You are on page 1of 28

Frigider RDNE350K20X

Citiţi mai întâi acest manual!


Stimate client,
Sperăm că veţi fi mulţumit de acest produs, care a fost fabricat în unităţi
moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calităţii.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie întregul manual înainte de a folosi produsul;
păstraţi manualul la îndemână, pentru a-l putea consulta pe viitor.

Acest manual
• Vă va ajuta să folosiţi aparatul eficient şi în siguranţă.
• Citiţi manualul înainte de a instala şi utiliza produsul.
• Respectaţi instrucţiunile, în special cele referitoare la siguranţă.
• Păstraţi manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta în viitor.
• Citiţi şi celelalte documente furnizate cu produsul.
Reţineţi că acest manual se poate adresa şi altor modele.

Simboluri şi descrierea acestora


Acest manual de instrucţiuni conţine următoarele simboluri:
C Informaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea.
A Avertisment privind pericole de moarte şi de pagube materiale.
B Avertisment privind tensiunea electrică.

www.beko.com

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
CUPRINS

1 Frigiderul 5 Folosirea frigiderului


dumneavoastră 3 dumneavoastră 15
Buton configurare temperatură......... 15
2 Avertismente importante Configurarea temperaturii frigiderului
privind siguranţa 4 dumneavoastră................................. 15
Destinaţia produsului.......................... 4 Sistem dual de răcire........................ 15
Pentru produse cu dozator de apă;.... 8 Funcţia Vacanţă................................ 15
Siguranţa copiilor................................ 9 Congelarea alimentelor proaspete..... 16
Conformitate cu Directiva WEEE şi Recomandări de păstrare a alimentelor
depozitarea la deşeuri a produsului precongelate.................................... 16
uzat: .................................................. 9 Introducerea alimentelor................... 17
Conformitate cu Directiva RoHS:........ 9 Informaţii despre congelarea pe termen
Informaţii despre ambalaj.................... 9 lung.................................................. 17
Avertisment HCA................................ 9 Compartiment de zero grade............ 18
Modalităţi de reducere a consumului de Producerea de gheaţă...................... 18
energie............................................. 10 Recipient rotativ................................ 19
Recomandări pentru compartimentul Aparatul Icematic şi recipientul pentru
de alimente proaspete...................... 10 gheaţă.............................................. 19
*opţional........................................... 10 Descrierea şi curăţarea filtrului de
miros:............................................... 20
3 Instalarea 11 Inversarea ușile . .............................. 21
Instrucţiuni pentru transportul ulterior al
frigiderului......................................... 11 6 Întreţinere şi curăţare 22
Înainte de a utiliza frigiderul............... 11 Protejarea suprafeţelor din plastic .... 22
Conexiunea electrică........................ 12
Îndepărtarea ambalajului................... 12 7 Soluţii recomandate pentru
Depozitarea la deşeuri a frigiderului probleme 23
vechi................................................. 12
Amplasarea şi instalarea................... 12
Reglarea picioarelor.......................... 13

4 Pregătire 14

2 RO
1 Frigiderul dumneavoastră

19 *18

*17 *1
*13
16 *2 *3
15

*14

5
*13 *4
20
*6
*7
*12 *8
*9
*11

10 10

1.Poliţă uşă compartiment congelator


2.Buton configurare temperatură 12.Compartimente pentru gustări
3. Secţiuni pentru unt şi brânză 13.Cheie
4.Poliţe uşă compartiment răcitor 14.Raft pentru sticle
5.Suport ouă 15.Poliţe de sticlă ajustabile
6.Container de stocare rotativ 16.Ventilator
7.Suport sticle 17.Recipient pentru gheaţă
8.Grilaj 18.Icematic
9.Raft pentru sticle 19.Compartiment congelator
10.Picioare ajustabile 20.Compartiment răcitor
11.Cutie legume/fructe
*opţional
C Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu
produsul dvs. Componentele care nu există în dotarea produsului achiziţionat de
dvs. sunt prezente pe alte modele.
3 RO
2 Avertismente importante privind siguranţa
Vă rugăm să citiţi Informaţii generale
următoarele instrucţiuni. privind siguranţa
Nerespectarea acestor • Când doriţi să
instrucţiuni poate duce aruncaţi/depozitaţi la
la vătămări corporale deşeuri produsul, vă
sau pagube materiale. recomandăm să luaţi
Nerespectarea duce la legătura cu un service
anularea tuturor garanţiilor autorizat pentru detalii
şi asigurărilor privind despre normele în
fiabilitatea. vigoare.
Durata de viaţă a • Luaţi legătura cu un
produsului pe care l-aţi service autorizat dacă
achiziţionat este de 10 aveţi întrebări sau
ani. În această perioadă, probleme cu frigiderul.
vor fi asigurate piesele de Nu interveniţi şi nu
schimb necesare pentru permiteţi altor persoane
funcţionarea aparatului să intervină asupra
conform parametrilor frigiderului fără a anunţa
descrişi. un service autorizat.
• În cazul produselor cu
Destinaţia produsului congelator: nu mâncaţi
Acest produs este îngheţata şi cuburile de
destinat utilizării gheaţă imediat după
• în interior şi în zone ce au fost scoase din
închise, cum ar fi casele; congelator! (Acestea pot
• în medii de lucru închise, provoca degerături în
cum ar fi magazinele şi interiorul gurii).
birourile; • În cazul produselor
• în zone de cazare cu congelator: nu
închise, cum ar fi introduceţi băuturi la
fermele, hotelurile, sticlă sau la doză în
pensiunile. congelator. Acestea pot
• Acest produs nu trebuie crăpa.
folosit în aer liber. 4 RO
• Nu atingeţi alimentele • Dispozitivele electrice
congelate cu mâna trebuie reparate numai
neprotejată; acestea se de persoane autorizate.
pot lipi de mână. Reparaţiile efectuate de
• Scoateţi frigiderul din persoane necalificate
priză înainte de curăţare reprezintă un pericol
sau dezgheţare. pentru utilizator.
• Nu folosiţi vapori şi • În cazul unei defecţiuni
substanţe de curăţare sau în timpul lucrărilor
vaporizate la curăţarea şi de întreţinerea sau
dezgheţarea frigiderului. reparaţii, deconectaţi
În caz contrar, vaporii pot frigiderul de la priză
ajunge la componentele sau scoateţi siguranţa
electrice, provocând un corespunzătoare prizei.
scurtcircuit sau un şoc • Trageţi de ştecher, nu de
electric. cablu.
• Nu folosiţi componentele • Închideţi bine recipientele
frigiderului - cum ar fi uşa cu băuturi cu conţinut
- pe post de punct de ridicat de alcool şi
sprijin sau treaptă. amplasaţi-le vertical.
• Nu folosiţi aparate • Nu depozitaţi în frigider
electrice în frigider. spray-uri cu substanţe
• Nu deterioraţi circuitul de inflamabile şi explozive.
răcire cu obiecte ascuţite • Nu folosiţi dispozitive
sau cu maşini de găurit. mecanice sau alte
Agentul frigorific poate mijloace de accelerare
ieşi în cazul perforării a procesului de
circuitelor evaporatorului, dezgheţare, altele decât
conductelor sau cele recomandate de
suprafeţelor şi cauzează către producător.
iritarea pielii şi afecţiuni • Acest produs nu este
oculare. destinat utilizării de către
• Nu acoperiţi sau blocaţi persoane cu capacităţi
orificiile de ventilare ale fizice, senzoriale sau
frigiderului. mentale reduse, ori de
5 RO
către persoane fără Pericol de moarte sau de
experienţă (inclusiv accidentare gravă.
copiii), cu excepţia • Acest frigider este
cazului în care sunt destinat exclusiv păstrării
supravegheaţi de alimentelor. Nu trebuie
persoana responsabilă folosit în alte scopuri.
pentru siguranţa • Eticheta cu specificaţii
acestora sau dacă sunt tehnice se află pe
instruiţi corespunzător peretele interior din
cu privire la utilizarea stânga.
produsului. • Nu conectaţi frigiderul la
• Nu utilizaţi frigiderul dacă sisteme de economisire
este deteriorat. Dacă a electricităţii; acestea
aveţi dubii, luaţi legătura pot defecta frigiderul.
cu agentul de service. • Dacă există lumină
• Siguranţa sistemului de culoare albastră în
electric al frigiderului frigider, nu priviţi timp
este garantată doar îndelungat cu ochiul
dacă sistemul de liber sau cu instrumente
împământare al locuinţei optice.
dvs. corespunde • În cazul frigiderelor
standardelor. controlate manual,
• Expunerea aparatului la aşteptaţi cel puţin 5
ploaie, zăpadă, soare şi minute pentru a porni
vânt afectează siguranţa frigiderul după o pană de
sistemului electric. curent.
• În cazul deteriorării • În cazul înstrăinării
unui cablu electric, luaţi frigiderului, acest manual
legătura cu un service trebuie transmis noului
autorizat pentru a evita proprietar.
pericolele. • Evitaţi deteriorarea
• Nu conectaţi frigiderul la cablului de alimentare
priză în timpul instalării. în timpul transportului
frigiderului. Îndoirea
6 RO
cablului poate provoca • Nu supraîncărcaţi
incendii. Nu aşezaţi frigiderul cu alimente.
obiecte grele pe În cazul supraîncărcării,
cablul de alimentare. la deschiderea uşii
Nu atingeţi ştecherul alimentele pot cădea
cu mâinile ude când şi vă pot răni sau pot
conectaţi produsul la deteriora frigiderul.
priză. Nu amplasaţi obiecte
pe frigider, deoarece
acestea pot cădea
la deschiderea sau
închiderea uşii frigiderului.
• Nu păstraţi în frigider
materiale care necesită
păstrarea la o anumită
• Nu conectaţi frigiderul la temperatură, cum
priză dacă aceasta nu ar fi vaccinurile,
este bine fixată. medicamentele
• Din motive de siguranţă, sensibile la temperatură,
nu stropiţi cu apă materialele ştiinţifice etc.
componentele exterioare • Dacă nu va fi folosit o
sau interioare ale perioadă mai lungă,
produsului. frigiderul trebuie scos din
• Nu pulverizaţi în priză. Pericol de incendiu
apropierea frigiderului în cazul deteriorării
materiale care conţin cablului de alimentare.
gaze inflamabile, cum ar • Lamelele ştecherului
fi propan etc. Pericol de trebuie curăţate regulat,
incendiu şi explozie. în caz contrar pot
• Nu amplasaţi recipiente provoca incendii.
umplute cu apă pe • Vârful ştecherului trebuie
frigider. Pericol de şoc curăţat regulat cu o
electric sau incendiu. cârpă uscată, în caz
contrar poate provoca
incendii.
7 RO
• Frigiderul se poate depăşeşte 8 bari,
deplasa dacă picioarele circuitul de apă al
reglabile nu sunt fixate frigiderului nu trebuie
corect pe podea. Fixarea conectat la reţeaua
corectă a picioarelor de apă. Dacă nu aveţi
reglabile pe podea poate posibilitatea să măsuraţi
preveni deplasarea presiunea din reţeaua
frigiderului. de apă, solicitaţi ajutorul
• Când transportaţi unui profesionist.
frigiderul, nu îl apucaţi • Folosiţi numai apă
de mânerul uşii. În caz potabilă.
contrar, acesta se poate
rupe. • Nu folosiţi niciodată
• Dacă amplasaţi produsul produsul dacă secţiunea
lângă alt frigider sau aflată în partea de
congelator, lăsaţi o sus sau din spate a
distanţă de minim 8 cm produsului dvs. cu plăci
între acestea. În caz cu circuite desenate
contrar, pereţii laterali înăuntru este deschisă
învecinaţi se pot umezi. (capac placă circuite
Pentru produse cu electronice desenate) (1).
dozator de apă;
• Pentru ca circuitul de
apă al frigiderului să
funcţioneze corect,
presiunea din reţeaua
de apă trebuie să fie
cuprinsă între 1-8
bari. Dacă presiunea
din reţeaua de apă
depăşeşte 5 bari, este
necesară folosirea unui
regulator de presiune.
Dacă presiunea
din reţeaua de apă
8 RO
Conformitate cu Directiva
RoHS:
Produsul pe care l-aţi achiziţionat
1 respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
UE). Nu conţine materiale dăunătoare
şi interzise specificate în Directivă.
Informaţii despre ambalaj
Ambalajul produsului este produs
din materiale reciclabile, conform
reglementărilor noastre naţionale
1 de mediu. Nu depozitaţi ambalajul
împreună cu gunoiul menajer sau cu
alte deşeuri. Depozitaţi-l în punctele de
colectare a ambalajelor amenajate de
autorităţile locale.
Avertisment HCA
Siguranţa copiilor Dacă produsul dvs. este echipat cu
• Dacă uşa este dotată cu o un sistem de răcire cu R600a:
încuietoare, nu lăsaţi cheia la Acest gaz este inflamabil. Din acest
îndemâna copiilor. motiv, aveţi grijă să nu deterioraţi
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a sistemul de răcire şi conductele în
nu se juca cu produsul. timpul utilizării şi transportului. În
Conformitate cu Directiva cazul deteriorării, feriţi produsul de
WEEE şi depozitarea la potenţialele surse de incendiu şi
deşeuri a produsului uzat: ventilaţi încăperea în care se află.
Ignoraţi acest avertisment dacă
Acest produs respectă produsul dvs. este echipat cu un
Directiva UE WEEE sistem de răcire cu R134a.
(2012/19/UE). Produsul Tipul gazului folosit în produs este
este marcat cu un simbol indicat pe plăcuţa de identificare de pe
de clasificare pentru deşeuri peretele interior stâng.
electrice şi electronice Nu aruncaţi produsul în foc.
(WEEE).
Acest produs a fost fabricat folosind
piese şi materiale de înaltă calitate,
care pot fi refolosite şi reciclate. Nu
depozitaţi produsul uzat împreună
cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
sale de funcţionare. Duceţi-l la un
centru de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Luaţi legătura cu autorităţile locale
pentru a afla informaţii despre aceste
centre de colectare.
9 RO
Modalităţi de reducere a Recomandări pentru
consumului de energie compartimentul de alimente
• Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă proaspete
perioade lungi de timp. *opţional
• Nu introduceţi alimente sau băuturi • Nu lăsaţi alimentele să atingă
calde în frigider. senzorul de temperatură din
• Nu supraîncărcaţi frigiderul pentru a compartimentul de alimente
nu bloca circulaţia aerului în interior. proaspete.Pentru a menţine
• Nu instalaţi frigiderul în bătaia razelor temperatura optimă în compartimentul
soarelui sau lângă aparate care emit de alimente proaspete, senzorul nu
căldură, cum ar fi cuptoare, maşini de trebuie să fie blocat de alimente.
spălat vase sau calorifere.
• Nu amplasaţi alimente fierbinţi în
• Păstraţi alimentele în recipiente
aparat.
închise.
• În cazul produselor cu congelator:
puteţi depozita cantitatea maximă de
alimente în congelator când scoateţi
raftul sau sertarul congelatorului.
Consumul de energie declarat a fost
determinat la încărcare maximă, fără
raftul sau sertarul congelatorului. temperature
Folosirea unui raft sau sertar adaptat food sensor

la forma şi dimensiunea alimentelor


de congelat nu reprezintă o
problemă.
• Decongelarea alimentelor congelate
în compartimentul frigiderului va
economisi energie şi va menţine
calitatea alimentelor.
MILK
temperature
juice
food sensor
etc. temperature
sensor

10 RO
3 Instalarea
B Reţineţi că producătorul nu îşi
asumă responsabilitatea în cazul
nerespectării instrucţiunilor din
manual.
Instrucţiuni pentru
transportul ulterior al
frigiderului
1. Frigiderul trebuie golit şi curăţat
înainte de a fi transportat.
2. Rafturile, accesoriile, compartimentul
pentru legume etc. trebuie fixate
cu bandă adezivă pentru a evita
deplasarea acestora.
3. Ambalajul trebuie fixat cu bandă
groasă şi sfoară rezistentă; respectaţi
regulile de transport tipărite pe
ambalaj.
Reţineţi...
Reciclând materialele protejaţi natura şi
resursele naţionale.
Pentru informaţii despre reciclarea
ambalajului, luaţi legătura cu
organizaţiile de protecţie a mediului
sau cu autorităţile locale.
3. Curăţaţi interiorul frigiderului conform
Înainte de a utiliza frigiderul recomandărilor din secţiunea
Înainte de a utiliza frigiderul, verificaţi "Întreţinere şi curăţare".
următoarele aspecte: 4. Conectaţi frigiderul la priză. La
1. Interiorul frigiderului este uscat, iar deschiderea uşii, lampa frigiderului se
aerul poate circula liber în partea va aprinde.
posterioară? 5. Veţi auzi un zgomot care
2. Montaţi cei 2 distanţieri din plastic semnalizează pornirea compresorului.
conform figurii. Distanţierii din plastic De asemenea, este posibil să auziţi
vor asigura distanţa necesară între alte sunete provenite de la lichidele şi
frigider şi perete, permiţând circulaţia gazele din sitemul de răcire, indiferent
aerului. (Figura are rol exemplificativ, dacă compresorul funcţionează sau
fiind posibil să nu corespundă nu; aceste zgomote sunt normale.
întocmai produsului dvs.).

11 RO
6. Este posibil ca muchiile frontale ale Înainte de a depozita frigiderul la
frigiderului să se încălzească. Acest deşeuri, tăiaţi ştecherul şi, dacă uşa
fenomen este normal. Aceste zone se este dotată cu sisteme de blocare,
încălzesc pentru a evita condensul. distrugeţi-le pentru a împiedica
Conexiunea electrică blocarea copiilor în interior.
Conectaţi produsul la o priză cu Amplasarea şi instalarea
pământare şi cu o siguranţă de A Dacă uşa încăperii unde urmează
capacitate adecvată. să amplasaţi frigiderul este prea
Important: îngustă pentru a permite introducerea
• Conexiunea trebuie să respecte frigiderului, apelaţi la service-ul
legislaţia în vigoare. autorizat pentru demontarea uşilor
• Ştecherul cablului de alimentare frigiderului, pentru ca acesta să poată
trebuie să fie uşor accesibil după încăpea.
instalare. 1. Instalaţi frigiderul astfel încât să fie
• Tensiunea reţelei electrice trebuie să uşor accesibil.
corespundă tensiunii specificate. 2. Feriţi frigiderul de surse de căldură,
• Nu utilizaţi cabluri prelungitoare şi de umiditate crescută şi de lumina
triplu ştechere pentru conectare. directă a soarelui.
B Cablurile de alimentare deteriorate 3. Pentru eficienţa funcţionării, asiguraţi
trebuie înlocuite de un electrician un spaţiu de ventilare suficient în
calificat. jurul frigiderului. Dacă frigiderul este
B Produsul nu trebuie utilizat înainte de amplasat într-o nişă în perete, trebuie
a fi reparat! Pericol de electrocutare! să existe o distanţă de minim 5 cm
Îndepărtarea ambalajului între acesta şi tavan şi pereţi. Dacă
Ambalajele pot fi periculoase pentru podeaua este acoperită cu covor,
copii. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna frigiderul trebuie ridicat la 2,5 cm de
copiilor; depozitaţi-le la deşeuri podea.
conform normelor în vigoare. Nu le 4. Amplasaţi frigiderul pe o suprafaţă
depozitaţi împreună cu deşeurile plană, pentru a evita dezechilibrarea
menajere. sa.
Ambalajul frigiderului este produs din
materiale reciclabile.
Depozitarea la deşeuri a
frigiderului vechi
Depozitaţi la deşeuri în mod ecologic
frigiderul vechi.
• Pentru informaţii despre depozitarea
la deşeuri, puteţi lua legătura cu
distribuitorul autorizat, cu serviciul de
salubritate sau cu autorităţile locale.

12 RO
• Condensatorul aparatului este Reglarea picioarelor
amplasat în spate, conform imaginii Dacă frigiderul este instabil;
de mai jos. Pentru a îmbunătăţi Echilibraţi frigiderul rotind picioarele
eficienţa răcirii şi a reduce consumul frontale conform figurii. Pentru a coborî
de energie, trageţi condensatorul un colţ, rotiţi piciorul în sensul săgeţii
spre dvs. conform imaginii de mai negre; pentru a-l ridica, rotiţi în sens
jos. Condensatorul se va fixa datorită opus. Acest proces este mai simplu
mecanismului de blocare al celor doi dacă o altă persoană ridică uşor
suporţi laterali. frigiderul.
* OPŢIONAL

13 RO
4 Pregătire
C Frigiderul trebuie instalat la cel puţin NU TREBUIE amplasat în zone
30 cm distanţă de surse de căldură, cu temperaturi scăzute, deoarece
cum ar fi plite, cuptoare, centrale congelatorul nu se va răci. După ce
termice şi sobe, precum şi la minim congelatorul a ajuns la temperatura
5 cm distanţă de cupotare electrice; aleasă, aparatul poate fi mutat. Astfel,
frigiderul nu trebuie amplasat în bătaia puteţi instala aparatul într-un garaj sau
razelor solare. într-o altă încăpere neîncălzită, fără
C Temperatura ambientală a încăperii în ca alimentele congelate să se strice.
care este instalat frigiderul trebuie să Totuşi, la temperaturile ambientale
fie de minim 10°C. Nu se recomandă reduse menţionate mai sus,
utilizarea frigiderului sub această alimentele din frigider pot să îngheţe;
temperatură, deoarece eficienţa răcirii este recomandat să verificaţi şi să
este redusă. consumaţi dacă este cazul alimentele
C Curăţaţi interiorul frigiderului. din frigider. Când temperatura
ambientală revine la normal, puteţi
C Dacă instalaţi două frigidere unul muta butonul la temperatura dorită.
lângă altul, lăsaţi un spaţiu de cel
puţin 2 cm între ele. C Dacă temperatura ambientală
este sub 0  °C, alimentele din frigider
C La prima pornire a frigiderului,
vor îngheţa. Din acest motiv, nu
respectaţi următoarele instrucţiuni pe
este indicat să folosiţi frigiderul la
parcursul primelor şase ore.
temperaturi scăzute. Congelatorul
- Nu deschideţi frecvent uşa.
poate fi folosit ca de obicei.
- Frigiderul trebuie să funcţioneze gol,
fără alimente. CLa unele modele, panoul de
- Nu scoateţi din priză frigiderul. În instrumente se opreşte automat la
cazul unei pene de curent, citiţi 5 minute după închiderea uşii. Va
avertismentele din secţiunea "Soluţii fi reactivat atunci când uşa a fost
recomandate pentru probleme". deschisă sau când este apăsată orice
C Păstraţi ambalajul original şi tastă.
materialele de protecţie pentru CDatorită variaţiei de temperatură la
transportul sau mutarea ulterioară. deschiderea/închiderea uşii produsului
C Acest aparat este proiectat pentru în timpul funcţionării, se poate
a funcţiona la temperaturile specificate forma condens pe uşă / rafturi şi pe
în tabelul de jos şi este echipat cu un recipientele din sticlă; acest fenomen
Sistem electronic avansat de control este normal.
al temperaturii [AETCS], care asigură
menţinerea alimentelor congelate
la temperatura recomandată [4 -
poziţia patru a butonului], chiar dacă
temperatura ambientală scade până
la -15 °C. La instalare, produsul

14 RO
5 Folosirea frigiderului dumneavoastră
frigidere. Mirosurile din compartimente
nu se amestecă. De asemenea, faceţi
economie de energie din moment ce
decongelarea automată se efectuează
individual.
Funcţia Vacanţă
Dacă uşa aparatului nu este deschisă
timp de 12 ore după ce termostatul
este mutat la temperatura cea mai
ridicată, funcţia Vacanţă va fi activată
automat.
Buton configurare
temperatură Deschideţi uşa produsului sau
Butonul de configurare a temperaturii modificaţi setarea termostatului pentru
vă permite să configuraţi temperatura a anula funcţia.
frigiderului dumneavoastră. Funcţia Vacanţă este opţională.
Aceasta este disponibilă în funcţie de
tipul produsului şi este posibil să nu fie
Configurarea temperaturii
disponibilă pentru toate produsele.
frigiderului dumneavoastră
Configurarea temperaturii globale a Când funcţia Vacanţă este activă, nu
frigiderului dumneavoastră se face este indicată păstrarea alimentelor în
cu ajutorul butonului de configurare lada frigorifică.
a temperaturii de pe peretele din
dreapta al compartimentului răcitorului.
Acest buton are 5 poziţii diferite de
configurare a temperaturii. Alegeţi
poziţia adecvată pentru nevoile dvs.

Sistem dual de răcire


Frigiderul dvs. este dotat cu două
sisteme separate de răcire pentru
răcirea compartimentului cu mâncare
proaspătă şi compartimentul
congelatorului. Astfel, aerul din
compartimentul cu mâncare
proaspătă şi cel din compartimentul
congelatorului nu se amestecă.
Datorită acestor două sisteme de
răcire separate, viteza de răcire este
mult mai mare decât în cazul altor

15 RO
Reglarea Reglarea
Explicaţii
congelatorului frigiderului

Aceasta este setarea normală


-18°C 4°C
recomandată.
Aceste setări sunt recomandate când
-20,-22 sau -24°C 4°C
temperatura ambientală depăşeşte 30°C.
Folosiţi pentru congelarea rapidă a
Congelare rapidă 4°C alimentelor. Frigiderul va reveni la setarea
anterioară după încheierea procesului.
Dacă consideraţi că în frigider temperatura
nu este suficient de scăzută datorită
-18°C sau mai rece 2°C
temperaturilor exterioare ridicate sau
deschiderii frecvente a uşii.
Folosiţi această setare când frigiderul este
supraîncărcat sau când doriţi să răciţi rapid
Refrigerare
-18°C sau mai rece alimentele. Este recomandabil să activaţi
rapidă
funcţia de refrigerare rapidă cu 4-8 ore
înainte de a introduce alimentele.
Congelarea alimentelor închise şi să reziste la congelarea la
proaspete temperaturi foarte scăzute.
• Este recomandabil să introduceţi • Alimentele congelate trebuie folosite
alimentele în pungi sau în cutii înainte imediat după decongelare; se
de a le introduce în frigider. interzice recongelarea acestora.
• Alimentele fierbinţi trebuie lăsate să se • Respectaţi următoarele instrucţiuni
răcească până ajung la temperatura pentru a obţine cele mai bune
camerei înainte de a fi introduse în rezultate.
frigider. 1. Nu congelaţi simultan cantităţi mari
• Alimentele ce urmează a fi congelate de alimente. Alimentele îşi păstrează
trebuie să fie proaspete şi de bună cel mai bine proprietăţile dacă sunt
calitate. congelate cât mai rapid.
• Alimentele trebuie divizate în porţii, în 2. Amplasarea alimentelor calde în
funcţie de consumul zilnic al familiei. congelator cauzează funcţionarea
• Alimentele trebuie ambalate etanş continuă a sistemului de răcire, până
pentru a nu se usca, chiar dacă la congelarea completă a acestora.
urmează să fie păstrate o perioadă 3. Nu amestecaţi alimentele congelate
scurtă de timp. cu cele proaspete.
• Materialele folosite pentru ambalare Recomandări de păstrare a
trebuie să fie rezistente la frig, alimentelor precongelate
umiditate, miros, ulei şi acizi; de • Alimentele precongelate trebuie
asemenea, trebuie să fie etanşe. păstrate conform instrucţiunilor
În plus, acestea trebuie să fie bine producătorului aferente unui

16 RO
compartiment de congelare ( Prospeţimea alimentelor poate
4 stele). fi menţinută mai multe luni (la
• Pentru a asigura menţinerea calităţii temperatura de -18°C sau mai mică).
originale a alimentelor precongelate, AVERTISMENT! A
trebuie respectate următoarele • Alimentele trebuie divizate în porţii, în
recomandări: funcţie de consumul zilnic al familiei.
1. Introduceţi pachetele în congelator • Alimentele trebuie ambalate etanş
cât mai rapid după cumpărare. pentru a nu se usca, chiar dacă
2. Etichetaţi şi dataţi pachetele. urmează să fie păstrate o perioadă
3. Nu depăşiţi datele de expirare scurtă de timp.
indicate pe ambalaj.
Materiale necesare pentru ambalare:
Dezgheţarea
• Bandă adezivă rezistentă la frig
Compartimentul congelatorului se
dezgheaţă automat. • Etichete adezive
Introducerea alimentelor • Inele elastice
• Pix
Diverse alimente,
Materialele folosite pentru ambalare
Rafturi cum ar fi carne,
trebuie să fie rezistente la frig,
congelator peşte, îngheţată,
umiditate, miros, ulei şi acizi.
legume etc.
Alimentele care urmează să fie
Tăviţă pentru ouă Ou congelate nu trebuie să atingă
Alimente în alimentele deja congelate, pentru a
Rafturi frigider recipiente, farfurii nu provoca decongelarea parţială a
şi cutii închise acestora.
Alimentele congelate trebuie folosite
Alimente şi băuturi imediat după decongelare; se interzice
în ambalaje de recongelarea acestora.
Rafturi uşă
mici dimensiuni
frigider
(de ex. lapte, suc Oprirea produsului
şi bere) Dacă termostatul are poziţia „0”:
- Puteţi opri aparatul prin rotirea butonului
Compartiment
Legume şi fructe termostatului în poziţia „0” (zero). Aparatul va
legume porni numai după ce rotiţi din nou butonul
Compartiment Delicatese termostatului în poziţia „1” sau în oricare altă
poziţie.
pentru produse (brânză, unt, Dacă termostatul are poziţia „min”:
proaspete salam etc.) - Scoateţi aparatul din priză pentru a-l opri.

Informaţii despre congelarea


pe termen lung
Pentru a-şi menţine calitatea,
alimentele trebuie congelate
cât mai rapid după introducerea în
congelator.

17 RO
Compartiment de zero grade Producerea de gheaţă
*opţional
Acest compartiment este destinat Umpleţi recipientul pentru gheaţă
păstrării alimentelor congelate care cu apă şi introduceţi-l în congelator.
trebuie decongelate lent (carne, peşte, Gheaţa va fi gata în aprox. 2 ore.
pui etc.). Compartimentul de zero Puteţi scoate gheaţa din recipientul
grade este cea mai rece zonă din pentru gheaţă îndepărtându-l din
frigider, în care puteţi păstra în condiţii congelator şi răsucindu-l.
ideale produse lactate (brânză, unt),
carne, pui sau peşte. Nu introduceţi
legume şi/sau fructe în acest
compartiment.

18 RO
Recipient rotativ Aparatul Icematic şi
Raftul culisant poate fi mutat la stânga recipientul pentru gheaţă
sau la dreapta, permişând amplasarea Utilizarea aparatului Icematic
borcanelor, cutiilor sau sticlelor înalte * Umpleţi aparatul Icematic cu apă
pe un raft inferior (Fig. 1). şi amplasaţi-l în suportul său. În
Puteşi ajunge la alimentele amplasate aproximativ două ore, gheaţa va fi
pe raft apucându-l de partea sa gata. Nu demontaţi aparatul Icematic
dreaptã şi rotindu-l (Fig. 2). Pentru din suport pentru a lua gheaţă.
a introduce alimente sau a-l curãşa, * Rotiţi butonul acestuia în sens orar cu
rotişi-l cu 90 de grade, ridicaşi-l şi 90 de grade.
trageşi-l spre dvs. (Fig. 3-4). Cuburile de gheaţă vor cădea în
recipientul pentru gheaţă de dedesubt.
* Puteţi scoate recipientul pentru a
servi cuburile de gheaţă.
* Dacă doriţi, puteţi păstra cuburile de
gheaţă în recipient.
Recipientul pentru gheaţă
Recipientul pentru gheaţă este destinat
1 doar păstrării cuburilor de gheaţă. Nu
turnaţi apă în acesta. În caz contrar, se
va rupe.

19 RO
Descrierea şi curăţarea
filtrului de miros:
*opţional
Filtrul de miros previne acumularea de
mirosuri neplăcute în frigider.
Trageţi în jos capacul în care este
montat filtrul de miros din partea
frontală şi demontaţi-l conform
figurii. Lăsaţi filtrul la lumină timp
de o zi. Filtrul se va curăţa în acest
interval. Montaţi filtrul la loc, în poziţia
corespunzătoare.
Filtrul de miros trebuie curăţat o dată
pe an.

20 RO
Inversarea ușile

.Procedați în ordine numerică

10
4
5
10
4
2

1 11
7 6
12 13

45 °
3

8 9

14

18 19
17
180° 22
19 24
23
21
24

20

16
15

21 RO
6 Întreţinere şi curăţare
A Nu curăţaţi aparatul cu benzină, A Nu folosiţi niciodată substanţe
benzen sau substanţe similare. de curăţare cu clor sau apă cu
B Recomandăm deconectarea clor pentru curăţarea suprafeţelor
aparatului de la priză înainte de exterioare şi a suprafeţelor cromate
curăţare. ale produsului. Clorul provoacă
B Nu utilizaţi pentru curăţare coroziunea acestor suprafeţe
instrumente ascuţite sau abrazive, metalice.
săpun, substanţe de curăţare, ANu folosiţi unelte ascuţite sau
detergenţi sau ceară de lustruire. produse de curăţare abrazive, agenţi
C Folosiţi apă călduţă pentru a curăţa de curăţare menajeri, detergenţi,
interiorul, apoi ştergeţi cu o cârpă benzină, benzen, ceară, etc., altfel
uscată. etichetele de pe piesele de plastic
se vor desprinde şi va surveni
C Ştergeţi interiorul cu o cârpă umezită
deformarea. Folosiţi apă caldă şi
într-o soluţie de o linguriţă de
o cârpă moale pentruj curăţare şi
bicarbonat de sodiu dizolvat în 0,5l
ştergere.
apă, apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
Protejarea suprafeţelor din
B Asiguraţi-vă că nu intră apă în plastic
carcasa lămpii şi în alte componente
electrice.
C Nu introduceţi în frigider ulei sau
alimente gătite în ulei în recipiente
B Dacă frigiderul nu va fi utilizat o fără capac, deoarece acestea vor
perioadă lungă de timp, deconectaţi-l deteriora suprafeţele din plastic ale
de la priză şi scoateţi toate alimentele, frigiderului. Dacă uleiul ajunge pe
lăsând uşa întredeschisă. suprafeţele din plastic, curăţaţi-le şi
C Verificaţi periodic garniturile uşii, clătiţi-le imediat cu apă caldă.
asigurându-vă că nu s-au murdărit cu
alimente.
A Pentru a demonta rafturile de pe uşă,
goliţi-le de alimente, apoi ridicaţi-le.

22 RO
7 Soluţii recomandate pentru probleme
Înainte de a apela la service, citiţi această listă. Puteţi economisi timp şi bani.
Lista include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material
sau de manoperă. Este posibil ca produsul dvs. să nu dispună de unele funcţii
descrise aici.

Frigiderul nu funcţionează.
• Frigiderul este conectat corect la priză? Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa prizei la care este conectat frigiderul este arsă? Verificaţi siguranţa.
Condens pe peretele lateral al frigiderului (MULTIZONE, COOL CONTROL şi
FLEXI ZONE).
• Mediu foarte rece. Deschidere frecventă a uşii. Mediu foarte umed. Păstrarea
alimentelelor lichide în recipiente deschise. Uşă întredeschisă. Selectaţi o
temperatură mai joasă.
• Reduceţi durata sau frecvenţa de deschidere a uşii.
• Acoperiţi alimentele păstrate în recipiente deschise.
• Ştergeţi condensul cu o cârpă uscată şi verificaţi dacă apare din nou.
Compresorul nu funcţionează
• Sistemul de protecţie termică a compresorului se va activa în cazul penelor de
curent sau în cazul deconectării şi reconectării la priză, deoarece presiunea
din sistemul de răcire nu este încă echilibrată. Frigiderul va porni după circa 6
minute. Apelaţi la service dacă frigiderul nu porneşte după această perioadă.
• Frigiderul este în modul de dezgheţare. Acest mod este normal pentru un frigider
cu dezgheţare automată. Ciclul de dezgheţare are loc periodic.
• Frigiderul nu este conectat la priză. Asiguraţi-vă că ştecherul este bine fixat în
priză.
• Aţi reglat corect temperatura?
• Aparatul nu primeşte curent.
Frigiderul porneşte des sau funcţionează perioade lungi de timp.

23 RO
• Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Acest fenomen este
normal. Frigiderele mari funcţionează perioade lungi de timp.
• Este posibil ca temperatura din încăpere să fie ridicată. Acest fenomen este
normal.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut
recent cu alimente. Răcirea completă a frigiderului poate dura două ore sau mai
mult.
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente
calde. Alimentele calde determină funcţionarea pe perioade lungi de timp a
frigiderului, până la atingerea temperaturii corespunzătoare.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult
timp. Aerul cald intrat în frigider determină funcţionarea pe perioade mai lungi.
Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa compartimentului congelatorului sau frigiderului să fi fost
lăsată întredeschisă. Verificaţi dacă uşile sunt închise corect.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă. Selectaţi o temperatură mai ridicată şi
aşteptaţi ca aceasta să fie atinsă.
• Este posibil ca garnitura uşii frigiderului sau congelatorului să fie murdară,
uzată, ruptă sau poziţionată incorect. Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura. Garniturile
deteriorate/defecte determină funcţionarea pe perioade lungi de timp a
frigiderului pentru a se asigura temperatura corectă.
Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului este
adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. Selectaţi o temperatură
mai ridicată a congleatorului.
Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului este
adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. Selectaţi o temperatură mai
ridicată a frigiderului.
Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. Selectaţi o temperatură mai
ridicată a frigiderului.
Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.

24 RO
• Aţi selectat o temperatură foarte mare a frigiderului. Temperatura setată pentru
frigider afectează temperatura congelatorului. Modificaţi temperatura frigiderului
sau congelatorului până când temperatura din frigider sau congelator ajunge la
un nivel adecvat.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult
timp; deschideţi-le mai rar.
• Uşa a rămas întredeschisă; închideţi complet uşa.
• În frigider au fost introduse recent cantităţi mari de alimente calde. Aşteptaţi ca
frigiderul sau congelatorul să ajungă la temperatura adecvată.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost introdus recent în priză. Răcirea completă a
frigiderului ia timp.
În timpul funcţionării frigiderului, zgomotul devine mai intens.
• Modul de funcţionare a frigiderului se poate modifica în funcţie de condiţiile
ambientale. Acesta este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Vibraţii sau zgomot.
• Podeaua este denivelată sau instabilă. Frigiderul se clatină când este împins
uşor. Asiguraţi-vă că podeaua este plană şi poate susţine greutatea frigiderului.
• Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. Luaţi obiectele de
pe frigider.
Din frigider se aud zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor.
• Funcţionarea frigiderului se bazează pe circulaţia gazelor şi lichidelor. Acesta este
un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Zgomot similar cu şuieratul vântului.
• Funcţionează ventilatoarele pentru răcirea frigiderului. Acesta este un fenomen
normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Condens pe pereţii interiori ai frigiderului.
• Mediile calde şi umede favorizează formarea gheţii şi condensului. Acesta este
un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
• Uşile au fost lăsate întredeschise; asiguraţi-vă că sunt bine închise.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult
timp; deschideţi-le mai rar.
Umiditate în exteriorul frigiderului sau între uşi.
• Umiditate în aer; acest lucru este normal în medii umede. La reducerea
umidităţii, condensul va dispărea.
Mirosuri neplăcute în frigider.
• Interiorul frigiderului trebuie curăţat. Curăţaţi interiorul frigiderului folosind un
burete, apă călduţă sau carbonatată.
• Este posibil ca mirosul să se datoreze unor materiale din recipiente sau
ambalaje. Folosiţi un recipient sau un ambalaj diferit.
Uşa nu se închide.

25 RO
• Este posibil ca alimentele să împiedice închiderea uşii. Mutaţi alimentele care
împiedică închiderea uşii.
• Frigiderul nu stă drept şi se clatină când este atins. Ajustaţi picioarele de reglare.
• Podeaua este denivelată sau instabilă. Asiguraţi-vă că podeaua este plană şi
poate susţine greutatea frigiderului.
Lăzile frigorifice sunt blocate.
• Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. Rearanjaţi
alimentele în sertar.

26 RO
57 5781 0000/AB
www.beko.com RO