You are on page 1of 2

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Српски језик

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Писана слова Ђ ђ, Џ џ


ТИП ЧАСА Обрада
РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 90.
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Гласовно аналитичко-синтетичка, дијалошка,
демонстративна, рада на тексту
НАСТАВНА СРЕДСТВА Илустрације, словарица
ЦИЉ ЧАСА Учење читања и писања писаних слова Џ џ и Ђ ђ.
ЗАДАЦИ ЧАСА
Образовни – Учење правилног писања писаних слова Џ џ и Ђ ђ и
њиховог повезивања у речима.
Функционални – Овладавање техником читања и писања писаним
словима.
Васпитни – Богаћење речника ученика.
– Формирање навика за уредно и лепо писање
писаним словима.
Образовни стандарди који се могу 1СЈ.0.1.1. 1СJ.1.2.1. 1СЈ.1.2.2.
применити 1СЈ.1.3.1. 1СЈ.1.3.3.

I Припремни разговор – Учитељ чита песму „Џиво из оџака”.


ЏИВО ИЗ ОЏАКА
Разведри се небо сиво,
превари се врабац Џиво,
па излете из оџака
на олуку да поџака.
Нарогушен сав у чађи
– иако је с њом у свађи –
дира мацу: ,,Чик, изађа!''
Разговор о прочитаном: Ко је излетео из оџака? Са
ким је врабац у свађи? Зашто су маца и врабац у
свађи?
Која писана слова нисмо научили да пишемо, а чули
сте гласове у песми?

II Најава наставне јединце – Учитељ најављује шта ће ученици учити: велика и


мала писана слова Џ џ и Ђ ђ.
III Показивање новог писаног слова – Учитељ показује велика и мала писана слова Џ џ и
Ђ ђ у Буквару, на страни 88.
IV Упоређивање новог писаног слова са – Ученици упоређују велика и мала писана слова Д д и
истим штамапаним словом К к са штампаним словима и сличним писаним,
уочавају сличности и разлике.
V Анализа графичке структуре писаног – Анализа графичке структуре писаних слова Џ џ и Ђ
слова ђ – елементи из којих се састоје. Уочавање истих,
сличних и различитих елемената ових слова.
VI Писање слова – Учитељ на табли записује писана слова Џ џ, Ђ ђ и
показује ученицима начин писања ових слова.
– Ученици пишу слова у свеску, по један ред великог
и малог слова Џ и Ђ. Учитељ прати њихов рад и даје
сугестије.
– Писање речи – учитељ објашњава повезивање
обрађених слова са наученим словима. Пише речи из
Буквара по табли у линијском систему и детаљно
објашњава начин повезивања нових слова.
– Писање реченица – учитељ пише реченице на табли:
Срђан је уловио смуђа.
Ђорђе носи велики џак.
Џеки има оштре канџе.
– Ученици преписују.

VII Читање писаних слова – Учитељ чита текст „У пекари” у Буквару, страна 88.
– Ученици читају текст.
– Учитељ поставља питања да би утврдио разумевање
прочитаног:
Ко је пошао у школу? Где је ушао Ђорђе? Кога је
видео? Зашто је Ниџа одбио помоћ?

VIII Стваралачки рад ученика – Наставни листови уз буквар, страна 78.

IX Домаћи задатак – Наставни листови уз буквар страна 79.