You are on page 1of 13

Managementul Calităţii

L t dr.
Lect. d Andrei
A d i Neştian
N ti
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
ş

• Putem spune că un produs este de calitate dacă proprietăţile şi caracteristicile sale sunt superioare sau cel puţin egale celor necesare pentru satisfacerea nevoilor implicite sau implicite. este dată de normele l ISO : Calitatea este un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui p produs sau serviciu care îi conferă aptitudinea de a satisface anumite nevoi explicite sau implicite. Managementul calităţii • O definiţie universal recunoscută a calităţii. .

Trei p principii p ale calităţii ţ • Calitatea există exclusiv în cadrul unei relaţii de schimb între un furnizor . . fie ei simpli muncitori sau directori.utilizator. Axiomă • Calitatea reprezintă o preocupare doar pentru organizaţiile i ţiil a căror ă supravieţuire i ţ i este t supusă ă unor presiuni existenţiale asociate schimburilor derulate în calitate de furnizor.producător şi un client . • Calitatea obligă furnizorul să ia angajamente faţă de clienţi. să le respecte şi să demonstreze că ele au fost respectate. angajaţi sau acţionari. utilizator • Calitatea este o problemă care priveşte toate procesele dintr-o întreprindere p şşi toţiţ actorii care intervin în realizarea unui produs sau serviciu.

ROLUL CALITĂŢII O = Obiective R = Rezultate M = Mijloace E = Exigenţe .

• Eficienţa ţ pprocesului de p producţie ţ . la capătul p procesului.eşantion ş reprezentativ p de produse . . Evoluţii în managementul calităţii 1. p ) • Fapt statistic: este imposibil să reproduci de manieră perfect identică rezultatul unui proces de producţie • dezvoltarea şi utilizarea tehnicilor statistice şi probabilistice pentru a fixa această variaţie a producţiei într-o marjă acceptabilă numită : toleranţă. Inspecţia şi controlul calităţii • Logica tipică pentru această fază este cea corectivă. ((verificarea finală).garantarea de manieră suficientă a eficacităţii controlului. • Controlul neconformităţii este efectuat aposteriori. standard de calitate sau nivel de calitate acceptabil acceptabil.

2 Asigurarea calităţii 2. • Cuvinte cheie: proceduri. un produs sau serviciu va satisface exigenţele în ce priveşte calitatea calitatea. încrederea clientului sistemul calităţii clientului. calităţii. • Reprezintă punerea în aplicare a unui ansamblu de acţiuni prestabilite şi sistematice pentru a conferi încredere că sistematice. • Eficacitatea este asigurată prin diminuarea continuă ti ă a costurilor t il non-calităţii lităţii .

iar avantajele majore ale ei erau deja perceptibile în anii ’70 • Calitate C lit t fi finală lă ameliorată li tă • Personal motivat să lucreze bine • Competitivitatea firmelor japoneze ameliorată şi concretizată în câştigarea unor noi părţi de piaţă. .(logica preventivă) • Această abordare a fost dezvoltată în Japonia începând cu anii ‘50. Asigurarea calităţii • Ansamblul de p proceduri de control al calităţii ţ vizează diferite etape etape ale procesului de producţie.

ca în primele două faze. 3 Total quality management 3. ci a întreprinderii în ansamblu. • Managementul calităţii totale: transformarea calităţii într-un instrument de management ((în anii’80)) • Managementul calităţii nu mai era preocuparea p p exclusivă a controlorilor sau a celor direct implicaţi în producţie.bl • Logică ameliorativă .

ionale re revoluţie ol ţie cculturală.execuţie) • Cuvintele cheie ale acestei a treia faze sunt : zero defecte. mobilizarea inteligenţei întreprinderii şi implicarea tuturor. TQM • Căutarea performanţei: orientată spre oameni şi spre str ct rile deci structurile decizionale. (concepţie . ţ . management participativ. • Abandonarea taylorismului. lt rală Cercurile Cerc rile calităţii şi cercurile de pilotaj. excelenţă. relaţii client – furnizor. grupurile de reflexie şi analiză : declanşatorii unor noi tipuri de management. • Interesul firmelor într-un asemenea discurs este perfect înţeles într-un mediu concurenţial turbulent în care se pune continuu p p problema flexibilităţii ţ şiş ap productivităţii.

SUA) • calitatea lit t ttotală t lă (’80) • managementul calităţii totale (’90) • reengineering-ul (’90) • 6 Sigma (’95) ( 95) .Japonia. ’70 . TQM Printre cele mai importante metode şi instrumente dezvoltate : • cercurile calităţii şi cercurile de pilotaj (’60 ( 60 .

i ţii • Pentru ca o organizaţie să fie întradevăr eficace. TQM • Tot ce se întâmplă în firmă are legătură cu calitatea şi tot ce are legătură l ăt ă cu calitatea lit t iinfluenţează fl ţ ă capacitatea it t concurenţială a firmei. toate părţile ei trebuie să meargă bine împreună înspre aceleaşi scopuri scopuri. . • TQM este o abordare a îmbunătăţirii competitivităţii. • TQM este o modalitate de a elimina din viaţa oamenilor sursele de risipă prin includerea tuturor în procese de ameliorare care conduc la rezultate mai bune şi mai rapide. eficienţei fi i ţ i şii flflexibilităţii ibilităţii uneii îîntregi t i organizaţii. recunoscând că fiecare individ şi fiecare activitate afectează şi este afectat sau afectată de ceilalţi sau celelalte.

Evoluţii pe două axe: • Axa modului de regulazizare: Eforturile continue ale firmelor de reducere a incertitudinii prin crearea unor metode şi instrumente care să înlăture sursele de variabilitate sau să le facă f controlabile. – sisteme decizionale de Planificare a Resurselor Intreprinderii ((Entreprise p Ressource Planning). . Evoluţii: • de la inspecţie la controlul în timpul fabricaţiei şi până la asigurarea calităţii concepţiei. p pentru reducerea incertitudinilor interne. g). • Ultimele evoluţii încearcă o extindere a controlului î t întreprinderii i d ii şii asupra surselor l externe t d de variaţii i ţii – furnizorii şi clienţii – utilizând o viziune sistemică completă: – managementul lanţurilor de aprovizionare (Supply Chain Management) pentru controlul relaţiilor externe determinate de fluxurile de intrări şi ieşiri.

ieşiri. Deming . constructivă • Instrumente de prima generaţie: menţinerea cât mai precisă în limitele prestabilite a elementelor sistemului controlat fie ele intrări controlat. Plan – Do – Check – Act) propus de E. prin intermediul unor experţi în domeniul calităţii. subansamble sau oameni. ieşiri piese piese. intrări. • ciclul PDCA (Planifică – Aplică – Verifică – Reacţionază. Evoluţii ţ p pe două axe: Axa responsabilizării p ş şi mobilizării Evoluţii: • din abordări cu o logică defensivă în abordări bazate pe o logică constructivă. • Instrumente de a doua generaţie: mobilizarea grupului de operatori direct implicaţi pentru a rezolva singuri o problemă cu care se confruntă şi pe care o definesc deasemenea singuri.