PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 2 PATUK
Alamat : Jl. Yogya – Wonosari KM 24, Putat, Patuk 55862, Telp.(0274) 7478763
=============================================================================

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN ........./..........

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : IX
Hari/ tanggal : ....................................
Waktu : 10.00 – 11.30
_____________________________

Wacan 1 6. Pratelan cerkak kasebut nuduhake perangan ……..
“Dinten Kartini menika rak kangge ngurmati Raden Ajeng a. tema
Kartini, awit piyambakipun sampun maringi tuladha b. setting
ingkang kedah dipuntindakaken putri Indonesia. Wanita c. alur
Indonesia menika kedah sekolah lan sinau supados d. paraga
saged sababag kalih para priyanipun. Kamangka kebaya 7. Padudon utawa dredah ingsajroning cerkak diarani
menika raksatunggaling simbol kekiranganipun wanita, …..
kados ingkang dipunngendikakaken Ki dhalang, bilih a. setting
wanita menika asring kesrimpet tapih kabotan pinjung.”
b. tema
Jlentrehe Palupi.
c. alur
1. Pethikan carita ing nduwur kasebut nuduhake d. konflik
perangan ….. 8. Wancine wayah Isya’ , Mahendra isih melu sholat
a. Amanat lan irah-irahan Isya’ barengan karo jamaah liyane.
b. Tema lan setting unsur instrinsik kang katon ing pethikan cerkak iki
c. Tema lan watak yaiku ….
d. Setting lan paraga a. amanat
2. Wose crita kasebut yaiku ..... b. konflik
a. Palupi sarujuk menawa mengeti dina Kartini c. alur
b. Palupi ora sarujuk karo pengetan dina Kartini d. setting
c. Palupi sarujuk menawa pengetan dina Kartini
bocah putri padha nganggo kebaya lan jaritan Wacan 3
d. Palupi ora sarujuk manawa pengetan dina Ana apa Dhik kok sajak abot penggalih panjenengan?”
Kartini bocah putri padha nganggo kebaya lan Sasana njejeri lungguhe Mahendra. Mahendra ngingset
jaritan lungguhe karo nyauri , “Lagi rada bingung Mas”.
3. Kepriye manut panemune Palupi ngenani kebaya Karo pawongan siji iki Mahendra ora wani ndhelikake
iku? rasane. Sasana Warastra ngono asmane jangkep. Gelare
mburi Sarjana Pendidikan. Priyayi tuwa watara lagi
a. Kebaya pinangka simbol kaluwihane wanita
telung puluhan wolu. Nanging sorot paningale
b. Kebaya pinangka simbol kasulistyaning wanita
mratandhani yen dadi wong sing mateng. Tangga
c. Wanita kang nganggo kebaya tambah ayu lan teparone ngertine Mas Sasana ya mung guru ing
luwes sawijining SMP lereng gunung. Kegiyatan liyane ora akeh
d. Kebaya pinangka simbol kekurangane wanita wong kang ngerti. Dheweke ora tau ngrembug bab
4. Sadurunge maca cerkak kudu nggatekake olah vocal kegiyatane. Sing diomongke ya kaya anut ombyake
kayata …. omongane wong-wong liyane, cekake dheweke ora tau
a. nggatekake lirih lan sorane swara mbukani rembug nanging mung ngegongi, tur pas karo
b. latihan ngucapake a, i, u, e, o kanthi bener sing dikarepake, dadi akeh kang rumangsa seneng
c. mangerteni isine cerkak marang Mas Sasana. Mahendra dhewe ya ngono.
d. nuwuhake rasa manteb ing ati 9. Kepriye sikepe Mahendra yen karo Sasana?
5. Amanat kang kinandhut ing cerkak kena kanggo …… a. Mahendra ora wani ndhelikake rasane
a. kaca benggala uripe manungsa b. Mahendra kepeksa ndhelikake rasane
b. tontonan lan tuntunan c. Mahendra tansah ndhelikake rasane
c. nambahi sesanggane urip d. Mahendra rada isin ngandhakake perkarane
d. mangerteni jati dhiri bangsa 10. Kepriye watake Sasana miturut pethikan cerkak
mau?
Wacan 2 a. wong kang manut ombyaking omongane wong
Nanging esuke, mruput banget. Sriyanto wis tekan omahe b. wong kang disenengi wong akeh
Hartini. Kagawa rasa kuwatir kelangan priya papan c. wong kang bisa mangerteni isine ati
ugeraning ati. d. wong kang wus mateng, bisa momong wong liya

Diunduh dari soalulangantes.blogspot.com

. Dhandhanggula sing mateng. mundur a.. eling lan waspada supaya ora kaliren 18. eling marang Gusti Allah. ngoko alus a. Aku banjur crita marang ponakanku ngenani kathok a. d. Sinom a. c. d. Sri Sultan HB IX kodhok kuwi. Kepriye rasaning ati wong sing urip ing jaman edan? a. Lamun sira anggeguru kaki. Menehi wektu marang wong liya kanggo c. jaman bubrah tatanane Negara d. Tembang ing ndhuwur iku tembang …. Tegese eling lawan waspada yaiku …. sing paling bener a.11. Tembang ing ndhuwur iku cuplikan saka serat …. 12. Ing ngisor iki titikane cerkak. Sri Paku Buwana IV pikiranku kelingan dhek jaman semana aku duwe c. a.preeet. Ingkang wus amungkul. Wulangreh b. ana bab kang kudu Wacan 6 digatekake ing antarane wiraga. b. pupuh a. Manawa ngandharake panemu ora kudu kanthi waton utawa dhasar kang tinemu nalar Diunduh dari soalulangantes. Crita ing dhuwur migunakake alur …. Solah bawa trep karo isine naskah cerkak Ingkang becik martabate. waspada marang (dialog) sakabehe tumindak d. Ranggawarsita kanca-kancaku neng ngomah.. Amanat kang bisa dijupuk saka pethikan cerkak mau d. bisa ngemong kang dijak guneman Dilalah karsa Allah. 17. Rerangkening crita kang mawa ilustrasi gambar d. 13. Crita mawa ilustrasi gambar kang werna-werna b. dadi wong kudu bisa nyenengake wong liya Ewuhaya ing pambudi. diwasa d. d. kaya ing ngisor iki. R. tengah-tengahe dolanan ingkling..blogspot. waspada marang a. ?akudfuwek[qok\[ko[dok\. Tembang ing ndhuwur anggitane …. Aja rumangsa manawa panemune awake dhewe yaiku …. c. b. blaik. c. pada (ngising neng kathok). bisa tentrem uripe donya akherat b. a. Sinom d. guru wilangan 15. c. 27. kajaba …. Bisa mbedakake lan milahake siji-sijine tokoh Sarta kang wruh ing kukum.. Aku dolanan ingkling karo d.. dadi wong kudu bisa mangerteni atine liyan b. Kepriye wewatekane Sasana? Yen tan melu anglakoni. pinter a. c. Tembang ing ndhuwur ana 9 …. 26. Sawatara crita bab kathok kodhok.preet.. Nitik cacahing gatra tembang ing ndhuwur iku 20. 19. tegese ….Nanging.. Maju 25. b.. Ngucapake tembung kanthi cetha Amiliha manungsa kang nyata. gatra banjur ambune wah. c. Nanging sorot paningale mratandhani yen dadi wong c. Bharatayuda Wacan 4 23. Bab sing kudu digatekake nalika nindakake diskusi tembang …. bisa nggawe bungahe wong kang lagi sedih Kaliren wekasanipun. a.. lan swasana ing cerkak Kang ngibadah lawan wirangi. b. Kalatidha d. Nyritakake sawijining tokoh Sartane kawruhana. Asmaradana 14. ewuh pakewuh wusana rusak tatanane d... Suara pret. wis tuwa c. Crita mawa ilustrasi gambar kang nyedihake wong liya b. kajaba . rumangsa beja anggone urip c. tansah ngrembug kegiyatane dadi guru SMP Begja-begjane kang lali. b. d. b. eling lan waspada marang wong ala/jahat c.. d.?akufu[wk[qo[kKo[dok\. Sing diarani komik yaiku …… a. Sri Mangkunagara IV kathok kodhok sing anyar. a. a. ing 24.. urip iku ora kena dipikir dhewe Melu ngedan ora tahan. Aja golek menange dhewe b. Sri Paku Buwana IV) 28. a. Asipat fiktif (Serat Wulangreh. Mijil Tegese wongsing mateng yaiku … 22. ?akuwek[qKok[dok\... Bisa nyuwarakake saben tokoh kanthi becik Sokur oleh wong tapa. jaman sing kepenak c. c. Asmaradana ngandharake panemu d. mesthi ngatonake keluwihane Boya keduman melik. krama alus b. aku ngebrok a. d. Basa kang digunakake Sasana marang Mahendra? Luwih begja kang eling lawan waspada. wedi yen nganti kaliren d. Asipat naratif Tan mikir pawewehing lyan. jaman reformasi yen ditulis nganggo aksara Jawa.. Campuran c. Asipat argumentative Iku pantes sira guronana kaki. Wedhatama c. Rerangkening crita kang mawa pacelathon c.com .. akeh pengalamane b. Sajrone praktek maca cerkak. Dhandhanggula b. d. Sing dikarepake jaman edan yaiku …. Ng.. mundur maju b. jaman larang pangan 16. ngoko lugu b. b. Aku duwe kathok kodhok . eling marang kabeh tumindak. krama lugu 21. yen ana masalah kudu dikandhakake marang Wacan 5 wong liya Amenangi jaman edan. Pangkur c.. a..?akudu[wk[qoK[ko[dok\.

Maju perang mbelani Negara lan leluhure Diunduh dari soalulangantes. Kumbakarna d. lan ora kinarya gul-agul. c. miliha wong kang becik c.com . senajan ora ngerti ukum. a. wong mau pantes didadekake guru. Yen ditulis nganggo aksara Jawa. Setya lan bekti marang ratu gustine 42. (Gatra 5) Tembung wirangi tegese …. Ing Serat Tripama ing ndhuwur nyaritakake tokoh a. ?akumcc]it[cekk\. Ngawangga b. seneng gawe wirang d. b. tumindakake tansah gawe wiring c. 30. a. Arjunasasrabahu c. b. jalaran b. 4 b. 31. b. 35. Guna. Wacan 8 Mangertia yen wong kang mangkono iku pantes didadekake guru. Katujokake marang sapa wae kang gedhe labuh labete marang nusa lan bangsa d.. 38. tumindake ala b. Aku maca crita cekak. ?akumcc]itcekk\. aja milih-milih wong. 1 sapa? b. tirakat. b. Ngastina c. d. mbelani Kurupati ratu a.. tumindake. ngerti ukum nanging waton sregep ngibadah lan manggala golonganing prang. Katujokake marang para sepuh kang pantes dadi 41. Ngalengka b. Menawa kowe maguru. lan purun inggih menika …. c. ngibadah. Manut isine Serat Tripama iku katujokake marang a. miliha wong kang sugih Suryaputra narpati Ngawangga. Ngawangga Guna kaya purun ingkang den antepi. Endi gambar wayang kang nuduhake tokoh tuladha utawa conto Suryaputra? c. isih sedulur tunggal rama ibu Lamun bisa sami anulada. Katujokake marang para mudha kang padha c. Kunthi …. Bratayuda ingadegken senapati. aneng nagri Ngastina. c. Kurawa Nuhoni trah utama. kaya. Sokur wong mau seneng tirakat. Suryaputra ing Perang Bratayuda dadi senapatine …. Suryaputra karo Pandhawa iku satemene… Yogyanira kang para prajurit. suwita mring Sri Kurupati.. Suryaputra iku ratu ing ngendi? a.?akumcc]itcepk\. Ngastina 34. Katujokake marang para mudha kang duwe jiwa kaprawiran luwih-luwih kanggo prajurit 33. Sri Kurupati a. ngelmu. c. d. b. isih sedulur tunggal ibu seje rama Andelira Sang Prabu. a.. Wonten malih kinarya palupi. d. Mangertia yen wong kang kaya mangkono iku a. Awangga d. Patih Suwanda d. 3 sinau ing madyaning pawiyatan/sekolah d. Salya (Serat Tripama : Mangkunagara IV) 39. Menawa kowe maguru. sregep ngibadah lan seneng tirakat wong mau len yayah tunggil ibu. Surya Putra 40. Sokur wong mau seneng tirakat ora mung ngarep-arep diwenehi wong liya. “Kang ngibadah lawan wirangi”. isih sedulur tunggal rama seje ibu Duking nguni caritane. kang ngerti tata krama lan isin yen tumindak ala. Ibune Suryaputra jenenge …. isin yen d. Pandhawa Kang ginelung tri prakara.blogspot. 32. tumindak ala. pantes kokdadekake guru. miliha wong kang becik ing Astina tumindake. Ngalaga ing Kurawa. Bambang Sumantri kena kanggo patuladhan. Pandhawa Wacana 7 37.29. b. Aran Patih Suwanda. pantes didadekake guru. Kurawa d.?akumccritcekk\. isin tumindak ala a. Netepi sumpah satriyane. d. ?su/yput]n/ptizw=g. senajan wong mau tumindake ora becik . Manut tembang ing ndhuwur Prabu Harjuna Sasrabahu iku ratu ing ngendi? a. a. b. Menawa kowe maguru. 36. seneng ngarep-arep diwenehi wong liya. Mahispati c. Yen golek guru. isih sedulur beda rama ibu Sasrabahu ing Mahispati. Dewi Sinta b. ngelmune pantes koksinau. Guru wilangan tembang Dhandhanggula 8e ana ing gatra …. dheweke nduweni sipat…. Lelabuhanipun. Srikandhi c. kang ngerti ukum. nanging yen lan Pandhawa tur kadange. Gancaranipun tembang ing nginggil ingkang leres c. 2 a.

Kabeh gegayuhan mbutuhake tekad lan sekolah semangat kanggo mujudi gegayuhan mau 46.blogspot. Sore yaiku.. Kang dadi paraga utama (tokoh sentral) ing pethikan cerkak kasebut yaiku .. “Panyuwunan panjenengan dipun kabulaken.. Awan dhayangipun redi Srandhil . Sapa jenenge dhanyang Gunung Srandhil iku? a. Aja percaya marang dukun lan nindakake “O .. Apa tegese “Jer basuki mawa beya?” b. Salajengipun : dikabulake “Ning nggih punika nak. Pasa. Pasa ora nganggo saur lan buka. b. saperlu ngaturaken kekajenganipun Broto ana ruang kepala sekolah!” kandhane Antok mas Marto dhateng dhanyangipun redi Srandil. aku muter dalan mbah Bewok. wonten unen-unen. Surya Putra narpati Awangga. Ukara ing dhuwur iku yen diganti nganggo aksara Ingkang dipunkajengaken siam ngebleng inggih Latin. Juru kunci b. Mbah Jenggot c.. Bengi a. saratipun penjenengan kedah siam kepala SMP Teladan nggonku sinau iki wis kawentar ngebleng wonten senthong tigang dinten tigang dalu.. d. panjenengan dipunaturi atine Pak Broto wonten ing ruang kepala sekolah c. bantuanipun supados saget sugih bandha. panjenengan lajeng tindak mriki.. Sapa sing nduweni gegayuhan kudu mantep c. Pak Broto a. d.. Penjenengan kedah siam ngebleng wonten senthong tigang dinten tigang dalu Diunduh dari soalulangantes.” 48. Tansah lung-tinulung marang sapadha-padha tumunten mangsuli : “Inggih pak kula ndherek. d. Panyuwunan panjenengan dipun kabulaken b. Amanat kang bisa dijupuk ing cerkak dhuwur “Sampun pak. lan ora wigah-wigih menehi sampun rampung. Sareng medal mbah Jenggot criyos : nuju ruang kepala sekolah. d. Yen wong kang disiplin.... Bibar upacara bendera. mung mangan krowodan: tela. kowe diundang Pak sawetawis wekdal. Aku mung manthuk. Bibar upacara bendera.. sanes dhateng kula nak. panjenengan pengorbanan dipuntimbali Pak Broto wonten ruang kepala d.. Kedadean crita kasebut dumadi ing wanci . a. Menawa kepengin mukti mbutuhake ragad lan d.com . Aku d. Tembung liya dhanyang c. sampeyan didhawuhi Pak Broto ing ruang Kepala sekolah 45.. inggih minangka ketua kelas loro SMP Teladan marang aku.. Dene ukuman marang guru utawa murid sing dianggep donganipun ngaten : “Mbah Bewok kula nyuwun mbangkang prentahe. Surya Putra narpati Ngawangga. jenengan dibeluk Pak a. Mas Marto ngertos kajengipun mbah Jenggot.. pitulunganipun bapak.. “Bubar upacara bendera.. Pasa mutih. Bubar upacara bendere. uwi. galak. b. Sing tunggu makam Ukara kasebut yen didaekake basa krama alus . Esuk 44. ora mangan apa-apa Wacan 9 47.. nak dening ana apa nganti kepala sekolah nimbali aku. Ketua kelas loro b. Pasa. Antok c... kula sampun mantep nyuwun yaiku. Surya Putra narpati ing Awangga. tales.. Sing mbahu reksa 50. “Jer Basuki c. Wong sing dipercaya nunggu papan kramat a.” mbah Jenggot b.. menika . Pikiranku kebak pitakonan. Sapa sing kepengin mukti perlu perjuangan mawa bea”. nyirik uyah a...Sabanjure. Mbah Bewok 49. Gelema pasa supaya kabeh gegayuhan bisa ngleresaken. ning dhateng kemusrikan dhanyangipun redi Srandil mriki.” mbah Jenggot tumuli nilar Wacana 10 Mas Marto kaliyan Mas Dirjo mlebet senthong ngantos “Bubar upacara bendera. kowe diundang Pak Broto ana ruang kepala sekolah!” c. c. d.. a. Mas Dirjo d. Mas Marto b.. Sing kepengin mujur kudu jujur Broto wonten ruang Kepala sekolah b.” a. Bibar upacara bendera. Kamangka mbah Bewok. anggone buka mung gedhang sauler c. Surya Putra iku ratu Ngawangga. 43.