You are on page 1of 4

Ulasan Buku

Paul R. Burden & David M. Byrd

Methods for Effective Teaching

New York: Pearson Education. 378 ms.

ISBN 0-205-47638-4

Buku ini menyediakan satu kajian secara menyeluruh mengenai cara pengajaran guru

yang berkesan dengan menyediakan liputan penyelidikan yang menekankan beberapa

aspek dalam kalangan guru dan murid. Buku ini mengandungi 13 bab dan amat sesuai

digunakan oleh semua guru yang mempunyai strategi untuk memudahkan pemahaman

murid, pengurusan bilik darjah, mengaplikasikan teknik motivasi untuk arahan guru dan

pemberian latihan dan kerjasama antara kedua-dua pihak iaitu guru dan ibu bapa.

Dengan adanya pengurusan kelas dan disiplin yang treatur dan manfaat, maka suasana

pembelajaran yang positif dapat dilaksanakan.

Buku ini direka bentuk menepati kursus K-12 yang mengikut sukatan pelajaran sekolah

rendah dan sekolah menengah di Amerika Syarikat serta boleh dijadikan panduan

kepada semua guru selain digunakan dalam program pembangunan staf. Terdapat

pelbagai maklumat dan isi kandungan yang difokuskan untuk menjalankan pengajaran

yang berkesan. Semua kandungan ini adalah sejajar dengan piawaian profesional,

termasuk piawaian InTASC, dan edisi terbaru ini meliputi isu-isu kontemporari seperti

Standard Negeri Teras Biasa, kemahiran abad ke-21, tindak balas terhadap intervensi

Perancangan ini diperlukan untuk memastikan kelancaran sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Dalam bab empat. bahan. Dalam bab pertama. Ciri-ciri perwatakan dalam pengajaran yang berkesan turut diambil berat oleh para penulis. Selain itu. perancangan mingguan dan sebagainya.(RTI). Unsur kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dimasukkan dalam RPH untuk menggalakkan murid berfikiran kreatif dan kritis selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). bahasa. strategi guru dan struktur pembelajaran dihuraikan secara komprehensif. Pelbagai perancangan dapat disediakan oleh seseorang guru ketika mendidik anak muridnya. dan ujian pencapaian. Kognitif. Murid-murid dapat mengembangkan keupayaan dalam mencari dan meneroka maklumat baru ketika aktiviti permainan dan kumpulan diadakan. pengetahuan. perancangan harian. para penulis menekankan guru sebagai perlakuan tindakan sama ada dalam pengajaran atau membuat refleksi selepas pengajaran. perancangan sebelum mengajar turut diceritakan dalam buku ini dengan kepentingan seorang guru dalam perancangan dan perancangan mengikut fasa. strategi berasaskan masalah. membuat keputusan membuat keputusan data. Buktinya. bahan bantumengajar (BBM) dan penilaian murid. langkah. guru bukan sahaja mendidik dan merancang malah memberikan arahan yang berbeza kepada murid-murid yang berbeza mengikut aras pemikiran. status sosioekonomi dan kepelbagaian budaya bukan penghalang bagi . faktor kontekstual kelas. komponen dalam rancangan pengajaran harian (RPH) hendaklah merangkumi objektif. Faktor-faktor lain yang diambil berat dalam perancangan seperti kandungan. Oleh itu. kemahiran dan tingkah laku yang sesuai. Antaranya ialah perancangan unit.

Dengan ini. Aspek motivasi boleh digunakan untuk mengekalkan dan menggalakkan perbuatan yang diingini oleh guru. Isu dalam pentaksiran juga ditekankan dengan memberitahu cara pelakasanaanya dan jenis strategi yang patut diambil dalam pelbagai keadaan.guru untuk meneruskan pengajaran tetapi bijak memberikan arahan yang relevan tepat pada waktunya. perbentangan dan pemberian kerja rumah memenuhi strategi ini. . Strategi induktif pula membawa kepada prinsip atau konsep baru dan membimbing murid mengenali pengajaran guru. Kaedah demonstrasi. Bab seterusnya menyenaraikan jenis tingkah laku yang buruk dan cara untuk menanganinya oleh pihak guru. Strategi deduktif merupakan pembelajaran terus dan selalunya digunakan sebagai pendekatan pengajaran guru. Buktinya. main peranan dan permainan. Bab sembilan menerangkan cara yang efektif dalam mengurus bilik darjah serta meringkaskan tanggungjawab guru untuk mengawal tingkah laku murid yang mempelajari antara sesama dan saling menghormati antara satu sama lain. Guru yang menggunakan strategi ini boleh menjalankan aktiviti seperti perbincangan. Peraturan dan langkah mengurus bilik darjah adalah memastikan murid-murid mempunyai tingkah laku yang positif semasa sesi pengajaran berlangsung. Pelbagai strategi turut ditulis dalam buku ini seperti strategi induktif dan deduktif. sebuah bilik darjah yang harmoni dapat diwujudkan kerana guru mampu mengenal pasti ciri-ciri perwatakan murid dan membimbing mereka agar mencapai matlamat guru. pengajaran eksplisit adalah memberi maklum balas murid tentang perkembangan dan melibatkan murid meluangkan lebih banyak masa dalam sesuatu topik.

.Kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) turut diadakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah agar semua pihak memperoleh manfaat tanpa mengabaikan mana-mana pihak. Kandungan yang meliputi segala teknik dan strategi membantu guru mengajar dengan lebih sistematik. buku ini adalah panduan dalam membangunkan profesion keguruan supaya prestasi muid dan kemahiran guru dapat diaplikasikan secara maksimum. efektif dan menyeluruh. Secara keseluruhannya.