You are on page 1of 5

Staré Grunty 18 Nadácia Zastavme korupciu

841 04 Bratislava info@zastavmekorupciu.sk
Slovensko www.zastavmekorupciu.sk

Úrad pre verejné obstarávania
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava

V Bratislave dňa 9.4.2018

Vec: Podnet k zahájeniu konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a)
zák. č. 343/2015 Zb., o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)
Kontrolovaný: Správa štátnych hmotných rezerv SR, so sídlom Pražská 29, 812 63 Bratislava
Zákazka: Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky, ID 4610-MUS, Vestník 65/2018 zo dňa 3.4.2018

Vážení,
navrhovateľ sa zoznámil s oznámením k zákazke, ktoré bolo publikované vo Vestníku verejného
obstarávania dňa 3.4.2018. Nakoľko niektoré podmienky účasti považuje navrhovateľ za rozporné so
ZVO a brániace hospodárskej súťaži, podáva tento podnet k preskúmaniu úkonov kontrolovaného
z vlastného podnetu pred uzatvorením zmluvy.

I. Nezákonné súťažné podmienky

1. Navrhovateľ považuje za nezákonné tieto súťažné podmienky:
- spojenie bezpečnostnej a technickej služby do jedného predmetu obstarávania (čl. II.1.5
Oznámenia)
- doloženie technickej spôsobilosti certifikátmi C4 a doloženie technickej spôsobilosti
oprávnením DIGISYS 111 (čl. III.2.3/5.1, 5.2, 5.3 Oznámenia)
- doloženie potvrdenia o odbornej kvalifikácii 24 osôb na súčasný integračný bezpečnostný
systém, elektronickej požiarnej signalizácie a kamerového systému

II. Spojenie predmetov obstarávania

1. Podľa § 10 ods. 2 ZVO: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti,
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“
2. Podľa § 10 ods. 3 ZVO: „Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov sa nesmú
realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia
hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodneným určitých hospodárskych
subjektov.“
3. Podľa § 42 ZVO1: „Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať
jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické
požiadavky musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov
alebo záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž.“.

1
právna argumentácia v tomto podnete prirezovo prihliada k § 126 ods. 1 ZVO
4. Podľa názoru navrhovateľa sa kontrolovaný dopustil spojenia dvoch samostatných predmetov
plnenia, ktoré nemá technické odôvodnenie. Toto spojenie samostatných predmetov plnenia
má za následok narušenie hospodárskej súťaže a znamená skrytú diskrimináciu2.
5. Predmet zákazky je uvedený v čl. II.1.5 Oznámenia 4610-MUS. Zo stručného opisu vyplýva, že
predmetom plnenia má byť výkon strážnej služby a výkon technickej služby. Zákazka nie je
rozdelená na časti, čo znamená, že uchádzač musí podať ponuku na celý predmet plnenia.
6. Strážna služba je definovaná v §3 zák. č. 473/2005 Zb., o súkromnej bezpečnosti a v obecnej
rovine by sa dala opísať ako služba ochrany majetku a osoby k tomu vyškolenými fyzickými
osobami. Strážna služba patrí do kategórie bezpečnostných služieb (§2 ods. 1 písm. a) zák.
o súkromnej bezpečnosti). Podmienky pre získanie oprávnenia prevádzkovať strážnu službu
a ustanovenia o jej prevádzkovaní sú uvedené v § 9 až § 67 zák. o súkromnej bezpečnosti.
Podstatnou podmienkou pre získanie licencie na strážnu službu je požadovaná dĺžka praxe prax
v oblasti bezpečnostných služieb. Strážnej službe sa venujú najmä spoločnosti zamestnávajúce
najmä strážnikov.
7. Technická služba je definovaná v § 7 ods. 1 zák. o súkromnej bezpečnosti ako projektovanie,
montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a
systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte,
na chránenom mieste alebo v ich okolí. Jedná sa teda výhradne o technické zabezpečenie
objektov a miest. Podmienky pre získanie oprávnenia prevádzkovať technickú službu
a ustanovenia o jej prevádzkovaní sú uvedené v § 68 až § 79 zák. o súkromnej bezpečnosti.
Technická služba nie je súčasťou bezpečnostných služieb a venujú sa jej najmä spoločnosti, ktoré
majú technické zázemie (elektrikári). Podstatnou podmienkou pre získanie licencie na technickú
službu je vzdelanie technického smeru a požadovaná dĺžka praxe v tomto technickom obore.
8. Ako je vyššie uvedené, strážna a technická služba sú dve samostatné kategórie, ktoré spadajú
pod zák. o súkromnej bezpečnosti. Pre získanie oprávnenia pre výkon týchto jednotlivých služieb
je nutné splniť odlišné podmienky. Preto je aj tržné prostredie z pohľadu súťažiteľov v tejto
oblasti heterogénne. Bezpečnostnej službe sa spravidla venujú iné spoločnosti ako technickej
službe a taktiež každá z týchto služieb má iný vecný obsah a klienta. Túto skutočnosť je možné
overiť vyžiadaním informácie alebo stanoviska od Krajských riaditeľstiev Policajného zboru, ktoré
sú orgánmi príslušnými k vydávaniu licencií na strážnu a technickú službu a taktiež vedú zoznamy
držiteľov licencií. Samozrejme to znamená, že ponuku môžu podať len subjekty, ktoré disponujú
technickou licenciou a zároveň bezpečnostnou licenciou, alebo musia viaceré subjekty podať
spoločnú ponuku buď v subdodávateľstve alebo ako skupina dodávateľov. Taká prekáža
samozrejme vedie k menšiemu počtu ponúk a k obmedzenej hospodárskej súťaži.
9. Spojenie týchto dvoch samostatných predmetov plnenia by bolo primerané len v prípade, že by
existovali neprekonateľné technické dôvody, pre ktoré by nebolo možné tieto 2 predmety
zákazky zadať osve alebo by bol pádny dôvod, pre ktorý musí obe tieto separátne časti vykonať
jeden generálny dodávateľ. Kontrolovaný by sa však primárne mal snažiť samostatné predmety
zákazky nespájať a ak je nutná určitá kooperácia medzi týmito časťami, zabezpečiť vzájomnú
súčinnosť dvoch nezávislých dodávateľov pomocou obchodných podmienok. Keďže je však
bežné, že verejný obstarávatelia obstarávajú bezpečnostné a technické služby samostatne,
domnievame sa, že aj v tomto prípade nie je dôvod pre spojenie zákazky.

2
Rozsudok Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 20/2008-152: „za skrytou formu nepřípustné diskriminace v
zadávacích řízeních je třeba považovat postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o
veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické
způsobilosti je „zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné
zakázky“, přičemž je zřejmé, že právě pro takto nastavené kvalifikační předpoklady mohou veřejnou zakázku
splnit jen někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), kteří by jinak (bez takto nastavených předpokladů) byli
k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.“
10. Podľa nášho názoru je predmet zákazky možné bez obmedzenia rozdeliť na časť strážnej služby
a technickej služby, pričom pre riadny výkon strážnej služby je potrebné preškolenie strážnikov
v obsluhe bezpečnostných a protipožiarnych systémov.
11. K spájaniu viacerých odlišných plnení do jedného predmetu zákazky zaujal stanovisko napr.
Krajský soud v Brně v rozsudku čj. 62 Af 7/2012-135 : „Pokud by zadavatel předmět veřejné
zakázky vymezil příliš široce a v důsledku toho by se o zakázku mohli ucházet jen někteří
dodavatelé, mohl by porušit jednu ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásadu
zákazu diskriminace
V daném případě zadavatel v rámci jedné veřejné zakázky poptával více druhů zboží. Jak
vyplynulo ze správního spisu, někteří potenciální dodavatelé, kteří si zadávací dokumentaci od
zadavatel vyzvedli, nabídku nepodali, neboť takto široce vymezený sortiment nebyly schopni
dodat.
Z uvedeného plyne, že v důsledku široce vymezeného předmětu podalo nabídku méně
dodavatelů, než by tomu bylo v situaci, kdy by jednotlivá plnění byla poptávána samostatně.
V důsledku široce vymezeného předmětu veřejné zakázky totiž došlo k omezení konkurenčního
prostředí mezi dodavateli. Takové omezení zpravidla může způsobit skrytou diskriminaci. Soud
tedy činí dílčí závěr, že v případě, kdy zadavatel vymezí předmět veřejné zakázky příliš široce a
v důsledku toho podalo nabídku méně dodavatelů než v situaci, kdy by byla jednotlivá plnění
poptávána samostatně, může se zadavatel dopustit skryté diskriminace. Diskriminováni jsou ti
dodavatelé, kteří by mohli podat nabídku na jednotlivá plnění, nicméně nejsou schopni
nabídnout plnění všechna. Podmínkou je, aby se jednalo o plnění, která spolu vzájemně nesouvisí
V daném případě tak bylo na místě, aby žalovaný posoudil, zda předmět veřejné zakázky nebyl
natolik odlišný, že měl zadavatel poptávat jednotlivá plnění samostatně, tedy zadávat více
veřejných zakázek“.
12. Zo slovenských prameňov práva je možné analogicky odkázať napr. na metodické usmernenie
ÚVO č. 1148-2000/2009, podľa ktorého: „Spájanie dodávky tovarov alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sú nevyhnutné na realizáciu zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa neumožňuje.“
13. Z oboch citovaných prameňov práva vyplýva, že pri určení predmetu zákazky musí kontrolovaný
brať do úvahy, či sú vyžadované súčasti predmetu nutné k splneniu celkového predmetu a či
príliš široká definícia predmetu zákazky nepovedie k narušeniu súťaže z toho dôvodu, že
nekorešponduje s trhovým prostredím na strane poskytovateľov služieb. Podľa nášho názoru
toto pravidlo kontrolovaný nerešpektoval.

III. Certifikácia C4, oprávnenie DIGISYS 111 a preškolenie na systém Avigilon

14. Podľa metodického usmernenia ÚVO č. 1228-2000/2006 je podstatné, aby boli požiadavky na
technickú spôsobilosť nastavené primerane v závislosti od zložitosti a náročnosti predmetu
zákazky a aby bol zabezpečený princíp nediskriminácie. Princíp nediskriminácie zahŕňa jednak
zákaz diskriminácie zjavnej, teda rozdielneho zaobchádzania s jednotlivcom v porovnaní s
celkom, ale aj zákaz diskriminácie skrytej, pokiaľ táto vedie v podstate k obdobným právom
zakázaným dôsledkom (v oblasti verejného obstarávania poškodzovanie hospodárskej súťaže a
konkurenčného prostredia medzi záujemcami alebo uchádzačmi). Rovnako je možné odkázať na
bod 1 a 2 tohto podnetu.
15. Kontrolovaný stanovil tieto technické podmienky spôsobilosti podľa § 131 ods. 1 písm. f) ZVO -
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.:
Záujemca predloží potvrdenie, alebo ekvivalentný doklad, vydaný výrobcom
bezpečnostného systému, resp. osobou poverenou výrobcom, ktorý je predmetom zákazky
o tom, že je oprávnený vykonávať údržbu, východiskové a pravidelné odborné prehliadky a
odborné skúšky tohto bezpečnostného systému a to:
5.1 Certifikát na integráciu pochôdzkového systému strážnej služby do existujúceho
integračného bezpečnostného systému C4
5.2 Certifikát kompatibility navrhovaného pochôdzkového systému strážnej služby s
integračným bezpečnostným systémom C4
5.3 Osobitné oprávnenie na výkon kontrol existujúcej elektrickej požiarnej signalizácie
verejného obstarávateľa – značky DIGISYS 111 podľa § 11c) bod 8 zákona č. 129/2015 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
16. Ďalej podľa § 131 ods. 1 písm. f) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy kontrolovaný požaduje nasledovné:
Záujemca predloží potvrdenie alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácií a to:
- Minimálne 24 pracovníkov strážnej služby, ktorí sú preškolení
6.1 na obsluhu súčasného Integračného bezpečnostného systému verejného obstarávateľa - C4
na úroveň MasterUser, súčasne
6.2 na výkon denných kontrol súčasnej elektrickej požiarnej signalizácie verejného obstarávateľa
DIGISYS 111 oprávnenou organizáciou a súčasne
6.3 na obsluhu súčasného kamerového systému verejného obstarávateľa - Avigilon.
17. Táto časť podmienok technickej spôsobilosti je teda zjednodušene postavená na:
- oprávneniach (integrácia a kompatibilita) a preškoleniach typu C4 od výrobcu súčasného
systému (Gamanet a.s.), resp. ním určených výhradných zástupcov3
- oprávnení a preškolení na DIGISYS 111 od spoločnosti DIGISYS s.r.o.
- preškoleniach na Avigilon od spoločnosti TSS Group a.s.4 (výhradný zástupca pre systémy
Avigilon pre Slovenskú republiku)
18. Čo sa týka certifikácie C4, túto udeľuje súkromná spoločnosť Gamanet a.s. Certifikáciu
k integrácii (bod 13/5.1 podnetu) majú na území Slovenskej republiky len 3 spoločnosti,
konkrétne Bonul, s.r.o., Syteli s.r.o. a VEL Security a.s. Bez dohody s týmito tromi spoločnosťami
nie je možné podmienku účasti splniť. Všetky tieto 3 spoločnosti podnikajú v oblasti
bezpečnostných služieb a technických služieb. Dôkazom sú výpisy z Obchodného registra alebo
web stránky spoločností5. Sú teda pri tomto obstarávaní priamymi konkurentmi akéhokoľvek
iného súťažiteľa, ktorý je oprávnený poskytovať predmet plnenia a mohol by mať o zákazku
záujem. Rovnaký záver platí aj pri preškolení na systém Avigilon, keďže aj spoločnosť TSS Group
a.s.6 podniká v oblasti technických služieb a je tým pádom priamym konkurentom. Oprávnenie
a preškolenie DIGISYS 111 vykonáva súkromná osoba, ktorú v podstate nie je možné donútiť,
aby toto oprávnenie a preškolenie žiadateľovi poskytla.
19. Podľa názoru navrhovateľa sa kontrolovaný dopustil skrytej diskriminácie, keď splnenie
podmienok účasti viazal na zabezpečenie si súčinnosti (súkromných certifikátov a preškolení)
od osôb – priamych konkurentov, ktorí nemajú záujem takúto súčinnosť poskytnúť, keďže by
sa tým pripravili o vlastnú konkurenčnú výhodu v súťaži.

3
https://www.c4portal.com/Partners/Map.aspx?region=703
4
https://www.tssgroup.sk/dokument/avigilon/
5
https://www.velsecurity.sk/ https://www.bonul.sk/index.php/sk/sluzby http://www.syteli.sk/produkty/
6
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=226992&SID=6&P=0
20. V tejto súvislosti je možné odkázať na rozhodnutie českého Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže č. ÚOHS-S456/2011/VZ-17590/2011/510/HOd, bod 42, podľa ktorého: „Úřad v
návaznosti na výše uvedené konstatuje, že nelze nezbytné vypořádání autorských práv přenášet
na uchazeče, neboť za objektivně zdůvodnitelný nelze považovat požadavek na zajištění
nezbytných podkladů, které vznikly ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a určitým
dodavatelem. Opačný přístup by přitom zakládal diskriminační prostředí, zvýhodňující držitele
autorských práv, jenž má zájem o plnění další veřejné zakázky, pro niž jsou daná autorská práva
nezbytná.“.
21. Nezanedbateľnou je taktiež skutočnosť, že súťaž na rovnaké plnenie, ktorá tejto súťaži
predchádzala, v podmienkach účasti uvedené diskriminačné podmienky neobsahovala (ID
19406-MUS, Vestník 239/2013)7. Práve naopak, podmienky účasti boli výrazne voľnejšie, než sú
u súčasnej súťaži. Sú teda len dve možnosti interpretácie podmienok účasti. Buď uvedené
certifikáty a oprávnenia nie sú potrebné s ohľadom na predmet zákazky (nesúvisia s
predmetom), alebo potrebné sú, ale ich získanie by mal zabezpečiť kontrolovaný ako verejný
obstarávateľ. Ak existuje závislosť služby na týchto súkromných certifikátoch a oprávneniach, tak
si ju kontrolovaný spôsobil sám, keďže si v obchodných podmienkach staršej súťaže nezabezpečil
dostatočné podmienky pre možnosť zmeny dodávateľa. Nesprávny minulý postup
kontrolovaného (vendor lock-in) nemôže ospravedlniť nezákonnosť podmienok aktuálneho
obstarávania.
22. Z uvedeného plynie, že jediným subjektom, ktorý je schopný podmienky požadované
kontrolovaným splniť, je spoločnosť Bonul s.r.o., ktorá je súčasným dodávateľom
bezpečnostných a technických služieb pre kontrolovaného, keďže ako jediná má všetky uvedené
certifikáty, školenia a oprávnenia, ale najmä minimálne 24 zamestnancov strážnej služby
preškolených v uvedených systémoch.

................................................
JUDr. Miroslav Cák
Nadácia Zastavme korupciu

7
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/225976?page=1&limit=80&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-
1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-
1&nobstaravatel=spr%C3%A1va+%C5%A1t%C3%A1tnych&ndodavatel=&nzakazky=&zahrna=