You are on page 1of 3

งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด

งานวิจัยเด่น ชวนคุณมาร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของก่อนใคร

วัสดุคอมพอสิททนแรงปะทะสูง
องค์ความรู้ / เทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีผลิตวัสดุคอมพอสิทจากเส้นใยที่มีเรซินเป็นตัวประสาน รวมทั้งกลไกการเสริมแรงที่พัฒนาขึ้น ทำให้ได้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ชนิดพิเศษ โดยมีความหนาไม่มาก ป้องกันการเจาะทะลุและแรงปะทะได้สูง ตลอดจนสามารถกำหนดระดับความแข็งแรงของวัสดุเพื่อการใช้งาน
ประเภทต่างๆ ได้

สถานะผลงาน
รอผูสนใจรวมพัฒนาตอยอดงานวิจัย (รวมทุนในรูป in cash หรือ in kind) กอนนําผลงานไปใช / ลงทุนเชิงพาณิชย

ระดับงานวิจัย ระดับตนแบบ ระดับทดสอบภาคสนาม พรอมใช
รายละเอียด
ผลงานวิจัยได้พัฒนาวัสดุคอมพอสิทจากเส้นใยเสริมแรงที่มีเรซิน เป็นตัวประสาน รวมทั้งพัฒนากลไกการเสริมแรง ทำให้ได้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ชนิดพิเศษ สามารถป้องกันการเจาะทะลุและแรงปะทะสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการเจาะทะลุระดับสูง ที่ความเร็ว 838 เมตร/วินาที ด้วย
กระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร ความหนาไม่มากและน้ำหนักน้อยกว่าวัสดุในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งสามารถกำหนดระดับความแข็งแรงของวัสดุใน
กระบวนการผลิตเพื่อการใช้งานประเภทต่างๆ ได้

จุดเด่น
• เป็นวัสดุนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยสามารถกำหนดระดับความแข็งแรงที่ต้องการในกระบวนการผลิตได้
• มีน้ำหนักน้อยกว่าวัสดุกลุ่มเดียวกัน และความหนาไม่มาก
• มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์

ข้อมูลสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุคอมพอสิทชนิดแข็งแรงพิเศษจากงานวิจัยเปรียบเทียบกับวัสดุ
ต้านทานการเจาะทะลุของงานวิจัยระดับนานาชาติ
วัสดุแข็งแรงชนิดพิเศษ ที่มีความหนาไม่มาก และมีความสามารถในการป้องกันการเจาะทะลุและแรงปะทะสูง ประกอบด้วยเส้นใยเสริมแรงและใช้
เรซินชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่ 4.1 กรัม/ตารางเซนติเมตร ความหนาประมาณ 30 มิลลิเมตร ผ่านการทดสอบการเจาะทะลุ
ระดับสูงที่ความเร็ว 838 เมตร/วินาที ด้วยกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร

Research2Biz.com
งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง
สนับสนุนโดย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www.research2biz.com Email : contact@research2biz.com

research2biz..com Email : contact@research2biz. งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด งานวิจัยเด่น ชวนคุณมาร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของก่อนใคร ผลงานวิจัยนี้เหมาะสำหรับ ผู้ผลิตวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงเป็นพิเศษ วัสดุที่ทนแรงกระแทกสูง ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย โรงงาน /อุตสาหกรรมผลิตวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงเป็นพิเศษ วัสดุที่ทนแรงกระแทกสูง Research2Biz..จากหิ้งสู่ห้าง สนับสนุนโดย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www.com งานวิจัยใช้จริง.com .

ศ.จากหิ้งสู่ห้าง สนับสนุนโดย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www. การแบ่งแยกประเภทผลงานวิจัยที่รวบรวมออกเป็น “ผลงานวิจัยพร้อมใช้” และ “งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด” เป็นเพียงกระบวนการคัดกรองของโครงการฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีหมวด “ผลงานวิจัยพร้อมใช้” นั้น อาจเกิดการค้นพบในภายหลังว่าผลงานชิ้นนั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือการต่อยอดเพื่อตอบสนองเป้าหมายเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ โครงการฯ จะรีบแจ้งให้ผู้สมัครทราบและเจรจาเพื่อหาแนวทางและดำเนินงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน 3..ศ.com Email : contact@research2biz. ๒๕๔๕ Research2Biz.ศ..ศ.com งานวิจัยใช้จริง. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ. สิทธิประโยชน์สำหรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยต่อยอด อาทิ ส่วนลดสำหรับค่าสิทธิในเทคโนโลยีสิทธิเข้าเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ก่อนใคร ส่วนแบ่งในผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ มีความแตกต่างกันในงานวิจัยแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับประเภทเทคโนโลยี สัดส่วนการร่วมทุนวิจัย ขอบเขตเนื้อหาและความยากง่ายของงานวิจัยต่อยอดนั้นๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของโครงการฯ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ โครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิในข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ละเมิดนำผลงานไปใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ตัดต่อ หรือต่อยอดโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.com ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม หารือแนวทางพัฒนาวิจัยต่อยอดร่วมกันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดำเนินงานวิจัยต่อยอด งานวิจัยดำเนินงานสำเร็จ การใช้ประโยชน์ เงื่อนไข / ข้อตกลง 1. การตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานไปใช้และร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยถือเป็นสิทธิขาดของโครงการฯ 2.com .research2biz. งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด งานวิจัยเด่น ชวนคุณมาร่วมพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของก่อนใคร ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิจัยต่อยอด ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสมัคร ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วมายัง contact@research2biz.