You are on page 1of 3

ΚΙΝΗ΢Η ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΟΔΤ΢΢ΕΩ΢ 34-ΑΧΑΡΝΕ΢

,

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
΢ηηο 29 Αππιλίος 2018 ημέπα Κςπιακή δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Γήμο Ασαπνών και ηο
ΔΠΙ΢ΚΗΝΙΟΝ ζε ζπλεξγαζία θαη ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ην ζσκαηείν
ΓΗΑΕΧΚΑ , ο 7ορ Ποδηλαηικόρ Απσαιολογικόρ Γύπορ Ασαπνών, ζηνλ νπνίν ζαο
πξνζθαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε.
Ζ εθθίλεζε ζα γίλεη ζηηο 5.00 κ.κ. (πξνζπγθέληξσζε 4.30κκ) απφ ηελ Πιαηεία ΢πληάγκαηνο κε
πξψηε ζηάζε ην Απσαίο Θέαηπο Γιονύζος ζηην Ακπόπολη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζηηο
Αραξληθέο Πχιεο , Αραξληθή Οδφ (Πιαηεία Θνηδηά) , ζηνλ Θνισηφ Σάθν ησλ Αραξλψλ (Θφθθηλνο
Κχινο) , Σχκβν ηνπ ΢νθνθιένπο (Βαξπκπφκπε) θαη ν ηεξκαηηζκφο ζην Απσαίο Θέαηπο
Ασαπνών.

Ζ πνιηηηζηηθή πνδειαηηθή δηαδξνκή ζα ζπλδέζεη ηα θέαηπα ηων δύο μεγαλύηεπων δήμων
ηηρ Αηηικήρ καηά ηην κλαζική πεπίοδο ηηρ απσαιόηηηαρ, Αθηνών και Ασαπνών. Ζ
αλάδεημε ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ Αραξλψλ είλαη επηηαθηηθή, εηδηθά ζηελ
παξνχζα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία νη δπζρεξείο νηθνλνκηθά ζπλζήθεο έρνπλ αλαζηείιεη ηηο
δηαδηθαζίεο πιήξνπο απνθάιπςεο ηνπ ζεάηξνπ, πνπ βξέζεθε ηπραία ην 2007 , αλήθεη ζηελ
θιαζηθή αξραηφηεηα θαη κεγάιν κέξνο ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ιεσθνξεηφδξνκν θαη θηίζκαηα.
΢ε κάθε ζηάζη ζηιρ Ασαπνέρ, θα γίνεηαι ξενάγηζη από απσαιολόγοςρ ηηρ Δθοπείαρ
Απσαιοηήηων Γςηικήρ Αηηικήρ.

΢πκκεηέρνπλ: Π.Δ.Π.Α., ΠΟΓΖΙΑΣΣΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ, ΔΟ΢ ΑΥΑΡΛΧΛ,ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΓΑΙΑΣ΢ΗΟΤ,
ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ Π.Υ.(ΠΑΠΑΓΟΤ ΥΟΙΑΡΓΟΤ), ΑΓΗΟΗ, ΛΤΥΣΟΠΔΣΑΙΗΔ΢, ΑΘΙΖΣΗΘΟ΢ ΠΟΓΖΙΑΣΗΘΟ΢
ΟΚΗΙΟ΢ ΠΑΡΟΤ, ΠΟΓΖΙΑΣΗ΢ΣΔ΢ ΗΙΗΟΤ, ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΣΑ ΙΑΚΠΡΗΛΑΘΗΑ,ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢
ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ ΑΣΣΗΘΖ΢,ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΑΛΧ ΓΙΤΦΑΓΑ΢ ,ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΠΔΤΘΖ΢, DRIM TEAM, WEST
CYCLISTS ΥΑΗΓΑΡΗ, ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΠΔΗΡΑΗΑ, ΠΟΓΖΙΑΣΗΘΖ ΠΑΡΔΑ ΠΑΙΙΖΛΖ΢, ΔΠΗΚΟΛΟΗ
ΠΟΓΖΙΑΣΔ΢ ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ, ΠΟΓΖΙΑΣΟΓΡΧ (ΑΓ. ΑΛΑΡΓΤΡΟΗ)

Κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΜΒΙΚΔ

Πολιηιζηικοί ζύλλογοι : ΓΗΑΕΧΚA, MONUMENTA,EO΢ Αραξλψλ, Η.Ι.Δ.Α,Φηιφηερλε Ιέζρε
Αραξλψλ , Όκηινο Φίισλ Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο <<ΥΡΖ΢ΣΟ΢ Σ΢ΔΒΑ΢>> θαη άιινη πνιηηηζηηθνί
θνξείο ησλ Αραξλψλ.
Οη πνιηηηζηηθνί θνξείο ησλ Αραξλψλ ζα είλαη παξφληεο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ζηελ νδφ Αξραίνπ
Θεάηξνπ, γηα λα ζαο ππνδερζνχλ, λα ζαο γλσξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν ηνπο θαη λα
απνιαχζνπκε φινη καδί , πνδειάηεο θαη κή ,ηελ ζπλαπιία πνπ ζα δνζεί απφ ηε κνπζηθή νκάδα
ηνπ 7νπ ΓΔΙ Αραξλψλ.
΢αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο θάζε ρξφλν ζηελ εθδήισζε απηή.

Η διαδπομή αναλςηικά:
ΓΖΚΟ΢ ΑΘΖΛΑΗΧΛ - ΠΙΑΣΔΗΑ ΢ΤΛΣΑΓΚΑΣΟ΢ - Φηιιειιήλσλ- Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ- ΑΡΥΑΗΟ
ΘΔΑΣΡΟ ΓΗΟΛΤ΢ΟΤ- Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ (Αθξφπνιε)- Απνζηφινπ Παχινπ (Θεζείν) - Δξκνχ -
Αζελάο-
ΑΥΑΡΝΙΚΔ΢ ΠΤΛΔ΢-ΑΥΑΡΝΙΚΗ ΟΓΟ΢ (Πι. Θνηδηά) -
- Αζελάο - Οκφλνηα - Παλεπηζηεκίνπ - 3εο ΢επηεκβξίνπ - Ηνπιηαλνχ - Αραξλψλ – Σζνχληα-
ΓΖΚΟ΢ ΑΓ.ΑΛΑΡΓΤΡΧΛ - Ιάκπξνπ Θαηζψλε - Τςειάληνπ - ΓΖΚΟ΢ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ΢ - Πίλδνπ -
ΓΖΚΟ΢ ΑΥΑΡΛΧΛ - Φηιαδειθείαο -
ΘΟΛΩΣΟ΢ ΣΑΦΟ΢ ΑΥΑΡΝΩΝ (Θφθθηλνο Κχινο)-
Φηιαδειθείαο - Οδπζζέσο - Αγ. Θσλ/λνπ - Ι. Αζελψλ - Φ. Γέδε - Αξραίνπ Θεάηξνπ - Παγθάινπ -
Πάξλεζνο - Θξαθνκαθεδφλσλ - [ΑΛΑΠΑΤΙΑ] - Αξρειάνπ - Π. Κειά - Λεάξρνπ - Αληίνρνπ - Κίρα -
Οξθέσο - Βαξπκπφκπεο - Σχκβνπ ΢νθνθιή -
ΣΤΜΒΟ΢ ΢ΟΦΟΚΛΗ (ΒΑΡΤΚΠΟΚΠΖ) -
Σχκβνπ ΢νθνθιή - Βαξπκπφκπεο - Γακάζθνπ - Ππξαθάλζσλ - Υιφεο (Πι. Βαξπκπφκπεο) -
Σαηντνπ - Γεθειείαο - Πάξλεζνο - Παγθάινπ - Αξραίνπ Θεάηξνπ -
ΑΡΥΑΙΟ ΘΔΑΣΡΟ ΑΥΑΡΝΩΝ .

Όποι ζςμμεηοσήρ
΢ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρεη ζπλνδεία δεκνηηθήο αζηπλνκίαο , δηαζψζηεο,
ηερληθή ππνζηήξημε , παξνρή θηαιηδίσλ λεξνχ θαη ζλαθο θαη βαλ κεηαθνξάο πνδειάησλ. Γηα λα
κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηνλ 6ν πνδειαηηθφ – αξραηνινγηθφ γχξν Αραξλψλ ζα πξέπεη λα:

● Δίζηε ελήιηθνο ε αλήιηθνο κε ζπλνδφ-θεδεκφλα.

● Έρεηε επίγλσζε ησλ πξάμεψλ ζαο γηα ηηο νπνίεο είζηε ππεχζπλνη ζε φιε ηελ δηάξθεηα πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ν 5νο πνδειαηηθφο-αξραηνινγηθφο γχξνο.

● Θάζε έλαο πνπ ζπκκεηέρεη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Γελ πξνζπεξλάκε ηνλ νδεγφ θαη αθνινπζνχκε πηζηά ηηο
ππνδείμεηο ή ζπζηάζεηο ησλ δηνξγαλσηψλ.

● Δίλαη απαξαίηεηα θαη επηβάιινληαη θξάλνο, θψηα εκπξφο πίζσ ή γηιέθν θσζθνξηδέ δελ ζα
κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ρσξίο απηά, είλαη ζέκα αζθάιεηαο αηνκηθφ θαη νκαδηθφ.

● Δπζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ δελ ππάξρεη ζε θακία πεξίπησζε. O θάζε έλαο έρεη ηελ πιήξε επζχλε
ηνπ εαπηνχ ηνπ ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη ζε πεξηπηψζεηο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ αιιά
θαη ηξαπκαηηζκψλ δελ ζα ππάξμεη ε ππνζηήξημε φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ

● Δίκαζηε φινη κηα νκάδα θαη ζα παξακείλνπκε έηζη κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο εθδήισζεο.

● Δπηπιένλ ζεκαίλεη φηη γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο φπνηαο επηθηλδπλφηεηαο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη θαη αλαιακβάλεη αηνκηθά ηελ επζχλε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αιιά απνδερφκελνο ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε πνδειαηνβφιηα θαζψο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη
παξαηηείηαη απφ θάζε απαίηεζε θαηά ησλ δηαρεηξηζηψλ – δηνξγαλσηψλ ηνπ 7νπ πνδειαηηθνχ
αξραηνινγηθνχ γχξνπ Αραξλψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζαο ζε απηφλ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο αιιά θαη ησλ
παξαθάησ θαλφλσλ πνδειαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

Κανόνερ ζςμπεπιθοπάρ ποδηλαηών

1. Γελ πξνζπεξλάκε πνηέ ηελ πξψηε γξακκή θαη ηνπο νδεγνχο ζην πνδειαηηθφ θνκβφη, ψζηε λα
δηαηεξείηαη ζηαζεξή ηαρχηεηα ηεο πνξείαο, θαη ζπληνληδφκαζηε ζηνλ ξπζκφ πνπ καο δίλνπλ
ψζηε λα θηλνχκαζηε νκαδηθά θαη κε αζθάιεηα.
2. Πξνζπαζνχκε λα κελ αθήλνπκε θελά κε ηνλ κπξνζηηλφ καο αθνινπζψληαο ζηαζεξή
ηαρχηεηα (έηζη απνθεχγνπκε ηα απηνθίλεηα πνπ κπαίλνπλ ζθήλα).
3. Βνεζάκε ζην θιείζηκν ησλ δξφκσλ ζηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ζηα θαλάξηα γηα λα κελ
δεκηνπξγεζνχλ αηπρήκαηα.
4. Γελ θάλνπκε αγψλα ηαρχηεηαο! Πάκε κε αξθεηά ραιαξή ηαρχηεηα γηα λα
απνιακβάλνπκε ηελ παξέα θαη ηελ δηαδξνκή.
5. ΢εβφκαζηε ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο πεδνχο θαη δελ δεκηνπξγνχκε ιεθηηθέο ζπγθξνχζεηο καδί
ηνπο.
6. Πεηαιάξνπκε πάληα κε πξνζνρή απνθεχγνληαο ηνπο ειηγκνχο θαη ηα απφηνκα θξελαξίζκαηα
γηα λα κελ έρνπκε αηπρήκαηα!
7. Σεξνχκε ηνλ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο θαη γλσξίδνπκε ηνπο θαλφλεο ηνπ.
8. Ζ δηαδξνκή (φρη ν πξννξηζκφο) ελδέρεηαη λα έρεη κηθξέο αιιαγέο αλάινγα κε ηηο
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο.

ΥΟΡΖΓΟΗ: ΚΒΗΘΔ – ΓΖΘΔΑ - ΖΠΔΗΡΧΣΗΘΖ ΕΤΚΖ-ΓΗΑΘΑΘΖ΢ ΒΑΘΔRΤ-ACHARNAI BICYCLES-LIFE
SUPPORT-HELLENIC ROTORS-BAIT DESIGN- BΗΘΟ΢ ΦΤ΢ΗΘΟ ΚΔΣΑΙΙΗΘΟ ΛΔΡΟ-ΑΛΑΦΤΘΣΗΘΑ-
ΦΟΤΡΛΟ΢ ΚΔΓΑΓΗΑΛΛΖ-LOTIS ΦΖΣΟΠΧΙΔΗΟ - CAFÉ VERO- Ζ ΘΡΖΣΗΘΟΠΟΤΙΑ –
ΠΔΙΟΠΟΛΛΖ΢Ο΢.

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε (info@episkinion.org)
Κε εθηίκεζε
Γηα ην Γ΢ ΣΟΤ ΔΠΗ΢ΘΖΛΊΟΤ
Καξία Π. Κίρα