You are on page 1of 6

Fanfare De Poort van Brabant

Infobrief
Jaargang 4
Nummer 9
14 juli 2010

Agenda Actualiteiten
De agenda is deze keer leeg.
We hebben vakantie!
De eerste repetitie na de vakantie
van het fanfareorkest is op 2 sept.
Het jeugdorkest begint op 10 sept.
weer te repeteren. De slagwerk-
groepen pakken de draad weer op
op 30 augustus(A-groep)
en op 6 sept. (B-groep.
We wensen
iedereen een
heerlijke, zonnige
vakantie toe !!

Lief en Leed
17 juli: Joyce Boelens
18 juli: Irma Thijssen
25 juli: Wil Thijssen
27 juli: Bram Koster
28 juli: Ralf Kessels
01 augustus: Hilde Kiggen
01 augustus: Dirk Kolijn
03 augustus: Joëlle Claassen
04 augustus: Valerie Maas
06 augustus: Vince van Seggelen
08 augustus: Niels Groenen
13 augustus: Daan Mulder
15 augustus: Sam Dielissen
16 augustus: Math van Himbergen
24 augustus: Sjors van Velthoven
24 augustus: Sanne de Bruijne
25 augustus: Frans Tielen
25 augustus: Damien Oud
28 augustus: Thirsa Luijmes
01 september: Mark Mulder

Allemaal hartelijk gefeliciteerd !

De volgende infobrief Op een unieke locatie, onder een heerlijk zonnetje hebben we
samen met EMM Budel 4 juli j.l. een geslaagd buitenconcert
De volgende infobrief komt uit op
gegeven. Zie voor een verslag daarvan de volgende bladzijde.
Vrijdag 17 september
1
Na de slagwerkgroep was onze fanfare aan de
Musiceren in de pastorietuin beurt. Terwijl wij onze nummers in uiterste
door Martie den Dekker concentratie ten gehore brachten vonden steeds
meer mensen hun weg naar de pastorietuin. Er
Op uitnodiging van Harmonie “Eendracht Maakt werden stoelen versleept naar schaduwplekken
Macht” uit Budel is onze fanfare zondag 4 juli naar aan de rand van de tuin. De mensen zaten rond
Budel getrokken om daar gezamenlijk een concert het orkest, als waren we een symfonie orkest,
te geven. De afgelopen weken werden verschillende een heel aparte ervaring. Na ons optreden moest
stukken uit ons repertoire gerepeteerd die we of zowat het hele slagwerk worden verplaatst naar
alleen of gezamenlijk met EMM zouden gaan spelen. het middenveld, zodat Hilde en Paul hun huzaren-
Na een met zon overgoten week en erg hoge stuk konden vertonen. Het was een erg warme
temperaturen was niet iedereen enthousiast om ook aangelegenheid, maar o zo mooi.
de vrije zondag namiddag gezamenlijk in de zon
door te brengen. Janus was weer bereid gevonden
om onze spullen naar Budel te vervoeren en met
een aantal mensen werden de nodige attributen
ingeladen. We waren wat aan de late kant, het is
nog steeds wennen om de pauken vlotjes in de
kisten te krijgen.
Bij aankomst in de pastorietuin zaten de meeste
mensen al op hun plaats en hadden we de handen
vol om het slagwerk over het gazon onder de fruit-
bomen geplaatst te krijgen. De dirigent van EMM
had nogal haast met het gezamenlijk repeteren van
de `Pirates of the Caribbean`, zodat hij maar
startte zonder slagwerk. Halverwege invallend werd
ik verzocht midden achter het orkest pal in de zon
te gaan staan zodat hij me beter kon zien en we Na een korte pauze waarin de inwendige mens kon
gezamenlijk het orkest in de maat konden houden. worden aangesterkt met een broodje hamburger of
Toen ik niet echt aanstalte maakte om te verkassen een glaasje fris of bier werd het programma
werd me gevraagd of het vandaag nog kon, hervat. Ondertussen was het slagwerk weer terug
en warempel, het kon vandaag nog! Gelukkig was geplaatst en startte harmonie EMM hun uitvoering,
Marja zo vriendelijk om enkele mensen te vragen een heel ander soort muziek als van onze fanfare,
een tent over ons heen te zetten, zodat we niet aan maar daarom niet minder mooi. Als laatste werden
een zonnesteek ten onder zijn gegaan. Dit was een twee nummers gezamenlijk gespeeld, Pirates of
aangename verbetering en dicht op elkaar staand, the Caribbean en Children of Sanchez, met
onder de laaghangende takken van de appelboom wisselende dirigent, een heel aparte ervaring. De
doorkijkend, werd nog enthousiast gerepeteerd. voorzitter van EMM bedankte iedereen en gaf ons
te verstaan dat wij de volgende keer aan de beurt
zijn om iets soortgelijks te organiseren. Terug-
kijkend heb ik zeer genoten van leuke nummers in
een mooie omgeving met heel veel zon en een
lekker koel pilsje. Wat wil een mens nog meer!

De voorzitter van EMM heette eenieder welkom en


wenste ons een muzikale middag toe. De slagwerk-
groep van EMM onder leiding van Ronald Gerards
opende het concert. Op een van de bankjes lekker
uit de zon zittend en luisterend naar de slagwerk-
groep nam ik de omgeving eens in me op. Zo´n
pastorietuin straalde toch echt rust uit ondanks de
soms ferme uithalen van de slagwerkgroep. Het was
zo slecht nog niet voor een zondagnamiddag.
Verslag bijeenkomst “GOO” de repetitie van het fanfareorkest. De repetities van
het jeugdorkest en de slagwerkgroep worden altijd
bijgewoond door de bestuursleden die deze orkesten
onder hun hoede hebben (Ronald Steer jeugdorkest en
Math van Himbergen slagwerkgroepen). Het bestuur
heeft nu de afspraak gemaakt om eens per maand
om de beurt ook deze repetities te bezoeken. Deze
maand was ik (Wil) aan de beurt. Ik heb heel goede
repetities meegemaakt. Zowel bij de slagwerkgroepen
als bij het jeugdorkest werd hard gewerkt in een
plezierige sfeer. Hieronder enkele foto’s daarvan.
Na de repetitie op donderdag 8 juli is er weer
een overleg geweest tussen de afgevaardigden
van de verschillende secties in het fanfareorkest
en een afvaardiging van het bestuur (Groot
Orkest Overleg). Het was een zinvol gesprek
waar diverse onderwerpen, die leven binnen de
secties, aan de orde kwamen. De afgevaardig-
den zullen nog wel naar hun achterban terug-
koppelen wat er zoal besproken is.

Hier volgen enkele punten die door de


muzikanten ingebracht werden:
* De repetities lopen nu minder uit dan een tijd
geleden. Blijven streven naar 21.30 u. eindtijd.
* De lijst om het klaar zetten en opruimen bij
toerbeurt te regelen is praktisch. Maar niet
iedereen let erop dat hij/zij aan de beurt is.
Elkaar daarop aanspreken.
* Ruimteprobleem in de muziekbunker. We
hebben het luxe probleem dat het orkest te Uiterste concentratie
groot wordt voor het spelen in de bunker. bij de slagwerkers!
* Verdeling van de partijen. De dirigent heeft
met sommige secties afgesproken dat er af en
toe gewisseld wordt, zodat ieder de kans krijgt
om te spelen wat hij/zij aankan. De dirigent
beslist hierin en moet dat dan aangeven.
* Vragen over het wanneer en waarom inhuren
van muzikanten.
* Ervoor waken dat het programma te over-
laden wordt. Dat leidt tot stres. Muzikanten,
maar zeker ook de dirigent komen dan onder
druk te staan.
* Waarom minder gebruik van onze uniformen
en kiezen voor zwarte concertkleding?
* Mensen erop aanspreken als ze bij een
uitvoering niet volgens afspraak gekleed zijn.
* Waken voor het versturen van teveel mailtjes.
* Waarom zelf uitprinten van de partijen?
* Verbeterpunten voor de donateursactie.
* Het geven van commentaar op wat de dirigent
zegt tijdens de repetitie, wordt als storend
ervaren. Na de repetitie met Lou bespreken.
* Onderhoud instrumenten.

Hier kunnen alleen de besproken punten


genoemd worden. Wil je meer weten over wat
erover gezegd is, vraag het dan aan de
afgevaardigde van jouw sectie.

Bezoek bestuursleden repetities


Op donderdagavond bezoeken de bestuursleden
die geen muziek maken vaak een gedeelte van Het jeugdorkest onder leiding van dirigente Nathalya.
Donateursactie Activity Tour
In de week van 5 t/m 10 juli Door Bernadette Reitsma
hebben we weer onze jaarlijkse
donateursactie gehouden.
Praktisch alle bestuursleden en
muzikanten hebben daaraan mee-
gewerkt, óf door het bezorgen van
de brieven, óf door het rondgaan
met de geldzakjes. We willen
iedereen heel hartelijk bedanken hiervoor. Veel
mensen vinden het geen leuke klus om dit te
doen, maar met z’n allen hebben we toch weer
gezorgd voor een mooie opbrengst.
De donateursactie blijft noodzakelijk om onze
financiën gezond te houden. We willen wel gaan
denken over manieren om deze actie wat aan-
sprekender voor de inwoners van Maarheeze te
maken. Ideeën daarvoor zijn welkom!

Verjaardag beschermvrouwe Zondagmiddag 20 juni vertrokken 6 groepen


gewapend met een GPS, een rauw ei en een lijst met
Onze beschermvrouwe, mevrouw Mia Lijten opdrachten vanuit de speeltuin aan de Neerlanden.
vierde op 2 juli haar 85e verjaardag. Vanwege Elke groep moest via het invoeren van coördinaten zijn
deze bijzondere verjaardag bracht de fanfare route vinden naar de posten verspreidt door
haar een mooie serenade. Mevrouw Lijten was Maarheeze. Elke groep had een eigen route dus met
daar heel blij en ontroerd door, mede ook door- elkaar meelopen had geen zin. Nadat iedereen wist
dat haar gezondheid haar de laatste tijd wat in hoe je het GPS toestel moest bedienen gingen alle
de steek laat. In zijn toespraak dankte de voor- groepen op zoek naar de posten. In totaal moesten ze
zitter haar voor alles wat ze voor de fanfare 6 posten zien te vinden, onderweg moesten ze ook
doet en wenste hij haar een fijne verjaardag en nog de opdrachten doen en foto’s maken waar het ei
voor daarna nog goede jaren toe. en de opdracht op stond. Zo moest het ei oranje
worden en samen met een scheidsrechter en de groep
op de foto. Op elke post was er ook een spel dat men
moest spelen. Jammer genoeg liet de zon ons een
beetje in de steek en was het niet zo warm onderweg.
Om 5 uur werden de groepen terug geroepen om het
eindspel te spelen. Een enorme hindernisbaan was de
scheidsrechter van deze middag. Daarna kreeg ieder-
een nog een broodje hamburger of een lekkere worst
van de bbq.Na jury beraad bleek dat 2 groepen als
eerste waren geëindigd. Voor hun de eeuwige roem en
een foto in deze infobrief. Wij als jeugdcommissie von-
den dit een hele leuke activiteit en we hopen jullie ook.

Slagwerkavond Sterksel

Proficiat geslaagden
Er zijn maar liefst 12 muzikanten van de
fanfare geslaagd voor een eerste of volgende
muziekdiploma. Dat zijn: Vince van Seggelen
(kleine trom A), Bram Koster (kleine trom A),
Stan Valkenburg (mallets A, met lof), Dirk Kolijn
(bariton A), Maarten Kolijn (trombone B), Sraja
Weijers (alt-sax C), Thirsa Luymes (trompet A), Op zaterdag 26 juni nam onze slagwerkgroep deel aan
Luc Mulder (bugel B), Evi Jeucken (bugel B), een slagwerkfestival in Sterksel. De organisatie in
Kenda Weijers (bugel C), Valerie Maas (bugel C) Sterksel liet wat te wensen over, maar het spel van
en Erwin Lemmens (Trompet D). onze slagwerkers zeker niet. Zij kwamen heel goed
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! voor de dag. Complimenten daarvoor!
Eindexamen Jelle Overheul maaikesmies@kpnmail.nl Maaike is telefonisch te
bereiken op nummer 06-46326658, maar ze kan
overdag niet opnemen in verband met werk.
Ger, bedankt voor 16 jaar inzet voor alles wat te
maken had met de opleiding van onze leerlingen. En
Maaike en ook Bernadette en Jan, veel succes gewenst
met deze nieuwe taak.

Nieuwe opleidingsvorm
door Willemijn den Dekker
Enkele weken geleden hebben een aantal blokfluit-
leerlingen een proefles slagwerk gevolgd. Deze les was
bedoeld om voor de leerlingen te kijken of ze dit ook
echt wilden gaan doen, en voor de docent om te kijken
of de leerlingen al konden beginnen met de slagwerk-
lessen. De kinderen waren hierover erg enthousiast en
Op zondag 27 juni deed de dirigent van de er zijn dan ook drie leerlingen die na de zomervakantie
slagwerkgroepen zijn openbaar eindexamen starten met slagwerklessen.
conservatorium in de richting klassiek slagwerk. Voorgaande jaren zijn er ook verschillende leerlingen
In een anderhalf uur durend concert liet hij zien geweest die gestart zijn met slagwerk, dit kan al wan-
en horen wat hij kan op traditionele en zelf- neer ze ½ jaar blokfluitles hebben gehad. Deze leer-
gemaakte slagwerkinstrumenten. De vele toe- lingen moesten dan wel nog een half jaar doorgaan
hoorders waren onder de indruk van zijn spel met blokfluiten. Dit betekende dat zij vanaf de zomer-
en het gevarieerde programma dat hij aan- vakantie tot aan de kerstvakantie twee keer in de
bood. Naast werken die hij alleen speelde, trad week muziekles hadden, 1x blokfluiten en 1x slagwerk
hij ook op met een kwartet waarvan onze slag- (en thuis moesten ze voor beide lessen natuurlijk ook
werker Thijs Bastiaans deel uitmaakte. Na af- oefenen). Als blokfluitjuf heb ik gemerkt dat deze
loop ging de jury leerlingen na de zomervakantie minder interesse
in beraad en vertoonden in het blokfluiten en ook minder gingen
daarna kreeg oefenen. Iets wat erg logisch is, omdat slagwerk toch
Jelle te horen het instrument was wat ze wilden gaan spelen.
dat hij een dikke Ik heb deze ervaringen aan Ger doorgegeven, en we
acht verdiend zijn op zoek gegaan naar een oplossing hiervoor. Want
had. Een prima we vonden het wel belangrijk dat deze leerlingen een
resultaat, waar- goede basis voor de muzieklessen zouden krijgen, en
voor ook vanaf dat gaat niet wanneer de kinderen geen interesse
deze plaats onze meer hebben in het blokfluiten. Na dit probleem voor-
hartelijke gelegd te hebben aan Lou, kwam hij met een oplossing
gelukwensen! hiervoor. In plaats van les op een blokfluit voor de
leerlingen die starten met slagwerk, krijgen ze les op
een klokkenspel. Hierdoor is de binding met slagwerk
groter, en blijft het voor de leerlingen een grotere uit-
daging om hiermee aan de slag te gaan en een goede
basis voor de muzieklessen te leggen.
De keuze voor een klokkenspel was vrij snel gemaakt.
Dit heeft namelijk raakvlakken met slagwerk, en dat is
nou juist wat die kinderen willen gaan doen. Ook heb
ik in de verschillende jaren die ik al lesgeef gemerkt
dat veel leerlingen die slagwerk willen gaan doen
Nieuwe opleidingscoördinator moeite hebben met het blokfluit spelen (vingers op de
Met ingang van het nieuwe cursusjaar bij Rick gaatjes, etc.). Daarom sluit een klokkenspel beter aan
stopt Ger Thijssen als contactpersoon voor de bij wat ze leuk vinden en is het ook gemakkelijker voor
opleidingen. Ger is blij dat Maaike Smies hem de leerlingen, omdat ze geen snelle vingers hoeven te
wil opvolgen als contactpersoon. Voor alle hebben (wat bij het blokfluiten wel belangrijk is).
zaken met betrekking tot de opleiding kunnen Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een goed en
de leerlingen van Rick en de blokfluiters en hun praktisch klokkenspel voor de leerlingen. We hebben
ouders vanaf augustus terecht bij Maaike. Zij er een gevonden die voldoet aan onze eisen, en de
gaat de werkzaamheden niet alleen doen, maar leerlingen zullen deze dan ook mee naar huis krijgen,
zal met de jeugdcommissie en in het bijzonder zodat ze thuis goed kunnen oefenen op dit klokken-
Bernadette Reitsma en Jan Valkenburg alle spel. Na de zomervakantie zullen er 3 leerlingen star-
taken van Ger overnemen. ten met slagwerkles, en zullen zij ook de eerste drie
Bij voorkeur contact opnemen via de e-mail. leerlingen zijn die starten met de nieuwe opleidings-
Het adres van Maaike Smies is: vorm en les krijgen op een klokkenspel.
Activiteitenlijst
Datum: Activiteit: Toelichting: Voor wie?

Donderdag 15 juli Zomeravondconcert Blokfluitgroep,


jeugdorkest,
slagwerkgroep,
fanfareorkest

Maandag Eerste repetitie na de Zonder tegenbericht Slagwerkgroep A


30 augustus zomervakantie beginnen om 18.30 uur
slagwerkgroep A

Donderdag Eerste repetitie na de Oefenen marcheren Fanfareorkest


2 september zomervakantie van het Slagwerkgroep
fanfareorkest

Maandag Eerste repetitie na de Slagwerkgroep B


6 september zomervakantie
slagwerkgroep B

Zaterdag en zondag Oefenweekend Locatie: Jong Nederland Slagwerkgroep


2 en 3 oktober slagwerkgroep Asten
10.00 uur verzamelen
bij de Smeltkroes
Zondag Slagwerkfestival In de Borgh Budel Slagwerkgroep
3 oktober De Kleine Kring

Zondag E.W.F. De Ruchte Someren Fanfareorkest


7 november
Donderdag Musique Spectaculaire Jeugdorkest
18 november Junior

Zondag Intocht Sinterklaas


21 november

Donderdag Nieuwjaarsborrel
6 januari

Zaterdag Nieuwjaarsconcert
8 januari 2011

Mei 2011 Musique Spectaculaire


Classique

Hierbij willen we de mensen die afgelopen zaterdag 10 juli


oud papier opgehaald hebben extra bedanken.
Het was snikheet en benauwd die dag, echt geen pretje om
dan met papier te sjouwen.
Maar zij hebben zich er flink doorheen gezet en met behulp
van de verfrissingen die hen op verschillende adressen
aangeboden werden is het toch gelukt het papier
weggewerkt te krijgen. Een prestatie, waarvoor onze
welgemeende, hartelijke dank!!!