You are on page 1of 2

List of selected candidates as SRF and RA under the subject code PHY/64

SRF
S. No. Ack. No. Name
1 164030/2K17/1 AADIL ABASS SHAH
2 164037/2K17/1 HARSH ANILBHAI CHALIYAWALA
3 164062/2K17/1 DHANASEKAR.M
4 164067/2K17/1 KAMINI GAUTAM
5 164076/2K17/1 KANIKA
6 164128/2K17/1 RAVI KUMAR
7 164134/2K17/1 ABDUL RASHEED PALOLY
8 164137/2K17/1 ELABGBAM CHITRA DEVI
9 164138/2K17/1 NIYAMAT ISMAIL BEEDRI
10 164140/2K17/1 HRISHIKESH TALUKDAR
11 164143/2K17/1 VIVEK SHUKLA
12 164145/2K17/1 RAJESH KUMAR
13 164151/2K17/1 SHRREYA KRISHNAMURTHY
14 164157/2K17/1 SHIVARAJA I
15 164167/2K17/1 MOHANA PRIYA
16 164188/2K17/1 DEVENDRA KUMAR PANDEY
17 164189/2K17/1 SARAVANAN
18 164199/2K17/1 ATUL TIWARI
19 164205/2K17/1 SIVARAJ P
20 164210/2K17/1 VASANTH GOPAL
21 164213/2K17/1 PRASENJIT NANDA GOSWAMI
22 164215/2K17/1 KARAN GANGA SAGAR GUPTA
23 164221/2K17/1 SANDIP MANOHAR WADHAI
24 164228/2K17/1 APARNA SHIVAJI SHINDE
25 164230/2K17/1 PARTHASARATHI MOHANTY
26 164247/2K17/1 PRIYANATH MAL
27 164248/2K17/1 PRAVIN PRAKASH PAWAR
28 164261/2K17/1 APURBA RAY
29 164267/2K17/1 CHHAVI PAHWA
30 164280/2K17/1 HARSHIT AGARWAL
31 164287/2K17/1 SHREENU PATTANAIK
32 164316/2K17/1 ARYA DAS
RA
S. No. Ack. No. Name
1 364060/2K17/1 SHAMA PARVEEN
2 364090/2K17/1 SHREEJA PILLAI
3 364125/2K17/1 MINTU DAS
4 364198/2K17/1 INDU SHARMA
5 364256/2K17/1 AJEET KUMAR
6 364262/2K17/1 PRAGYA AGAR PALOD
7 364273/2K17/1 SENTHIL V
8 364275/2K17/1 NITHYA CHRISTOPHER
9 364300/2K17/1 NEHA AGGARWAL
10 364307/2K17/1 B VIJAYABHASKARA RAO
11 364319/2K17/1 TRUPTIMAYEE ACHARYA