You are on page 1of 2

Anexa 5

Doamnă/Domnule Decan

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................., student/ă


în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, la
Facultatea ..................................................................................................................,
specializarea ....................................................................., anul ......, doresc să particip
la Programul de mobilităţi Erasmus Plus, pentru anul academic 20..../20...., semestrul
...... .
Menționez că îmi voi depune candidatura pentru
Universitatea/Instituția .................................................................................. din
(țara) ............................... .

Data: Semnătura:
Doamnei/Domnului Decan a/al Facultății ......................................................................,
Universitatea „Ovidius” din Constanța