You are on page 1of 1

DIVENDRES, 4 DE MAIG DEL 2018

el 3 de vuit 17

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

El tapís d’avui, dia 4 de maig De verges colombines (2) Empresonar-se


Des del mont Helicó, i sota Prop de l’Ebre, riu cabalós i El 20 d’abril de 2013 es va presen-
l’ombra d’un llorer, la musa
Clio va filant la història amb
navegable, existeix a l’Ara-
gó la basílica de la Verge del
tar l’assemblea territorial de l’ANC
a Gelida. Feia un any que s’havia El Penedès
agulla, fil i didal el tapís d’avui
dia 4 de maig. El cent vint-i-
Pilar, la qual acull imatge i
llegenda hagiogràfica corres- D’ultramar creat l’assemblea a escala nacional
i sis mesos de la gran manifestació també
quatrè dia de l’any 1704 Car-
les d’Astúries trepitjava la
ponent. Situada a la riba del
riu al seu pas per Saragossa,
que va convocar per l’11 de setem-
bre anterior. Tres anys abans s’ha- existeix...
costa portuguesa reclamant
el tron reial que Felip de Cues de pansa la ciutat com a capital i an-
tic regne, celebren les festes
via celebrat a Gelida la consulta
per la independència dins una de
Borbó també ambicionava. patronals el dia 12 d’octubre, les onades de referèndums locals
La cruel guerra de Successió aniversari del Descobriment. celebrats arreu de Catalunya. Les
acabava d’esclatar. Una coro- Aquesta coincidència manté circumstàncies, doncs, ara fa cinc
na i molts caps. Qui el dia 4 de vius els debats teològics pro- anys, eren força diferents a les ac-
maig de 1979 es coronà com vocats des de fa dècades sobre Joan Bosch i tuals. Reconeixem que no només
a primera ministra fou Mar- quina de les dues verges hau- s’havia acabat l’autonomisme,
garet Thatcher. La primera ria d’ostentar el títol de reina
Planas sinó que ens posàvem definitiva- Daniel Garcia
Investigador i escriptor
dona. La primera a utilitzar de la Hispanitat, conscients ment en camí cap a un estat propi.
unes estisores de ferro per que el títol està en mans de Totes les coŀlaboracions que hi
Peris
retallar l’escola, Irlanda, els Santa Maria de Guadalupe, ha hagut amb l’entitat són enco- www.danielgarciaperis.cat
sous i Argentina. La primera d’Extremadura. miables, però voldria destacar,
que no hauria volgut ni sen- Maria Vendrell Certament, cada 12 d’octu- sobretot per viure-les de primera
tir parlar del que va passar el bre centenars d’ofrenes re- tard es va saber que la llum mà, el balanç molt positiu de les com la Via Catalana, i plenes de
4 de maig de 1886 a Chicago.
Morist presentatives d’entitats de la del Nou Món es va començar iniciatives engegades a Gelida en color amb els diversos mosaics
Pancartes, crits, foc i policies. Sant Pau d’Ordal Península i de les llunyanes a veure el 12 d’octubre, és a aquest temps. Des de les comunes organitzats. La darrera experièn-
A Haymarket els treballadors terres d’Amèrica arriben en dir, el dia de la festa patro- amb la resta del país, com facilitar cia va ser amb “Faran el cim!”, la
porten més de quatre dies pelegrinatge fins la imatge nal del regne, i una clamor el trasllat a les manifestacions a cadena humana a Montserrat, des
aturats: demanen una jorna- de la verge. I és que aquell 12 de multituds inundaren la Barcelona –amb la meitat d’au- de Collbató al Cavall Bernat amb
da de vuit hores. De sobte, d’octubre de 1492 s’explica ciutat. tocars que Vilafranca, amb una sentiments contradictoris men-
explota una bomba anòni- Una corona que: “Dentro de los prodi- Es diu, també, que la reina cinquena part d’habitants–, fins tre ens passàvem les fotos dels
ma. Ferits i pànic. La policia gios y milagros de la Virgen, Isabel, una de les figures més a recollir les adhesions del “Signa presos polítics i els exiliats. Emo-
empresona vuit treballadors,
i molts caps salieron destellos luminosos representatives de l’empresa un vot” en múltiples parades o cionats per assolir un nou repte
cinc dels quals van ser execu- desde el Templo del Pilar que del Descobriment, va tenir porta per porta a la Gigaenquesta. però tristos per haver d’estar a la
tats. Diuen que Estats Units guiaron a Cristobal Colón ha- una exacta visió del que va Actes com projeccions, calçotades muntanya reivindicant-nos.
és un país de contrastos. No cia el descubrimiento de las suposar la intervenció de la i botifarrades... Però especialment En aquest moment toca intensi-
gaire lluny, hi ha la ciutat de nuevas tierras americanas”. verge en les singladures del remarcables són les xerrades ober- ficar la denúncia de la injustícia i
jornada infinita, la que mai de maig del 1655 nasqué Bar- Aquesta celestial projecció fet que va fer canviar la visió tes a plaça, per tal d’arribar a tot- fer-ho amb tossuda constància. A
dorm. Oh! Nova York, els teus tolomeo Cristofani, l’inven- la sosté la història amb docu- del món i des d’aleshores va hom i ampliar la base portant po- Gelida cada divendres a les 20 ho-
carrers són de pel·lícula! En tor de l’immortal piano. Clio, ments irrebatibles, els quals professar a la verge saragos- nents de renom. Valgui l’exemple res hi ha la concentració setmanal
un d’aquests tan llargs, hi ha acabant el tapís, va teixir-hi ratifiquen que les singladures sana una devoció que creixia de la darrera, amb l’activista ma- de l’ANC i el CDR per demanar la
una noia menjant un deliciós l’eterna figura de Manuel del Descobriment es portaren dia a dia i que va culminar el drilenya Bea Talegón, o la prope- seva llibertat. A la darrera, la Dia-
croissant, però res ho és tant Milà i Fontanals, qui vingué a terme sota la protecció de la 12 d’octubre de 1504 quan, ra, del 26 de maig, amb l’Albano na Riba, parella del Raül Romeva,
com les joies de diamants que al món el 4 de maig de 1818. Verge que té el seu tron a la en trobar-se greument ma- Dante Fachín. ens va apropar com viuen ells la
observa a través del vidre de Presidint la vila, el folkloris- riba de l’Ebre a Saragossa. lalta va dictar a Medina del Ara bé: sens dubte, és la partici- situació. És per tot això que he
l’aparador. Audrey Hepburn ta, filòleg, erudit i medieva- El 2 d’octubre de 1492, el rei Campo el seu immortal i fa- pació individual la que suma a fer decidit empresonar-me el proper
va néixer el 4 de maig de lista vilafranquí va conrear d’Aragó, Ferran el Catòlic, el mós testament. Aquest tes- gran el moviment. Des de mani- dilluns al vespre a la plaça de la
1929. Tota una llegenda del tant l’estudi de la literatura mateix dia que fa la seva en- tament, atribuït en la data festar-nos a totes les hores pos- Vila de Vilafranca. Això sí, acom-
cinema occidental. De fama com de la gramàtica del ca- trada victoriosa a Granada, de Nostra Senyora del Pilar, sibles, des de la primera hora del panyat de tota una sèrie d’activi-
mundial, va ser premiada talà. Un preeminent del seu escriu cofoi als cabildos de Sa- està considerat jurídicament matí davant el TSJC o durant ho- tats reivindicatives, entre elles la
amb un Oscar pel seu paper temps, va defensar la llibertat ragossa i els comunica tot de com un dels documents més res i fins la matinada, com el pas- dels Músics per la Llibertat de l’Alt
al film Vacances a Roma. Itàlia, creadora i els Jocs Florals. La passada l’aventura que s’està importants i gloriosos de la sat 20 de setembre. Totes les dia- Penedès, tot un referent diari per
la terra dels artistes. Allí, un 4 Renaixença dels nostres dies. portant a terme. Mesos més Hispanitat. des celebrades de manera festiva, a tothom.

TONI GUASP