You are on page 1of 18

წლიური ანგარიში

საერთო კრება
23 აპრილი, 2016
ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა
2015 წლის განმავლობაში

საკანონმდებლო რეფორმა

საზოგადოების ინფორმირება 2015 წლის რეფორმების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის მონიტორინგი

აქციების/შეხვედრების მონიტორინგი და სასამართლო საქმეები

შუალედური არჩევნების მონიტორინგი

ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობა

არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების ევროპული ქსელი (ENEMO)

ევროპული პლატფორმა დემოკრატიული არჩევნებისთვის (EPDE)

„სამართლიანი არჩევნების“ ჩართულობა 2015 წელს მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებში

მედია გაშუქება

დაფინანსება და დონორები

სამომავლო გეგმები
2
საკანონმდებლო რეფორმა

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ საარჩევნო და თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებულ 64


შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შემუშავდა:

რეკომენდაცია საარჩევნო სისტემაზე, რომლის თანახმად უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა


და არჩევნები ჩატარდეს სამხარეო პროპორციული სისტემით. აღნიშნული რეკომენდაციის
შესაბამისად პარლამენტში წარდგენილია კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი;

სპეც. უბნებთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი, რომელიც


ინიცირებულია პარლამენტში თავისუფალი დემოკრატების მიერ. კანონპროექტის კომიტეტებში
განხილვა არ დასრულებულა.

მიმდინარეობს მუშაობა პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,


კონსტიტუციაში ცვლილებების გარეშე საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე.

3
საზოგადოების ინფორმირება 2015 წლის საარჩევნო რეფორმის შესახებ

ჩატარდა 9 მრგვალი მაგიდა, რომლზეც განხილულ იქნა საარჩევნო რეკომენდაციები შემდეგ


საკითხებზე:

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება;


საარჩევნო დავები;
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება;
ამომრჩევლის მოსყიდვა.

მრგვალი მაგიდები ჩატარდა: თბილისი, გორი, რუსთავი, დუშეთი, თელავი, ბათუმი, ოზურგეთი,
ქუთაისი, ზუგდიდი.

საარჩევნო სისტემის რეფორმის კამპანიის ფარგლებში მომზადდა:

ლიფლეტი საარჩევნო სისტემის უარყოფითი მხარეების შესახებ: ხმის წონის თანაბრობა,


დისპროპორცია ხმებსა და მანდატებს შორის; დიდი რაოდენობის დაკარგული ხმები, ქალთა დაბალი
წარმომადგენლობა. 2000 ასლი დაიბეჭდა და დარიგდა თბილისში და რეგიონებში;

4 ინფოგრაფიკი, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელის საშუალებით;

3 ანიმაციური ვიდეო: დისპროპორციაზე, დაკარგულ ხმებზე და სისტემის შეცვლის დადებით


მხარეებზე. ვიდეოები გავრცელდა სოციალური ქსელის და 4 ტელეკომპანიის საშუალებით.

4
ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის მონიტორინგი
ატესტაცია/კონკურსები

„სამართლიანი არჩევნები“ 73 მონიტორის მეშვეობით დააკვირდა ატესტაცია/კონკურსების პროცესს


მთელი საქართველოს მასშტაბით, კერძოდ:

10 000-ზე მეტი კუნკურსატის ტესტირებას 141 თვითმმართველ ერთეულში;


8 000-მდე კონკურსანტის გასაუბრებას 131 თვითმმართველ ერთეულში.

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ შეისწავლა და შეაფასა:

კონკურსთან დაკავშირებული დადგენილებები და დებულებები;


კონკურსანტთა შეფასების კრიტერიუმები და შეფასების ფორმები;
ტესტირების და გასაუბრების პროცესის მიმდინარეობა;
კადრების შერჩევის და კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი;
„საჯარო სამსახურის“ შესახებ ახალი კანონი საჯარო მოხელეთა კონკურსის და შრომითი
უფლებების ნაწილში.

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ კონკურსის პრინციპების დარღვევასთან დაკავშირებით სასამართლოში 7


სარჩელი წარადგინა. 7 სარჩელიდან 6 სრულად დაკმაყოფილდა, 1 - ნაწილობრივ.

შემუშავდა 14 რეკომენდაცია

გამოიცა 3 შუალედური და ერთი საბოლოო ანგარიში

ჩატარადა 3 პრეზენტაცია
5
აქციების/შეხვედრების მონიტორინგი და სასამართლო საქმეები

“სამართლიანმა არჩევნებმა” განახორციელა პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართული 17


აქციის/შეხვედრის მონიტორინგი.

2015 წლიდან “სამართლიანმა არჩევნებმა” დაიწყო უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა იმ


პირებისთვის, რომლებიც:

საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს;


არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი საჯარო სამსახურში;
კონკურსის შედეგად უსამართლოდ არ აიყვანეს სამსახურში;
რომელთა შრომის უფლებები დაირღვა საჯარო სამსახურში.

ორგანიზაციამ წარადგინა 6 სარჩელი საჯარო მოხელეთა უფლებების დასაცავად. აქედან, 1 საქმე


უზენაესში გაასაჩივრა ორგანიზაციამ, 1 საქმე დაკმაყოფილდა რაიონული და სააპელაციო სასამართლოების
მიერ, 1 დაკმაყოფილდა რაიონული სასამართლოს მიერ და არ გასაჩივრდა, 3 საქმე განიხილება;

3 სარჩელი წარდგენილი იყო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის გამო. აქედან, 1
შემთხვევაში სარჩელი დაკმაყოფილდა, ხოლო 2 შემთხვევაში საქმის განხილვა შეწყდა, ვინაიდან
მოპასუხემ მოგვაწოდა ინფორმაცია;

2 სარჩელი წარდგენილი იყო კონკურსის გასაუბრებაზე დასწრების უფლების შეზღუდვის გამო. ორივე
შემთხვევაში სარჩელი დაკმაყოფილდა.

6
შუალედური არჩევნების მონიტორინგი

2015 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო და საკრებულოს შუალედური არჩევნები

დაფარვის არეალი: საგარეჯო, მარტვილი, დმანისი, ვანი, ხონი

სადამკვირვებლო მისია:

2 გრძელვადიანი დამკვირვებელი
48 მოკლევადიანი დამკვირვებელი
2 ოლქის დამკვირვებელი
2 მობილური ჯგუფი

4 განცხადება

2015 წლის 31 მაისის მაჟორიტარული სისტემით გამართული საკრებულოს შუალედური არჩევნები

დაფარვის არეალი: სენაკი, ზუგდიდი

სადამკვირვებლო მისია:

3 მოკლევადიანი დამკვირვებელი
2 ოქლის დამკვირვებელი

1 განცხადება
7
ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობა

ISFED 20 - ორგანიზაციის ცნობადობის კამპანია

ორგანიზაციული აუდიტი 2013-2014 წ.

თანამშრომელთა შეფასება და ინდივიდუალური ინტერვიუები

თანამშრომელთა ტრენინგები

საერთაშორისო მისიები

8
ISFED 20

ISFED-ის საიუბილეო კამპანია, ბრენდინგი და ლოგო

ბროშურა ორგანიზაციის საქმიანობების შესახებ

ფილმი ორგანიზაციის ისტორიის შესახებ

ინფოგრაფიკები

თანამშრომლების ფოტო სესია

საიუბილეო ღონისძიება და მიღება

ISFED 20-ის ბრენდირებული მასალები

9
არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების ევროპული ქსელი - ENEMO

განხორციელებული საქმიანობები

საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია უკრაინის 2015 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე

სამდივნოს სამუშაო შეხვედრა თბილისში

ორი საჯარო განცხადება რეპრესიული მთავრობების წინააღმდეგ ყაზახეთსა და რუსეთში

სამომავლო გეგემები

ახალი ვებ-საიტის შექმნა

ტრენინგი გრძელვადიანი დამკვირვებლებისათვის

ოფისის დაარსება თბილისში

სადამკვირვებლო მისიების ორგანიზება ყირგიზეთსა და მოლდოვეთში

10
ევროპული პლატფორმა დემოკრატიული არჩევნებისთვის -- EPDE

განხორციელებული საქმიანობები

ტრენინგი უსაფრთხოების საკითხებში აზერბაიჯანელი დამკვირვებლებისა და იურისტებისთვის


თბილისში

მედია და PR ტრენინგი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისათვის ბერლინში

მაღალ დონეზე ადვოკატირება - აღმოსავლეთ პარტნიონორობის ქვეყნების სადამკვირვებლო


ორგანიზაციების ვიზიტი ეუთოს კონფერენციაზე ვენაში

2 სტაჟირება და არჩევნებზე დაკვირვება უკრაინაში

EPDE-ს ყოველწლიური კონფერენცია ბერლინში

სამომავლო გეგმები

ერთობლივი პროექტი პოლიტიკური პარტიებისა და კამპანიის ფინანსების მონიტორინგის შესახებ -


Promo-LEX (მოლდოვა), CVU და OPORA (უკრაინა)

„საზაფხულო ბანაკი“ საარჩევნო საკითხებზე

წინასაარჩევნო ვიზიტი საქართველოში

11
ორგანიზაციის ჩართულობა 2015 წელს მიმდინარე
მნიშვნელოვან მოვლენებში

აქციები და კამპანიები

„ეს შენ გეხება“ - ისევ გვისმენენ

Task force-ის ფარგლებში კვოტირების ლობირება

13 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

„სამართლიანი არჩევნები“ ამერიკის დღეებში

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აქცია უმაღლეს საბჭოსთან

რუსთავი 2-ის საქმეზე გამართული აქციები

12
ორგანიზაციის ჩართულობა 2015 წელს მიმდინარე
მნიშვნელოვან მოვლენებში - განცხადებები

არასამთავრობოების ერთობლივი განცხადებები:

მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის მიმდინარე პროცესის შეჩერებაზე;

გამოხმარეუბა ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმასთან დაკავშირებით;

კოალიცია: სიფრთხილით მოეკიდეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმეების


შეფასებას;

სპეციალურ საარჩევნო უბნებთან დაკავშირებით შემუშავებული რეკომენდაციები;

“რუსთავი 2”-ის საქმეზე საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ განჩინებაზე;

წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე გამოხმაურება;

17 მაისის თაობაზე;

გიგი უგულავას საქმეზე;

სამეგრელოს ოთხ ქალაქში ბავშვებისათვის ძალადობის ამსახველი ფილმების ჩვენებაზე;

რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წევრების დევნაზე.

13
მედია გაშუქება

გაშუქდა საქმიანობა 1167-ჯერ:

ტელევიზიაში კომენტარის და ინტერვიუს სახით 465-ჯერ

ინტერნეტში 417-ჯერ, რადიოში- 129-ჯერ , ბეჭდურ მედიაში 156-ჯერ

გავრცელდა 66 პრესრელიზი და განცხადება

ჩატარდა 22 პრესკონფერენცია და 5 პრეზენტაცია

გამოქვეყნდა 7 ანგარიში და 1 კვლევა

გამოიცა 3 რეკომენდაცია

14
პროექტები და დონორები

პროექტი დონორი ბიუჯეტი

საჯარო მოხელეთა უფლებების დაცვა პოლიტიკურად ნეიტრალური ნიდერლანდების საელჩო


EUR 86,500
და არადისკრიმინაციული საჯარო სამსახურისთვის საქართველოში საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის შექმნა დემოკრატიისა და


ამომრჩეველთა ხმების განვითარებისთვის აღმოსავლეთის EPDE EUR 176,987
პარტნიორობის ქვეყნებში

არჩევნების მონიტორინგის ქელი (ISFED on Behalf of ENEMO) NED USD 42,155

ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეფორმების მხარდაჭერა


USAID USD 328,057
საქართველოში
სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერება საკანონმდებლო რეფორმაში NED USD 40,250

საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია უკრაინის 2015 წლის


European Union EUR 1,000,000
ადგილობრივ არჩევნებზე (ISFED on Behalf of ENEMO)

კვლევასა და ადვოკატირებაში ISFED-ის ორგანიზაციული


OSI USD 79,396
განვითარების გრანტი
კოოპერატიული პროექტი აზერბაიჯანთან - სამუშაო შეხვედრა
The Norwegian Helsinki
ლოჯისტიკურ მხარდაჭერაზე (თანადაფინანსება EPDE) EUR 8,329
Committee
სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის შექმნა დემოკრატიისა და
ამომრჩეველთა ხმების განვითარებისთვის აღმოსავლეთის Promo-LEX Association EUR 4,500
პარტნიორობის ქვეყნებში (მინი-გრანტი)
15
სამომავლო გეგმები

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისია

ორგანიზაციის ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

პოლიტიკის ანალიზისა და კვლევის მიმართულების გაძლიერება

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგში მონაწილეობა

სასამართლოს თემებზე მუშაობა და კამპანია “სამართალი ითხოვს”

კამპანია “ეს შენ გეხება"

ENEMO-ს ოფისის დაფუძნება და ინსტიტუციურ განვითარებაზე ზრუნვა

16
ახალი პროექტები

პროექტი დონორი ბიუჯეტი

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება


USAID USD 481,160
დემოკრატიისთვის საქართველოში

კამპანია სასამრთლო რეფორმების მხარდასაჭერად EWMI USD 29,929

გრძელვადიან დამკვირვებელთა ტრენინგი (ISFED on Behalf of


NED USD 48,145
ENEMO)

17
გმადლობთ ყურადღებისათვის 