Judul

Aspek
Kajian
Sukar Membawa
Tuah
Istana Menanti Hikmah Bukan Duniaku
Tema Kegigihan remaja
orang Asli yang bercita-
cita tinggi untuk
mendapatkan ilmu
kerana ingin mengubah
kehidupan dan
pekerjaan tradisi
keluarga
Sifat ingin tahu dan
keberanian dalam
membongkarkan perlakuan
jenayah
Permasalahan
dalam keluarga
yang
mengakibatkan
anak menjadi orang
yang bermasalah
Tindakan yang
terburu-buru akan
memudaratkan diri
sendiri
Persoalan y Sikap masyarakat
orang asli yang
tidak mementingkan
pendidikan anak
mereka
y Kehidupan
masyarakat luar
bandar yang miskin
kerana bergantung
pada tenaga fizikal
dan sumber alam
y Sikap saling
membantu tanpa
mengira bangsa ,
agama dan budaya
y Kepercayaan kepada
kuasa jahat dan
bomoh atau pawang
y Kerjasama antara
penduduk kampung tanpa
mengira bangsa dan
agama
y Memberikan kerjasama
kepada pihak polis untuk
menyelesaikan masalah
y Penghargaan golongan
muda terhadap warisan
negara
y Penghargaan terhadap
orang yang berjasa
y Masalah
gejala buli dan
memeras ugut
di sekolah
y Permasalahan
keluargayang
menyebabkan
anak menjadi
liar
y Kasih sayang
seorang anak
terhadap ibunya
y Keinsafan
terhadap
kelakuan yang
telah
dilakukan
y Sikap saling
membantu
dalam
kalangan
masyarakat
y Tanggungjawab
dan perhatian
ibu bapa
terhadap anak
remaja nilai
persahabatan
yang sejati
y Sikap berpura-
pura untuk
memperdaya
orang lain
y Tanggungjawab
pasukan polis
untuk
menghapuskan
jenayah
Watak dan
Perwatakan
Adlt-unuk Puk Kutun ;
beruslu 10 tuhun; berkullt
gelup; berbudun kurus ;
bersemungut kuut ;
sungut ru|ln ;
menghormutl orung tuu ;
suku membuntu orung;
berunl ; berpundungun
|uuh
Puk Kutun-bupu Adlt,
suduh dlmumuh uslu,
kuut dun ru|ln beker|u
dun mengumbll berut
tentung unuknyu
Muk Tuwl-lsterl Puk
Kutun, lbu Adlt, ru|ln,
bertunggung|uwub dun
mengumbll berut tentung
unuknyu.
Akeh-kuwun bulk Adlt,
bersekoluh dun tlnggul dl
usrumu penguwus
sekoluh, ru|ln dun
bercltu-cltu tlnggl
Tl|uh-unuk Tok Butln,
kuwun bulk Adlt, cuntlk
dun uguk mutung

Fudhll-beruslu 15 tuhun,
memlnutl se|uruh Rembuu,
berunl menghudupl cuburun,
pun|unh ukul, berpundungun
|uuh dun putuh ukun uruhun
Rumusumy-kuwun Fudhll,
berumur 15 tuhun, memlnutl
se|uruh Rembuu dun muduh
lupu ukun uruhun
Ah Seng-kuwun Fudhll,
berumur 15 tuhun, memlnutl
se|uruh Rembuu dun muduh
lupu ukun uruhun
Tuk Nguh-beruslu 80 tuhun,
mempunyul pengetuhuun
yung dulum tentung se|uruh
Rembuu, menguluml
pen|u|uhun Jepun dl Tunuh
Meluyu dun mempunyul duyu
lngutun yung bulk
Doluh-rukun Tuk Nguh se|uk
kecll, musuk ke hutun untuk
menyertul per|uungun
komunls dun dlluntlk men|udl
ketuu pusukun ke-10 Purtl
Komunls Muluyu
Amrl-murld yung
bermusuluh, serlng
membull, memlntu
wung perllndungun
durlpudu murld
|unlor, berslfut
pendendum, suku
mengenukun orung
luln dun suyung ukun
lbunyu
Supuru-penguwus
sekoluh, umunuh,
bertunggung|uwub,
berslkup tegus,
berunl, bulk hutl dun
mempunyul slfut
slmputl terhudup
orung luln
Emuk Amrl-berhutl
mullu, putuh ukun
suuml, penyuyung,
bertunggung|uwubdu
n berslkup pemuuf

Hullm-berumur 15
tuhun, unuk tunggul
berkullt gelup, muslh
bersekoluh, membuut
keputusun terburu-
buru, muduh slmputl
terhudup orung luln,
putuh ukun uruhun
dun ru|ln beker|u
Abung Joe-berbudun
besur, berwu|uh
bengls, pengedur
duduh, bl|uk berpuru-
puru untuk
memperduyu remu|u,
tludu slfut belus
kuslhun dun suku
mengugut
Suleh-unuk penoreh
getuh, mencurl rezekl
dl bundur, men|udl
kuwun Hullm, bulk
hutl, menghurgul
persuhubutun, ru|ln
dun berunl
Furlz-peguwul polls,
bertunggung|uwub,
bulk hutl dun prlhutln
Plot
Mengikut kronologi Mengikut kronologi Mengikut kronologi Mengikut kronologi
Latar Tempat
y Kampung Bakai
y Rumah Pak Katan
y Tepi Sungai
y Hutan
y Di dalam gaung

y Rumah Tuk Ngah
y Istana Menanti
y Kampung Ulu Sepri
y Balai Raya
y Balai Polis
y Sekolah
y Dalam kelas
y Rumah Amri
y Kawasan bendang
y Jalan ke pekan
y Hospital
y Pondok usang
y Tempat cuci kereta di
bawah pokok
y Pondok simpanan
dadah
y Bilik Halim
y Gerai makan
Latar Masa
y Waktu awal pagi
y Waktu pagi
y Menjelang
petang
y Malam

y Waktu pagi
y Waktu petang
y Waktu malam

y Waktu siang
y Tengah hari
y Waktu malam
y Waktu pagi
y Waktu petang
y Waktu malam
y Waktu awal
pagi
Latar
Masyarakat
- Masyarakat orang
Asli yang
bergantung hidup
pada hasil hutan
- Masyarakat yang
tidak
mementingkan
pendidikan
- Masyarakat orang
Asli yang percaya
kepada roh jahat
- Masyarakat
pelbagai kaum
yang saling
membantu dalam
segala hal
- Masyarakat orang
Asli sudah semakin
terbuka pemikiran
mereka
- Masyarakat yang
berminat untuk
mengetahui kesan
peninggalan sejarah
- Masyarakat yang setia
dalam persahabatan
- Masyarakat yang
mengamalkan sikap
kerjasama untuk
menyelesaikan sesuatu
masalah
- Masyarakat yang tahu
membalas budi
- Masyarakat pengganas
komunis
- Masyarakat
yang suka
membantu
- Masyarakat
yang insaf akan
kesalahan yang
dilakukan
- Masyarakat
murid sekolah
- Masyarakat
yang
mengabaikan
tanggungjawa
b
- Masyarakat yang
hidup dalam
kemiskinan
- Masyarakat yang
sibuk bekerja
sehingga
mengabaikan
kebajikan anak
- Masyarakat yang
terlibat dalam
dalam kegiatan
jenayah
- Masyarakat yang
saling
mengambil berat
- Masyarakat polis
yang cekap dan
bijak

Gaya Bahasa
- Personifikasi
- Metafora
- Simile
- Peribahasa
- Hiperbola
- Paradocks
- Simile
- Sinkope
- Bahasa istana
- Personifikasi
- Peribahasa
- metafora
- Bahasa
Inggeris
- Bahasa Arab
- Simile
- Metafora
- Peribahasa
- Inversi

- Simile
- Metafora
- Peribahasa
- Bahasa Arab
Nilai
- Kasih sayang
- Rajin
- Bekerjasama
- Bantu-membantu
- Berani
- Kerjasama
- Bijaksana
- Menghormati
- Kasih sayang
- Kasih sayang
- Baik hati
- Bertanggungja
wab
- Setia
- Simpati
- Berani

- Bertanggungjaw
ab
- Rajin
- Setia kawan
- Kasih sayang
- Berdikari
- Tabah
Pengajaran
- Mengamalkan
semangat
kerjasama
- Berpandangan
jauh dan bercita-
cita tinggi
- Bersedia untuk
menerima
perubahan zaman
- Hidup saling
membantu
- Tabah
menghadapi
kesusahan
- Mementingkan
pendidikan anak
- Bekerjasama untuk
bantu orang lain
- Memeperteguh ikatan
dengan rakan
- Menghargai orang
yang telah berjasa kpd
negara
- Berfikir sebelum
mengambil tindakan
- Menghargai warisan
sejarah negara
- Mengamalkan
tugas yang
diamanahkan
dgn sungguh-
sungguh
- Mengelak
daripada
memburukkan
orang lain
- Membantu
pihak yang
memerlukan
bantuan

- Berhati-hati
dalam
melakukan
sesuatu perkara
- Berfikir dgn
lebih rasional
- Tabah dalam
menghadapi
cabaran hidup
- Bertanggungja
wab untuk
menghapuskan
kegiatan
jenayah
- Mengambil
berat tentang
kebajikan anak
remaja

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful