You are on page 1of 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SETAPAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


MATEMATIK TAHUN 4
KERTAS 1
1 JAM

NAMA :………………………………………………. KELAS: ………………….

Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan anda dalam kertas objektif yang disediakan.
1. 32 405 dalam perkataan ialah

A. Tiga puluh dua ribu empat ratus sifar lima


B. Tiga dua ribu empat ratus dan lima
C. Tiga puluh dua ribu empat ratus lima
D. Tiga dua ribu empat ratus lima

2. Bundarkan 27 349 kepada ratus terdekat

A. 27000
B. 27300
C. 27340
D. 27400

3. Pilih nombor yang mana apabila dibundarkan kepada ribu terdekat akan menjadi 58 000

A. 57 298
B. 57 862
C. 58 501
D. 58 642

4. Nilai digit 4 dalam nombor 34 650 ialah

A. 40 000
B. 4 000
C. 400
D. 40

MT_THN4 / 2 / HB
5. 67 819 apabila dicerakinkan akan menjadi

A. 60 000 + 7 000 + 800 + 10 + 9


B. 60 000 + 7 000 + 800 + 19
C. 60 000 + 7 000 + 80 + 10 + 9
D. 6 000 + 700 + 80 + 19

6. Cari jumlah bagi 28 047 dan 6 734

A. 88 783
B. 88 772
C. 34 781
D. 24 780

7. Sebuah kotak mempunyai 9 574 batang pensil warna merah dan 13 660 batang pensel
berwarna biru.Cari beza bilangan pensel dalam kotak tersebut

A. 4 086
B. 4 084
C. 20 186
D. 23 234

8. 375 + 8 204 + 29 641 =

A. 41 595
B. 38 293
C. 38 220
D. 38 211

9. 3
disebut
4
A. Tiga puluh empat
B. Tiga perpuluhan empat
C. Tiga perempat
D. Empat pertiga

MT_THN4 / 3 / HB
10. 1 2
+
5 5
A. 3
5
B. 3
10
C. 7
D. 13

11. Hasil tolak bagi 23 672 dan 12 759 ialah

A. 10 913
B. 11 129
C. 11 327
D. 36 431

12. Raja memperolehi 253 markah dalam kuiz Karnival Cergas. Dia perlu memperoleh 480
markah untuk mendapat tempat pertama. Hitung markah Raja perlukan untuk mendapat
tempat pertama.
A. 733
B. 633
C. 233
D. 227

13. Anggaran hasil darab 7 659 dan 8 ialah antara


A. 40 ribu hingga 50 ribu
B. 50 ribu hingga 60 ribu
C. 60 ribu hingga 70 ribu
D. 70 ribu hingga 80 ribu

14. Terdapat 30 425 pokok kelapa sawit di dalam sebuah ladang. 6 945 pokok kelapa sawit telah
mati. Hitung baki bilangan pokok kelapa sawit.

A. 37 717 C. 23 427
B. 24 500 D. 23 480

MT_THN4 / 4 / HB
15. Salamah menjual 1 257 biji roti pada hari Ahad. Pada hari Isnin, Salamah menjual 39 biji roti
kurang dari hari Ahad. Hitung bilangan roti Salamah jual pada hari Isnin.

A. 1 218
B. 1 296
C. 4 557
D. 5 157

16. 54 x 100 =
A. 54 100
B. 54 000
C. 5 400
D. 540

17. Rajah 1 di bawah menunjukkan empat keping kad nombor yang disusun mengikut tertib
menurun. Nombor pada kad P tidak ditunjukkan.
40 316 P 12 650 8 471
Rajah 1
Nombor manakah yang diwakili oleh P?
A. 6 655
B. 10 917
C. 12 509
D. 38 227

18. 3412 x 6 =
A. 11 462
B. 18 472
C. 20 462
D. 20 472

MT_THN4 / 5 / HB
19. 90 x 1 000 =

A. 9 000
B. 10 000
C. 90 000
D. 91 000

20. Terdapat 1 240 halaman dalam sebuah kamus Bahasa Malaysia. Berapakah jumlah bilangan
halaman dalam 38 buah kamus yang sama?

A. 47 120
B. 44 640
C. 35 120
D. 13 640

21. Niko menjual 1 472 biji karipap dalam sehari. Berapakah jumlah karipap yang dijualnya
dalam seminggu?
A. 7 360
B. 8 832
C. 10 304
D. 14 720

22. Yang mana antara berikut padanan yang benar

A. 9 x 3 = 54
B. 6 x 5 = 36
C. 9 x 7 = 63
D. 8 x 6 =50

23. 333 x 3 sama dengan

A. 399
B. 699
C. 969
D. 99

MT_THN4 / 6 / HB
24. Tukarkan 2 minggu kepada hari

A. 14 hari
B. 21 hari
C. 36 hari
D. 180 hari

25. Apakah nilai tempat bagi digit 3 dalam 4 365

A. Sa
B. Puluh
C. Ratus
D. Ribu

26. ‘Lima ribu empat ratus tujuh’ dalam angka ialah

A. 5 074
B. 5 407
C. 5 470
D. 5 740

27. 29 146 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah

A. 30 000
B. 29 150
C. 29 100
D. 29 000

28. 7+7+7+7 = Px7


Apakah nilai bagi P

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5

MT_THN4 / 7 / HB
29. Antara berikut yang manakah disusun mengikut tertib menurun

A. 72 135, 76 019, 78 050, 84 001


B. 74 067, 73 105, 59 346, 61 037
C. 70 120, 68 450, 53 109, 51 982
D. 70 941, 64 432, 68 300, 54 123

30. Rajah 2 di bawah menunjukkan isi padu air didalam dua bekas.

Rajah 2
6l

P Q
Anggarkan isi padu air di dalam bekas Q.
A. 1l
B. 3l
C. 5l
D. 7l

31. 19 ribu – 7 ratus =


A. 18 700
B. 18 300
C. 12 000
D. 1 200

32. Terdapat 725 orang murid melaporkan diri dalam kem motivasi di SK Rompin, Negeri
Sembilan. Mereka dikehendaki berkumpul dalam 5 kumpulan. Berapakah bilangan murid
dalam satu kumpulan?
A. 154
B. 150
C. 145
D. 140

MT_THN4 / 8 / HB
33. Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan kasut yang berlainan warna yang dihasilkan di
sebuah kilang dalam suatu bulan tertentu.

Warna Merah Biru Hitam


Bilangan 10 543 8 294 13 188
Jadual 3

Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan dalam bulan itu.


A. 32 025
B. 30 020
C. 22 024
D. 20 028

34. Rajah 4 di bawah menunjukkan 2 keping kad nombor

27 308 9 145

Rajah 4
Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan digit 1 dalam kad-kad itu.
A. 300
B. 3 000
C. 30 000
D. 300 000

35. 48 ialah hasil darab bagi pernyataan di bawah kecuali


A. 4 X 12
B. 8X6
C. 24 x 2
D. 6X4

MT_THN4 / 9 / HB
36. Jadual 5 yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan pelancong asing yang melawat
ke dua buah tempat menarik di Kuala Lumpur.
Tempat menarik Bilangan pelancong
KLCC 67 528 Jadual 5
Pusat Sains Lebih 1 000 orang daripada KLCC
Kira bilangan pelancong yang melawat ke Pusat Sains.
A. 1 000
B. 66 528
C. 67 528
D. 68 528

37. Rajah 6 di bawah menunjukkan satu garis nombor

1 1 1 1 1 1
64510 64900 65290 P
Rajah 7
Cari nilai bagi 100 000 – P
A. 33 930
B. 34 030
C. 34 970
D. 44 070

38. Jadual 8 yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan halaman buku yang dibaca oleh
2 orang murid.
Murid Bilangan Halaman
Andy 178
Ramli
Jadual 8
Jumlah bilangan halaman buku yang dibaca oleh mereka ialah 381. Cari bilangan halaman
buku yang dibaca oleh Ramli.
A. 52
B. 153
C. 203
D. 331

MT_THN4 / 10 / HB
39.

Rajah 9
Nilai wang pada Rajah 9 bernilai
A. RM80.20
B. RM71.20
C. RM171.20
D. RM300.20

40. Antara berikut, yang manakah memberikan hasil bahagi berbaki?

A. 50 040 ÷ 10
B. 14 400 ÷ 100
C. 41 000 ÷ 1 000
D. 44 010 ÷ 100

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disemak oleh;

(Pn Halilah Bujairomi) (Pn Fazidah Razali)


Guru Matematik Tahun 4 Ketua Panitia Matematik
SK Setapak SK Setapak

MT_THN4 / 11 / HB
SEKOLAH KEBANGSAAN SETAPAK
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
TAHUN 4
KERTAS 2 (1 JAM)

Sila jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan. Tunjukkan langkah pengiraan.

1. i) Tulis ‘ Lima puluh tujuh ribu dua ratus empat belas’ dalam angka.
1

ii) Cerakinkan nombor pada 1 i)


2

2. Rajah 1 menunjukkan lima keping kad nombor.

7 2 1 5 9 Rajah 1
2
i) Apakah nombor terkecil yang dapat dibentuk daripada digit-
digit di atas?

1 ii) Berdasarkan nombor pada 2 i), digit bagi ratus ialah

3. i) Dalam sebuah bas ada 17 penumpang. Kemudian, bas berhenti di


stesen A untuk mengambil 19 penumpang. Apabila tiba di stesen B,
3 seramai 7 penumpang turun dari bas. Berapa jumlah penumpang
yang masih berada dalam bas tersebut?

2 ii) Tulis ayat Matematik bagi soalan 3 i) di atas.

4. a) Selesaikan 6 078 + 12 532 .


2

b) 65 173 – 3 156 = __________

2
HB | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 | MT THN 4 - K II
5. Rajah 2 menunjukkan pecahan. Tulis perwakilan dalam

Rajah 2
2 i) Nombor bercampur

ii) Pecahan tak wajar


2

6. i) 54 193 – 5 742 = ___________


2

ii) Bundarkan jawapan kepada


a) ratus terdekat

2
b) ribu terdekat

1 7. i) Tulis ‘tiga empat pertujuh’ dalam angka

3
ii) Tulis 2 dalam pecahan tak wajar
2 5

8. Rajah 3 menunjukkan tarikh pada sebuah kalendar.


i) Tulis tarikh pada Hari Kemerdekaan pada tahun tersebut?

Rajah 3
ii) Pada tarikh 17 Ogos 2016 bersamaan hari ________
1
______
3
HB | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 | MT THN 4 - K II
9. Rajah 3 menunjukkan empat keping kad nombor.

9 514 3 207 4 529 6 278


2
i) Susun nombor-nombor itu mengikut tertib menaik.

ii) Cari hasil tambah nilai terbesar dengan nilai terkecil


2

10. Jadual 1 menunjukkan bilangan yang tidak lengkap.

Wang RM 10 RM 5 RM 1

Keping 2 8

i) Jumlah wang Aina ialah RM38. Berapa keping duit RM5 pada
jadual 1 di atas?

ii) Ibu telah telah memberi lagi RM10 kepada Aina. Berapa jumlah
wang Aina semuanya?

11 Jadual 2 menunjukkan bilangan setem yang dipunyai oleh tiga murid.

Setem Linda 500 keping


Setem Aminah Lebih 15 keping dari Linda
Setem Firdaus Kurang 5 keping daripada Aminah
Jadual 2
i) Berapa keping setem Aminah?
2

ii) Berapa jumlah setem Linda, Aminah dan Firdaus?

4
HB | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 | MT THN 4 - K II
2 12. i) Rajah 4 menunjukkan sebuah jam. Tulis masa bagi jam tersebut

12
11 1
10 2

9
3 _______________
8 4
7 5
6
1
ii) Nyatakan 15 minit selepas masa yang ditunjukkan oleh jam
tersebut?

3 1
1 13. i) + =
5 5

1 1
2 ii) + =
4 3

14. i) X = 16
2
Apakah nombor yang perlu disi supaya hasil darab bersamaan 16.

. ii) ÷ =3
2
Apakah nombor yang perlu diisi supaya hasil bahagi bersamaan 3

5
HB | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 | MT THN 4 - K II
15. Jadual 5 di bawah menunjukkan hobi bagi 20 813 murid di beberapa
buah sekolah.

Hobi Melayari Internet Membaca buku


Bilangan murid 6 219
Jadual 5

i) Hitung bilangan murid yang suka melayari internet.


2

ii) Cari beza bilangan murid bagi kedua-dua hobi.


2

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

…………………….. ……………………… ……….……..….


(Pn Halilah Bujairomi) (Pn Fazidah Razali)
Guru Matematik Tahun 4 Ketua Panitia Matematik
SK Setapak SK Setapak

6
HB | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 | MT THN 4 - K II