You are on page 1of 3

Naziv predmeta Sociologija kulture

Kod SOCZ08
Vrsta Predavanja, seminari
Razina Preddiplomska
Godina, semestar 1, 2
Nastavnik Mr.sc. Ratko Čorić,predavač
Kompetencije Studenti/ce se upoznaju s temeljnim pojmovima sociologije kulture kao i
Koje se stječu s procesima u suvremenom društvu i kulturi. Intencija je predmeta da se
studenti/ce osposobe i u samostalnoj obradi pojedinih tema ( u pisanom
obliku ili kroz razgovor) .
Preduvjeti za Nema preduvjeta za upis.
upis
Sadržaj Kompleksnost pojma kultura i nadasve višestrukost njegova značenja
zahtjeva uvodno razjašnjenje i povijesnu i socijalnu genezu pojmova
kulture i civilizacije. Upućujući na interdisciplinarnost u pristupu kulturi,
ukazuje se na znanosti koje se bave kulturom, a da bi se naglasio predmet
i teorijsko-metodologijske pretpostavke sociologijskog pristupa kulturi.
Govoreći o demokratizaciji kulture kao procesu obrađuju se i narodna,
elitna i masovna kultura kao i specifičnost njihovog suodnosa u
modernom društvu. Kad je riječ o suvremenim procesima, posebna
pažnja posvećena je kulturnim aspektima globalizacije, potrošačkom
društvu i potrošačkoj kulturi,multikulturalnosti i multikulturalizmu, kao i
odnosu kulture i identiteta te fragmentaciji kulturnih identiteta.
Preporučena Skledar, N., ( 2002 ), Čovjek i kultura, Societas, Zagreb, Matica hrvatska
literatura Crespi, F., ( 2006 ), Sociologija kulture, Zagreb, Politička kultura
Čolić, S., ( 2002 ), Kultura i povijest, Zagreb, Hrvatska sveučilišna
naklada
Dopunska Mannheim, K., ( 1980 ) Eseji o sociologiji kulture, Zagreb, Stvarnost
literatura Mikecin, V., Umjetnost i povijesni svijet, Zagreb, Zagreb, Hrv. filozof.
društvo
Elias, N., ( 1996 ), O procesu civilizacije Zagreb, Izdanja Antibarbarus
Roszak, T., ( 1978 ), Kontrakultura, Zagreb, Naprijed
Ritzer, G., ( 1999 ), Mcdonaldizacija društva
Mesić, M., ( 2006 ), Multikulturalizam, Zagreb, Školska knjiga
Lipovetsky, G., (2008), Paradoksalna sreća, Zagreb, Izdanja Antibarbarus
Benda, J., (1997), Izdaja intelektualaca, Zagreb, Politička kultura
Oblici provođenja Predavanja i razgovor o temama koje se obrađuju. U okviru seminara
nastave studenti/ce samostalno rade esej na pojedine teme i izlažu ga pred
kolegama i kolegicama.
Način provjere Uvjet za dobivanje potpisa i izlaska na završni ispit je redovito pohađanje
znanja i polaganja nastave. Očekuje se pripremljenost studenata/ica za nastavu (po literaturi
ispita koja se nalazi u izvedbenom programu.
Tijekom semestra studenti/ce će imati 1 pismeni kolokvij te završni
pismeni ispit nakon odslušane nastave.
Jezik poduke Hrvatski
Način praćenja Na kraju semestra studenti/ce će evaluirati nastavni proces pomoću
kvalitete posebno izrađenog upitnika.
ECTS 5

str. odgoj i obrazovanje. str. 221-292) 8 2 Oblici duhovne kulture. ( Mannheim.Različita područja kulturne proizvodnje.Definicija čovjeka u pojmovima ljudske kulture ( Cassirer. str. V.. 292-350 9 2 Sociologija umjetnosti kao poddisciplina sociologije kulture. 25-53 6 2 Odnos kulture i društva.. M.. M. Kultura i društveno djelovanje. 2 2 Pojam kulture. Sociologija kulture. . .Crespi. Naprijed... 55-83) .Narodna kultura i narod. F. Sociologija kulture. K. Upoznavanje s programom.Crespi. Čovjek i kultura. Umjetnost. N.(Skledar N. Različitost definicija i shvaćanja kulture kroz povijest i danas.. Materijalna i duhovna kultura. str. F. str. E. 114-122) 11 2 Kulturni procesi i promjene. (1978).Identitet. . .Osnovni oblici duhovne kulture ( Skledar..O sociogenezi i suprotnosti pojmova civilizacije i kulture u Njemačkoj. 83-99) .. (Haralambos. 89- 99 . načinom rada i obvezama studenata. . str. str. . 159-194) 12 2 Demokratizacija kulture. str181-191) . 53-81 7 2 Oblici duhovne kulture (područja kulturne proizvodnje).. (Elias. Interdisciplinarnost.Kulturni procesi ( Kale. Čovjek i kultura. .Arnold Hauser i problemi sociologije umjetnosti.. str. Jezik kao kulturna univerzalija. 13-56) .( Mikecin.Skledar. F. . Ogled o čovjeku. Eseji o sociologiji kulture.. N. . Čovjek i kultura. ( 2006 ) – str.O pristupima kulturi. str. str. str. N.Simbol kao ključ za shvaćanje čovjekove prirode . . filozofija i znanost. 921-932) . ( 2006 ) – str. Sistemske i strukturalističke teorije. str. Zagreb. Čovjek i kultura. 39-43. F. . (Crespi F. Narodna. (1980).Crespi. 167-176) . F.( Crespi. 101-113 10 2 Socijalizacija i identitet. PREDAVANJA TERMIN SATI SADRŽAJ 1 2 Uvod u predmet. N.. 221 – 235 ) 5 2 Odnos kulture i društva..Crespi.. O procesu civilizacije. Holborn. E.Demokratizacija kulture.. . Umjetnost i povijesni svijet.. str 176-189 4 2 Simbol kao temeljna odrednica kulture – čovjek kao «animal symbolicum». Određenje i predmet sociologije kulture.Skledar.Opći pojmovi. elitna i masovna kultura.Jezik – temeljni simbolički sustav ljudskog duha ( Skledar. (2002) . str. Srodne znanosti. 9-24) 3 2 Kultura i civilizacija..

str. Polikulturno društvo: elitna(visoka) i narodna (popularna) kultura vis-a-vis masovne kulture.. rok – 30. Bende . rok – zadnji tjedan u rujnu .00 sati 2. lipnja 2010. str 52-57. str. . ( Čolić. S..00 sati 4. «Izdaja intelektualaca» J. F. multikulturalizam. u 9...hiperpotrošnja i hiperindividualizam ( Gilles Lipovetsky. 55 – 71 ) 14 2 Potrošačko društvo i potrošačka kultura . M. u 9. Multikulturalizam. u 9.Kultura kapitalizma. lipnja 2010. rujna 2010. postmoderna. odabrana poglavlja 15 2 Sociologija intelektualaca. . str. globalna kultura i globalizacija. 126-131) . Mannheimov koncept. S.151-164) . rok – 16. (Čolić.Intelektualci i politička klasa ( esej u Kalanj.Kultura i društvene promjene.Određenje pojma multikulturalizma ( Mesić.. R. 75-83) 13 2 Globalizacija. (Crespi.00 sati 3. rok – 8. Paradoksalna sreća. Kultura i povijest. Ideje i djelovanje) Ispitni rokovi : 1.