MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi

MOSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (Modul Strategi Pengajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Berasaskan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran)

1.0 PENDAHULUAN MOSEP (Modul Strategi Pengajaran Berasaskan Kurikulm Pendidikan Bermasalah Pembelajaran)Teknologi Maklumat & Komunikasi dihasilkan untuk dijadikan panduan kepada pihak yang berkenaan sebagai sumber rujukan bagi menyalurkan ilmu dan kemhiran yang diperlukan oleh murid bermasalah pembelajaran. Memandangkan senario abad ke-21 lebih membayangkan kegunaan komputer yang begitu meluas, pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan menjadi satu kaedah yang menjadi tumpuan. Pelbagai teknologi dan perancangan secara sistematik digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pelajar bermasalah pembelajaran menguasai asas penggunaan komputer. Mosep Teknologi Maklumat & Komunikasi ini juga merupakan salah satu

perancagan strategi pengajaran yang mencakupi semua kemahiran yang terdapat di dalam panduan kurikulum pendidikan bermasalah pembelajaran. Secara umumnya Mosep Teknologi Maklumat & Komunikasi ini adalah sesuai di gunakan oleh guru –guru untuk mengajar kemairan menggunakan komputer khususnya kepada pelajar bermasalah pembelajaran. Di dalam pada itu juga Mosep Teknologi Maklumat & Komunikasi adalah juga selari dengan Model Penaksiran (MOPEN) Teknologi Maklumat dan Komunikasi di mana para guru boleh melakukan proses penaksiran dengan mudah dan tepat tanpa perlu berpandukan dengan manual yang lain.

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

1

MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi

2.0 MATLAMAT Matlamat penghasilan MOSEP (Modul Strategi Pengajaran Berasaskan Kurikulum Pendidikan Bermasalah Pembelajaran) Teknologi Maklumat & Komunikasi ini adalah untuk memastikan pengajaran pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi dapat diajar dengan berkkesan dan teratur kepada pelajar bermasalah pembelajaran. Dalam pada itu juga penhasilan MOSEP Teknologi Maklumat ini adalah juga untuk memastikan para guru –guru pendidikan khas mengetahui kaedah –kaedah yang boleh digunakan bagi memastikan para pelajar bermasalah pe,belajaran dapat meguasai penggunaan komputer khususuya kemahiran asas penggunaan komputer.

3. 0 OBJEKTIF 1. Membolehkan pelajar bermasalah pembelajaran menunjukkan minat terhadap komputer 2. Membolehkan para pelajar pelajar bermasalah pembelajaran dapat mengenal bahagian –bahagian komputer 3. Membolehkan pelajar pelajar bermasalah pembelajaran mengenal bahagian – bahagian komputer 4. Membolehkan pelajar bermasalah pembelajaran mengetahui mengenai penjagaan komputer 5. Membolehkan pelajar bermasalah pembelajaran mengetahui cara mengoperasikan komputer

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

2

MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi

6. Membolehkan pelajar bermasalah pembelajaran mengetahui cara untuk memperoleh maklumat pendidikan dengan menggunakan komputer.

TEORI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan . Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia . Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang . Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal. Manakala aliran behavioris pula berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu. Pelbagai pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran masih diperlukan memandangkan perbezaan gaya pembelajaran pelajar. Memandangkan senario abad ke 21, yang membayangkan pengunaan komputer yang begitu meluas, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer akan menjadi satu kaedah yang ditumpukan. Di sini

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

3

Tingkahlaku memberikan perhatian akan dilazimkan . Contohnya dalam pembelajaran asas perkakasan komputer minat pelajar terhadap tajuk adalah disebabkan cara penyampaian pengajaran yang baik menyebabkan pelajar memberikan perhatian. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman. setiap rangsangan menimbulkan tindakbalas dan pembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas.1 Teori Tingkah Laku Mengikut pendekatan teori tingkahlaku .iaitu pelajar akan terus memberikan perhatian apabila belajar mengenai komputer. Kebanyakkan pembelajaran yang dijalankan adalah tanggungjawab guru dan dikawal sepenuhnya oleh perekabentuk pengajaran atau sistem pengajaran seperti komputer yang digunakan. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 4 . Tumpuan pembelajaran adalah kepada tingkah laku luaran yang dipengaruhi oleh peneguhan. Oleh kerana perkaitan antara keduanya adalah positif maka gerakbalas yang berlaku juga positif.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi antara teaori pembelajaran yang di gunakan bagi mendidik pelajar khas menggunakan komputer adalah sperti di bawah : 4. Rangsangan yang pertama ialah komputer dan rangsangan kedua ialah cara pengajaran yang menarik.

aktiviti…kumpulan…di…kalangan…. kata-kata perangsang dan sebagainya ketikan pelajar berjaya memberikan respon kepada jawapan yang disediakan .ialah: a)Mengaitkan pengalaman yang positif dan baik dengan tugasan pembelajaran..dijalankan…secara…individu. 4. Guru perlu menggalakkan aktiviti kumpulan dikalangan pelajar untuk memberikan kesan yang lebih terhadap pelajar disamping menghilangkan perasaan takut pelajar…sekiranya…aktiviti.pelajar. ‘anda berjaya’ . lagi menerima pujian .. ia akan mengulangi tindak balas tersebut setiap kali rangsangan yang serupa ditemui. c)Rangsangan dan gerakbalas diperkukuhkan melalui latihan yang diberikan.Ini…bermakna…tingkahlaku…pelajar…boleh dilazimkan untuk gerakbalas d)Pembelajaran akan dapat dipertingkatkan dengan mengadakan perbincangan .. e)Motivasi boleh membangkitkan tingkahlaku positif dengan memberikan ganjaran yang sesuai .oleh…guru. Contoh motivasi ialah dengan memberikan pujian yang baik.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Teori ini juga berlandaskan kepada anggapan bahawa pelajar akan mengekalkan sesuatu tindakan jika peneguhan yang bersesuaian diberikan kepadanya.projek dan. Menurut Woolfolk (1998). “Constructivist perspective – View that emphasizes the active role of the Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 5 . apabila seseorang pelajar diberikan ganjaran selepas menunjukkan sesuatu gerakbalas.2 Teori Konstruktivisme Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disususn dalam minda manusia. Pelajar yang menerima peneguhan positif ‘jawapan anda betul’ berterusan walaupun tidak seperti ‘bagus’ . Motivasi juga boleh dipertingkatkan dengan menyediakan suasana pembelajaran yang menyeronokkan pelajar. b)Pelajar boleh mempelajari dengan mengaitkan dengan yang…dingini…. dalam bukunya Educational Psychology. Beberapa prinsip prinsip utama teori tingkahlaku pelaziman yang yang dikemukakan oleh Pavlov boleh diaplikasikan dalam mengajar pelajar menggunakan komputer antaranya. akan menyebabkan pengguna terus melakukan yang terbaik antara rangsangan dan tindakbalas. Sebagai contoh.

2) Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran. Secara keseluruhannya. Caine dan Caine (1991) pula menyatakan pengajaran yang efektif ialah pengajaran yang menggunakan pelbagai strategi pengajaran.” Dari kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa menurut teori pembelajaran konstruktivisme. Caine dan Caine (1991) menenaraikan 12 prinsip pembelajaran ala konstruktivisme: 1) Otak itu merupakan pemproses (processor) yang selari. maktab. Guru tidak boleh menumpukan kepada intelek sahaja. pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. pembelajaran yang efektif berdasarkan pendekatan konstruktivisme memerlukan kepada bahan media pengaajaran. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran. emosi dan pengetahuan budaya. Menurut model pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam ‘Children Learning In Sciene Project’ (Needham. Salah satu dari fasa tersebut ialah fasa orientasi yang menyarankan agar bahan media digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk menarik dan menimbulkan minat pelajar. Konstruktivisme juga adalah merupakan suatu pendekatan p&p yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Dengan kata-kata lain. Unsur-unsur konstruktivisme ini sebenarnya telah lama dipraktikan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 6 .MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi learner in building understanding and making sense of information. dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar. terdapat lima fasa pengajaran berasaskan pendekatan konstruktivisme. 1987). pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari.

Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar 12) Setiap sistem otak adalah unik. 8) Pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. kebudayaan dan iklim. perasaan dan sikap. Salah satu daripada teori kognitif ialah pemprosesan maklumat yang diggunakan dalam pengajaran pembelajaran komputer.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 3) Usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. 7) Pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya 9) Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan: sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. 6) Otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. 4) Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. 11) Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman.3 Teori Kognitif Teori kognitif adalah berkaitan dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Pengajaran mestilah dipelbagaikan agar muridmurid dapat menyatakan kecenderungan masing-masing 4. Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif. Teori ini juga menyediakan pembelajaran Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 7 . 10) Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam ingatan natural dan ruang. Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran. pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik. 5) Emosi adalah kritikal kepada pencorakan.

Maklumat yang diperolehi boleh Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 8 . Berdasarkan teori kognitif ini pelajar dilihat sebagai aktif dalam pembinaan pengetahuan dan pembangunan kemahiran. bentuk maklumat yang diperolehi adalah seperti asal dan dapat kekal dalam otak sebanyak 1 hingga 3 saat.Modal pemprosesan maklumat ini sebenarnya memberi tumpuan terhadap proses pemikiran semasa seseorang individu belajar. 4. Teori pemprosesan maklumat telah membahagikan ingatan manusia kepada tiga bahagian yang berlainan. Teori ini lebih menekan kepada pengetahuan kini dan pelepas. dan mengaplikasikan pengetahuan tentang dunia. pemproses dan storan. Tingkah laku dikawal oleh aktiviti mental untuk m embolehkan mereka memperolehi. menyimpan dan mendapatkan maklumat. menuju kepada pembelajaran sebagai proses penghasilan di bawah kawalan guru. mempelajari. mengorganisasi. iaitu otak manusia sebagai sebuah komputer. satu modal yang dikenali sebagai modal pemprosesan maklumat telah diperkenalkan pada zaman moden ini.pendengaran.rasa. memotivasikan diri. membangukan kemahiran yang membolehkan pengekodan. dan membuat persepsi tentang tugasan yang diperlukan.4 Teori Pemperosesan Maklumat Lanjutan daripada teori pembelajaran kognitif. Teori ini cuba mengatasi kelemahan teori behaviorisme yang menumpikan pemerhatian kepada skema danmodel mental terhadap pengajaran. menstruktur semula dan mengkaji pengetahuan untuk menjadikannya lebih bermakna. Pelajar memelurkan kepada pemindahan pembelajaran dan pengetahuan. Input merupakan ingatan sensori di mana reseptor badan menerima maklumat setakat yang memasuki perasaan (sense) sahaja.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi aktif dimana pelajar bertindak secara aktif memperoleh. Organ-organ deria yang dimaksudkan di sini adalah seperti deria penglihatan. Dalam ingatan jenis sensori.iaitu input. hidu dan sentuh.

MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi terdiri daripada pelbagai bentuk pada satu masa yang sama dan tiada had kapasitinya. Ia boleh ditahan lama untuk kegunaan dan membenarkan otak menggunakan maklumat tersebut walaupun ia tidak boleh simpan lama dalam ingatan. Maklumat-maklumat yang disimpan di sini boleh dikekalkan dalam otak selama 5 hingga 7 saat. lama-kelamaan maklumat tersebut akan mengalami reputan dan lupaan. Terdapat dua cara untuk menyimpan maklumat ke dalam ingatan jangka masa panjang iaitu melalui raptai (rehearsal) dan huraian (elaboration). Oleh itu.Untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga mempunyai ciri kemudahan penyimpanan maklumat. Kapasiti jenis ingatan pemproses adalah terhad dan boleh menyimpan maklumat yang sangat terhad dalam satu masa yang sama. Jika maklumat yang disimpan dalam otak tidak aktif dipakai. Maklumat atau rangsangan yang diperolehi akan terus disampaikan kepada ingatan jangka masa pendek selepas telah dikenalpasti oleh otak melalui analisis bentuk dan keistimewaan hubungan kaitannya. Crowford dan Baine (1992) telah mengatakan bahawa bahan maklumat yang dipecah menjadi bahagian-bahagian kecil dan dilatih sedikit demi sedikit dalam satu jangka masa Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 9 . Contohnya kita tidak dapat menghafal nombor siri yang panjang dalam satu masa yang singkat sahaja. Ingatan jangka masa panjang ataupun dikenali sebagai ingatan storan mempunyai kemudahan untuk menyimpan maklumat dalam jangka masa yang agak panjang. Ingatan dalam jangka masa pendek ini boleh mengalami lupaan apabila telah berlakunya tukar ganti ataupun gangguan maklumat baru.seseorang perlulah sentiasa mengulang maklumat yang diperolehi dalam minda supaya maklumat adalah sentiasa aktif (maintainance rehearsal). cara yang paling berkesan adalah memindahkan maklumat tersebut dalam ingatan jangka masa panjang. Ingatan jenis ini tiada had kapasitinya dan memori kekal cukup lama. Pemproses merupakan ingatan jenis jangka masa pendek. Data-data yang masuk ke dalam ingatan jangka masa pendek ini dikenali juga sebagai memori kerja.

4. ingatan semantik dan ingatan prosedural. Peringkat makro merujuk kepada cara untuk membantu pelajar-pelajar memahami seluruh pangajaran guru manakala peringkat mikro pula merujuk kepada cara seseorang guru membantu pelajarnya menyimpan dan memangil semula pecahan-pecahan maklumat yang terdapat dalam pangajarannya.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi adalah lebih berkesan daripada menyimpan seluruh maklumat sekali ke dalam otak manusia. pembelajaran bergerak dari yang paling mudah menuju kepada yang rumit. Ingatan semantik adalah ingatan tentang makna.ingatan episodik merupakan ingatan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh seseorangsepanjang hayatnya. ianya dapat dilihat melalui rajah di bawah : Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 10 .skema dan imagin manakala ingatan prosedural merupakan ingatan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Terdapat tiga jenis ingatan yang dapat membantu pelajar-pelajar mengingati sesuatu maklumat iaitu ingatan episodik.fakta. Gange telah mengenal pasti pasti lapan jenis pembelajaran .hukum.seseorang itu menyimpan konsep.5 Teori Pembelajaran Gagne Menurut Gange (1970). Huraian (elaborate) merupakan proses menghubungkaitkan maklumat yang baru dipelajari dengan sesuatu yang sudah kita tahu dalam ingatan jangka masa panjang. Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung pada pembelajaran aras yang rendah.Dalam hal ini terdapat dua bahagian kecil iaitu peringkat makro (macrolevel) dan peringkat mikro (microlevel).terutamanya yang melibatkan aktiviti fizikal yang berturut-menurut.

Rajah 1: Hierarki dan peringkat peringkat pembelajaran mengikut Gagne Penggunaan Pandangan Gagne di dalam Pengajaran Teknologi Maklumat 1. Contohnya. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 11 .MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi (8) Penyelesaian Masalah (yang memerlukan prasyarat) (7) Hukum (yang memerlukan prasyarat) (6) Konsep (yang memerlukan prasyarat) (5) Diskriminasi (yang memerlukan prasyarat) (4) Pertalian Bahasa (yang memerlukan prasyarat) (3) Rangkaian (yang memerlukan prasyarat) (2) Ransangan Gerak Balas (1) Pembelajaran Isyarat Nota Nota: Setiap pembelajaran hanya dapat dicapai sekiranya pembelajaran dibawah telah dilalui. Pada peringkat awal. guru menunjukkan objek papan kekunci komputr sambil mengimbas kad perkataan kekunci computer.pembelajaran isyarat boleh dijalankan.

Contohnya bagi subjek teknologi maklumat pelajar boleh membezakan penggunaan Microsoft Word. Contohnya pelajar belajar untuk menaip ayat dengan mengunakan papan kekunci dan program Microsoft Word. 5. Prinsip ini amat berguna ketika guru mengajar teknik menaip yang betul dengan menggunakan papan kekunci. Implikasi pertalian berbahasa berlaku apabila murid dapat menghubungkaitkan benda yang dilihat dengan nama objek secara menyebutnya. Pembelajaran ransangan gerak balas membawa implikasi bahawa guru hendaklah sentiasa memberi pujian dan galakan apabila seseorang murid menunjukkan hasil yang baik. 6. rangkaian motor. Pembelajaran kosep berlaku apabila murid bertindak balas kepada benda-benda sebagai satu kelas atau kategori. 3. Dalam aspek penyelesaian masalah Gange telah menggunakan urutan peyelesaia masalah sebagaimana yang dicadangkan oleh Jhon Dewey. 8. Bagi subjek teknologi makalumat kebolehan diskriminasi berlaku apabila pelajar dapat memlikh maklumat yang berguna ketika melayari internet. urutan langkah tersebut adalah seperti berikut: (a) Mengenal masalah (b) Mencari maklumat Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 12 . murid akan menyebut tetikus. guru haruslah membimbing murid kearah ini. menaip ayat dan program Microsoft Word. Contohnya ketika melihat melihat tetikus . Ini adalah kerana pembelajaran ini adalah melibatkan pembelajaran konsep. guru hendaklah menggunakan prinsip ulangan serta membuat sesuatu mengikut urutan ketika mengajar. 4.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 2. 7. Pertalian bernahasa ini hendaklah diulangi sehinga beberapa kali untuk menjamin peneguhan pertalian. Pembelajaran hukum adalah merupakan adalah merupakan pembelajaran yang paling rumit sekali. Konsep yang perlu dipelajari ialah pengunaan papan kekunci. pelajar perlu menggabungkan semua konsep ini untuk membentuk pembelajaran hukum . Diskriminasi berlaku apabila murid dapat membezakan fata yang penting daripada kurang penting. dan pertalian berbahasa. Power Point dan Excel. Dari aspek rangkaian motor.

hukum dan prinsip hendaklah ditekankan agar murid –murid berupaya mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah. (d) Bruner menekankan pembelajaran yang terhasil daripada interaksi murid dengan guru. Ianya adalah menekankan kepada cara –cara manusia berinteraksi dalam alam sekitar dan menggambarkan pengalaman secara dalaman. Petunjuk yang berhubung terus dengan penyelesaian masalah tidak perlu diberi kerana ini boleh menjadikan tugasan itu terlalu senang dan kurang mencabar.6 Teori Pembelajaran Bruner Teori pembelajaran Bruner adalah berkisarkan kepada perkembanagan kognitif. (b) Bagi murid –murid tahap 1. dinyatakan bahawa : (a) Murid –murid belajar melalui pengalaman dengan itu guru hendaklah menyediakan peluang untuk murind-murid meneroka. memegang menciumdan merasa. 4. Ini bermakna guru perlulah memeringkatkan isi pelajaran.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi (c) Membuat hipotises (memilih cara menyelesaikan masalah) (d) Menguji hipotises ( melaksanakan pelan penyelesaian) (e) Membuat rumusan (melihat kembali dan menyemak) Di sini guru hendaklah memberikan panduan dan cadangan tentang konsep dan hukum yang diperlukan. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong Bedasarkan teori Bruner dapatlah 13 .carta dan objek hendaklah digunakan bagi memudahkan pembentukkan konsep (c) Mulai tahun 6 ke atas. Pengalaman seperti ini adalah mendatangkan pembelajarn yang bermakna. kerja kumpulan serta perbincangan hendakklah dikendalikan. gambar. (e) Pengetahuan perlu disusun dan dipertingkatkan agar pembentukkan konsep bermula dari yang mudah kepada yang rumit. Lantaran ini. interaksi dengan murid –murid lain dan interaksi dengan bahan pelajaran. Penglibatan murid –murid penting agar mereka dapat menimati pembelajaran yang bermakna.

Ini meliputu perkara –perkara seperti aktiviti perancangan. Dengan itu guru hendaklah mengambil kira kesedian belajar pada murid – murid ketika merancang pengajarannya. tolong –menolong akan dapat dipupuk dalam aktiviti pengumpulan maklumat projek dan perbincangan. 5. Dalam jangka masa panjang Bruner lebih menegaskan motivasi intrinsik. Manakala keinginan untuk mencapai kecekapan dan meniru orang lain dalah motivasi intrisik. Guru hendaklah mewujudkan peluang bagi murid –murid membina kemahiran tersebut. Sebagai seorang guru hendalah menimbulkan perasan ingin tahu yang merupakan satu bentuk motivasi semulajadi. bertolak ansur. Dalam kebanyakkan situasi. penyampaian.1 Model Pembelajaran Penguasaan Pembelajaran penguasaan adalah satu proses pengajaran di mana guru ingin mengajar semua isi kandungan kepada semua pelajar dalam kelas. pengelolaan . kekemasan dan ketepatan masa. 4. Ini bermakna guru hendaklah memberi ganjaran dan pujian kepada apabila sesuatu tingkah laku yang dingini itu dapat ditonjolkan.0 MODUL –MODUL PENGAJARAN / PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaiatan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi (f) Bruner juga menekankan kepada motivasi ekstrinisik dan motivasi intrinsik.. (h) Pembelajaran penemuan hendaklah ditekankan. ini Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 14 . (i) Nilai –nilai murni seperti bekerjasama. (g) Kesedian belajar adalah juga merupakan prinsip yang ditekankan Bruner. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan cara yang berkesan. bimbingan. Oleh itu guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik dari segi kerajinan.

Untuk membantu para pelajar mencapai pembelajaran isi kandungan. Secara ringkasnya penerangan terhadap model ini jelas dilihat melalui jadual dibawah : Matlamat Utama pelajar mencapai Ciri -Ciri objektif Objektif umum untuk semua pelajar Isi kandungan dan tugasan yang sama untuk semua pelajar Masa yang fleksibel diberikan kepada pelajar yang berlainan untuk menyiapkan tugasan Pelajar belajar mengikut keupayaan dan kelajuan masing -masig Pelajar distrukturkan Kejayaan pelajar adalah tertinggi Pemantauan pelajar yang rapi maklumbalas yang tetap Semua pembelajaran Semua pelajar menguasai isi kandungan dan Dalam model ini juga penilaian diagnostik yang kerap kali diadakan adalah kritikal bagi pembelajaran pengusaan.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi bermakna guru perlu menstrukturkan bahan pengjaran supaya para pelajar boleh mengikut masa dan kupayaan. Para guru akan membina dan mentadbir ujian –ujian pendek untuk menentkan pengusaan objektif pembelajaran harian oleh pelajar. Ianya juga haruslah disampaikan mengikut tahap –tahap individu mengikut unit plajaran yang meningkat. isi kandungan diceraikan kepada beberapa bahagian yang kecil. Pelajar yang mendapat 15% kesalahan akan mengulangi tugasn mereka sehingga mereka mencapai pengusaan yang lebih tinggi. Beliau telah mengatakan bahawa untuk melaksanakan pembelajaran pengusaan objektif pengajaraan hendaklah jelas . guru akan merancang kerja –kerja secara individu seperti Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 15 . Pengasas kepada model pengusaan ini adalah Benjamin Bloom.Penilaian secara individu perlu diadakan dan kemajuan individu juga dimantau.

kumpulan jigsaw dan sebagainya. kumpulan permaianan. Model ini mengutarakan kerjasama di antara ahli –ahli dalam kumpulan di samping meningkatkan pencapaian pelajar. Selain itu juga guru boleh mengadakan tutorial rakan sebaya. individu dalam tugas . Untuk membolehkan pelajar –pelajar mementingkan nilai terhadap pembelajaran dan membentuk sikap positif terhadap pelajar pelbagai latar.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi bacaan khas. 5. dan “kumpulan permaianan akaemik”. tugasan dalam lembaran kerja dan permainan komputer. Model Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 16 . Di sini para pelajar yang cepat mengusai isi kandungan akan diberikan tugasan pengkayaan. Di antara program –program koperatif yang popular masa kini ialah kumpulan akademik pelajar. Secara ringkasnya penerangan terhadap model ini jelas dilihat melalui jadual dibawah : Matlamat Utama pelajar yang tinggi Ciri -Ciri dan Tugasan dan latihan yang memerlukan Kefahaman membangunkan kemahiran Membina kemahiran kerjasama pelajaran dan kumpulan kerjasama Kumpulan ataupun gred individu interpersonal Sikap positif terhadap individu lain dan Pelajaran berstruktur dan tugasan pelajar budaya yang berlainan Pengajaran sebaya Dalam pembelajaran koperatif ini juga didapati bahawa pelajar yang berpencapaian tinggi boleh mencapai tahap kefahaman yang lebih tinggi dalam proses membantu pelajar yang berpencapaian rendah mendapat manfaat daripada bantuan pelajar lain.2 Model Pembelajaran Koperatif Terdapat tiga matlamat utama dalam jenis pmbelajaran koperatif seperti berikut : • • • Untuk memperbaiki kefahaman dan kemahiran pelajar yang diajar Untuk membolehkan pelajar membentuk kemahiran kumpulan berkoperatif dan seterusnya menghormati perbezaan individu dalam kelas. “kumpulan kecil pembe.sukan .ajaran”.

Kajian juga menunjukkan bahawa pelajarpelajar yang mengambil bahagian dalam pembelajaran koperatif telah menunjukkan konsep kendiri yang tinggi.4 Model Pengajaran Sim Model pengajaran Sim dibina berdasarkan konsep pengajaran pelbagai bidang komunikasi . iaitu interaksi di antara guru dan murid dengan objektif dan isi pelajaran dalam sesuatu persekitaran tertentu. Objektif Guru Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong Murid 17 . 5.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi koperatif juga dianggap boleh mewujudkan motivasi di kalnagan pelajar khususnya kepada pelajar yang berpencapaian rendah. perlaksanaan. Objektif Pengajaran Pengetahuan Sedia Ada Kaedah Mengajar Penilaian Maklum Balas Rajah 2 : Model Pengajaran Glasier 5.3 Model Pengajaran Glasier Secara ringkasnya model pengajaran Robert Glasier dibina berlandaskan konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah –langkah pengajaran iaitu perancangan . penilaian dan maklum balas.

konsep dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bahan –bahan pengajaran dalam sesuautu sistem yang sesuai. Model ini mengutarakan bahawa pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama : (a) Peringkat penyusunan data (b) Peringkat membentuk konsep (c) Peringkat membentuk hukuman (d) Peringkat aplikasi Penyusunan Data Membentuk Konsep Membentuk Hukuman Aplikasi Rajah 4 : Model Taba 5.6 Model Pengajaran Lansung Matlamat pendekatan pengajaran lansung adalah untuk membantu semua pelajar memeliki kemahiran akademik yang spesifik. Dalam pendekatan ini guru membekalkan sedikit maklumat dalam struktur hierarki.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Isi Rajah 3: Model Pengajaran Sim 5. Jawapan yang salah diperbetulkan sertaMohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 18 .5 Model Taba Mengikut model Taba. para pelajar soal dan menegas semula (reinforce) secara positif jawapan yang betul.

guru pada mulanya menumpukan perhatian kepada sekumpulan pelajar seramai 8 hingga 10 orang dan menyoal mereka serta menguji kumpulan itu. Secara ringkasnya penerangan terhadap model ini jelas dilihat melalui jadual dibawah : Matlamat Utama Ciri -Ciri Memperkembangkan skala akademik yang Berorentasikan kepada skala akademik spesifik khusus diperingkat rendah Memperbaiki konsep kendiri pelajar Kurikulum yang distrukturkan Memaparkan tingkah laku Dari segi amalan pendekatan ini. memulakan setiap stimulus dan dengan segera menegaskan atau mengubahsuaikan setiap respons. . Alat bantu mengajar yang terdapat di sekolah atau yang dapat disediakan 3. 5.1 Konsep Strategi Dalam konteks pengajaran strategi adalah merujuk kepada kebijaksanaan memilih satu – satu pendekatn serta kecekapan merancang kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi merta.0 STRATEGI PENGAJARAN 6. Dalam model ini guru . Pengetahuan sedia ada murid –murid Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 19 . Pelajar dan guru bersama –sama berkongsi perasaan kejayaan dan keriangan akibat respons yang betul. kaedah dan teknik yang harus digunakan 2. Dalam menentukan strategi pengajaran beberapa faktor perlu diambil kira : 1. Guru mengawal pelajar dengan berinteraksi dengan pelajar.

Kawalan kelas ketika menggunakan satu –satu strategi itu. Kebolehan dan minat murid –murid 5.2.1 • • • • • • Strategi Pemusatan Guru Guru memainkan peranan utama Guru menguasai dan mengawal aktiviti murid Guru bercakap murid mendengar – komunikasi sehala Kepimpinan guru bersifat autokratik Guru mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru Guru mementingkan pencapaian akademik 6.3 • Strategi Pemusatan Murid Murid memainkan peranan aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran Komuniksi dan interaksi guru – murid dua hala Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik Strategi P&P lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid Perkembangan murid secara menyeluruh Perbezaan individu diberi perhatian Strategi Pemusatan Bahan Dua kategori bahan Bantu mengajar: 20 Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong .2.2 Jenis.2.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 4. 6.jenis strategi Terdapat 3 jenis strategi yang boleh digunakan dalam kelas: 6. Kepakaran guru menggunakan alatan –alatan yang diperlukan 6.2 • • • • • • 6.

Bahan pengajaran digunakan oleh guru seperti carta. kad kerja atau imbasan. model.0 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7.1 Konsep Pendekatan Perdekatan adalah merujuk kepada “cara mendekati sesuatu”. ii. pendekatan merujuk kepada bagaimana objektif –objektif jangka panjang dapat dicapai dalam satu –satu mata pelajaran. lembaran kerja. Bahan Bantu pembelajaran digunakan oleh murid seperti kad aktiviti.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi i. kad cantuman. Objektif yang hendak dicapai mestilah berbentuk jangka panjang b. 7. set komputer dan lain-lain. kaedah dan teknik yang akan digunakan dalam satu –satu penyampaian d. gambar. rohani dan jasmani Menggunakan bahan Bantu mengajar untuk membantu murid untuk memahami konsep abstrak dengan lebih jelas Mempertingkatkan inteeraksi sosial murid Mengajar dan belajar melalui pengalaman 7. Ia biasanya mercemikan satu –satu falsafah Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 21 .2 Ciri – Ciri Pendekatan a. • • • • • Mengutamakan mencapai objektif kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan untuk Menekankan perkembangan kognitif. Dalam konteks bilik darjah. Ia bersifat aksiomatik iaitu diterima tanpa apa –apa kraguan e. Ia biasanya merankumi strategi. Ia berasakan model atau teori pembelajaran c.

2 • Pendekatan Elektif Merupakan gabungan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan suatu pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan. iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. pendengaran dan sentuhan 7. 7. 3 Contoh Pendekatan 7.1 Konsep Kaedah Kaedah ialah suatu siri tindakkan guru yang sistematik serta berurutan da bertujuan mencapai objktif yang spesifik.1 • • • • • Pendekatan Induktif Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing melalui aktiviti soaljawab dan menyediakan contohcontoh yang sesuai. Kaedah juga Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 22 . Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 7.0KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 8.3 • • Pendekatan Tematif Berkait rapat dengan aktiviti P&P secara kumpulan Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan 8.3.3.3.

Ahli dalam satu kumpulan boleh ditukarkan kepada kumpulan lain mengikut tahap kebolehan Komposisi ahli tidak sama untuk setiap kumpulan bagi mata pelajaran yang berlainan 8. projek dan ujikaji  Murid-murid yang cerdas dapat membantu murid-muird yang lambat Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 23 . Mengikut kumpulan b.2 Kumpulan Pelbagai Kebolehan  Permbentukan kumpulan yang mengandungi murid-murid yang boleh mempuinyai pelbagai kebolehan dan kecenderungan  Sesuai untuk menjalankan aktiviti seperti permainan. simulasi. Oleh itu kaeaah mengajar juga bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah –langkah tersusun atau teratur.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi membawa impilikasi penyusunan.pembelajaran secara berperingkat Murid dikumpulkan berdasarkan hasil penilaian. perbincangan. 8.2 Contoh Kaedah 8.2.1 Pengajaran Secara Kumpulan • • • Berasaskan strategi berpusat pada murid Menguasai kemahiran mengikut kebolehan masing-masing Jenis kumpulan : a. Mengikut • • • kumpulan untuk membantu guru merancang objektif pengajaran.2.

rohani.2. Murid-murid menggunakan program –program komputer tertn untuk mendapatkan hasil yag diperlukan.2.6 Kaedah Deduksi Suatu kaedah yang berlawanan dengan kaedah induksi.4 Kaedah Kerja Praktik Kaedah kerja praktik adalah salah satu kaedah pengajaran teknologi maklumat yang paling berkesan untuk menolong murid memperolehi konsep dan menguasai kemahiran ketika mempelajari komputer.2. Dalam kaedah ini.5 Kaedah Induksi Suatu kaedah logis yang memerlukan murid-murid mengkaji beberapa contoh atau pernyataan yang mengandungi sesuatu rumusan yang sama. Kaedah ini memerlukan murid membuat perbandingan dan menganalisa . jasmani dan sosial secara menyeluruh dan seimbang 8. 8. 8.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 8. Ia boleh ditakrifkan sebagai pengajaran yang menggunakan peraturan-peraturan atau fakta-fakta yang telah diketahui untuk mendapat kesimpulan atau generalisasi baru.3 Pengajaran secara individu • • Kaedah mengajar yang berlaku di antara seorang guru dengan seorang murid sahaja Murid-murid yang diajar dengan kaedah ini dapat mengembangkan potensi mereka dari segi intelek.2.7 Kaedah Dapatan (Kaedah Penemuan) 24 Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong .2. murid-murid menggunakan alat bantu mengajar untuk mempelajari teknik menggunakan komputer dengan betul 8.

Permainan menambahkan kesempurnaan keseluruhan dan kesempurnaan keseimbangan program dalam aktiviti matematik menarik. Teknik juga merupakan cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. guru tidak memberi jawapan atau kesimpulan secara langsung tetapi hanya membimbing murid-murid mencari kesimpulan sendiri apabila mereka menghadapi masalah 9. kaedah penyelidikan. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. kaedah heuristis dan kaedah penemuan.0 TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 9.Dalam masa menjalankan aktiviti ini. kaedah kajian. Contohnya pelajar bermain permaian komputer. Permainan juga adalah satu kompenan yang amat baik untuk dijadikan salah satu pendekatan bagi memperolehi segala tumpuan pelajar. Teknik merangkumi aktiviti .MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Juga dikenali sebagai kaedah jumpaan. dan menguji sendiri di bawah bimbingan guru. dan akhirnya menemui fakta-fakta atau kesimpulan . Murid-murid akan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan cara memerhati. praktikal dan memuaskan. mencuba. Larson & Slaughter (1984) menyarankan: Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 25 .2 Teknik Permainan Teknik permainan merupakan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan boleh dikaitkan dengan semua bentuk kecerdasan dan kemahiran. 9.1 Konsep Teknik Teknik merujuk kepada unit –unit kecil yang terkandung di dalam satu kaedah.

Bagi membolehkan teknik ini dijalankan dengan berkesan. o Kemahiran menyelesaikan masalah boleh dan sepatutnya diajar o Beberapa generalisasi tentang kemahiran menyelesaikan masalah perlu dirancang dan diajar secara sistematik o Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah memerlukan lebih peruntukan masa dan strategi serta latihan diajar secara eksplisit Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 26 . Teaching Exceptional. Diverse. Candace S. Hofmeister (1989).3 Teknik Menyelesaikan Masalah Merupakan satu teknik pengajaran yang dapat membantu pelajar menguasai kemahiran menganalisis. Beliau telah menyediakan ringkasan hasil kajiannya. Bos & Jeanne Shay Schumm ) telah melakukan kajian ke atas pengajaran dan pembelajaran menerusi teknik menyelesaikan masalah. and Risk Student in the General Educational Classroom ( Sharon Vaughn. membuat keputusan dan pemikiran kritis.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi • • • • • • Pilih permainan yang dapat mengukuhkan pengajaran Mengambil kira tahap kesukaran permainan tersebut Perhatikan potensi pelajar Sediakan kata kunci bagi jawapan Bermain satu pusingan dengan pelajar Menggunakan pembantu untuk menolong mengawasi permainan 9. guru patut memberi masalah yang mudah diselesaikan terlebih dahulu dan membina secara beransur-ansur ke arah masalah yang lebih sukar dengan mengambilkira soal perbezaan individu. Sebagai contoh. perhatian perlu ditumpuhkan kepada prinsip-prinsip pembelajaran.

adalah mudah baginya membantu pelajar mengingat kembali maklumat yang telah dipelajari sebelumnnya yang berkait dengan apa yang dipelajari.4 Teknik Simulasi Dalam pendidikan. Teknik ini boleh menjadi satu teknik bagi memotivasikan pembelajaran.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi o Teknik penyelesaian masalah ini harus digabungkan dengan isi kandungan domain yang lain seperti pengiraan dan pengetahuan fakta 9. teknik simulasi merupakan satu alat latihan yang seakan-akan realiti tetapi kejadiannya boleh dikawal.5Teknik Tunjukcara (demostrerasi) Teknik mengajar dapat memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 27 . Pelajar akan melakonkan watak yang dipegang sambil menunjukkan cara penyelesaiannya. 9. guru boleh mengadakan aktiviti dalam teknik simulasi mengikut langkah yang berikut: • • • Mewujudkan satu situasi bermasalah yang berkait dengan topik yang dipelajari. situasi jualbeli di sebuah pasar. Pelajar boleh belajar melalui pengalaman dalam aktiviti simulasi itu dan juga daripada perbincangan yang akan diadakan selepas itu. Contoh. Guru menerangkan tentang situasi bermasalah dan beberapa relajar diminta memainkan peranan sebagai watak tertentu dalam tempoh yang diietapkan. Di sebabkan guru menjadi pusat pemerhatian dalam tunjukcara. Pelajar boleh menilai bagaimana pengalaman mereka dalam simulasi berbanding apa yang mereka percaya selama ini tentang sesuatu situasi sebenar Di dalam kelas.

6 Teknik Penyoalan Penyoalan sebenarnya ialah kunci kepada semua aktiviti yang bercorak pendidikan. Dengan pertolongan soalan ini. Soalan-soalan Melalui penyoalan. penyoalan ini dapat dibahagikan kepada 3 peringkat. • Pengajaran yang terperinci bukan sahaja melibatkan langkah-langkah penyampaian yang teratur dan berkait rapat dengan kemahiran sasaran yang khusus malahan menyediakan maklumat tentang mengapa ini memudahkan pembelajaran pelajar. Teknik dikemukakan oleh guru semasa pelajaran sedang dijalankan. Jumlah soalan hendaklah dihadkan mengikut kemampuan pelajar.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 9. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 28 . • Peringkat kedua iaitu soalan pengajaran atau perkembangan. Setiap soalan mestilah selangkah ke hadapan dalam memajukan sesuatu pelajaran dan mestilah mempunyai hubungan dengan yang lainnya. Bertujuan untuk menguji pengetahuan sedia ada pelajar di samping dapat mengarahkan tumpuan mereka terhadap isi pembelajaran kelak. Teknik ini bertindak untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran pelajar supaya sesi pembelajaran dapat dijayakan. Penyoalan merupakan satu teknik pengajaran yang penting dalam pembelajaran. guru akan melahirkan cara berfikir yang dapat membantu pelajar mencari penyelesaian sendiri. Christenson. Pengetahuan hendaklah dibina dari satu tahap ke satu tahap dengan penuh berhati-hati. and Thurlow (1989) membincangkan 4 elemen yang dapat menyumbang kepada 4 pengajaran yang sistematik dan terperinci iaitu: • Rutin pengajaran yang merangkumi praktis secara aktif dan cepat yang dapat meningkatkan mutu hasil kerja pelajar. • Peringkat pertama iaitu soalan pengenalan atau awalan. pengajaran dan ujian. pemikiran guru dan pelajar dapat disatukan dan daya kreativiti dapat diwujudkan. Ysseldyke.

• Peringkat ketiga iaitu soalan ulangan pelajaran. sehingga idea-idea dan proses itu menjadi mudah difahami. 9.9 Teknik Penghuraian Penghuraian ialah menyampaikan sesuatu dengan percatan tentang bentuk sesuatu. Beberapa soalan dikemukakan oleh guru untuk mrengetahui sejauhmana pengetahuan yang dapat dipelajari dan diingati oleh pelajar.7 Teknik Penggunaan Ilustrasi Merujuk kepada benda-benda seperti model. Penghuraian akan menggambarkan sesuatu dalam bentuk perkataan tentang orang.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi • Jaminan supaya pelajar dapat memahami petunjuk dan tugasan yang diberikan. Ilustrasi dapat mernasang pancaindera dan imiginasi pelajar. Ilustrasi sebenarnya dapat menimbulkan minat dan menggiatkan perasaan ingin tahu dalam pembelajaran di samping dapat mengekalkan perhatian yang baik terhadapa apa yang dipelajari. 9. menerangkan idea dengan lebih jelas dan membolehkan mereka memahami pengetahuan dengan lebih betul. Soalan jenis ini dikemukakan di akhir tiap-tiap bahagian sesuatu pelajaran. objek. gambar. 9. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 29 .8 Teknik Pandang Sebut. Merupakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dapat meransang minda pelajar untuk mengingati semula apa yang telah dipelajarinya sebelum itu. Ini dapat membantu pelajar mengatasi kesukaran dalam pengajaran dan pembelajaran. carta dan sebagainya yang dapat menjelaskan idea-idea atau proses-proses yang sukar. Pemantauan dari semasa ke semasa perla dilakukan untuk mengenalpasti sama ada pelajar faham dengan petunjuk yang diberi dan guru hendaklah memerhati kemajuan para pelajar.

Ia akan menjelaskan lagi perkara-perkara atau maklumat-maklumat baru. 9. Tujuan exposisi ialah untuk membolehkan murid-murid menangkap maksud yang hendak disampaikan kepada mereka dengan cara yang mudah difahami. pameran atau penjelasan. soal mereka.sediakan kerja amali dan periksa jawapan yang diperolehi. Guru perlu mendapatkan perhatian daripada pelajar sepenuhnya. Sepanjang proses penjelasan ini guru hendaklah sentiasa memerhatikan pemikiran pelajar.1..11 Teknik Exposisi Ia bermaksud tafsiran. 9. Ia bertujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui ucapan yang jelas. pertunjukan. Bercerita ialah cara yang penting dalam menghubungkan pengetahuan.12 Teknik Bercerita. Matematik boleh juga dihubungkan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu. Tujuan untuk memberikan gambaran mental yang jelas tentang sesuatu kepada pelajar. Guru akan menayangkan kad imbasan kemudian pelajar akan menyebut apa yang mereka lihat .MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi barang dan peristiwa. Salah satu daripada teknik pengajarannya ialah guru hendaklah mengajar secara berperingkat-peringkat dengan penjelasan yang tidak terlalu cepat.10Teknik Penjelasan Tujuan teknik ini ialah bagi membolehkan pelajar menerima. Dengan ini pelajar dapat membentuk imaginasi tentang peristiwa yang digambarkan 9. Contoh objek komputer Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 30 . 9. menangkap apakah tujuan yang dilakukan dan memberikan kefahaman kepada pelajar bagaimana hendak membuatnya.3Kad Imbasan Teknik pengajaran yang mudah untuk dijalankan. tersusun tahap-tahap kejadian. menarik.

pengayaan.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi 9.4 Teknik Kuiz Di samping itu juga ia dapat secara spontan pada permulaan. Pelajar akan mendapatkannya melalui soaljawab dengan rakan yang lain. 9. / 10. pemulihan dan pengayaan.5 Teknik Inkuiri Dikenali sebagai teknik tinjau siasat.1. Awal Muharram dan sebagainya. perkembangan dan penutup sesuatu kemahiran. Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (BBC). Ini adalah kerana melalui aktiviti mereka akan medapati pembelajaran itu lebih bermakna. Teknik menjalankan kuiz boleh dilakukan mengukuhkan dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Contohnya menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan.1. Dalam konteks pembelajaran. gerak kerja pelajar adalah lebih ditekankan. Di samping itu mereka kan berpeluang membuat sesuatu dan dengan itu mereka akanbersa bangga. Relajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Ia bermaksud kemahiran dapat dijadikan sebagai aktiviti yang dapat memberi rangsangan. seronok dan gembira. Melalui kaedah soal selidik pelajar akan mendapatkan tarikh-tarikh bagi peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Contohnya dalam kemahiran masa dan waktu. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 31 .0AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Konsep Aktiviti Aktiviti adalah merujuk kepada kepada segala gerak kerja yang dijalankan sama ada oleh guru atau murid. sambutan Hari Guru. Ia merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorentasikan masalah.

Antara aktiviti rekreasi di luar bilik darjah adalah: a. c. b. lawatan motivasi perkhemahan perkelahan berkuda berenang aktiviti jual beli lawatan sosial Aktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran. h. memberi peluang untuk murid memperoleh pengalaman sebenar rekreasi bersosialisasi dan berkomunikasi aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran aktiviti bebas dan terancang 10. Bagi guru kelas. bertujuan untuk: a. e. soal jawab dan tugasan individu. perlu merancang pengurusan organisasi kelasnya bagi tempoh setahun. g. e. c. d. f. b. perbincangan. d.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Contoh aktiviti-aktiviti adalah seperti pengajaran kumpulan kecil. f.0 MODUL STRATEGI PENGAJARAN BERASASKAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN KEUPAYAAN INDIVIDU • • • Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong MENYELURUH DAN BERSEPADU PEMBELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN DAN BERMAKNA PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT 32 .

MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi      BERDIKARI BERDISIPLIN DAN BERSIKAP POSITIF BERMORAL DAN BERETIKA BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN PRODUKTIF DAN BOLEH MENYUMBANG KEPADA KELUARGA. MASYARAKAT DAN NEGARA KEHIDUPAN BERMAKNA Penerangan Model Konseptual Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Kurikulum PKBP ini digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan individu berkeperluan khas yang tidak dapat menerima manfaat daripada program pendidikan arus perdana. sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap kefungsian daripada yang tinggi hingga rendah. Murid-murid yang berada dalam program PKBP terdiri daripada kumpulan murid dalam spektrum ketidakupayaan yang ringan. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 33 .

rohani. emosi. Pendidikan sepanjang hayat merupakan pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana peluasan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. iii. Pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran. Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas. Setelah murid ditempatkan di dalam program pendidikan khas. Suasana pembelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan kehidupan bermasyarakat. Bagi memenuhi keperluan di atas. penilaian awal perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. ii. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. kurikulum ini dibentuk berlandaskan kepada tiga prinsip utama: i. Pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus jasmani. Untuk menentukan keperluan setiap individu. Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melalui penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. intelek dan kepada potensi individu meliputi aspek sosial. ujian Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 34 . dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Oleh itu reka bentuk model yang dibina adalah bersifat fleksibel bagi membolehkan guru mengembangkan bakat dan potensi sedia ada murid. Prinsip-prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui satu proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran.

Bidang Akademik Berfungsi a. Perhubungan antara bidang pembelajaran. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu. Komponen Bahasa Inggeris d. Untuk memenuhi keperluan individu. Ini bermakna aktiviti-aktiviti pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pembelajaran melalui bidang berikut: i. Komponen Kemahiran Manipulatif c. Bidang Pengurusan Kehidupan a. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid. Komponen Pengurusan Tingkah laku d. Komponen Multimedia iii. dan penilaian adalah bersifat interaktif. Komponen Pengurusan Diri b. Komponen Pendidikan Agama Islam 35 Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong . Komponen Kemahiran Hidup ii. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek dengan berpaksikan kepada keperluan murid. Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi diagnostik seperti temubual. Komponen Matematik c. interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. Komponen Bahasa Melayu b. Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni a.

masyarakat dan negara Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Komponen Pendidikan Jasmani b. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mampu berdikari berdisiplin dan bersikap positif bermoral dan beretika berkemahiran dan berketerampilan v. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. iv. Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 36 . produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. diharap dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri berikut: i. Komponen Pendidikan Moral iv. Bidang Sosial. iii.MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi b. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Riadah dan Kreativiti a. Gerakan dan Drama d. Komponen Pendidikan Muzik. ii. Komponen Pendidikan Seni c. Komponen Sains.

MOSEP Teknologi Maklumat & Komunikasi Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful