You are on page 1of 6

Staré Grunty 18 Nadácia Zastavme korupciu

841 04 Bratislava info@zastavmekorupciu.sk
Slovensko www.zastavmekorupciu.sk

Úrad pre verejné obstarávania
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava

V Bratislave dňa 9.4.2018

Vec: Podnet k zahájeniu konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a)
zák. č. 343/2015 Zb., o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)
Kontrolovaný: Adamas Alliance, s.r.o., IČO: 45724482, so sídlom Veľká Lehota 232, 96641 Veľká
Lehota
Zákazka: NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA, ID 6149-WYP,
Vestník 60/2016 zo dňa 29.3.2016

Vážení,
navrhovateľ sa zoznámil so súťažnými podkladmi k zákazke, ktoré bolo publikované na profile
verejného obstarávateľa v priebehu roku 2016. Nakoľko niektoré úkony kontrolovaného považuje
navrhovateľ za rozporné so ZVO, podáva tento podnet k preskúmaniu úkonov kontrolovaného
z vlastného podnetu po uzatvorení zmluvy.

I. Nezákonné úkony
1. Navrhovateľ považuje za nezákonné tieto úkony kontrolovaného:
- nepreskúmateľnosť vylúčenia uchádzača LEVSTAV – LEVICE s.r.o. a Ing. Jozef Horniak -
VIALLE
- nevyužitie zákonných možností pre odstránenie nedostatkov v ponuke uchádzača LEVSTAV –
LEVICE s.r.o. a Ing. Jozef Horniak – VIALLE
- nezverejnenie ponuky uchádzača LEVSTAV – LEVICE s.r.o. a Ing. Jozef Horniak – VIALLE na
profile verejného obstarávateľa
- neurčitosť technickej špecifikácie predmetu zákazky (absencia projektu)
- podstatná zmena predmetu zákazky po uzatvorení zmluvy
II. Nepreskúmateľnosť vylúčenia
2. Podľa § 9 ods. 3 zák. č. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní (ďalej len „SZVO“) pri zadávaní
zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie
uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
3. Podľa § 21 ods. 3 písm. e) SZVO správa o zákazke obsahuje identifikáciu vylúčených uchádzačov
alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia.
4. Podľa § 33 ods. 9 písm. c) SZVO po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica,
ktorá obsahuje najmä zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich
vylúčenia.
5. Z dokumentov, ktoré sú dostupné na profile kontrolovaného vyplýva, že z verejného
obstarávania bol vylúčený uchádzač – skupina LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01
Levice, IČO: 36 524 735, a Ing. Jozef Horniak – VIALLE.
6. Kontrolovaný o posúdení splnení podmienok účasti vyhotovil dokument označený ako
„ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, NÁLEŽITOSTÍ PONUKY
A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY“ a tento publikoval na profile. Konkrétne sa jedná o tieto
dokumenty: Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_časť 1.pdf, Zápisnica o vyhodnotení
ponúk_Ostatné_časť 2.pdf a Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_časť 3.pdf1
7. Doslovné odôvodnenie vylúčenia je: „Ponuka uchádzača - skupiny: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., so
sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36 524 735, a Ing. Jozef Horniak – VIALLE, s miestom
podnikania Tatranská 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34 278 532 bola z verejného
obstarávania podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylúčená a to z dôvodu, že uchádzač
nesplnil náležitosti ponuky. Tento uchádzač - skupina: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., so sídlom SNP 56,
934 01 Levice, IČO: 36 524 735, a Ing. Jozef Horniak – VIALLE, s miestom podnikania Tatranská
3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34 278 532 bol podľa § 33 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vylúčený z dôvodu, že nesplnil stanovené podmienky účasti.“ Toto odôvodnenie sa nachádza
v zmienenom zápise, ale aj v správe o zákazke.
8. Odôvodnenie vylúčenia je ďalej doplnené dokumentom s názvom Splnenie podmienok
účasti_LEVSTAV_1. časť_18.05.2016, Splnenie podmienok účasti_LEVSTAV_2. časť_18.05.2016 a
Splnenie podmienok účasti_LEVSTAV_3. časť_18.05.20162. V týchto dokumentoch je bez
ďalšieho podrobnejšieho odôvodnenia uvedené, že uchádzač nesplnil niektoré časti podmienok
účasti. Nie je však nijak bližšie popísané, z akého dôvodu v tej ktorej časti považuje kontrolovaný
podmienku účasti nesplnil.
9. Podľa názoru navrhovateľa je odôvodnenie vylúčenia v zápisnici aj v správe o zákazke
nedostatočné, povrchné a nepreskúmateľne. Neobsahujú totiž žiadnu vecnú ani právnu
argumentáciu. Kontrolovaný nekonfrontuje obsah predložených dokumentov s požiadavkami
vyplývajúcimi zo súťažných podkladov, jeho myšlienkové pochody sú nekontrolovateľné,
neurčité a nedostatočne písomne zachytené. Z uvedených dokumentov nie je možné zistiť,
prečo považuje kontrolovaný jednotlivé podmienky za nesplnené. Úkon vylúčenia preto
nemôže podliehať efektívnej verejnej kontrole, ani kontrole zo strany ÚVO.
10. V tejto súvislosti je možne citovať doktrínu: „Konkrétně jde jednak o povinnosti zadavatele
dodržovat předem stanovená pravidla postupu a jednak o povinnost vedení dostatečné
dokumentace o výběrovém řízení tak, aby veškeré kroky zadavatele byly zpětně přehledné,
vysledovatelné, kontrolovatelné a přezkoumatelné a aby nevznikali pochybnosti o tom, co bylo
pravým dôvodem jednotlivých kroků zadavatele“3. Taktiež je možné poukázať na závery
rozhodnutia ÚVO č. 7612-6000/2015-ON/146: „Úrad uvádza, že povinnosť kontrolovaného
uplatniť pri zadávaní zákazky princíp transparentnosti zakotvený v § 9 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní sa vzťahuje na všetky úkony a postupy vykonávané v procese verejného
obstarávania. Nevyhnutnou súčasťou riadneho uplatnenia princípu transparentnosti je taký
postup kontrolovaného, ktorým je zabezpečená náležitá preskúmateľnosť každého úkonu
kontrolovaného vykonávaného v súvislosti so zadávaním zákazky, a to tak samotnými
záujemcami, resp. uchádzačmi, ako aj nestranným orgánom disponujúcim právomocou
vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností kontrolovaného. V intenciách povinnosti uplatniť
pri zadávaní zákazky princíp transparentnosti je povinnosťou kontrolovaného zaznamenať každý
úkon v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť zákonnosť tohto úkonu alebo dôvodov, ktoré k
vykonaniu takéhoto úkonu kontrolovaného viedli. Úrad uvádza, že úkony kontrolovaného v
procese verejného obstarávania sú v rozpore s princípom transparentnosti, ak sú
nekontrolovateľné, horšie kontrolovateľné, nečitateľné alebo neprehľadné alebo ak dôvody,
ktoré kontrolovaného viedli k vykonaniu úkonu, vzbudzujú pochybnosti.“
III. Nevyužitie zákonných možností pred vylúčením

1
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/713732
2
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/713732
3
Dvořak, D. a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář 1. vydání. Praha : Nakladatelství C.H. Beck,
2017, str. 46
11. Podľa § 33 ods. 5 SZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo
záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených
dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Vysvetlovanie ponuky
je teda obligatórnou povinnosťou verejného obstarávateľa.
12. Zo žiadneho dokumentu, ktorý je publikovaný na profile, nie je zrejmé, že by kontrolovaný pred
vylúčením požiadal uchádzača - skupina LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01
Levice, IČO: 36 524 735, a Ing. Jozef Horniak – VIALLE o vysvetlenie a dal tak príležitosť odstrániť
nejasnosti, ktoré v konečnom dôsledku viedli k vylúčeniu jedného z uchádzačov.
IV. Nezverejnenie ponuky na profile verejného obstarávateľa
13. Podľa § 12 SZVO uchádzač na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo
skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje
službu a predložila ponuku.
14. Podľa § 49a ods. 4 SZVO sa na profile zverejňujú ponuky uchádzačov.
15. Kontrolovaný zverejnil na profile ponuky všetkých uchádzačov, okrem ponuky skupiny LEVSTAV -
LEVICE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36 524 735, a Ing. Jozef Horniak – VIALLE
Podľa názoru navrhovateľa je v súlade s princípom transparentnosti, aby sa na profile
zverejňovali ponuky všetkých uchádzačov, vrátane tých, ktorých ponuka bola vylúčená, a to
najmä z dôvodu transparentnosti prípadných vylúčení uchádzačov.
V. Neurčitosť technickej špecifikácie predmetu zákazky
16. Podľa § 34 ods. 1: „Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce
podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité
na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne,
úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo
záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.“
17. Na profile kontrolovaného nie je zverejnená podrobná projektová dokumentácia4.
18. ÚVO sa k povinnosti verejného obstarávateľa zahrnúť do súťažných podkladov kompletnú
projektovú dokumentáciu z dôvodu zabezpečenia jednoznačnosti a určitosti predmetu plnenia
zákazky vyjadril vo viacerých svojich stanoviskách, ako aj vo svojej rozhodovacej praxi. Napríklad
v Správe o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 1. 7. 2014 –
31. 12. 2014 sa ÚVO explicitne vyjadril, že „v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác,
by obsahom súťažných podkladov mala byť projektová dokumentácia, ktorá jednoznačne
vymedzí predmet zákazky, pokiaľ ide o podrobnosti technicko-ekonomického, architektonického
a výtvarného riešenia celej stavby, jeho materiálové, stavebno-technické, technologické,
dispozičné a prevádzkové vlastnosti, vzhľad a kvalitu“5 Úplne jednoznačne sa k problematike
úplnosti projektovej dokumentácie k zákazkám vyjadril aj Úrad pro ochranu hospodářské
soutěže (ďalej aj len „ÚOHS“) vo svojom rozhodnutí sp. zn. S151/2007/VZ-13839/2007/540-ŠM
zo dňa 6. 9. 2007: „Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě
dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím
zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby
dodavatelé mohli řádně zpracovat a podat své nabídky. Zadávací dokumentace musí obsahovat
požadavky a technické podmínky zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky v
takových podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. Zároveň musí zadávací
dokumentace obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací
dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně
podrobná tak, aby jakýkoliv potencionální dodavatel si po přečtení zadávací dokumentace
dokázal udělat představu, co je předmětem veřejné zakázky a zda se daného zadávacího řízení

4
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/638196
5
Úrad pre verejné obstarávanie (2015). Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania
za obdobie 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014. s. 19. Dostupné online [www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-
182190].
zúčastní. Význam kvality zpracování zadávací dokumentace lze spatřovat také v tom, že
dodavatelé na jejím základě mají podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli
jejich hodnocení podle předem stanovených hodnotících kritérií“.
19. Na inom mieste Správy o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za
obdobie 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014 ÚVO uvádza, že „predmet zákazky má byť vymedzený
jednoznačne, zrozumiteľne, úplne a nestranne, pričom technické požiadavky budú určené tak,
aby zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov/záujemcov, a aby bola zabezpečená
čestná hospodárska súťaž. Kvalitne vypracované súťažné podklady sú základnou podmienkou
na vypracovanie kvalitnej ponuky a následne pre uzavretie obojstranne vyváženej zmluvy.“6 Za
kompletnosť projektu nesie zodpovednosť verejný obstarávateľ za pomoci svojho projektanta.
Riešenie, ktoré zvolil verejný obstarávateľ, na základe ktorého de facto prenáša zodpovednosť za
kompletnosť výkazu výmeru na uchádzača, povedie k podaniu neporovnateľných ponúk zo
strany uchádzačov o realizáciu zákazky, nakoľko každý uchádzač si sám podľa vlastného uváženia
vytvorí akúsi rezervu na naviacpráce, ktoré nie sú vo výkaze výmer zahrnuté a ktorých druh
a rozsah dnes nedokáže presne predpokladať. K nezákonnosti praktiky verejných obstarávateľov
spočívajúcej v prenášaní cenového rizika na zhotoviteľa sa jednoznačne vyjadril vo svojom
Metodickom usmernení č. 281-5000/2012 zo dňa 11. 4. 2012 aj ÚVO: „Prenesenie povinnosti
dopracovať podľa projektovej dokumentácie súpis prác, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby
a nie sú súčasťou výkazu výmer na uchádzača alebo záujemcu nie je podľa nášho názoru (t. j.
podľa názoru ÚVO) v súlade s princípmi verejného obstarávania a verejný obstarávateľ by sa mal
vyvarovať takému konaniu.“7 Nezanedbateľnou je tiež skutočnosť, že verejné obstarávanie je
rigidný kontraktačný proces, v ktorom je možnosť rokovania o detailoch a nedostatkoch projektu
a rozpočtu vypracovaných verejným obstarávateľom veľmi obmedzená. Taktiež možnosť
kontroly správnosti podkladov od verejného obstarávateľa je takmer nulová, keďže okrem
obhliadky miesta plnenia žiaden právny predpis neponúka uchádzačovi nejaký iný účinný právny
inštitút, ako nedostatky a nepresnosti odhaliť. Uchádzač sa musí spoľahnúť, že verejný
obstarávateľ spracoval súťažné podklady korektne, že absolvoval príslušné potrebné merania
a prieskumy. O to väčší dôraz preto musí byť kladený na zodpovednosť verejného obstarávateľa
za kompletnosť a jednoznačnosť technickej špecifikácie stavebného diela vrátane výkazu výmer.
20. Z citovaných rozhodnutí a stanovísk ÚVO a ÚOHS jednoznačne vyplýva, že ponuka uchádzača na
vykonanie stavebných prác musí byť vypracovaná podľa kompletného výkazu výmer
a projektovej dokumentácie.

6
Úrad pre verejné obstarávanie (2015). Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania
za obdobie 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014. s. 145. Dostupné online [www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-
Dokum-182190].
7
Úrad pre verejné obstarávanie (2012). Metodické usmernenie č. 281-5000/2012 zo dňa 11. 4. 2012.
VI. Podstatná zmena predmetu zákazky po uzatvorení zmluvy
21. Kontrolovaný dňa 20.12.2017 uzatvoril so zhotoviteľom k zmluve o dielo dodatok č. 3, ktorým
zmenil predmet zmluvy. Na túto zmenu aplikoval § 18 zák. č. 343/2015 Zb., o verejnom
obstarávaní (ďalej len NZVO), teda zmenu zmluvy bez nového verejného obstarávania.
Navrhovateľ berie v úvahu, že zmenu zmluvy uzatvorenej postupom podľa SZVO je možné
realizovať podľa NZVO8. Kontrolovaný aplikoval na zmeny kumulatívne § 18 ods. 1 písm. a) NZVO
(zmeny vyhradené v zmluve), § 18 ods. 1 písm. b) NZVO (dodatočné práce) a § 18 ods. 3 NZVO
(zmeny de minimis)
22. Zmena zmluvy spočívala v zmene množstva existujúcich položiek alebo v zámene existujúcich
položiek za nové.
23. Podľa názoru navrhovateľa na zmeny v žiadnom prípade nie je možné aplikovať § 18 ods. 1 písm.
a) NZVO, keďže zmluva neobsahovala jasné a určité podmienky budúcich zmien a obsahuje len
obecnú klauzulu o procese zmeny zmluvy. Ustanovenia v zmluve v žiadnom prípade nie sú
opciou, nezakotvujú aké práce, v akom smere a za akým predpokladov je možné meniť. Zmena
zmluvy teda nie je, s ohľadom na existujúce znenie zmluvy, predvídateľná a kontrolovateľná9.
24. Podľa názoru navrhovateľa na zmeny taktiež nie je bez výnimky aplikovateľný § 18 ods. 1 písm.
b) NZVO, keďže nejde výhradne o doplňujúce práce a materiály, ktoré by neboli zahrnuté do
pôvodnej zmluvy. Tento typ zmeny je aplikovateľný len na tie položky, u ktorých sa mení
množstvo. Avšak dodatok č. 3 obsahuje najmä zámeny existujúcich položiek za iné položky.
25. Na všetky ostatné zmeny, ktoré nespadajú pod bod 24 podnetu, je nutné aplikovať § 18 ods. 3
NZVO (zmeny de minimis v hodnote 15% z ceny). Celkový limit všetkých druhov zmien je 50 %
ceny.
26. Pri kalkulácii dopadu zmeny je zohľadňovaná absolútna hodnota zmeny v zmysle stanoviska ÚVO
5/2017 posúdením vzájomnej zameniteľnosti. Konkrétne k jednotlivým zmenám:
číslo pôvodná nová hodnota rozdiel Eur poznámka
položky hodnota Eur Eur
3 SO 01 1.571,83 0 1.571,83 § 18 ods. 3
4 SO 01 414,79 0 414,79 § 18 ods. 3
19 SO 01 8.632,23 12.564,24 3.932,01 § 18 ods. 1 písm. b)
22 SO 01 5.707,03 7.423,88 13.130,91 § 18 ods. 3, absolútna hodnota,
keďže sa jedná o zámenu typu
materiálu od iného výrobcu
a inou tržnou jednotkovou
cenou
26 SO 01 1.422 2.504,40 1082,40 § 18 ods. 1 písm. b)
28 SO 01 150,80 1.400,54 1.249,74 § 18 ods. 1 písm. b)
29 SO 01 46,09 428,04 381,95 § 18 ods. 1 písm. b)
30 SO 01 555,47 848,31 292,84 § 18 ods. 1 písm. b)
31 SO 01 163,37 249,50 86,13 § 18 ods. 1 písm. b)
32 SO 01 409,01 366,45 42,56 § 18 ods. 3
33 SO 01 140,81 126,16 14,65 § 18 ods. 3
58 SO 01 3.595,54 3.595,54 7.191,08 § 18 ods. 3, absolútna hodnota,
keďže sa mení typ a výrobca
73 SO 01 894,80 814,08 80,72 § 18 ods. 3
75 SO 01 3.759,67 3.244,28 515,39 § 18 ods. 3
77 SO 01 2.080,03 1.555,69 524,34 § 18 ods. 3
82 SO 01 88,45 807,86 719,41 § 18 ods. 1 písm. b)
89 SO 01 9.690,68 7.278,12 2.412,56 § 18 ods. 3

8
Metodické usmernenie ÚVO č. 7673-5000/2017
9
Výkladové stanovisko ÚVO č. 5/2017
91 SO 01 4.500 0 4.500 § 18 ods. 3
94 SO 01 1.083,70 859,32 224,38 § 18 ods. 3
95 SO 01 143,90 86,34 57,56 § 18 ods. 3
97 SO 01 388,92 453,74 64,82 § 18 ods. 3
99 SO 01 196,44 589,32 392,88 § 18 ods. 1 písm. b)
102 SO 01 231 308 77 § 18 ods. 1 písm. b)
103 SO 01 1.684,80 3.032,64 4.717,44 § 18 ods. 3, absolútna hodnota,
keďže sa jedná o zámenu
položky
105 SO 01 455,50 911 455,50 § 18 ods. 1 písm. b)
108 SO 01 617,76 617,76 1.235,52 § 18 ods. 3, absolútna hodnota,
keďže sa jedná o zámenu
položky
7 SO 02 6.718,80 5.878,95 839,85 § 18 ods. 1 písm. b)
8 SO 02 69,40 0 69,40 § 18 ods. 3
10 SO 02 0 920,83 920,83 § 18 ods. 3
8 SO 1.202 1.202 2.404 § 18 ods. 3, absolútna hodnota,
Vykurovanie keďže ide o zámenu výrobku za
iný výrobok

27. Hodnota zmien podľa § 18 ods. 3 je 40.092,78 Eur bez DPH. Hodnota pôvodnej zmluvy je
229.452,17 Eur bez DPH. Hodnota zmeny v rámci de minimis teda predstavuje 17,47 %, čo je
v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a).

........................................
JUDr. Miroslav Cák
Nadácia Zastavme korupciu