tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 hä vµ tªn häc sinh

b¶ng
m«n :
häc kú MiÖng 15 phót T.H I TB KT

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________
§iÓm thi TB m«n

1 tiÕt trë lªn

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lª

Lê Minh Trần Quang Dương Quốc Lê Tuấn Hồ Thị Liên Nguyễn Đức Trần Tấn Nguyễn Viết Tiến Hồ Đăng Trương Thị Thanh Trương Thị Thu Ngô Trung Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Phước Bảo Nguyễn Thị Diệu Hoàng Thị Nhật Võ Văn Hoàng Đoàn Thị Mỹ Lê Thị Hồ Thị Yến Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Trường Hoàng Minh Võ Phước Minh Nguyễn Thị Hà

Anh Anh Bảo Bảo Chi Chính Cường Dũng Hải Hằng Hằng Hiếu Hồng Hưng Liên Linh Linh Lợi Ngân Ngân Ngọc Ngọc Ngọc Nhật Nhật Ni

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nguyễn Thị Kiều Hoàng Nguyễn Minh Nguyễn Thị Kim Nguyễn Hữu Lê Thị Như Nguyễn Thị Thu Lê Thị Minh Hoàng Trọng Ngô Thị Ái Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Phương Võ Dương Lê Ngọc Trần Thị Anh Phạm Khánh Lê Thị Nguyễn Hữu Ngô Thị Cẩm Trần Quang Tịnh
t k c l bé m« n hk i h k ii cn SL

Oanh Phúc Quy Quý Quỳnh Sương Tâm Thắng Thanh Thanh Thanh Thành Thảo Thi Thư Thúy Thọ Tú Uyên
g iá i TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë SL l ª n TL

líp : 10A1
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

tr ë

l ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 hä vµ tªn häc sinh

b¶ng
m«n :
häc kú MiÖng 15 phót T.H I TB KT

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________
§iÓm thi TB m«n

1 tiÕt trë lªn

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lª

Bảo Quang Nguyễn Thị Hoà Hà Thúc Đặng Thị Ngọc Trần Thị Thiên Châu Phi Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Phước Mỹ Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Thuý Trần Nguyễn Viết Trần Văn Dương Thị Kim Nguyễn Thị Trần Thị Xuân Nguyễn Nhật Lê Anh Nguyễn Đắc Anh Ngô Viết Minh Trần Gia Võ Thị Thanh Thái Công Trần Thị Phương Đào Thị Anh Trần Minh Trịnh Nguyễn Hoài

Báu Bình Cường Diệp Duyên Đấu Hà Hạnh Hải Hải Hiệp Hoàng Hồng Hương Hương Khánh Khoa Khoa Mẫn Minh Minh Nghĩa Oanh Pha Phương Phương

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Trần Thanh Lê Hoành Việt Nguyễn Quang Nguỹen Thị Ngọc Trần Lê Tịnh Trần Thị Thanh Trần Thiện Phan Văn Việt Dương Đăng Hoài Nguyễn Đức Phan Thị Kim Bùi Quang Quỳnh Trần Thị Bích Cảnh Phan Thế Đinh Văn Phạm Hữu Trần Thị Thuỳ Nguyễn Đăng

Quang Quốc San Sang Tâm Tâm Tâm Tân Thi Thiện Thuận Tiên Trâm Trí Trung Tuấn Tuấn Vân Việt
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë SL l ª n TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10A2
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

tr ë

l ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 hä vµ tªn häc sinh

b¶ng
m«n :
häc kú MiÖng 15 phót T.H I TB KT

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________
§iÓm thi TB m«n

1 tiÕt trë lªn

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lª

Trần Thị Phương Đặng Hoàng Nguyễn Quyên Võ Thị Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Ngọc Nguyễn Quang Nguyễn Văn Nguyễn Đặng Thành Trần Huy Nguyễn Hoàng Tôn Nữ Hoài Lê Thị Văn Thị Kiều Trần Thị Trần Thị Hồ Như Trương Thị Thanh Tôn Thất Đặng Quốc Nguyễn Thắng Nguyễn Viết Minh Trần Ngọc Diệu Phạm Bá Hoàng Bách Nguyễn Đại

Anh Duy Dy Hảo Hưng Hoàng Khoa Lân Lộc Lộc Long Mẫn Mùi My Nga ( a) Nga ( b) Nguyện Nhàn Phước Quang Quang Quang Tâm Tân Thắng Thành

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Dương Lê Phương Hoàng Võ Trần Quý Nguyễn Ngọc Phạm Hữu Khánh Tôn Thất Phu Trần Đình Minh Phùng Bảo Trần Đức Phạm Văn Phan Thị Hoàng Lê Thảo Nguyễn Thị Cẩm Hà Văn Hoàng Tấn Nguyễn Thị Phương Đoàn Thuỵ Như Lê Thị Như Trần Thị Như

Thảo Thiện Thiện Toàn Toàn Trí Trí Trung Trường Tú Tú Uyên Vân Vũ Vũ Vy Ý Ý Ý
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë SL l ª n

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

TL

líp : 10A3
häc kú II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

tb tr ë SL

l ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________
§iÓm thi TB m«n

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

TB KT

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt tr

Nguyễn Tuấn Lê Hoàng Nguyễn Thị Kim Huỳnh Thị Phương Ngô Thị Quỳnh Phan Thị Mỹ Trương Tuấn Bảo Lê Thị Nguyễn Lê Kiều Trần Thị Châu Khắc Đoàn Hưũ Thiên Nguyễn Hữu Trần Quang Võ Thị Thu Trần Thiên Hoàng Phi Lê Đình Phan Ngọc Võ Thành Trần Quang Bùi Như Trần Thị Mỹ Bùi Thị Phương

Anh Bính Chi Đăng Giao Hà Hải Hằng Hằng Hạnh Hiền Hiếu Hoàng Hoàng Hoàng Hồng Hùng Hữu Huy Huy Huy Khải Tài Tân Thảo

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nguyễn Thị Nhật Nguyễn Đắc Nguyễn Minh Thanh Thái Thị Ngọc Nguyễn Thị Mỹ Trần Thị Thuỳ Trần Thị Ngân Huỳnh Lê Quốc Đặng Thị Thanh Nguyễn Ngọc Võ Thị Thanh Trần Thị Linh Trần Thị Baỏ Dương Văn Ngọc Hà Hữu Hoàn Huỳnh Tâm Lai Tôn Nữ Mai Dương Thị Như Hồ Thị Như Đặng Thị Thuỷ

Tiên Tiến Trâm Trâm Trang Trang Tranh Trung Tùng Tuyến Tuyền Uyên Vân Vinh Vũ Vũ Xuân Ý Ý Yên
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë SL l ª n TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B1
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

äc kú

1 tiÕt trë lªn

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007
häc kú STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 hä vµ tªn häc sinh MiÖng 15 phót T.H

b¶ng
m«n :
I TB KT

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________
§iÓm thi TB m«n

1 tiÕt trë lªn

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

Dương Tuấn Thái Hoàng Trương Quốc Phạm Thị Ngọc Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh Ngọc Bảo Lê Thị Lê Nguyễn Thanh Lê Quang Thới Ngọc Dương Đức Phạm Trung Trương Thị Nguyễn Thị Thu Đoàn Vũ Quốc Trần Ngọc Bùi Thị Phương Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Hoàng Phan Châu Đặng Tú Nguyễn Đình Nhật Lê Thị Thúy Phan Quỳnh

Anh Anh Anh Ánh Bình Bo Châu Dịu Dũng Dũng Duyên Độ Đức Hà Hiền Hùng Huy Huyền Lãm Linh Long Lộc Minh Minh Nga Nga

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Trần Thị Mỹ Hồ Thi Mỹ Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Đức Tri Nguyễn Anh Nguyễn Thị Kiều Phan Thị Hồng Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Võ Thị Hoàng Phan Hữu Lê Văn Võ Văn Bùi Thị Xuân Phạm Thị Diễm Nguyễn Đình Trần Thị Đài Trương Thị Mỹ Phan Tôn Châu Phạm Minh
t k c l bé m« n hk i h k ii cn SL

Nga Ngọc Nguyên Nhân Nhật Nhi Nhi Như Nhung Oanh Phúc Phước Phước Phương Quỳnh Tài Trang Trinh Tuấn Tuyến
g iá i TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë SL l ª n TL

líp : 10B2
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

häc kú

1 tiÕt trë lªn

ë

l ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm
häc kú II

_____________

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

hä vµ tªn häc sinh MiÖng 15 phót T.H 1 tiÕt trë lªn

TB §iÓm KT thi

TB m«n

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

Lê Văn Phan Thị Vân Nguyễn Văn Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thùy Đặng Văn Cao Khả Võ Tấn Võ Thị Hà Phan Thị Mỹ Trần Thị Thu Phạm Hữu Lê Quang Võ Văn Hoàng Phạm Thanh Lê Bảo Diệp Dạ Nguyễn Thị Ngọc Lê Văn Ngyuễn Văn Đặng Thị Nhật Phan Thị Quỳnh Lê Quang Trần Đình Nhật Nguyễn Thanh Lê Trọng Phước

An Anh Bảo Bích Chi Chương Cường Dũng Giang Hà Hà Hiền Hiếu Hiếu Hoàng Hưng Hương Huyền Khoa Lạt Linh Loan Lợi Minh Nam Nguyên

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Trương Thị Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Hoàng Nguyễn Minh Trần Văn Nguyễn Văn Hồ Công Tôn Thất Lê Thị Thanh Trần Vương Tôn Thất Công Nguyễn Thị Thanh Mai Bảo Nguyễn Phước Đặng Văn Lê Viết Minh Phan Văn Quốc
g iá i SL

Nhạn Nhật Nhật Sơn Tân Thái Thắng Thành Thành Thảo Thông Toại Tiên Trung Trung Tuấn Tuấn Tuấn
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb trë SL l ª n TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B3
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

c kú

1 tiÕt trë lªn

ghi chó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Đoàn Thế Bùi Thị Xuân Nguyễn Thị Thanh Phạm Hương Phan Đình Trương Nguyên Gia Võ Hoàng Đặng Thị Nhật Nguyễn Văn Phan Bá Nguyễn Đăng Tô Hà Nhật Phan Thị Minh Nguyễn Đình Ngô Thị Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Ngọc Phương Nguyễn Tấn Nguyễn Thị Anh Nguyễn Ngọc Phan Thanh Võ Trọng Nguyễn Tấn Hồ Hà Tâm Nguyễn Thị Như

Anh Hương Huyền Giang Khoa Kỳ Lam Linh Lương Long Minh Minh Mỹ Nghĩa Ngọc Nhi Nhi Phước Phương Quang Quốc Quốc Quý Quyên Quỳnh

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Võ Thị Như Trần Thị Mơ Hồ Thị Nguyễn Vũ Mai Văn Quốc Trần Văn Nguyễn Thị Diệu Phan Thị Nhật Lê Phương Nguyễn Thị Thu Tôn Thất Minh Đặng Ngọc Hoài Dương Quốc Huỳnh Văn Trần Thị Kim Đặng Văn Dương Thị Phan Tịnh Trần Thị Cẩm
t k c l bé m« n hk i h k ii cn

Quỳnh Ri Sanh Sơn Thắng Thắng Thanh Thanh Thảo Thảo Thiện Thịnh Thịnh Thịnh Thu Thuấn Thuỷ Thuỷ Thuỷ
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

líp : 10B4
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

c kú

1 tiÕt trë lªn

ª n

L

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lª

Hồ Thị Kim Lê Hoài Nguyễn Lê Hoàng Ngô Thị Trâm Nguyễn Thị Ngọc Trịnh Tuấn Nguyễn Thị Nguyễn Viết Lê Thị Phước Võ Văn Huỳnh Anh Ngô Thị Quỳnh Trần Thị Thu Nguyễn Thị Thu Hà Thị Thanh Nguyễn Thị Phạm Nguyễn Thị Thanh Ngô Nguyễn Liên Nguyễn Thị Lê Thị Kiều Nguyễn Thị Trần Thị Thanh Lê Trung Tôn Nữ Lan

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Bé Cường Dư Điền Đức Giao Hà Hằng Hiền Hiền Hùng Hoa Hương Lan Linh Lộc Mai Nghĩa Ngọc

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Lê Thị Yến Trần Hoàng Thảo Nguyễn Thị Kim Lê Ngọc Lam Lê Thị Mỹ Trương Thị Diệu Nguyễn Thị Thu Lê Thị Mi Lê Thị Phan Thị Thanh Phạm Quốc Trần Thị Phương Lê Thị Phương Tôn Nữ Quỳnh Nguyễn Thị Anh Võ Thị Bích Phan Thị Thuỳ Trần Thị Ngọc Lê Thị Nguyễn Thị Hồng
g iá i SL

Nhi Nhi Oanh Phương Phương Phương Quyên Sa Tài Tâm Thái Thanh Thảo Thi Thư Trâm Trang Trinh Vân Vân
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B5
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

1 tiÕt trë lªn

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Nguyễn Thị Thu Lý Đình Trường Hồ Đắc Lâm Thị Kim Nguyễn Thanh Ngọc Lê Xuân Nguyễn Quang Lê Văn Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thuý Trương Đức Nguyễn Văn Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Kim Bùi Thị Trần Thị Phương Phan Văn Vương Ngọc Phan Hải Trương Thị Kiều Hà Thị Thiện Trần Như Nguyễn Thị Khánh Phạm Bá Phan Thị

Ái An Ân Anh Ánh Bun Cường Duy Hà Hảo Hậu Hoà Hồng Huệ Liên Linh Lợi Lợi Long Miên Ngọc Ngọc Nhân Phú Phúc

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Đỗ Thị Uyên Nguyễn Phú Hồ Viết Phan Hữu Phan Thị Xuân Trần Thị Thanh Hoàng Thị Minh Huỳnh Ngọc Cẩm Lê Thanh Lê Ngọc Nguyễn Đức Đỗ Quang Nguyễn Thị Lê Anh Hoàng Nguyễn Mỹ Đặng Văn Lương Ngọc Trương Ngọc Đào Thị Lê Văn
g iá i SL

Phương Quý Sang Sang Sang Tâm Thanh Thanh Thành Thiện Thiện Thịnh Thu Thư Trân Trì Tuấn Tùng Uy Vang
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb trë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B6
kú II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

1 tiÕt trë lªn

ª n TL

ghi chó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lª

Đỗ Thị Vân Hồ Thị Kim Lê Thị Thuỷ Lê Văn Nguyễn Lê Thục Nguyễn Thị Bảo Nguyễn Thị Mỹ Phan Thị Kim Phạm Thanh Văn Thị Uyên Trần Thị Nguyễn Thị Phạm Thị Diệu Lê Bảo Chí Nguyễn Thị Thu Hồ Thị Minh Hồ Thị Hồ Thị Ánh Trần Thị Giao Thiều Tôn Nữ Thuỳ Lê Thị Kiều Nguyễn Thỵ Trương Thị Kim Trần Đại Trương Thị Bích

Anh Anh Băng Bôn Châu Châu Châu Chi Cường Dung Doan Đông Hà Hạnh Hằng Hoàng Kiều Liên Linh Linh Loan Lựu Minh Ngà Ngân

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nguyễn Đức Phước Lê Thị Nguyễn Thị Phương Trần Thị Thu Võ Thị Tuý Nguyễn Ngọc Trần Thị Như Tôn Nữ Phương Nguyễn Xuân Nguyễn Văn Nguyễn Thị Quỳnh Trần Xuân Trần Thị Phước Mai Thị Phương Trần Ngọc Võ Thị Tuyết Lý Thục Cẩm Đoàn Thị Bảo
t k c l bé m« n hk i h k ii cn

Nhân Nhung Nhung Phương Phương Phúc Quỳnh Thảo Thọ Thiện Thư Tiến Toàn Trà Trâm Trinh Tú Yến
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb trë l ª n SL TL

líp : 10B7
häc kú II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

ª n TL

ghi chó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007
häc kú STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 hä vµ tªn häc sinh MiÖng 15 phót T.H

b¶ng
m«n :
I TB KT

ghi

®iÓm

_____________
häc kú §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Hoàng Châu Thị Hoàng Hoàng Tuấn Trần Thị Ngọc Phạm Thanh Phan Cảnh Hương Hoàng Thị Ngọc Lê Văn Nguyễn Thị Hương Dương Thị Thu Đặng Nhật Khánh Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Thị Diệu Đỗ Hữu Hoàng Thị Thiên Trần Thị Bích Nguyễn Thị Thu Nguyễn Minh Nguyễn Thị Kiều Hồ Thị Như Nguyễn Thị Như Phan Thị Hoài Nguyễn Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị Cẩm Lê Ngọc Quỳnh

Anh Anh Anh Anh Bình Bình Cầm Gắn Giang Hà Hằng Hiền (A) Hiền (B) Hùng Hương Hường Huyền Khoa Loan Ngọc Ngọc Ngân Nhi Nhung Như

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Trần Quốc Trần Thị Hồng Nguyễn Vũ Võ Hoàng Xuân Tôn Thất Nguyễn Văn Lê Đức Quỳnh Nguyễn Đăng Trần Ngọc Phan Thị Mỹ Nguyễn Anh Hoàng Minh Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Phương Võ Văn Huỳnh Thị Xuân Huỳnh Thị Như Lê Thị Bảo
t k c l bé m« n hk i h k ii cn

Phú Phương Thắng Thanh Thành Thảo Thi Tiến Tiến Trang Tú Tuấn Tuấn Tuý Vinh Vy Ý Yến
g iá i SL TL SL k h¸ TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb trë l ª n SL TL

líp : 10B8
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

1 tiÕt trë lªn

ª n

TL

ghi chó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Nguyễn Vũ Đan Trần Thị Hướng Nguyễn Vũ Nhật Văn Thế Khánh Lê Thị Tuyết Đỗ Thị Nguyễn Mai Diệu Trương Vĩnh Khánh Trần Thị Đoan Nguyễn Thị Thu Lê Thị Diệu Nguyễn Cửu Minh Trần Thanh Nguyễn Thị Kiều Trần Thị Ly Lương Thị Hà Thúc Quỳnh Võ Thị Trà Ngô Thị Phương Bùi Thị Ly Trần Thị Diệu Đặng Lê Thành Cao Thị Hằng Ngô Thị Bích Nguyễn Thị

Chi Dương Giang Hằng Hạnh Hiệp Huyền Hoàng Hội Hồng Khánh Kỳ Linh Loan Ly Mộng My My Mỹ Na Na Năng Nga Ngọc Nhàn

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Trần Thị Thanh Lê Hoàng Hồng Nguyễn Hoàng Hoài Nguyễn Thị Kim Nguyễn Thị Võ Thị Diệu Nguyễn Văn Huỳnh Thị Thu Nguyễn Thỵ Lệ Nguyễn Lê Anh Dương Thị Thanh Đặng Hoàng Phước Lâm Thị Bích Huỳnh Thị Thùy Lê Thị Minh Nguyễn Thanh Lê Thị Minh Tô Hạ Huỳnh Mỹ Tường Nguyễn Thị Như
g iá i SL

Như Nhung Phương Quý Thanh Thanh Thành Thảo Thu Thư Thuý Tiên Trâm Trang Trang Tùng Tường Uyên Vy Ý
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B9
häc kú II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

1 tiÕt trë lªn

lª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lª

Lê Văn Ngô Quang Trần Thị Linh Lê Vũ Hoàng Huỳnh Ngọc Nguyễn Tấn Anh Nguyễn Thị Hương Châu Thị Cẩm Nguyễn Thị Thanh Ngô Thị Hồng Lê Thị Thu Lê Công Lê Phước Quang Nguyễn Thị Thu Nguyễn Ngọc Phạm Bá Ngọc Hoàng Ngọc Nguyễn Anh Nguyễn Văn Tôn Thất Bảo Đỗ Thị Mỹ Hồ Thị Ái Trần Thị Băng Bạch Lê Quang

Bình Bôn Chi Dung Duy Duy Giang Hằng Hằng Hạnh Hảo Hiếu Hòa Hường Huy Huy Khánh Khoa Khoa Khoa Linh Linh Linh Lộc Lộc

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nguyễn Văn Huỳnh Phương Phan Bá Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Kim Nguyễn Viết Đức Nguyễn Đắc Thành Trương Thị Hạnh Nguyễn Văn Hồ Văn Thiện Ngô Văn Trần Quốc Lý Trực Phan Hồng Thái Nguyễn Thanh Phan Hoàng Phương Nguyễn Thị Hoài Khổng Minh Lê Thị Minh Lê Minh Trương Thị Nhật
g iá i SL

Minh Minh Ngọ Ngọc Ngọc Nguyên Nhân Nhi Phú Phước Quảng Sơn Tài Tần Thái Thi Thu Tiến Tường Trung Trinh
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B10
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

häc kú

1 tiÕt trë lªn

ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lª

Lê Phúc Lê Thị Ngọc Nguyễn Long Ngô Hồ Khải Trần Thị Thuỳ Bùi Khánh Nguyễn Phước Cảnh Nguyễn Thị Hồng Võ Văn Lâm Trần Thị Ngọc Trần Thị Thu Trần Thị Bích Trần Thị Diệu Hồ Đắc Hồ Thị Diệu Nguyễn Thị Nguyễn Quang Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Hoàng Nhật Nguyễn Thị Tố Hoàng Thị Kim Trần Chánh Lê Thanh Lê Nguyễn Diễm

Ân Châu Chỉnh Di Dung Duy Đạt Điệp Hải Hân Hằng Hiền Hương Huy Linh Linh Lộc Mỹ Na Nam Nga Ngân Phát Phong Quỳnh

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Hồ Văn Minh Lê Hồng Thanh Nguyễn Đắc Hoài Tôn Thất Minh Nguyễn Vĩnh Hồng Trương Thị Thanh Nguyễn Hưng Lê Thị Tô Thị Diễm Phan Thị Đoàn Thị Thanh Huỳnh Thị Huyền Nguyễn Thị Thùy Lê Minh Lâm Duy Nguyễn Hữu Quốc Võ Minh Đặng Ngọc Trần Ngọc Võ Văn Anh Tôn Thất Minh

Sang Sang Sang Thăng Thắm Thảo Thịnh Thơm Thúy Thùy Trang Trang Trang Trí Trung Trung Tuấn Việt Vinh Vũ Vũ

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

g iá i SL TL SL

k h¸ TL SL

TB TL SL

yÕ u TL SL

kÐ m TL

tb tr ë l ª n SL TL

líp : 10B11
häc kú II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

rë lª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú TB KT §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Trần Hữu Đặng Thị Phương Đỗ Thị Phương Huỳnh Ngọc Phương Trần Lê Văn Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Kim Phan Tuấn Nguyễn Thị Hoàng Long Lê Thanh Nguyễn Thị Mỹ Phan Thị Bích Bùi Thị Diệu Huỳnh Thị Phương Lê Thị Minh Phan Huy Phan Thị Thu Trần Thị Thu Đặng Ngọc Duy Trần Anh Võ Thị Ngọc Trần Thị Diễm Đặng Thị Mi

An Anh Anh Anh Cơ Cường Đào Dung Dũng Giàu Hải Hải Hạnh Hạnh Hiền Huyền Hiếu Hiếu Hương Hồng Khang Khoa Linh Ly Mi

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Trần Thị Diệu Trần Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết Lê Ngọc Hữu Nguyễn Thị Mai Lê Thị Mỹ Trần Văn Lê Thị Thu Tôn Nữ Thị Nguyễn Minh Phan Thị Thu Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Văn Nguyễn Thị Thu Trương Đình Anh Nguyễn Ngọc Tường Nguyễn Thị Tường Nguyễn Hoàng Phan Thị Ngọc
g iá i SL

My Nhi Nhung Phú Phương Sang Thanh Thảo Thảo Thông Thúy Tiên Tuấn Vân Vũ Vy Vy Yến Yến
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10B12
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

äc kú

1 tiÕt trë lªn

ª n

TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

TB KT

§iÓm thi

TB m«n

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

Đỗ Thị Vân Hồ Thị Nhật Hoàng Đình Trần Thị Hồng Đinh Thị Thu Nguyễn Văn Nguyễn Văn Võ Thị Thanh Trần Thị Quỳnh Lê Viết Võ Công Nguyễn Thị Lê Thị Nguyễn Thị Kim Phan Thị Như Bảo Quý Nguyễn Thị My Nguyễn Thị Hoàng Lê Thị Thanh Trương Thị Như Lý Trọng Quang Hồ Thị Hồng Ngô Thị Hoài Nguyễn Văn Lê Thị

Anh Anh Chương Hà Hải Hải Hậu Hiền Hoa Hoà Hưng Huyền Na Ngân Ngọc Nguyễn Ni Oanh Quyên Quỳnh Thái Thanh Thanh Thi Thủy

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Ngô Quang Mai Châu Quỳnh Nguyễn Đăng Anh Phạm Thị Quỳnh Đỗ Thị Thanh Hà Mỹ Hồ Hoàng Xuân Nguyễn Thị Diệu Bùi Tiến Phan Thị Thanh Hoàng Thị Ngọc Trần Thị Nhã Huỳnh Tú Trần Thị Lê Quốc Hoàng Xuân Lê Trương Anh

Thọ Tiên Tú Trân Trang Trang Trang Trang Trung Truyền Tuyết Uyên Vân Vẫn Việt Vinh Vũ Vũ

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

g iá i SL TL SL

k h¸ TL SL

TB TL SL

yÕ u TL SL

kÐ m TL

tb trë l ª n SL TL

líp : 10B13
II TB KT §iÓm thi TB m«n TBm c¶ n¨m

äc kú

1 tiÕt trë lªn

ª n TL

ghi chó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2005 - 2007

b¶ng
m«n :
häc kú I

ghi

®iÓm

_____________
häc kú II

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

hä vµ tªn häc sinh

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lªn

TB KT

§iÓm thi

TB m«n

MiÖng

15 phót

T.H

1 tiÕt trë lª

Dương Quang Trương Thị Hoài Hồ Thị Huyền Huỳnh Thị Nguyễn Thị Kim Trương Thị Phương Bùi Thị Hồng Trần Quang Thị Thu Nguyễn Hoàng Phan Thị Đinh Nguyễn Diệu Nguyễn Thị Thu Hoàng Thị Diệu Nguyễn Thị Thanh Huỳnh Văn Nguyễn Thị Mỹ Dương Thị Thùy Đoàn Thị Thùy Phan Thị Diễm Lê Thị Thiện Nguyễn Quang Bùi Lộng Huỳnh Thị Bích Hoàng Ngọc Hoàng Thị Phương

An Anh Châu Châu Chi Chi Chung Đông Đức Hạnh Hiền Hiền Hương Hương Huy Kiều Linh Linh Ly Mỹ Nam Ngọc Ngọc Như Nhung

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Trần Văn Trần Thị Ngọc Nguyễn Thị Thanh Trần Thị My Trần Thị Minh Trần Thị Thanh Nguyễn Thị Đinh Thị Phương Tràn Thị Hoài Lê Như Đan Phan Thị Thu Võ Thị Mỹ Nguyễn Thị Mỹ Lê Thị Đoan Nguyễn Thị Thùy Thái Thảo Lê Thị Ánh Đặng Thị Thủy Lê Thị La Thị
g iá i SL

Quí Quý Sa Sa Tâm Tâm Thể Thi Thu Thư Thương Tiên Trâm Trang Trang Trang Tuyết Vân Xinh Ý
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb tr ë l ª n SL TL

t k c l bé m« n hk i h k ii cn

líp : 10C1
häc kú II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

1 tiÕt trë lªn

ª n TL

ghi c hó

tr­êng THPT gia héi n¨m häc: 2006 - 2007
häc kú STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 hä vµ tªn häc sinh MiÖng 15 phót T.H

b¶ng
m«n :
I TB KT

ghi

®iÓm

_____________
häc kú §iÓm thi TB m«n MiÖng 15 phót T.H II

1 tiÕt trë lªn

1 tiÕt trë lªn

Nguyễn Thị Phương Phạm Thị Phương Trần Thị Hoàng Ngô Văn Quang Phan Thị Kim Lê Thị Thanh Dương Thị Quỳnh Nguyễn P T N Diệu Nguyễn Tiểu Phan Thị Thu Nguyễn Thị Trương Thị Như Lê Thị Thu Võ Thị Lê Quang Phan Thị Thanh Trần Thị Dương Thị Thúy Nguyễn Thị Ngọc Tôn Nữ Huyền Trương Thị Trà Trần Thị Anh Nguyễn Thị Mỹ Trần Như Lưu Mỹ

Anh Anh Anh Châu Chi Cúc Giao Hà Hà Hà Hằng Hằng Hiền Hiền Hùng Huyền Khuyên Kiều Lan My My Mỹ Nga Ngọc Nhàn

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nguyễn Thị Thanh Võ Thị Đào Hồng Nguyễn Thủy Cẩm Nguyễn Thị Kiều Phạm Thị Xuân Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Thị Đan Huỳnh Hà Uyên Trương Thị Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Lê Cát Bội Trần Nguyễn Nhật Trương Thị Đoan Nguyễn Thị Tường Lê Thị Quỳnh Lê Thị Thúy Võ Thị
t k c l bé m« n hk i h k ii cn g iá i SL

Nhàn Nhi Nhung Oanh Phú Quỳnh Thi Thi Thương Thủy (A) Thuỷ (B) Tiên Tiên Trang Vi Vy Vy Xuân
k h¸ TL SL TL SL TB TL SL yÕ u TL SL kÐ m TL tb trë l ª n SL TL

gh

líp : 10C2
II TB KT §iÓm thi TBm TB c¶ n¨m m«n

ú

tiÕt trë lªn

ghi chó