KHITAN, SYARIAT NABI IBRAHIM ALAIHISSALLAM

‫وَإ ِذ ِ اب ْت َل َبببى إ ِب ْراهيبببم رببّبببه‬ ‫ب‬ ُ َ َ ‫َ ِب‬ َ ُ ِ َ ‫ب ِك َل ِمات فَأ َت َمهُن قال إ ِني جاعلببك‬ ّ َ َ ّ ّ ٍ َ َ َ ‫للناس إ ِماما قال وَمن ذ ُري ّتي قال‬ ِ ّ ْ ِ َ َ ً َ ِ ّ ِ ُ َ َ ‫ل ي َنال ع َهْدي الظال ِمين‬ ِ َ ِ ّ

Khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim Alaihissallam untuk dilaksanakan, disebut sebagai “kalimat” (perintah dan larangan). Beliau Alaihissallam telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna, sehingga beliau dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panutan dan imam seluruh alam. Dalam surat al Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:

Khitan termasuk fitrah yang disebutkan dalam hadits shahih. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan". Allah berfirman: "JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim". Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". ‫الفطببرة ُ خمببس : الختببان‬ ُ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ ‫والسبت ِحداد ُ وَن َت ْبف ال ِب ْبط وَت َقل ِي ْبم‬ ْ ُ ِ َ ْ ْ ُ َ َ ‫ال‬ ّ ‫ظ ْفارِ وَقَص الشارِب‬ َ ِ ّ . ‫ث ُم أ َوْحي ْنا إ ِل َي ْك أ َن ات ّب ِبعْ مل ّبة‬ َ ِ َ َ ّ ِ َ ‫إ ِب ْراهيببم حنيفببا وَمببا كبَببان مببن‬ ‫َب‬ ‫َ ِ ب َ َ ِ ًب‬ َ ‫َ ِب‬ ‫ال ْمشرِكين‬ َ ِ ْ ُ "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif"."Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". [al Baqarah : 124]. ia berkata : Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

istihdad (mencukur bulu kemaluan). al Albani. mencabut bulu ketiak. memotong kuku dan mencukur kumis". mencabut bulu ketiak. khitan dan bersuci". membersihkan lipatan pada badan. istihdad. mencukur kumis. no. istinsyaq (menghirup air dari hidung). pelakunya disifati dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan hambaNya atas hal tersebut. no.] Maksud dari fitrah adalah. Lihat Shahih Jami`. Hadits hasan. Pada dasarnya sifat-sifat tersebut tidak . 294.[ HR Muslim dalam Minhaj (1/541) dan Bukhari dalam Fathul Bari (10/334)] Di dalam Musnad Ahmad dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu 'anhu. dan Dia telah menganjurkannya demi kesempurnaan sifat mereka. Ibnu Majah. ia berkata : ”Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Sebagian dari fitrah adalah: berkumur-kumur.[ HR Ahmad (4/264). 5782."Lima dari fitrah yaitu khitan. memotong kuku. siwak.

mencintai serta mendahulukanNya dari yang lain. Ibnul Arabi (1/36)]. 100. [ Tuhfatul Maudud. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah.] Khitan bermula dari ajaran Nabi Ibrahim. fitrah itu terbagi dua. . Dan pokok fitrah badan adalah khitan.memerlukan perintah syariat dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua. karena hal-hal tersebut disukai dan sesuai oleh fitrah. Ibnul Qayyim. Yang pertama mensucikan ruh dan membersihkan kalbu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. fitrah amaliah dan dia halhal yang disebut di atas. hlm. Fitrah yang berhubungan dengan hati dan dia adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. sedangkan sebelumnya tidak ada seorangpun yang berkhitan [Ahkamul Qur`an. sedangkan yang kedua mensucikan badan. dan keduanya saling membantu serta saling menguatkan.

hlm. sampai kepada al Masih. Orang Nashrani mengakui dan tidak mengingkari khitan tersebut. tradisi dan sunnah khitan berlanjut bagi semua rasul dan para pengikut mereka.[ HR Bukhari dalam Fathul Bari (11/88) dan Muslim (7/97)] Setelah Nabi Ibrahim Shallallahu 'alaihi wa sallam. [ Tuhfatul Maudud. 98. haramnya uang penghasilan hari Sabat. mereka mengakui shalat menghadap Shakhrah (sebuah batu sebagai kiblat Yahudi di Masdjid al Aqsha. bahwa dia juga berkhitan. Pen).] HIKMAH DAN FAIDAH KHITAN . yang puasa tersebut mereka namakan dengan "puasa besar". sebagaimana mereka mengakui haramnya daging babi.bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Ibrahim berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun”. Ibnul Qayim. dan mereka mengakui untuk tidak berpuasa lima puluh hari.

[Lihat Tuhfatul Qayim. memperbagus keindahan zhahir dan bathin. 2. Khitan merupakan kemulian syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk hambaNya.] Maudud. sebagaimana dahulu. Sebagai tanda 'ubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : ‫صب ْغَة الل ّهِ وَمن أ َحسن مببن‬ َ ِ َ ِ ُ َ ْ ْ َ ًَ ِ ‫الل ّهِ صب ْغَة‬ "Shibghah Allah. Khitan merupakan celupan dan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambaNya. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah?" [al Baqarah : 138]. menyempurnakan agama Hanif bapak para nabi dan rasul. dialah Nabi Ibrahim. hlm. 46-49. Ibnul 1. bahwa memberi tanda pada . sebagai nenek moyang bagi keturunan Ismail dan Ishaq.

ia dikembalikan kepadanya melalui perantara tanda tersebut. baik dia laki-laki . barangsiapa yang telah berkhitan dengan memotong kulit tersebut. Jika budak tersebut lari dari majikannya. Jika dibiarkan tidak berkhitan. berarti dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. kebersihan dan hiasan bagi hambaNya yang hanif. 3. Khitan merupakan kesucian. barangsiapa yang melakukan khitan. Oleh karenanya. Dengan berkhitan -terutama seorang wanitadapat menetralkan nafsu syahwat. Maka tidak ada yang mengingkari. berarti dia telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kita mendapatkan. orang yang tidak berkhitan. maka membuat dia akan sama dengan benda mati. 4.telinga atau badan pada budak sahaya sebagai pertanda penghambaan diri mereka kepada majikannya. sehingga semua orang mengetahui. maka akan sejajar dengan perilaku hewan. Dan jika dipotong habis. tidak mempunyai rasa.

‫ع َن أ ُم ع َط ِي ّبة ا ْلن ْص بارِية أ َن‬ ّ َ ‫َ َ َب‬ ّ ْ َ ‫َ َب‬ ‫امرأ َة ً كان َت ت ًخت ِن بال ْمد ِي ْن َبة فَق بال‬ َ ِ ُ ْ ْ َ َ ْ : ‫ل َها الن ّبي صلى الله عليه وسببلم‬ ِ َ َ ‫ل تنهكي فَإن ذل ِك أ َحظى ل ِل ْمببرأ‬ َ ْ َ ‫َ ْة‬ ِ ِ ُِْ َ ّ ِ ْ َ ّ َ ‫وَأ َحب إ ِلى الب َعْل‬ ِ "Dalam hadits Ummu `Athiah. Dan sebaliknya. Sesungguhnya. dapat membuatnya menjadi dingin terhadap laki-laki. tidak puas dengan jima` (hiperseks).maupun perempuan. 5. bahwa seorang wanita di Madinah berprofesi sebagai pengkhitan. kesalahan ketika mengkhitan bagi wanita. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Janganlah dihabiskan. itu akan menguntungkan wanita dan lebih dicintai suami" [11] . Bagi wanita yang berkhitan dapat mencerahkan wajah dan memuaskan pasangan.

yang tidak dia tiup pada orang yang berkhitan.6. Setan meniupkan pada kemaluannya. . termasuk pada kulit yang tidak berkhitan. Setan berdiam pada tempattempat yang kotor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful