You are on page 1of 3

SZLACHECTWO:

ednej rzeczy w Imperium z pewnością nie brakuje: szlachetnie Tradycją Elektorów (najczęściej sensowną) jest powierzanie członkom swych

J
urodzonych. Nie znaczy to, że jest to miejsce pełne dobrych dusz, ale że rodzin stanowisk w prowincjach elektorskich. Mogą oni kontrolować mniejsze hrabstwa,
zostało obdarzone osobami, których dzięki urodzeniu, zaszczytom, które są częścią dzierżawy elektorskiej; piastować wysoką pozycję w jednym z licznych
czynom lub kłamstwu można uznawać za arystokratów. Władza w zakonów rycerskich, pełnić państwowy urząd, taki jak oficer strażników dróg; mogą
Imperium opiera się na szlachectwie. Imperator pochodzi spośród posiadać niemały majątek ziemski lub zamek, niezależnie od ziem ich pana lennego; mogą
Elektorów. Każdy Elektor ma najwyższą władzę nad jedną z dużych prowincji Imperium. też być zwykłymi pasożytami żyjącymi na imperatorskim lub elektorskim dworze.
Wybierają oni spośród siebie jednego, który do śmierci będzie Imperatorem. W Bez względu na to, co robią, arystokraci ci cieszą się wysoką pozycją pośród
odróżnieniu od Elektorów kapłanów, którzy czerpią autorytet ze swych Świątyń, każdy szlachty. Posiadają ważne tytuły, takiej jak diuk, hrabia czy baron i mają pierwszeństwo
świecki Elektor jest głową dynastii, członkiem potężnej, arystokratycznej rodziny o przed wszystkimi poza Elektorami.
wielkim prestiżu. Cała władza szlachetnie urodzonych wynika z prawa, przysługującego z Poniżej znajduje się niższa szlachta, rycerze, lordowie i damy z arystokracji
tytułu urodzenia i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Większość rządzących w miejscowej. Są to przede wszystkim właściciele ziemscy lub ich krewni - posiadają zamki
Imperium rodzin Elektorskich istnieje od wieków. lub majątki ziemskie, niższe stanowiska państwowe w okolicach położonych z dala od
Tytuł Elektora - zwykle nazywanego wielkim diukiem, wielkim hrabią, wielkim metropolii lub za morzami. Są oni najliczniejszą grupą szlachty i najprawdopodobniej
księciem czy grafem - jest bardzo stary. Oczywiście rządzą oni również wspaniałymi bohaterowie prowadzeni przez graczy będą członkami tej grupy.
majątkami ziemskimi i wielkimi prowincjami. Pochodzenie tych tytułów zaginęło w
UWAGI: Imperialne tytuły mogą być same w sobie trochę mylące i MG może się bardzo
pomroce dziejów; warto zapamiętać, że pomiędzy nimi nie ma ustalonej jasnej hierarchii i
szybko kompletnie pogubić. Wiele tytułów pojawia się na różnych stopniach profesji,
że tylko Elektorzy są zwani wielkimi.
może więc tak się zdarzyć, że skromny hrabia będzie posiadał olbrzymie połacie ziemi i
Oczywiście tylko jeden członek rodziny może być Elektorem. Tak więc trzeci
nieprzebrane bogactwa, podczas gdy diuk może żyć na skraju nędzy i posiadać jedynie
stopień arystokracji (jeśli Imperator-Elektor to pierwszy, a inni Elektorzy to drugi) to
ufortyfikowany dwór, pomimo tego, imperialne tytuły można uszeregować w następujący
osoby, w których żyłach płynie ta sama krew. O to jest właśnie mroczna strona
sposób: Rycerz, Lord lub Dama; Baron lub Burgrabia; Hrabia; Diuk; Elektor (a więc Wielki
pochodzenia z dynastii elektorskiej. Dzięki płynności reguł dziedziczenia tytułu, sami
Baron, Wielki Diuk itd.).
mogliby być Elektorami (albo jeszcze nimi będą!). Zamiast tego, stanowią coś w rodzaju
szlacheckiej administracji państwowej.

SZLACHCIC - PROFESJA PODSTAWOWA:


Osoba, której bohater wylosował SZLACHCICA jako profesję podstawową, tak naprawdę nie W większości wypadków, postawa mieszkańców w stosunku do imperialnej
zyskuje zbyt dużej przewagi nad swymi towarzyszami. Dodatkowe pieniądze są przydatne; szlachty jest otwarcie służalcza, a skrycie pełna pogardy. Kazirodcze związki w pewnych
koń i zbroja uczynią życie mniej niebezpiecznym i trudnym. Można też bez ryzyka rodach, niekompetencja i wyniosła obojętność arystokracji narobiły jej wielu wrogów.
stwierdzić, że niektóre umiejętności sprawią, iż bohater nigdy nie użyje podczas obiadu Niemniej ich władza, oparta przede wszystkim na wyłącznym prawie do posiadania ziemi,
niewłaściwego widelca. Nie oznacza to, że bohater jest bogaty i posiada gdzieś ziemię lub jest godna uwagi i większość mieszczan - czy to bogatych kupców, czy chłopów bez ziemi
zamek. O wiele bardziej prawdopodobne, że jest on jednym z młodszych synów (lub - wie, że kogoś, kto bez wyraźnego powodu może rozciąć cię na dwie części, nie powinno
córek) średnio zamożnego grafa czy rycerza i stracił już nadzieję, że odziedziczy wielki się lekceważąco klepać po policzku…
majątek, ale z pewnością nie zamierza brudzić rąk czymś tak poniżającym jak praca. Jednak na początku kampanii Bohater Gracza w żyłach którego płynie błękitna
Tak więc życie poszukiwacza przygód wydaje się być dla niego odpowiednie. I - poza krew, nie ma zbyt dużej władzy ani wpływów. Może mieć prosty tytuł, taki jak rycerz czy
żądaniem, by każdy członek drużyny tytułował go Mój Panie lub Wasza Miłość - taki Bohater może landgraf. Nie musi też być zbyt lojalni w stosunku do kogokolwiek, w z wyjątkiem
Gracza może przejść przez życie jako zwykły człowiek, walczący z siłami Chaosu i może swego bezpośredniego pana lennego (arystokraty cieszącego się trochę większym
próbujący uczciwie zdobyć koronę czy dwie. Podstawowa różnica polega na tym, że osoba prestiżem). Jednak po kilku latach przelewania posoki sług Chaosu, Bohater Gracza może
taka zazwyczaj łatwiej dogaduje się ze zwykłymi ludźmi, którzy kręcą się gdzieś w tle uznać, że zasługuje na prawdziwy tytuł, odpowiednią nagrodę i - na przykład - szacunek
kampanii: chłopami, kupcami, właścicielami gospód i tym podobnymi. Większość będzie innych.
zdejmować przed nim czapkę, podsuwać mu krzesło, oferować małe, darmowe usługi i Poniżej podajemy proste zasady i rady dotyczące nobilitowania bohaterów i
służyć bardziej ochoczo niż reszcie drużyny. Oczywiście MG powinien od czasu do czasu bohaterów niezależnych, którzy należą do szlachty.
użyć Bohatera Niezależnego, który byłby mniej pokorny i który traktowałby takiego szlachcica
jak zadzierającego nosa snoba.

SPECJALNE ZASADY DOTYCZĄCE BOHATERÓW - SZLACHCICÓW:


Kiedy postać uzyska tytuł szlachcica, zaczynają obowiązywać ją wszystkie opisane poniżej Oczywiście szlachcice mają wiele praw. Nie mogą zostać aresztowani przez
korzyści i obowiązki. Profesja SZLACHCICA jest podobna do innych, daje możliwości zwykłego strażnika - może to być wykonane jedynie na podstawie specjalnego nakazu
zdobycia rozwinięć, nowych umiejętności i tak dalej. Jednakże istnieje specjalna zasada, wydanego przez imperialnego sędziego lub bezpośredni rozkaz ich pana lennego bądź
dotycząca tej profesji. Elektora. Mogą być sądzeni jedynie przez sąd elektorski i osoby równe im stanem. Nie
Posiadane przez szlachcica przedmioty są najważniejszą oznaką jego statusu. Pod obejmuje ich również procedura cywilna. Zasadniczo z osobami niższego stanu mogą
żadnym pozorem nie może bez nich funkcjonować. Istnieją dwa sposoby, aby je zdobyć. robić wszystko, co chcą - włącznie z bezkarnym zabójstwem - dopóki nie nastąpią na
Mogą zostać podarowane w chwili, gdy Bohater Gracza wykonując jakieś trudne zadanie, odcisk jakiemuś innemu szlachcicowi. A przeciętny imperialny arystokrata ma zazwyczaj
zdobędzie tytuł lub można je zakupić, próbując kupić sam tytuł. wiele odcisków. Oczywiście, wiadomo o tym, że co butniejsi szlachcice mogą skończyć w
Jeżeli postać znajdzie się kiedyś w sytuacji, gdy nie będzie miał całego majątku rzece twarzą do dołu prawo nie zapewnia całkowitej ochrony…
przynależnego jego profesji lub kiedy nie będzie miał wystarczającej ilości pieniędzy, by MG powinien pozwolić, by Bohater Gracza miał jakiś dochód z ziemi, urzędów i
pokryć roczne opłaty związane ze służbą lub ziemią, stanie się dla szlachty kłopotliwy. W korzyści z bycia szlachcicem: Oto dar dla twego przytułku, mój panie. Och… A czy wspomniałem
takim przypadku, pod koniec każdego roku gry, powinien gracz odgrywający SZLACHCICA już o problemach z moimi sąsiadami?. Ilość otrzymywanych pieniędzy powinna zależeć od
wykonać test CHARYZMY. Jeżeli będzie on udany, status Bohatera Gracza nie zmieni się indywidualnych potrzeb, ale winna być mniejsza od wydatków Bohatera Gracza, który wciąż
jeszcze przez rok. Jeżeli jednak wynik testu będzie nieudany, tytuł zostanie odebrany wraz bierze udział w przygodach.
z całym szlacheckim mieniem, a Bohater Gracza będzie musiał przyjąć inną profesję Obowiązki szlachcica mogą wpływać na grę jedynie w takim stopniu, w jakim
podstawową. życzy sobie tego MG. Powinno jednak należeć do nich przynajmniej kilka wizyt u pana
lennego. Zwykle będzie to Elektor prowincji, w której bohater posiada ziemię (a może on
KORZYŚCI & OBOWIĄZKI: posiadać ziemię w kilku prowincjach), choć dla mniej ważnych śmiertelników może to być
MG powinien ocenić na ile Bohater Gracza, będący szlachcicem zachwieje równowagą gry. zwykły baron lub diuk. Wizyty na imperialnym dworze mogą być zachęcające - pozwól
Jeśli MG chce, by postać naprawdę stała się częścią świata gry, to należy zwrócić uwagę na bohaterowi poczuć, że jego bohater naprawdę gdzieś doszedł. MG nie powinien jednak
poniższe sprawy. tego nadużywać, jeśli Bohater Gracza potrafi być przykry.
Istnieje kilka korzyści, wynikających ze szlachectwa, na które MG nie może Zarządzanie majątkiem to nie bułka z masłem, MG nie powinien przepuść okazji,
wpływać. Najbardziej oczywistym jest to, że pozycja społeczna Bohatera Gracza jest tak by wmieszać bohaterów w sprawy związane z prawem. Historycznym testem szlacheckiej
wysoka, że większość ludzi będzie okazywać mu należny szacunek - przynajmniej w jego władzy było sprawdzanie, jak duży wpływ szlachcic miał na prawo. Jeśli ludzie, których
obecności. Efektem tego jest bardzo duży teoretycznie możliwy rozwój CHARYZMY. sądził, mogli odwoływać się do wyższych instancji, to nie miał wielkiej władzy. Jeśli mógł
Jedynymi Bohaterami Niezależnymi, z którymi Bohater Gracza ma często do czynienia, a którzy powiedzieć: Ściąć mu głowę i skończyć w ten sposób całą sprawę, to miał naprawdę duże
mogą nie okazać mu należytego szacunku, są nic niewiedzący o świecie chłopi-gamonie i wpływy. Większość średniowiecznych feudalnych i pofeudalnych konfliktów o prawa
prawdziwi rewolucjoniści. dotyczyła rozstrzygnięcia sporu, kto miał wystarczającą władzę, by powiedzieć: Jest tak, a
Tak duże znaczenie w społeczeństwie powinno również obejmować dwa inne, tak, polubcie to lub się z tym pogódźcie.
ważne obszary życia. Szlachcic raczej nie lubi wykonywać pracy fizycznej. Powinno to MG nie powinien tracić więc szansy przeprowadzenia swych graczy przez kilka
również dotyczyć podróżowania po całym Imperium w poszukiwaniu fragmentu procesów. Dla gracza - poza oczywistą okazją popisania się aktorstwem - są one wspaniałą
ekwipunku i jakichś wieści. Każdy warty swej ceny płatnerz powinien przyjść do szlachcica szansą rozpoczęcia przygody lub jej kulminacyjnym punktem.
z miarką w dłoni. Podobnie informacje, na których opiera się przygoda - świadomość, Tak naprawdę w Imperium nie ma średniowiecza, nie istnieją więc stare obowiązki
gdzie ma miejsce akcja (przynajmniej ogólnikowo) - powinny docierać bezpośrednio do służby wojskowej. Jednak w czasie kłopotów prowadzony przez gracza szlachcic, który
Bohatera Gracza. W końcu to on będzie odpowiedzialny za życie innych. MG może się zasłania się rozmaitymi wymówkami, nie zdobędzie przyjaciół. Może to być tańsze i dzięki
nieźle ubawić, jeśli szlachcic będzie miał zbyt wiele zadań do wykonania: W waszym lesie jest temu można ochronić swój majątek, ale ta droga nie prowadzi do promocji…
troll? Dobrze zajmę się nim, kiedy będę wracał po pokonaniu rycerza rabującego przy brodzie, gdy tylko
uratuję już tę córkę kupca.

WARHAMMER FRP - 103


HERBY RODOWE:
Większość obywateli Imperium nie pochodzi ze szlacheckich rodów, niemniej jednak KOLORY:
tradycje heraldyczne są żywe i niezwykle istotne dla wszystkich mieszkańców krainy, nie
W Imperium kolory pola herbowego (zwane w heraldyce tynkturami) symbolizują
tylko dla tych szlachetnie urodzonych. Zdobienie pancerzy, ryty i inskrypcje na broni,
przynależność osoby do jakiegoś zakonu lub bractwa, a także określają jego pochodzenie,
kolory odzienia i różnego rodzaju talizmany oraz amulety są powszechnym widokiem w
będąc ściśle związane z prowincjami. Najczęściej stosowanymi kolorami są błękit,
miastach Imperium. Jednak najczęściej spotykanym sposobem wyróżnienia własnej
czerwień, purpura, czerń i zieleń, a także kolory metaliczne - złoty i srebrny. Niekiedy
pozycji jest posiadanie herbu.
stosuje się też kolory nieszlachetne - czyli brunatny i szary. Wśród pospólstwa wybór koloru
Szlachta i rycerze patrzą z pogardą na tego rodzaju praktyki. Dla nich herb jest
jest podyktowany wyłącznie własnym uznaniem, natomiast dla szlachty barwy są istotnym
przede wszystkim znakiem rodowym, który pozwala rozpoznać innego szlachcica,
składnikiem herbu o wyrazistej symbolice.
zarówno w podróży, jak i na polu bitwy. Rycerze zakucie w zbroje płytowe stosują
sztandary oraz zdobione herbami tarcze i pancerze, aby rozpoznawać sojuszników w PODZIAŁ TARCZY:
gąszczu bitewnym, a także by wyszukiwać godnych i znamienitych przeciwników. Z Niektóre tarcze herbowe bywają pokryte wzorem, który dzieli tarczę na dwie lub więcej
początku były to prosty system znaków i barw, który z czasem przekształcił się w części. Istnieją rozmaite wzory, które w heraldyce mają swoje symboliczne znaczenie.
niezwykle istotną i zawiłą naukę o historii i dziedzictwie rodów, włącznie z ich genealogią Także ich układ lub szerokość zwykle są znaczące. Nawet w przypadku bardzo
oraz potwierdzeniem spraw dynastycznych i spadkowych. Oczywiście ludzie niżsi stanem podobnych herbów o tych samych kolorach z tą samą figurą, układ pola herbowego może
nie mają o tym większego pojęcia. wystarczyć do ich jednoznacznego rozróżnienia.
Znaki rodowe i herby szlacheckie przysługują wyłącznie nielicznej grupie
obywateli Imperium, należącej do najwyższej warstwy społeczeństwa. Jednak pragnienie GODŁO HERBOWE:
podkreślenia własnej, choćby nieznacznie wyższej pozycji społecznej jest równie silnie Oprócz wzoru, na polu herbowym umieszcza się czasami rysunki o znaczeniu
zakorzenione wśród mieszczan, a nawet wśród chłopstwa. Własnoręcznie malowane symbolicznym. Mają one różnego rodzaju formę - od figur geometrycznych i falistych linii,
znaki na szyldach sklepów i drzwiach domostw, zdobione tarcze i broń oraz inkrustowane przez zwierzęta i stworzenia mityczne, aż po wizerunki na pozór zwyczajnych
pierścienie lub sygnety to często spotykane oznaki majętnych mieszczan. Niektórzy przedmiotów (miecza, klucza, ludzkiej dłoni, snopka zboża, drzewa, słońca, itp.). Niektóre
przedstawiciele chłopstwa przywdziewają naszyjniki z kości i kamieni, wieńce roślinne oraz rysunki są ściśle związane z konkretną krainą lub zakonem rycerskim. Na przykład, lilia jest
kolorowe odzienie, które wyróżnia ich spośród ziomków. W przypadku szlachty powszechnie używanym symbolem w Bretonni, oznaczającym poświęcenie w misji
najpopularniejszą formą określenia własnego statusu jest herb rodowym, często poszukiwania Graala. Niektórzy rycerze z zakonów umieszczają w swoim rodowym
przedstawiany na strojach i biżuterii. W czasie wojny znaki takie nosi się na pancerzach i herbie symbol boga, któremu służą (na przykład młot Sigmara lub wilki Ulryka). Odbiciem
tarczach oraz na kropierzach rumaków. Symbole te pełnią rolę znaków rozpoznawczych tej tradycji są znaki bogów Chaosu i Książąt Demonów umieszczane na pancerzach i
dla wysoko urodzonych, a także zapewniają ochronę przed kradzieżą. Wszystkie rody tarczach Wojowników Chaosu. W przypadku pól wielodzielnych, w poszczególnych
szlacheckie i większość rycerzy posiadają własne, unikalne herby. polach składowych można umieścić takie same lub odmienne godła herbowe. Jeśli w
OPIS HERBU: herbie widnieje zwierzę lub inne stworzenie, jego postawa (krocząca lub wspięta), a także
strona, w którą godło jest zwrócone, pomagają odróżniać podobne herby.
Tarcza herbowa zawiera zwykle dwa istotne elementy. Jednym z nich jest pole herbu, a
drugim rysunek, zwany godłem lub figurą. Pole bywa jednolite lub pokryte wzorem, który PROJEKTOWANIE HERBÓW:
czasem jest jedynie obramowaniem (tak zwana bordiura) krawędzi tarczy herbowej. W umieszczonych poniżej tabelach znajdują się wszystkie informacje potrzebne do
Godło herbowe to rysunek umieszczany na polu. Zwykle są to symbole rodowe - samodzielnego stworzenia herbu. Najpierw należy wybrać tło tarczy herbowej, a następnie
zwierzęta, litery lub inne znaki. Podobnie jak kolory i wzory pola, służą do rozróżniania odpowiednie godło zwykłe, religijne lub regionalne.
poszczególnych herbów.

TABELA: POLE TARCZY HERBOWEJ


K100 POLE ZNACZENIE K100 POLE ZNACZENIE
Uboga szlachta, wygnanie, ślubowanie 59-65 Rosochacz (litera Y) Tytuł barona
01-10 Jednolite
rycerskie 66-72 Skraj złoty Powiązania z rodem kupieckim
11-20 Obramowanie czarne Rzemieślnik, bogaty mieszczanin 73-79 Pas ukośny Zasługi rodu na polu bitwy
21-30 Obramowanie pasiaste Mariaż Północy z Południem 80-84 Raut (diament) Wielkie bogactwo
31-40 Obramowanie szachowane Mariaż Wschodu z Zachodem 85-89 Pierścień Przysięga wierności
41-50 Dwudzielne Związek dwóch rodów 90-95 Klin Ród znany z męstwa i siły
51-55 Pasy pionowe Tradycje wojskowe rodu 96-97 Czterodzielne Ród dawny
56-58 Krzyż ukośny (litera X) Tradycje rycerskie rodu 98-00 Szachownica Ród starożytny i szanowany

TABELA: FIGURA HERALDYCZNA - GODŁA ZWYKŁE


K100 FIGURA ZNACZENIE K100 FIGURA ZNACZENIE
Jedność, honor, przysięga, ślubowanie 50-55 Pistolety skrzyżowane Sprawność strzelecka
01-19 Krzyż gotycki
rycerskie 56-60 Dwa szylingi Gotowość na śmierć, odwaga
20-24 Wieniec laurowy Przywództwo, zwycięstwo 61-65 Dwie świece Bramy Ogrodu Morra
25-34 Klepsydra Trwałość, niezmienność 66-70 Gwiazdy Wybraniec losu, szczęście
Sprawność bojowa, arystokratyczne 71-75 Kowadło Rzemiosło, krasnoludy, siła
35-39 Miecz
pochodzenie 76-80 Krąg Zmienny los, wędrówka
40-44 Lew kroczący Siła, odwaga 81-90 Głowa wołu Wierna służba, pewność siebie
45-49 Czaszka i skrzyżowane kości Chwała przodków 91-00 Smok Duma, odwaga

TABELA: FIGURA HERALDYCZNA - GODŁA REGIONALNE


K100 FIGURA ZNACZENIE K100 FIGURA ZNACZENIE
01-10 Szkielet okryty płaszczem Altdorf 66-70 Bycza głowa Ostland
11-15 Czaszka Reikland 71-75 Szkielet Stirland
16-20 Księżyc Averland 76-80 Dąb Sudenland
21-25 Róg i łuk Hochland 81-85 Krzyż Sylvania
26-30 Kogut Kraina Zgromadzenia 86-90 Panna w koronie Talabheim
31-35 Dwie wieże Middenheim 91-95 Orzeł Talabeckland
36-40 Wilk Middenland 96 Lilia Bretonnia
41-45 Łódź Nordland 97 Biały koń Estalia
46-55 Armata lub Lew kroczący Nuln 98 Rogaty hełm lub topór Norska
56-60 Słońce lub Lew wspięty Wissenland 99 Niedźwiedź Kislev
61-65 Gwiazda lub Gryfon Ostermark 00 Monety Tilea

TABELA: FIGURA HERALDYCZNA - GODŁA RELIGIJNE


K100 FIGURA ZNACZENIE K100 FIGURA ZNACZENIE
01-10 Młot Sigmar, jedność 56-64 Biała gołębica Shallya
11-20 Kometa z dwoma ogonami Sigmar, wola bogów 65-74 Czarna róża Morr
21-39 Wilczy łeb Ulryk 75-79 Trójząb Mannan
40-44 Grot włóczni Myrmidia 80-89 Jeleń Taal
45-49 Waga Verena, sprawiedliwość 90-94 Snopek zboża Rhya
50-55 Kości do gry Ranald, szczęście 95-00 Spirala Taal & Rhya

104 - WARHAMMER FRP


SZLACHCIC ARYSTOKRATA
zlachta stanowi najwyższą warstwę społeczną w Imperium. świadomości przeciętnych obywateli Starego Świata

S W
Utrzymuje władzę, utrzymuje prawa i rządzi prowincjami. przynależność do klasy rządzącej jest równoznaczna z
Najważniejszymi rodami szlacheckimi są rodziny elektorów, a posiadaniem prawa do życia bez trosk i zwykłych codziennych
wśród nich, oczywiście ród panującego Imperatora. Są także kłopotów. Szlachta ma w swoich rękach ziemie; jednocześnie
setki innych, bardziej lub mniej znaczących rodzin szlacheckich, wielu szlachciców miało dość rozsądku, by zaangażować się w
które bez przerwy rywalizują ze sobą o władzę i bogactwo. Jedni próbują zbić działalność gospodarczą, konkurując z kupcami. Jednak młodsi synowie
majątek na wojnie, inni zaś parają się polityką lub handlem. Żaden ze szlacheckich rodów często muszą sami zadbać o sobie, gdyż ich starci bracia
szlachciców nie zniży się do wykonywania zwykłej, w ich oczach nikczemnej zagarniają zwykle całą rodową fortunę i posiadłości. Klasa szlachecka wyrządza
pracy. Najbogatsi szlachcice żyją na koszt swego rodu, spędzając dnie na wiele krzywd innym członkom społeczeństwa, nawet tym pochodzącym ze
polowaniach, a noce na bankietach, uroczystych balach i zabawach. Jednak wspólnej rodziny. Wielu wydziedziczonych szlachciców poświęca się karierą
młodsi potomkowie rodzin szlacheckich nie mają równie łatwego życia. wojskowym lub zaczyna na własną rękę poszukiwać przygód, wielu dla dreszczu
Zgodnie z prawem, cały majątek dziedziczy najstarszy potomek, więc pozostali emocji, ale większość dlatego, że nie wie, co innego mogłaby robić. Z pewnością
sami muszą sobie wywalczyć pozycję w świecie. Czasem oznacza to żaden szlachcic nie zniży się do handlu, a tylko nieliczni zniosą nudę,
konieczność zadawania się z pospólstwem i wspólnej podróży z różnego towarzyszącym studiom związanych z profesjami uczonych. Szlachta postrzega
rodzaju awanturnikami. wojnę jako wielką i wspaniałą grę, podobnie zresztą widzi pijaństwa, obrażanie
zwykłych obywateli i demolowanie gospód. Wydaje się, że szlachcic nie jest
- SZLACHCIC -
zdolny do dłuższego skupienia na jednej sprawie, ma irytującą wymowę i
CECHY GŁÓWNE:
niezawodną umiejętność odnoszenia się do innych w najgorszy z możliwych
WW US K ODP ZR INT SW CHA
sposobów. Na ogół, dzięki połączeniu swego szczęścia i uroku osobistego z
+10 +5 - - +5 +5 +5 +10
wpływem, jakie ich swobodne maniery mają na kupców, szlachcice wiodą życie
CECHY DRUGORZĘDNE:
dość dostatnie.
A ŻW S WT SZ MAG PO PP
- +2 - - - - - - - ARYSTOKRATA -
Umiejętności: błyskotliwość; czytanie/pisanie; etykieta; gadanina; hazard; CECHY GŁÓWNE:
heraldyka; jeździectwo (koń); krasomówstwo; mocna głowa; WW US K ODP ZR INT SW CHA
muzykalność; specjalna broń (bojowa); szczęście; szulerstwo; urok +25 +15 +10 +10 +10 +20 +20 +30
osobisty; walka na koniu; zastraszanie CECHY DRUGORZĘDNE:
A ŻW S WT SZ MAG PO PP
Przedmioty: K4 ochroniarzy; 2K6 złotych koron; klejnoty warte 10K6
+1 +6 - - - - - -
złotych koron; koń z siodłem i uprzężą; rapier (najlepszej jakości); strój
Umiejętności: błyskotliwość; czytanie/pisanie; dowodzenie; etykieta;
arystokraty (dobrej jakości)
gadanina; gawędziarstwo; heraldyka; jeździectwo (koń); krasomówstwo;
Profesje wejściowe: błędny rycerz; dworzanin; giermek; handlarz; inżynier łowiectwo; mocna głowa; muzykalność; rozbrojenie; specjalna broń
khazadzki; kurtyzana; majordomus; poborca podatkowy; przepatrywacz; (egzotyczna - parująca); szacowanie; szulerstwo; śpiew; uniki; walka na
strażnik dróg; żołnierz koniu; zarządzanie; zastraszanie; znajomość języka obcego (dowolny)
Profesje wyjściowe: arystokrata; dworzanin; giermek; kurtyzana; rycerz Przedmioty: K10x100 zk; klejnoty i biżuteria warte 2K10x10 zk; rapier
najemny; szlachcic; szuler; urzędnik; zwadźca; żak (najlepszej jakości); strój arystokraty (najlepszej jakości); koń z siodłem i
uprzężą
Profesje wejściowe: dworzanin; rycerz graala; rycerz królestwa; rycerz
Próby; szlachcic; urzędnik
Profesje wyjściowe: bakałarz; oficer; prawnik; szampierz

TABELA: TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI


TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI
AVERLAND: czerń i żółć/złoto
HOCHLAND: czerwień i zieleń
KRAINA ZGROMADZENIA: zieleń i biel/srebro
MIDDENHEIM: błękit i biel/srebrny lub błękit i żółć/złoty
Wszyscy dworzanie muszą nosić w obecności Imperatora zielone,
MIDDENLAND: czerwień z białą/srebrną obwódką
jedwabne płaszcze.
NORDLAND: błękit i żółć/złoto
Taka jest stara tradycja, której nikt nie śmie podważać.
WISSENLAND: czerń i biel/srebro - baron Jack von Yeovil
NULN: czerń, czasami z piórem w pasy czerwone, białe/srebrne i błękitne
OSTERMARK: czerwień i żółć/złoto
Będziesz spisywał wszystkie moje czyny - usprawiedliwiał każdą
moją zbrodnię i każdy mój występek w taki sposób, aby miał połysk
OSTLAND: czerń i biel/srebro, czasami z błękitnym piórem
szlachetnego kamienia.
REIKLAND: biel/srebro
- hrabia Maximus von Reinrecht
STIRLAND: zieleń i czerń
SUDENLAND: brąz i żółć/złoto Państwa nie tworzy się tylko mieczem. Potrzebna jest do tego także
SYLVANIA: zieleń i żółć/złoto trucizna, zbrodnia, oszustwo i niedotrzymywanie obietnic. Ale także
TALABHEIM: czerwień i biel/srebro potężna wola.
TALABECKLAND: czerwień i żółć/złoto, czasami z błękitnym piórem
- hrabia Maximus von Reinrecht

WARHAMMER FRP - 105