You are on page 1of 21

Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για την εισαγωγή του

στα Διδασκαλεία - Τα θέματα των εξετάσεων των τελευταίων


χρόνων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ – ΘΕΝΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας υποβάλλουν αίτηση για να


διαγωνιστούν για την εισαγωγή τους στα διδασκαλεία. Η alfavita.gr παρουσιάζει
ένα χρήσιμο οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τους
όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα Διδασκαλεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ


Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για την εισαγωγή του στα
Διδασκαλεία

Κάθε χρόνο το μήνα Νοέμβριο αποστέλλεται στα σχολεία μέσω των


διευθύνσεων Α/Θμιας Εκπ/σης Εγκύκλιος με θέμα «Προκήρυξη εξετάσεων
επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών - Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης- Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων- Δ.Δ.Ε.
Ρεθύμνου- Δ.Δ.Ε Πατρών – Δ.Δ.Ε. Ρόδου- Δ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης) και
Νηπιαγωγών (Δ.Ν. Αθηνών- Δ.Ν. Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. Ιωαννίνων- Δ.Ν. Ρεθύμνου
- Δ.Ν. Ρόδου)», όπου αναφέρονται οι όροι και οι προϋπόθεσης συμμετοχής και η
σχετική νομοθεσία.
Η αποστολή του Διδασκαλείου είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του
εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά επιδιώκει:
α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα
των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και
εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.
γ) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και
επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής


Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση στα
Διδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημ. Εκπ/σης και
Νηπ/γών των Παν/μίων), Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν
συμπληρώσει πέντε (5) πλήρη χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και όχι
περισσότερα από εικοσιπέντε (25) χρόνια. Στα παραπάνω χρόνια υπηρεσίας
συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός ως
αναπληρωτής στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδος ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
Οι εκπ/κοί που έχουν κατά το παρελθόν μετεκπαιδευτεί στο Μ.Δ.Δ.Ε. ή σε
άλλο Διδασκαλείο στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή ή έχουν αναγνωρισμένο τίτλο
ισότιμο με αυτόν των Διδασκαλείων (όπως π.χ. είναι οι τίτλοι των Παιδαγωγικών
Σχολών ESSLINGEN-LUDWIGSBURG-DILLINGEN Γερμανίας), δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να
υποβάλουν αίτηση - δήλωση. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να υποβάλουν
αίτηση - δήλωση οι εκπ/κοί που φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα Αντίθετα
οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και
Επαγγελματικής Αναβάθμισης («εξομοίωση») έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις
εξετάσεις επιλογής για φοίτηση στα Διδασκαλεία. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής
έχουν και οι κάτοχοι οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου.

Η διαδικασία
Μετά την συμπλήρωση της Αίτησης σύμφωνα με την εγκύκλιο ο υποψήφιος
το Φεβρουάριο καλείται να δηλώσει υπεύθυνα εάν τελικά συμμετάσχει στην
διαδικασία επιλογής.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές
εξετάσεις.
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα
(Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών –Ρόδου-
Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα : Τα μαθήματα στα οποία θα
εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι είναι τα εξής :
α) Νεοελληνική Γραμματεία : Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το
εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική
Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο
-χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το
θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους.
β) Παιδαγωγική - Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από
τη σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε
συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για
τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.
γ) Διδακτική : Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική
πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό με τις
εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και
διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι αυστηρά καθορισμένος και δεν
προσκαλούνται επιλαχόντες για εγγραφή και φοίτηση στα Διδασκαλεία.
Ο αριθμός των εισακτέων αυξάνεται κατά 6% με εισακτέους από την
Ιδιωτική Εκπαίδευση και κατά τρεις το περισσότερο εισακτέους από τη
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, εφόσον συμπληρώνουν αριθμό μονάδων μεγαλύτερο
ή ίσο προς αυτόν που συμπλήρωσε ο τελευταίος εισακτέος στους πίνακες των
επιτυχόντων δασκάλων - νηπιαγωγών.
Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα από τα
Διδασκαλεία για τα οποία προκηρύσσονται οι εξετάσεις, συμπληρώνουν και
υποβάλλουν, μέσω του Δ/ντή του Σχολείου τους, στον Προϊστάμενο του οικείου
Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική θέση, αίτηση
-δήλωση σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται από το ΥΠΕΠΘ, στο οποίο δηλώνουν
κατά σειρά προτίμησης τα Διδασκαλεία (ένα ή περισσότερα) στα οποία επιθυμούν
να φοιτήσουν και μόνο μία Κατηγορία Μετεκπαίδευσης, (Γενική ή Ειδική Αγωγή).

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ


Εγγραφές, άδειες, μετεγγραφές

Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που θα κληθούν για εγγραφή και φοίτηση στα


Διδασκαλεία της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα :
α. Η φοίτηση στα Διδασκαλεία διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα, είναι υποχρεωτική
και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από
τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα και αποσπώνται στα Διδασκαλεία στα
οποία καλούνται να φοιτήσουν.
β. Άδειες: Για τη χορήγηση αδειών, κανονικών-αναρρωτικών στους
μετεκπαιδευόμενους, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 24617/Γ3/εσ.191/11-
03-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθμιση Θεμάτων εγγραφών,
μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα
Διδασκαλεία της χώρας» και από τη σχετική νομοθεσία ( Ν.3528/2007, Ν.
2327/95 και Ν.2085/92).
γ. Αναστολή φοίτησης: Η αναστολή φοίτησης χορηγείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 4 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
345/τ.Β΄).
δ. Διακοπή φοίτησης . Η διακοπή φοίτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 5 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ345/τ.Β΄).
ε. Εγγραφές: Κατά την εγγραφή των εκπαιδευτικών, που καλούνται να
μετεκπαιδευτούν στα Δ/λεία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που ζητούνται
από το Δ/λείο προσκομίζουν και βεβαίωση του Γραφείου Π.Ε. στο οποίο ανήκουν,
ότι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στο παρελθόν σε οποιοδήποτε Διδασκαλείο της
χώρας στη Γενική ή Ειδική Αγωγή και ότι δεν έχουν άλλον αναγνωρισμένο τίτλο
ισότιμο με αυτόν που χορηγούν τα Διδασκαλεία. Οι βεβαιώσεις αυτές κρατούνται
στο αρχείο των Δ/λείων, για μια τριετία. Επίσης υποβάλλουν στο Διδασκαλείο
υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
στ. Μετεγγραφές : Δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές από Διδασκαλείο σε
Διδασκαλείο εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι
δυνατόν να εγκριθεί μετεγγραφή εκπαιδευτικού από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο
στο αντίστοιχο τμήμα (Νηπιαγωγών – Δασκάλων) και στην αντίστοιχη κατεύθυνση
(Γενική ή Ειδική Αγωγή) για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως
βαριές και δυσίατες ασθένειες που πιστοποιούνται με απόφαση Β/θμιας
Υγειονομικής Επιτροπής, συνυπηρέτησης συζύγων, σοβαρότατων οικογενειακών
λόγων και μόνο σε ποσοστό 5% των εκπ/κων οι οποίοι μετεκπαιδεύονται στο ίδιο
έτος σπουδών στο αντίστοιχο τμήμα και κατεύθυνση στο Διδ/λείο υποδοχής.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση της μετεγγραφής είναι:
1. Ο εκπ/κος ο οποίος ζητά τη μετεγγραφή θα πρέπει να διαθέτει
εισαγωγική από το διαγωνισμό για τα Διδ/λεία βαθμολογία, μεγαλύτερη ή
ίση από τη βαθμολογία με την οποία εισήχθη και ο τελευταίος εισακτέος
στον ίδιο διαγωνισμό στο Τμήμα και την Κατεύθυνση του Διδ/λείου
υποδοχής.
2. Να έχει περιλάβει στις προτιμήσεις του το Διδ/λείο στο οποίο ζητά να
μετεγγραφεί.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω προϋποθέσεων δύνανται να μετεγγράφονται από
Διδ/λείο σε Διδ/λείο, εκπαιδευτικοί:
1. που έχουν τέσσερα (4) και άνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή
σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και
2. σύζυγοι στρατιωτικών που συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία του
τελευταίου εισαχθέντος στο Διδ/λείο που ζητούν να μετεγγραφούν,
ανεξάρτητα απ’ την αρχική δήλωση προτιμήσεών τους.
Οι μετεγγραφές εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, που
υποβάλλεται στη Δ/νση Εφαρμ. Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι και
15 Οκτωβρίου κάθε έτους και σε καμιά περίπτωση πέραν της ημερομηνίας αυτής.
Μετεγγραφές στο δεύτερο έτος σπουδών δεν επιτρέπονται.
Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών
Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης Διδασκαλεία Νηπιαγωγών
Διδασκαλείο Δ.Ε. Θεσ/νίκης Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης
Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παιδαγ. Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης
Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 540 Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 540
06 (Α.Π.Θ.) 06 (Α.Π.Θ.)

Μ.Δ.Δ.Ε. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών


Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μαρασλή 4, 106 76 Αθήνα Παν/μίου Αθήνας
Ιπποκράτους 31 106 80 Αθήνα
Διδασκαλείο Δ.Ε. Ιωαννίνων Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Παιδαγ.Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ιωαννίνων Παν/μίου Ιωαννίνων Παν/πολη
Παν/πολη Δουρούτης 45110 Δουρούτης 45110 Ιωάννινα
Ιωάννινα
Διδασκαλείο Δ.Ε. Ρεθύμνου Διδασκαλείο Νηπ/γών Ρεθύμνου
Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου Παιδαγ. Τμήμα Νηπ/γών Παν/μίου
Κρήτης Κρήτης
Ρέθυμνο 74100 Ρέθυμνο 74100
Διδασκαλείο Δ.Ε. Αιγαίου Διδασκαλείο Νηπ/γων Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ. Παν/μίου ΤΕΠΑΕ Παν/μίου Αιγαίου
Αιγαίου Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος
Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος
Διδασκαλείο Δ.Ε. Πάτρας
Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παν/μίου
Πάτρας
Παν/πολη Πατρών, 26110 Πάτρα
Διδασκαλείο Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης
Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
Νέα Χιλή, 68100 Αλεξανδρούπολη

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 2000-2009

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2009


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές στο σχολείο μπορεί να
ενισχύονται και από τη στάση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Με βάση τα
επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να εντοπίσετε παράγοντες που
συμβάλλουν στην εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων και να αναφέρετε τρόπους με
τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να τα αντιμετωπίσει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Η μεταγνώση αποτελεί υψηλού επιπέδου γνωστική διεργασία που ανταποκρίνεται
στο σκοπό της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών. Με βάση τα
επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να προτείνετε μαθησιακές
δραστηριότητες και τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μεταγνωστικής
ικανότητας των μαθητών/τριών.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Κ. Καρυωτάκης «Οι δημόσιοι υπάλληλοι»
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν
σαν στήλες δύο-δύο μες στα γραφεία.
Ηλεκτρολόγοι θα 'ναι η πολιτεία
κι ο θάνατος που τους ανανεώνουν.

Κάθονται στις καρέκλες, μουτζουρώνουν


αθώα λευκά χαρτιά χωρίς αιτία.
"Συν τη παρούση αλληλογραφία
έχομεν την τιμήν..." διαβεβαιώνουν.

Και μοναχά η τιμή τους απομένει,


όταν ανηφορίζουνε τους δρόμους,
το βράδυ στις οχτώ, σαν κουρντισμένοι.

...Παίρνουν κάστανα σκέφτονται τους νόμους,


σκέπτονται το συνάλλαγμα τους ώμους
σηκώνοντας οι υπάλληλοι, οι καημένοι...

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2008


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Μια από τις βασικές απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου είναι η επεξεργασία
πολλαπλώνπληροφοριών.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να προσδιορίσετε
δεξιότητες και ικανότητες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης που βοηθούν το
μαθητή να οργανώσει ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Σημαντικός αριθμός μαθητών εμφανίζει σήμερα δυσκολίες στην παραγωγή
γραπτού λόγου.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας:
α) να εντοπίσετε παράγοντες που μπορεί να προκαλούν τις δυσκολίες αυτές
β) να προτείνετε διδακτικές τεχνικές για την αντιμετώπισή τους
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Οδ. Ελύτης «Ήλιος ο πρώτος»
"Στα χτήματα βαδίσαμε"
Στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα
Με τις γυναίκες τους ήλιους τα σκυλιά μας
Παίξαμε τραγουδήσαμε ήπιαμε νερό
Φρέσκο καθώς ξεπήδαγε από τους αιώνες
Το απομεσήμερο για μια στιγμή καθήσαμε
Και κοιταχτήκαμε βαθιά μέσα στα μάτια
Μια πεταλούδα πέταξε απ' τα στήθια μας
Ήτανε πιο λευκή
Απ' το μικρό λευκό κλαδί της άκρης των ονείρων μας
Ξέραμε πώς δεν ήταν να σβηστεί ποτές
Πώς δεν θυμόταν καθόλου τι σκουλήκια έσερνε
Το βράδυ ανάψαμε φωτιά
Και τραγουδήσαμε γύρω τριγύρω:
Φωτιά ωραία φωτιά μη λυπηθείς τα κούτσουρα
Φωτιά ωραία φωτιά μη φτάσεις ως τη στάχτη
Φωτιά ωραία φωτιά καίγε μας
Λέγε μας τη ζωή.
Εμείς τη λέμε τη ζωή την πιάνουμε απ' τα χέρια
Κοιτάζουμε τα μάτια μας που μας ξανακοιτάζουν
Κι αν είναι αυτό που μας μεθάει μαγνήτης, το γνωρίζουμε
Και αν είναι αυτό που μας πονάει κακό, το' χουμε νιώσει.
Εμείς τη λέμε τη ζωή, πηγαίνουμε μπροστά
Και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε
Είμαστε από καλή γενιά.
"Ήλιος ο Πρώτος"
Ερωτήσεις
α) Σε ποια λογοτεχνική γενιά ανήκει ο Οδυσσέας Ελύτης; Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτής της
γενιάς που προσδιορίζουν την ταυτότητά της;
β) Πώς λειτουργεί συνολικά το στοιχείο του πυρός ως φως-φωτιά που εμφανίζεται
στο ποίημα;
γ) Το μήνυμα της αισιοδοξίας κλιμακώνεται μέσα από ορισμένες εικόνες στο
ποίημα. Μπορείτε να τις
επισημάνετε;
δ) Η κατάφαση στη ζωή που διατρέχει το ποίημα είναι από τα βασικά στοιχεία της
ποίησης του Ελύτη.
Να τεκμηριώσετε το παραπάνω φέρνοντας παραδείγματα από το συνολικό έργο
του ποιητή και να τα
συσχετίσετε με τον τελευταίο στίχο του ποιήματος.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Μία σύγχρονη αρχή της προσχολικής αγωγής είναι η συνεργασία γονέων και
νηπιαγωγών. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας να
περιγράψετε το συμβουλευτικό ρόλο της νηπιαγωγού στην ανάπτυξη αυτής της
σχέσης και να τεκμηριώσετε με συγκεκριμένα παραδείγματα τη θέση αυτή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας αναφέρατε παραμέτρους
που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του/της ο/η νηπιαγωγός για τη συγκρότηση
ομάδων στο πλαίσιο ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2007


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Υποστηρίζεται ότι τα κίνητρα μάθησης των μαθητών επηρεάζονται από την
κοινωνικοπολιτισμική
κατάσταση της οικογένειας.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να να διατυπώσετε και
να αιτιολογήσετε την άποψή σας για την παραπάνω θέση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Η αξιοποίηση του λάθους συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα των
μαθητών με χαμηλή
σχολική επίδοση.
Προτείνετε, με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα,
τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του λάθους σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο
διδασκαλίας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
- Γιώργος Σεφέρης, "Επί Ασπαλάθων ..."
Ερωτήσεις
α)Από πού αντλεί τη θεματική της ποίησής του ο Γ. Σεφέρης;
β)Πώς συνδέεται το ποίημα με τη χρονολογία που αναφέρεται στο τέλος του
ποιήματος;
γ)"τ' όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς".
Ποιοι συνειρμοί λειτουργούν με τους παραπάνω στίχους;
δ)1)Το υποκείμενο στα ρήματα: έδεσαν, έριξαν, έγδαραν, έσυραν, καταξέσκισαν,
στους στίχους 16-18
είναι το "αυτοί"
2)Ο στίχος 20 είναι πλήρης δεκαπεντασύλλαβος.
3)Στον στίχο 21 χρησιμοποιούνται οι τύποι πλέρωνε και κρίματα από τη λαϊκή
μορφή της γλώσσας.
Μπορείτε να συσχετίσετε τα στοιχεία αυτά με το γενικό μήνυμα του ποιήματος;
ε)Στον τελευταίο στίχο του ποιήματος υπάρχει η ακόλουθη επαναλαμβανόμενη
δομή:
Ο Παμφύλιος Αριδαίος / ο πανάθλιος τύραννος.
Μπορείτε να τη συσχετίσετε προς το γενικό μήνυμα του ποιήματος;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
- Η μετάδοση αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων θεωρούνται από τους βασικούς
στόχους της
προσχολικής αγωγής .
Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, περιγράψτε
πρακτικές που κατά την άποψή σας είναι αποτελεσματικές στην ανάπτυξη αυτών
των δεξιοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
- Ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες που μπορούν να προσεγγιστούν στο
νηπιαγωγείο μέσα από
διαφορετικές γνωστικές περιοχές.
Περιγράψτε δραστηριότητες μέσα από γνωστικές περιοχές της δικής σας επιλογής
που συμβάλουν στην ανάπτυξη των παραπάνω εννοιών.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2006


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Η ύπαρξη μαθητών από διάφορες πολιτισμικές ομάδες στην τάξη αποτελεί
σύγχρονο φαινόμενο του ελληνικού σχολείου.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να τεκμηριώσετε πώς
μπορεί ο εκπαιδευτικός να συμβάλει στην αντιστάθμιση των διαφορών και στην
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων επίδοσης και συμπεριφοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Ένα σημαντικό μέσο προώθησης της διδακτικής διαδικασίας είναι ο έπαινος του
δασκάλου προς το
μαθητή. Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
αναφερθείτε σε τρόπους και τεχνικές αποτελεσματικότερης διδακτικής αξιοποίησής
του.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Διονύσιος Σολωμός, "Λάμπρος"
Η ημέρα της Λαμπρής, απόσπασμα 21
Το εσπέρας της Λαμπρής, απόσπασμα 25
Ερωτήσεις
α)Ποια είναι τα πρότυπα που ακολουθεί ο Σολωμός για τη διαμόρφωση του
ποιητικού του έργου;
β)Ο Λάμπρος είναι ένας τραγικός ήρωας. Περιπίπτει σε ύβρη. Πού φαίνεται αυτό
από την όλη υπόθεση
και πώς εμφανίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός μέσα στο κείμενο; Αναπτύξτε τις
θέσεις σας.
γ)Να επισημάνετε τη λειτουργία του φωτός (με ποια λεξικά ή υπερλεξικά σύνολα
εκφράζεται) σε
σχέση προς τα δρώμενα στα αποσπάσματα 21 και 25.
δ)Υπάρχουν αντιθέσεις εικόνων στα δύο αποσπάσματα. Πώς λειτουργούν σε σχέση
προς την όλη
υπόθεση του "Λάμπρου";

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


- Σήμερα υποστηρίζεται διεθνώς η σημαντικότητα του ρόλου της πρώιμης
παρέμβασης στην
αντιμετώπιση γνωστικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παιδιών.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να τεκμηριώσετε πώς
μπορεί να επιτευχθεί η σφαιρική εκτίμηση του νηπίου στο πλαίσιο του
νηπιαγωγείου και της οικογένειας, προκειμένου να προληφθούν τέτοιου είδους
προβλήματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
- Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο τονίζεται η αξία του ατομικού φακέλου του παιδιού.
Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να αναφέρετε
τρόπους αξιοποίησης του φακέλου στην εκπαιδευτική διαδικασία..

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2005


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Αρκετοί μαθητές στο σημερινό σχολείο παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση η
οποία, σε μερικές
περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στη χολική αποτυχία.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναφερθείτε στους
παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σ’ αυτή και να προτείνετε τρόπους
ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης της χαμηλής σχολικής επίδοσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Υποστηρίζεται ότι ένας από τους βασικούς στόχους του ολοήμερου σχολείου
είναι η άμβλυνση των
διαφορών ανάμεσα στους μαθητές.
Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να προτείνετε
και να αναπτύξετε παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτού
του στόχου.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Μ. Κοντολέων, « Ένα συρτάρι γεμάτο όνειρα »
Ήταν κάποτε, ένα μολύβι που το είχανε ξεχάσει μέσα σ’ ένα άδειο συρτάρι.
Ήταν σκοτάδι εκεί μέσα κι ήταν κι η μοναξιά που έκανε το μολύβι να νιώθει
λυπημένο.
Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να ζωγραφίσει από μόνο του, όλα όσα του είχανε μάθει τα
χέρια που, κάποτε,
το είχανε κρατήσει.
Στρώθηκε στη δουλειά κι άρχισε να σχεδιάζει στον πάτο του συρταριού, τους
δρόμους μιας πόλης.
Έφτιαξε δύο, έφτιαξε κι άλλον ένα, μετά ζωγράφισε ανάμεσά τους και μια πλατεία.
Στη συνέχεια, έβαλε δέντρα στην πλατεία –μια ιτιά, μια λεύκα, ένα Φοίνικα.
Ζωγράφισε κατόπιν σπίτια
στις άκριες των δρόμων και στόλισε τις πρασιές τους με λουλούδια-γαρίφαλα,
μαργαρίτες, ντάλιες.
Στο τέλος ζωγράφισε και τέσσερα παιδιά. Δυο στην πλατεία να κάνουν κούνια, ένα
να διαβάζει κάτω
από τη λεύκα. Το τέταρτο το έφτιαξε να κάνει ποδήλατο στους δρόμους.
Τώρα, πια, το μολύβι δεν ήταν μόνο του. Είχε τη συντροφιά των λουλουδιών, των
δέντρων, των
παιδιών. Ωραία ήταν!
«Μα είναι πάντα σκοτάδι!»του είπε το παιδί που έκανε ποδήλατο.
Το μολύβι έτρεξε στην πιο βαθιά γωνιά του συρταριού, στην πιο σκοτεινή, κι εκεί
ζωγράφισε έναν
ολοστρόγγυλο ήλιο.
Το φως σκορπίστηκε μέσα στο συρτάρι.
«Μπράβο!» φώναξαν τα λουλούδια.
«Μπράβο!» φώναξαν τα δέντρα.
«Ζήτω!» φώναξαν και τα παιδιά.
Και το μολύβι γελώντας , έτρεξε προς τα εκεί που ήταν η πλατεία.
«Ελάτε να παίξουμε!» προσκάλεσε τα δυο παιδιά. Κι αυτά καβαλήσανε τις δυο του
άκρες και το
κάνανε τραμπάλα.
Ήταν, που λέτε, κάποτε ένα μολύβι που το είχανε ξεχάσει μέσα σ’
Ένα συρτάρι γεμάτο φως. Σ’ ένα συρτάρι γεμάτο γέλια.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.- Σε ποια περίοδο της παιδικής λογοτεχνίας ανήκει ο Μάνος Κοντολέων; Ποια
είναι τα
χαρακτηριστικά της πεζογραφίας αυτής της περιόδου;
2.- Με ποια θέματα ασχολείται ο συγγραφέας , γενικά, στο έργο του;
3.- Ποιες έννοιες αναδεικνύονται στο κείμενο αυτό; Να θεμελιώσετε την άποψή
σας παραπέμποντας
σε αντίστοιχες λέξεις ή φράσεις του κειμένου.
4.- Ποιους αισθητικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να προβάλει τις
έννοιες αυτές;
5.- Ποια μηνύματα του κειμένου μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα στο σχολείο;
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ο συναισθηματικός τομέας είναι σημαντικός
για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Με βάση τις εμπειρίες σας και τα επισημονικά δεδομένα να αναπτύξετε τα βασικά
συναισθήματα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσματα και να προτείνετε ψυχοπαιδαγωγικούς τρόπους ανάπτυξης και
καλλιέργειάς τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Υποστηρίζεται ότι τα ανοικτά αναλυτικά προγράμματα συντελούν
αποτελεσματικότερα στην παιδαγωγική διαδικασία, ιδαίτερα στην προσχολική
εκπαίδευση. Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να
αναπτύξετε τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή
αυτών των αναλυτικών προγραμμάτων.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2004


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Ψυχοπαιδαγωγικές έρευνες και διαπιστώσεις εκπαιδευτικών επισημαίνουν ότι
αρκετοί μαθητές
στο σημερινό σχολείο παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα μάθησης τα οποία στη
συνέχεια
δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς και αντίστροφα.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις Εμπειρίες σας, να τεκμηριώσετε πώς
δημιουργείται αυτή η αμφίδρομη σχέση και να προτείνετε σύγχρονες
ψυχοπαιδαγωγικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
μάθησης και συμπεριφοράς .
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
- Υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σ'
ένα βαθμό ή σ'
ένα απλό λεκτικό χαρακτηρισμό.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα, αναφέρετε
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν
τη μαθησιακή πορεία του
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Δ. Σολωμός, Πειρασμός από τους ελεύθερους Πολιορκημένους, Γ Σχεδίασμα
{Αποσπάσματα 6 και.7)
Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους
Ανάκουστος κιλαϊδιμός και λιποθυμισμένος
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μόσχο της , κι αφήνουν τη δροσιά τους,
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.
Έξ' αναβρύζει κι η ζωή σ' γη , σ' ουρανό , σε κύμα.
Αλλά στης λίμνης το νερό , π' ακίνητο ‘ναι κ ιάσπρο,
Ακίνητ' όπου κι' αν ιδής, και κάτασπρ' ως τον πάτο,
Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ' η πεταλούδα.
Πού ‘χ' ευωδίσει τα ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο.
Αλαφροίσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι' δες.
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!
Χωρίς ποσώς γης , ουρανός και θάλασσα να πνένε
Ούδ' όσο κάν' η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,
Γύρου σε κάτι ατάραχο π' ασπρίζει μες στη λίμνη,
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, ,
Κι' όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του.
Έρμα ‘ν' τα μάτια , που καλείς , χρυσέ ζωής αέρα.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επτανησιακής σχολής;
• Σε ποιους λόγους οφείλεται η αποσπασματικότητα των έργων του Σολωμού;
Να αναφέρετε και να αξιολογήσετε τις σχετικές απόψεις.
• Ποια αισθητικά ρεύματα της εποχής διακρίνετε στο απόσπασμα (6)
• Ποιος είναι ο ρόλος της φύσης στο παραπάνω απόσπασμα; Να απαντήςετε
στηριζόμενοι σε σχετικά στοιχεία του ποιήματος.
• Να σχολιάσετε τον τελευταίο στίχο (απόσπασμα 7) συσχετίζοντάς τον με το
απόσπασμα 6.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Η μετακίνηση πληθυσμών και η αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ελλάδα
οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής σύνθεσης των τάξεων του
ελληνικού σχολείου. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις προσωπικές σας
εμπειρίες να αναφέρετε τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών της νέας αυτής
κατάστασης ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό παιδαγωγικό κλίμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Οι φυσικές και μαθηματικές έννοιες αποτελούν βασικά στοιχεία των αναλυτικών
προγραμμάτων του νηπιαγωγείου.
Με βάση τις εμπειρίες σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να προτείνετε
διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν
τις έννοιες αυτές στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2003


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Σύμφωνα με τις σύγχρονες θέσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, όλες οι γνωστικές
δραστηριότητες του
ανθρώπου αποτελούν περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων.
Με βάση τις εμπειρίες σας και τα επιστημονικά δεδομένα αναπτύξετε μερικές
βασικές στρατηγικές και
τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλύουν αποτελεσματικά
τόσο τα καθημερινά
πρακτικά όσο και τα σχολικά προβλήματα.
Αναφέρετε συγκεκριμένο παράδειγμα από τη σχολική πράξη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
"Υποστηρίζεται ότι οι διαθεματικές δραστηριότητες συμβάλλουν αποφασιστικά στην
απόκτηση δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων που είναι απαραίτητες για την
αυτόνομη μαθησιακή πορεία του μαθητή.
Με βάση τις εμπειρίες σας αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, να
τεκμηριώσετε την παραπάνω θέση και να προτείνετε τρόπους διδακτικής
αξιοποίησης των διαθεματικών δραστηριοτήτων για την επιτυχία των παραπάνω
στόχων".
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Οδ.Ελύτη: Ο ήλιος ο ηλιάτορας Το τρελοβάπορο-τραγούδι
Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις μανούβρες "βίρα- μάινα"
Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές φορτώνει φρέσκο αέρα κι αττ' τις δυο
μεριές
πέτρα κι είναι
κι έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό
Αυτό τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς
Έλα Χριστέ και Κύριε λέω κι απορώ τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο
Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε
Κατακλυσμούς ττοτέ δε λογαριάσαμε μπήκαμε μεσ'όλα και περάσαμε
Κι έχουμε στο κατάρτι μας παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!
Ερωτήσεις
1. Ποια είναι ΣΥΜΒΟΛΗ του έργου του Ο. Ελύτη στην ποίηση της γενιάς του
1930
2. Ποια είναι η βασική θεματολογία της ποίησης του Ο. Ελύτη, Να αναφέρετε
μερικές - βασικές ποητικές συλλογές.
3. Να αναπτύξετε τη σχέση "φύσης-συναισθημάτων" στην ποίηση του Ο. Ελύτη.
4. Να σχολιάσετε τους στίχους Χρόνους μας ταξιδεύει, .................. τον Ήλιο
τον Ηλιάτορα" και να
επισημάνετε τις βασικές απόψεις του ποιητή.
5. Ποια υφολογικά χαρακτηριστικά εντοπίζατε στο συγκεκριμένο ,ποίημα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


Στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου διαπιστώνουμε ότι τα νήπια εμφανίζουν
διαφορές ως προς τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Με βάση την εμπειρία
σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναφέρετε τρόπους αξιοποίησης των
διαφορών αυτών, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι εποικοδομητική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Σήμερα υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατόν
να ενταχθούν στο νηπιαγωγείο.
Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, να αναφέρετε
τρόπους σχετικά με το πώς μπορούν να αναπτυχθούν κοινά προγράμματα
εκπαίδευσης, μέσω της μεθόδου σχεδίων εργασίας (projects) ώστε να
επωφεληθούν όλα τα παιδιά.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2002


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Αρκετοί μαθητές στα σημερινά σχολεία παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση που
μπορεί να παρεμποδίσει τη φυσιολογική εξέλιξη της μαθησιακής και εκπαιδευτικής
διαδικασίας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα, να τεκμηριώσετε τις
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Οι δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο
μαθητικό πληθυσμό και οι νέες αντιλήψεις μας για τη φύση της γνώσης και τη
διαδικασία της μάθησης επιβάλλουν τη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας.
Με αυτή τη λογική να σχολιάσετε τις δυνατότητες που παρέχουν τα συλλογικά
σχέδια εργασιών (projects) και να προτείνετε τρόπους διδακτικής αξιοποίησης
τους.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Κ. ΠΑΛΑΜΑ: Από τα "Σατιρικά γυμνάσματα" (Σειρά α', 1907)
Πολεμάς να στυλώσεις, κυβερνήτη, μέ τα καράβια και με τα φουσάτα της Πολιτείας
το σαλεμένο σπίτι
Του κάκου ιδρώνεις, έμπα σ' άλλη στράτα, τον νου μας πρώτα στύλωσε και χτίσε,
και πρώτ' απ' όλα
αλφαβητάρι κράτα.
Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι. Σε μια Βαβέλ δεμένους μας κρατάνε κακά
στοιχειά το μάγεμα
τους λύσε
και στα χείλια οι καρδίες μας πάλε ας πάνε, Σύμμετρα υψώσου, πύργε της ζωής.
Τρανοί κι αν είναι οι
τάφοι, τάφο
Στον ήλιο τόπο θέλουμε κι εμείς.
Ερωτήσεις
1. Να σχολιάσετε τους ετττά πρώτους στίχους "πολεμάς να
στυλώσεις........................ αν ήρωας είσαι" και
να επισημάνετε τις βασικές απόψεις του ποιητή.
2. Να συνδέσετε το περιεχόμενο του ποιήματος με το ιστορικοκοινωνικό
πλαίσιο της εποχής.
3. Να αναφέρετε και να αναπτύξετε τα αισθητικά χαρακτηριστικά της γενιάς
του 1880.
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σάτιρας του Παλαμά.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Στο νηπιαγωγείο παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της έντονης κινητικότητας
που αρκετές φορές μπορεί να οδηγήσει στην υπερκινητικότητα-
υπερενεργητικότητα του παιδιού. Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά
δεδομένα να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το πώς μπορεί ο νηπιαγωγός
να διαφοροποιήσει αυτές τις δύο καταστάσεις και να προτείνετε
ψυχοπαιδαγωγικούς χειρισμούς με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το
φαινόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο η καλλιέργεια εννοιών των Φυσικών Επιστημών
κατέχει σημαντική θέση.
Να τεκμηριώσετε την επιλογή σχετικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων για την
προσέγγιση των εννοιών αυτών.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2001

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ


Επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι ο επιλεκτικός συνδυασμός των διαφόρων
ψυχολογικών θεωριών μάθησης διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να δομήσει το
ατομικό-προσωπικό του εκπαιδευτικο-διδακτικό μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της σύγχρονης Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και
την εμπειρία σας, να τεκμηριώσετε αυτή τη θέση, αναφέροντας σχετικά
παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ


Στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας στο δημοτικό
σχολείο (ΦΕΚ 93, 10/2/99 τ.Β') επισημαίνεται ότι: «.κάθε στόχος της γλωσσικής
διδασκαλίας θεωρείται "οριζόντιος στόχος" όλων των μαθημάτων, Με άλλα λόγια
ως μέσο και αντικείμενο γλωσσικής άσκησης, ιδιαίτερα για την επεξεργασία του
περιεχομένου και των φραστικών επιλογών, πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα
μαθήματα και η σχολική ζωή».
Με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και τις διδακτικές εμπειρίες σας, να
σχολιάσετε τις παραπάνω θέσεις και να αναφερθείτε σε διδακτικές ενέργειες και
μαθητικές δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πνεύμα αυτών
των θέσεων.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


«Πρωινό άστρο» του Γ. Ρίτσου
Κο ρ ιτ σάκι μο υ, θέλω να σο υ φέρ ω τ α φαναρ άκια τ ων κρ ίνων να σο υ
φέγγο υν τ ον ύπ νο σο υ.
Θ έλω να σο υ φέρ ω
ένα π ερ ιβο λάκι
ζ ωγρ αφισμ ένο μ ε λο υλο υδ ό σκο νη
π άνω στο φτ ερό μ ιας π ετ αλο ύδ ας
για να σερ γιανάει τ ο γαλανό ό νειρ ο σο υ.
Θ έλω να σο υ φέρ ω,
ένα στ αυρο υλάκι αυγινό φως
δ υο αχ τ ίνες στ αυρ ωτ ές απ ' το υς στ ίχ ο υς μο υ
να σο υ ξορ κίζ ο υν το κακό
να σο υ φωτ άνε
μ η μο υ σκο ντ άψεις κο ρ ιτ σάκι,
έτ σι γυμ νό πο δ ο και τ ρυφερ ό
στ ' αγκάθι κι ενός ίσκιο υ.
Κο ιμ ήσο υ.
Ν α μ εγαλώσεις γρ ήγο ρ α.
Έχ εις να κάνεις πο λύ δρ ό μο κο ρ ιτ σάκι,
κι έχ εις δ υο π εδ ιλάκια μό νο απ ό ο υρ ανό .
Κο ιμ ήσο υ.
Τ ο πρ ό σωπο της μ ητ ερ ο ύλας φέγγει
π άνω απ ' τ ο υς ρ όδ ινο υς λο φίσκο υς το υ ύπ νο υ σο υ
εαρ ινό φεγγάρ ι
ανάμ εσα απ ' τ α στ άχ υα της έγνο ιας τ ης
και τ α τ ρ ιαντ άφυλλα τ ων τρ αγο υδ ιών μ ο υ.
Κο ιμ ήσο υ κορ ιτ σάκι. Είναι μ ακρ ύς ο δ ρό μ ο ς .
Πρ έπ ει να μ εγαλώσε ις .
Είναι μ ακρ ύς μ ακρ ύς μ ακρ ύς ο δ ρό μ ο ς .
Ερωτήσεις:
1. Σε ποια λογοτεχνική γενιά ανήκει ο Γ. Ρίτσος; Ποιο είναι το ιδεολογικό πλαίσιο
και τα αισθητικά χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς;
2. Ποια θέματα έχουν απασχολήσει το Γ. Ρίτσο στο ποιητικό του έργο και ποια η
συμβολή του στην εξέλιξη της Νεοελληνικής ποίησης;
3. Να επισημάνετε χαρακτηριστικές εικόνες στο ποίημα που απηχούν τον
υπερρεαλιστικό τρόπο γραφής του ποιητή.
4. Ποια μηνύματα αναδεικνύονται από τους παρακάτω στίχους:
«Να μεγαλώσεις γρήγορα.
Έχεις να χάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι,
κι έχεις δυο πεδιλάκια μόνο από ουρανό».
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Ένας από τους ρόλους του νηπιαγωγείου είναι να αξιοποιήσει τις ατομικές
διαφορές των νηπίων.
Με βάση αυτή τη θέση και την εμπειρία σας να προτείνετε τρόπους που μπορεί να
διευκολύνουν την ένταξη των νηπίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
Οι αυθόρμητες δραστηριότητες κατέχουν σημαντική θέση στο ισχύον πρόγραμμα
σπουδών του νηπιαγωγείου.
Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να
τεκμηριώσετε τη δική σας διδακτική παρέμβαση.

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2000

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ


Στην παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή αναμένεται ο δάσκαλος να λειτουργεί
ως καλό πρότυπο παραδειγματικής συμπεριφοράς.
Με βάση την εμπειρία σας από την εκπαιδευτική πράξη και τα δεδομένα των
επιστημών της Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, να αναπτύξετε μερικά από τα βασικά
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δασκάλου- προτύπου που διευκολύνουν
τη μίμηση αυτής της συμπεριφοράς.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ


Έχετε διδάξει στην Τρίτη Τάξη την "Πρόσκληση", ως είδος λόγου, σύμφωνα με το
ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και έχετε ζητήσει
από τους μαθητές να συντάξουν το κείμενο μιας "πρόσκλησης Γενεθλίων".
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα:
1. Να αναφέρετε τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογήσετε το κείμενο
της συγκεκριμένης "Πρόσκλησης".
2. Να ερμηνεύσετε τη σκοπιμότητα των κριτηρίων που προτείνετε, με βάση την
επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση της γλώσσας.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


"ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ", απόσπασμα (Η. ΒΕΝΕΖΗ):
Πρόκειται για την ιστορία μιας οικογένειας της Μ. Ασίας, που ήταν δεμένη με την
πατρογονική γη και αναγκάζεται να εκπατριστεί λόγω των γεγονότων του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου (1914).
«Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρα μας. Το κύμα
χτυπά τη μάσκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρα μας. Στην ξένη
χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι ν'
ανατείλουν;
Η Λένα αποκοιμήθηκε. Ήθελε πολύ τον τόπο με το κοκκινόχωμα. Εκεί θα ζούσε με
τον άντρα που θα 'παιρνε, και θα 'κανε πολλά παιδιά, και θα είχαν κουνέλια και
περιστέρια κι άλλα πολλά. Όχι, η Λένα δε μελετούσε ταξίδια σε θάλασσες. Δεν
ήθελε να τη χωρίσουν απ' τα Κιμιντένια. Δεν το ήθελε.
Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρα μας.
Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει γα γείρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού,
που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπας και ξεχωρίσει τίποτα απ' τη στεριά
τίποτα απ' τα Κιμιντένια. Μα πια 6ε φαίνεται τίποτα, Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα
οχήματα και τους όγκους.
Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την προστατέψανε
όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την μποδίζει και δεν μπορεί νια βρει το κεφάλι
ησυχία : σαν ένας βώλος να είναι κάτω απ' το πουκάμισο του γέροντα.
-Τι είναι αυτό εδώ; ρωτά σχεδόν αδιάφορα. Ο παππούς φέρνει το χέρι του, Το
χώνει κάτω; απ' το ρούχο, βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του
και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του.
-Τι είναι;
-Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά α παππούς, σαν παιδί που
έφταιξε.
Δεν είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι.
-Χώμα!
Ναι. λίγο χώμα απ1 τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό της λέει στον ξένο
τόπο που πάνε. Για να θυμούνται.
Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι τυλιγμένο το χώμα.
Ψάχνουν κει μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν. Τα
μάτια τους, δακρυσμένα, στέκουν εκεί.
-Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα. Λίγο χώμα. Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου.»
Ερωτήσεις:
1. Σε ποια λογοτεχνική γενιά ανήκει ο Η. Βενέζης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά
αυτής της γενιάς στην πεζογραφία;
2. Ποια θέματα έχουν απασχολήσει τον Η. Βενέζη στο συγγραφικό του έργο και
ποια η συμβολή του έργου του στη διαμόρφωση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
3. Να αναφερθείτε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, στις αφηγηματικές τεχνικές
του αποσπάσματος.
4. Και τα τρία πρόσωπα του αποσπάσματος (Λένα, γιαγιά, παππούς) συνδέονται
άμεσα με τη γη του τόπου τους. Να περιγράψετε και να σχολιάσετε τις
συναισθηματικές τους αντιδράσεις τη στιγμή που αναγκάζονται να την
ανακαλύψουν.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


Ένας από τους βασικούς στόχους του νηπιαγωγείου είναι η ανάπτυξη της
αυτονομίας του παιδιού.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναπτύξετε και να
τεκμηριώσετε πώς η προσωπικότητα του/της νηπιαγωγού συμβάλλει στην
αποτελεσματική ανάπτυξή της.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


Ένα πρόγραμμα που δίνει προτεραιότητα στην επικοινωνιακή δύναμη της γλώσσας
και ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφραστούν προφορικά, παρέχει μια σταθερή βάση
για την ανάπτυξη της πρώτης ανάγνωσης και γραφής.
Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα, να αναπτύξετε ένα
πρόγραμμα δραστηριοτήτων που στοχεύει στην ανάπτυξη της προφορικής και
γραπτής επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο.

Δείτε παρακάτω την περσινή προκήρυξη:


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2012

Αρ.Πρωτ.142484/Γ3/17 Νοεμβρίου 2009


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Δ.Π
(ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: 210-344 2052
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εξετάσεων επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για
φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών - Δ.Δ.Ε.
Θεσσαλονίκης - Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων - Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου - Δ.Δ.Ε Πατρών – Δ.Δ.Ε.
Ρόδου - Δ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης) καιΝηπιαγωγών (Δ.Ν. Αθηνών - Δ.Ν.
Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. Ιωαννίνων - Δ.Ν. Ρεθύμνου - Δ.Ν. Ρόδου)»
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις
α)των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και 23 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄) «Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις».
β)του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
γ)του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων
πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
δ)του άρθρου 35 παρ.14 του Ν. 1566/85 με το οποίο καθορίζεται ότι οι δημόσιοι
εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με δαπάνες του κράτους
είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια ειδικά σχολεία για μια πενταετία
τουλάχιστον.
2. Την αριθμ. Γ3/345/9-11-1995 Y.Α. (ΦΕΚ 945/τ.Β΄) με θέμα «Οργάνωση και
διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών για
φοίτηση σε όλα τα Διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών».
3. Tις αριθμ. Γ3/587/16-10-97 (ΦΕΚ 966/τ.Β΄), 39265/Γ3/11-4-2007 και
39264/Γ3/11-4-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 642/τ.Β΄) «Τροποποίηση της Γ3/345/9-11-1995
Y.Α.».
4. Το εδ.α΄ της παρ.5 του άρθρου 1 της αριθμ. Γ3/29/23-1-85 Υ.Α. (ΦΕΚ 43/τ.Β΄)
«περί δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση
στα Διδασκαλεία».
5. Tην αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Υ.Α. (ΦΕΚ 345/τ.Β΄) και την
141870/Γ3/16-11-09 τροποποίηση της για «Ρύθμιση Θεμάτων εγγραφών,
μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα
Διδασκαλεία της χώρας».
6. Την Γ3/144697/10-11-08 Απόφαση με την οποία καθορίζεται η ύλη των
μαθημάτων των Εξετάσεων Επιλογής για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία της
χώρας, μετά την τροποποίηση της Γ3/594/27-11-98.
7. Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των
Π.Τ.Δ.Ε. και Π.Τ.Ν. για τον αριθμό των καλουμένων για μετεκπαίδευση στα
Διδασκαλεία της χώρας.
Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις για επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών
προς φοίτηση κατά τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από 1-9-2010 μέχρι 31-8-
2012 στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών -
Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Κρήτης – Πατρών – Αιγαίου - Αλεξανδρούπολης και
στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Αθηνών - Θεσσαλονίκης –
Ιωαννίνων – Κρήτης - Αιγαίου που θα διενεργηθούν στις 26, 27 και 28
Φεβρουαρίου 2010.
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα οριστεί με άλλη Απόφασή μας που θα κοινοποιηθεί
έγκαιρα στους υποψήφιους.
2.Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα
(Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών – Ρόδου -
Αλεξανδρούπολης με τα ίδια θέματα και ειδικότερα:
α) Στο (Ε.Κ.) Αθηνών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αττικής, Πειραιά και νησιών, Κυκλάδων,
Σάμου, Χίου και Λέσβου.
β) Στο (Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Καρδίτσας,
Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας,
Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.
γ) Στο (Ε.Κ.) Ιωαννίνων θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Τρικάλων, Γρεβενών και
Αιτωλοακαρνανίας (πλην των εκπ/κών της Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας, και των
εκπαιδευτικών του 1ου Γραφείου Μεσολογγίου και 5ου Γραφείου Ναυπάκτου ).
δ) Στο (Ε.Κ.) Πατρών θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Αχαΐας, Ηλείας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου,
στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στο 1ο Γραφείο Π.Ε.
Μεσολογγίου και 5ο Γραφείο Π.Ε. Ναυπάκτου.
ε) Στο (Ε.Κ.) Ρεθύμνου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών Ηρακλείου,
Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων.
στ) Στο (Ε.Κ.) Ρόδου θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Δημόσιας και
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το διδακτικό έτος
2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού Δωδεκανήσου.
ζ) Στο (Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης θα εξεταστούν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν την οργανική τους θέση το
διδακτικό έτος 2009-2010 σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία των νομών
Δράμας , Καβάλας , Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
Αλλαγή εξεταστικού κέντρου επιτρέπεται μόνο για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς
οικογενειακούς λόγους και εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί στη Διεύθυνση
Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι 05-02-2010.
3.Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι αναφέρονται
στην αριθμ. Γ3/144697/10-11-08 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται η ύλη των
μαθημάτων των Εξετάσεων επιλογής για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία της
χώρας και είναι τα εξής:
α) Νεοελληνική Γραμματεία: Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το
εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη Νεοελληνική
Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο,
χαρακτηριστικά λογοτεχνικών σχολών - αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το
θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους.
β) Παιδαγωγική - Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη
σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε
συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για
τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.
γ) Διδακτική: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική πράξη, με
βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες
του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό για τους δασκάλους και
διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς.
4. Ορίζουμε τον αριθμό των εισακτέων, κατά Διδασκαλείο και ειδικότητα, ως
ακολούθως:
· Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών :
Ι .Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή : 80
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 40
· Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών :
Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή : 40
ΙΙ.Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: -
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης:
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 70
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 30
· Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης:
Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 45
ΙΙ.Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 25
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων :
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 45
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 25
· Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων :
Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 30
ΙΙ.Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 15
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου :
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 40
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 30
· Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ρεθύμνου :
Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 30
ΙΙ.Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 20
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 40
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 15
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 30
ΙΙ.Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 25
· Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αιγαίου
Ι. Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 25
ΙΙ.Νηπιαγωγοί για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: 15
· Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης:
Ι. Δάσκαλοι για μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή: 25
Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : 740
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εισακτέων είναι αυστηρά καθορισμένος και δε
θα προσκληθούν επιλαχόντες για εγγραφή και φοίτηση στα Διδασκαλεία.
Οι ανωτέρω αριθμοί αυξάνονται κατά 6% με εισακτέους από την Ιδιωτική
Εκπαίδευση και κατά τρεις το περισσότερο εισακτέους από τη Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία, εφόσον αυτοί συμπληρώνουν αριθμό μονάδων μεγαλύτερο ή ίσο προς
αυτόν που συμπλήρωσε ο τελευταίος εισακτέος στους πίνακες των επιτυχόντων
δασκάλων - νηπιαγωγών. Τα προηγούμενα ισχύουν τόσο για τους προερχόμενους
από τα Σχολεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όσο και για τους προερχόμενους από τη
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Άρθρο 8 παρ. 4 της Γ3/345/9-11-1995 Υ.Α. ΦΕΚ
945/τ.Β΄).
5. Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που επιθυμούν να εισαχθούν σε ένα από τα
Διδασκαλεία για τα οποία προκηρύσσονται οι εξετάσεις, συμπληρώνουν και
υποβάλλουν, μέσω του Δ/ντή του Σχολείου τους, στον Προϊστάμενο του οικείου
Γραφείου Π.Ε. στην περιφέρεια του οποίου κατέχουν οργανική θέση, αίτηση -
δήλωση σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τα
Διδασκαλεία (ένα ή περισσότερα) στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν και μόνο μία
Κατηγορία Μετεκπαίδευσης, (Γενική ή Ειδική Αγωγή).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης δε
λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής και επομένως δεν μπορεί να δηλωθεί αυτή η
κατηγορία.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 18-12-
2009 η οποία πιστοποιείται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του Προϊσταμένου
του Γραφείου, ο οποίος φέρει την ευθύνη και κάνει δεκτές αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (ακόμη και στην περίπτωση που η
αίτηση έχει σταλεί ταχυδρομικά και υπάρχει αποδεικτικό ταχυδρομείου).
6. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., με βάση τα στοιχεία του Προσωπικού
Μητρώου του υποψηφίου, ελέγχει την ακρίβεια των αναγραφομένων στην αίτηση
- δήλωση που υποβλήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη ότι - σύμφωνα με το
Ν.2327/1995 (άρθρο 5, παρ.5) και τη Γ3/29/85 (ΦΕΚ 43/τ.Β΄/1985) Υ.Α. -
δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση στα
Διδασκαλεία έχουν οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημ. Εκπ/σης και
Νηπ/γών των Παν/μίων), Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που έχουν
συμπληρώσει πέντε (5) πλήρη χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και όχι
περισσότερα από εικοσιπέντε (25) χρόνια. Στα παραπάνω χρόνια υπηρεσίας
συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός ως
αναπληρωτής στη Δημόσια Εκπαίδευση ή σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος
ή στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.5. του
Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/00 (ΦΕΚ
78/14-03-2001/τ.Α΄) «Εκπ/ση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες
διατάξεις».
7. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εκπαιδευτικής υπηρεσίας, λαμβάνεται
τελικά υπόψη οποιαδήποτε εκπαιδευτική υπηρεσία έχει προσφερθεί στη Δημόσια
και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης των
εξετάσεων. H υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται με αφετηρία την ημερομηνία
δημοσίευσης του διορισμού στο Φ.Ε.Κ. και στις εκάστοτε νομίμως προβλεπόμενες
αποφάσεις διορισμού και απόλυσης σε θέση αναπληρωτή ή σε θέση εκπαιδευτικού
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στην προϋπηρεσία υπολογίζεται και η εκπαιδευτική
υπηρεσία του άρθρου 23 παρ.5. του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και του άρθρου
8 παρ.8 του Ν. 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/14-3-2000/τ. Α' ) «Εκπ/ση των ατόμων με
ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις».
8. α. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κατά το παρελθόν μετεκπαιδευτεί στο
Μ.Δ.Δ.Ε. ή σε άλλο Διδασκαλείο στη Γενική ή στην Ειδική Αγωγή ή έχουν
αναγνωρισμένο τίτλο ισότιμο με αυτόν των Διδασκαλείων (όπως π.χ. είναι οι τίτλοι
των Παιδαγωγικών Σχολών ESSLINGEN-LUDWIGSBURG-DILLINGEN Γερμανίας),
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για διετή μετεκπαίδευση
και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση σύμφωνα με τη Γ3/29/23-1-85
(ΦΕΚ 43/25-1-85) Υ.Α. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής για διετή μετεκπαίδευση και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση
οι εκπαιδευτικοί που φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα (άρθρο 3 της αριθμ.
24617/Γ3/εσ191/11-3-03 (ΦΕΚ 345/τ.Β΄/26-3-2003) Κ.Υ.Α.
β.Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και
Επαγγελματικής Αναβάθμισης («εξομοίωση»), σύμφωνα με το Π.Δ.130/90, έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επιλογής για φοίτηση στα Διδασκαλεία. Επίσης
δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου.
9. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., μετά από ενδελεχή έλεγχο της
ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης - δήλωσης του υποψηφίου, θεωρεί την εν
λόγω αίτηση - δήλωση και εγκρίνει τη συμμετοχή στις εξετάσεις όσων υποψηφίων
συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Συντάσσει πρακτικό πρόκρισης
υποψηφίων εκπαιδευτικών Π.Ε. για συμμετοχή στις εξετάσεις. Κοινοποιεί σε κάθε
υποψήφιο αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού. Οι υποψήφιοι που δεν προκρίνονται
έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία υποβάλλουν δια του Προϊσταμένου τους στο
Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ημέρα της
κοινοποίησης της σχετικής για την πρόκριση Πράξης.
10. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Π.Ε., στη συνέχεια, καταρτίζει ονομαστικές
καταστάσεις (πίνακες) προκρινόμενων δασκάλων και νηπιαγωγών (μία κατά
κλάδο) κατά αύξοντα αριθμό και αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τους πίνακες των
προκρινομένων, μαζί με τις αιτήσεις - δηλώσεις των υποψηφίων που
αναγράφονται σε αυτούς, το αντίγραφο του πρακτικού πρόκρισης, τις τυχόν
ενστάσεις μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα αντίγραφα των ατομικών δελτίων
των ενισταμένων, υποβάλλει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. μέχρι τις 24-12-
2009
11. Ο Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε., αφού ελέγξει την ακρίβεια των
υποβληθέντων εγγράφων και αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη των
τυχόν ενστάσεων κατά των Πράξεων των Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε.,
καταρτίζει, με βάση τα στοιχεία που του υποβλήθηκαν, ενιαίους για τους
προκριθέντες υποψήφιους της Διεύθυνσής του πίνακες προκρινομένων για
συμμετοχή στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, κατά αύξοντα αριθμό και κατ'
αλφαβητική σειρά, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του σχετικού πίνακα -
υποδείγματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
χωριστά για τους δασκάλους και χωριστά για τους νηπιαγωγούς.
Ο ενιαίος αλφαβητικός πίνακας των προκρινομένων, αφού σφραγιστεί,
μονογραφηθεί κατά σελίδα και υπογραφεί από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε.,
υποβάλλεται μαζί με τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων
Σ.Ε.Δ.Π. τουΥπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι τις
12-01-2010.
Η Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αφού διενεργήσει τον τελικό έλεγχο,
αποστέλλει τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου.
Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία κατά
εξεταστικό κέντρο και κατά κλάδο, καθώς και σε κάθε άλλη απαιτούμενη
επεξεργασία.
12. Μετά την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων, αλλαγή σειράς προτίμησης
Διδασκαλείων ή ειδικότητας μετεκπαίδευσης δεν επιτρέπεται. Οι Διευθυντές
Διευθύνσεων Π.Ε., που δεν έχουν λάβει αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει
να αναφέρουν αρνητικά.
13. Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που θα κληθούν για εγγραφή και φοίτηση στα
Διδασκαλεία της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα :
α. Η φοίτηση στα Διδασκαλεία είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και
διοικητικά τους καθήκοντα και αποσπώνται στα Διδασκαλεία στα οποία καλούνται
να φοιτήσουν.
β. Άδειες: Για τη χορήγηση αδειών, κανονικών - αναρρωτικών στους
μετεκπαιδευόμενους, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην 24617/Γ3/εσ.191/11-03-
03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 345/26-03-03 τ.Β΄) «Ρύθμιση Θεμάτων εγγραφών, μετεγγραφών
και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα Διδασκαλεία της
χώρας» και από τη σχετική νομοθεσία (Ν.3528/2007, Ν. 2327/95 και Ν.2085/92).
γ. Αναστολή φοίτησης: Η αναστολή φοίτησης χορηγείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 4 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
345/τ.Β΄).
δ. Διακοπή φοίτησης: Η διακοπή φοίτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 5 της αριθμ. 24617/Γ3/εσ.191/11-03-03 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ345/τ.Β΄).
ε. Εγγραφές: Κατά την εγγραφή των εκπαιδευτικών, που καλούνται να
μετεκπαιδευτούν στα Δ/λεία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που ζητούνται
από το Δ/λείο προσκομίζουν και βεβαίωση του Γραφείου Π.Ε. στο οποίο ανήκουν,
ότι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στο παρελθόν σε οποιοδήποτε Διδασκαλείο της
χώρας στη Γενική ή Ειδική Αγωγή και ότι δεν έχουν άλλον αναγνωρισμένο τίτλο
ισότιμο με αυτόν που χορηγούν τα Διδασκαλεία. Οι βεβαιώσεις αυτές κρατούνται
στο αρχείο των Δ/λείων, για μια τριετία. Επίσης υποβάλλουν στο Διδασκαλείο
υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
στ. Μετεγγραφές: Δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές από Διδασκαλείο σε
Διδασκαλείο.
Κατ’εξαίρεση δύνανται να μετεγγράφονται από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο
εκπαιδευτικοι-σύζυγοι στρατιωτικών για τους οποίους επήλθε υπηρεσιακή
μεταβολή του συζύγου μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον
υπάρχουν παιδιά σε σχολική ηλικία και οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερη
βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος στο Διδασκαλείο που ζητούν να
μετεγγραφούν, ανεξάρτητα από το αν έχουν περιλάβει το Διδασκαλείο αυτό στην
αρχική δήλωση προτιμήσεών τους.
Οι μετεγγραφές εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων,
που υποβάλλεται στη Δ/νση Εφαρμ. Προγραμμάτων Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι και 15 Οκτωβρίου κάθε
έτους και σε καμιά περίπτωση πέραν της ημερομηνίας αυτής.
Μετεγγραφές στο δεύτερο έτος σπουδών δεν επιτρέπονται.
14. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προς τους
οποίους αποστέλλεται η απόφασή μας αυτή, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν
άμεσα στα Γραφεία Π.Ε. της δικαιοδοσίας τους και μέσω αυτών στα δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία (Δημόσια και Ιδιωτικά) της αρμοδιότητας τους καλώντας
τους δασκάλους και νηπιαγωγούς της περιφέρειάς τους, που καλύπτουν τις
νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, να
υποβάλουν σχετική αίτηση - δήλωση μέχρι τις 18-12-2009.
15. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι διευθυντές
τωνδημοτικών σχολείων και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων, προς τους οποίους
θα κοινοποιηθεί μέσω των προϊσταμένων τους η παρούσα Απόφαση, οφείλουν να
καλέσουν σε ειδική συνεδρία τους δασκάλους ή νηπιαγωγούς του σχολείου τους,
ώστε αυτοί ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου της Απόφασης,
σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία, κατά την οποία ο καθένας έλαβε
γνώση και να τους χορηγήσουν φωτοαντίγραφο της παρούσας Υ.Α. (Προκήρυξη).
16. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή
των εξετάσεων (εξεύρεση χώρων, υλικών, ορισμός βοηθητικού προσωπικού,
ορισμός βαθμολογητών, ορισμός επιτηρητών κτλ.) και να αποφευχθεί η
επιβάρυνση του Δημοσίου με άσκοπες δαπάνες που προέρχονται από το μεγάλο
ποσοστό αποχής των υποψηφίων από τις εξετάσεις πρέπει οι υποψήφιοι που για
οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν να προσέλθουν στις εξετάσεις να το δηλώσουν
μέχρι τις 5-02-2010 στην υπηρεσία μας, μέσω των Γραφείων Π.Ε. που έχουν
υποβάλει τις αιτήσεις τους. Επειδή κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί μεγάλο
ποσοστό αποχής με αποτέλεσμα πέραν των άλλων την άσκοπη απασχόληση των
υπηρεσιών, εφιστούμε επί τούτου την προσοχή των υποψηφίων για το
υποχρεωτικό της σχετικής δήλωσης και συμμετοχής.
17. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων να υπενθυμίσουν με εγκύκλιό τους
στους υποψήφιους που δε θα συμμετάσχουν τελικά στις εξετάσεις την υποχρέωση
που έχουν να δηλώσουν τη μη συμμετοχή τους μέχρι 5 – 2 – 2010 και αφού
καταρτίσουν ονομαστικούς πίνακες των εκπαιδευτικών που θα απέχουν τελικά από
τις εξετάσεις να τους στείλουν άμεσα στο fax :210-344 20 51, της Δ/νσης Εφαρμ.
Προγρ. ΣΕΔΠ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για
κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του κάθε
Διδασκαλείου ή στη Δ/νση Εφαρμ. Προγρ. Σ.Ε.Δ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τηλ. 210 344 20 52 και 210 344 20 50).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ