You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 1
TARIKH / HARI 1 JANUARI 2018 / ISNIN
MASA 8.00 pg – 9.00 pg
TINGKATAN -
M/ PELAJARAN PENGURUSAN BENGKEL
TAJUK KECERIAAN BENGKEL
OBJEKTIF Hasil :
PEMBELAJARAN Memastikan semua perkara yang perlu ada di Bengkel Kayu, Paip , Elektrik , Studio RBT , Bilik Jahitan dan Bilik Masakan
lengkap
KRITERIA Saya dapat:
KEJAYAAN Menyediakan dan menampal senarai semak bengkel yang perlu ada seperti Jadual Bengkel, Biodata Guru, Penyelaras
Bengkel, Keputusan PT3, Pelan Taktikal dan lain-lain lengkep termasuk alat pemadam api dan kotak pertolongan cemas

REFLEKSI
Berjaya menyelesaikan tugas

Pengurusan Bengkel pada hari ini ditangguhkan kerana________________________

MINGGU 1 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.
TARIKH / HARI 1 JANUARI 2018 / ISNIN STRATEGI PdP
MASA 10.50 pg – 11.20 pg Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
TINGKATAN 4 SAINS / 4 SENI VISUAL 1 Pembelajaran Berasaskan Masalah /
Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN PJPK
TAJUK KECERGASAN FIZIKAL PdP ABAD 21
OBJEKTIF Hasil pengajaran ini, murid dapat; Brainstorming (sumbangsaran)
PEMBELAJARAN Menyatakan komponen-komponen kecergasan fizikal Cafe (Kedai kopi) /
Gallery Walk (lawatan galeri)
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, saya dapat: Survey (Tinjauan)
KEJAYAAN Menyatakan sekurang-kurangnya 3 komponen kecergasan fizikal Commersial (iklan)
AKTIVITI Set Induksi Presentation (persembahan) /
 Guru menyoal murid pemahaman terhadap kecergasan fizikal Role Play
Perkembangan Pelajaran (aktiviti)
 Guru memberikan gambar struktur jantung kepada setiap murid PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
 Dalam kumpulan murid mencari fungsi setiap bahagian jantung Peta Bulatan
 Satu kumpulan dipilih untuk membentangkan hasil kerja dan Peta Buih
guru menyoal murid secara lisan dan membuat rumusan Peta Buih Berganda
Peta Pokok
BAHAN BANTU Peta Dakap /
LCD / Power Point
MENGAJAR Peta Alir
Buku Teks /
Peta Pelbagai Alir
(BBM) Buku Rujukan
Peta Titi
Modul
Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Bahan Bercetak Mengaplikasi /
Lain-lain (Nyatakan) : / Menganalisis /
Kertas saiz A4 Menilai
Mencipta
REFLEKSI Kehadiran murid: ........................................ ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
...... daripada ..... orang murid telah dapat menguasai Bahasa
kemahiran mengenal pasti komponen kecergasan fizikal Kelestarian Alam Sekitar
yang dipelajari dan mencapai objektif PdP pada hari Nilai Murni /
ini. Sains dan Teknologi /
Patriotisme
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
………………………………………................................
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Tindakan Susulan :
Kelestarian Global
- ......................................................................... Pendidikan Kewangan