You are on page 1of 4

Nr. 05 din 03.05.

2018
Judecătoria Chișinău, sediul Centru
mun. Chișinău, bd. Ștefan ce Mare și Sfânt, 162

Reclamant: Valeriu Munteanu,
candidat la funcția de Primar general
al mun. Chișinău din partea PL
mun. Chișinau, str. Nicolae Iorga, 15

Pârâți: 1. Ion Ceban,
candidat la funcția de Primar general
al mun. Chișinău din partea PSRM
mun. Chișinău str. Serghei Lazo, 25

2. Igor Dodon,
Președinte al Republicii Moldova
mun. Chișinău, bd. Ștefan ce Mare și Sfânt, 154

Intervenient: CECE mun. Chișinău nr. 1
mun. Chișinău, bd. Ștefan ce Mare și Sfânt, 83

CONTESTARE
(cerere de chemare în judecată)
la fraudele electorale ale concurentului electoral comise prin utilizarea și distribuirea
materialelor de agitație electorală

De facto, în rezultatul demisiei Primarului general al mun. Chișinău, dlui Dorin Chirtoacă,
prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) nr. 1446 din 12.03.2018, s-a stabilit
desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de Primar general al mun. Chișinău, pentru
20.05.2018.
La 04.04.2018, reclamantul, Valeriu Munteanu, candidat la funcția de Primar general al
mun. Chișinău din partea PL, a depus la Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale
municipale Chișinău nr. 1 (CECE mun. Chișinău nr. 1) actele necesare în vederea înregistrării în
calitate de concurent electoral, iar prin Hotărârea nr. 9 din 10.04.2018, a fost înregistrat în
calitatea solicitată (copia se anexează).
În paralel, la 10.04.2018, pârâtul, Ion Ceban, candidat la funcția de Primar general al
mun. Chișinău din partea PSRM, a depus la CECE mun. Chișinău nr. 1 actele necesare în vederea
înregistrării în calitate de concurent electoral, iar prin Hotărârea nr. 13 din 11.04.2018, a fost
înregistrat în calitatea solicitată (copia se anexează).
La 01.05.2018 de către un simpatizant al PSRM din cadrul marșului pe bd. Ștefan ce
Mare și Sfânt, din mun. Chișinău, denumit de organizatori „mitingului prilejuit de ziua 1 Mai”, i-a
fost înmânat unui simpatizant PL un exemplar al Ziarului „Socialiștii” (copia parțială se
anexează), tipărit în limba rusă nr. 15 (217) și nr. 16 (218). Potrivit datelor indicate pe versoul
materialului electoral, ziarul respectiv este editat de S.R.L. „Publicația Periodică Socialiștii” într-
un tiraj de 150 000 exemplare și achitat din Fondul electoral al PSRM, conform facturii nr. 3 din
23.04.2014.
Examinând ziarul respectiv, care, în fond, este un material utilizat în scop de agitație
electorală de către pârâtul Ion Ceban, în calitate de concurent electoral, constatăm că acesta este
editat prin încălcarea dispozițiilor imperative ale legislației electorale.
De jure, potrivit pct. 1.1. din Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de
către Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 51-a Sesiuni Plenare (Veneția, 5-6 iulie 2002),
sufragiul universal înseamnă, în principiu, că fiecare persoană are dreptul de a alege și de a fi
1
ales. Acest drept poate și trebuie să fie exercitat sub rezerva anumitor condiții, iar potrivit pct. 1
cap. II din Cod, desfășurarea unor alegeri democratice nu este posibilă decât cu condiția
respectării drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și libertății presei, libertății de
a circula pe teritoriul țării, libertății de întrunire și libertății de asociere pentru scopuri politice,
inclusiv fondarea partidelor politice. Orice restricții ale acestor libertăți trebuie să fie prevăzute
de lege, să răspundă unui interes public și să respecte principiul proporționalității.
Art. 1 din Codul electoral definește termenii electorali, inclusiv explică faptul că agitația
electorală sunt acțiunile de pregătire și difuzare a informației, care au scopul de a-i determina pe
alegători să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali, iar afișe electorale sunt
definite apelurile, declarațiile, fotografiile și alte materiale utilizate de concurenții electorali în
scop de agitație electoral.
Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul electoral, cetățenii Republicii Moldova, partidele și
alte organizații social-politice, blocurile electorale, candidații și persoanele de încredere ale
candidaților au dreptul de a supune discuțiilor libere și sub toate aspectele programele
electorale ale concurenților electorali, calitățile politice, profesionale și personale ale
candidaților, precum și de a face agitație electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor
cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afișe
electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.
Concomitent, alin. (2) al aceluiași articol stabilește că exercițiul drepturilor stipulate
poate fi supus unor formalități, condiții, restricții sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie
măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea
teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, ocrotirea sănătății
sau protecția moralei, protecția reputației, apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica
divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii
judecătorești.
În dezvoltarea subiectului privind restricțiile stabilite, alin. (3) al articolului citat
stabilește interdicția concurenților electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sunt
cetățeni ai Republicii Moldova în acțiunile de agitație electoral, iar conform alin. (8) este stipulat
expres că (cităm): „Nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă
instituții de stat sau autorități publice, atât din țară cât și de peste hotare, ori organizații
internaționale. Se interzice combinarea de culori și/sau sunete care invocă simboluri
naționale ale Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar
personalități istorice ale Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state
străine sau organizații internaționale sau imaginea unor persoane oficiale străine”.
Examinând ziarul respectiv, constatăm cu certitudine încălcarea de către pârât a
interdicțiilor enunțate, deoarece începând cu prima pagină și pe tot parcursul ziarului, utilizat în
calitate de material electoral, este expusă imaginea copârâtului, Președintele Republicii
Moldova, dlui Igor Dodon, al unor persoane oficiale străine precum Președintelui
Federației Ruse, dlui Vladimir Putin, al Președintelui Republicii Belarus, dlui Aleksandr
Lucașenco și mai grav, al unei persoane autodeclarate ca fiind oficial, conducătorul
regimului neconstituțional din stânga Nistrului, Vadim Crasnoselschi.
Din considerentele indicate, rezultă cu certitudine că materialul electoral utilizat pentru
agitația electorală în cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale noi din mun. Chișinău, ce
urmează să aibă loc la 20.05.2018, utilizat de candidatul electoral la funcția de Primar general al
mun. Chișinău, Ion Ceban, este editat contrar prevederilor legale și urmează a fi interzis
pentru difuzare cu sancționarea concurentului electoral pentru încălcările admise.
Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 154
din 20.07.2017, au mai fost operate modificări în partea ce ține de contenciosul electoral, iar
conform art. 66 alin. (1) din Codul electoral, acțiunile/inacțiunile și hotărârile organelor
electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, iar acțiunile/inacțiunile
concurenților electorali – direct în instanța de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la
data săvârșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărârii.

2
În paralel, atribuțiile ce țin de sancționarea concurenților electorali, au rămas în
competența organelor electorale.
În acest sens, conform modificărilor operate rezultă că circumstanțele privind încălcarea
legislației electorale de către concurentul electoral urmează a fi stabilite de către instanța de
judecată, iar executarea eventualei Hotărâri de constatare a încălcării, în parte ce ține de
concurentul electoral urmează a fi efectuată de către organul electoral, la caz CECE mun.
Chișinău nr. 1. Întrucât, în eventualitatea admiterii integrale sau parțiale a acțiunii reclamantul
ar obține dreptul de a solicita executarea Hotărârii de către CECE mun. Chișinău nr. 1, în vederea
sancționării concurentului electoral, potrivit normelor procesual civile, pentru opozabilitatea
actul judecătoresc și în conformitate cu dispozițiile art. 67-69 din CPC, am solicitat atragerea în
proces a CECE mun. Chișinău nr. 1 în calitate de intervenient.
În paralel, precum a fost precizat, în materialul electoral difuzat și achitat din Fondul
electoral al PSRM, rezultă cu certitudine implicarea Președintelui Republicii Moldova în acțiunile
de agitație electorale și în materialele difuzate în acest scop de pârât, utilizate în calitate de
imagini. De asemenea, este incontestabil faptul că Președintele Republicii Moldova este implicat
direct în campania electorală cu susținerea candidatului PSRM, iar cu titlu de exemplu poate fi
oferit intervenția publică la „mitingului prilejuit de ziua 1 Mai”.
Titlul III din Constituție enumeră și reglementează principiile generale de organizare și
funcționare autorităților publice din Republica Moldova, iar în Capitolul V este enunțat
„Președintele Republicii Moldova”, ca șef al statului și garantul suveranității, independenței
naționale, al unității și integrității teritoriale a țării.
Este evident că Președintele Republicii Moldova, este definit ca autoritate publică și nu
se confundă cu Președinția, sau Aparatul Președintelui, ca instituție ce asigură asistența
organizatorică, juridică, informațională și tehnică a activității Președintelui Republicii Moldova
în vederea exercitării de către acesta a prerogativelor prevăzute de Constituție și alte legi.
Art. 52 alin. (8) din Codul electoral stabilește interdicția utilizării în scop de
publicitate electorală imagini ce reprezintă instituții de stat sau autorități publice.
Conform principiilor unanim recunoscute ale dreptului în partea ce ține de interpretarea și
aplicarea normelor juridice și anume argumentul „a minori ad minus” (dacă legea interzice mai
puțin, atunci în mod evident ea interzice și mai mult), este evident faptul că dacă Legea interzice
utilizarea imaginilor autorităților publice, la caz a Președintelui Republicii Moldova, cu atât mai
mult interzice implicarea în acțiuni de agitație electorală.
Convenția Europeană permite statelor să restrângă libertatea de asociere la trei
categorii de persoane, inclusiv a administrației de stat, recunoscând în acest sens legitimitatea
restrângerii activității politice a unor astfel de autorități publice din necesitatea garantării
neutralității politice a acestora și asigurării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor care le
revin în mod imparțial, tratând toți cetățenii într-un mod egal, echitabil și fără a fi influențat de
considerentele politice.
Potrivit pct. 55 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 35/2017 pentru controlul
constituționalității unor prevederi din art. 112 alin. (2) din Codul electoral (interdicția de a fi
membru de partid pentru Președintele Republicii Moldova), Curtea a statuat că prin depunerea
jurământului Președintele Republicii Moldova își asumă un angajament juridic față de
întreg poporul Republicii Moldova, iar conform pct. 59 din Hotărâre, Președintele Republicii
trebuie să facă dovada imparțialității și neutralității sale politice, echidistanței sale față de
toate grupurile parlamentare. Președintele nu are dreptul constituțional de a se suprapune
grupurilor parlamentare.
Conform pct. 62 și 63 din Hotărârea enunțată, dar cu referire la Hotărârea nr. 2/2017,
Curtea concluzionează că Președintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui
partid politic și nu poate promova sub nici o formă interesele unui partid politic, neavând
dreptul de a fi un partizan al politicului.

3
Potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 33/2013, hotărârile Curții Constituționale
sunt texte cu valoare constituțională, sunt obligatorii pentru executare pentru toate instituțiile
statului, inclusiv pentru Președinte. Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă.
Conform art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000,
contenciosul administrativ ca instituție juridică are drept scop contracararea abuzurilor și
exceselor de putere ale autorităților publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii,
ordonarea activității autorităților publice, asigurarea ordinii de drept.
Din acest considerent, prin prezenta acțiune solicităm instanței a contracara abuzul
Președintelui Republicii Moldova manifestat prin implicarea în susținerea pârâtului în cadrul
alegerilor locale noi din mun. Chișinău, cu interzicerea acestuia de a se implica sub orice formă în
campania electorală și susținerea candidatului PSRM.
În partea ce ține de materiale difuzate și anume ziarul „Socialiștii”, precum am indicat
conținutul acestuia contravine prevederilor imperative ale normelor citate, iar conform art. 6
alin. (3) din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010, confiscarea tirajului sau
lichidarea mass-mediei scrise poate avea loc, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, doar
în cazurile în care aceasta este necesară într-o societate democratică pentru securitatea
națională, integritatea teritorială sau siguranța publică ori pentru a împiedica divulgarea
informațiilor ce constituie secret de stat.
Art. 52 alin. (2) din Codul electoral este axat pe același principii, iar alin. (8) al articolului
citat, stipulează expres interdicția concurenților electorali de a „[...] utiliza în scop de publicitate
electorală imagini ce reprezintă instituții de stat sau autorități publice, atât din țară cât și
de peste hotare [...], utilizarea materialelor în care apar personalități [...] sau imaginea
unor persoane oficiale străine”.
La caz, este evident că materialele electorale în dispută nu pot fi utilizate în continuare,
iar conform normei citate a Legii 64/2010 urmează a fi lichidate, din care motiv prin prezenta
acțiune solicităm respectuos obligarea pârâtului la lichidarea stocului din tirajul editat contrar
prevederilor legale.
În contextul celor expuse, conform normelor citate și potrivit art. 66 alin. (1), art. 73 alin.
(2) și art. 74 alin. (1) din Codul electoral, art. 239-240 din Codul de procedură civilă, SOLICITĂM
RESPECTUOS:

1. Primirea spre examinare și admiterea integrală a prezentei acțiuni;
2. Constatarea încălcării de către Ion Ceban, candidat la funcția de Primar
general al mun. Chișinău din partea PSRM a legislației electorale la editarea și difuzarea
materialului electoral Ziarul „Socialiștii”, tipărit în limba rusă nr. 15 (217) și nr. 16 (218)
editat de S.R.L. „Publicația Periodică Socialiștii” într-un tiraj de 150 000 exemplare și
achitat din fondul electoral al PSRM;
3. Obligarea pârâtului Ion Ceban, candidat la funcția de Primar general al mun.
Chișinău din partea PSRM la lichidarea stocului nedifuzat al Ziarului „Socialiștii” nr. 15
(217) și nr. 16 (218) editat de S.R.L. „Publicația Periodică Socialiștii” din totalul tiraj de
150 000 exemplare achitat din fondul electoral al PSRM;
4. Interzicerea Președintelui Republicii Moldova, dlui Igor Dodon, implicarea sub
orice formă în susținerea dlui Ion Ceban, candidat la funcția de Primar general al mun.
Chișinău din partea PSRM, în cadrul alegerilor locale noi din mun. Chișinău.

Anexă: _____ file

Candidat la funcția de Primar general
al municipiului Chișinău Valeriu Munteanu

4