You are on page 1of 2

BORANG KAJI SELIDIK

MISI AKADEMIK: PERKONGSIAN INTERAKTIF PROGRAM DI FAKULTI


KEJURUTERAAN KIMIA (FKK) UITM

Assalamualaikum/Salam sejahtera,
 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklum balas tentang program ini.
 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kami
perbaiki dan menaik taraf untuk program akan datang.
 Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat dihargai.

Sila Tandakan [ / ] ATAU bulatkan pada yang berkenaan.

Maklumat Diri:
Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan
Jurusan : [ ] Modul 1 [ ] Modul 2 [ ] Modul 3
Program : [ ] PST [ ] PDT

1) Adakah anda berminat dalam bidang kejuruteraan atau sains & teknologi?

Tidak berminat 1 2 3 4 5 Sangat berminat

2) Pengisian Program Misi Akademik (Perkongsian Interaktif Program di Fakulti Kejuruteraan


Kimia (FKK) UiTM):

Tidak baik 1 2 3 4 5 Sangat baik

3) Adakah anda diberikan pendedahan yang meluas mengenai bidang kejuruteraan kimia?

Tidak meluas 1 2 3 4 5 Sangat meluas


4) Siapakah/Apakah yang mempengaruhi keputusan anda dalam menentukan kursus/bidang
pembelajaran pada peringkat seterusnya?

Minat [ ] Ibu Bapa [ ]


Pensyarah/Guru [ ] Rakan-rakan [ ]
Kerana terpaksa, Aku relakan [ ]

5) Setelah selesai program ini, adakah anda berminat untuk menyambung pelajaran anda ke
peringkat seterusnya dalam bidang kejuruteraan?

Tidak berminat 1 2 3 4 5 Sangat berminat

6) Untuk maklumat anda, bidang kejuruteraan pada masa kini sangat meluas. Justeru, apakah
bidang kejuruteraan yang anda akan pilih?

Kejuruteraan Kimia [ ] Kejuruteraan Elektrik [ ]


Kejuruteraan Awam [ ] Kejuruteraan Mekanikal [ ]
Lain-lain (Nyatakan): ______________________

7) Apakah tahap keyakinan anda terhadap kualiti bidang kejuruteraan yang ditawarkan di UiTM?

Tidak yakin 1 2 3 4 5 Sangat yakin

8) Apakah gred bagi setiap subjek yang anda pelajari pada semester lepas?
Fizik [ ] Kimia [ ]
Biologi [ ] Matematik [ ]
Sains Komputer [ ]

9) Apakah cadangan anda untuk penambahbaikan program ini pada masa akan datang?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________