DOA NABI KHIDIR AS (Doa Menolak Bala

)
Flled under: Uncutegorlzed by tokubun78 դ Tlnggulkun komen
23 Muc 2010
˯Ύ˴ ϋ˵ Ω Ν˴ ήϔϟ΍ Ύ˴ ϧ˶ Ϊ˷ ˶ ˶ ϴ˴ δ˶ ϟ ˸ή˶ π˶ Ψϟ΍ Δ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ϡ˴ ϼ͉ δϟ΍
˶ Ϣ˸δ˶ Α ˶ Ϳ΍ ˶ Ϧ˴ Ϥ˸Σ͉ ήϟ΍ ˶ Ϣ˸ϴ˶ Σ͉ ήϟ΍
͉ Ϣ˵ Ϭ͉ Ϡϟ˴ ΍ ˷ ˶ Ϟ˴ λ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ Ύ˴ ϧ˶ Ϊ˷ ˶ ϴ˴ γ ˳ Ϊ͉ Ϥ˴ Τ˵ ϣ ˶ Ϫ˶ ϟ˴ ΍˴ ϭ ˶ Ϫ˶ Β˸Τ˴ λ˴ ϭ ˸Ϣ˷ ˶ Ϡ˴ γ˴ ϭ
͉ Ϣ˵ Ϭ͉ Ϡϟ˴ ΍ Ύ˴ Ϥ˴ ϛ ˴ Ζ˸ϔ˴ τ˴ ϟ ϰ˶ ϓ ˴ Ϛ˶ Θ˴ Ϥ˴ ψ˴ ϋ ˴ ϥϭ˵ Ω ˬ˶ ˯Ύ˴ ϔ˴ τ͊ Ϡϟ΍ ˴ Ε˸ϮϠ˴ ϋ˴ ϭ ˴ Ϛ˶ Θ˴ Ϥ˴ ψ˴ ό˶ Α ϰ˴ Ϡ˴ ϋ ˶ ˯Ύ˴ Ϥ˴ ψ˵ ό˸ϟ΍ ˬ ˴ Ζ˸Ϥ˶ Ϡ˴ ϋ˴ ϭ ˴ Ζ˸Τ˴ ΗΎ˴ ϣ ˴ Ϛ˶ ο˸έ˴ ΃ ˴ Ϛ˶ Ϥ˸Ϡ˶ ό˴ ϛ Ύ˴ Ϥ˶ Α ˴ ϕ˸Ϯ˴ ϓ ˴ Ϛ˶ η˸ή˴ ϋ ˬ ˸Ζ˴ ϧΎ˴ ϛ˴ ϭ
˵ α˶ ϭΎ˴ γ˴ ϭ ˶ έϭ˵ Ϊ˵ μϟ΍ ˶ Δ͉ ϴ˶ ϧ˴ ϼ˴ όϟ˸Ύ˴ ϛ ˴ ϙ˴ Ϊ˸Ϩ˶ ϋ ˬ ˵ Δ͉ ϴ˶ ϧ˴ ϼ˴ ϋ˴ ϭ ˶ ϝ˸Ϯ˴ Ϙϟ˸΍ ˶ ή͋ δϟΎ˴ ϛ ϰ˶ ϓ ˴ Ϛ˶ Ϥ˸Ϡ˶ ϋ ˬ ˴ ΩΎ˴ Ϙ˸ϧ΍˴ ϭ ͊ Ϟ˵ ϛ ˳ ˯˸ϰ˴ η ˴ Ϛ˶ Θ˴ Ϥ˴ ψ˴ ό˶ ϟ ˬ ˴ ϊ˴ π˴ Χ˴ ϭ ͊ Ϟ˵ ϛ ϯ˶ Ϋ ˳ ϥΎ˴ τ˸Ϡ˵ γ ˴ Ϛ˶ ϧΎ˴ τ˸Ϡ˵ δϟ ˬ ˴ έΎ˴ λ˴ ϭ
˵ ή˸ϣ˴ ΃ Ύ˴ ϴ˸ϧ͊ Ϊϟ΍ ˶ Γ˴ ή˶ Χ˴ ΄˸ϟ΍ϭ ˵ Ϫ͊ Ϡ˵ ϛ ˬ˴ ϙ˶ Ϊ˴ ϴ˶ Α ˸Ϟ˴ ό˸Ο˶ ΍ ϰ˶ ϟ ˸Ϧ˶ ϣ ͋ Ϟ˵ ϛ ˳ Ϣ˴ ϫ ˵ Ζ˸Τ˴ Β˸λ˴ ΃ ˸ϭ˴ ΃ ˵ Ζ˸ϴ˴ δ˸ϣ˴ ΃ ˶ Ϫϴ˶ ϓ Ύ˱ Ο˴ ή˴ ϓ ˬΎ˱ Ο˴ ή˸Ψ˴ ϣ˴ ϭ ͉ Ϣ˵ Ϭ͉ Ϡϟ΍ ͉ ϥ˶ · ˴ ϋ˴ ϙ˴ Ϯ˸ϔ ˸Ϧ˴ ϋ ϰ˶ ΑϮ˵ ϧ˵ Ϋ ˬ ˴ ϙ˴ ί˴ ϭΎ˴ Π˴ Η˴ ϭ ˸Ϧ˴ ϋ
˶ ϰΘ˴ Όϴ˶ τ˴ Χ ˬ ˴ ϙ˴ ή˸Θ˶ γ˴ ϭ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ ˶ ΢ϴ˶ Β˴ ϗ ϰ˶ Ϡ˴ Ϥ˴ ϋ ˬ ϲϨ˸ό˶ Ϥσ˴ ΃ ˸ϥ˴ ΃ ˴ Ϛ˴ ϟ΄˸γ˴ ΃ Ύ˴ ϣ ˴ ϻ ˵ Ϫ˵ Β˶ Ο˸Ϯ˴ Θ˸γ˴ ΃ ˴ Ϛ˸Ϩ˶ ϣ Ύ͉ Ϥ˶ ϣ ˵ Ε˸ή͉ μ˴ ϗ ˶ Ϫϴ˶ ϓ ˬ ˴ ϙϮ˵ ϋ˸Ω˴ ΃ Ύ˱ Ϩ˶ ϣ˴ ΍ ˴ Ϛ˵ ϟ΄˸γ˴ ΃˴ ϭ Ύ˱ δ˶ ϧ˸΄˴ Θ˸δ˵ ϣ . ˴ Ϛ͉ ϧ˶ ·˴ ϭ
˵ Ϧ˶ δ˸Τ˵ Ϥ˸ϟ΍ ˬ͉ ϰ˴ ϟ˶ · ˬ Ύ˴ ϧ˴ ΃˴ ϭ ˵ Ίϴ˶ δ˵ Ϥ˸ϟ΍ ˴ ϰϟ· ϰ˶ δ˸ϔ˴ ϧ Ύ˴ Ϥ˶ ϴ˶ ϓ ϰ˶ Ϩ˸ϴ˴ Α ˴ Ϛ˶ Ϩ˸ϴ˴ Α˴ ϭ ˬ ˵ Ω͉ Ω˴ Ϯ˴ Θ˴ Η ͉ ϰϟ˶ · ˬ˴ Ϛ˶ Θ˴ Ϥ˸ό˶ Ϩ˶ Α ˵ ξ͉ ϐ˴ Β˴ Η˴ ΃˴ ϭ ˴ Ϛ˸ϴ˴ ϟ· ˬϰ˶ λΎ˴ όϤ˸ϟΎ˶ Α ͉ Ϧ˶ Ϝ˴ ϟ˴ ϭ ˴ Δ˴ Ϙ͋ Μϟ΍ ˴ Ϛ˶ Α ϰ˶ Ϩ˸Θ˴ Ϡ˴ Ϥ˴ Σ ϰ˴ Ϡϋ
˶ Γ˴ ˯΍˴ ή˴ Π˸ϟ΍ ˬ˴ Ϛ˸ϴ˴ Ϡ˴ ϋ ˸Ϊ˵ ό˴ ϓ ˴ Ϛ˶ Ϡ˸π˴ ϔ˶ Α ˴ Ϛ˶ ϧΎ˴ δ˸Σ·ϭ ˬ͉ ϲ˴ Ϡ˴ ϋ ˴ Ϛ͉ ϧ˶ · ˴ Ζ˸ϧ˴ ΃ ˵ Ώ΍͉ Ϯ͉ Θϟ΍ ˬϢϴ˶ Σ˴ ή͉ ϟ΍ ϰ͉ Ϡ˴ λ˴ ϭ ϩϝϝ΍ ϰ˴ Ϡ˴ ϋ˵Ύ˴ ϧ˶ Ϊ˷ ˶ ϴ˴ γ ˳ Ϊ͉ Ϥ˴ Τ˵ ϣ ˴ ϭ ˶ Ϫ˶ ϟ˴ ΍ ˶ Ϫ˶ Β˸Τ˴ λ˴ ϭ ˸Ϣ͉ Ϡ˴ γ˴ ϭ .
Ter|emuhunnyu :
իWuhul Alluh, Sebugulmunu Engkuu teluh berlemuh lembut dulum Keugungun Mu meleblh segenup
kelembutun, dun Engkuu Muhu Luhur dun Keugungun Mu meleblhl semuu Keugungun, Dun Engkuu
Muhu Mengetuhul terhudupu upu upu yg ter|udl dl Buml sebugulmunu Engkuu Muhu Mengetuhul upu
upu yg ter|udl Arsy Mu, dun semuu yg teluh terpendum merlsuukun hutl uduluh |elus terllhut
dlhudupun Mu, dun segulu yg terung terungun dlucupkun uduluh Puhuslu Yung terpendum dulum
Fengetuhuun Mu, dun putuhluh segulu sesuutu pudu Keugungun Mu, dun tunduk segulu penguusu
dlbuwuh Kekuusuun Mu, muku |udlluh segenup permusuluhun dunlu dun ukhlrut dulum Genggumun
Mu, Muku |udlkunluh segulu permusuluhunku dun kesulltunku segeru terselesulkun dun termuduhkun
pudu puglku utuu soreku lnl, Wuhul Alluh kumohon muuI Mu utus dosu dosuku, dun kumohon
pengumpunun Mu utus kesuluhun kesuluhunku, dun kumohon tublr penutup Mu durl keburukun umul
umulku, berlluh uku dun puuskun uku durl permohonunku yg sebenurnyu tlduk puntus dlberlkun pudu
Ku kurenu kehlnuunku, kumohon pudu Mu keumunun, dun kumohon pudu Mu Kedumulun bersumu
Mu, Sungguh selulu berbuut bulk puduku, sedungkun uku selulu berbuut buruk terhudup dlrlku utus
hubungunku dengun Mu, Kuu Ulurkun Clntu kuslh suyung lembut Mu puduku dengun kenlkmutun
kenlkmutun Mu, sedungkun uku selulu memunclng kemurkuun Mu dg perbuutun dosu, numun
kuutnyu kepercuyuunku pudu Mu membuwuku untuk memberunlkun dlrl luncung memohon pudu
Mu, muku kembullkunluh dengun Anugeruh Mud un Kebulkun Mu puduku, Sungguh Engkuu Muhu
Menerlmu humbu humbu yg menyesul dun Engkuu Muhu Berkuslh suyung,
Dun shuluwut sertu sulum utus Suyyldlnu Muhummud sertu keluurgu dun llmpuhun sulum, dun
segulu pu|l bugl Alluh Femlllk Alum semestu.

Doa Nabi-nabi dalam al-Quran
Tuesday, 27 April 2010 08:16 | Written by ibnuatiq |
Antara doa nabi-nabi yang tertera dalam al-Quran

Doa Nabi Adam AS

Ύ˴ ϗ˸ϥ˶ ·˴ ϭ Ύ˴ Ϩ˴ δ˵ ϔ˸ϧ˴ ΃ Ύ˴ Ϩ˸Ϥ˴ Ϡ˴ χ Ύ˴ Ϩ͉ Α˴ έ Ύ˴ ϟ ˴ Ϧϳ˶ ή˶ γΎ˴ Ψ˸ϟ΍ ˴ Ϧ˶ ϣ ͉ Ϧ˴ ϧϮ˵ Ϝ˴ Ϩ˴ ϟ Ύ˴ Ϩ˸Ϥ˴ Σ˸ή˴ Η˴ ϭ Ύ˴ Ϩ˴ ϟ ˸ή˶ ϔ˸ϐ˴ Η ˸Ϣ˴ ϟ
³Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni
Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang
merugi.´
(Surah Al A¶raaf :23)Doa Nabi Nuh AS


˲Ϣ˸Ϡ˶ ϋ ˶ Ϫ˶ Α ϲ˶ ϟ ˴ β˸ϴ˴ϟ Ύ˴ ϣ ˴ Ϛ˴ϟ˴ ΄˸γ˴ ΃ ˸ϥ˴ ΃ ˴ Ϛ˶ Α ˵ ΫϮ˵ ϋ˴ ΃ ϲ͋ ϧ˶ · ͋ Ώ˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ ˴ Ϧϳ˶ ή˶ γΎ˴ Ψ˸ϟ΍ ˴ Ϧ˶ϣ ˸ Ϧ˵ ϛ˴ ΃ ϲ˶ Ϩ˸Ϥ˴ Σ˸ή˴ Η˴ ϭ ϲ˶ ϟ ˸ή˶ ϔ˸ϐ˴ Η Ύ͉ϟ˶ ·˴ ϭ
³Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau
sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. dan Sekiranya Engkau tidak memberi ampun
kepadaKu, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaKu, niscaya aku akan Termasuk orang-
orang yang merugi.´
(Surah Hud :47)


Doa Nabi Hud AS

˴ Η ϲ͋ ϧ˶ · ˸Ϣ˵ Ϝ͋ Α˴ έ˴ ϭ ϲ͋ Α˴ έ ˶ Ϫ͉Ϡϟ΍ ϰ˴Ϡ˴ϋ ˵ Ζ˸Ϡ͉ϛ˴Ϯ Ύ˴ Ϭ˶ Θ˴ϴ˶ λΎ˴Ϩ˶ Α ˲ά˶ Χ΁ ˴Ϯ˵ ϫ Ύ͉ϟ˶ · ˳ Δ͉Α΍˴ Ω ˸ Ϧ˶ϣ Ύ˴ ϣ ϰ˴Ϡ˴ϋ ϲ͋ Α˴ έ ͉ϥ˶ · ˳ ρ΍˴ή˶ λ
˳ Ϣϴ˶ Ϙ˴Θ˸δ˵ ϣ
´Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. tidak ada suatu binatang
melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas
jalan yang lurus.´
(Surah Hud :56)

Doa nabi Ibrahim AS

ϲ˶ Θ͉ ϳ͋έ˵ Ϋ ˸Ϧ˶ϣ˴ ϭ ˶ ΓΎ˴Ϡ͉ μϟ΍ ˴Ϣϴ˶ Ϙ˵ ϣ ϲ˶ Ϩ˸Ϡ˴ ό˸Ο΍ ͋ Ώ˴ έ ˶ ˯Ύ˴ϋ˵ Ω ˸Ϟ͉ Β˴Ϙ˴ Η˴ ϭ Ύ˴Ϩ͉Α˴ έ ˴ Ϧϴ˶ Ϩ˶ϣ˸Ά˵ Ϥ˸Ϡ˶ ϟ˴ ϭ ͉ ϱ˴ Ϊ˶ ϟ΍˴Ϯ˶ ϟ˴ ϭ ϲ˶ ϟ ˸ή˶ ϔ˸Ϗ΍ Ύ˴Ϩ͉Α˴ έ ˴ ϡ˸Ϯ˴ ϳ
˵ ΏΎ˴δ˶ Τ˸ϟ΍ ˵ ϡϮ˵ Ϙ˴ ϳ
Wahai Tuhanku,jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orng yang tetap mendirikan sholat.Wahai
Tuhan kami,kabulkanlah doaku.Wahai tuhan Kami ,berilah keampunan kepadaku dan dua ibu
bapaku dan sekalian orang orang mukmin pada hari berlangsungnya
hisab(nanti)´.(Surah Ibrahim :40-41)

Doa Nabi Yusuf AS

˴ Ϧϴ˶ Τ˶ ϟΎ͉ μϟΎ˶ Α ϲ˶ Ϩ˸Ϙ˶ Τ˸ϟ˴ ΃˴ ϭ Ύ˱Ϥ˶ Ϡ˸δ˵ ϣ ϲ˶ Ϩ͉ ϓ˴Ϯ˴ Η
³Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan
(pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang
menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat;
sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan
orang-orang yang soleh´. ( Surah Yusuf : 101 )

Doa Nabi Ayub AS

˴ Ϧϴ˶ Ϥ˶Σ΍͉ήϟ΍ ˵ Ϣ˴ Σ˸έ˴ ΃ ˴Ζ˸ϧ˴ ΃˴ ϭ ͊ ή͊ πϟ΍ ˴ϲ˶ Ϩ͉δ˴ ϣ ϲ͋ ϧ˴ ΃
³Wahai Tuhanku,sesunguhnya aku telah di timpa penyakit dan Engkau Yang Maha Penyayang
di antara semua penyayang´.(Surah Al-Anbiyaa¶:83)Doa nabi Yunus AS

˴ϟ˶ · Ύ˴ϟ ˴Ϫ ˴ Ϧϴ˶ Ϥ˶ ϟΎ͉ ψϟ΍ ˴ Ϧ˶ϣ ˵ Ζ˸Ϩ˵ ϛ ϲ͋ ϧ˶ · ˴ Ϛ˴ϧΎ˴Τ˸ Β˵ γ ˴Ζ˸ϧ˴ ΃ Ύ͉ϟ˶ ·
³Bahwasanya tiada Tuhan yang patut di sembah melainkan hanya Engkau,Maha Suci
Engkau,sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim
(Surah Al-Anbiya¶:87).


Doa Nabi Musa AS

˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ ϱ˶έ˸Ϊ˴λ ϲ˶ ϟ ˸Ρ˴ή˸η΍ ͋ Ώ ϱ˶ ή˸ ϣ˴ ΃ ϲ˶ ϟ ˸ή͋ δ˴ ϳ˴ ϭ ϲ˶ ϧΎ˴δ˶ ϟ ˸ Ϧ˶ϣ ˱Γ˴ Ϊ˸Ϙ˵ ϋ ˸Ϟ˵ Ϡ˸ Σ΍˴ ϭ ϲ˶ ϟ˸Ϯ˴ ϗ ΍Ϯ˵Ϭ˴Ϙ˸ϔ˴ ϳ
Nabi Musa berdoa dengan berkata: ³Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku; ³Dan
mudahkanlah bagiku, tugasku; ³Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, ³Supaya mereka faham
perkataanku; ( Surah Taha : 25 -27 )


Doa nabi Sulaiman AS

ϰ˴Ϡ˴ϋ˴ ϭ ͉ϲ˴Ϡ˴ϋ ˴Ζ˸Ϥ˴ ό˸ϧ˴ ΃ ϲ˶ Θ͉ϟ΍ ˴ Ϛ˴Θ˴Ϥ˸ό˶ ϧ ˴ή˵ Ϝ˸η˴ ΃ ˸ϥ˴ ΃ ϲ˶ Ϩ˸ϋ˶ ί˸ϭ˴ ΃ ͋ Ώ˴ έ ϲ˶ Ϩ˸Ϡ˶ Χ˸Ω˴ ΃˴ ϭ ˵ ϩΎ˴ ο˸ή˴ Η Ύ˱Τ˶ ϟΎ˴λ ˴Ϟ˴Ϥ˸ϋ˴ ΃ ˸ϥ˴ ΃˴ ϭ ͉ ϱ˴ Ϊ˶ ϟ΍˴ ϭ
˴ ϙ˶ΩΎ˴ Β˶ ϋ ϲ˶ϓ ˴ Ϛ˶ Θ˴Ϥ˸Σ˴ ή˶ Α ˴ Ϧϴ˶ Τ˶ ϟΎ͉ μϟ΍
³Wahai Tuhanku,berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal sholeh yang
Engkau redhai dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hamba-hambaMu
yang soleh´.( Surah,An-Namlu : 19 )


Doa Nabi Zakaria AS

Ύ̒ϴ˶ Ϙ˴η ͋ Ώ˴ έ ˴ Ϛ˶ ΋Ύ˴ϋ˵ Ϊ˶ Α ˸Ϧ˵ ϛ˴ ΃ ˸Ϣ˴ϟ˴ ϭ Ύ˱ Β˸ϴ˴η ˵ α˸΃͉ήϟ΍ ˴Ϟ˴ ό˴Θ˸η΍˴ ϭ ϲ͋ Ϩ˶ϣ ˵ Ϣ˸ψ˴ ό˸ϟ΍ ˴ Ϧ˴ϫ˴ ϭ ϲ͋ ϧ˶ · ͋ Ώ˴ έ ˴ ϝΎ˴ ϗ ˵ Ζ˸ϔ˶ Χ ϲ͋ ϧ˶ ·˴ ϭ
˴ϋ ϲ˶Η˴ ΃˴ή˸ ϣ΍ ˶ Ζ˴ϧΎ˴ϛ˴ ϭ ϲ˶ ΋΍˴ έ˴ ϭ ˸Ϧ˶ϣ ˴ϲ˶ ϟ΍˴Ϯ˴Ϥ˸ϟ΍ Ύ̒ϴ˶ ϟ˴ ϭ ˴ Ϛ˸ϧ˵ Ϊ˴ϟ ˸Ϧ˶ϣ ϲ˶ ϟ ˸ΐ˴ Ϭ˴ ϓ ΍˱ή˶ ϗΎ ˶ ϝ΁ ˸Ϧ˶ϣ ˵ Ι˶ ή˴ ϳ˴ ϭ ϲ˶ Ϩ˵ Λ˶ ή˴ ϳ
˴ΏϮ˵ Ϙ˸ό˴ ϳ Ύ̒ϴ˶ο˴ έ ͋ Ώ˴ έ ˵ Ϫ˸Ϡ˴ ό˸Ο΍˴ ϭ
Dia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku,
dan telah putih melepaklah uban kepalaku; dan aku ± wahai Tuhanku ± tidak pernah merasa
hampa dengan doa permohonanku kepadaMu. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan
kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku; dan isteriku
pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak
lelaki. Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia ±
wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai´.
( Surah Maryam : 4-6 )


Doa Nabi Isa AS

˴ έ ͉Ϣ˵ Ϭ͉Ϡϟ΍ ˴Ϣ˴ ϳ˸ή˴ ϣ ˵Ϧ˸Α΍ ϰ˴δϴ˶ ϋ ˴ ϝΎ˴ ϗ ˱Δ˴ ϳ΁˴ ϭ Ύ˴ϧ˶ ή˶ Χ΁˴ ϭ Ύ˴Ϩ˶ ϟ͉ ϭ˴ ΄˶ ϟ ΍˱ Ϊϴ˶ ϋ Ύ˴Ϩ˴ϟ ˵ ϥϮ˵ Ϝ˴ Η ˶ ˯Ύ˴Ϥ͉δϟ΍ ˴ Ϧ˶ϣ ˱Γ˴ Ϊ˶ ΋Ύ˴ ϣ Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ ˸ ϝ˶ ΰ˸ϧ˴ ΃ Ύ˴Ϩ͉Α
˴ Ϛ˸Ϩ˶ ϣ ˴ Ϧϴ˶ϗ˶ ί΍͉ήϟ΍ ˵ ή˸ϴ˴Χ ˴Ζ˸ϧ˴ ΃˴ ϭ Ύ˴Ϩ˸ϗ˵ ί˸έ΍˴ ϭ
Nabi Isa ibni Maryam (pun berdoalah ke hadrat Allah dengan) berkata: Ya Allah, Tuhan kami!
Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit, untuk menjadi hari raya bagi kami,
iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai
satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanMu); dan
kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi rezeki´. ( Surah al-
Maidah : 114 )
Doa Nabi Muhammad s.a.w

Ύ˴ Ϭ˴ ό˸γ˵ ϭ Ύ͉ϟ˶ · Ύ˱δ˸ϔ˴ϧ ˵ Ϫ͉Ϡϟ΍ ˵ ϒ͋ Ϡ˴Ϝ˵ϳ Ύ˴ϟ ˸Ζ˴ Β˴δ˴Θ˸ϛ΍ Ύ˴ ϣ Ύ˴ Ϭ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ˴ ϭ ˸Ζ˴ Β˴δ˴ϛ Ύ˴ ϣ Ύ˴ Ϭ˴ϟ ˸ ϭ˴ ΃ Ύ˴Ϩϴ˶ δ˴ϧ ˸ϥ˶ · Ύ˴ϧ˸ά˶ Χ΍˴Ά˵Η Ύ˴ϟ Ύ˴Ϩ͉Α˴ έ
Ύ˴ϧ˸΄˴ τ˸Χ˴ ΃ Ύ˴Ϩ˶ Ϡ˸Β˴ ϗ ˸ Ϧ˶ϣ ˴ Ϧϳ˶ ά͉ϟ΍ ϰ˴Ϡ˴ϋ ˵ Ϫ˴Θ˸Ϡ˴Ϥ˴ Σ Ύ˴Ϥ˴ϛ ΍˱ή˸λ˶ · Ύ˴Ϩ˸ϴ˴Ϡ˴ϋ ˸Ϟ˶ Ϥ˸Τ˴ Η Ύ˴ϟ˴ ϭ Ύ˴Ϩ͉Α˴ έ Ύ˴Ϩ˴ϟ ˴Δ˴ ϗΎ˴ σ Ύ˴ϟ Ύ˴ ϣ Ύ˴Ϩ˸Ϡ͋ Ϥ˴Τ˵ Η Ύ˴ϟ˴ ϭ Ύ˴Ϩ͉Α˴ έ
˶ Ϫ˶ Α Ύ˴Ϩ˸Ϥ˴ Σ˸έ΍˴ ϭ Ύ˴Ϩ˴ϟ ˸ή˶ ϔ˸Ϗ΍˴ ϭ Ύ͉Ϩ˴ϋ ˵ ϒ˸ϋ΍˴ ϭ ˴ Ϧϳ˶ ή˶ ϓΎ˴Ϝ˸ϟ΍ ˶ ϡ˸Ϯ˴Ϙ˸ϟ΍ ϰ˴Ϡ˴ϋ Ύ˴ϧ˸ή˵ μ˸ϧΎ˴ ϓ Ύ˴ϧΎ˴ϟ˸Ϯ˴ ϣ ˴Ζ˸ϧ˴ ΃
³Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami
tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat
sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami.
Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya
memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat
kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan
terhadap kaum-kaum yang kafir´.
( Surah al-Baqarah : 286 )

Wahai Tuhan kami.berilah keampunan kepadaku dan dua ibu . niscaya aku akan Termasuk orangorang yang merugi. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya.´ (Surah Hud :56) Doa nabi Ibrahim AS Wahai Tuhanku. niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.kabulkanlah doaku.Tuesday. tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami.´ (Surah Al A¶raaf :23) Doa Nabi Nuh AS ³Ya Tuhanku.´ (Surah Hud :47) Doa Nabi Hud AS ´Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 27 April 2010 08:16 | Written by ibnuatiq | Antara doa nabi-nabi yang tertera dalam al-Quran Doa Nabi Adam AS ³Ya Tuhan Kami. dan Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaKu. dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaKu.Wahai tuhan Kami .jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orng yang tetap mendirikan sholat. Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri.

berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal sholeh yang Engkau redhai dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hamba-hambaMu yang soleh´. ³Supaya mereka faham perkataanku. tugasku. dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh´. ( Surah Yusuf : 101 ) Doa Nabi Ayub AS ³Wahai Tuhanku.sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim (Surah Al-Anbiya¶:87).sesunguhnya aku telah di timpa penyakit dan Engkau Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang´. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat. dadaku.Maha Suci Engkau. lapangkanlah bagiku.bapaku dan sekalian orang orang mukmin pada hari berlangsungnya hisab(nanti)´.( Surah.An-Namlu : 19 ) . ³Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam.(Surah Al-Anbiyaa¶:83) Doa nabi Yunus AS ³Bahwasanya tiada Tuhan yang patut di sembah melainkan hanya Engkau. ³Dan mudahkanlah bagiku.(Surah Ibrahim :40-41) Doa Nabi Yusuf AS ³Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. ( Surah Taha : 25 -27 ) Doa nabi Sulaiman AS ³Wahai Tuhanku. Doa Nabi Musa AS Nabi Musa berdoa dengan berkata: ³Wahai Tuhanku.

dan telah putih melepaklah uban kepalaku. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. dan sebagai satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanMu). Engkaulah Penolong kami. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub. tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir´. dan berilah rahmat kepada kami. iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian. kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi rezeki´. oleh itu. serta ampunkanlah dosa kami. Yang layak mewarisi daku. dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki. Dan maafkanlah kesalahan kami. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku. ( Surah Maryam : 4-6 ) Doa Nabi Isa AS Nabi Isa ibni Maryam (pun berdoalah ke hadrat Allah dengan) berkata: Ya Allah. oleh itu.a. untuk menjadi hari raya bagi kami.w ³Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. dan jadikanlah dia ± wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai´. Tuhan kami! Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit. ( Surah alMaidah : 114 ) Doa Nabi Muhammad s. dan kurniakanlah rezeki kepada kami. ( Surah al-Baqarah : 286 ) .Doa Nabi Zakaria AS Dia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku. dan aku ± wahai Tuhanku ± tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful