You are on page 1of 9

Muestreo Puntual PLANTA LUIS ESCUDERO

Tromel Chorro Primario Ciclon Molino
Fecha Hora
Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm
0:00 3.14 4.61 2.65 4.14 * *
2:00 5.35 7.49 2.66 4.14 * *
4:00 4.16 6.12 2.66 4.02 * *
6:00 4.54 7.62 2.64 4.12 * *
8:00 * * 2.68 3.96 * *
10:00 5.34 7.19 2.87 4.06 3.34 4.53
1/24/2017
12:00 5.87 8.14 2.93 4.08 4.08 5.5
14:00 4.57 8.74 2.97 4.21 3.01 5.45
16:00 5.14 8.29 3.05 4.08 3.63 5.09
18:00 * * 3.1 4.19 1.75 2.65
20:00 5.09 7.88 * * 3.12 4.24
22:00

Compositos PLANTA LUIS ESCUDERO
Primario Molino Agitador 1
Fecha Turno
Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm
sin sin 2.77 3.99 3.29 4.3 2.94 4.78
sin sin 2.92 4.39 3.19 4.47 1.63 2.64

Agitador 11 Au ppm Ag ppm 2.39 .73 2.86 4.76 4.

29 16:00 * * * * * * 18:00 * * * * * * 20:00 * * * * * * 22:00 * * * * * * Compositos PLANTA LUIS ESCUDERO Tanque Primario Tanque Molino Fecha Turno Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm 1/24/2017 T-B 2.31 2.11 5.23 5.92 2.31 7.72 8.14 3.23 1/25/2017 12:00 4.44 3.51 4.58 4.68 4.26 3.16 2.7 9.23 * * * .72 8:00 5.5 2.57 7.32 3.77 2.57 5.6 4.88 2.53 4.04 7.26 10:00 3. Muestreo Puntual PLANTA LUIS ESCUDERO Tromel Chorro Primario Ciclon Molino Fecha Hora Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm 0:00 5.34 5.42 2.23 2.02 6.53 4.22 3.26 3.52 4.3 14:00 5.62 4.45 8.34 2:00 * * * * * * 4:00 * * * * * * 6:00 * * * * * * 8:00 * * * * * * 10:00 * * * * * * 1/24/2017 12:00 * * * * * * 14:00 * * * * * * 16:00 * * * * * * 18:00 * * * * * * 20:00 4.89 5.54 22:00 5.99 4.43 Muestreo Puntual PLANTA LUIS ESCUDERO Tromel Chorro Primario Ciclon Molino Fecha Hora Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm 0:00 * * * * * * 2:00 4.77 4.56 2.81 3.42 2.90 4:00 4.57 2.59 5.03 7.65 2.54 7.67 4.59 6:00 4.45 2.41 6.59 5.37 6.64 2.62 6.89 6.67 4.

Ag ppm * .

01 5.J Molienda 2 0.86 M.01 1.01 14.7 Solucion Semirica M.87 Solucion Semirica M.01 7.N.N.J Molienda 3 0.01 5.J Molienda 1 0.J Molienda 3 0.85 Solucion Semirica M.01 12.N.01 8.84 Solucion Rica M.08 .N. Planta Luis Escudero Muestra Au ppm Ag ppm Solucion Rica M.N.J 0.01 10.N.J Molienda 1 0.12 Solucion Rica M.75 Planta Luis Escudero (CN HOT) Muestra Au ppm Ag ppm M.J Molienda 2 0.N.N.J (Rep) 0.

73 660 Solucion Rica Zona #3 Molienda #4 0.03 23.02 13.85 40 Solucion Rica Zona #3 Molienda #2 0.02 7 400 Solucion Semirica Zona #3 Molienda #4 0.86 260 Solucion Semirica Zona #3 Molienda #2 0. Planta Luis Escudero Muestra Au ppm Ag ppm CN ppm Solucion Rica Zona #3 Molienda #1 0.01 2.79 200 Solucion Rica Zona #3 Molienda #3 0.02 10.01 7.4 50 Solucion Semirica Zona #3 Molienda #1 0.42 270 .02 920 Solucion Semirica Zona #3 Molienda #3 0.05 18.02 13.

98 10.46 11. pH 9.33 10.67 10.4 10.16 10.67 11.68 .

Muestreo Puntual PLANTA LUIS ESCUDERO Tromel Chorro Primario Ciclon Molino Fecha Hora Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 1/24/2017 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Muestreo Puntual PLANTA LUIS ESCUDERO Tromel Chorro Primario Ciclon Molino Fecha Hora Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 1/25/2017 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Compositos PLANTA LUIS ESCUDERO Fecha Turno Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm Ag ppm Au ppm .

Ag ppm .