You are on page 1of 6

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN

Đại Học quốc gia Tp.HCM – Khoa Kinh Tế

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

------------------

BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP

Đề tài:

HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG


THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ
TAÏI SÔÛ GIAO DÒCH II – NGAÂN
HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT
NAM

Thực hiện: Lê Thanh Tùng

MSSV: K03403-0510
Thực hiện: Lê Thanh Tùng
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN
GV hướng dẫn: TS. LÊ HỒNG NHẬT

LÔØI MÔÛ ÑAÀU




Ñaát nöôùc ta traûi qua hôn 15 naêm ñoåi môùi vôùi nhieàu
chuyeån bieán ñaùng keå. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh ngaân
haøng ñang coù chieàu höôùng phaùt trieån roõ reät. Ngaønh ngaân
haøng, hieän nay, ñöôïc xem laø ngaønh muõi nhoïn ñi ñaàu trong
coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc.
Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, quan heä buoân
baùn ngoaïi thöông ngaøy caøng ñöôïc xuùc tieán theå hieän thoâng
qua caùc hieäp ñònh thöông maïi song phöông hay ña phöông giöõa
Vieät Nam vaø caùc quoác gia khaùc treân theá giôùi. Kim ngaïch
xuaát khaåu trong nhöõng naêm qua khoâng ngöøng gia taêng. Ngaønh
ngoaïi thöông thaät söï ñoùng vai troø quan troïng trong söï phaùt
trieån cuûa neàn kinh teá.
Vieät Nam ñang ñi nhöõng böôùc ñaàu tieân trong giai ñoaïn
hoøa nhaäp vôùi theá giôùi neân chöa coù kinh nghieäm nhieàu
trong quan heä ngoaïi thöông. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan
troïng cuûa hoaït ñoäng ngoaïi thöông, caùc ngaân haøng ñaõ tham
gia vaøo quaù trình thanh toaùn quoác teá nhaèm baûo veä quyeàn
lôïi cho khaùch haøng thoâng qua caùc phöông thöùc thanh toaùn
quoác teá ñöôïc aùp duïng treân theá giôùi.
Vôùi nhu caàu muoán hieåu bieát veà vaán ñeà treân em quyeát
ñònh choïn ñeà taøi: “Hieäu quaû hoaït ñoäng thanh toaùn quoác
teá taïi Sôû Giao Dòch II – Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam”
ñeå laøm baùo caùo thöïc taäp.
Mục đích của báo cáo này nhằm phân tích những hoạt động thanh toán quốc tế
của Ngân hàng Công Thương Việt Nam để từ đó đánh giá hiệu quả của các công cụ -
phương thức thanh toán quốc tế và đề xuất một số ý kiến chủ quan về vấn đề trên để
nâng cao và phát triển chất lượng thanh toán, tăng khối lượng giao dịch thương mại
quốc tế

Thực hiện: Lê Thanh Tùng


HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN

KEÁT LUAÄN


Nhöõng vaán ñeà trong chuyeân ñeà toát nghieäp laø nhöõng gì
em ñaõ vaän duïng töø lyù thuyeát ñeán thöïc tieãn trong suoát quaù
trình hoïc taäp vaø 3 thaùng thöïc taäp. Vôùi muïc ñích muoán
hieåu roõ veà caùc phöôùng thöùc trong thanh toaùn xuaát nhaäp
khaåu neân em ñaõ hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy vôùi nhöõng noäi
dung chính sau: phaân tích tình hình vaän duïng phöông thöùc tín
duïng chöùng töø taïi Sôû Giao Dòch II – Ngaân haøng Coâng thöông
Vieät Nam. Töø nhöõng phaân tích treân ñöa ra kieán nghò ñeå naâng
cao hieäu quaû trong vieäc thöïc hieän caùc phöông thöùc trong
thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu.
Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc nhöng do nhöõng haïn heïp veà
kieán thöùc cuûa baûn thaân neân neân khoâng theå traùnh khoûi nhöõng
thieáu soùt trong baùo caùo. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp,
nhaän xeùt cuûa thaày cuõng nhö cuûa caùc anh chò höôùng daãn
thöïc taäp cuøng quyù ban laõnh ñaïo ngaân haøng. Moät laàn nöõa
em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán thaày coâ, ñaëc bieät laø thaày Leâ
Hoàng Nhaät, thaày ñaõ höôùng daãn em trong suoát kyø thöïc taäp.
Em voâ cuøng caûm ôn thaày ñaõ taän tình giuùp ñôõ em trong thôøi
gian thöïc taäp cuõng nhö vieäc hoaøn thaønh baùo caùo ñeà taøi
toát nghieäp seõ khoâng coù keát quaû toát neáu khoâng coù söï
giuùp ñôõ cuûa thaày.
Cuoái cuøng em caùm ôn Ban giaùm ñoác Sôû Giao Dòch II –
Ngaân Haøng Coâng Thöông toaøn theå caùc anh chi phoøng Taøi Trôï
Thực hiện: Lê Thanh Tùng
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN
Thöông Maïi ñaõ giuùp ñôõ taän tình, taïo ñieàu kieän toát nhaát
cho em ñöôïc thöïc taäp trong thôøi gian qua.

TPHCM, ngaøy ___ thaùng ___naêm 2007


Sinh vieân thöïc hieän

LEÂ THANH TUØNG

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Thực hiện: Lê Thanh Tùng


HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN

NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Thực hiện: Lê Thanh Tùng


HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH II – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN

Thực hiện: Lê Thanh Tùng