You are on page 1of 2

Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?

ID=thcj7ifnc3

Kunsziget Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Tündérvár Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16.-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben ,a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben , valamit az államháztartásól szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67.§-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettsé,
• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,
• Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,
• Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű Kreativitás,
• Kiváló szintű Magas szintű szervező képesség,
• Kiváló szintű Empátia,
• Kiváló szintű Széleskörű kapcsolattartásra való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1/2 2018. 05. 03. 7:28
Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=thcj7ifnc3

• Szakmai önéletrajz
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri
• Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lendvai Ivánné nyújt, a +36302269730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget,
József Attila utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/382/2018
, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kunsziget.hu - 2018. április 30.
• www.tundervarovoda,hu - 2018. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További információ: www.kunsziget.hu; www.tundervar.hu honlapokon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunsziget.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás

2/2 2018. 05. 03. 7:28