You are on page 1of 38

GIỚI THIỆU TOUR, SẢN PHẨM

DỊCH VỤ DU LỊCH LIÊN KẾT XÚC TIẾN DU LỊCH
ĐỀN HÙNG - BẢO TÀNG HÙNG VƯƠNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN
- HÙNG LÔ - LÃI LÈN XÚC TIẾN DU LỊCH NĂM 2017

8
HIỆU ỨNG TÍCH CỰC CỦA
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ DU LỊCH PHÚ THỌ

12
ĐỂ DI SẢN VĂN HÓA
“HÁT XOAN PHÚ THỌ”
TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN

3

TIN TỨC SỰ KIỆN
HỘI THI TAY NGHỀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2017 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

19 THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH
ĐẶC THÙ TỈNH PHÚ THỌ

33

Kiều Ngọc Linh

2 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ

DI SẢN VĂN HOÁ
“HÁT XOAN PHÚ THỌ”
TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN

Trịnh Hà - Báo Phú Thọ

C
ó một sự kiện văn hóa nổi bật đối với Đảng bộ,
chính quyền nhân dân tỉnh Phú Thọ và của cả
nước đó là ngày 8/12/2017, UNESCO đã đưa Hát
Xoan Phú Thọ từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể
cần bảo vệ khẩn cấp trở thành di sản văn hoá phi vật
thể đại diện của nhân loại. Hát Xoan Phú Thọ đã góp
phần làm phong phú đa dạng thêm kho tàng di sản
văn hoá phi vật thể của nhân loại và góp phần quảng
bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam
trên trường quốc tế. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã
có cuộc trò truyện với ông Nguyễn Đắc Thủy - Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn
và phát huy giá trị di sản văn hóa, để Hát Xoan Phú
Thọ trường tồn với thời gian.
- Hát Xoan Phú Thọ là nghệ thuật dân gian đặc sắc,
kết hợp được yếu tố văn hóa, lịch sử và nghệ thuật,
độc đáo ở lời ca, giai điệu và làn điệu, chứa đựng
nhiều giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua
nhiều thế kỷ. Là người làm công tác quản lý di sản và
trực tiếp tham gia nghiên cứu, bảo tồn và phát huy Ông Nguyễn Đắc Thủy - PGĐ Sở VH,TT và DL Phú Thọ
giá trị di sản văn hoá Hát Xoan xin ông cho biết rõ
hơn về điều này? nhạc, múa nguyên sơ đã tạo cho Hát Xoan mang tính
Hát Xoan là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, có sự cổ sơ, một loại hình dân ca, dân vũ sơ khai. Sự ghi
tích hợp giữa văn học, âm nhạc, múa và diễn xướng; danh của UNESCO là sự đánh giá đầy đủ nhất những
lối hát dân gian đặc sắc của người dân vùng Đất Tổ, giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản Hát
có nguồn gốc từ hình thức hát thờ các Vua Hùng, bắt Xoan Phú Thọ.
nguồn từ việc thực hành thờ cúng tổ tiên của người - Đặc sắc ở Hát Xoan còn thể hiện là lối hát cửa đình
Việt. Khởi nguồn từ dân gian và lưu truyền theo hình có tính tổ chức khá cao và chặt chẽ, chỉ hát vào
thức truyền khẩu, trải qua hàng ngàn năm lịch sử những ngày hội đám, tế thần ở trong đình chứ không
được cộng đồng gìn giữ, trao truyền, Hát Xoan đã trở hát ở nhà hay những sân bãi khác. Như vậy để gìn
thành di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, nét sinh giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể
hoạt văn hóa mang đậm đặc trưng của người dân đặc biệt này việc giữ gìn không gian văn hoá là một
Phú Thọ nói riêng và của Việt Nam nói chung. trong những giải pháp quan trọng?
Nghệ thuật Hát Xoan độc đáo, ẩn chứa ý nghĩa của - Suốt trường kỳ lịch sử ra đời và tồn tại, Hát Xoan
văn hóa cổ. Lời ca Xoan phản ánh nhiều tín ngưỡng đã được các thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau gìn giữ,
cộng đồng của người Việt cùng với nội dung về thần hoàn thiện và truyền dạy, trở thành nghệ thuật dân
linh, thần quyền, vai trò của tứ dân, những nội dung gian hát múa phong phú với một hình thức biểu diễn
trữ tình giao duyên… Bài bản Xoan được kết hợp hài nghệ thuật vừa chặt chẽ vừa cởi mở. Chặt chẽ trong
hòa giữa nhạc, thơ, giọng hát. Lời ca Xoan là các thể chặng hát nghi lễ, cởi mở trong chặng hát quả cách
thơ: Song thất lục bát, thất ngôn, lục bát, lục bát biến và hát trao duyên. Chính nhờ trình thức nghệ thuật
thể, bốn từ, sáu từ. Nét đặc sắc của Hát Xoan thể hiện độc đáo này mà Hát Xoan được cộng đồng đón nhận
ở lối hát chuyển giọng đào/kép và đào, kép Xoan và biến thành định lệ trong nghi thức thờ thần ở các
phải có giọng hát đẹp, hát đều nhau và biết kết hợp không gian thờ cúng Vua Hùng ở Phú Thọ.
các động tác múa nhuần nhuyễn. Dẫn nhịp cho hát, Bảo tồn không gian văn hóa là giải pháp quan trọng
múa Xoan, tạo sự ăn nhập, hài hòa giọng hát là các để bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan đã và đang
đạo cụ: Trống, phách đệm. Múa trong Hát Xoan theo được tỉnh Phú Thọ thực hiện một cách toàn diện,
tính chất từng chặng hát, có một số động tác múa đồng bộ với tầm nhìn có tính chiến lược, toàn diện,
mô phỏng lao động sản xuất nhằm minh họa cho lời sâu sắc. Đó là việc nhận diện những bài bản cốt lõi
ca… Chính những đặc điểm cấu trúc, ngôn ngữ thơ, của Hát Xoan, hỗ trợ việc trao truyền từ các nghệ

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 3
nhân tuổi đã cao cho học trò kế cận của họ một cách Thét, Kim Đái (xã Kim Đức) và An Thái (xã Phượng
hiệu quả và từ đó những người này có thể dần thay Lâu) tham gia nhận diện di sản, phát huy giá trị di
thế được các nghệ nhân điều hành các phường Xoan sản trong đời sống tinh thần của họ, cũng như duy trì
và chủ động tổ chức các lớp truyền dạy cho con em thực hành di sản có ý nghĩa trong đời sống. Tiếp đến
của họ. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị di là cộng đồng dân làng nơi các phường Xoan cùng cư
sản Hát Xoan Phú Thọ gắn với di sản văn hóa phi trú; là các làng có tục kết nước nghĩa với các phường
vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Xoan; là các Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca trong tỉnh.
Hùng Vương ở Phú Thọ” được tổ chức nhiều hoạt Đó là những cộng đồng cùng chia sẻ, thừa nhận Hát
động tích cực để đưa di sản đến với đời sống cộng Xoan nhất định là một phần quan trọng trong bản sắc
đồng. Nhận thức về giá trị và trách nhiệm bảo vệ Hát văn hóa của họ.
Xoan của cộng đồng, công chúng và các cấp chính - Theo ông trong thời gian tới cần làm gì để tiếp tục
quyền địa phương ngày càng sâu sắc, bền vững. bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ
Phục hồi các tập tục và không gian (đình, miếu) trình một cách bền vững?
diễn Hát Xoan tại cộng đồng. Tỉnh ta đã có chiến lược - Để đảm bảo Hát Xoan Phú Thọ được bảo tồn bền
về nguồn lực và kế hoạch cụ thể tiếp tục đào tạo, vững, chính quyền cùng cộng đồng tiếp tục động
truyền dạy và phục hồi đầy đủ các không gian Hát viên tinh thần, hỗ trợ điều kiện vật chất và kinh phí
Xoan cho đến năm 2020. Đó là điều kiện cơ bản và là để các phường Xoan duy trì được sinh hoạt thường
cơ hội bảo đảm môi trường, sức sống cho Hát Xoan. xuyên và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công
Tại các làng Xoan gốc, 100% di tích đình, miếu gắn với tác tuyên truyền, quảng bá về Hát Xoan Phú Thọ tới
Hát Xoan đã được phục hồi. Đặc biệt di tích Miếu Lãi công chúng trong và ngoài nước. Tiếp tục nghiên cứu,
Lèn, nơi phát tích của di sản Hát Xoan vừa là nơi thờ sản xuất các chương trình nghe nhìn về Hát Xoan từ
tự, là nơi tổ chức các hoạt động truyền dạy, thực hành tư liệu trình diễn của các nghệ nhân lão thành đưa trở
nhưng cũng là nơi trưng bày như một “Bảo tàng” về lại cộng đồng để giúp cộng đồng nhận diện giá trị di
Hát Xoan và trở thành một điểm tham quan cho du sản và truyền dạy một cách bài bản, bảo vệ sắc thái
khách muốn trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu về di riêng của mỗi phường; nghiên cứu, hoàn thiện bản
sản Hát Xoan. Tổ chức các diễn xướng dân gian và Hát thảo xuất bản sách, đĩa phục vụ dạy hát Xoan trong
Xoan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong các dịp trường học. Tổ chức truyền dạy và thực hành Hát
Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm cũng tạo nên không Xoan cho các đối tượng là hạt nhân văn nghệ của các
gian văn hóa Hùng Vương và Hát Xoan một cách đặc câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca trên địa bàn tỉnh; tập
trưng. huấn cho các Trùm phường và cán bộ văn hóa cơ sở
- Có ý kiến cho rằng để trường tồn với thời gian, Hát về nhận thức, năng lực nhận diện Hát Xoan, tính nghệ
Xoan cần có sức sống bền vững trong đời sống cộng thuật và tính đa dạng phong cách của mỗi phường;
đồng. Như vậy cộng đồng có vai trò quan trọng trong về biện pháp bảo vệ hát Xoan theo hướng dẫn của
việc giữ gìn không gian văn hoá và bảo vệ di sản Hát UNESCO; về năng lực quản lý hoạt động của Phường,
Xoan? câu lạc bộ.
- Công ước 2003 của UNESCO nhấn mạnh tầm quan Đồng thời đẩy mạnh công tác phục hồi các tập tục
trọng vai trò chủ động, tích cực của cộng đồng trong liên quan tới Hát Xoan, đặc biệt là tục Hát cửa đình và
bảo vệ và quản lý di sản văn hóa phi vật thể. Đối với kết nghĩa giữa các phường Xoan với các cộng đồng
Hát Xoan cũng vậy, cộng đồng đóng vai trò, quyết liên quan.
định đến sức sống bền vững của di sản. Tiếp tục đầu tư phục hồi các di tích, không gian liên
Cộng đồng ở đây trước hết là tập thể các chủ thể di quan tới Hát Xoan còn chưa được tu bổ, tôn tạo nhằm
sản văn hóa, mà cụ thể là bốn phường Xoan: Phù Đức, mở rộng không gian thực hành cho cộng đồng.

Du khách trải nghiệm Hát Xoan tại đình cổ Hùng Lô (Ảnh: Việt Thắng)

4 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ

Lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ (Ảnh: Ngô Chí Thành)

Đặc Sắc LỄ HỘI MÙA XUÂN
Đất Tổ Cội Nguồn
Kim Thư - Báo Phú Thọ

L
à nơi ra đời của Nhà nước và kinh đô Văn Lang nương, người ở làng hú để gọi nhau. Ở xã Hy Cương
- Kinh đô đầu tiên của nước Việt Nam, Phú Thọ (Lâm Thao), có lễ hội “Rước tiếng hú” ở đình làng thờ
có kho tàng tri thức dân gian phong phú về mỹ Sơn Tinh và Ngọc Hoa. Tương truyền, mỗi lần Sơn
thuật, nghề thủ công, y học, ẩm thực... và độc đáo Tinh đưa Ngọc Hoa về thăm vua cha bên núi Nghĩa
hơn cả là hệ thống các lễ hội truyền thống mang đậm Lĩnh, khi về núi Tản, Sơn Tinh lại hú để tìm Ngọc Hoa.
bản sắc văn hoá cội nguồn dân tộc. Lễ hội Phú Thọ Phú Thọ còn nổi tiếng về lễ hội vật đầu xuân. Người
mang nhiều yếu tố của lễ hội người Việt nhưng lại xưa có câu “Vật là đầu hàng võ”, vật luyện nhiều đức
mang những sắc thái văn hóa cổ đặc sắc của vùng tính: can đảm, nhanh trí và khỏe mạnh. Ở Phú Thọ có
trung du với nét văn hóa gốc. Với tổng số gần 100 những làng vật truyền thống nổi tiếng như: An Thái,
lễ hội trên địa bàn tỉnh trong đó có 47 lễ hội được An Đạo (Phù Ninh), Dữu Lâu, Lâu Thượng (Việt Trì).
thường xuyên tổ chức, có những lễ hội tiêu biểu như: Những người có công với dân với nước, những người
Lễ hội Đền Hùng, lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội phết khai thiên lập địa, dựng làng dựng nước cũng được
Hiền Quan, lễ hội làng Hùng Lô, lễ hội trò Trám làng nhân dân tôn thờ và tổ chức các lễ hội tưởng nhớ với
Tứ Xã... mỗi dịp xuân mới đã thu hút hàng chục vạn nét văn hóa đặc sắc của Phú Thọ như: Hội Phết (Hiền
đến vài triệu lượt người tham gia trẩy hội đất Cội Quan), lễ hội Cầu Trâu, bơi chải Bạch Hạc...
nguồn. Ngay cả các hèm tục của lễ hội Phú Thọ cũng mang
Một điều dễ nhận thấy là các lễ hội ở Phú Thọ đều tính địa phương của từng làng xã. Trên vùng đất Tổ
mang đậm nét tiêu biểu của miền vùng và không Hùng Vương còn thấy nhiều hèm tục độc đáo: Thôn
gian văn hóa tâm linh như lễ hội Trò Trám, lễ hội Danh Hựu (xã Cổ Tiết - huyện Tam Nông) vào hội
Tùng Dí, lễ hội rước tiếng hú, lễ hội cướp kén, cướp ngày 3 tháng Giêng có tục cướp xôi và đuôi lợn, ai
phết, ném cầu, lễ hội ông Khưu, bà Khưu cùng các cướp được đuôi lợn thì giáp đăng cai sẽ chuộc bằng
lễ hội bơi chải, đâm đuống, đánh trống đồng... Đặc 5 miếng thịt thủ. Xã Dị Nậu (huyện Tam Nông) tế Tản
biệt, lễ hội Phú Thọ còn có một biểu hiện văn hóa Viên mồng 3 tết, thịt lợn bày một mâm 99 miếng,
đặc thù là những hình thức nghi lễ có tiếng hú. Tiếng một mâm 42 miếng, cứ một miếng xấp lại một miếng
hú gợi lên sự hoang dã cổ sơ là cách sinh hoạt đặc ngửa. Ngoài ra, ở Phú Thọ còn phổ biến hình thức cỗ
trưng của vùng trung du, đồi núi và rừng. Người đi lễ rất cổ. Đó là tế thần và ăn cỗ lễ bằng mâm đan
rừng hú để tìm nhau, trai gái hú để tỏ tình; người lên lót lá, mâm bện bằng dây rừng hình rế, hoặc mâm

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 5
Hội làng Hùng Lô (Ảnh: Quang Bằng) Lễ hội Trò trám (Ảnh: Hữu Sơn)

đan tre nứa hình vuông lót lá. Cũng có nơi có hình còn có nhiều trò diễn, các trò chơi dân gian như đánh
thức bày cỗ trên lá không cần mâm đan, lá thường trống đồng, đâm đuống, đấu vật, chọi gà, kéo lửa
là lá chuối, lá ngoã hay lá vai. Lấy ống nứa thay chén thổi cơm thi, đánh cờ người v.v…làm cho không khí
để uống rượu, thịt nướng hay luộc phải có một món ngày hội thêm tưng bừng, phấn khởi. Bên cạnh đó,
nửa sống nửa chín hay toàn thịt sống bày vào giữa. những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao hiện
Thịt sâu que và ăn bốc, không dùng đũa. Trong hàng đại cũng được tổ chức để phục vụ đồng bào về dự lễ
chục xã có tục lệ trên có: Xã Gia Thanh (huyện Phù hội, tạo nên mầu sắc của lễ hội càng thêm tươi vui,
Ninh) vào ngày 3 tháng Giêng, thịt lợn bày vào những rực rỡ. Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng và tổ chức lễ
chiếc lá vai to như chiếc đĩa, mỗi chiếc lá lại đặt vào hội Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội mang tính
những chiếc rế bện bằng dây rừng. Tế lễ xong cả làng văn hoá tâm linh lớn nhất ở nước ta. Đến ngày Giỗ Tổ
cùng nhau ăn uống trên bãi cỏ trước đình; Xã Phú Hộ và tổ chức Lễ Hội, con cháu trên mọi miền Tổ quốc
(huyện Phù Ninh) bày cơm lam, rượu mộng, lợn lễ nườm nượp kéo về với tấm lòng thành kính dâng lên
thịt sống trên mâm đan lót lá; Xã Cổ Tiết (huyện Tam Tổ tiên, tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các
Nông) bày cỗ lá ăn bốc ngoài trời và dù mưa to vẫn vua Hùng và các bậc tiền nhân của dân tộc.
ngồi ăn, không chạy; xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh) Để đảm bảo bảo tồn, tôn vinh và quảng bá rộng rãi
mổ trâu để tiết sống, tim gan sống, thịt tái bày mỗi các giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ, đặc
mâm thành 9 tầng, mỗi tầng 7 chiếc lá, thịt bầy trên biệt là các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, di sản
lá, như thế gọi là cỗ “cửu trùng thất diệp”; Xã Xuân văn hóa phi vật thể của nhân loại như: Hát Xoan Phú
Quang (huyện Tam Nông) lấy dây rừng bện rế lót lá Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Ca trù của
làm mâm, tế về đêm, tế xong tắt đèn ăn bốc. Các hình người Việt, Sở VHTT&DL đã xây dựng kế hoạch thực
thức trong tế lễ và ẩm thực như vậy đã phản ánh và hiện chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc
tái hiện qua tín ngưỡng những hình thức sinh hoạt Việt Nam năm Mậu Tuất - 2018” với các lễ hội chính
của một xã hội cổ sơ, hẳn là vào thời kỳ bộ lạc nguyên gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương 2018; Lễ hội đường phố; tổ
thuỷ, không thể hiểu là sinh hoạt và lễ nghi của nền chức Hát Xoan và dân ca Phú Thọ. Ngoài ra Sở còn
văn minh Đại Việt. có hướng dẫn các địa phương tổ chức các lễ hội dân
Tuy nhiên tiêu biểu nhất, lễ hội Đền Hùng chính là gian đảm bảo trang nghiêm, trọng thể phần lễ, vui
điểm đến của văn hóa khởi nguồn của dân tộc. Lễ hội tươi, lành mạnh, phong phú về phần hội trên cơ sở
Đền Hùng Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tiết trời tháng ba tốt đẹp, khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa,
mùa xuân thời tiết rất đẹp, trước hội bao giờ cũng có văn nghệ dân gian truyền thống đồng thời loại bỏ
những trận mưa rào đầu hạ có ý nghĩa như là rửa sạch hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp,
đền trước khi vào hội. Những trận mưa ấy có tác dụng những hành vi bạo lực, phản cảm gây bức xúc dư luận
làm cho cây rừng Đền Hùng đã xanh lại càng xanh xã hội. Theo Ông Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc
hơn, không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu làm cho Sở VHTT&DL: Sở đã tăng cường công tác thanh, kiểm
du khách đi dự lễ hội cảm thấy như mình được trở về tra trước, trong và sau khi tổ chức các lễ hội, nhất là
với thuở hoang sơ thời mở nước. Các thủ tục hành lễ các lễ hội lớn để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý
được diễn ra trang nghiêm, trọng thể tại các đền và nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng
chùa Thiên Quang trên núi Nghĩa Lĩnh. Phần hội được di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành
tổ chức trong một không gian rộng khoảng vài km kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi
vuông với nhiều trò chơi dân gian phong phú và hấp vi phạm pháp luật khác. Với sự vào cuộc và phối hợp
dẫn tạo cho lễ hội có không khí tấp nập, náo nhiệt. chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền địa phương và
Vào ngày Giỗ Tổ, nhiều địa phương ở các vùng lân cận các ngành chức năng hứa hẹn sẽ lại có một mùa lễ
có thờ tự vua Hùng, vợ con và các tướng lĩnh của các hội vui tươi, độc đáo mà vẫn đảm bảo an toàn lại về
vua Hùng tổ chức rước kiệu về dự Giỗ Tổ. Ngoài ra trên miền đất Tổ cội nguồn dân tộc.

6 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
NÉTDU
NÉT ĐẸP ĐẸP DU LỊCH
LỊCH PHÚ
PHÚ THỌ

Vườn Vua Resort

Du Lịch THANH THỦY
Điểm Đến Nghỉ Dưỡng Lý Tưởng
Huy Toàn - Trung tâm TTXT Du Lịch

T
hanh Thủy được biết đến là một vùng đất có canh rau sắn, rượu cần, rượu hoẵng bánh nẳng, bánh
nguồn tài nguyên nước khoáng nóng quý giá, hòn, tương bợ Thạch Đồng…
giàu tiềm năng để trở thành vùng phát triển du Điều đặc biệt khi đến với Thanh Thủy, du khách sẽ được
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Là nơi có bề dày hòa mình vào một không gian nghệ thuật độc đáo tại
lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống và nhiều cảnh quan Nhạc đường Bá Phổ. Với sự góp mặt của hàng trăm
thiên nhiên đẹp. nhạc cụ của nhiều dân tộc, dưới nghệ thuật biểu diễn
Trong những năm qua, Thanh Thủy xác định phát triển đầy tài hoa của gia đình nghệ sỹ Bá Phổ, nhạc đường
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện là một địa chỉ khó lòng bỏ qua đối với bất cứ du khách
và đã có nhiều cơ chế thu hút đầu tư các dự án du lịch, nào khi về Thanh Thủy.
nhiều hoạt động tích cực để phát triển du lịch như: Đẩy Với cơ sở vật chất ngày càng phát triển như hiện nay
mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về tiềm không ít người nhận định trong tương lai gần, Thanh
năng du lịch trên địa bàn; mở các hội chợ tuyên truyền Thủy sẽ trở thành địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu miền
quảng bá sản phẩm, giới thiệu tour du lịch về cội nguồn Bắc, xứng đáng là vùng đất vàng của Du lịch Phú Thọ.
dân tộc, thành lập các đoàn văn nghệ dân gian, trưng Đến Thanh Thủy tắm khoáng nóng để cơ thể được thư
bày các sản phẩm truyền thống, các làn điệu dân ca…; giãn, khám phá trải nghiệm di sản văn hóa dân gian để
tổ chức các hội thi văn hoá văn nghệ; các giải thi đấu tâm hồn được nuôi dưỡng. Còn gì tuyệt hơn thế cho
thể dục thể thao… phục vụ khách du lịch và các lễ hội một kỳ nghỉ cuối tuần đầy sảng khoái !
lớn của tỉnh.
Được sự quan tâm của tỉnh Phú Thọ cùng với sự nỗ lực
của huyện Thanh Thủy, hiện nay trên địa bàn huyện
đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng đạt
tiêu chuẩn như: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Khu nghỉ
dưỡng Vườn Vua, Khu du lịch Sông Thao, Thanh Lâm
Resort…thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài
tỉnh.
Đến với Thanh Thủy, du khách sẽ được tận hưởng
không khí trong lành, được đắm mình trong làn nước
khoáng nóng từ trong lòng đất, tắm bùn, tắm khoáng
hương liệu, tắm trong bể bơi có mái che ngoài trời, để
cùng hòa vào thiên nhiên trong lành giúp cho tinh thần
sảng khoái sau những ngày lao động vất vả.
Bên cạnh các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm
nước khoáng nóng, du khách còn được đến với các khu
du lịch tâm linh như: Dâng hương tại Đền Lăng Sương,
tham quan Đình Đào Xá, Tượng đài Chiến thắng Tu Vũ
và nhiều danh thắng khác. Cũng tại Thanh Thủy, du
khách sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon là
đặc sản của vùng quê Thanh Thủy như: Dê núi đá, cá
sông Đà, gà Tổng Thượng, cơm nếp nương, măng chua, Nhạc đường Bá Phổ

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 7

Tour Phú Thọ: VỀ MIỀN ĐẤT TỔ
HÙNG VƯƠNG
Đền Hùng - Bảo Tàng Hùng Vương - Hùng Lô - Lãi Lèn

(1 ngày / Ô tô) – Khởi hành: Hàng
- Đền Hùng được xây dựng trên núi Hùng, thuộc Tìm hiểu về “Hát Xoan Phú Thọ” - di sản văn hóa phi vật
đất Phong Châu, vốn là đất đế đô của Nhà nước Văn thể đại diện của nhân loại: Hát Xoan còn được gọi là Khúc
Lang. Trong tâm thức dân tộc, vùng đất này được coi môn đình (hát cửa đình), là lối hát thờ thần, tương truyền
là vùng đất Tổ, là cái nôi và cội nguồn của cộng đồng có từ thời các vua Hùng. Thuở xa xưa, người Văn Lang tổ
các dân tộc Việt Nam. Trong khu vực núi Hùng có 4 chức các hội hát Xoan vào mùa xuân để đón chào năm mới.
ngôi đền, 1 ngôi chùa, 1 lăng và một số hạng mục kiến Có 3 hình thức hát xoan: hát thờ cúng các vua Hùng và
trúc khác, được xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên Thành Hoàng làng; hát các quả cách cầu mùa tốt tươi, cầu
nhiên hùng vĩ, nơi khí thiêng của non sông hội tụ. sức khỏe; và hát hội là hình thức để nam nữ giao duyên.
Theo sử sách ghi lại thì hát Xoan đã tồn tại hơn 2.000 năm,
là di sản văn hóa dân gian hết sức quý báu của dân tộc.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:
06h30’: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn Nhà Hát lớn Hà Nội, khởi hành 13h30’: Tham quan đình cổ Hùng Lô – quần thể di tích có giá trị văn hóa, lịch
tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng. sử tiêu biểu trên vùng đất Tổ có niên đại trên 300 năm tuổi nằm bên bờ sông
Đoàn dâng hương tại đền thờ các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh. Về Đền Lô. Những năm gần đây, nơi này đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành
Hùng- di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt, với quần thể kiến trúc và tín trình du lịch tâm linh Phú Thọ.Trải qua bao biến thiên, thăng trầm lịch sử, nơi
ngưỡng độc đáo, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đây vẫn bảo tồn được gần như nguyên vẹn kiến trúc ngôi đình cổ, di tích lịch
đức Tổ tiên. Đây là nơi hội tụ và biểu hiện cao nhất của Tín ngưỡng thờ cúng sử cấp quốc gia đã được công nhận từ năm 1990. Tương truyền, đây vốn là nơi
Hùng Vương ở Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Vua Hùng cùng công chúa và các quần thần dừng chân nghỉ ngơi trong một
đã được Unesco công nhận. chuyến du ngoạn. Vua thấy nơi này trù phú, cây cối tốt tươi, lại có khí thiêng
từ lòng đất bốc lên nên cho đây là chốn địa linh. Sau này, dân làng đã dựng
10h30’: Tham quan Bảo tàng Hùng Vương. Tìm hiểu không gian trưng bày miếu thờ Vua Hùng để đời đời nhớ ơn Vương tổ.
về thiên nhiên, con người, lịch sử, văn hóa tỉnh Phú Thọ qua các thời kì từ Du khách tìm hiểu và thưởng thức chương trình biểu diễn “Hát Xoan Phú
tiền sơ sử đến hiện đại. Đặc biệt Bảo tàng Hùng Vương đang lưu giữ nguyên Thọ” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Hát Xoan còn được
vẹn hai mộ táng được xác định đã gần 4.000 tuổi. gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), là lối hát thờ thần, tương truyền có từ
thời các vua Hùng. Theo sử sách ghi lại thì hát Xoan đã tồn tại hơn 2.000 năm,
11h00’: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng ĐHM và thưởng thức đặc sản cá lăng tiến là di sản văn hóa dân gian hết sức quý báu của dân tộc.
Vua Hùng vùng đất Ngã ba Bạch Hạc thuộc thành phố Việt Trì.
15h00’: Đoàn tham quan làng cổ Hùng Lô với: góc chợ quê, nhà cổ,
GIÁ ÁP DỤNG CHO 01 KHÁCH: trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giày truyền thống, tham quan cơ sở sản
650.000 vnđ - GHÉP ĐOÀN xuất mì gạo (bún khô), những sản vật địa phương dân dã, mộc mạc, giản dị
nhưng lại chứa đựng những giá trị to lớn về tình yêu quê hương, đất nước của
Giá tour bao gồm : người dân làng Hùng Lô.
Xe ô tô máy lạnh đời mới đưa đón theo chương trình 16h00’: Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Hẹn gặp lại trong nhiều hoạt động
01 bữa ăn trong chương trình: khám phá, trải nghiệm tại vùng đất Trung du Phú Thọ.
Vé thắng cảnh các điểm theo chương trình (vào cửa 01 lần) 18h30’: Về đến Hà Nội, chi tay đoàn và hẹn gặp lại!
Thưởng thức nghe Hát Xoan
Hướng dẫn viên kinh nghiệm, nhiệt tình suốt tuyến
Bảo hiểm du lịch
Giá tour không bao gồm :
VAT, chi tiêu cá nh)ân, các chi phí khác ngoài chương trình
Trẻ em từ 5 - 9 tuổi tính bằng 75% trong giá tour và ngủ cùng bố mẹ
Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn
Dưới 5 tuổi miễn phí ăn ngủ cùng bố mẹ
Ghi chú:
Giá các chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu của từng đoàn khách cụ thể.
Mời liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ, điện thoại và E – mail. APTtravel
xin chân thành cảm ơn!

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Công ty Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
Địa chỉ: Số 5 Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3929 080

8 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

MƯỜNG THANH
LUXURY
PHU THO HOTEL

K
hách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, tọa lạc tại vị trí trung
tâm của thành phố Việt Trì, nằm cạnh quảng trường Hùng Vương.
Là khách sạn nằm trong hệ thống chuỗi khách sạn của tập đoàn
Mường Thanh, Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ được xây dựng
theo tiêu chuẩn 5 sao với lối kiến trúc sang trọng, hiện đại, nổi bật cùng
hàng loạt dịch vụ và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của quý khách. Khách sạn
gây ấn tượng bởi hệ thống phòng ngủ sang trọng cùng các trang thiết bị
cao cấp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện của
đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
Hệ thống phòng ngủ gồm 199 phòng mang phong cách riêng biệt, được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi sẽ mang lại cho quý khách những phút
giây nghỉ ngơi tuyệt vời nhất khi đến thành phố Việt Trì. Với các loại phòng như: Duluxe King (30-33m2), Duluxe Twin (30-33m2), Deluxe Triple (33-35m2),
Executive Suite (65m2), Grand Suite (85m2), Royal Suite (210m2), Presidential Suite (320m2). Ngoài ra, khách sạn có đầy đủ hệ thống dịch vụ chất lượng
cao với: 3 phòng họp hội nghị với sức chứa từ 170-1500 người, nhà hàng Âu Lạc, Phòng ăn VIP, phòng tiệc Lạc Hồng, phòng tiệc Đông Sơn, Ngọc Hoa Bar,
Phong Châu Bar, bể bơi, sân tennis, phòng karaoke, Quế Hoa Spa & Massage, phòng GYM, MT Mart...
Với khả năng phục vụ quy mô lớn, Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của quý khách.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ
Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 02103 616 666 - Fax: 02103 616 668
Email: info@phutho.muongthanh.vn - Website: muongthanh.com/luxuryphutho

KHÁCH SẠN

VIỆT TRÌ GARDEN
Khách sạn Việt Trì Garden tiêu chuẩn 4**** gồm tổ hợp các dịch vụ tiêu
chuẩn, hệ thống phòng nghỉ tiện nghi với tổng số 72 phòng, khuôn viên Thông tin liên hệ:
khách sạn gồm một nhà hàng 3 tầng diện tích sử dụng hơn 1.100m2, bể Việt Trì Garden Hotel
bơi với diện tích 310m2, sân tennis và khu vật lý trị liệu rộng 1.000m2. Khách
sạn cam kết mang lại cho quý khách những phút giây thoải mái nhất. Địa chỉ: Khu 9 Đường Nguyễn Tất Thành,
Tân Tiến, Phường Tân Dân, Thành Phố
Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: (84-210)355.5555
Fax: (84-210)3.555.999

Website: www.viettrigardenhotel.com.vn

Email: viettrigardenhotel68@gmail.com

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 9
Toàn cảnh hội nghị quảng bá, xúc tiến liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tục đầu tư và đưa vào khai thác điểm du lịch cộng đồng
tại vườn quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn. Năm 2017

DU LỊCH PHÚ THỌ
du lịch Phú Thọ đón 8.000.000 lượt khách đến thăm
quan trong ngày, đạt 100% kế hoạch; đón và phục vụ

NĂM 2017
500.000 nghìn lượt khách lưu trú, tăng 8,6% so với kế
hoạch năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016; đón
và phục vụ 6.500 lượt khách quốc tế tăng 10% so với kế
hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng
doanh thu du lịch dịch vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa
Tạ Thị Nguyệt Thu bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng
PTP Phát triển tài nguyên Du lịch - Sở VH, TT & DL 12% so với kế hoạch năm và tăng 18% so với cùng kỳ
năm 2016. Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh
là 308 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch (trong đó

N
ăm 2017 là năm đầu tiên du lịch Phú Thọ triển có 32 khách sạn) với 5.419 giường.
khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 Một số dự án hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật
tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là năm thứ (Nút giao IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nối thành
hai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Phú phố Việt Trì; các đường Phù Đổng, Trường Chinh kết nối
Thọ về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ là một trong bốn hạ tầng TP Việt Trì và khu công nghiệp Thụy Vân với nút
khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn giao IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai...) đã góp phần
2015 - 2020. Đây là những Nghị quyết được coi là xương nâng cấp hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ và hiện
sống để lãnh, chỉ đạo công tác phát triển du lịch tỉnh đại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách đi tham quan các
Phú Thọ trong giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, ngành khu, điểm du lịch khi đến với Phú Thọ nhất là vào mùa
du lịch Phú Thọ triển khai thực hiện Chương trình hành lễ hội.
động số 24-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy về thực Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình
hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; kế hoạch số 1573/KH- phát triển du lịch được chủ động triển khai thực hiện
UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tích cực tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư lớn đến với
phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017... Phú Thọ(Tập đoàn Mường Thanh, Vingroup, Công ty
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, Công ty cổ phần
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tập đoàn sông Hồng Thủ Đô, Công ty cổ phần đầu tư
của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, và xây dựng Trường Giang...).Đặc biệt ngành du lịch
thành, thị đã góp phần cùng ngành du lịch thực hiện đã tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển
hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêunăm 2017 mà Ủy ban khu du lịch quốc gia Đền Hùng đến năm 2030 và xin
nhân dân tỉnh giao: Xây dựng, tổ chức công bố và đưa chủ trương bổ sung khu du lịch vườn quốc gia Xuân
vào khai thác sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì”trong Sơn vào danh mục các khu du lịch quốc gia trong Quy
dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm
Dậu 2017; tại các điểm chính trong sản phẩm du lịch 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính
“City tour Việt Trì” (không kể Khu DTLS Đền Hùng và phủ phê duyệt.
trung tâm thương mại Vincom) đã đón hơn 9.500 lượt Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tích cực triển
khách tham quan theo các nội dung chương trình hoặc khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong việc huy động
một phần các chương trình du lịch. Tiến hành các thủ các nguồn lựctham gia: Xây dựng các phóng sự chuyên

10 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
liên kết, xúc tiến du lịch

đề về các khu, điểm du lịch, làng nghề gắn với phát 23/9 tại Hà Nội. Kết quả đoàn Phú Thọ: nghiệp vụ lễ tân
triển du lịch, các tin, bài giới thiệu điểm đến, sản phẩm (01 giải nhất, 01 giải khuyến khích), nghiệp vụ hướng
du lịch, thị trường du lịch, các phim quảng bá về danh dẫn du lịch (01 giải nhất; 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải
lam, thắng cảnh du lịch tỉnh Phú Thọ để tuyên truyền khuyến khích), nghiệp vụ bàn (01 giải khuyến khích),
trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng tập nghiệp vụ pha chế (01 giải khuyến khích).
gấp, bản đồ, tờ rơi du lịch giới thiệu đến các du khách. Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng hơn,
Tham gia quảng bá du lịch tại các hội chợ du lịch như đặc biệt là đẩy mạnh việc học đi đôi với hành trong
VITM Hà Nội, ITE thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ du lịch công tác đào tạo bồi dưỡng các nghề du lịch (hướng
quốc tế Đà Nẵng... Nâng cấp trang thông tin điện tử dẫn viên, bàn, buồng...) tại các trường có mã ngành đào
dulichphutho.com.vn, tích hợp các tính năng chia sẻ tạo du lịch.Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,
như: facebook, twitter, google plus, youtube, instagram nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực cho
thông qua trang web; bổ sung các tiện ích trực tuyến các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động du lịch nhằm
như: đặt tour du lịch, phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng phục vụ khách của cộng đồng dân
nhằm được hỗ trợ cho khu khách trong và ngoài tỉnh; cư địa phương: Năm 2017, tổ chức 01 lớp nghiệp vụ du
tạo đường link kết nối website du lịch các tỉnh, thành lịch cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên
trong cả nước. Xây dựng mới bộ logo du lịch Phú Thọ phương tiện thủy nội địa và xe ô tô vận huyển khách
nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng du lịch cho 31 học viên thuộc các đơn vị lữ hành và kinh
bá. doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Phối
Tăng cường tổ chức các hoạt động du lịch gắn với phát hợp Dự án APAP tổ chức 02 khóa tập huấn nghiệp vụ du
triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh: Tổ chức chương lịch: kỹ năng đón tiếp khách và làm việc với các công ty
trình Giỗ Tổ Hùng vương - lễ hội Đền Hùng với phần lễ lữ hành và kỹ năng dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường
và phần hội đặc sắc bao gồm các hoạt động văn hóa - sinh thái và đảm bảo an ninh an toàn tại homestay cho
thể thao - du lịch phong phú, tiêu biểu như lễ hội văn các hộ dân kinh doanh du lịch cộng đồng tại Vườn quốc
hóa dân gian đường phố với sự tham gia của 1.800 diễn gia Xuân Sơn. Hoạt động đào tạo của Hiệp hội Du lịch
viên quần chúng của tỉnh Phú Thọ và chương trình tỉnh Phú Tho cũng được các hội viên tích cực triển khai
nghệ thuật chào mừng với sự tham gia của gần 300 thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho
diễn viên đoàn nghệ thuật và nghệ nhân các tỉnh góp đội ngũ cán bộ, người lao động.
giỗ Hà Nội và Thái Bình góp phần quảng bá văn hóa - du Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ tài
lịch của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh tham gia góp giỗ. Tổ nguyên du lịch, vệ sinh môi trường du lịch cho người
chức lễ tổng kết trao giải “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ” và dân địa phương và khách du lịch trên các phương tiện
trưng bày triển lãm 111 tác phẩm trong dịp Giỗ Tổ Hùng thông tin đại chúng, đặc biệt là vào các dịp tổ chức lễ
Vương - lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu và Năm Du hội, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, các sự kiện
lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Tổ chức Hội thi Tay lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Phú Thọ được các
nghề Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất với 05 nghiệp vụ: hãng lữ hành đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện
Hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ và mến khách.
nhà hàng, bar/pha chế đồ uống thu hút 85 thí sinh đến Năm 2017 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận
từ các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, quán café trên của du lịch Phú Thọ; đây cũng là nền tảng quan trọng
địa bàn tỉnh Phú Thọ với 02 vòng sơ khảo và chung kết; để trong những năm tiếp theo ngành du lịch thực hiện
vòng chung kết cấp tỉnh, Ban tổ chức đã trao giải cho 25 thành công mục tiêu phát triển du lịch là một trong bốn
thí sinh theo cơ cấu 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai
và 02 giải khuyến khích cho mỗi nghề và lựa chọn 10 thí đoạn 2015 - 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần
sinh tiêu biểu tham gia Vòng bán kết Hội thi Tay nghề thứ XVIII đã đề ra.
Du lịch Việt Nam khu vực miền Bắc tổ chức từ ngày 22-

Đoàn doanh nghiệp lữ hành khảo sát, xây dựng sản phẩm Du lịch - City tour Việt Trì

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 11
Lãnh đạo UBND TP.HCM tham quan tại gian hàng Du lịch Phú Thọ (TP.HCM T3-2017)

Hoạt Động Thông Tin
Xúc Tiến Du Lịch Năm 2017
HIỆU ỨNG TÍCH CỰC CỦA DU LỊCH PHÚ THỌ
Nguyễn Đức Hòa - PGĐ Trung tâm TTXT Du lịch

N
ăm 2017, nhiều hoạt động thông tin xúc tiến tăng cường đổi mới tập trung vào chất lượng hoạt
quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ động, cụ thể:
được đẩy mạnh, tăng cường đổi mới về hình Công tác thông tin, quảng bá du lịch: Đẩy mạnh
thức và đạt được nhiều kết quả trong hoạt động, với công tác thông tin, quảng bá du lịch tỉnh trên 02
nội dung quảng bá ngày càng phong phú, tập trung trang thông tin điện tử: dulichphutho.com.vn và
phát huy ưu thế của các sản phẩm đặc trưng địa dulichtaybac.vn, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh
phương. Thông qua các chương trình xúc tiến quảng du lịch trên địa bàn đăng tin quảng bá giới thiệu về
bá đã tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu và đến sử sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Nâng cấp trang thông
dụng sản phẩm tour, tham quan du lịch nhiều hơn, tin điện tử Du lịch Phú Thọ và thiết kế bộ nhận diện
góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch. thương hiệu Du lịch Phú Thọ; khai thác các trang
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị chuyên mạng tiện ích xã hội trong công tác thông tin, quảng
môn được thành lập để tập trung giải quyết các bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh, kết nối với các
nhiệm vụ về thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch và là đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế. Quản trị trang
cánh tay nối dài của quản lý nhà nước về du lịch đến facebook và page: “Du lịch Phú Thọ”, “Hát Xoan Phú
với doanh nghiệp du lịch trong triển khai phát triển Thọ” và “Sản phẩm du lịch Phú Thọ” trang Youtube…
du lịch của tỉnh. Trung tâm được thành lập và đi vào qua đó đã kết nối rộng rãi những người yêu du lịch,
hoạt động được 3 năm và đã từng bước ổn định nắm các đơn vị kinh doanh du lịch, trong đó hầu hết là các
bắt các nhiệm vụ cụ thể và chủ động triển khai hoạt đơn vị lữ hành, điều hành các công ty du lịch, hướng
động xúc tiến du lịch đã mang lại hiệu quả tích cực dẫn viên du lịch trên toàn quốc và trên thế giới: Triển
đưa Du lịch Phú Thọ đến gần hơn với du khách, các khai hoạt động của Quầy Thông tin Du lịch tại Khu di
sản phẩm du lịch được khai thác có hiệu quả rõ nét, tích lịch sử Đền Hùng, đảm bảo hoạt động tư vấn, giới
thúc đẩy doanh nghiệp du lịch vào cuộc trong phát thiệu về du lịch Phú Thọ tới du khách; Xuất bản Bản
triển du lịch, tăng cường liên kết giữa các địa phương. tin Du lịch Phú Thọ đến với trên 200 đơn vị, cơ quan
Công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch được trong vào ngoài tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh

12 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
liên kết, xúc tiến du lịch

nhà hàng, khách sạn; liên kết trên 50 lượt các đơn vị sản phẩm tour, tuyến du lịch phù hợp với từng địa
truyền thông, báo chí (VTV2, VTV4, đài truyền hình phương; hỗ trợ, hướng dẫn các khu, điểm du lịch trên
VOV, VTC10, SCTV, HTV4, PTV, Cổng thông tin điện địa bàn tỉnh (Vườn quốc gia Xuân Sơn, khu du lịch
tử tỉnh, Báo Phú Thọ, Báo Nhân dân, Thông tấn xã nước khóang nóng Thanh Thủy, xã Hùng Lô...) từng
Việt Nam, Báo Giao Thông, Báo Thương hiệu và Pháp bước hoàn thiện xây dựng các sản phẩm du lịch đặc
luật…) quay phim, đưa tin quảng bá hình ảnh điểm trưng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan;
đến tới đông đảo du khách qua các chương trình: phát triển sản phẩm tour du lịch, kết nối các tuyến
Khám phá Việt Nam (Discovery - VTV4), S Việt Nam du lịch liên vùng; phối hợp với các doanh nghiệp Lữ
(VTV), chương trình Đi đâu? Ăn gì? (VTV2)…; Liên hệ hành giới thiệu, chào bán cho khách du lịch tour du
trực tiếp và gửi chương trình các tour du lịch nội tỉnh, lịch Đền Hùng – Hùng Lô kết nối với tuyến du lịch Hà
làm việc với các hãng lữ hành nhằm giới thiệu các sản Nội – Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang; Tour du lịch
phẩm tour du lịch Phú Thọ, liên kết, xây dựng tour, nước khoáng nóng Thanh Thủy – nghe hát Xoan Đình
tuyến du lịch đưa khách về với tỉnh; tư vấn, hỗ trợ Đào Xá – tham quan làng nghề Tương Bợ, nuôi cá
thông tin, phục vụ đón tiếp, thuyết minh hướng dẫn trên sông Đà; Tour du lịch tham quan đồi chè Thanh
tham quan Du lịch Phú Thọ cho trên 400 đoàn khách Sơn, Tân Sơn – Vườn quốc gia Xuân Sơn kết nối với
với tổng số trên 10 nghìn lượt. Mù Cang Chải (Yên Bái), Tà Xùa (Sơn La); Sản phẩm
Công tác xúc tiến du lịch được đổi mới hình thức, Du lịch Thanh Thủy kết nối tham quan Khu du lịch K9
nâng cao chất lượng: Tổ chức thành công Cuộc thi Đá Chông…
“Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ” đã mang lại hiệu ứng cao Với những kết quả đã làm được bước đầu đã thu được
trong hoạt động du lịch của tỉnh, thông qua cuộc sự đón nhận tích cực của du khách và sự quan tâm
thi đã đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch và đã có của các doanh nghiệp lữ hành đối với du lịch Phú Thọ
được nguồn tư liệu ảnh đẹp phục vụ cho công tác và lượng khách quan tâm, sử dụng sản phẩm du lịch
quảng bá hình ảnh du lịch; Tham gia 9 sự kiện xúc Phú Thọ ngày càng tăng cao và dần hình thành cách
tiến du lịch trên toàn quốc như: Hội chợ du lịch quốc thức phối hợp làm du lịch của cộng đồng, nhà doanh
tế Việt Nam - VITM 2017 (Hà Nội); Ngày hội Du lịch nghiệp, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý
thành phố Hồ Chí Minh; Hội chơ Du lịch Tây Bắc nhà nước và đặc biệt đã có được sự vào cuộc của các
2017...với cách thức tổ chức đơn giản, hiệu quả và tạo cấp, cách ngành trong phát triển du lịch.
ấn tượng; tổ chức đón các đoàn FAMTRIP, PRESSTRIP Công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch tốt
cho 200 doanh nghiệp lữ hành và tuyền thông khảo không chỉ mang lại hiệu quả ở góc độ thu hút khách
sát, xây dựng sản phẩm, giới thiệu thông tin, hình du lịch mà còn là cơ hội tìm kiếm thị trường, học tập
ảnh du lịch Phú Thọ; chủ động tham gia và vận động kinh nghiệm và cách thức quảng bá, xúc tiến du lịch
doanh nghiệp du lịch của tỉnh tham gia các diễn đàn, trong tình hình mới. Với kết quả bước đầu được sự
chương trình giao lưu, kết nối, quảng bá du lịch Phú đón nhận của du khách, sự vào cuộc tích cực của các
Thọ đến với các tổ chức, hội, câu lạc bộ du lịch trên doanh nghiệp du lịch là động lực lớn cho hoạt động
toàn quốc. phát triển và khẳng định hướng đi đúng đắn trong
Công tác liên kết phát triển du lịch: Ký kết Chương công tác xúc tiến du lịch góp phần vào công cuộc
trình Hợp tác phát triển du lịch giữa các Trung tâm phát triển du lịch của tỉnh nhà.
Thông tin xúc tiến Du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng
giai đoạn 2017 – 2020, ký kết hợp tác giữa Trung tâm
TTXT Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Phú Thọ;
Chương trình phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Thương mại, Du Lịch Hà Nội được triển khai cụ thể,
thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch, trao đổi
khách du lịch tại các địa phương; chủ động tích cực
tham gia các hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh, hỗ
trợ quảng bá thông tin, dịch vụ du lịch giúp cho các
doanh nghiệp trong công tác xúc tiến, thu hút khách
du lịch trên cả nước như: Thành phố Hà Nội, Tp Đà
Nẵng, Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; giao lưu,
kết nối, liên kết với các tổ chức, hội, câu lạc bộ du lịch
trên toàn quốc: Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa
và nhỏ Việt Nam, CLB lữ hành Unesco, CLB lữ hành Hà
Nội (Captour), CLB du lịch cộng đồng Việt Nam (CTC),
Hiệp hội điều hành tour du lịch chuyên nghiệp,… tạo
điều kiện trao đổi thông tin, xúc tiến quảng bá hình
ảnh du lịch Phú Thọ đến với các doanh nghiệp du lịch
và nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch.
Công tác xây dựng sản phẩm được tăng cường triển Tỉnh Phú Thọ đón đoàn kkách du lịch đầu tiên năm 2017
khai hiệu quả: Tích cực phối hợp khảo sát, xây dựng tại Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 13
Đẩy Mạnh Kết Nối Tuyến, Điểm
DU LỊCH PHÚ THỌ
Xuân Hương - Trung tâm TTXT Du lịch

P
hát triển du lịch là công việc đòi hỏi sự vào
cuộc của nhiều bên liên quan, trong đó không
thể không nói tới vai trò của các doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhất là các doanh
nghiệp lữ hành mà qua họ các tuyến, điểm du lịch
được kết nối với nhau tạo nên hành trình hấp dẫn du
khách.
Trong năm 2017, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du
lịch Phú Thọ đã thực hiện nhiều chương trình khảo
sát các tuyến, điểm du lịch tại tỉnh với sự tham gia của
các doanh nghiệp du lịch đến từ khắp ba miền và cả
nước ngoài như Indonesia, Ấn Độ, Mỹ…, các cơ quan
báo chí truyền thông, các chuyên gia phát triển du
lịch, đặc biệt là các đơn vị lữ hành Hà Nội đã có mối
liên kết thường xuyên và bước đầu nhìn thấy kết quả.
Các đoàn khảo sát đã có những trải nghiệm, khám
phá tại các điểm du lịch như: Khu DTLS Đền Hùng,
làng cổ Hùng Lô, Khu du lịch nước khoáng nóng Du khách tham quan làng nghề nón Gia Thanh
Thanh Thủy, Vườn Quốc gia Xuân Sơn… và đặc biệt (Phù Ninh - Phú Thọ)
là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được
UNESCO vinh danh: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng tham gia các đoàn khảo sát đã đánh giá cao lợi thế,
Vương, Hát Xoan Phú Thọ. tiềm năng du lịch Phú Thọ: Cụ thể như ở Vườn Quốc
Theo thống kê, hàng năm, Phú Thọ đón trên bảy triệu gia Xuân Sơn, với hệ sinh thái đa dạng sinh học cao,
lượt khách về tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ, hệ thống hang động,
các di sản văn hóa vùng Đất Tổ. Phú Thọ, vùng đất thác nước phong phú cùng các bản làng dân tộc
cội nguồn linh thiêng của dân tộc, tự nhiên đã là Dao, Mường vẫn còn nét sinh hoạt văn hóa truyền
chốn tìm về của mỗi con dân đất Việt, đó là điều kiện thống, nguyên sơ… phù hợp cho phát triển du lịch
thuận lợi cho Du lịch Phú Thọ phát triển, liên kết để cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái và khám phá thiên
dần hoàn thiện các sản phẩm du lịch. Các đại diện nhiên; Hay Việt Trì, thành phố lễ hội về với cội nguồn

Diễn xướng dân gian tại Đình Đào Xá - Thanh Thuỷ (Ảnh: Phan Bạch Châu)

14 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
liên kết, xúc tiến du lịch

dân tộc, với khu trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ sắm đặc sản thịt chua Thanh Sơn; Nhạc đường Bá
cúng Hùng Vương của cả nước - Khu di tích lịch sử Phổ, Đình Đào Xá (huyện Thanh Thủy); làng nón Gia
Đền Hùng, những di tích lịch sử văn hóa lâu đời có Thanh (huyện Phù Ninh).
liên quan hoặc có nguồn gốc từ thời cha ông dựng Các tour – tuyến du lịch trong tỉnh và kết nối liên tỉnh
nước Văn Lang ở những vùng ven đô thành Phong rõ nét hơn:
Châu xưa, và diễn xướng dân gian hát Xoan chỉ riêng Các doanh nghiệp du lịch đã chú trọng xây dựng tour
có ở Phú Thọ… là những tài nguyên nhân văn được du lịch nội tỉnh, nhất là các tour dành cho học sinh
đánh giá là hết sức độc đáo, phát triển thành sản trải nghiệm thực tế và giáo dục truyền thống. Cụ thể
phẩm du lịch đặc thù của riêng Phú Thọ được. như Doanh nghiệp Du lịch Đất Việt Xanh, Công ty Du
Tại những hội thảo, tọa đàm sau thời gian khảo sát, lịch Trường Thành, Thành Đô Travel...
các đại diện đã đưa ra nhiều giải pháp đóng góp cho Các doanh nghiệp lữ hành ngoài tỉnh đã đặt cơ sở
sự phát triển du lịch Phú Thọ, như: Xây dựng, duy trì dịch vụ tại Phú Thọ là điểm liên kết trong tour du
và đầu tư nhiều hơn cho hoạt động xúc tiến (như: tổ lịch liên vùng Đông – Tây Bắc, lượng khách sử dụng
chức các đoàn Famtrip khảo sát và hợp tác, tham gia dịch vụ tại thành phố Việt Trì tăng lên, cụ thể tại: KS
các hội chợ, hội nghị, hội thảo giới thiệu điểm đến và Mường Thanh, KS Việt Trì Garden, KS Ruby, Lake site,
giới thiệu sản phẩm); Xây dựng và phát triển nguồn Royal; Nhà hàng Sen Vàng, Cội Nguồn, Gia Hoàng,
nhân lực đáp ứng nhu cầu hiện tại và sự phát triển Phố Việt; Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh, Vườn Vua
du lịch của tỉnh trong tương lai; Đầu tư cho truyền resort; Homestay tại VQG Xuân Sơn…
thông điểm đến thu hút khách biết đến du lịch Phú Công tác liên kết Du lịch Phú Thọ với doanh nghiệp
Thọ và tăng cường kết nối các tuyến, điểm du lịch với trong và ngoài tỉnh ngày càng hiệu quả:
các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh nhằm giúp các Sự chủ động của các doanh nghiệp trong tỉnh tham
đơn vị dễ dàng đưa sản phẩm du lịch Phú Thọ đến gia các hiệp hội, diễn đàn du lịch cả nước đã tạo hiệu
với du khách; Liên kết liên vùng để đưa địa điểm du ứng, tác động, dần tạo chuyển biến trong phương
lịch Phú Thọ vào lược đồ du lịch vùng và cùng hỗ trợ thức quảng bá, liên doanh liên kết chặt chẽ, hiệu quả
nhau phát triển… Cùng với đó, cần tạo điểm nhấn và đúng hướng.
cho các điểm du lịch trọng điểm, đồng thời tạo sự Có thể nói, với hoạt động tăng cường kết nối đưa sản
kết nối rộng hơn với các điểm du lịch khác trong tỉnh. phẩm du lịch Phú Thọ đến gần hơn với “người bán”
Ý kiến của các đại diện lữ hành được ghi nhận không và “người mua” trong thời gian qua, diện mạo du lịch
chỉ bởi các nhà quản lý du lịch của tỉnh mà còn gợi Phú Thọ đã dần khởi sắc thể hiện qua sự gia tăng về
mở hướng liên kết cho các đơn vị lữ hành nội tỉnh và số lượng khách du lịch đến với các điểm tham quan
các đơn vị dịch vụ du lịch khác. cũng như các dịch vụ ăn uống, lưu trú… Trong thời
Đã hình thành một số điểm tham quan du lịch mới gian tới, nhằm tăng cường phối hợp, phát triển hơn
trên địa bàn tỉnh: nữa, du lịch Phú Thọ sẽ tiếp tục tạo điều kiện, mở ra
Qua quá trình quảng bá, xúc tiến, đón khách tham các sân chơi để các doanh nghiệp kinh doanh du
quan, một số điểm tham quan mới đã được hình lịch được tiến hành khảo sát giao lưu, trao đổi kinh
thành và đón khách tham quan trên địa bàn tỉnh như: nghiệm thực hiện các chương trình hợp tác giữa các
Làng cổ Hùng Lô, Miếu Lãi Lèn, Làng rau an toàn Tân bên hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch,
Đức (Việt Trì); Du lịch Đồi chè Phú Thọ (Mỹ Thuận, từ đó thúc đẩy nâng cao tính chuyên nghiệp của Du
Long Cốc – huyện Tân Sơn); điểm tham quan mua lịch Đất Tổ.

Du khách chụp ảnh tại đồi chè Tân Sơn - Phú Thọ

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 15
Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Mộc Châu – Sơn La.

Tổng Kết Chương Trình
Hợp Tác Phát Triển Du Lịch
8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2017

Mai Phương - Trung tâm TTXTDL

H
ội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát đầu tư cho du lịch còn thấp; phát triển du lịch chưa
triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 tương xứng với tiềm năng lợi thế các địa phương;
đã diễn ra vào sáng ngày 08/12, tại huyện Mộc thu ngân sách từ dịch vụ du lịch còn thấp; đầu tư cơ
Châu, tỉnh Sơn La. Năm 2017 UBND tỉnh Sơn La được sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch chưa
vinh dự là Trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 đồng bộ; sản phẩm du lịch còn đơn điệu; nguồn nhân
tỉnh Tây Bắc mở rộng. lực du lịch vẫn còn yếu.
Tham dự hội nghị, tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Sở Văn Hội nghị thống nhất, năm 2018 sẽ tăng cường phối
hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ; lãnh đạo văn phòng hợp thực hiện các nội dung Chương trình kế hoạch
UBND tỉnh; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã
đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh đề ra; trong đó, tập trung hợp tác xây dựng cơ chế
vực dịch vụ du lịch tại tỉnh Phú Thọ. Đánh giá kết chính sách quản lý và phát triển du lịch, tổ chức cuộc
quả hợp tác trong năm 2017, tất cả các thành viên thi “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc”, xây dựng tuyến du lịch
8 tỉnh đều đã chủ động xây dựng lộ trình, ban hành đường thủy liên hồ sông Đà qua các tỉnh Hòa Bình -
các văn bản quản lý Nhà nước, cơ chế chính sách về Sơn La - Điện Biên - Lai Châu; tham gia Hội chợ du lịch
phát triển du lịch; triển khai các sản phẩm du lịch như quốc tế tại Việt Nam, Hội chợ thương mại, du lịch Tây
du lịch cộng đồng, homestay, khám phá, trải nghiệm, Bắc, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch địa
văn hóa, sinh thái, tâm linh, làng nghề và ẩm thực phương... Hội nghị đã thống nhất và tổchức trao Cờ
dân tộc... Cùng nhau phối hợp tổ chức các hội nghị trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc
xúc tiến về du lịch; giới thiệu, quảng bá du lịch vùng mở rộng năm 2018 cho tỉnh Điện Biên.
miền tới du khách trong và ngoài nước; tổ chức các
cuộc thi ảnh đẹp du lịch, tổ chức các đoàn famtrip,
xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, cẩm nang, sách
giới thiệu về du lịch...
Hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ ra một số hạn chế
cần khắc phục trong năm 2018, đồng thời đề xuất
các cơ chế chính sách phù hợp với từng tỉnh; nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực về du lịch; đa dạng
hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh;
các tỉnh cần có sự hợp tác chặt chẽ để cùng quảng
bá vùng Tây Bắc nhằm thu hút khách du lịch trong và
ngoài nước, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp
tháo gỡ một số vướng mắc khó khăn, như: Kinh phí Đại biểu 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tham dự Hội nghị

16 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

TOUR DU LỊCH
“HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT TỔ - KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM”
HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - ĐÌNH HÙNG LÔ - NHẠC ĐƯỜNG BÁ PHỔ - THANH THỦY - VQG XUÂN SƠN - HÀ NỘI
Thời gian : 2 Ngày 1 đêm - Phương tiện : Ô tô
NGÀY 01 HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - THANH THỦY
(Ăn sáng, trưa)
06h30’: Xe và HDV Công ty du lịch Vietrantour đón đoàn tại 33 Tràng Thi
khởi hành đi Đền Hùng.

08h30’: Đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đi tham quan và dâng
hương tưởng niệm các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, dâng hương tại đền
thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim.

11h00’: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng.
13h30’: Đoàn thăm đình cổ Hùng Lô - quần thể di tích có giá trị văn hóa,
lịch sử tiêu biểu trên vùng Đất Tổ và thưởng thức chương trình hát Xoan
làng cổ, một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Phú Thọ được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

15h00’: Đoàn tham quan nhà cổ có niên đại khoảng trên 200 năm, tại đây
Quý khách tham gia làm các sản phẩm thủ công truyền thống của làng như
gói bánh chưng, giã bánh dày,...Sau đó, tham gia vào 1 góc chợ quê, nơi
bày bán các sản vật của làng.

16h00’: Đoàn lên xe khởi hành đi Thanh Thủy. Đến nơi, Quý khách thưởng
thức chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại Nhạc Đường Bá Phổ và
mua sắm sản phẩm đặc trưng của huyện Thanh Thủy. Ăn tối tại nhà hàng.

20h00’: Tự do tắm khoáng nóng Thanh Thủy có chứa nguyên tố “Rn” một
đồng vị phóng xạ dạng khí của “Th” có tác dụng chữa các bệnh về xương
khớp, các bệnh ngoài da rất tốt (chi phí tự túc).

NGÀY 02 THANH THỦY - VQG XUÂN SƠN - HÀ NỘI
(Ăn sáng, trưa)
07h00’: Sau ăn sáng, đoàn khởi hành đi VQG Xuân Sơn, dọc
đường đoàn chụp ảnh tại đồi chè trung du.
09h30’: Đoàn tham quan, nghe giới thiệu những nét đặc
trưng về thiên nhiên, hệ động - thực vật tại Bảo tàng thiên
nhiên VQG Xuân Sơn.
10h00’: Đoàn tham quan thắng cảnh vùng lõi Vườn Quốc
gia: thăm bản Lấp, bản Cỏi, hang Na, hang Thổ Thần...khám
phá hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên núi đá vôi.
12h00’: Đoàn ăn trưa, thưởng thức các món ăn đặc sản dân
tộc (gà nhiều cựa, lợn cắp nách, vịt suối...)

NGƯỜI LỚN TRẺ EM TRẺ EM TRẺ EM
(từ 4 – 11 tuổi) (từ 2 – dưới 4 tuổi) (dưới 2 tuổi)

1.490.000Đ 70% 50% MF
Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 17
VƯỜN VUA
Resort
Vườn Vua Resort với hệ thống phòng nghỉ và villas tiêu chuẩn
gồm nhiều loại: phòng khách sạn, villas, bungalow…được thiết
kế tinh tế và kết hợp hài hòa của nhiều phong cách kiến trúc
điển hình cho văn hóa các vùng miền Việt Nam và Thế giới.
Hệ thống phòng nghỉ được thiết kế và xây dựng theo các khu
vực khác nhau, được đặt tên ấn tượng phù hợp với lối kiến trúc
chủ đạo như: Khu nhà Phú Ông, nhà Chị Dậu, khu phố Tây…Bên
cạnh đó, hệ thống tổ hợp các: nhà hàng, khu vui chơi giải trí,
spa, gym, billard, bể bơi, pub…mang đến những trải nghiệm
tuyệt vời cho du khách.

Thông tin liên hệ: Vườn Vua Resort & Villas
>>Địa chỉ: Xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
>>Điện thoại: 02106 538 888 – Fax: 024 62 566 966
>>Hotline: 1900 066 896 – 0978 463 355
>>Email: sales@vuonvua.vn

Thông tin liên hệ:

THANH LÂM Resort
Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng
THANH LÂM RESORT
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Thanh Thủy,
Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Lâm Resort cách trung tâm thị trấn Thanh
Thủy khoảng 2km về phía Tây. Hệ thống 30 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi nằm trong khuôn
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
viên thoáng đãng, trong lành cùng khu nhà sàn nghỉ tập thể được thiết kế theo lối kiến
trúc nhà sàn dân tộc Việt Nam có sức chứa từ 30 đến 100 khách. Khuôn viên rộng lớn với: Điện thoại: 02103 689 556 – 0969 585 178
bể tắm khoáng nóng, khu vật lí trị liệu, sân tennis, khu lửa trại… là địa chỉ lí tưởng dành
cho du khách lựa chọn Email: fd.thanhlamresort@gmail.com

18 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
tin tức, sự kiện

HỘI THI TAY NGHỀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2017
Đào Thị Khánh Hiền
PTP Quản lý Du lịch - Sở VH, TT & DL

N
gày 15-9, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức
vòng chung kết Hội thi tay nghề du lịch tỉnh
Phú Thọ lần thứ I năm 2017 tại Khách sạn
Mường Thanh Luxury Phú Thọ. Tới dự có đồng chí Hà
Kế San – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
đại biểu lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Lữ hành
Việt Nam, các sở, ngành trong tỉnh, ủy ban nhân dân
các huyện, thành, thị, Trường đại học Hùng Vương,
Cao đẳng Nghề , Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị
kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Vòng chung kết Hội Thi tay nghề Du lịch tỉnh Phú Thọ
lần thứ I năm 2017 với sự tham gia của 41 thí sinh tiêu
biểu đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo được tổ chức Ông Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch
vào cuối tháng 8/2017 tại Khách sạn Viettri Garden UBND tỉnh Phú Thọ
đến từ 27 đơn vị lữ hành, khánh sạn, nhà hàng, quán trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhất 05 nghiệp vụ
cafe trên địa bàn tỉnh với 05 nghề dự thi: Nghiệp vụ nghề du lịch (Ảnh : Đức Hoàng)
Hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ
phục vụ Bàn, nghiệp vụ phục vụ Buồng và Bar/Pha
chế đồ uống.
Hội thi tay nghề Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất
thí sinh ở các nội dung thi. Trong đó, giải Nhất các
năm 2017 được tổ chức đã tạo sân chơi cho các thí
nghiệp vụ thuộc về các thí sinh: Nguyễn Sơn Lâm
sinh là cán bộ nhân viên của các đơn vị kinh doanh
(Công ty CP Tập đoàn Liên kết Hùng Vương) – nghiệp
du lịch dịch vụ trên địa bàn có cơ hội giao lưu nghề
vụ hướng dẫn viên; Ngô Thúy Hoa (Khách sạn Anh
nhiệp, thể hiện kỹ năng nghề, khả năng sáng tạo và
Đào) - nghiệp vụ lễ tân; Mai Thu Trang (Khách sạn Viet
được tôn vinh nghề. Qua Hội thi đã tạo hiệu ứng tích
tri Garden) - nghiệp vụ phục vụ buồng; Phạm Văn
cực, có tính lan tỏa nâng cao nhận thức về vai trò, vị
Hùng (Công ty CP Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú
trí các nghề du lịch trong xã hội, các doanh nghiệp du
Thọ - Khách sạn Saigon Phú Thọ) - nghiệp vụ phục vụ
lịch có ý thức trách nhiệm, quan tâm hơn trong công
bàn và Tạ Phương Đông (Quán café Kimis’) - nghiệp
tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho
vụ bar/pha chế đồ uống.
nguồn nhân lực du lịch của đơn vị góp phần nâng
Sau Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn cử các thí sinh tham
cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm du lịch
dự Vòng bán kết Hội thi Tay nghề Du lịch Việt Nam
ngày càng làm hài lòng khách hàng.
năm 2017 khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05
vào cuối tháng 9/2017.
giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các

Thí sinh dự thi nghiệp vụ lễ tân (Ảnh : Đức Hoàng)

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 19
PHÚ THỌ ĐÓN ĐOÀN KHẢO SÁT
“HÀNH TRÌNH QUA CÁC KINH ĐÔ VIỆT CỔ”
NĂM 2017
Phạm Anh - Trung tâm TTXT Du lịch

T
riển khai các hoạt động liên kết, phát triển du tham gia của Lãnh đạo Sở và một số phòng chuyên
lịch giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành môn của Sở Du lịch Hà Nội; đại diện Lãnh đạo Hiệp
phố trong cả nước, đồng thời hướng tới việc xây hội Du lịch Việt Nam, các Hiệp hội Du lịch: Hà Nội, TP
dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, liên vùng, Sở Du Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa; các cơ quan thông
lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình khảo sát “Hành tấn báo chí và hơn 30 hãng lữ hành lớn trong nước.
trình qua các kinh đô Việt Cổ” năm 2017 qua 5 tỉnh, Tại tỉnh Phú Thọ, đón tiếp và làm việc với đoàn khảo
thành phố với các điểm: Phượng Hoàng Trung Đô, sát có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Tỉnh Ủy viên, Giám
Thành nhà Hồ, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Cố đô đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, đại diện
Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu Di tích lịch các phòng ban chuyên môn, Trung tâm Thông tin Xúc
sử Đền Hùng, Hoàng Thành Thăng Long tiến Du lịch và một số công ty lữ hành của Phú Thọ.
Chương trình diễn ra từ ngày 11-16/12/2017 với sự Đoàn đã khảo sát Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nơi
thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước, kinh
đô đầu tiên của người Việt; khảo sát miếu Lãi Lèn,
nhà trư ng bày di sản Hát Xoan; Làng cổ Hùng Lô và
sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ”, tham quan nhà
cổ, các làng nghề truyền thống tại làng cổ Hùng Lô.
Chương trình khảo sát đã rà soát, đánh giá thực trạng
và khả năng đón khách tại các kinh đô Việt cổ, qua
đó, đánh giá tiềm năng và khả năng liên kết các điểm
thành hệ thống chương trình du lịch liên hoàn, đồng
thời xây dựng thỏa thuận hợp tác du lịch giữa từng
địa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển của từng
điểm đến. Mỗi kinh đô, cố đô cổ đều gắn liền với một
triều đại qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ
nước của dân tộc Việt Nam, do vậy, mỗi kinh đô, cố
đô đều có những nét khác biệt rất riêng về giá trị lịch
sử, kiến trúc, văn hóa,...điều đó tạo nên sức hấp dẫn
đối với du khách. Hiện nay, tại mỗi kinh đô, cố đô đã
và đang được coi là những trọng điểm du lịch ở mỗi
địa phương. Việc liên kết các kinh đô thành một chuỗi
các sản phẩm liên hoàn sẽ tạo ra sức bật mới trong
phát triển du lịch.
Sau 5 ngày khảo sát tại các điểm, chiều ngày
Đoàn khảo sát tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng 15/12/2017, tại Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng
(Ảnh: Đức Hiệp). Long, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi Tọa đàm về
việc xây dựng chương trình du lịch “Hành trình qua
các kinh đô Việt cổ”. Tại buổi tọa đàm, các đơn vị liên
quan đã trao đổi về công tác phối hợp nâng cao chất
lượng điểm đến, kết nối phát triển du lịch tại các địa
phương nhằm đưa tour du lịch này vào hoạt động
hiệu quả. Các đại biểu đánh giá cao các sản phẩm
du lịch tỉnh Phú Thọ, nhất là việc lồng ghép đưa vào
chương trình du lịch các dịch vụ bổ trợ như: mua sắm
sản vật địa phương, trải nghiệm làng nghề truyền
thống...đây chính là những yếu tố rất tốt để thu hút
khách du lịch Quốc tế vào những mùa du lịch thấp
điểm.
Dù là bước khởi đầu nhưng tour du lịch “Hành trình
qua các kinh đô Việt cổ” đã nhận được sự đánh giá
cao của các nhà quản lý du lịch, các doanh nghiệp lữ
Toàn cảnh buổi tọa đàm xây dựng chương trình du lịch hành và du khách, kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm du lịch
“Hành trình qua các kinh đô Việt cổ” (Ảnh: Kim Thanh). độc đáo, hấp dẫn khách du lịch trong thời gian tới.

20 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
tin tức, sự kiện

Khai mạc Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng - Hòa Bình năm 2017 (Ảnh: Hoàng Giang)

PHÚ THỌ
THAM GIA LIÊN HOAN LÀNG DU LỊCH
CỘNG ĐỒNG CÁC TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2017

Kiều Linh - Trung tâm TTXT Du lịch

T
ừ ngày 6/10 đến ngày 8/10/2017 tại huyện Mai Gian trưng bày quảng bá du lịch cộng đồng Xuân Sơn
Châu, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Liên hoan Làng đã mang đến Liên hoan nét độc đáo, hấp dẫn của Du
du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm lịch Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ giới thiệu quảng bá các
2017, đây là sự kiện nằm trong chương trình hoạt động tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm
Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc được tổ thực, danh lam thắng cảnh, sản phẩm lưu niệm du lịch
chức tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với nhiều nội cộng đồng Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, gian trưng bày
dung hoạt động phong phú, với sự tham gia của 13 Du lịch cộng đồng Xuân Sơn được trang trí đẹp mắt, ấn
làng du lịch cộng đồng đến từ 11 tỉnh gồm: Hòa Bình, tượng mang không gian văn hóa núi rừng Xuân Sơn,
Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, đã nhận được sự đánh giá cao của Ban tổ chức và các
Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tham đại biểu, du khách tham dự, gây được sự chú ý, tạo ấn
gia Liên hoan lần này tỉnh Phú Thọ muốn giới thiệu đến tượng với khách tham quan.
với du khách về Du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Tại Liên hoan, gian hàng quảng bá du lịch cộng đồng
Sơn với nét văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp
Tại sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị hàng vạn lượt khách đến tham quan và tìm hiểu, đặc
các điều kiện để tham gia liên hoan văn nghệ và trình biệt là rất nhiều khách du lịch quốc tế đã đến tham
diễn trang phục dân tộc với các tiết mục văn nghệ của quan và rất thích thú với các sản phẩm du lịch cộng
đội văn nghệ xã Xuân Sơn đã mang đến Liên hoan sắc đồng Xuân Sơn.
màu văn hóa dân tộc Dao, Mường xã Xuân Sơn; Thi Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động Liên hoan, Đoàn Phú
tuyết minh viên du lịch giới thiệu về Du lịch cộng đồng Thọ đã thu được những thành công trong công tác giới
Xuân Sơn; Thi ẩm thực giới thiệu cách chế biến các món thiệu quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng Xuân Sơn
ăn Du lịch cộng đồng Xuân Sơn; Tham gia trưng bày ảnh đến với du khách, đây còn là cơ hội để người dân Xuân
đẹp Du lịch Phú Thọ; Tham gia gian trưng bày giới thiệu Sơn giao lưu, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng
sản phẩm văn hóa du lịch, quà lưu niệm và trình diễn đồng của các tỉnh bạn. Kết thúc liên hoan, Đoàn Phú
thao tác nghề thủ công Du lịch cộng đồng Xuân Sơn; Thọ đã được Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen tham
Tham gia Hội thảo khao học về định hướng, giải pháp gia Liên hoan Làng Du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc
xây dựng và phát triển bền vững loại hình du lịch cộng mở rộng - Hòa Bình năm 2017 và nhiều giải thưởng cho
đồng vùng Tây Bắc. các nội dung tại Liên hoan.

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 21
TỈNH PHÚ THỌ THAM GIA
QUẢNG BÁ DU LỊCH TẠI CUỘC THI

TEA MASTER CUP
VIỆT NAM
NĂM 2017 - HÀ NỘI

Giới thiệu Hát Xoan Phú Thọ trong khuôn khổ sự kiện
Phạm Anh - Trung tâm TTXT Du lịch

T
hực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch đến với thị trường khách du lịch Hà Nội. Tại sự
lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ giai kiện, Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Đất Việt Xanh
đoạn 2017 – 2020, từ ngày 2 – 3/12/2017 tại (Đất Việt Xanh Travel) đã phối hợp giới thiệu chương
Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, tỉnh Phú Thọ trình du lịch “Khám phá di sản văn hóa vùng Đất Tổ”
đã tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá xúc tiến thu hút đông đảo du khách Thủ đô tìm hiểu và đón
du lịch Phú Thọ tại cuộc thi Tea Master Cup Việt Nam nhận, mang lại hiệu quả chào bán các tour du lịch về
năm 2017 được tổ chức bởi Trung tâm Xúc tiến Đầu Phú Thọ.
tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Đặc biệt, tham gia sự kiện với các nghệ nhân phường
Chè Việt Nam. Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư thương Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đã
mại du lịch quan trọng của thành phố Hà Nội, là dịp gửi tới khán giả Thủ đô những tiết mục hát Xoan độc
để quảng bá du lịch văn hóa sản phẩm vùng miền của đáo, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Những
Thủ đô với du khách trong và ngoài nước. làn điệu Xoan gần gũi mà bình dị lại có sức lan tỏa
Tại không gian trưng bày triển lãm du lịch Phú Thọ đã rất lớn tới cộng đồng đã được đông đảo người dân
giới thiệu tới cho du khách Thủ đô về những nét văn Thủ đô và du khách Quốc tế đến Hà Nội đón nhận,
hóa độc đáo vùng đất Tổ với nhiều di sản văn hóa, di hưởng ứng.
tích lịch sử, lễ hội truyền thống và thiên nhiên, con Trong 02 ngày diễn ra sự kiện, không gian trưng bày,
người đậm đà bản sắc vùng đất Tổ. Đặc biệt đã giới quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ đã tiếp đón hàng trăm
thiệu 02 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là nghìn lượt du khách và nhân dân Thủ đô đến tham
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát quan, thưởng thức Trà và tìm hiểu tour tuyến, các
Xoan Phú Thọ” đến với du khách. điểm du lịch tại Phú Thọ. Có thể nói rằng, với việc
Bên cạnh quảng bá giới thiệu về các sản phẩm chè, tăng cường hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch thông
các vùng trồng chè ở Phú Thọ, tại gian hàng đã tập qua các sự kiện, hội chợ du lịch lớn như tại “Cuộc thi
trung đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá tour, tuyến, tờ Tea Master Cup Hà Nội năm 2017”, là cơ hội để Du lịch
rơi, tập gấp, hình ảnh doanh nghiệp du lịch Phú Thọ Phú Thọ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch cũng
đến với du khách Thủ đô. Chương trình cũng là cơ hội như đạt hiệu quả trong việc tăng cường đổi mới công
cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên tác xúc tiến để đưa các sản phẩm du lịch Phú Thọ đến
địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du gần hơn với du khách trong thời gian tới.

Quảng bá tour, tuyến, các sản phẩm du lịch Phú Thọ

22 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
tin tức, sự kiện

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ,
LIÊN KẾT DU LỊCH PHÚ THỌ
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Nguyễn Đức Hiệp - Trung tâm TTXT Du lịch.

N
gày 18/11/2017 nhân dịp trường Đại học Hà
Nội tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm 50 năm ngày
thành lập khoa tiếng Pháp (1967-2017), Công
ty cổ phần đầu tư và du lịch Đất Việt Xanh tổ chức
gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các tour du lịch
về miền Đất Tổ, cùng với những sản phẩm du lịch đặc
trưng của Phú Thọ như món quà thơm thảo gửi tới
nhân dân Hà Nội nói chung, thầy cô, sinh viên trường
Đại học Hà Nội nói riêng.
Du lịch Phú Thọ đang ngày càng trở thành một địa
chỉ quen thuộc đối với du khách. Về với Phú Thọ,
mảnh đất cội nguồn dân tộc, nơi truyền thuyết xưa
kia về mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng đã đi vào huyền
thoại, cũng là nơi vua Hùng chọn đất đóng đô. Du Doanh nghiệp giới thiệu du lịch Phú Thọ tại sự kiện (Ảnh: Đức Hiệp)
khách không chỉ được thưởng thức những di sản văn

hóa đặc sắc mà tiêu biểu là 2 di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở
Phú Thọ và “Hát Xoan Phú Thọ” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Phú Thọ còn được ban tặng
cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời từ tạo hóa. Chính vì vậy, gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các tour du lịch
về miền Đất Tổ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhân dân.
Gian trưng bày thông tin đã khép lại, lễ mít tinh đã kết thúc, nhưng dư âm để lại vẫn còn được nhiều người
nhắc tới, bởi lẽ có rất nhiều người trong số chúng ta hôm nay luôn muốn tìm về những ký ức lịch sử đã qua, để
tỏ lòng biết ơn tổ tiên, nhớ về cội nguồn dân tộc, đó là đạo đức, tình cảm, là lẽ sống, là đạo lý mà ông cha đời
đời căn dặn con cháu.

THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT - TRUNG (LÀO CAI)
TRONG KHUÔN KHỔ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2017
Nguyễn Thao - Trung tâm TTXT Du lịch

N
ằm trong chương trình hợp tác phát triển du Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai)
lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, hưởng năm 2017 là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng,
ứng Năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch và di sản văn
Bắc, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, cùng với 8 tỉnh TBMR,
lần thứ 17, năm 2017 diễn ra từ ngày 10-15/11/2017 tỉnh Phú Thọ đã tham gia trưng bày, xúc tiến, quảng
tại tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của hơn 300 doanh bá sản phẩm du lịch đặc sắc vùng Đất Tổ đến với du
nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng khách trong nước và quốc tế.
Kông, các nước Đông Nam Á,… quy mô 800 gian Tại không gian trưng bày triển lãm điểm đến Du lịch
hàng, trong đó có 211 gian hàng của doanh nghiệp Phú Thọ đã giới thiệu nét đặc trưng hấp dẫn về du
Trung Quốc đến từ các tỉnh: Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ lịch Phú Thọ, là cửa ngõ của vùng Tây Bắc với slogan
Bắc và hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp Việt “Phú Thọ về với cội nguồn dân tộc”, giới thiệu các sản
Nam. Hội chợ là sự kiện của năm Du lịch Quốc gia phẩm du lịch hấp dẫn: sản phẩm du lịch tâm linh về
2017, tại không gian triển lãm, trưng bày dành riêng với cội nguồn dân tộc, trọng tâm là Đền Hùng và “Du
cho du lịch, với sự tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Thọ - một điểm đến hai di sản thế giới” - “Tín
lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, các tỉnh thành trong ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát
nước, các doanh nghiệp du lịch nhằm xúc tiến, quảng Xoan Phú Thọ”, giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp
bá Du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. dẫn khách như: sản phẩm du lịch danh thắng (vườn

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 23
quốc gia Xuân Sơn, Đầm Ao Châu...); sản phẩm du hợp tác trong quản lý, hoạt động phối hợp xúc tiến
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng (nước khoáng nóng Thanh quảng bá du lịch, liên kết hợp tác dịch vụ du lịch giữa
Thủy); các đặc sản địa phương: Bưởi Đoan Hùng, mỳ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Trung Quốc.
Hùng Lô, tương Làng Bợ, thịt chua Thanh Sơn, tinh Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 17,
dầu quế Yên Lập, bánh chè lam, củ mài… đã thu năm 2017 diễn ra thành công góp phần giới thiệu,
hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và trải quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm
nghiệm. năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch và di sản
Tại gian hàng đã tập trung đẩy mạnh giới thiệu, văn hóa các dân tộc 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nói chung
quảng bá tour, tuyến, tờ rơi, tập gấp, hình ảnh doanh và tỉnh Phú Thọ nói riêng trong công cuộc hội nhập
nghiệp du lịch Phú Thọ đến với du khách. Công ty Cổ và phát triển, khẳng định hợp tác hiệu quả của 8 tỉnh
phần đầu tư và du lịch Đất Việt Xanh (Đất Việt Xanh Tây Bắc mở rộng trong phát triển du lịch, góp phần
Travel) đã giới thiệu chương trình khuyến mại tour vào sự thành công của Năm Du lịch Quốc gia 2017
du lịch “Khám phá di sản văn hóa vùng Đất Tổ” đã thu Lào Cai - Tây Bắc.
hút đông đảo du khách tìm hiểu và đón nhận, mang
lại hiệu quả chào bán các tour du lịch về Phú Thọ tại
Hội chợ.
Đặc biệt du khách được trải nghiệm không gian văn
hóa, nghệ thuật độc đáo tại gian hàng thuộc nhóm
hợp tác phát triển du lịch Tây Bắc mở rộng; với các
màn trình diễn nghề thủ công truyền thống: thêu,
dệt thổ cẩm; khâu nón, biểu diễn nhạc cụ dân tộc…
với các hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm
chất dân tộc vùng miền, gian hàng du lịch đã thu
hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan,
tìm hiểu. Trong khuôn khổ Hội chợ đã diễn ra các sự
kiện như: Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt –
Trung; Lễ tổng kết đánh giá và trao giải Cuộc thi thiết
kế sản phẩm lưu niệm quà tặng tỉnh Lào Cai; Tham
quan khảo sát các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh
Lào Cai với các nội dung quan trọng, thiết thực nhằm Không gian trưng bày quảng bá,
tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, thảo thuận giới thiệu Du lịch Phú Thọ (Ảnh: Nguyễn Thao)

QUẢNG BÁ DU LỊCH TẠI NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN TỘC DAO TOÀN QUỐC
LẦN THỨ NHẤT, TẠI TỈNH TUYÊN QUANG
Kiều Linh - Trung tâm TTXT Du lịch
Ngày 29/9 tại sân khấu ngoài trời Quảng trường ghế mây...); Trưng bày một số sản phẩm đặc sắc, các
Nguyễn Tất Thành khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc sản phẩm lưu niệm truyền thống, các sản phẩm thủ
Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang với công mỹ nghệ như: chè, măng khô, khoai tầng, sản
chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phẩm thổ cẩm, đồ trang sức…
Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền Hoạt động trưng bày tại Ngày hội Văn hóa dân tộc
vững đất nước”. Tham gia Ngày hội có 12 tỉnh, thành Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang, năm
phố với các hoạt động văn hóa dân tộc Dao như: 2017 nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy bản sắc văn
Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”; hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao tỉnh Phú
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội cấp sắc, nghi Thọ và đã để lại ấn tượng và cảm nhận sâu đậm trong
thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao, lòng du khách thập phương.
trình diễn trang phục truyền thống nữ dân tộc Dao…
Tham gia sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú
Thọ tổ chức trưng bày giới thiệu đến du khách tham
quan 20 ảnh tư liệu về đời sống người Dao Phú Thọ.
Bên cạnh không gian trưng bày ảnh Ngày hội Văn hóa
dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên
Quang còn có các hoạt động trưng bày 50 hiện vật
của người Dao (Trang phục, dụng cụ sinh hoạt sản
xuất hàng ngày như: quần áo nam, nữ, khăn, áo lợp
tỉnh, bộ tranh lợp tỉnh, chiêng, trống, tù, nỏ, dao, rùi,
Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần
thứ nhất, năm 2017(Ảnh: Sưu tầm)
24 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
tin tức, sự kiện

Toàn cảnh Lễ Bế Mạc Năm Du lịch quốc gia 2018

BẾ MẠC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2017
LÀO CAI - TÂY BẮC
Mai Phương - Trung tâm TTXT Du Lịch

N
gày 29/9 tại sân khấu ngoài trời Quảng trường phẩm thổ cẩm, đồ trang sức…
Nguyễn Tất Thành khai mạc Ngày hội Văn hóa Hoạt động trưng bày tại Ngày hội Văn hóa dân tộc
dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang,
Tuyên Quang với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc năm 2017 nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy bản
văn hóa dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao
và phát triển bền vững đất nước”. Tham gia Ngày hội tỉnh Phú Thọ và đã để lại ấn tượng và cảm nhận sâu
có 12 tỉnh, thành phố với các hoạt động văn hóa dân đậm trong lòng du khách thập phương.
tộc Dao như: Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa
dân tộc Dao”; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội
cấp sắc, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống
dân tộc Dao, trình diễn trang phục truyền thống nữ
dân tộc Dao…
Tham gia sự kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú
Thọ tổ chức trưng bày giới thiệu đến du khách tham
quan 20 ảnh tư liệu về đời sống người Dao Phú Thọ.
Bên cạnh không gian trưng bày ảnh Ngày hội Văn hóa
dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên
Quang còn có các hoạt động trưng bày 50 hiện vật
của người Dao (Trang phục, dụng cụ sinh hoạt sản
xuất hàng ngày như: quần áo nam, nữ, khăn, áo lợp
tỉnh, bộ tranh lợp tỉnh, chiêng, trống, tù, nỏ, dao, rùi,
ghế mây...); Trưng bày một số sản phẩm đặc sắc, các Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2017,
sản phẩm lưu niệm truyền thống, các sản phẩm thủ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ đăng cai
công mỹ nghệ như: chè, măng khô, khoai tầng, sản tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 cho UBND tỉnh Quảng Ninh

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 25
Famtrip “Thu vàng phương Bắc”
Du lịch Phú Thọ kết nối hành trình Tây Bắc

Hoàng Giang – Trung tâm TTXT Du lịch

N
gày 22/09/2017, Công ty Cổ phần
Dịch vụ Thương mại – Lữ hành
Quốc tế Việt Nam (Vinatourist.,JSC)
tổ chức chương trình Famtrip với chủ đề
“Thu vàng phương Bắc” với sự tham gia
của gần 30 đơn vị lữ hành miền Trung và
miền Namkhảo sát du lịch Tây Bắc và Phú
Thọ là một điểm đến trong hành trình kết
nối vùng Tây Bắc. Đây là dịp để các doanh
nghiệp lữ hành khám phá, trải nghiệm,
khảo sát tuyến điểm mới đầy hấp dẫn,
kết nối, hình thành các tour du lịch vùng
Đông – Tây Bắc chào bán cho khách du
lịch. Tại Phú Thọ, Trung tâm Thông tin Xúc
tiến Du lịch đã đón tiếp và giới thiệu cho
đoàn những điểm tham quan hấp dẫn gắn
với cung đường Tây Bắc như: tham quan
những đồi chè huyện Tân Sơn; giới thiệu
về những sản phẩm ẩm thực đặc sắc (thịt
chua Thanh Sơn, chè sạch Xuân Sơn…);
thắng cảnh VQG Xuân Sơn với hệ thống
rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hang
động, thác nước, bản làng; sản phẩm du
Tham quan Bảo tàng Thiên nhiên VQG Xuân Sơn
lịch sinh thái, cộng đồng; tham quan và Ảnh: Hoàng Giang
trải nghiệm nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc
tại Xuân Sơn. Du lịch cộng đồng Vườn quốc
gia Xuân Sơn là một điểm tham quan hấp
dẫn nằm trong cung đường Tây Bắc đến
với Mù Cang Chải (Yên Bái), Tà Xùa (Sơn
La)… Góp phần tạo nên sự đa dạng, hấp
dẫn, mang đến thêm những trải nghiệm
thú vị cho du khách.
Đoàn khảo sát đánh giá cao về sản phẩm
du lịch cũng như sức hấp dẫn của điểm
đến du lịch cộng đồng VQG Xuân Sơn, Phú
Thọ, khẳng định Phú Thọ là điểm đến hấp
dẫn không thể bỏ qua trong hành trình Tây
Bắc. Thông qua đoàn Famtrip “Thu vàng
phương Bắc” khảo sát thực tế sản phẩm
du lịch Phú Thọ, các doanh nghiệp du lịch
sẽ nghiên cứu xây dựng, hình thành tour,
Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại đồi chè Minh Đài
tuyến du lịch tạo ra sản phẩm du lịchTây
Ảnh: Hoàng Giang
Bắc độc đáo cho du khách trải nghiệm.

26 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

TRẢI NGHIỆM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Hoàng Giang - Trung tâm TTXTDL

V
ườn Quốc gia Xuân Sơn nằm cách thành phố Việt Trì Sơn bung nở một sắc hoa rực đỏ, du khách có thể thong dong,
khoảng 70km, cách thủ đô Hà Nội gần 150km với tổng diện chiêm ngắm vẻ đẹp và chụp ảnh trên con đường hoa Trạng
tích gần 33.700 ha. Trong đó, diện tích vùng lõi hơn 15.000 Nguyên.
ha, vùng đệm hơn 18.600 ha (VQG đứng thứ 12 trong tổng số 30 Đến với VQG Xuân Sơn, du khách sẽ được tham quan hệ thống
VQG lớn nhất Việt Nam). hang động đá vôi gồm 30 hang động với nhiều cấu trúc địa tầng,
Với tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái, văn hóa … khi đến VQG địa mạo đa dạng. Nổi bật trong hệ thống hang động ở Xuân Sơn
Xuân Sơn du khách sẽ được trải nghiệm mô hình du lịch cộng là: hang Lạng, hang Na, hang Thổ Thần, hang Lun, động Tiên…
đồng gắn với nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân mỗi hang động mang trong mình những kiến tạo nhũ đá, măng
tộc bản địa nơi đây. đá với dáng vẻ riêng, nét độc đáo mang đến cho du khách những
Trên cung đường di chuyển tới VQG Xuân Sơn, du khách tham cảm nhận ấn tượng.
quan những đồi chè đẹp nhất tỉnh Phú Thọ. Những đồi chè xanh Ngoài dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đặc trưng VQG
ngút mắt, trải khắp các quả đồi san sát nhau đến tận chân trời với Xuân Sơn, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động
muôn dáng vẻ khiến du khách yêu thích. Du khách tự do lựa chọn hàng ngày cùng dân bản như: chế biến các món ăn truyền thống,
các góc chụp đẹp và tạo dáng để có được những bức hình như ý lên rừng hái rau và lá thuốc, xuống suối bắt cá hay tham gia các
muốn. Đồng thời, có thể thuê trang phục và nông cụ để hóa thân hoạt động văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, khi đến đây du khách
thành người hái chè duyên dáng. sẽ được tham quan và tìm hiểu một số phong tục, tập quán độc
Vào mùa hoa Trạng Nguyên nở, khắp các con đường VQG Xuân đáo của đồng bào dân tộc Mường, Dao còn lưu giữ đến ngày nay.

Thông tin liên hệ:
- Homestay Xuân Lâm:
0943 924 996
- Homestay Xuân Sơn:
0979 775 282
- Homestay Quỳnh Nga:
01668 408 082
- Homestay Areca
ĐT: 0975 982 979

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 27

HÀ NỘI - VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN -
NGỌC CHIẾN - MÙ CANG CHẢI - HÀ NỘI
(Lịch trình: 03 ngày/ 02 đêm )
Ngày 01: HÀ NỘI – VQG XUÂN SƠN - KHAU PHẠ - NGỌC CHIẾN (Ăn: Trưa, Tối)

06h30’: Xe đón đoàn tại Nhà hát lớn Hà Nội khởi hành
đi VQG Xuân Sơn. Trên đường, đoàn dừng chân chiêm
ngưỡng đồi chè và hòa mình vào không gian thiên nhiên
xanh mướt vùng Trung du.

9h30’: Đoàn đến VQG Xuân Sơn. Tham quan hệ sinh
thái rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, suối, thác nước,
hang động, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của
người dân tộc Dao. Với cảnh quan núi non hùng vĩ, thác
nước, bản làng tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình nơi
núi rừng sẽ mang đến cho Quý khách một trải nghiệm
thú vị.

11h30’: Ăn trưa tại Bản Dù, thưởng thức các món đặc 17h00’: Đoàn đến Ngọc Chiến, xã vùng cao thuộc huyện
sản (gà nhiều cựa, lợn cắp nách, vịt suối..) Mường La, sở hữu vẻ đẹp “hoang sơ”cùng nhiều phong
13h00’:Tham quan đèo Khau Phạ, cổng trời dẫn vào xứ tục, tập quán, món ăn đậm chất địa phương. Ngủ đêm tại
sở Tây Bắc mang vẻ đẹp hùng vĩ tới nao lòng. nhà sàn ở Ngọc Chiến

28 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

Ngày 02: NGỌC CHIẾN – MÙ CĂNG CHẢI (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

07h00’: Sau ăn sáng, Quý khách đến với Mù Căng Chải - nơi có những
thửa ruộng bậc thang nằm trên các sườn núi, lớp nọ gối tiếp lớp kia.

11h00’: Ăn trưa tại nhà hàng và về nhận phòng nghỉ ngơi tại Homestay
bản Thái.

13h00’: Đoàn tham quan chiêm ngưỡng ruộng bậc La Pán Tẩn và ruộng
bậc thang tại Chế Cu Nha đã làm say lòng bao nhiêu du khách.

18h30’: Ăn tối với các đặc sản truyền thống của đồng bào người Thái
tại Mù Cang Chải.

Ngày 03: MÙ CĂNG CHẢI – HÀ NỘI (Ăn: Sáng, Trưa)
07h00’: Sau khi ăn sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn trở về Tú Lệ. Tại đây, Quý khách mua đặc sản mang
về làm quà: Gạo nếp tú Lệ, táo mèo, cốm xanh Tú Lệ...Hoặc có thể tham gia vào quá trình làm cốm cùng người dân
địa phương.
11h00’: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng.
13h00’: Đoàn ghé thăm Suối Giàng với những đồi chè cổ thụ đã có từ hàng trăm năm tuổi
15h00’: Chia tay Suối Giàng. Xe đưa đoàn về Hà Nội. Kết thúc chương trình tham quan.

Giá tour trọn gói cho 1 khách: 2.050.000đ/khách

NHÀ HÀNG ĐHM Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 1498 Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì

VIỆT TRÌ
Điện Thoại: 0210 3868 868 - 0931 662 666
Website: calangviettri.vn
Email: calangviettrimetri@gmail.com

CHUYÊN ẨM THỰC CÁ LĂNG

Nhà hàng ĐHM Việt Trì ra đời là tâm huyết của Ban lãnh đạo
cũng như toàn thể nhân viên của hệ thống. Với diện tích trên
3000m2 , gồm 20 phòng VIP và 01 hội trường với sức chứa
300 lượt khách, cùng với đội ngũ nhân viên đông đảo, chuyên
nghiệp chắc chắn sẽ là điểm đến vô cùng hấp dẫn của quí
thực khách tại TP Việt Trì.
Ngoài những món ăn đặc sắc từ cá Lăng, nhà hàng còn cung
cấp rất nhiều các món ăn hấp dẫn từ hải sản tươi sống Hạ
Long, cũng như các dòng hải sản cao cấp khác: Tôm hùm,
Cá Song Đỏ, Cá Mặt Quỉ, Cua Hoàng Đế... Thực khách sẽ có
nhiều sự lựa chọn hơn với thực đơn của mình, và ĐHM Việt
Trì sẽ là một làn gió mới thổi vào văn hoá ẩm thực của thành
phố, quí thực khách hãy một lần cảm nhận và đam mê...

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 29
NHÀ HÀNG GIA HOÀNG

NEWSTAR
N
hà Hoàng Gia Hoàng
New Star được thiết kế Thông tin liên hệ:
theo phong cách hiện
đại gồm 3 tầng: tầng 1 và 2 gồm - Địa chỉ: Tổ 2 Tân Thuận, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì,
3 phòng lớn và 10 phòng Vip nhỏ Tỉnh Phú Thọ
có khả năng phục vụ tối đa 250 - Điện thoại: (84-210) 6269669 - 0913.294.909
người. Tầng 3 là hội trường dành
cho các chương trình hội nghị, sự - Website: http://giahoangnewstar.com
kiện, tiệc cưới có khả năng phục
vụ lên tới 1500 khách...

NHÀ HÀNG
PHỐ VIỆT - VIỆT TRÌ
Thông tin liên hệ:
N
hà hàng Phố Việt - Việt Trì với quy mô lớn gồm nhiều
phòng VIP và hội trường tiếp đón đến 2000 lượt khách,
mỗi phòng được trang trí theo một chủ đề riêng biệt, độc Địa chỉ: Số 378,đường Châu Phong,
đáo. Với vẻ đẹp đẳng cấp và sang trọng, Phố Việt là nơi thích hợp phường Gia Cẩm,thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
tổ chức các hội nghị, tiệc tất niên, sinh nhật, lễ kỷ niệm…Nhà hàng
nổi tiếng với các món ăn độc đáo như gà, lợn, cá là những đặc sản Điện Thoại: (84-210) 3898 000
vùng trung du Bắc Bộ...

30 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
nghiên cứu và trao đổi

HỘI THẢO KHOA HỌC
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM DU LỊCH
ĐẶC THÙ TỈNH PHÚ THỌ
Toàn cảnh hội thảo

Đinh Ngọc Tuân
Trưởng Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Ngày 03/8/2017, tại thành phố Việt Trì, Liên hiệp các là: Sản phẩm du lịch của tỉnh còn nghèo nàn, đơn điệu,
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa chưa xây dựng được những sản phẩm du lịch đặc trưng,
- Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội các tour - tuyến du lịch đặc sắc có sức hấp dẫn mạnh mẽ
thảo khoa học về xây dựng và phát triển sản phẩm du với du khách và các doanh nghiệp lữ hành lớn ở trong
lịch đặc thù tỉnh Phú Thọ. Dự hội thảo có Đồng chí Hà nước và quốc tế; việc kết nối giữa các khu, điểm du lịch,
Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch các giá trị văn hóa, sinh thái, vui chơi, giải trí, nhà hàng,
UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh khách sạn chưa được tốt, còn phân tán, rời rạc, chưa có
đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng quy mô và chất lượng dịch vụ tốt để thực sự trở thành
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số điểm dừng chân và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị; các chuyên gia, nhà khách du lịch,…
khoa học về du lịch; đại diện một số doanh nghiệp du Từ nhận định trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận
lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh. một số vấn đề trọng tâm như: Xác định sản phẩm du lịch
Trước khi tổ chức Hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học đặc trưng của tỉnh Phú Thọ; định hướng xây dựng sản
và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Thông tin phẩm du lịch đặc thù của tỉnh; lộ trình thực hiện xây
xúc tiến du lịch tỉnh mời 40 chuyên gia, doanh nghiệp dựng sản phẩm du lịch; kết quả và giải pháp hỗ trợ làng
du lịch, lữ hành lớn ở trong và ngoài tỉnh và tổ chức đi nghề, doanh nghiệp sản xuất hàng lưu niệm, quà tặng
nghiên cứu, khảo sát, đánh giá một số khu, điểm, tài phục vụ phát triển du lịch…
nguyên du lịch đặc trưng trên địa bàn thành phố Việt Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Hà Kế San ghi
Trì, huyện Thanh Thủy, huyện Tân Sơn và Vườn Quốc nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết của các
gia Xuân Sơn,… đại biểu, chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp
Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất đánh giá Phú du lịch, lữ hành ở trong và ngoài tỉnh;
Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, là yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
điểm đến đã được xác định trong Quy hoạch phát triển tổng hợp các ý kiến tại hội thảo, có những đề xuất, kiến
tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2030, nằm trong Quy nghị mang tính khoa học;
hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ vùng du lịch Tây Bắc và có đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các cơ
đầy đủ các tài nguyên du lịch về văn hóa, tâm linh, sinh quan quản lý du lịch ngay sau hội thảo cần tích cực ng-
thái, danh thắng, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, có các hiên cứu, đưa ra những ý kiến, đề xuất cụ thể với tỉnh
giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đại diện của nhân để có thể xây dựng được sản phẩm du lịch đặc thù, tạo
loại,… Tuy nhiên, du lịch Phú Thọ vẫn còn nhiều khó ấn tượng và thu hút được đông đảo du khách đến với
khăn, thách thức, một trong những khó khăn chính đó Phú Thọ.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại đồi chè Mỹ Thuận - Ảnh Hoàng Giang

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 31
Thực Trạng, Giải Pháp
Xây Dựng Sản Phẩm Du Lịch
Đặc Thù Tỉnh Phú Thọ
Vũ Thị Hoài Phương
TP Quản lý Du lịch - Sở VH, TT & DL

P
hú Thọ là tỉnh có vị trí địa lý, giao thông huy tiềm năng thế mạnh du lịch văn hóa tâm linh;
thuận lợi, là vùng đất cội nguồn của dân tộc du lịch về nguồn gắn với các lễ hội tiêu biểu đặc
Việt Nam, hiện đang lưu giữ nhiều giá trị tài biệt khai thác giá trị 02 di sản văn hóa phi vật thể
nguyên du lịch nhân văn và du lịch tự nhiên vô được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại:
cùng phong phú. Trong những năm qua, nguồn tài Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng
nguyên du lịch bước đầu đã được khai thác để phát Vương ở Phú Thọ. Hướng tới xây dựng Thành phố
triển du lịch nhưng hiệu quả đạt được chưa tương Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội cội nguồn các
xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân dân tộc Việt Nam.
là do du lịch Phú Thọ chưa thực sự có những sản -Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí: Tập
phẩm du lịch đa dạng phong phú, các sản phẩm trung khai thác giá trị của mỏ nước khoáng nóng
đặc thù có lợi thế cạnh tranh trong khu vực để thu Thanh Thủy để xây dựng các sản phẩm du lịch tắm
hút khách du lịch và phát triển du lịch sâu rộng và khoáng nóng, tắm bùn. Nghỉ dưỡng chữa bệnh,
bền vững. Xuất phát từ thực tế đó, cần có những phục hội sức khỏe, khu vui chơi giải trí...
định hướng đúng và những giải pháp thiết thực -Sản phẩm du lịch sinh thái, danh thắng: Khai
hơn trong việc khai thác các nguồn tài nguyên du thác giá trị cảnh quan thiên nhiên, hệ động thực
lịch thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du vậthang động, suối, thác nước, du lịch cộng đồng
lịch tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, người Dao, người Mường tại Vườn quốc gia Xuân
sản phẩm du lịch đặc thù tạo nên một thị trường Sơn.
du lịch hấp dẫn, thu hút du khách góp phần đưa du -Sản phẩm du lịch MICE (du lịch gắn với sự kiện
lịch có những bước phát triển đột phá, đóng góp như thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ...). Du
cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của lịch tham quan, mua sắm tại các làng nghề truyền
tỉnh Phú Thọ. thống, nơi có sản vật đặc trưng...
Sản phẩm du lịch bao gồm những yếu tố hữu hình Xuất phát từ thực tế tình hình phát triển du lịch và
(hàng hóa) và vô hình (dịch vụ) để cung cấp cho tài nguyên du lịch của tỉnh, do đó cần có các giải
khách hay nó bao gồm hàng hóa, các dịch vụ và pháp mang tính định hướng xây dựng sản phẩm du
tiện nghi phục vụ khách du lịch. Sản phẩm du lịch đặc thù như sau:
lịch đặc thù là sản phẩm du lịch hội đủ các yếu tố Việc xây dựng sản phẩm du lịch phải xuất phát từ
cấu thành trên và có được yếu tố khác biệt, hấp sự phát triển của các thị trường khách du lịch, cần
dẫn, độc đáo duy nhất, nguyên bản và đại diện về phải nghiên cứu tâm lý, sở thích, nhu cầu, khả năng
tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn cho một thu nhập và mức chi tiêu cho du lịch của các thị
lãnh thổ một điểm đến du lịch, với những dịch vụ trường khách du lịch, đặc biệt là những thị trường
không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu sự mong đợi của trọng điểm. Trên cơ sở nghiên cứu đó, kết hợp với
du khách mà còn tạo được ấn tượng bởi tính độc những yếu tố sẵn có như tài nguyên du lịch và khả
đáo và sáng tạo trong cách thức xây dựng và khả năng đáp ứng như cơ sở hạ tầng, hệ thống các dịch
năng khai thác sản phẩm du lịch đặc thù để phục vụ… để xây dựng những sản phẩm và dịch vụ du
vụ du khách. lịch mà các thị trường khách du lịch có nhu cầu sử
Căn cứ đặc điểm tài nguyên du lịch là yếu tố quan dụng. Đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng các
trọng quyết định đối với phát triển sản phẩm du sản phẩm du lịch đạt hiệu quả cao.
lịch và các điều kiện có liên quan, Quy hoạch phát Tăng cường công tác xúc tiến du lịch, quảng bá
triển Du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020, tiềm năng du lịch thu hút các doanh nghiệp, cộng
định hướng đến năm 2030 trong đó xác định đồng dân cư đầu tư vào lĩnh vực du lịch xây dựng
hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính và phát triển các dòng sản phẩm du lịch đặc thù, có
cho từng vùng du lịch mà Phú Thọ có lợi thế phát thế mạnh đối với Phú Thọ, có chính sách ưu đãi đầu
triển là: tư vào lĩnh vực du lịch.
-Sản phẩm du lịch văn hóa – lễ hội: Tập trung phát Khi xây dựng sản phẩm du lịch các nhà đầu tư cần

32 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
nghiên cứu và trao đổi

Khách du lịch về thăm Đền Hùng

nghiên cứu kỹ tài nguyên du lịch của địa phương sản phẩm du lịch Citytour Việt Trì phục vụ khách du
nhằm xác định được một cách cụ thể tính độc lịch. Để từng bước xây dựng thành phố Việt Trì, trở
đáo, duy nhất, nguyên bản và tính đại diện của tài thành thành phố Lê hội nên duy trì tổ chức Lễ hội
nguyên du lịch để lựa chọn xây dựng sản phẩm du đường phố hàng năm đổi mới hình thức hình ảnh
lịch đặc thù. tuyên truyền và tiếp cận của khách du lịch; đề xuất
Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới, sản tổ chức chợ đêm cuối tuần kết hợp tuyến phố đi
phẩm du lịch đặc thù như: bộ tại khu vực trung tâm TP. Quảng Trường Hùng
+ Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa – làng nghề Vương, Công viên Văn Lang. Sớm hoàn thiện các
điểm đến Đình Hùng Lô đầu tư bãi đỗ xe, nhà vệ khu chức năng của công viên Văn Lang, đề xuất xây
sinh công cộng, khuôn viên cảnh quan sân vườn dựng biểu tượng mô hình của công viên Văn Lang
đình Hùng Lô, khu vực đón tiếp khách, hỗ trợ bảo thể hiện nết đặc trưng, khách biệt có qui mô tạo
tồn nhà cổ có thể khai thác dịch vụ homestay, điểm nhấn của điểm đến để khách du lịch ghi hình
khuyến khích một số hộ dân tổ chức dịch vụ ẩm kỷ niệm tạo hiệu ứng tốt giới thiệu điểm đến, nên
thực với các đặc sản địa phương; hỗ trợ các hộ sản khai thác tài nguyên mặt nước Công viên Văn Lang
xuất kinh doanh nghề có thể xây dựng mô hình xây dựng sản phẩm du lịch đi thuyền dọc hồ nước
trình diễn nghề, không gian trải nghiệm cho khách nghe hát dân ca gắn với hát Xoan Phú Thọ tạo sản
du lịch tham gia gói bánh trưng, làm kẹo, làm mì phẩm du lịch phục vụ khách.
tạo nét đặc trưng của sản phẩm... + Tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn đề xuất tập trung
+ Trên dọc hai bên tuyến đường Quế Hoa từ ngã kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế nhà văn hoá
ba cổng Đền Hùng, qua miếu Lãi Lèn, đình Thét, cộng đồng cùng với sân tổ chức sự kiện như mô
đến Đình Hùng Lô đề nghị xây dựng dự án đầu tư hình nhà văn hoá cộng đồng xã Nghĩa An (Thị xã
cảnh quan môi trường khuôn viên cây cảnh, trồng Nghĩa lộ, tỉnh Yên Bái), hỗ trợ các hộ dân các trang
hoa theo mùa; các điểm dừng chân, bán hàng lưu thiết bị phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ,
niệm, sản vật đặc trưng của địa phương mang bản tuyên truyền thu hút khách du lịch cho 3 - 5 hộ dân
sắc văn hoá làng Xoan cổ, với thiết kế tôn vinh, tạo mỗi năm xây dựng mô hình hoạt động du lịch cộng
không gian Xoan trên tuyến đường nối từ ngã ba đồng homestay, du lịch sinh thái trải nghiệm tại
cổng đền Hùng đến Hùng Lô phục vụ khách du Vườn quốc gia Xuân Sơn phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ,
lịch, nhằm khai thác hiệu quả điểm văn hóa Miếu các dịch vụ ngân chân tắm lá thuốc người Dao, sinh
Lãi Lèn, Đình Hùng Lô gắn với giá trị di sản văn hóa hoạt cùng người dân, trải nghiệm một ngày làm
Hát Xoan Phú Thọ. nông dân… phục vụ khách du lịch. Ngoài việc đầu
+ Hoàn thiện các điều kiện, dịch vụ bổ trợ các điểm tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật du lịch của điểm đến;
đến trong hành trình Citytour Việt Trì để khai thác mô hình quản lý khai thác các tài nguyên thiên

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 33
nhiên rừng, hang động, thác nước; môi trường du hoạt động tại các điểm đến, có những sản phẩm
lịch xanh sạch đẹp… để tạo tính đặc thù của sản mới, sản phẩm du lịch đặc thù có sức cạnh tranh
phẩm, nét đặc trưng khác biệt so với sản phẩm du với các dịch vụ bổ trợ phong phú nhằm đáp ứng
lịch sinh thái cộng đồng các địa phương đề xuất nhu cầu đa dạng của du khách thì sẽ rất khó hấp
tạo môi trường tài nguyên du lịch rừng nguyên dẫn du khách, khó kéo dài thời gian lưu trú của họ
sinh với cảnh quan đẹp nghiên cứu trồng các loại và đặc biệt là khó lôi kéo thu hút du khách trở lại
hoa đặc trưng phù hợp với thổ nhưỡng nở theo thêm những lần sau.
mùa trong năm, xây dựng mô hình biểu tượng đặc Với giá trị tiêu biểu về di sản văn hóa phi vật thể,
trưng của Vườn Quốc gia tạo hình ảnh đẹp cho văn hóa tâm linh tín ngưỡng là tài nguyên du lịch
khách đến thăm quan và ghi hình lưu niệm là một nhân văn khác biệt độc đáo của Phú Thọ so với địa
kênh tuyên truyền quảng bá điểm đến để thu hút phương khác, thiết nghĩ nên xây dựng thí điểm mô
khách rất hữu hiệu; nghiên cứu xây dựng hệ thống hình sản phẩm đặc thù Phú Thọ với chủ đề“khám
cọn nước, cối giã gạo có quy mô tạo nét đặc thù phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên” kết nối các
riêng biệt của sản phẩm, những món ăn ẩm thực điểm du lịch văn hóa TP.Việt Trì gắn với giới thiệu
đặc sản địa phương như gà nhiều cựa, cá suối, vịt Hát Xoan Phú Thọ (Bảo Tàng Hùng Vương, Miếu
suối với cách chế biến đặc trưng vùng miền cũng Lãi Lèn, Đình Hùng Lô, Đền Vũ Thê Lang, Chùa Cát
tạo nên nét riêng biệt của sản phẩm sẽ có sức hấp Tường, Đền Chùa Tam Giang...) và các điểm du lịch
dẫn thu hút khách du lịch. sinh thái huyện Tân Sơn (Đồi chè, Vườn Quốc gia
+ Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy tư Xuân Sơn). Sản phẩm hướng đến 02 thị trường
vấn định hướng doanh nghiệp xây dựng sản phẩm khách du lịch tiềm năng, một là học sinh, sinh viên
nghỉ dưỡng tắm khoáng cần gìn giữ nguồn tài với loại hình “du lịch giáo dục học đường” tìm hiểu
nguyên nước, chú trọng xây dựng sản phẩm có chất lịch sử văn hóa, thiên nhiên, kỹ năng sống gắn với
lượng, gần gũi với thiên nhiên. Trong khu vực cần hoạt động dã ngoại, hoạt động ngoại khóa, có thể
kết hợp sản phẩm nghỉ dưỡng tắm khoáng với sản lựa chọn chương trình phù hợp với độ tuổi và nhu
phẩm du lịch văn hóa Đền Lăng Sương, sản phẩm cầu của Đoàn khách trong thời gian 1 ngày hoặc
du lịch trải nghiệm làng nghề nông nghiệp, hình 2 ngày 1 đêm, từng chương trình lên kịch bản nội
thành chợ quê cuối tuần phục vụ nhu cầu mua sắm dung cụ thể đảm bảo hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả,
cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản vật an toàn (tham quan tìm hiểu các điểm du lịch văn
địa phương của khách sau chuyến thăm quan du hóa gắn với Hát Xoan; nghe giảng Phật pháp về
lịch tại Thanh Thủy góp phần tăng thu nhập cho đạo làm con ngoan trò giỏi; tham quan làng nghề
người dân địa phương. Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh kết hợp hoạt động trải nghiệm tại làng nghề; tham
Thanh Thủy đang khai thác sản phẩm vui chơi giải quan đồi chè, thi hái lá chè; tham quan Vườn QGXS
trí, nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng với thị trường lồng ghép các trò chơi tìm hiểu giá trị sinh thái VQG
khách du lịch nghỉ cuối tuần, khách du lịch học Xuân Sơn, trải nghiệm tham gia các trò chơi dân
sinh sinh viên nên nghiên cứu xu hướng phát triển, gian và một số hoạt động sản xuất nông nghiệp,
nhu cầu thị hiếu của 02 dòng khách du lịch đầu giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, thưởng thức ẩm
tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù khác biệt thực địa phương tại điểm đến...)
trong vùng như: sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc Thị trường khách thứ 2 là khách du lịch quốc tế với
sức khỏe, dịch vụ spa cao cấp và sản phẩm du lịch chương trình du lịch kết nối điểm du lịch văn hóa
trải nghiệm, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên. “Hát Xoan Làng cổ” gắn với điểm du lịch sinh thái
+ Tại mỗi địa phương trên cơ sở nghiên cứu, xác cộng đồng Vườn Quốc gia Xuân Sơn.
định tiềm năng, giá trị tiêu biểu của tài nguyên du Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù chính là việc
lịch lựa chọn xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù xây dựng “thương hiệu điểm đến du lịch”
vùng miền xây dựng sản du lịch hoàn thiện hội tụ Xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc thù theo
các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch, nghiên vùng miền sẽ tạo nên chuỗi du lịch hấp dẫn, không
cứu xây dựng tính khác biệt của sản phẩm tạo hiệu chỉ hạn chế được tình trạng nhàm chán về hoạt
ứng hấp dẫn thu hút khách du lịch. động du lịch mà còn tạo thành khu du lịch mạnh
Trong xu thế hiện nay, du khách thường kết hợp về điểm đến hấp dẫn, dịch vụ, cơ sở hạ tầng hoàn
nhiều loại hình du lịch trong một chuyến tham thiện, từ đó giảm được giá tour và du khách có
quan du lịch của họ. Sẽ không có một đối tượng du nhiều cơ hội trong việc lựa chọn điểm đến tạo ấn
khách nào thuần túy lựa chọn sản phẩm du lịch văn tượng thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú
hóa, du lịch sinh thái hay du lịch nghỉ dưỡng trong của khách du lịch, tăng mức chi tiêu bình quân của
một kỳ nghỉ của mình. Vì thế, đa dạng hóa loại khách tại điểm đến sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch
hình sản phẩm du lịch của một điểm đến là hết sức phát triển.
cần thiết đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường Sự liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù
khách du lịch. Mặt khác, du lịch hiện đại không đơn cần nỗ lực chung và quyết tâm từ các nhà quản
thuần chỉ đi tham quan, ngắm cảnh, mà còn có các lý, chính quyền, người dân địa phương đặc biệt sự
hoạt động bổ sung như mua sắm, thưởng thức đặc vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp du lịch có
sản địa phương, trải nghiệm những điều mới lạ tại tiềm lực đầu tư là động lực phát triển du lịchmỗi
điểm đến. Vì thế, nếu chỉ đơn thuần tạo thêm điểm địa phương và góp phần tích cực phát triển thương
đến cho du khách mà không làm mới nội dung hiệu du lịch Phú Thọ.

34 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
nghiên cứu và trao đổi

LÀNG TRẦU DỮU LÂU
NƠI LƯU GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐẶC SẮC
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Khôi
Chủ tịch Hội Sử học Phú Thọ

thờ tự tại đây. Từ đó đến nay dân làng Dữu Lâu vẫn
hương khói phụng thờ các anh hùng dân tộc. Ngôi
đình trở thành linh thiêng, trong những ngày tuần
tiết nhân dân quanh vùng đến đây lễ bái rất đông.
Hàng năm vào dịp đầu xuân, dân làng tổ chức lễ hội,
con cháu khắp nơi về dự đông đủ. Mở đầu là phần
rước kiệu, đoàn rước đi quanh làng sau đó tập kết tại
sân đình. Tiếp đến là phần tế lễ trang nghiêm thành
kính, mọi người đều cầu mong đức thánh phù hộ cho
dân làng một năm mới trẻ già mạnh khỏe, mùa màng
bội thu.
Sau phần lễ là phần hội làng với nhiều trò chơi dân
gian độc đáo, như chọi gà, đấu vật, cờ người, đặc
biệt là trò đánh lốc. Đánh lốc là một hình thức sinh
hoạt văn hóa riêng có của dân làng Dữu Lâu. Sân chơi
đánh lốc là một bãi đất bằng phẳng, mỗi cạnh rộng
chừng 10 mét. Trên mặt sân được bố trí bốn lỗ nhỏ

L
àng Dữu Lâu xưa kia còn có tên gọi là làng Trầu. để người chơi dùng gậy trấn giữ. Giữa sân có một lỗ
Vùng đất này nằm trong Kinh đô Văn Lang thời lớn hơn, được gọi là lỗ cái (hay “Lồ”). Gậy chơi đánh
các vua Hùng dựng nước. Là một làng cổ nên nơi lốc là một đoạn thân và gốc tre đực, phần gốc được
đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đẽo gọt theo hình móc câu để dễ lùa quả lốc. Quả lốc
đặc sắc của dân tộc. được làm từ gốc tre già, đẽo gọt hình tròn to bằng
Tên gọi làng Trầu, là vì nhân dân vùng đất này xưa nắm tay người lớn.
kia trồng rất nhiều trầu không (lá dầu) cung cấp cho Đội chơi đánh lốc gồm năm người, trong đó 4 người
các tỉnh trung du, miền núi và đồng bằng, kể cả Kinh trấn giữ 4 lỗ, còn một người có nhiệm vụ đi lùa lốc vào
thành Thăng Long. Vì vậy, lá trầu của làng Dữu Lâu nổi lỗ cái. Vì khi quả lốc được lùa vào lỗ cái thì trận chơi
tiếng trong cả nước và trở thành thương hiệu. Những đánh lốc cũng kết thúc.Việc lựa chọn người giữ các lỗ
vườn trầu ở làng Dữu Lâu trải rộng khắp các cánh và người đi lùa lốc bằng hình thức loại trừ thông qua
đồng, những quả đồi, nằm san sát bên nhau. Mỗi việc nấc quả lốc (tung quả lốc lên cao lấy thân gậy
vườn được đầu tư công phu, bên trong cắm những đánh lốc đỡ quả lốc), người nào đỡ được nhiều lần
hàng cọc đều tăm tắp cho trầu leo, bên ngoài có dàn nhất sẽ được đánh quả lốc đầu tiên từ lỗ cái, người
che chắn nắng vào mùa hè và che sương muối giá rét nào đỡ được ít nhất sẽ phải đi lùa quả lốc.
vào mùa đông. Ngày nay, người dân ít ăn trầu nên Hình thức chơi đánh lốc rất đơn giản, an toàn, nhưng
những vườn trầu cũng không còn tồn tại nữa, nhưng khá vui nhộn. Khi quả lốc được người cao điểm nhất
tên gọi của khu chợ bán trầu xưa kia vẫn còn với tên đánh ra khỏi lỗ cái, người đi lùa lốc sẽ lùa quả lốc vào
“chợ Dầu”. Cây trầu vẫn được nhân dân ta trồng ở lỗ cái. Để ngăn chặn quả lốc lọt vào lỗ cái, người gần
khắp mọi nơi, để lá trầu được coi là vật thờ tự trong nhất phải chặn lốc, nhưng luôn phải chú ý giữ lỗ của
những ngày lễ Tết. Lá trầu quả cau vẫn là nét đẹp văn mình. Nếu đánh quả lốc đi mà người lùa lốc cướp
hóa truyền thống của cư dân đất Việt. được lỗ của người đó, thì người mất lỗ lại phải làm
Theo truyền thuyết, dải đất ven sông Lô tại làng Dữu nhiệm vụ đi lùa quả lốc. Trận đánh lốc vì thế mà kéo
Lâu là nơi diễn ra các trận giao chiến giữa đội quân dài có khi đến mấy giờ đồng hồ vẫn chưa kết thúc.
nhà Hùng và quân Thục vào đời vua Hùng thứ 18. Để Trận đánh lốc diễn ra sôi nổi, cùng với tiếng reo hò
tôn vinh ngững người có công với dân với nước, nhân của những người cổ vũ, làm cho trận chơi đánh lốc
dân làng Dữu Lâu đã lập đền thờ một số tướng lĩnh, náo nhiệt và hấp dẫn.
trong đó có Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn, Quý Minh Trò chơi đánh lốc theo nhân dân địa phương kể lại
và bộ San Đại Vương. Sau nhiều năm tháng bị thiên có từ xa xưa, có thể từ thời Hùng Vương và tồn tại
tai hủy hoại, ngôi đền không còn nữa, dân làng xây cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trò
dựng lên ngôi đình và chuyển bài vị các đức thánh về chơi đánh lốc là một trò chơi dân gian khá độc đáo,

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 35
nghiên cứu và trao đổi

nếu được khôi phục sẽ thu hút đối với khách du lịch, ngai bài vị của Ngài về đình làng để thụ hưởng lễ vật
tạo cho du khách cùng tham gia và giao lưu với nhân cùng các đức thánh thờ tự nơi đây.
dân địa phương. Như vậy có thể thấy rằng, làng Trầu Dữu Lâu là nơi
Câu chuyện “bánh chưng bánh dày” có lẽ cũng bắt còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc từ thời đại
nguồn từ làng Dữu Lâu. Truyền thuyết kể rằng: Vua Hùng Vương. Mặc dù trải qua năm tháng và những
Hùng thứ sáu khi về già muốn chọn người kế vị, Lang biến thiên của lịch sử, nhân dân làng Dữu Lâu vẫn gìn
Liêu đã dâng vua cha mâm bánh chưng, bánh dày - giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
tượng trưng cho trời, đất. Cảm kính lòng hiếu thảo Theo nguyện vọng của dân làng Dữu Lâu muốn được
của người con thứ, biết trân trọng hạt gạo nuôi sống khôi phục ngôi miếu cổ thờ Lang Liêu đại vương, Ủy
con người đã làm ra hai thứ bánh rất có ý nghĩa - vua ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đồng ý về
Hùng thứ sáu đã truyền ngôi cho Lang Liêu trở thành mặt chủ trương cho phép xây dựng lại miếu thờ Lang
vua Hùng thứ 7 - Hùng Chiêu Vương. Liêu. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm tri ân
Đến nay chỉ thấy duy nhất có làng Dữu Lâu có miếu các bậc tiền nhân có công dựng nước. Trong quần thể
thờ Lang Liêu đại vương, trước khi Ngài trở thành di tích miếu thờ Lang Liêu sẽ có ngôi miếu thờ được
Hùng Chiêu Vương. xây dựng khang trang, có vườn trầu, ruộng lúa nếp
Do đó có thể phỏng đoán, nơi sinh ra và lớn lên của thơm tượng trưng cho làng Trầu và cánh đồng lúa
Lang Liêu chính là ở làng Dữu Lâu. Ngoài ra, Dữu Lâu nếp làm bánh chưng, bánh dày của Lang Liêu. Bên
còn có một làng tên gọi Hương Trầm. Đây là nơi có cạnh đó sẽ có một sân chơi đánh lốc, nhằm khôi phục
giống lúa nếp thơm nổi tiếng, có lẽ Lang Liêu đã làm lại trò chơi dân gian của ông cha ta thủa trước.
lụng vất vả để có hạt gạo nếp thơm làm ra hai thứ Miếu thờ Lang Liêu được xây dựng sẽ ở gần với đình
bánh dâng lên vua cha, trong ngày mừng thọ. Ngày làng thờ Tản Viên Sơn Thánh và Cao Sơn, Quý Minh.
nay, bánh chưng đã được nhân dân cả nước sử dụng Khi đó, lễ hội của làng Dữu Lâu sẽ được phục dựng
làm vật phẩm thờ tự trong những ngày lễ tết cổ như thủa trước. Sẽ có cảnh rước kiệu đưa Lang Liêu
truyền của dân tộc. đại vương từ miếu về đình làng dự hội cùng với nhân
Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, miếu cổ dân và những trò chơi dân gian, như: chọi gà, đấu
thờ Lang Liêu đã bị tháo dỡ và nhường cho hai ngôi vật, cờ người, đánh lốc sẽ diễn ra sôi nổi, làm sống
trường tiểu học và trung học cơ sở. Bộ khung của dậy những nét đẹp, văn hóa của thủa xưa. Đây cũng
ngôi miếu cổ vẫn được nhân dân địa phương lưu giữ chính là các hoạt động tạo thêm sinh khí cho thành
từ đó đến nay. Trước đây, dịp mở hội làng đầu năm phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc và có sức thu hút
nhân dân địa phương thường tổ chức rước kiệu đưa khách du lịch về với vùng đất Tổ.

36 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH
Trụ sở: Tổ 43a, khu 18, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103.818.702 – DĐ: 0977 617 568 / 0985 624 999
Fax: 02103. 818 702
Email: vietha_7979@yahoo.com - Web: www.dulichtruongthanh.com.vn

Tour dành cho học sinh
“Giáo dục Di sản – thực hành Tín ngưỡng”
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG – MIẾU LÃI LÈN – LÀNG CỔ HÙNG LÔ
(Thời gian: 1 ngày)

thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
Học sinh được tìm hiểu về nơi phát tích, sự xuất hiện
của người Việt Cổ, quá trình dựng nước và giữ nước
của các Vua Hùng, tìm hiểu về Nhà nước Văn Lang với
kinh đô Phong Châu – nhà nước và kinh đô đầu tiên
của nước Việt Nam. Đồng thời, các em được nghe
nhiều câu chuyện truyền thuyết bắt nguồn từ thời
đại Hùng Vương còn được lưu truyền đến ngày nay.
11h00’: Các em ăn trưa tại Nhà hàng và thưởng thức
các món ăn đặc sản vùng đất trung du Phú Thọ.

13h00’: Khởi hành đi tham quan miếu Lãi Lèn tại
làng Phù Đức thuộc xã Kim Đức, thành phố Việt Trì,
nơi đây tương truyền là đất phát tích của hát Xoan
Phú Thọ; tham quan nhà trưng bày hát Xoan tại miếu
Lãi Lèn.
07h00’: Xe và HDV đón thầy cô và các em học sinh
tại điểm hẹn khởi hành tham quan Khu di tích lịch
Nội dung học tập:
sử Đền Hùng.
Các em được tìm hiểu về “Hát Xoan Phú Thọ” - di sản
Đền Hùng được xây dựng trên núi Hùng, thuộc
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Hát Xoan
đất Phong Châu, vốn là đất đế đô của Nhà nước Văn
còn được gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), là lối
Lang. Trong tâm thức dân tộc, vùng đất này được coi
hát thờ thần, tương truyền có từ thời các vua Hùng.
là vùng đất Tổ, là cái nôi và cội nguồn của cộng đồng
Thuở xa xưa, người Văn Lang tổ chức các hội hát Xoan
các dân tộc Việt Nam. Trong khu vực núi Hùng có 4
vào mùa xuân để đón chào năm mới. Có 3 hình thức
ngôi đền, 1 ngôi chùa, 1 lăng và một số hạng mục
hát xoan: hát thờ cúng các vua Hùng và Thành Hoàng
kiến trúc khác, được xây dựng hài hòa với cảnh quan
làng; hát các quả cách cầu mùa tốt tươi, cầu sức khỏe;
thiên nhiên hùng vĩ, nơi khí thiêng của non sông hội
tụ.

Đoàn dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trên núi
Nghĩa Lĩnh; dâng hương tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc
Long Quân trên núi Sim. Về Đền Hùng- di tích lịch sử
văn hóa Quốc gia đặc biệt, với quần thể kiến trúc và
tín ngưỡng độc đáo, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên. Đây là nơi
hội tụ và biểu hiện cao nhất của Tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương ở Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Nội dung học tập:
Học sinh được thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ
cúng Hùng Vương – nghi lễ thờ cúng Tổ tiên – truyền

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 37
và hát hội là hình thức để nam nữ giao duyên. Theo sử Đến thăm đình Hùng Lô, không chỉ được nghe những
sách ghi lại thì hát Xoan đã tồn tại hơn 2.000 năm, là điển tích lịch sử để thêm hiểu, tự hào về truyền thống,
di sản văn hóa dân gian hết sức quý báu của dân tộc. nguồn cội, du khách còn được chiêm ngưỡng những
giá trị nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao đặc trưng của
14h00’: Tham quan đình cổ Hùng Lô – quần thể di thời Hậu Lê trên gỗ, gốm, chủ yếu tập trung tại tòa
tích có giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu trên vùng đất Đại đình. Nơi đây cũng còn lưu giữ được tương đối
Tổ có niên đại trên 300 năm tuổi nằm bên bờ sông Lô. các đồ thờ tự như đỉnh, đèn, lưu hương, hạc...bằng
Những năm gần đây, nơi này đã trở thành điểm đến gốm, đồng chạm khắc tinh xảo; tiêu biểu nhất là năm
hấp dẫn trong hành trình du lịch tâm linh Phú Thọ. cỗ kiệu sơn son thếp vàng và hệ thống 43 câu đối.
Trải qua bao biến thiên, thăng trầm lịch sử, nơi đây
vẫn bảo tồn được gần như nguyên vẹn kiến trúc ngôi 15h00’: Hoạt động tập thể: Học sinh tham gia các trò
đình cổ, di tích lịch sử cấp quốc gia đã được công chơi dân gian thú vị tại sân đình: kéo co, nhảy dây...
nhận từ năm 1990. hoặc tham gia thi gói bánh chưng, giã bánh giày, giúp
Tương truyền, đây vốn là nơi Vua Hùng cùng công các em gắn bó tình cảm đoàn kết, rèn luyện kỹ năng,
chúa và các quần thần dừng chân nghỉ ngơi trong tự tin và làm chủ bản thân.
một chuyến du ngoạn. Vua thấy nơi này trù phú, cây
cối tốt tươi, lại có khí thiêng từ lòng đất bốc lên nên 16h00’: Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Hẹn gặp
cho đây là chốn địa linh. Sau này, dân làng đã dựng lại trong nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm tại
miếu thờ Vua Hùng để đời đời nhớ ơn Vương tổ. vùng đất Trung du Phú Thọ.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI
250.000 đ/khách (Đoàn trên 200 khách)
240.000 đ/khách (Đoàn trên 300 khách)
>> BAO GỒM:
Xe du lịch đời mới, máy lạnh phục vụ suốt chương trình.
Các bữa ăn theo chương trình: ăn chính 1 bữa x 100.000đ
Nghe Hát Xoan
HDV phục vụ tận tình theo đoàn
HDV tuyến điểm tại Đền Hùng và Đình Hùng Lô

>>KHÔNG BAO GỒM:
Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
Thuế VAT

>>GHI CHÚ:
Giá dành cho học sinh, không dành cho người lớn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Ms Hà: 0977.617.568

KHÁCH SẠN ROYAL
K
hách sạn Royal được xây dựng trên trục đường Hùng
Vương, cách Khu di tích Lịch sử Đền hùng 5 km về phía
thành phố Việt Trì, đạt tiêu chuẩn 2** với hệ thống 30
phòng nghỉ được trang bị tiện nghi, chất lượng, sạch đẹp
cùng không gian đẹp, an ninh tốt, đội ngũ nhân viên thân
thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ: Royal Hotel
Địa chỉ: Số 2090, Đại lộ Hùng Vương,
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103 977 777
Fax: 02103 555 559
Website: http://www.royalviettrihotel.com
Email: royalviettrihotel@gmail.com

38 Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
giới thiệu tour, sản phẩm dịch vụ du lịch

LÂM ANH KHÁCH SẠN

Khách sạn Lâm Anh nằm trên trục đường Hòa Phong kéo dài, cách nút
giao IC7 3km, cách Khu di tích lịch sử Đền Hùng 7km, được xây dựng
theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng với hệ thống gồm 32 phòng tiêu
chuẩn, trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên
phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện chắc chắn sẽ làm hài
lòng quý khách,

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Lô 398, đường Quang Trung, khu đô thị Hòa Phong kéo dài,
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện Thoại: 02102223888

KHÁCH SẠN

RUBY
Khách sạn Ruby được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại,
nằm tại trung tâm thành phố Việt Trì, gần công viên Văn
Lang với cảnh quan đẹp. Tổng số 31 phòng tiêu chuẩn 2**
được trang bị đầy đủ các thiết bị, chất lượng, với đội ngũ
nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp chắc
chắn sẽ làm hài lòng quý khách.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, xã Trưng Vương,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện Thoại: 02103 686 666
01259 888 889

Số 2/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 39