. 8 ~ i
,I. • • ! .& 'ifiY \Iii ... ...
8 i • ... ;l ,.I.
650 A 653 A 656A
8 t!, ,i 8 • 8 8 ~ 659 A
I;i £::, j!" 'IV t!,t'iJ
~''iV ~ 8 8 8 8 £::, 8 ~ 8 l!:. 8 .t 8 8
.a~ J::l ~ ~ ~.t .b! g ~ 'It 120

121

---11"-'---

Se cAljitiga dama Se cliljitiga dama

.4t.t. .~ i " a I.
& ,.I. • • 11.& .t. , ,
,. .,. i'" 111 , • , • I.aA , ..
~ ~ ~ .. 666 ti . ~ ~.
660 A 663 s 669 A
ftj~8 'iV !J t:, .~ t3:, 8 8
/5, tLJ t:, ~ 1f 8
t3:, 88 8 b ~'i' ~ 88 'iii' 8
I;i 'ii~i. ~ rJ;; ~c;tJ ~a rJ;;

-
I;i • ..t 'iii 1.1 ..t ..t I
i i"'~ .... , i &6_t" " A' .. i..l.l
~ ., i. • I 'lD' " •
A A , tLJ I.a lLl
6618 6648 6676 6708
tLJ 8 tiJ8 8 I!&~ .I.
b ~ 8 8i. ~ 8
!1 888 8 q; 888 8 888 8!'3:,~
&i:'i'~ ,~ I;i 'if litrJ;; ~ltJ~'if J.d.\!(


.I j_ .i *
.1.,"""" ' , .l.t'ik .l 1'U
, .t .l , .l
£::. 662 A , & 665 A 668 ti & ltJ 671 A
~ 8 tLJ
t::,!J;., 8 I~
8 ~8~ t::.t::. !J;.,8~8 888 888
1:1 i.'it~ ttJl::!. Ii ~1Y<;t> S 'if ~ Il l:l~ 123

122

Se ca~ti.ga dama

I.

• •• .tAl. I. .t. 'ii'
, • " 1 , ,. I , ,I. ., II • ,
S i & ,. i ,. i ,i
~ .~ ~ ttJI. ,i ['I., .£,
672 tt. 675 L'I
~ 8. ~ 8 I 8 ~
it 8 iLJ ~ 8 13t[J
8 ~ 8 8 t::, 8 8 8 ['I., 8
~~ ~ 'if ~~ ~ j" s~ II 1 *

, ,I II

,1', 1

• , ltJ " 673 6.

8 8 8 . '

co 8s ['I., 88iY

~ r3J

.,

., " .

124

.. ' II. .,

~ II ~ &

8

88 888 &tlh:tiY~ &t

I" -I

& 11k

i 'if ,I 4 II.

6748.

,I.

676 L'I

. 1

&1If

''.Il •• 'fi'

8 8 8 8ib

~ .i.l:1

.1.

677 tt.

• .t .& 't!Y

8 4:J 8~~

I.Q .Q

.i. •• .t .,

678 ...

679 ...

680 ...

1.. ••

• •

ltJ •

., "liJ 'iY

8 r:J;;8

88 8 'if

~

681 A

"

• 'if

t[J 8 '

8£:'88 888:

~ ~ ~.tlLJ.!d.

1682 ...

.i. ..

.. " . " .

,

1683 A

\IV ['I., ,.

.t ~.'

liJ~

888 888 :a ~ r;b ~~

125

I i. •• .t ii" • 'I ,

, ltJ. 8 6B411.

I ~'i!f 8 81

88fi:,~'VJifi:,

~ ~ ~

685 ll.

• .i.. i & ~ • i.At "1 ,.

8 8 8

8!J~~

~ 'if~ ~

., ,.

ltJ 8 ! 687 II !JJ..

~

~

_'.

,. ., 1fV

,i, lifi 688 ll. 8

..t.
~.t ... & • 'iii ~.
.I. a a
.I. ,. 686 II
689 t1
8 8
'if 8 lfj. ~
~ !J 8 8 ,~8 8ciJ8
fJ. rj; I : Se cAl$tig~ dama

.I

,. . 1.&1. "'iV' .II, 8

I ."

" i

690 ...

693 ...

8 llJ

8atOJk. 8 !J ~ -=fl~~ _ ___J

8£ 'f'l:, 8

R

:I 116 ..t. ,'.
~ . .t , ,i , , i
i A
.
• ,691' ... ~ "
1'3:, " 1'3:, £3:, 8 , ~ &94 ...
8 8 £3:, .... 8
8A ~~ A 8 8 8
.tl .§ U ~ &! i i. 'ii'
& & A .I. ,i .,
, , • , .i.
8 8 692 ... I , a to
.t. .I. 8 695 ...
8 lit ttJ £:, , ~ 8
'ti' ~ 8 rJi; I'::. 8 8 '§!J fj
.i ~ Jl ~ 127

--II

Se t:ai.!itiga dama

Se ctllitlga dama,... .t

... .

A, i

. 1. &'

i i 41. ,

.i. i'ill ,i ttJi

~ ~ ~

t:, ttJ

8 ~ 8 8

J:;i 'i'. .t1 r:b

, .i.., 'ilk [j

JL

699/j, I

!j

~ 1- 888 [38[j

~ 'iW\tl ~

1!f . 1 IS • .1 . .t..
.. i , • " iii , " ,. ,., •
, , .. . , ,.. .. ,~ 'if. i .a
~ i, ,i IWi ilD.t. 703/j,
6i97 t1 700 t1 I ~ 7066
[3 iltJ~
8 ~ 8 ltJ [j 8 J. 8
8 8 8 8~ 8 8 ~ 8 [j 8 1W 8 /3 8
ira. IjJ .§ 'iY~ a. Vi ~ a.\tl


.,.. rr.
.t.'i!f .i. .i.J. i. ' 1. I. 'iIr'
" i ,. i i & 1Vi • Iii, ,i ., • i, 'if
- I
,i ,. " , i ,., A, .A.
~ .'i!V if) 704/j,. /3 /3 i
698 t1 701 t1 .I. .t1 707 t1
8'iV t3 ~ i
~ !3, ~ 8 8 8 8
8 8 b 8 ~ [j 8 8 /3 8 8~ /3 8 8 8 8 8
!1ttJ rt; a ~ !:!~ it rj) ~ rJ;;
-- 129

128

Se chUga dame

• 1- i .I. , ,.

1. 11' , &

i

if., ..

CD '

714.1.

8

8

•. 1. .i ,i 11 • AS

~

.. .I .. ,i oi, ,.I. i

8 ~

71i1 A

.. fj .I. 1091'1. ., ~
7112 A
I t!:, • ~~
1f £::, ~ ..
!3 8 8 81 8 8
~~t1 l::i 9;; .I. ,.I. .t

j_i

& 'ill & '.

.=:

I 8

# 88

'---_~ l:l. Iia,

...

.. .I . .I • .1.
.l ,.I. ,.I.~ 1 'ifi i " j_ .l oi
..t .l & ,., • i , ., ~
,.&, 81.& i if ill 716 A
(10.l'l. 713.1'l. 81!d8
~ !3 tiJ~ !3 8ltJ 8
8 8 1Y 8 8 18 'if £:, 8
Xl W ~ ~ 1 .Q t1 ~ 130

L..

--

-.

iillifiJ.

,i ,i ...

.tllJ

ttJ ~

88t::, 'iYt::,88

~g lJ

i ~.I. 'i!f 8 £:,

8

~a.

7171'1.

• I. , .

.... ,

,i 6 WI .l~

7196

131

132

SO:LUTU

.

Nivelul1 de lnstrulre

1. U1a8#

2. U~a8# 3.1.gc8# 4.i.gha#

5 .. 1.ga3# S.i'.gat#

7 .. 1.gIl8# 8.1!.gxa7# 9.1.ga1# 10. Ul:a4# 111.1.I;1:g8# 1:2.1Ji:e7# 13.1.9f7# 14.1.9h7# 15.1.9g8# 16 .. 11.'tbg7# 17.1.9a7# 118.1.9f1# 19.1.9c3# 20.1.9c8# 211. 1.Wf3·# 22 .. 11.908# 23 .. 11.9g5# 24 .. l' .VBc6#

25. 1 :908# (Nimzovicl - Alap.in. Vilnius 1!914)

26.1.Y9g4#

21. 1 .. 9xf7#

28. 1.i!lxf7#

29.1.&f3#

30.1.Yl\I'b3#

31.1.~5#

32.1.Ag2#

33. i.Af8# (dlntr-un stu diu aJ lui Kubbel, 1922)

34.1.ii.c3#

35. 11.J.xf6#

36.11.Ag6#

31. 1.J.e 1# (Anderssen - Kieserilzky. t.oncra 1851')

3B.1..i.g5#

39.1.Ab5# (Sleinifz - Schlesser, 1863) 4(1. 1 . .1116# (Tarrasch - Cigorin, Sankt Petersburg 189'3 - 0 linie de joe) 41.1..i.fS#

42.1.06#

43.1.~c2#

44.1 .. ~g3#

45. 1'.tl.xf6#

46.1.tld6#

41. 1.~.g6#

48. 1.~g,7# (La Bourdonnals, 1833)

49. t.~b6# 50.1.~g6# 51.1.~el# 52. 1.~g5# 53.1.tlfS#

54. 1.~h6#

55. 1.b1# (dup1! problema lui P. Morphy) 56.1·94#

57.11.06#

58 .. 1.h6#

59.1.15#

60.1.f6#

61.1 gxd1#

62.1 ifle2#

63.1 Y3'h4#

64. 1 gtl'6#

65. 1 lllxh2#

66. 1 fi'xf4#

67 .. 1....~c3# 68. LJ'tc3# 69.1...~f11#

70.1 Ab5#

71.1 f5#

12.1 8a4#

73.1; .fJxlg3#

74.1' Ah4#

75. 1 ~g5#

76.1.. . .1f1#

133

77.1...~f4# 78.1 ... Hb4# 79.1.gh3# 80.1.gb4# S1.1.ge8# S2.1.~f5# 83.1.tre7# 84, 1.il.d5#

85. 1.'ftd4#

86. 1.~d6# (Keres - Arlamovski, Schiavno Zdroj 1950)

87.1.4f7#

88.1:fge3#

S9. U~g7#

90. i.il.f5#

91. 1.~d6# 92.1.ab2# 93.1.c8W# 94.1.ad8# 95.1 .. b8~#

96. 1.ad4# (Nimzovici - Rikgof, Piamu 1910)

97. 1 ... t9'h4# 98.1 .. .,a,c6#

99.1 ... Hd2# 100 .. 1...~f3#

1 01. 1 ... ~g4# (8ogoliubov - Monticelli, San Remo 1933)

102 .. 1 ~f3#

103.1 Hf1#

104.1 We1#

105.1...f2#·

106. 1 Ae5#

107.1 fuc.h2#

108 .. 1 . ..1!f4# 109.1.~g5#

110. Utg4#

111. 1.~ce4#

112. 1.~d2# 113.1.il.h5#

114. 1.~xe5#

115. U'bg6#

116. 1.:Bg7# 117.1.gh5#

118. 1.~h6#

119. 1.il.b5# 120.1.~d5#

1.21. 1.~g5#

122. 1.Hxe2#

123. 1.6a,7# 124.1.Hf4#

l' 25. 1.4.g!3# 126 .. 1 .. be5# 127.1 .. ti'd5# 128.1.b8i\Y#

129. 1.~f3#

130. 1.~c6# 131.1·"95#

132. 1.dS~#

133. 1.~h6# 134.1'.H84# 135.1J~h6# 136.1.il.g5# 137. 1.~f7# 13S.1.,a,f4#

Nivelul 2 de instruire 139. 1...Wxh3# 140.1...Wg2# 141.1...~b2# 142. 1...f!.xa3# 143.1 ... Wc6# 144.1...ga5# 145.1...Ha1# 1146. 1...:Bxg3#

147. 1 il.g2#

14S. 1 f1"# [sau 1 ... fu!#)

149.1 We6#

150. 1 gxh1~#

151. 1.Hc7+ ~d7 2.Hxh2 +-

152. 1.g4+ mxg42Jna2 +-

153. tJib5+ ~c6 2.'9'xh1 +-

154. U\b7+ r;t>b3 2.ha6 +-

155. 1.il.xb6+ ..t>eS 2ba5 ... -

156. 1.~b6+ r;t>d4 2 . ..t>xa7 +- (dintr-un

134

studiu al lui Troi\ki)

157. UNxe5+ 1:9'e7 2.'9'xh8 +-

158. 1.He7+ ge7 2:f~xbS +-

159. 1.Hd5+ meS 2.9'xaS +-

160. U~'eS+ ~h7 2.6xa4 +-

161. U~b8+ DdS 2.'ftxa7 +-

162. Uig3+ ~f7 2.1:9'xd6 +-

163. 1.ixd6 Wb6 2 . .bbS +- 164, 1.ge1+ rbd3 2.Hxf2 +-

165. 1.il.dS ge2 2..baS +-

166. 1.Dh4+ rbg8 2.gxe7 +- 1'67. 1.Wc4+ rbg7 2.:Bxe2 +- 16S. 'I.ad1 +-

169. 1 ... he3+ 2.af2 hg5 .+

170. L.ti'el+ 2.r;t>f1 'i!ixh6-+

171. 1...Be5+ 2.r;t>h1 Bxa3 .+

172. 1...ti'b5+ 2.r;t>e1 'ft'.xd7 .+

173. 1 He6+2.r;t>f1I 'Bxb3 -+

174. 1 Ha2+ 2.gf2 ti'xb1 -+

175. 1.tia4+ 1d7 2.1:9'xe4 +-

176. 1.WxeS dxc5 [1 .. .'~c3 2.~f2 +-] 2.:Bxf6 +-

177. 1.ad3 +-

178. 1.WbS+ e6 2. tixh5 +-

179. 1.9a4+ ad7 2.'flxe4 +- 1S0. 1.~xe6+ me8 2.flxe5 +- 181. 1.tieS gb8 2.W1xc4+- 182.1.tib3+ Wh8 2.6xb4 +- 1S3. 1.gbS+ ma7 2Jt8xb6+- 1'84. 1.'9'xe5 dx.e5 2Jb:d7 +- 185. 1.bf5+ cotf6 2.J.x:d7 +- 1S6. Ufg6 +-

187. 1.Hh5+ ~e6 2.YNxa5-t- 18B.1.gxdl +-

189. 1.f4 +-

190. 1.We4+ [sau UNd3+)1 ... mg8 2.6xd4 +- [sau 2.gxd4 +-]

191. 1.1f6+ r;t>f8 2.be5 +-

192. 1.ge1 ti'xa2 2.gxeS+ +-

193. 1.gxe8+ gxeS 2.Rxe8+ +-

194. 1.Wd7 +-

195. 1.e4 +-

196. 1.:Bxe6 Wxg6+ [1 ... bxc6 2.'lWxe8+ +-) 2J~x96 +-

197. Utf3 +-

19B. 1.6c3 +-

199. i.gh2+ mg8 2.'f9xf3 +-

200. 1.ti'h8+ me7 2.ti'xd4 +-

201. 1.hh7+ ..t?xh7 H:'xfS +-

202. 1.ag6+ ~xg6 2.'9'xd4 +- 203 .. 1.geS+ ~xeS 2.exg7 +-

204. ibf7+ c!>h7 2.Wxf8 +-

205. 1 J~e8 +-

206. 1.ge7+ li:b.c7 2.Hx.d4 +- 207.1 .e6+ he6 2.ti'xa5 +- 20B.1.aa7+ r;t>xa7 2.exe7 +- 209. 1.11.5 +-

210.1.(\d7+ c!>gS [1 ... gxd7 H~e8#) 2.~xc5 +-

211.1b:f7+ r;t>xf7 2.1:9'xd8 +-

212. 1.gd6·+ ti'xd6 2.hd6 +-

213. 1.:Bxg6+ hxg6 2.1:9'xd7 +-

214. i.Dba+ It>f7 2 .. ti'xd7 +-

215. 1.ft:le6+ r;t>g~8 2.'9'xf6 +-

216. 1Jib5 +-

217.1 ig3+ 2.r;t>xg3 ti'xd1 .+

21S. 1' id4+ .+

219. 1 d3+ 2:f9f2 ,bf2+ .+

220. 1 .. .ac5 -+

221. 1 .. .ae3 .+

222. 1 ... ~b6·+

223. 1 .. .ag6 -+

224. t...J.c7+ 2.~g1 hb6 .+

225. 1 ~f3+ 2.1:9'xf3 "xf3 .+

226. 1 ~f4+ 2.mh2 ~xd3 .+

227. 1...flf3+ 2.Wh1 ~xd2 -+

228. 1...h4+ 2.r;t>xh4 ti'xf2+ .+

229. 1.id2 +-

230. 1.f8fil+ wg7 2.~xe6+ +- 231.1.f!.f8+ Hxf8 2.exe3 +-

232. 1.~e6+ coteS 2.flxc5+ +-

233. 1.il.e5 +-

234 .. 1.~e7+ exe7 2.1:9'x07 +-

235. 1.il.c7+ +- (Atehin - Rubinstein, San Remo 1931 -linie de joe)

236. 1.ih5+ ~d8 2.exe6 +-

237. U~1b7 ti'xb7 2.:Bxb7 +-

238. 1.~e6+ +-

239. 1.ig5 +- [ 1 .. :~xg5 2.V!Jd7# ]

240. 1.~e7+ gxe7 .2.'9'xd5 +- 241 .U';!cM tixc.4 =

242. 1JU6+ d'lxf6 =

1135

243. 1.~fS+ bfS =

244. 1.'i:fd3+ ~xd3 =

245. 1 JU4+ Ihf4 =

246. 1 .Ae2+ 'i:fxe2 =

.247. 1.'i:fg3+ 'i'xg3 ;: [1 ... l!ixg3 =]

248. 1.e"d1 + e"xd1 =

249. 1 . .ltf3+ e"xf3 =

250. 1.We3+ 'i'xe3=

2S1.1.'i'b8+J [1.~e8+?1;l!lg8 (1...r;t;h7? 2.V!fg8+ =) 2.'~e5+ <J?h7 3.'~e7+ 'eYg7 4.'~'e4+ ~g6+1 5.Wxg6-+-1;l!lxg.6#]

1 ... fixbB=

252. U~'e1+ <;f;>xe1 =

253. l..J!:b6+ 2.~xb6 ::

254. 1...9e6+ 2.9xe6 =

255. 1.hb6+ 9xb6 =

256 .. 1.r;t;h11 [1 . .bc5+? <;f;>xc5·+] 1 ... fixf2 =

257. 1 fi93+ 2.fixg3 =

258. 1 flec6+ [1 ... c!iJdc6+ "')2.bxc6

~xe6+ =

259. 1 ... ge1+ 2Jhe1= 260 .. 1 .. Jtgfi+ 2.'i:fxgfi =

261. 1 IDcg2+ 2.fug2 = [2.~xg2 =]

262. 1 ge3+ 2.flxc3 =

263. 1,J,xe4+ <;f;>xe4 =

264. 1 ... .E!g2+ H!Jc:g2 = 26S. 1 . .E!e2+ '>Pxe2 ;:

266. 1.eglS+ 'ot>xg5 =

267. 1 :en Wxf2 =

268. 1 . .E!d fixe1 =

269. 1.'1'918+ ~xg8 = 210. U!:xa4 gxa4 ;:

271. 14195+ IPea 2.gd8#

212. 1 . .ltg5+ '>Pc7 [1...Q;leB 2J~dB#1 241d8#

273. i.heS+ <;f;>b6 [1.t;!j>d7 2J!c7#] 2 . .ltc7#

274. 1.~e6+ IPga 2.~g6#

275. 1.~f6·+ <;f;>hB 2.~f7#

276. 1.~c6+ IPeB 2 . .E!d8#

277. 1.flf6+ <;f;>f8 [1...<;f;>dB 2.i.xe7#j 2.he7# (Steinitz - Pikhal, Viena 1862) 278. 1 .. ~e7+ <;f;>hB 2.~g6# 279.1.hxg6+ wgS Ulha#

280. 1.~g5+ '>Ph8 2.gh7#

136

281. 1.ttJe6+ Q;le8 2.gd8#

282. 1.Q)xf6+ <;f;>f8 [1...'it'h8 2.gg.8#) 2·g98#

283. 1.gxhS-+- 'it'g8 2J~h8#

284 .. 1.hxg6+ ~g8 [1 ... 'it>xgB 2.,ae4#] 2 . .E!h8#

285. 1.~xe5+ 'ifi>e7 [1...~g7 2.9f7#; 1...We6 2.'i!Jf7#]2.~f7#

286. 1.J.e6+ Wh8 2J~g8#

287. 1.~f6+ <;f;>hB 2.gh4#

288. 1.ttJ'96+ fbf7 2A:lxhB#

289. 1 ... flc4+ 2.we2 [2.<;f;>b1 ltla3#) 2 ... ttJ a3#

290. 1...~f2+ 2.Wg'1 ~xh3#

291. 1 ~h3+ 2.wh1 t7g1#

292.1 J.b4+ 2.Wt1 (2.<;f;>d1 ge1#]

2 .... .E!ei#

293. i .. lll93+ V;Pg1 [2<;!j>e1 l::if1 #] 2 ... .E!f1#

294. 1 ... .[\d4+ 2.We1 ttJc2#

295. 1.<tlf6+ <;Ph8 Hih7#

296. 1.gxf7+ 'i!1h8 2J~ln7# 297.1 ... hf3+ 2.Wg1, .E!h1#

298. 1.~e1+ Wln8 Vllxg6#

299. 1...~f2+ Vbg1 fihi#

300. 1 .... <tlg4+ 2.Wg'1 i:h2#

301. 1.Y!ia6+1 bxa6 2.Ac6#

302. i.Y!ixa7+! Y!ixa7 2.~xc7#

303. t .. ~f8+! )Xxf8 [1 ... l!ixf8 2J!h8#] 2.~e7#

304.1.Y!ixh7+ wxh7 2.llxh5#

305. 1.Y!ig5+ .b'g5 2.fxg5# [sau 2.hxg5#]

306. 1.Y!ixg6+ hxg6 2J!hB#

307. 1.9h7+1 <;Pxh7 2.j.f7#

308. i.WfS+1 .bfB 2.~g7#

309. 1.Wxh7+1 wxh7 2 . .E!h5#:

310. 1.Y!ih7+1 ~xh7 2.~g6#

311. 1.D'xf8+<;P.xf8· .2.gd8#

312. 1:§f6+I.hf·6 2J1.xf6#

313. 1.fixh7+ Wxh7 2.hxg6# 314 .. 1.Y!ixfS+ Y!ixf8 HIxh7#

315. UYxf8+ wxf·B 2.gh8#

316. 1.1Mfxf6+! exffi 2.fue8# (Alehin - Opocenski, 1925; cu culori inversate) 317.1.997+ flxg7 2.~h6#

318. 1.Hxh7+ Wxh7 2.gh1#

319. 1.eh8+1 ~xh8 2.gg7#

320. 1.exh5+ ~bh5 2...lg6#

321. U'e1+! IDce1 2.913#

322. 1.exd5+! Y!ixd5 2.ge7#

323 .. 1.19xh6+! Wxh6 [1 ... ~h8 2.Y!ixh7#] 2.~e6#

324. 1.Y!ixh7+1 ~llh7 2,94#

325. 1.~x.f7+ gxf7 2 • .E!d8#

326. 1.ex.h5+1 gxh5 2.gh6# (Duras - Olland, Karlsbad 1907)

327. 1.Bf7+J flx.f7 2.~e6#

328. 1.ft.xb8+! fub8 2 . .bb5#

329. UYgS+! fxg5 [1 ... WhB 2.'1!¥g7#) 2.~h6#

330.1.~a8+r fluB 2 . .E!c8# 331.1.Wd8+ ~xd8 2.fudB#

332. 1.Wxh7+! fuh7 2.~g6#

333. 1.V9f7+ .bf7 2 . .E!xf7#

334. 1.V9xh7+! Wxh7 2 . .E!h5#

335. 1.V9g6+ ~xg6 2.hxg6# 336.1.e'xh7+ fuh7 2.fug8#

337. i.~f8+1 e'xf8 2.~f6#

338. 1.e'xf7+ flxf7 2.~g6# J39.i.e'f6+! <llxf6 2...le7#

340. 1.9x9S+1 ficgS 2.<llh5#

341. 1.geB+ Wx.e8 [1 ... Wc7 .2:~'xcB#] 2.gxc8#

342.1.e'xh5 gxh5 [1...A.xg5 2.D'h8#) 2 . .lth1#

343 .. 1.V9xf8+! ~b:fB 2.~d6#

344. 1.9h6+! .bh6 2.gh7#

345. i.We8+! ~xc8 2.ge8#

346. 1.e98+ llxg8 2.~f7#

347. 1.Bh7+! Wxh7 2.tlxf6# 34B. 1.9t8+! fufB 2.~e1#

349. 1I...e'f4+ 2.<llxf4 [2.Wh3 exf3#] 2 ... exf4#

350. 1' ... Y!ih4+12.gxh4 g4#

351,. 1...WIl3+1 V;!;>xh3 f2.'ot>f2 Wff1#] 2 .. ...lf1#

352. 1...~g2+! 2.gxg2I()h3#

353. 1 9g1+ 2.!b:gI1 ~f.2#

354. 1 993+1 2.~x:g3 hxg3#

355. 1...'i!Jxh3+ 2 .. g)(h3 gg1#

356.1 ~g1+ 2.ftxg11 fh'9,1#

357.1 Wxc3+1 2.bxc3 .ta3#

35B. 1 ... 9xa3+1 2.wxa3 ga7#

359. t.. .. Wxg2.+1 2.t7xg2 fuf1#

360. 1 ... Bxh2+! 2 . ..ttxh2 Q)xf4#

361.1 :e-hB+ bhB 2.gxh8# (Euwe - Loman. 1923)

362. 1.e'f6!exf6 2.!he8# 363.1.9xe5+1 dxe5 [1 ... fxe5 2.~g5#] 2 . .tc5#

364. 1.Wa4+! gxa4 2.c8~#

365. 1.t7f8+! .E!xf8 2...lg7#

366. 1.9xfl61 gxh6 2 . .lth7#

367. 1 ... 9xe3+! 2.Wxe3 .lb6#

368. 1...fixf1+! 2 . .E!xf1 f2#

369. 1 fic1 + 2Jixc1 .E!d2#

370.1 '99.1+ 2.fbxg1 ge1#

371. 1· t9'c6+1 2..bc6 [2.Wb4 Wc5#]

2 ... .Ad2#

372. 1 ... 9g2+1 2.~xg2 gxg3#

373. 1 . .E!h5+1 9xh5 H~f6#

374. 1 . .E!a8+ Wxa8 2.fla7#

375. 1.gf4+! ixf4 2.e4#

376. 1.ga2+ ha2 2.<tlc2# 371 .. 1 J~1i13+ixh3 .2.g3# 378 .. Ulxb7+ t7xb7 2.~c6# 379. 1.Ih5+ gxh5 2.Wxh5# 380 .. 1.Ie8+ . .he8 2 . .E!d8#

381. Uta3+ bxa3 2.b3#

382. 1 . .E!xe6 9xe6 2.Wg7# 383.1.gd8+ hd8 2.'9f8# 384.1.ga6 bxa& 2.b7#

385. 1 Rxg1+ 2.'ifi>xgi fle1#

386. 1 gh5+ 2.gxhS gh4#

3B7. 1 g,h3+! 2.gxh3 12.<;fJxh3 gh1#)

2 ... l1!h1#

388. 1 l1!g4+ 2.hx94 eh2#

389 .. 1 Jl!h2+ 2.~xh2 [2.@xh2'&h1#]

2 .. :tih1#

390. 1 ... gh3+ 2.9Xh3 gh2# 391.1.ge8+ AxeS [1 ... ~xe8 2.~xfB#] 2:§g8# [sau 2.y,yf8#]

392. 1 . .E!xh6+ gxh6 2.exh6# (VladimirovAgzamov. Odessa 1977)

393. i.ge8+! '§xe8 2.~f6#

394. UUB+ 9xf8 .2.d6# 39'5. 1.gaB+ t7xa8 .2.flc7#

396. 1.gf6+ 9xf6 [1...<;t>h7 2.gh6#]2.f5#

137

391. 1.fuI11+1 c;t.x117 2.9116#·

398. U!xf8+ fufS 2.9117#

399. 1...Hh1+ 2.9xh1 Y!1f2#

400. 1.fue6+1 fxe6 2 . .bg6#

401. U~h5+! gxhS 2.g5#

402. 1 ... Hxe2+ 2.lt?xe2 flc3#

403. i . .if7+ c;t.xf7 2.Y!1e6#

404. 1 . .ig7+ It?xg7 2.f8Y!J# 405.1 . .ig6+ c;t.xg6 2.'1'98#

406. i.Ab6+ axb6 2.He8#

407. 1 ... .ih3 2 . .bh3 ~f2#

408. 1.~xe7+ ~be12J!d8·#

409.1.~d6+ 'l'xd6 2.l\a6#

410. 1.~ffi+ 9xf6 Ule8#

411. 1.~g5+ hxg5 2.flh5#

412. 1.~b5+ exb5 2.~b7#

413. 1.fue5+ c;t.xg4 2.113#

414. 1 ... ~g3+ 2.hxg3 hX95# 415.1 .. :f:1fg3 2.hxg4 Y!1h4# 416.1...~c2+ 2.Hxc2 Hb1# 417. 1 ... ~a2+ 2 .. ~xa2 i.a3# 418.1...~f4+ 2.gxf4 gh8# 419. 1...Y!Jg1+ 2Jug1 ~f2#

Nivelul 3 de instruire

420. 1 h3+ 2.m(1 Y!1d1#

421. 1 95+ 2.lt?xh5 Y!Jxh3#

422. 1 Hd1+ 2.~h2 Y!1h1#

423. 1 He1+ 2.1f1 [2.gf1 VNxg2#]

2 ... ifh1#

424.1 95-+ 2 .. me5 ife6#

425.1 15'a8+ 2.mb1 Va2#

426. i.flg8+ cj;>fS 2.9g4#

427. 1.f7+ Hxf7 2.9h8#

428. 1 JIbS+ bba 2.Y!Jxd7#

429. 1.Hxh7+ <1>xh7 2.15'h5#

430. 1..tf7+ me7 2.Y!Je6#

431. H!h8+ <bxh8 (1...l!Ig6 2.Y!1fS#) .2.Y!1h4#

432. 1.Wh6 Y!Jd5 2.Y!Jg7#

433. 1.tlg5 d2 2.Y!Jxh7#

434. 1.Wc7+ <!le8 2.V!le7# 435.1 . .if4+ 'it'g7 2.Y!1h6# 436. Ure8+ ~f6 2.Y!1e6# 437.1.Y!ld5+ ~e7 2.We6# 438. 1.ih5+ Hf7 2.Wd8# 439'. 1.%,",e6+ I!If8 2.Y!Jf7#

440. 1.gdB Y!1xd8 2.Y!1xh7#

441. 1.9h6+ .ih7 2.ifxg7# 44.2. 1.ge7+ <!ld4 2.Y!1e3#

443. Hld7+ 'it'f6 (1 .. c;t.e8 2.Y!Jd8#] 2.&g5#

444. 1.1c7+ Hxc7 [1...'it'. ~7 2.Y!Jd6#] 2.Y!1f8#

445 .. 1.e1+ gxe1 2.Y!1h8#

138

446. 1. Y!Jf6·+ .teG 2.Wxf.8# 441. 1.g5+ 'it'xg5 2.Y!1f4#

448. um+ ~h7 2.§'e4#

449. 1.~xe5+ dxe5 2.Y!Je6# 450.1...gxh2+ 2.~xiIrl2 ifh4#

451. L.gxh3+ 2.gxh3 Vg1#

452. L.gf3+ 2.tfxf3 §'e5#

453. 1 ... gh3+ 2.gxh3 §'f2#

454. 1...a5+ 2.~C4 §'d4#

455. 1...~f4+ V~Jxf4 [2.~xf4 ~xg.2#1 2 ... ifhi#

456. 1 ... J.h3+ 2.mxh3 [2.~f3 ~g4#1 2 ... §'f1#

457. 1 ... gxh2+ 2.c;Pxh2 YfJih4#

458. 1...Y!1h5+ [1 ... tih6+) 2.c;Pg2 Bh3#

459. 1...~e3+ 2.~h3 YfJig4#

460. 1...Y!1g2+ .2.md1 Wc2# 461!. 1 ... .tb3+ 2.~xb3 Y!1a4#

462. 1.Hxa6+ .ba6 2.'fla7#

463. 1.§'h7+ <;t>xfB 2.f1h8#

464. 1.~c6+ ~a8 2.Wa7#

465. U~d8+ 'it>f7 2.Wf8#

466. 1.ti'h2+ <;t>g1 2.§'h6# 461.1.ti'c1+ ~f6 2.%Yh6#

468. 1.gd8+ mh7 2._gh8#

469. 1.gexe7+ wdB 2J~bd7#

470. 1.~c6+ 'it>e8 2.ge7#

471. 1 . .ig7+ r,!;>g8 2i.d4#

412. 1.1fB+ ~g8 2 . .1h6#

413. 1.Y!1f6+ 9x.f6 .2.'f1f7#

474.1J~h8+ mg1 UHh7#

475. 1.15+ ~h5 2.gh1#

476. 1.Y!1xh6+ [1.l"~xh6+? c;t.g8]1 ... hh6 2.gxh6#

477. 1.~f6+gxf6 2.Hxf8#

478. 1.~g6+ hxg6 U~h11#

479. 1.gf8+ wg7 2.ggS#

480. U~g7 sea 2.gf3# 481.1.gd8·+ 1ea 2.Rxe8#

482. 1.Y:5'f·8+,ijxf8 2Jhf8#

483. 1.'flh8+ ~xh8 2JlfB#

484. 1.'flxh7+ cj;>xh7 2.gh6#

485. 1.197+ ~g7 2.gh7# (Kuzmin - Torre, Bengaluru 1981)

486. 1."'xh7+ gxh7 2.Hxg8#

487. 1.Y!1h6+ ~xh6 2.gh8#

488. 1.1b5+ c6 2J!e7# 489.1.~d4+ ~xd42 .. ge7# 490 .. 1.gfa1 c.!lc8 2.ga8# 491.1.'it'g5 -tlf6 2.Hf8#

492 .. 1 "a1+ 2ixa1 Hxa1#

493. 1 ~f3+ 2.gxfl gdgS#

494. 1...§'xh4+2.cj;>xh4 gh5#

495. 1...gg2+ 2.<1>e3 ge1#

496. 1 ... "xe3+1 2.dxe3 gd1# 491. LJ;lh4+ 2.~xh4 gxh2#

498. 1.~h7+ ~e8 2.gg8#

499. 1.'fla8+ 0bS 2.Hxc7#

500. 1'f7+ -tlxe5 2.fuh7#

501. 1.Y!lh8+ gxh8 2Jb:h8#

502. 1.'flxh6+lgxh6 2.gh7#

503. 1.'f:1fxh6+1 gxh6 2.ghxh6#

504. i.ggB+ gxg8 2.~f7# 505 .. 1.Wb8+ flxb8 2.~b6#

506. i.gg8+ gxg8 2.~xf7#

507. 1.9h8+ hhS 2.~f8#

508. 1.~xd6+ ~xd6 2.~e7#

509. 1.'fl.xh7+ r.t>xffi Vtlg4#

510. 1...~d3+ 2.<!lxf1 ~g3#

511. 1 WlCh3+ 2.~xh3 ~f3#

512. 1 'fle1+ 2.'it'c2 ~b4#

513.1 1f3+ 2.<;t>g1 ~h3#

514. L.'flh1+ 2.'iW2 ~g4#

515. 1 ... ~g1 2.~xh5 ~f2#

516. 1.Wg7+ ~bg7 2.tlf6#

517. 1.~a1a4 .2.~c4#

518. 1.~h8 otle2 2.~g6#

519. 1.~f5+ <1>g8 2.~h6#

520. 1.~e1 g2 2.~e2#

521. V!lg2 h5 2.~f5#

522. 1.~d5+ ~a8 2.~b6#

523. 1...~cxbJ+ 2.cxbJ ~xb3#

524. 1 ... sea- 2.J.c3 ~b3#

525. 1.fua7+ ha7 2.~e7#

526. 1 ... gd1 + 2.'it'g2 <tlf4#

527. L.'§gJ+12Jb:g3 ~f4#

528. 1.Bh8+ ~e72.~f5#

529. 1.Bh8+ ~xf7 2.~g5#

530. 1.geS-+ 'flg8 2.~f7#

531. 1.tla5+ WhS 2.~f7#

532. 1.~e7+ whB 2.~f7#

533. Ubh7+ fuh7 2.~g6# 534.1.~e5+ ~a5 2.lLe7#

535. Uhc6+ bxc6 2.b6#

536. 1.gfS+ c;t.e6 2.1f5#

537. U~b6+ ~dB 2.1c7# 53S. 1.~d6+ cxd6 2..ig6#

539. 1.'§h8+ wg6 2.Jth5#

540. 1.ad7+ ~f8 [1...c;t.dB 2 . .axe7#] 2be7#

541. Vbe6 ~g6 1L.~c6 2 . .1l.h5#] 2.1b5# 542.1.'it'c1 [sau 1 .~c811 ... f1'fl2.hb7#

543. 1.~xe7+ he7 2i.b5#

544. 1.~ e5 2.1g7#

545. 1.f7+.bf7 2..ih7#

546. 1...~f3+ 2.I!IU .Qh3#

547. 1...~f2+ 2.~h2 te5#

54S. 1....lg2+ 2.r.t>h4 193# [sau 2 ... 1f6#]

549. 1 gf3+ 2.gxf3 1f1#

550. 11 'fld+ 2 .. ~a4 .id7#

551. 1 95 2.1h4i.xg4#

552. 1.i.xf7+ ~e7 2.11g5# 553.1.~xf5+ It>h5 2.lLe2#

554. 1.Bh7+ It?f6 2..ie1#

555. 1'Hxh6+ 9xh6 2if7#

556. 1.~g5+ wg8 2..ih1#

557. 1.'fle5+ Hxe5 2..if6#

558. t.§'f'6+ r,!;>h5 2.g4#

559. 1.~c5 b4 2.cxb4#

560. 1.gh3+ gh4 2.94#

561. 1.~c4+ It>b5 2.34#

562. 1.~f6+ <;t>hB 2.g7#

139

563. 1.Wf7+ iLxf7 2.exf1#

564. U~:h5+ .bh5 2.95#

565. 1.f4 95 .2.g3#

566. 1..ib4 h1'f;Y 2.b3#

S67 .1.WeS+ 'it'g6 2.hS# 56B. 1.We5+ 'f;Yxe5 2.fxe5# 569. 1.libd3 Wg4 2.c4#

570.·1 ic6 2 Jie6 ixh1 .+

571. 1 'it'd4 2.libe2 he3·+

572.1 f4-+

573.1 .. :~xe5 2.dxe5l:bd1 + -+

574. 1 .icS 2.Wf1 ixd4 -+

575. 1 ~g4.+

576. Utb3 Wb1 [1...ga7 2.!k1#) 2.mxa4 -+

577. 1.ge5+ 'it'g7 2Jixe1 +-

578. 1.Yge5 .if8· .2.'f;Yxc7 +- 579.1.Wc6 gb8 2.'f;Yxe4 +-

580. 1.exa4+- (1...1:!xa42.1:!e8#]

581. U¥e4 g6 2.t:llxa8 +-

582. 1...d3 2.JLxd3 ixa1 .+

583. 1 .... Wxd3+ 2.cxd3 !!xg7 .+

584. 1...we4 (Azmalparasvlli - Cvitan, Baku 1983) 2.1m Wxe2 -+

585. 'I..J'!xf4·+ [2.JJ.xf4 ge1#)

586. 1...9b6 2J:tf1 Wxd8 -+

587. 1 ...... t:tb4 (Portisch - Gligorici, Slegen 1970) 2.Ji.b3 YBxe1 + -+

588 .. 1.WdS+-

589. 1.WxeS ~f6 2.exa5 +-

590. 1.ftxa5 +- [1 W1xa5 2.ixe6# J

591. 1.'i!ixg4+- (1 fxg4 2JM8# )

592. 1.d3 +-

593.1.gxb2:t [1...t:llxb2 2.t:lla5#]

594. 1....id5 2.ge3 hb7 -+

595. 1 ftxeS 2.dxe5 gxd3 -+

596. 1' Wd4 2.We2 Wxe5·+

S97. 1...~bd6 -+

598. 1 ... ic3 2.:!'!b1 .be5 ....

599. L . .tJe5 2.~d1 [2.t:lle6+ il.f7 H~'f5 ixM-+)2 .. .bh4-+

600. 1.b4 gb5 2.bx~ i +-

601. 1.Axc6 9xe4 2..ixe4 +-

602. 1.V!la7 (Tal - Larsen. MontreaJ1979') 1 ... ge8 2.exf2 +-

603. 1 . .td1 +-

140

604. 1.Y!tg6 Wg8 2.'lfxc6 +-

605. 1.9h5 0-0 2.V!lxh2 +- 606.1 ... t:lleS-+

607. 1:~·xg7+ mxg7 2.ha2 +- 606. 1 . .tJd2 +-

609. 1 ... g5·+

610. 1.V!ld3 f5 2.%Yxd7 +-

611. 1.V!lh5 +-

612. 1.c5 +-

613. 1.'ffxe4 +- [1 ... bxc4 2.'gxf7# ]

614. 1.gd1 +-

615. 1.gx.e6 +-

616. 1.d4 Y!tg6 2.dxc5 +-

617. 1.9h8+ 'it'c7 2.fle5+ .id6 3.9xe4 +-

61B.1 . .tJbd4 We7 2.<~~xf5 +-

619. 1.'ffxb7 +- [1 ... gxb7 2.'ge8#]

620. 1.e5 gfd8 2.exd6 +-

621. 1.g3 g5 [1 ... ig5 2.gf8#] 2.gxf4 +-

622. t.tlld4 Uh6 2 .. V!lxc4 +-

623. UU4 'ffh6 2Jbe7 +-

624.1 ... Ug2+ [1...~e4? 2.~elJ 2 .. 993 exe2+ 3.mh3 hf4 -+

625. 1 ... f3 2.hfl g.xf3-+

626. l..J'!a1 -+

627. 1 ... d5 [1 ... t:llxe4? 2.gxe4 d5 3.~xf8 dxe4 4.il.cS±] 2.Ud3 .ba3 .+

628. 1 gxd3 -+ (2:~xd3 'i'xh2# ]

629 .. 1 ic7 [1...id4? 2.gd6]2.gc6

~xb7·+

630. 1 ... ih6 -+

631. 1...%Ya8 2.0-0 'ffxa5 -+

632. 1 ... %Yxf4+ 2.We2 [2. g;.xf4 ih6#;

2.g;.d4 ~f3+ -+] 2 exd2+ -+

633. 1 9f4 [sau 1 V!Yd4]2.'it'h3 9xc4 -+

634. 1 dS-+ (1 .. .f5? 2.id5+ gxd5

3.tlle6+ Wh8 4.%Yxd5±)

635. 1...c4 2.fic2 [2.~xc4 dxc4 3.W'e4 ~xe3 -+12 ... ~xe3 -+

636. 1.Y!bh5 ed6 [l ... ~xh5 2.JJ.xf7#) 2.9.xf1+ +-

637. 1.'ffxd6+ +- [ 1...mxd6 2.Aa3#)

638. 1.eb6+ ~a8 [1 ... cxb6 2.axb6#] 2.Wxc5 +-

639. 1.g3 'fNh3 2 . .tJxf6+ +-

'640.1.mh1 [1.~f2 +': 1.m2 +-]1 ... 9c7 2.dxc5+-

641. 1.ge5 [1.'~g5?1 g6 2.'fff6 gxh5 3.ge5 00]1...16 2:f\VxeS+ exeS 3.gxe6 +-

642 .. 1 ~d3+ 2.exd3ixd1 -+

643. 1 gg1 + 2 .. gxg1 exf3+ .+

644. l..J:~h8+ 2 . .1h31fxcS+ -+

645. 1 ... a6-+

646. 1 .. Jixe1 + 2.lhe1 9xc2 -+

647. 1 ... ga5 2.V!lxa5 frxa5-+

'648. 1.934 +- [ 1 ... 9xa4 2.ic5# J 649. 1.l\d4+ [sau 1.gxc6 !xe6 2 . .id4+ +-) 1 ... ~xd4 2J~xc7 +-

650. 1.gxh6+ .bh6 2.ftxb2+ +-

651. t . .ia5 9xa5+ 2.9xa5+ +-

652. 1.gf8+ libxf82.V!lxf6+ +-

653. 1.106+ 9xe6 2.exe6.+ +- 6S4.1.if8+ %Yxf8 2.9xf8+ +-

655. 1 . .tJxd5+ ftxd5 2.ftxd5 +-

656. 1..t.a5 +-

657. 1.-tlc6 +-

658. 11 .. b3 +-

659.1.ed8+ 9xdB 2.cxdS'f;Y+ +- 660. 1.~a4 +-

661.1.'ffxb5 9d6 [1...tllxb5 2.lOe6#1 2.gxd6 +-

662.1·93 +-

663. 1.9f4+ mg8 2.9xd6 +-

664. 1.1e6 exe6 2.gxe6 -tlxe6 3.tld6 +-

665. 1 . .ig5 +-

666. 1.ih5 +-

667. 1.~x,c7 +- 66B. 1.-tlb3 +-

669. Uld2 +-

670. 1.~e6+ ti'xe6 2 . .be6 +-

671. 1.~xe6+ txe6 2.exc7 +'672. 1.ge5 +-

673. 1.~g6 +-

674. 1.idS +- 675.1.~c4 +-

676. 1.l()e6 +-

677. 1 . .tf4+<tJxf4 2.Wxf4+ ..te6 3.ti'xc7 +-

67B. 1 .if5 .+

679. 1 ~d4 -+

680. 1.. . .lb5+ 2.~xb5 9xc2-+

681. 1 f5·-+

682. 1 .id6 .+

683. L.b5-+

684. 1.c3 [1.ic3? 1...~f4] 1...Wxe5 2 . .tJxe7+ mg7 3.exeS+ +-

685. Ula5 +-

686.1.Wb3+ Wg7 2.hc8 +-

687. 1 . .tJf6 +-

688. 1.gf8+ ~xfB 2.9)(95 +-

'689. 1.lh.e6 fxe6 (l ... 'ffd7 2~h8#) 2.exc7 +-

690. 1 ... ~e7 -+ (Steinrtz - Cigorin. Havana 1892)

691. 1.. .ic6 .+ 69.2. 1 ... gc1 .+

693. 1 .. ..t.e2 -+

694. 1 .... a5·+

69S. 1 .. ..tcS -+ [2.~xc5 t:lle1#]

696. 1..if4 +-

697. 1.gxe6+ wx'e6 2.WxdB +-

698. 1.Ac4+ ~d5 2.hd8 +-

699. 1.~g5 +-

700. i.c3 +-

701. 1.fth4 +- AWh7# [ 1 ... f5 2.ti'xe7) 702.1.gfe1+ge711 ... ie7 2.'&xc5 +-) 2.gxe7+ +-

703_ 1.~c6 mxh6, [1 ... bxc6 2.~g7#] 2.-tlxa5 +-

704. 1.6a4 +- [ 1 ... ~xa4 2.~c8# I

705. 1.V!ld2 9xd4 2.ib5+ c6 3.9xd4 +-

706. 1..ib7 'it'xh6 [1 .. ffxb7 2.~g6#J 2.ha6 +-

707. 1.ic8+! mxc8 [1...l!;>b6 2.lWxg8+-] 2.9xg8+ +-

708. 1J~d8+! mxd8 2.6xe4 +- (Bronstem - NN. Soci 1950)

709. 1 :§xc5+ [1.gd8+ W'xd8 2,1~'xc5+ +-) 1 ... 9xc5 2J~d8# (Kupreicik - Te~kovski. Moscova 1976)

710.1.JLxa7V!lxe1+ 2.gxe1 +- 711.1.gdB+ mxdB 2.V!lxc6 +- (Ed. Lasker - Aiala, New York 1947)

712. 1.9c5+ +- [ 1 lWxe5 2.1:!b8# J

713. 1.~x.e51 +- [ 1 fxe5 2.gd8#;

1 ... %Yxa2 2J~d8#: Bronstein - Vasiukov. Moseova 1973J

141

714. t.ge8! +- [ 1 .. :~xe8 2.'Wxg7#; 1 ... <tlxe8 2.Yifh7# )

715.1.gc51 +- ~ 1 ... Yifxc5 2. \l!!aB+ +-; 1 ... ~xf3 2.E1c8# I

716 .. 1.fld5 'exd5 [1 ... 'lWxd2 2.li:le7#) 2.U'xa5 +-

711. 1.€lxc6! be6 [1 ... V9xe2 2.€lxa7#] .2.fi'xe7 +-

718. U,!d8+ bd8 V&xe5+ +-

719. 1.'~h5+1 ~g7 [1 ... @xh5 2 .. ltlf4#J 2.flxeB· +-

142