You are on page 1of 4

5/3/2018 Gmail - Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a

Ana Benacic <ana.benacic@gmail.com>

Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a
Dejana Rebernik <dejana.rebernik@hnb.hr> Thu, Apr 19, 2018 at 3:03 PM
To: Ana Benacic <ana.benacic@gmail.com>

Poštovana gospođo Benačić,

odgovore na dostavljena pitanja šaljemo Vam u nastavku, uz lijepi pozdrav.

Dejana Rebernik

Direkcija za odnose s javnošću

Hrvatska narodna banka

1. Je li po Vama stečaj, nasuprot dokapitalizaciji, u interesu vjerovnika?

Razlozi za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom ins tucijom propisani su Zakonom o kreditnim ins tucijama ("Narodne
novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018). U slučaju da su neki od propisanih stečajnih razloga nastupili u odnosu na
pojedinu kreditnu ins tuciju, Hrvatska narodna banka jedina je ovlaštena podnije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka
nad tom kreditnom ins tucijom.

Razlozi zbog kojih je HNB predložio pokretanje stečajnog postupka nad Tesla štednom bankom su javno dostupni te Vas možemo
upu na naše priopćenje za javnost objavljeno 21. veljače 2018. na našoj internetskoj stranici (https://www.hnb.hr/-/hnb-
predlozio-otvaranje-stecajnog-postupka-nad-tesla-stednom-bankom-d-d-zagreb).

Ukratko ćemo ponovi razloge koje smo istaknuli u priopćenju:

- dugotrajne ak vnos Tesla štedne banke d.d. u cilju pos zanja razine kapitala dostatne za održivo poslovanje nisu
rezul rale pronalaskom inves tora koji bi mogao osigura sigurno i stabilno poslovanje ove štedne banke;

- 21. veljače 2018. utvrđeno je da Tesla štedna banka d.d. zbog nedostatka novčanih sredstava nije u mogućnos isplaćiva
depozite te je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnos depozita. Time je nastupio osigurani slučaj temeljem
kojega Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka započinje s isplatom osiguranih depozita čime se š te svi
vjerovnici štedne banke koji imaju depozite do iznosa od 100.000,00 EUR;

- nakon što je utvrđena nedostupnost depozita, činjenica da je imovina Tesla štedne banke manja od obveza te da ne
postoje potencijalni inves tori koji su spremni izvrši dokapitalizaciju štedne banke i uspostavi redovno poslovanje, Savjet
Hrvatske narodne banke donio je odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

Smatramo potrebnim istaknu da, iako je Hrvatska narodna banka jedina ovlaštena podnije prijedlog za otvaranje stečajnog
postupka nad kreditnom ins tucijom, odluku o otvaranju stečajnog postupka donosi isključivo stečajni sudac, odnosno nadležni

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=TV2A1ycJovk.en.&cbl=gmail_fe_180426.14_p3&view=pt&msg=162de0116be1d0e8&q=hnb&searc
5/3/2018 Gmail - Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a

Trgovački sud. Razlozi zbog kojih je otvoren stečajni postupak nad Tesla štednom bankom d.d. detaljno su opisani i obrazloženi u
Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj St-529/2018, od 30. ožujka 2018. godine.

2. Kako komen rate tvrdnju g. Jerasa da je HNB u slučaju pokretanja stečaja zapravo bila "jedina stranka" u postupku,
budući da je i posebna uprava Tesla banke izabrana od strane HNB-a (što proizlazi iz prijedloga za otvaranje stečaja nad Tesla
bankom)?

U skladu s odredbom članka 267. stavka 13. Zakona o kreditnim ins tucijama, Hrvatska narodna banka dužna je imenova
posebnu upravu kreditnoj ins tuciji ako u trenutku donošenja odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje
stečajnog postupka u toj kreditnoj ins tuciji nije bila imenovana posebna uprava.

Hrvatska narodna banka je imenovanjem posebne uprave Tesla štednoj banci d.d. postupila u skladu sa Zakonom. Od trenutka
imenovanja, posebna uprava postaje organ kreditne ins tucije te je sukladno članku 268. Zakona o kreditnim ins tucijama dužna
zaš i održava imovinu kreditne ins tucije, nastavi s vođenjem poslova kreditne ins tucije, na zahtjev stečajnog suca
ispita mogu li se imovinom kreditne ins tucije pokri troškovi stečajnog postupka te bez odgađanja otvori transakcijski račun
kod druge kreditne ins tucije za potrebe primanja uplata kojima dužnici ispunjavaju svoje obveze prema kreditnoj ins tuciji ili,
ako već ima otvorene transakcijske račune, odredi jedan transakcijski račun za tu svrhu te o tome obavijes Hrvatsku narodnu
banku.

Dakle, posebna uprava je zastupala Tesla štednu banku u skladu s propisima i u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.
Među m, stečajni postupak otvorio je spomenu Trgovački sud uslijed utvrđenog postojanja zakonom propisanih stečajnih
razloga u odnosu na Tesla štednu banku, na što posebna uprava ni na koji način nije mogla utjeca .

3. Postoji li pravni lijek, odnosno mogućnost za sprječavanje stečaja te likvidacije Tesla banke, s obzirom na podršku vlasnika
većinskog udjela dionica u banci da se ide u dokapitalizaciju?

Pro v rješenja o otvaranju stečajnog postupka može se izjavi žalba, prema uvje ma iz članka 19. Stečajnog zakona ("Narodne
novine" broj 71/15, 104/17).

4. U prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka se navodi da "dugotrajne ak vnos ... nisu rezul rale pronalaskom
inves tora koji bi do danas, kada je nastala nedostupnost depozita, mogao osigura sigurno i stabilno poslovanje ove banke".
Koliko to odgovara stvarnos , ako je javnos već mjesecima poznato da ZEF planira upravo dokapitalizacijom Tesle pokrenu
prvu e čnu banku u Hrvatskoj, nakon če ri godine pokušavanja te prikupljanja 50 milijuna kuna?

Postupak dokapitalizacije kreditne ins tucije može se proves u skladu s relevantnim odredbama Zakona o kreditnim
ins tucijama. Sukladno članku 25. Zakona o kreditnim ins tucijama, namjera za dokapitalizaciju kreditne ins tucije izražava se
podnošenjem zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela.

Hrvatska narodna banka nije primila zahtjev za prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u Tesla štednoj banci d.d.
Zagreb ni od jednog potencijalnog inves tora, pa tako ni od Zadruge za e čno financiranje (ZEF). Pritom je obvezan prilog tom
zahtjevu – dakle sastavni dio dokumentacije temeljem koje HNB donosi odluku - poslovni plan banke, čija je važna sastavnica i
plan kapitala. Kao ni zahtjev, ni poslovni plan nije podnesen.

Koris mo priliku istaknu da su uvje koje mora zadovolji potencijalni stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj ins tuciji u
Republici Hrvatskoj u potpunos usklađeni s regula vom Europske unije: propisani su člankom 28. Zakona o kreditnim
ins tucijama, te su razrađeni Odlukom o prethodnoj suglasnos za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj ins tuciji (Narodne
novine 25/2018), kojom su u hrvatski pravni sustav prenesene smjernice pod nazivom Joint Guidelines on the pruden al
assessment of acquisi ons and increases of qualifying holdings in the financial sector. A to su zajedničke smjernice triju
regulatora financijskog sektora EU: Europskog nadzornog jela za bankarstvo (European Banking Authority, EBA), Europskog
nadzornog jela za vrijednosnice i financijska tržišta (European Securi es and Markets Authority, ESMA) i Europskog nadzornog
jela za osiguranje i mirovine iz radnog odnosa (European Insurance and Occupa onal Pensions Authority, EIOPA).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=TV2A1ycJovk.en.&cbl=gmail_fe_180426.14_p3&view=pt&msg=162de0116be1d0e8&q=hnb&searc
5/3/2018 Gmail - Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a

S obzirom da u Vašem upitu is čete da je ZEF planirao dokapitalizacijom Tesla štedne banke d.d. pokrenu prvu e čnu banku u
Hrvatskoj te da je, u tom cilju prikupio 50 milijuna kuna, smatramo potrebnim istaknu sljedeće:

Kao što smo naveli, ZEF nikada nije Hrvatskoj narodnoj banci podnio zahtjev za stjecanjem kvalificiranog udjela u Tesla štednoj
banci d.d. ni je dokazao da je u cilju dokapitalizacije prikupio 50 milijuna kuna.

Među m, ZEF je 11. listopada 2016. podnio Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Ebanke d.d. uz koji
zahtjev je bio dužan dostavi dokaz o prikupljenom iznosu inicijalnog kapitala banke. Sukladno članku 19. Zakona o kreditnim
ins tucijama, inicijalni kapital banke iznosi najmanje 40 milijuna kuna. Nacrtom Statuta Ebanke d.d., predviđeni inicijalni kapital
iznosio je 80 milijuna kuna. Među m, ZEF prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad Ebanke d.d., ni u jeku
dodatnog roka danog od strane Hrvatske narodne banke, nije dostavio dokaze da je prikupio Statutom predviđeni iznos
inicijalnog kapitala, kao ni minimalni iznos inicijalnog kapitala predviđen člankom 19. Zakona o kreditnim ins tucijama. Ne
dostavljanje dokaza o namjenski izdvojenim sredstvima za inicijalni kapital, kao i ostali razlozi zbog kojih je Hrvatska narodna
banka odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Ebanke d.d., detaljno su obrazloženi u Rješenju Hrvatske narodne banke od
10. svibnja 2017. (http://www.hnb.hr/documents/20182/1809913/hp19052017_prilog.pdf/9eeb9bb1-f490-4cd4-a705-
323895b46508?version=1.2)

Vjerujemo da je iz navedenih odgovora razvidno sljedeće: preduvjet za valjanost obvezujuće ponude za kupnju/dokapitalizaciju
banke, u kojoj bi ulagač stekao kvalificirani udjel jest dobivena prethodna suglasnost HNB-a. Kako u ovom slučaju zahtjev nije ni
bio podnesen, nije postojala nikakva osnova da se bilo tko predstavlja kao potencijalni ulagač.

Uostalom, tema je poslovno irelevantna. Zahtjevi koje mora ispuni kvalificirani ulagač prak čno su jednaki zahtjevima koje
treba ispuni osnivač. Ako su bili spremni za dokapitalizaciju, spremni su i za osnivanje.

Također, svi legi mni sudionici u procesu imaju pravo na pravne lijekove u svim koracima upravnog postupka.

Dejana Rebernik
Direktor direkcije • Director

Direkcija za odnose s javnošću • Public Rela ons Department

T. +38514564856 • E. dejana.rebernik@hnb.hr

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

________________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je i namijenjen isključivo osobama
ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ako je zbog pogreške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njezine priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke zabranjeni su i mogu biti zakonski kažnjivi. Sadržaj i mišljenja izneseni u poruci autorovi su i ne odražavaju
nužno stajališta Hrvatske narodne banke. Osim toga, Hrvatska narodna banka ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu
primitkom ove poruke te priloga sadržanih u njoj.
Razmislite o utjecaju na okoliš prije ispisa ove elektroničke pošte i/ili dokumenata u privitku.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=TV2A1ycJovk.en.&cbl=gmail_fe_180426.14_p3&view=pt&msg=162de0116be1d0e8&q=hnb&searc
5/3/2018 Gmail - Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a

DISCLAIMER: The contents of this message and any attachments to it are confidential and intended exclusively for the recipient(s) named
above. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, please notify the sender by replying to this message and
permanently delete this message and its contents immediately, without reading it, from your system. Any unauthorised use, publication,
processing, reproduction, presentation, transfer, dissemination, recording or any other form of unauthorised use of this message is prohibited
and may be punishable under applicable laws. The contents and opinions stated in this message are those of the author and do not necessarily
represent the views of the Croatian National Bank. The Croatian National Bank shall not accept any liability for any damages caused by the
receipt of this message and the attachments contained in it.
Please consider the environment before printing this email or any attachments.

From: Ana Benacic [mailto:ana.benacic@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 17, 2018 1:38 PM
To: Press <press@hnb.hr>
Subject: Upit Faktografa, stečaj Tesla banke i propala dokapitalizacija od strane ZEF-a

Poštovani,

[Quoted text hidden]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3f64d4927&jsver=TV2A1ycJovk.en.&cbl=gmail_fe_180426.14_p3&view=pt&msg=162de0116be1d0e8&q=hnb&searc