You are on page 1of 165

[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7

]

MODUL PEMBELAJARAN MASTERI
Projek Jawab Untuk Jaya
GEOGRAFI

PROJEK BERSAMA :

1
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

PENGHARGAAN

PIHAK PENERBIT DAN PENULIS INGIN MEMBERIKAN SEKALONG PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERIKUT
ATAS KEIZINAN UNTUK MENERBITKAN SOALAN PRAKTIS BESTARI 2017
DAN
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( SPM )2017

 YAYASAN PAHANG
 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG (JPNP)
 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PAHANG ( BTPN )
 JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG ( JAIP )

PENERBIT INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENULIS YANG TERLIBAT DALAM PENULISAN DAN PENAMBAHBAIKAN
MODUL PRAKTIS BESTARI
DAN
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

 EN AZIS BIN SALLEH SMK JENGKA 10
 EN MAZLAN BIN SALLEH SMK CHINI TIMUR
 EN ROZALI BIN YUSOF SMK CHAINS
 EN KAMARUZAMAN BIN YUSOF SMK SG BAGING
 EN FAUZI BIN SAMURI SMK PERWIRA JAYA
 EN IZZUAN ISKANDAR BIN ABDULLATIF SMK ROMPIN

2
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

SENARAI ISI KANDUNGAN

MUKA
BIL ISI KANDUNGAN
SURAT

SOALAN
1 KEMAHIRAN PETA TOPOGRAFI 4 – 47
2 STRUKTUR 48 – 68
3 ESEI 69 - 90

SKEMA PEMARKAHAN
1 KEMAHIRAN PETA 92 – 111
2 STRUKTUR 112 – 124
3 ESEI 125 - 164

3
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2005.Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 Bering sudutan jambatan di Kg.Bulan Mengambang (RG 065244) dari simpang tiga di

RG 041262 ialah ……………………………………………… [2 markah]
32

30
08 10
2 Keluasan sawah padi dalam segi empat grid di atas ialah

…………………………………………………………… km persegi [2 markah]

32

27
04 07
3 a) Namakan pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid di atas.

…………………………………………………………………………. [1 markah]

b) Nyatakan dua bukti yang menunjukan sungai dalam segi empat grid di atas

terletak di peringkat hulu ?

i. ………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………

[2 markah]

5
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

26

24
05 07

4 (a) Sekiranya sebuah kilang ingin di bina di kawasan segi empat grid di atas, apakah
jenis kilang yang sesuai dibina.?

……………………………………………………………………… [1 markah]

(b) Apakah Tiga faktor yang dapat menyokong jawapan anda ?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………...

(iii) ………………………………………………………………………………
[3 markah]
29

27
02 04

5 Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan pembinaan benteng di sepanjang sawah padi tersebut ?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………
[3 markah]

6
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2006. Kaji peta ini dengan teliti

sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 (a) Nyatakan jarak kontur peta tersebut ?

……………………………………………….. meter [1 markah]

(b) (i) Namakan puncak tertinggi yang terdapat di bahagian tenggara peta ?

…………………………………………………………………… [1 markah]

(iii) Nyatakan ketinggian puncak tertinggi tersebut ?

……………………………………………………………………… [1 markah]

(c ) Nytakan rujukan grid enam angka bagi puncak tertinggi tersebut ?

……………………………………………………………………..…… [2 markah]

2 Kecerunan antara Bt.Kayu (RG 477719) dengan Bt.Kunyit (RG 493708) ialah

……………………………………………………………………. [2 markah]

63

61
47 49
3 (a) Sungai dalam segi empat grid di atas berada di peringkat

……………………………………………………………………… [1 markah]

(b) Apakah bukti peta yang dapat menyokong jawapan anda ?

(i) …………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………
[3 markah]

7
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 (a) Senaraikan tiga fungsi Pekan Asam yang terletak di bahagian barat peta.

(i) ……………………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………….
[3 markah]
63 69

62 68
46 47 47
46

(b) Nyatakan persamaan ciri budaya yang terdapat dalam kedua-dua segi empat grid di atas

(i) …………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………….
[3 markah]
70

68
41 43

5 Apakah faktor yang mempengaruhi tanaman getah dalam segi empat grid di atas ?

(i) …………………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………………….
[3 markah]

8
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2007.Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 Kirakan jarak jalanraya dari simpang empat Kg.Semolek (RG 102393) hingga ke simpang tiga
di RG 105360 ?

…………………………………………………………… km persegi [2 markah]

60
50

40

Q
30 R s
20
10

120335 160335

2 Berdasarkan keratan rentas dari RG 120335 ke RG 160335 di atas:

(a) Jenis jalan raya di Q ialah:………………………………………..……………..
[1 markah]
(b) Nama ciri fizikal berikut :

(i) R ialah ………………………………………………………………….

(ii) S ialah …………… …………………………………………………….
[2 markah]
(c) Kirakan lampauan tegak keratan rentas tersebut.

………………………………………………………………… kali [2 markah]

9
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

3 (a) Sungai Inti di bahagian timur peta merupakan sungai di peringkat

…………………………………………………………………..… [2 markah]

(b) Apakah tiga bukti dari peta yang menunjukan Sungai Inti berada di peringkat tersebut ?

(i) …………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………….
[3 markah]

32

30
14 16

4 (a) Nyatakan dua jenis tanaman kontan yang terdapat dalam segi empat grid di atas.

(i) …………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman tanaman tesebut di kawasan segi empat
grid di atas ?

(i) …………………………….………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………………….

(iii) …………………………………………………………………………….
[3 markah]

10
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

36

34
05 07

5 (a) Sekiranya sebuah kilang ingin di bina di kawasan segi empat grid di atas, apakah
jenis kilang yang sesuai dibina ?

………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(b) Apakah tiga faktor yang dapat menyokong jawapan anda ?

(i) ………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………
[3 markah]

11
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2008.Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 Bering sudutan jambatan di Ladang Bakar Lama (RG 103316) dari masjid Kg.Jeram RG169370

ialah …………………….…………………… [2 markah]

2. (a) Kirakan jarak lurus stesen trigonometri Bt.Lemang (RG 061345) ke
Bt.Jarum (RG 169336) ?

………………………………………………………… Kilometer [2 markah]

(b) Nyatakan empat simbol titik yang terdapat di petak peta di bawah :

33

31
07 09
(i) …………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………...

(iii) …………………………………………………………………………………..
[3 markah]

3 Kemukakan empat faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Bandar Bayan Jaya yang

terdapat di dalm petak peta tersebut ?

(i) …………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………..

(iii) ………………………………………………………………………………….

(iv) …………………………………………………………………………………..
[4 markah]

12
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 (a) Sungai Kimba di utara peta mengalir ke arah ………………………………………….
[1 markah]

(b) Nyatakan fungsi Sungai Kimba kepada kawasan Bandar Sungai Kimba?

i. ……………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………….

iii. ……………………………………………………………………………………….
[3 marakah]

5 (a) Apakah kegiatan yang dapat dimajukan di Sungai Sarang Semut ?

i. ……………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………….

iii. ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]
(b) Nyatakan impak kegiatan bagi soalan 5(a) di atas

i. ……………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………….

iii. ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

13
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2009.Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 a) Nyatakan rujukan grid enam angka bagi bukit tertinggi dalam peta

………………………………………………………………………… [2 markah]

b) Berapakah bearing sudutan bukit tertinggi dalam peta ke jambatan batu (RG114792)

…………………………………………………………………………. [2 markah]

Soalan 2 berdasarkan segi empat grid berikut.
89

87
10 12
2 Keluasan kawasan rumput dalam segi empat grid di atas ialah

…………………………………………………………… km persegi [2 markah]

Soalan 3 berdasarkan segi empat grid berikut.

84

83
10 12

3 a) Sekiranya hakisan berlaku secara berterusan di segi empat grid di atas, apakah
bentuk muka bumi yang terhasil

…………………………………………………………………….. [1 markah]

14
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

b) Nyatakan proses yang menyokong jawapan anda di 3a

i. ………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………
[3 markah]

4 a) Apakah pola petempatan yang terdapat dalam segi empat grid di bawah?

84

82
05 08
………………………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pola petempatan dalam segi empat grid di 4(a).

i. ………………………………………………………………….……………………

ii. …………………………………………………………………….…………………

iii. …………………………………………………………………….…………………
[3 markah]

5. a) Apakah pusat ke agamaan Kg. Helang di dalam peta

………………………………………………………………………………………
[1 markah]
b) Nyatakan tiga fungsi petempatan Kg. Helang dalam peta

i. ……………………………………………………………..……………………

ii. ………………………………………………………………..…………………

iii. …………………………………………………………………..………………
[3 markah]

15
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2010.Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 a) Namakan bukit yang terdapat di bahagian timur laut peta

……………….…………………………………………………………………………
[1 markah]
b) Nyatakan rujukan grid 6 angka bukit berkenaan

………………...………………………………………………………………………..
[2 markah]

Soalan 2 berdasarkan segi empat grid berikut.

83

81
07 09

2 Nyatakan simbol linear yang terdapat dalam segi empat grid di atas

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………………………….

iv. …………………………………………………………………………………………….
[4 markah]

3 Ukur jarak jalan kereta api dari Makam Tengku Anum RG 056849 ke RG 088799

……………………………………kilometer
[2 markah]

16
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 a) Apakah pola petempatan penduduk di Permatang

……………………………………………………………………………………........
[1 markah]

b) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pola petempatan di jawapan 4 (a)

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………
[3 markah]

5 a) Nyatakan tiga fungsi Bandar Kuala Teruntum

i. ……………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………...

iii. ……………………………………………………………………………………..
[3 markah]

b) Berikan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan Bandar Kuala Teruntum

i. …………………………………………..…………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

17
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/20011.Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.

Soalan 1 berdasarkan segi empat grid berikut.

86

83
10 13

1 a) Keluasan kawasan sawah padi dalam segi empat grid di atas ialah

…………………………………………………………………………………….
[2 markah]

b) Jarak jambatan batu (RG107889) ke jambatan batu (RG153859) ialah

…………………………………………………… Kilometer
[2 markah]

2 Bearing sudutan Bukit Pan Pari (RG141889) dari kuil (RG 081871)

…………………………………………………………………………..………….
[2 markah]

3 a) Bukit tertinggi di kawasan peta ialah …………………........... meter
[1 markah]

b) Apakah ciri budaya yang menggunakan simbol titik di RG0887

i. ……………...……………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………….…………
[2 markah]

18
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 4 berdasarkan segi empat grid berikut.

86

84
11 13

4 Berdasarkan segi empat grid di atas, nyatakan dua pola petempatan beserta contohnya.

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………..
[4 markah]

Soalan 5 berdasarkan segi empat grid berikut.

84

82
08 10

5 Berdasarkan segi empat grid di atas, nyatakan dua kegiatan ekonomi yang terdapat dalam
segi empat grid di atas dan berikan bukti setiap kegiatan ekonomi tersebut.

i. ………………………………………………………………………………………………….

ii. …………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

19
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2012.Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 Nyatakan rujukan grid enam angka bagi lokasi tertinggi yang terdapat dalam peta ke utara
dari garisan Utaraan 84.

…………………………………………………………………… [2 markah]

2 (a) Berapakah jarak dari jambatan batu (RG 089880) ke jambatan batu (RG 151892).

…………………………………………kilometer. [2 markah]

(b) Anda bergerak mengikut jalan raya dari Kg Gelek (RG164807) mengikut
bearing 290º ke sebuah kampung.Namakan kampung tersebut.

……………………………………………………………… [1 markah]

3 (a) Apakah pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid berikut?

85

83
14 17

………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(b) Nyatakan tiga ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid di atas.

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….

(iii) ……………………………………………………………………………………….
[3 markah]

20
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 (a) Apakah kesan terhadap alam sekitar sekiranya kerajaan memajukan kawasan
Tadah Bukit Kayan dalam segi empat grid di bawah ?

85

83
14 16

(i) ………………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………………

(iii) ………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(b) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan dalam 4 (a)

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….

(iii) ………………………………………………………………………………………
[3 markah]

5 (a) Berikan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan Bandar Wawasan.

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Cadangan tiga kegiatan ekonomi yang tidak menjejaskan alam sekitar yang
boleh dilaksanakan di Bandar wawasan.

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) ……………………………………………………………………………………..

(iii) ………………………………………………………………………………………..
[3 markah]

21
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2013. Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 a) Bearing sudutan bukit anggerik (RG096868) dari kuil (RG111801) ialah

……………………………………………………………………… [2 markah]

b) Berapakah jarak jambatan batu (RG077823) ke jambatan besi (RG093793)?

……………………………………………………………………… [2markah]

Soalan 2 berdasarkan segi empat grid berikut.

90

87
14 17
2 Keluasan Hutan Rizab Meranti dalam segi empat grid di atas ialah

…..……………………………………. km persegi [2markah]

Soalan 3 berdasarkan segi empat grid berikut.

80

78
11 14
3 Berikan dua ciri fizikal dan dua ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid di atas

i. ………………………………………………………………………………………………..

ii. .……………………………………………………………………………………………….

iii. ……………………………………………………………………………………………….

iv. ……………………………………………………………………………………………….
[4 markah]

22
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

87

85
05 07

4 (a) Sungai dalam segi empat grid di atas berada di peringkat

…………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Apakah bukti peta yang dapat menyokong jawapan anda ?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………….............
[3 markah]

5 a) Apakah jenis tanaman yang terdapat dalam segi empat grid di bawah?

85

83
12 14
i. ……………..…………………………………………………………………………...

ii. ……………..……………………………………………………………………………
[2 markah]

b) Nyatakan tiga faktor yang menggalakkan penanaman tanaman tersebut

i. ……………………………..…………………………………………………………

ii. ………………..………………………………………………………………………

iii. ………………………..………………………………………………………………
[3 markah]

23
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2014. Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 a) Bearing sudutan Bukit Mayang (RG923879) dari stesen trigonometri Pulau Lebah

(RG873896) ialah

…...………………………………………………………………………………………
[2 markah]

b) Berapakah jarak panjang pantai (RG892899) ke (RG920950)?

…………………………………………………………………………………………..
[2markah]
c) Berikan rujukan grid enam angka bagi Bukit Petala

…………………………………………………………………………………………..
[2 markah]
Soalan 2 berdasarkan segi empat grid berikut.

87

85
92 94
2 (a) Apakah potensi yang dapat dibangunkan untuk memajukan sektor ekonomi dalam
segi empat grid diatas?

i. …………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………….…
[2markah]

(b) Nyataka tiga sumbangan sekiranya sektor tersebut 2(a) dimajukan kepada
penduduk setempat

i. ……………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………………………………….
[3 markah]

24
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 3 berdasarkan segi empat grid berikut.

86

84
92 94

Berikan dua ciri fizikal yang terdapat dalam segi empat grid di atas

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. .……………………………………………………………………………………............
[2 markah]

87

85
05 07

4 (a) Berdasarkan bukti pada peta, nyatakan fungsi Bandar Anggerik Jaya kepada
penduduk sekitar di kawasan sekitarnya
i. ………………………………………………………………………………..…….

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………...
[3 markah]

(b) Berikan dua faktor yang mempengaruhi perletakan Bandar Anggerik Jaya ?

i. …………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………
[2 markah]

25
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

5 a) Apakah jenis tanaman kontan yang terdapat dalam segi empat grid di bawah ?

85

83
93 95

i. ……………..…………………………………………………………………………..

ii. ……………..…………………………………………………………………………..
[2 markah]

b) Nyatakan tiga faktor yang menggalakkan penanaman tanaman tersebut

i. …………………………….…………………………………………………………..

ii. ……………….………………………………………………………………………..

iii. ………………………..………………………………………………………………..
[3 markah]

26
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topografi siri 2280/2/2015.Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 Nyatakan rujukan grid enam angka bagi lokasi tertinggi yang terdapat dalam peta.

…………………………………………………………………… [2 markah]

2 .(a) Berapakah jarak dari jambatan besi (RG682735) ke jambatan besi (RG 7431721).

…………………………………………kilometer. [2 markah]

(b) Berapakah bearing Gunung Sagu (RG 684775) ke kuil (RG 675709).

……………………………………………………………… [2 markah]

3 (a) Apakah pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid berikut?

78

76
68 70

………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(b) Nyatakan jarak kontur dalam segi empat grid di atas .

………………………………………………………………………………………...
[1 markah]

27
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 (a) Sekiranya kerajaan ingin memajukan kawasan dalam segi empat grid di bawah,
apakah jenis aktiviti pelancongan yang sesuai dimajukan?

76

74
68 70

………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(b) Selain daripada aktiviti di 4(a), apakah aktiviti ekonomi lain yang tidak
menjejaskan alam sekitar?

(i) …………………………………………………………………………………..

(ii) ………………………………………………………………………………….
[2 markah]

5 (a) Berikan tiga faktor pembinaan jalan kerata api dalam peta.

(i) ………………………………………………………………………………….

(ii) …………………………………………………………………………………..

(iii) ………………………………………………………………………………….
[3 markah]

(b) Nyatakan kepentingan hutan rizab Senangin dalam peta kepada penduduk
di kawasan sekitarnya.

i. ………………………………………………………………………………….

ii. ………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………….

iv. …………………………………………………………………………………..
[4 markah]

28
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2004. Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 (a) Namakan bukit tertinggi yang terdapat di bahagian timur laut peta.

………………………………………………………………………….............................
[2 markah]

(b) Nyatakan rujukan grid enam angka bukit tertinggi ltu.

……………………………………………………………………………........................
[2 markah]

2 Nyatakan bearing kuil Hindu (RG 084809) dari titik tanda tinggi 70 (RG 065845).

87

85
11 13

……………………………………………………………………………..................................
[2 markah ]

3 (a) Namakan pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid di atas.

……………………………………………………………………………......................
[1 markah ]

(b) Apakah simbol titik yang terdapat di RG 126862?

……………………………………………………………………………...................
[1 markah ]

29
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 (a) Nyatakan empat bukti yang terdapat pada peta yang menunjukkan Sungai Jala
berada di peringkat hilir.

(i) …………………………………………………………………..........................

(ii) …………………………………………………………………..........................

(iii) ………………………………………………………………….........................

(iv) ……………………………………………………………….........................…

[ 4 markah ]

5 (a) Namakan industri tertier yang berpotensi dimajukan di kawasan dalam segi empat
grid di bawah
90

87
14 17

…………………………………………………………………………………………...
[ 1 markah ]

(b) Berikan tiga faktor yang mempengaruhi industri tersebut ?

(i) ……………………………………………………………………………….......

(ii) ………………………………………………………………………………........

(iii) ………………………………………………………………………………........
[ 3 markah ]

30
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2005. Kaji peta ini
dengan teliti sebelum menjawab soalan berikutnya.

1 Berapakah bearing Bt. Tinggi (RG 118277) dari Stesen Trigonometri Bt. Cincin
(RG 079248)

…………………………………………………………………………………............................
[ 2 markah ]
2 Berapakah kecerunan antara Stesen Trigonometri Bt. Cincin (RG 079248) dengan
titik Tanda Tinggi (RG 073256)

………………………………………………………………………………….............................
[ 2 markah ]

3 Terangkan tiga ciri fizikal tanah tinggi yang terdapat pada segi empat grid di atas.

90

87
14 17

(i) ………………………………………………………………………...................................

(ii) ………………………………………………………………………..................................

(iii) ………………………………………………………………………...................................

[3 markah ]

31
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4 Berdasarkan bukti pada peta, nyatakan lima fungsi Desa Permai (RG 0423) kepada kawasan
sekitarnya?

i. ………………………………………………………………….........................................

ii. ………………………………………………………………….........................................

iii. …………………………………………………………………........................................

iv. …………………………………………………………………........................................

v. ……………………………………………………………….............................................

[5 markah]

5 ( a) Tanaman kontan utama di kawasan peta ialah

…………………………………………………………………......................................
[1 markah]

(b) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi penanaman tanaman tersebut

i. …………………………………………………………………..........................................

ii. …………………………………………………………………..........................................

iii. .. ………………………………………………………………............................................

[ 3 markah]

32
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2006. Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 Berapakah jarak jalan raya dari simpang empat Paya Tok Teh (RG 447673) ke
simpang empat Kg. Perigi Tanah (RG 479689)

………………………………km [2 markah]

Soalan 2 berdasarkan keratan rentas dari RG 420666 ke RG 460666 di bawah.

2 (a) (i) Namakan sungai X

…………………………………………………………………………………………..
[ 1markah ]
(ii) Puncak Y

…………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Berapakah lampauan tegak keratan rentas tersebut ?

……………………………………………………kali
[2 markah]

33
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 3 berdasarkan segi empat berikut.

90

87
17 50

3 (a) Sungai Selari mengalir di peringkat

…………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]

(b) Berdasarkan bukti dalam peta,berikan tiga faktor yang menunjukkan peringkat

sungai tersebut?

i. ………………………………………………………………….............................

ii. ………………………………………………………………….............................

iii. ………………………………………………………………….............................
[ 3 markah]

Soalan 4 berdasarkan segi empat grid berikut.

71

69
45 46

4 (a) Nyatakan dua kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan dalam
segi empat grid di atas.

(i) ……………………………………………………………………..............................

(ii) ……………………………………………………………………..............................
[2 markah]

34
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Jelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan tersebut ?

i. ……………………………………………………………………...................................

ii. ……………………………………………………………………...................................

iii. ……………………………………………………………………..................................

[3 markah ]

5 Mengapakah jaringan jalanraya lebih padat di bahagian barat garisan Timuran 46?

i. ………………………………………………………………….....................................

ii. ………………………………………………………………….....................................

iii. ………………………………………………………………….....................................

[3 markah]

35
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2007. Kaji peta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 Bearing simpang empat jalan raya (RG 086337) dari stesen trigonometri
di Bt. Senangin (RG 067371)

…………………………………………………………………………………..........................
[2 markah ]

Soalan 2 berdasarkan segi empat berikut.

40

38
07 09

2 Berapakah keluasan kawasan berumput dalam segi empat tersebut ?

………………………………………………………………km²
[2 markah]

Soalan 3 berdasarkan rajah berikut.

Bentuk muka bumi A Bentuk muka bumi B

3 (a) Apakah bentuk muka bumi yang akan terhasil, jika proses hakisan berterusan
di kawasan X dan Y ?

…………………………………………………………………………………...............
[ 1 markah ]

36
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Tindakan air mengalir dalam segi empat grid di atas telah menghasilkan
ciri fizikal Q.

(i) Q : ……………………………………………………………………...................

(ii) Proses :…………………………………………………………………….................
[2 markah]

Soalan 4 berdasarkan segi empat berikut.

30

28
09 11

4 (a) Namakan dua tanaman kontan dalam kawasan segi empat grid di atas ?

(i) ………………………………………………………………….........................................

(ii) ………………………………………………………………….........................................

[ 2 markah ]

(b) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi penanaman tanaman kontan di kawasan
segi empat grid di atas.

(i) ……………………………………………………………………...................................

(ii) ……………………………………………………………………...................................

(iii) ……………………………………………………………………..................................

[3 markah]

37
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 5 berdasarkan segi empat grid berikut.

33

30
11 13

5 (a) Nyatakan tiga fungsi bandar Selaseh yang terletak dalam segi empat grid di atas.

(i) ………………………………………………………………….....................................

(ii) …………………………………………………………………......................................

(iii) …………………………………………………………………......................................

[ 3 markah ]
(b) Senaraikan dua faktor yang mempengaruhi perletakan bandar di atas.

(i) ..........................................................................................................................................

(ii) ..........................................................................................................................................
[ 2 markah ]

Soalan 5 ( c ) berdasarkan segi empat grid berikut.

(b) Namakan dua ciri budaya yang terdapat di sepanjang jalan raya dalam di atas

(i) ............................................................................................................................................

(ii) ...........................................................................................................................................
[2markah]

(c) Pola petempatan yang terdapat di kawasan yang bertanda R dalam segi empat grid ialah

...........................................................................................................................................
[1 markah]

38
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2008.
Kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan berikut.

1 (a) Namakan bukit tertinggi yang terdapat di bahagian timur garisan Timuran 14
dalam peta.

...............................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan rujukan grid enam angka bukit tertinggi itu.

.............................................................................................................................................
[ 2 markah ]

Soalan 2 (a) berdasarkan segi empat grid berikut.

(b) Bentuk muka bumi bertanda X dalam segi empat grid di atas ialah
…………………………………………………………………..........................................
[ 1 markah ]

Soalan 3 berdasarkan segi empat grid berikut.

(a) Berapakah keluasan kawasan tanaman padi yang terdapat dalam
segi empat grid di bawah?

......................................................................................................km² [2 markah ]

39
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Tukarkan skala yang terdapat dalam peta kepada skala penyata.

...............................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(c) Berapakah jarak melalui jalan raya dari RG 072280 hingga ke
simpang tiga jalan raya di RG 079326?

..............................................................................................................................................
[ 2 markah ]

Soalan 4 berdasarkan segi empat grid berikut .

(a) Nyatakan dua simbol kawasan yang terdapat dalam segi empat grid di bawah.

(i) .................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................
[2 markah ]
(b) Nyatakan tiga fungsi bandar Sungai Kimba.

(i) ....................................................................................................................................

(ii) ..................................................................................................................................

(iii) ..................................................................................................................................
[3 markah ]

(c) Mengapakah bandar Sungai Kimba tidak berkembang ke arah barat.

(i) ...................................................................................................................................

(ii) ...................................................................................................................................
[2 markah ]

40
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 5 berdasarkan segi empat berikut.

5 (a) Apakah jenis tanaman yang terdapat dalam segi empat grid

...............................................................................................................................
[1 markah]

(b) Nyatakan tiga faktor yang menggalakkan penanaman tanaman tersebut.

(i) .............................................................................................................................

(ii) .............................................................................................................................

(iii) .............................................................................................................................

[3 markah]

41
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2009. Kajipeta iniengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

Soalan 1 berdasarkan segi empat grid berikut.

1 (a) Nyatakan aras ketinggian jalan raya dalam segi empat grid di atas

.............................................................................................................................................

[1 markah ]
(b) Apakah simbol titik yang terdapat di RG 067846?

............................................................................................................................................

[1 markah ]

2 (a) Ukur jarak Sungai Nyah dari muara Sungai Unta (RG 072804) ke
jambatan (RG 134826).

.........................................................................................................................................
[1 markah ]

(b) Nyatakan empat fungsi Sungai Nyah.

(i) ................................................................................................................................

(ii) ...............................................................................................................................

(iii) ...............................................................................................................................

(iv) ...............................................................................................................................
[4 markah]

42
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

3 Berapakah bearing P. Muda (RG 154806) dari Bkt. Jong (RG 067846)?

.....................................................................................................................................................

[2 markah]
Soalan 4 berdasarkan segi empat grid berikut.

4 (a) Apakah pola saliran dalam segi empat grid

..............................................................................................................................................
[1 markah]
Soalan 4 (b) berdasarkan segi empat grid berikut.

(b) Apakah dua jenis tanaman yang ditanam dalam segi empat grid di bawah?

(i) .........................................................................................................................

(ii) ........................................................................................................................
[2 markah ]
(c) Nyatakan tiga faktor yang menggalakkan pelbagai tanaman di 4(b).

(i). ..................................................................................................................................

(ii) ..................................................................................................................................

(iii) ..................................................................................................................................
[ 3 markah ]

43
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 5 berdasarkan segi empat grid berikut.

5 (a) Mengapakah tumbuhan semula jadi dalam segi empat grid di bawah dikekalkan?

(i) ..................................................................................................................................

(ii) .................................................................................................................................
[2 markah ]

(b) Apakah kegiatan ekonomi yang berpotensi dijalankan setelah kawasan di 5(a)
ditebus guna?

(i) .................................................................................................................................

(ii) ..................................................................................................................................
[2 markah ]

44
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2010. Kajipeta ini dengan teliti sebelum
menjawab soalan berikutnya.

1 (a) Berapakah bearing Stesen Trigonometri Bkt. Lebah (RG 058843) dari Stesen
Trigonometri Bkt. Buluh (RG 143898)?

..............................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Panjang talian penghantar eletrik dari RG 086816 hingga ke RG 141780 ialah

...............................................................................................................................................
[ 2 markah]

Soalan 2 berdasarkan segi empat grid berikut.

81

78

2 Berapakah keluasan kawasan lumpur dalam segi empat

.........................................................................................km²

[ 2 markah ]
3 (a) Beri tiga bukti yang menunjukkan kawasan peta bertanah pamah.

(i) ....................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................

(iii) ....................................................................................................................................
[3 markah ]
b) Mengapakah Sungai Seladang berliku-liku?
(i) ....................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................

[2 markah]

45
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 4 berdasarkan segi empat grid berikut.

90

86
12 14

4 (a) Apakah pola petempatan yang terdapat dalam segi empat grid tersebut?

.........................................................................................................................................
[ 1 markah]

(b) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pola petempatan dalam
segi empat grid di 4(a).

(i) ................................................................................................................................

(ii) .................................................................................................................................

(iii) .................................................................................................................................
[3 markah]

46
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 5 berdasarkan segi empat grid berikut

81

79
15
11

5 (a) Aras tertinggi jalan raya dalam segi empat grid

............................................................................................................................................
[ 1 markah ]

(b) Nyatakan empat fungsi petempatan Bukit Iban dalam segi empat grid di 5(a).

(i) .................................................................................................................................

(ii) .................................................................................................................................

(iii) .................................................................................................................................

(iv) ...............................................................................................................................
[4 markah ]

47
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

48
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 1 berdasarkan foto 1

FOTO 1

1 a) Apakah jenis pandang darat fizikal di Malaysia dalam Foto 1 ?

………………………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Mengapakah pandang darat fizikal dalam Foto 1 boleh dijadikan lokasi
pelancongan ?
i. ………………………………………………………….…………………………
ii. ……………………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………………
[3 markah]

c) Ba gaimanakah kegiatan manusia boleh menjejaskan alam sekitar
di kawasan tersebut ?

i. …………………………………… …………………………………………….

ii. ......................................................................... …………………….

iii. ……………………………………………………….. . …………………….
[3 markah]

d) Cadangkan dua langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi kesan
kegiatan manusia terhadap alam sekitar di 1(c).

i. ……………………………………………………………………………… ..…

ii.………………………………………………………………………………….…
[3 markah]

49
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Kejadian hujan asid yang sering berlaku di beberapa lokasi di
Malaysia semakin membimbangkan.

2 (a) Nyatakan dua lokasi yang sering berlaku kejadian hujan asid di Malaysia

i. ………………………………………………………………………… ………

ii. …………………………………………………… ………………………..…
[2 markah]

(b) Jelaskan dua faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian hujan asid
di lokasi yang anda nyatakan di 2(a).
i. …………………………………………………………………………… …….

ii. ……………………………………………………………………………… …
[2 markah]

(c) Berikan tiga kesan kejadian hujan asid kepada manusia dan
kawasan sekitarnya.

i. …………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………… ………

iii. ………………………………………………………………………….……
[3 markah]

(d) Jelaskan tiga langkah yang boleh dilaksanak an untuk mengurangkan
kejadian hujan asid.
i. …………………………………………………………………………………..

ii. …………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………… …
[3 markah]

50
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 3 berdasarkan foto 2 di bawah.

Kon A Kon B
Foto 2
3. a) Apakah fenomena bentuk muka bumi yang terdapat foto 2 di atas ?

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
b) Namakan bentuk kon yang terhasil kesan daripada fenomena tersebut

Kon A : ……………………………………………………………………………………..

Kon B : ……………………………………………………………………………………..
[2 markah]
c) Senaraikan tiga ciri lava yang membentuk kon A

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………..

iii. ………………………………………………………………………………………….
[3 markah]
d) Terangkan kesan terhadap alam sekitar dan manusia akibat fenomena tersebut.

……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

51
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 4 menunjukkan rajah lapisan atmosfera.

Rajah 1

4. a) Namakan lapisan X dan Y

i. Lapisan X : ……………………… ii. Lapisan Y : ………………………………
[2 markah]

b) Di lapisan manakah aktiviti penerbangan sesuai dijalankan?

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Apakah yang akan berlaku terhadap alam sekitar dan manusia sekiranya lapisan
atmosfera terganggu?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………
[3 markah]
d) Pada pandangan anda, mengapakah lapisan ozon semakin menipis?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...
. [4 markah]

52
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 5 berdasarkan foto di bawah.

Foto 3

5 a) Namakan fenomena dalam foto 3 di atas.

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Mengapakah fenomena tersebut semakin kerap berlaku sejak akhir-akhir ini ?

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………..

iii. ………………………………………………………………………………………….
[3 markah]
c) Jelaskan kesan fenomena tersebut terhadap kawasan sekitarnya.

i……………………………………………………………………………………………

ii…………………………………………………………………………………………….

iii. ………………………………………………………………………………………….
[3 markah]
d) Nyatakan tiga langkah bagi mengurangkan kesan fenomena tersebut.

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………..

iii. ………………………………………………………………………………………….
[3 markah]

53
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 6 berdasarkan kawasan pandang darat karst di bawah.

6 a) i. Namakan ciri fizikal yang bertanda

P : …………………………………… Q : ………………………………………….
[2 markah]

ii. Sekiranya proses pembentukan P dan Q berterusan, apakah bentuk muka bumi baru
yang akan terhasil?

…………………………………………………………………………………………..
[2 markah]
b) Nyatakan jenis luluhawa yang dominan di kawasan tersebut.

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
c) Apakah aktiviti manusia yang boleh menjejaskan ekosistem di kawasan tersebut?

i. ............................................................................................................................................

ii ……………………………………………………………………………………………
[2 markah]
d) Jelaskan langkah yang boleh diambil bagi memastikan ekosistem kawasan di atas dapat
dikekalkan.
..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

54
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 7 berdasarkan Foto 4 di bawah.

Foto 4

7 a) Namakan fenomena cuaca dalam foto 4 di atas.

…………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
b) Jelaskan bagaimana fenomena ini kerap berlaku di bandar-bandar besar ?

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]
c) Terangkan tiga kesan fenomena tersebut terhadap aktiviti manusia.

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]
d) Jika anda seorang pegawai perancang bandar, cadangkan langkah yang berkesan bagi
mengurangkan terjadinya fenomena tersebut.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

55
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 8 berdasarkan Foto 5 di bawah.

Foto 5

8 (a) Namakan sumber tenaga yang diperolehi dari foto 5 di atas.

……………………………………………………………………………………………
[1 markah ]

(b) Senaraikan kepentingan sumber tenaga di atas kepada pembangunan negara Malaysia.

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah ]
(c) Terangkan kesan penerokaan sumber di atas terhadap alam sekitar

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]
(d) Mengapakah Malaysia sesuai untuk menjadi pembekal sumber tenaga tersebut kepada
negara lain pada masa hadapan ?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]

56
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 9 berdasarkan Foto 6 di bawah.

Aktiviti A Aktiviti B
Foto 6
9 (a) Foto 6 di atas menunjukkan dua aktiviti dalam kegiatan pertanian di Malaysia.
Namakan dua aktiviti tersebut.

i. Aktiviti A : ……………………………………………………………………………………..

ii. Aktiviti B : ……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b) Namakan dua contoh lokasi utama yang menjalankan aktiviti pertanian tersebut

i. …………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………….
[2 markah]
(c) Jelaskan bagaimana penggunaan kaedah pertanian di atas memberi kesan
terhadap kawasan sekitar?

i. ………………………………………………………………………………………………..…

ii. …………………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………………
[3 markah]
(d) Cadangkan teknik tanaman yang sesuai untuk memajukan lagi sektor pertanian
serta meningkatkan pendapatan petani di Malaysia.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
[3 markah]

57
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Foto 7

Foto 7
10 Foto 7 menunjukkan kesan penerokaan sumber bagi menjalankan aktiviti ekonomi di kawasan
tanah tinggi.

(a) Apakah jenis gerakan jisim dalam foto 7 tersebut ?

………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Senaraikan aktiviti ekonomi yang mungkin menyebabkan berlakunya gerakan jisim
tersebut.

i. …………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………
[3 markah]
(c) Jelaskan kesan fenomena tersebut terhadap manusia dan alam sekitar.

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(d) Berikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengawal berlakunya fenomena
tersebut.

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]

58
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 11 berdasarkan Foto 8

X Foto 8 Y
11 (a) Foto 8 di atas menunjukkan dua jenis fenomena alam yang sering berlaku di Malaysia,
Nyatakan jenis fenomena alam X dan Y di atas .

X : …………………………………………………………………………………………

Y :…………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(b) Jelaskan dua punca tindakan manusia yang menyebabkan fenomena alam dalam foto 8
di atas berlaku ?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(c) Jelaskan tiga kesan yang berlaku kepada manusia sekiranya fenomena alam dalam foto
tersebut berlaku?

i. ……………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[ 3 markah ]

(d) Sekiranya anda seorang wakil rakyat yang dilantik, apakah cadangan yang boleh diambil
bagi mengatasi fenomena alam dalam foto 8 di atas ?

i. ………………………………………………………………………………....................

ii. …………………………………………………………………………………………...

iii.…………………………………………………………………………………….……
[ 3 markah ]

59
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 12 berdasarkan keratan akhbar di bawah.

Keratan akhbar : Sinar Harian khamis 17/01/2014

12 (a) Apakah fenomena cuaca yang boleh dikaitkan dengan keratan akhbar di atas ?

…………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(b) Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan fenomena cuaca di 12 (a) berlaku ?

i. ……………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………..

iii. ……………………………………………………………………………………………..
[ 3 markah ]
(c) Jelaskan dua kepentingan sumber dalam keratan akhbar tersebut kepada manusia ?

i. ……………………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]
(d) Jelaskan dua kesan akibat fenomena cuaca tersebut kepada manusia ?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………
[2markah]
(e) Bagaimanakah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah fenomena cuaca untuk
kepentingan manusia dan alam sekitar?

i. …………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………
[2 markah]

60
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

13 Foto 9 menunjukkan aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai.

A B
Foto 9

(a) i. Apakah aktiviti ekonomi A dalam foto 9 di atas ?

. ...................................................................................................................................
[1 markah]

ii. Jelaskan mengapa aktiviti ekonomi A berpotensi untuk dimajukan di Malaysia ?

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
[3 markah]

(b) Jelaskan faktor fizikal yang menggalakkan aktiviti pelancongan di kawasan B dalam foto 9
di atas.
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
[3 markah]

(c) Terangkan kesan penerokaan sumber pantai dan marin terhadap kawasan sekitar.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
[3 markah]

61
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 14 berdasarkan Foto 10.

Fenomena 1 Fenomena 2

Foto 10

14 (a) Namakan fenomena 1 dalam foto 10.

............................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Pada pandangan anda, mengapakah fenomena dalam foto tersebut sering berlaku ?

i. ....................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................

iii. ....................................................................................................................................
[3 markah]
(c) Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat terjadinya fenomena tersebut?

i. ................................................................................................................................

ii. ................................................................................................................................

iii. ................................................................................................................................
[3 markah]
(d) En. Kamal merupakan seorang pengusaha kolam ternakan ikan air tawar, telah
mengalami kerugian yang teruk akibat kejadian di fenomena 2 dalam foto 10.
Apakah punca yang menyebabkan kematian ternakan ikan En. Kamal ?

i. ................................................................................................................................

ii. ................................................................................................................................

iii. ................................................................................................................................
[3 markah]

62
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 15 berdasarkan Foto 11 di bawah.

Foto 11

15 (a) Apakah tindakan manusia yang menyebabkan wujudnya fenomena seperti dalam
foto 11 ?

i. ....................................................................................................................................

ii. ....................................................................................................................................

iii. ....................................................................................................................................
[3 markah]

(b) Nyatakan tiga kesan fenomena tersebut terhadap alam sekitar fizikal.

i. ...............................................................................................................................

ii. ...............................................................................................................................

iii. ...............................................................................................................................
[3 markah]

(c) Apakah langkah bukan perundangan yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah
seperti foto 11 daripada berleluasa ?

i. ................................................................................................................................

ii. ................................................................................................................................

iii. ................................................................................................................................

iv. ................................................................................................................................
[4 markah]

63
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 16 berdasarkan Foto 12.

Foto 12

16 (a) Nyatakan peringkat sungai yang mewujudkan ciri budaya dalam Foto 12 ?

..................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(b) Berikan dua contoh empangan yang terdapat di Malaysia ?

i. ......................................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................................
[ 2 markah ]

(c) Jelaskan tiga kesan terhadap alam sekitar akibat pembinaan empangan tersebut.

i. ........................................................................................................................................

ii. .....................................................................................................................................

iii. ......................................................................................................................................
[ 3 markah ]
(d) Apakah kelebihan pembinaan empangan seperti Foto 12 di atas ?

i. .........................................................................................................................................

ii. ......................................................................................................................................

iii. ......................................................................................................................................

iv. .......................................................................................................................................
[ 4 markah ]

64
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 17 berdasarkan Foto 13(a) dan Foto 13(b).

Foto 13 (a) Foto 13 (b)

17 (a) Nyatakan dua sumbangan kawasan Foto 13 (a) terhadap alam sekitar fizikal ?

i. ........................................................................................................................................

ii. .........................................................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Berikan dua sebab mengapa manusia meneroka kawasan dalam Foto 13 (b) ?

i. ........................................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................................
[ 2 markah ]

(c) Terangkan tiga kesan keadaan dalam Foto 13 (b) terhadap alam sekitar ?

i. ...................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................

iii. ..................................................................................................................................
[ 3 markah ]

(d) Cadangkan tiga langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan atau mengawal
kesan alam sekitar tersebut ?

i. .........................................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................................

iii. .......................................................................................................................................
[ 3 markah ]

65
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 18 berdasarkan foto 14 di bawah.

Foto 14

(a) Namakan fenomena cuaca yang mewakili foto 14 di atas ?

............................................................................................................................................................
[1 markah]
(b) Bagaimanakah fenomena tersebut berlaku ?

i. …………………………………………………………………………….…..…………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………
[3 markah]
(c) Terangkan impak fenomena tersebut terhadap kehidupan penduduk bandar ?

i. .…………………………………………………………………………………..……………….

ii. ………………………………………………………………………………….………………..

iii. …………………………………………………………………………………..........................
[3 markah]
(d) Sekiranya anda bertugas sebagai pegawai di Jabatan Alam Sekitar, apakah saranan anda kepada
masyarakat untuk mengawal kesan fenomena tersebut ?

i. ……………………………………………………………………………..…..………………….

ii. ……………………………………………………………………………..……………………..

iii. …………………………………………………………………………………………………..
. [3markah

66
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan 19 berdasarkan foto 15 di bawah.

P Q

Foto 15

19 (a) Terangkan dua konsep 3R pada logo yang terdapat di Q dalam Foto 15.

i. .............................................................................................................................

ii. …………………………………………………………………………………
[2 markah]
(b) Apakah impak kepada alam sekitar sekiranya penggunaan sumber P dalam foto
di atas digunakan berterusan dan tanpa had.

i. ………………………………………………………………………………….

ii.……………………………………………………………………….................

iii. …………………………………………………………………………...........
. [3 markah]
(c) Mengapakah sistem pengurusan sisa pepejal perlu dijalankan secara terancang
di Malaysia.

i. ……………………………………………………………………………..….

ii. …………………………………………………………………….................
. [2 markah]
(c) Bagaimanakah usaha yang perlu diambil bagi memastikan sumber alam yang
ada sekarang dapat dinikmati oleh generasi pada masa depan.

. ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
[3 markah]

66
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

FOTO 16

20 (a) Apakah sektor yang terlibat dalam foto 16 di atas ?

.................................................................................................................................
[1 markah ]
(b) Mengapakah sektor ini semakin berkembang dari tahun ke tahun

i. .......................................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................................

iii. .......................................................................................................................................
[3 markah]

(c) Apakah kesan perkembangan sektor tersebuat terhadap alam sekitar fizikal

i. .........................................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................................

iii. ................................................................................................................................
[ 3 markah ]

(d) Bagaimanakah langkah yang boleh diambil supaya dapat mengurangkan impak
perkembangan sektor tersebut ?

i. ..... ................................................................................................................................

ii. ......................................................................................................................................

iii. .....................................................................................................................................
[ 3 markah ]
68
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

69
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA 3: TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

1. Di atas peta 1, namakan tumbuh-tumbuhan semulajadi di kawasan bertanda:
[4 Markah]

PETA 1
2. Jelaskan lima ciri-ciri hutan hujan tropika.
[5 markah]

3. Nyatakan ciri-ciri iklim hutan hujan tropika
[4 markah]

4. Nyatakan jenis – jenis hutan khatulistiwa
[5 markah]

5. Berikan lima ciri hutan monson tropika
[5 markah]

6. Nyatakan lima ciri ciri iklim hutan monson tropika
[5 markah]

70
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

7. Di atas peta 2 namakan kawasan tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
bertanda :
[ 5 markah]

P T

R
Q S

PETA 2

8. Berikan lima ciri tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
[5 markah]

9. Nyatakan lima ciri iklim tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
[5 markah]

10. Di atas peta 3 , namakan tumbuhan semulajadi di kawsan bertanda :
[2 markah ]

Q
P

PETA 3

71
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

11. Berikan lima ciri hutan konifer
[5markah]

12. Nyatakan lima ciri iklim yang mempengaruhi tumbuhan hutan konifer
[5 markah]

13. Terangkan tiga kepentingan tumbuhan tumbuhan semula jadi terhadap alam
sekitar.
[6markah]

14. Terangkan tiga kepentingan tumbuhan tumbuhan semula jadi terhadap manusia
dan pembangunan sesebuah Negara
[6markah]

15. Terangkan enam kepentingan ekosistem hutan paya bakau
[6 markah]

16. Terangkan kesan penerokaan hutan terhadap manusia dan alam sekitar.
[6 markah]

17. Kemukakan lima langkah pengurusan hutan yang dapat mengawal kesan penerokaan hutan
tersebut
[6 markah]

18. Mengapakah Malaysia menjadikan Taman Negara sebagai kawasan larangan daripada
aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan
[6 markah]

19. Jelaskan lima aktiviti aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kepupusan hutan.
[5 markah]

20. Cadangkan lima langlah yang boleh diambil untuk mengekalkan hutan di Malaysia
[5 markah]

21. Nyatakan langkah langkah yang diambil untuk menjamin masa depan hidupan liar
di Malaysia?
[6 markah]

22. Mengapakah kita perlu memelihara hidupan liar di Malaysia?
[6 markah]

72
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

23. Foto 1 berkaitan dengan jenis tumbuhan semula jadi di dunia.

FOTO A FOTO B

Bandingkan ciri tumbuhan semula jadi dalam foto A dan B
[6 markah]

24. Berikan dua persamaan dan dua perbezaan antara ekosistem hutan tanah pamah
dengan hutan paya bakau
[4 markah]

25. Foto 2 di bawah menunjukkan jenis hutan semula jadi di Malaysia

Foto 2

(a) Nyatakan dua lokasi hutan paya air masin di atas
[2 markah]

(b) Jelaskan tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut
[6 markah]

73
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) Kemukakan langkah yang boleh mengekalkan keseimbangan ekosistem seperti
foto 2.
[6 markah]

(d) Akta perhutanan negara telah 1985 telah diwartakan sebagai undang-undang
untuk mengawal kawasan hutan simpan, taman Negara , hutan lipur dan rizab
perlindungan haiwan.
Mengapakah peruntukan akta tersebut masih lagi gagal untuk mengawal
penerokaan hutan secara haram?
[6 markah]

26. ( a ) Di bawah peta 4 Malaysia , Namakan :-

PETA 4 MALAYSIA

(i) Pusat perlindungan hidupan liar P, Q dan R
( ii ) Taman Negara S dan T
[5 markah]

( b ) Mengapakah Pusat pelindungan hidupan liar ditubuhkan?
[6 markah]

( c ) Nyatakan agensi-agensi yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar dan jelaskan perananya
[4 Markah]

74
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

75
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA: DINAMIK PENDUDUK

1. Apakah faktor yang mempengaruhi penduduk jarang di Malaysia?
[5 Markah]

2. Pada pendapat anda, bagaimanakah kawasan berpenduduk jarang boleh dimajukan untuk
menarik lebih ramai penduduk?
[5 Markah]

3. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk?
[5 Markah]

5. Mengapakah migrasi ke Lembah Klang agak tinggi?
[6 markah]

6. Nyatakan masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara yang mempunyai penduduk
berlebihan.
[5 markah]

7. Kadar kelahiran penduduk di beberapa negara dunia kini menunjukkan kecenderungan
menurun. Huraikan faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kelahiran.
[6 markah]

8. Jelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mengatasi masalah penduduk berlebihan.
[4 markah]

76
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

9. Berdasarkan piramid penduduk di bawah

Piramid Penduduk Negara T tahun 2002

(a) Berdasarkan piramid penduduk di atas, jelaskan empat ciri kependudukan
Negara T ?
[4 markah]

(b) Mengapakah kadar kelahiran rendah di negara T ?
[4 markah]

10. (a) Apakah faktor yang menjadi aspek dalam mengira pertumbuhan penduduk
sesebuah negara?
[3 markah]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan negara kurang penduduk?
[2 markah ]
(c) Berikan lima ciri negara yang mengalami kurang penduduk.
[5 markah ]

77
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

LELAKI PEREMPUAN

JUTA ORANG JUTA ORANG

Piramid penduduk Y

11. Nyatakan empat ciri piramid penduduk negara Y ?
[4 markah]

78
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

NEGARA Z

12. (a) Berikan empat jenis migrasi dalaman yang terdapat di negara Malaysia.
[4 markah]

(b) Nyatakan ciri-ciri kependudukan negara Z berdasarkan piramid penduduk
di atas?
[4 markah]

79
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

13. Rajah 1 menunjukkan sebuah piramid penduduk.

LELAKI PEREMPUAN

JUTA ORANG JUTA ORANG

Piramid penduduk negara X Tahun 2010
Rajah 1

(a) Berdasarkan piramid penduduk negara X, jelaskan empat kesan yang akan
dihadapi oleh negara X dalam membangunkan negara.

[4 markah]

(b) Cadangkan empat langkah yang sesuai untuk mengatasi kesan kependudukan di 13 (a).
[4 markah]

(c) Jadual 1 menunjukkan arah aliran migrasi di Malaysia pada tahun 2009 dan
2011.

Arah Aliran Migrasi 2009 2011
Bandar - bandar 55.8 58.5
Luar Bandar – Bandar 8.7 6.4
Jadual 1

(i) Berdasarkan jadual mengapakah berlakunya perbezaan peratus arah aliran
migrasi bandar ke bandar antara tahun 2009 dan 2011.
[6 markah]

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah aliran migrasi luar bandar ke bandar semakin
berkurangan ?
[6 markah]

80
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

14. (a) Kawasan berlorek dalam peta 1 menunjukkan kawasan Rancangan Pembangunan
Wilayah di Semenanjung Malaysia.

Wilayah Jengka

Peta 1 : SEMENANJUNG Malaysia

Terangkan faktor yang mempengaruhi aliran migrasi di kawasan berlorek tersebut.
[6 markah]

(b) Nyatakan empat langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan aliran migrasi luar
bandar ke bandar di Malaysia.
[4 markah]

(c) Berikan enam ciri negara yang memiliki penduduk optimum.
[6 markah]

(d) Cadangkan empat langkah untuk mengatasi kesan kependudukan di negara
kurang penduduk.
[4 markah]

81
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

15. Jadual 1 menunjukkan arah aliran migrasi dalaman di Malaysia tahun 2014

Arah Aliran Migrasi Peratus
Luar bandar ke luar bandar 18
Luar bandar ke bandar 22
Bandar ke bandar 45
Bandar ke luar bandar 15
Jumlah 100

(a) Dengan merujuk maklumat dalam rajah di atas, mengapakah peratusan migrasi
dari bandar ke bandar paling tinggi pada tahun tersebut?
[4 markah]

(b) Salah satu kesan migrasi di bandar-bandar ialah wujudnya petempatan setinggan.
Jika anda salah seorang Penguasa Tempatan cadangkan langkah-langkah yang boleh
diambil untuk mengatasi masalah setinggan di bandar-bandar tersebut.
[4 markah]

(c) Mengapakah bagi sesebuah negara penduduk berlebihan, peratus penduduk luar
bandarnya adalah tinggi?
[6 markah]

(d) “Generasi sekarang lebih suka mempunyai keluarga yang kecil berbanding
genarasi terdahulu”.

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan generasi sekarang mempunyai
keluarga yang kecil.
[6 markah]

82
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

16. (a) Jadual berikut adalah statistik yang menunjukkan kadar kelahiran di negara M
pada tahun 2005 hingga 2007.

Tahun 2005 2006 2007

Kadar kelahiran kasar 18.4 18.0 17.6
(Per seribu)

Jelaskan empat faktor yang mempengaruhi perubahan kadar kelahiran kasar seperti
yang ditunjukkan dalam jadual di atas.
[4 markah]

(b) Kawasan berlorek dalam peta 1 adalah kawasan berpenduduk padat.

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA

Huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek dalam
Peta 1.
[6 markah]

(c) (i) Terangkan faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa di Malaysia.
[6 markah]

(ii) Kemukakan empat kesan migrasi antarabangsa di Malaysia.
[4 markah]

83
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

17. Jadual menunjukkan peratus struktur penduduk di Malaysia bagi tahun 1990 dan 2010.

Kumpulan Tahun
Umur 1990 2010
0 - 14 37.7% 29.7%
15 - 39 42.2% 40.9%
40 - 64 17.3% 24.9%
65 dan di atas 2.8% 4.5%

(a) Berdasarkan jadual, mengapakah berlakunya perbezaan peratus perubahan penduduk
kumpulan umur 0 – 14 tahun antara tahun 1990 dan 2010?
[6 markah]

(b) Terangkan factor yang mempengaruhi perubahan penduduk kumpulan umur 65 tahun
dan ke atas antara tahun 1990 dan 2010.
[4 markah]

(c) Pada pendapat anda, wajarkah kerajaan Malaysia menghentikan pengambilan tenaga
buruh asing untuk bekerja di Malaysia? Kemukakan alasan anda.
[6 markah]

(d) Cadangkan empat langkah yang sesuai untuk mengelakkan pergantungan kepada buruh
asing bagi membangunkan ekonomi negara.
[5 markah]

18. Berdasarkan piramid penduduk di bawah.

(a) Terangkan perbezaan ciri kependudukan negara X antara tahun 2005 dan tahun 2015.
[5 markah]

(b) Huraikan langkah-langkah yang sepatutnya dilaksanakan untuk menangani perubahan
penduduk pada tahun 2015.
[6 markah]
84
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

19. (a) Jadual menunjukkan jumlah penduduk Malaysia.

Jumlah Penduduk Malaysia
Tahun
(juta orang)
2006 26.5
2010 28.5
2014 30.4

Terangkan faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia dari
tahun 2006 hingga tahun 2014.
[6 markah]

(b) Mengapakah migrasi masuk ke Malaysia semakin meningkat?
[6 markah]

(c) Mengapakah negeri-negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia mempunyai taburan
penduduk padat berbanding negeri-negeri lain di Malaysia?
[4 markah]

(d) Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah taburan penduduk tidak sekata di
Malaysia.
[4 markah]

85
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

17. (a) Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kematian di
Sesebuah Negara.
[4 markah]

(b) Kawasan berlorek dalam Peta menunjukkan kawasan berpenduduk padat di Malaysia.

Peta : MALAYSIA

Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan
berlorek tersebut.
[4 markah]

(c) Jadual 1 menunjukkan perubahan penduduk Malaysia antara tahun 1970
hingga 2010.

Tahun Jumlah Penduduk
1970 10 juta
1980 13 juta
1990 18 juta
2000 23 juta
2010 28 juta

Terangkan faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. [4 markah]

(d) Terangkan kesan kependudukan di Negara yang mempunyai ciri-ciri berikut.

●Bilangan penduduk ramai
●Sumber terhad
●Teknologi rendah

(e) Kemukakan cadangan untuk mengatasi kesan kependudukan di atas.
[5 markah]

86
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA 5: PETEMPATAN

1. (a) Terangkan faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar.
[5 markah]

(b) Nyatakan fungsi petempatan luar Bandar kepada kawasan sekitarnya.
[5 markah]

(c) Bandar dan luar Bandar sering bergantungan antara sama lain. Terangkan
sumbangan luar Bandar kepada Bandar.
[6 markah]

2. (a) Mengapakah kebanyakan besar terletak di Pantai Barat Semenanjung Malaysia.
[5 markah]

(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia.
[5 markah]

(c) Nyatakan lima kesan pembandaran terhadap alam sekitar.
[5 markah]

(d) Cadangkan lima langkah untuk mengatasi masalah pembandaran di Malaysia.
[5 markah]

3. (a) Berikan dua Bandar baru di Malaysia dan nyatakan fungsinya.
[4 markah]

(b) Senaraikan enam faktor yang mempengaruhi perkembangan Bandar besar di
dunia.
[6 markah]

(c) (i) Nyatakan lima kesan pembandaran terhadap alam sekitar.
[5 markah]

(ii) Cadangkan lima langkah untuk mengurangkan kesan tersebut.
[5 markah]

87
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4. (a) Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi proses pembandaran.
[4 markah]

(b) Bandar dan luar Bandar bergantung antara satu sama lain. Terangkan tiga
sumbangan luar Bandar kepada Bandar.
[6 markah]

(c) Berikan lima faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar.
[5 markah]

5. (a) Jelaskan fungsi bandar satelit di Malaysia.
[4 markah]

(b) Terangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar baharu di Malaysia.
[6 markah]

(c) Terangkan langkah untuk membangunkan bandar baharu yang mesra alam sekitar.
[6 markah]

88
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA 7: SUMBER

1. Terangkan usaha-usaha yang telah diambil oleh negara Arab Saudi untuk mendapatkan
sumber air tawar.
[5 markah]

2. Nyatakan punca-punca air tawar yang diterokai oleh negara-negara di dunia ini.
[4 markah]

3. Huraikan kesan penerokaan sumber air di Malaysia terhadap alam sekitar
[6 markah]

4. Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk menjamin
bekalan air berterusan.
[5 markah]

5. Huraikan kepentingan sumber pantai dan marin kepada kehidupan manusia.
[6 markah]

6. Aktiviti manusia telah mengakibatkan pelbagai kesan kepada sumber pantai dan marin.
Jelaskan kesan-kesan tersebut.
[4 markah]

7. Terangkan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memelihara dan
memulihara sumber pantai dan marin.
[6 markah]

8. Huraikan kesan pembinaan empangan hidroelektrik terhadap alam sekitar setempat di
Malaysia.
[4 markah]

89
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Tenaga suria menjadi tenaga yang semakin penting dalam kehidupan manusia pada masa kini

9. Nyatakan kepentingan tenaga suria kepada manusia.
[6 markah]

10. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh negara Kanada untuk memelihara dan
memulihara sumber hutannya.
[6 markah]

11. Huraikan kesan aktiviti manusia terhadap penerokaan sumber tanih.
[4 markah]

12. Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesuburan tanih.
[6 markah]

13. Terangkan sumbangan kepelbagaian biologi kepada kehidupan manusia.
[5 markah]

90
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

91
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2005

1(a) 125° / 126°/ 127° [2m]
ATAU
124° /128° [1m]

2 1.70km²/ 1.75km² / 1.80km² [2m]
ATAU
1.65km² / 1.85km² [1m]

3 (a) Reranting [1m]

(b) F1 Alur sungai sempit 1
F2 Bentuk muka bumi tanah tinggi/ kontur 1
F3 Menuju ke sungai utama 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

4(a) Kilang memproses getah 1

(b) F1 Kawasan tanah pamah 1
F2 Tanah rata 1
F3 Sumber bahan mentah 1
F4 Tenaga buruh ramai 1
F5 Jaringan pengangkutan/ jalan raya 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

5 F1 Mengawal kemsukan air ke sawah padi 1
F2 Mengelak berlaku banjir 1
F3 Mengawal hakisan sungai 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

92
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2006

1(a) 20 meter [1 m]

(b) i. Bukit Buluh [1m]
ii. 250 meter [1m]

(c) RG505601/ RG504601/ RG504601 [2m]
ATAU
RG506601 / RG504602 [1m]

2 1:6 [2m]

3 (a) Hilir / tua / tiga [1m]

(b) F1 Bentuk muka bumi tanah pamah 1
F2 Terdapat likuan sungai 1
F3 Terdapat kawasan paya 1
F4 Terdapat kawasan sawah padi 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

4(a) F1 Pusat pentadbiran 1
F2 Pusat pendidikan 1
F3 Pusat keselamatan 1
F4 Pusat keagamaan 1
F5 Pusat petempatan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

(b) F1 Tanaman getah 1
F2 Sawah padi 1
F3 Pelbagai Tanaman pokok baka 1
F4 Petempatan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

5 F1 Tanah pamah 1
F2 Tanah rata 1
F3 Saliran yang baik 1
F4 Jaringan Pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

93
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2007

1(a) 2.45km / 2.7km / 2.95km 2

2(a) Jalan raya tidak berturap 1

(b) i. Pasir 1
ii. sungai 1

(c) 5 kali 2

3 (a) Hilir / tua / tiga 2

(b) F1 Bentuk muka bumi tanah pamah 1
F2 Terdapat likuan sungai 1
F3 Terdapat kawasan paya 1
F4 Terdapat kawasan sawah padi 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

4(a) F1 Pelbagai tanaman pokok baka 1
F2 Pokok getah 1
[2 m]

(b) F1 Tanah pamah 1
F2 Tanah rata 1
F3 Saliran yang baik 1
F4 Jaringan Pengangkutan 1
F5 Tenaga buruh ramai 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

5(a) Kilang memproses getah 1

(b) F1 Kawasan tanah pamah 1
F2 Tanah rata 1
F3 Sumber bahan mentah 1
F4 Tenaga buruh ramai 1
F5 Jaringan pengangkutan/ jalan raya 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

94
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2008

1(a) 229° / 230° / 231° 2

2(a) 10.65km / 10.9km / 11.15km 2

(b) F1 Petempatan 1
F2 Perkuburan 1
F3 Masjid 1
F4 Jambatan kayu 1
F5 Jambatan besi 1
F6 Jambatan batu 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

3 F1 Kemudahan pengangkutan 1
F2 Kemudahan pendidikan 1
F3 Kemudahan sosial 1
F4 Tanah rata 1
F5 Tanah pamah 1
F6 Peluang pekerjaan 1
F7 Pusat pentadbiran 1
[ Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]

4(a) Barat Laut 1

(b) F1 Sumber pengairan 1
F2 Sumber Protien 1
F3 Peluang pekerjaan 1
F4 Sumber bekalan air domestik 1
F5 Jaringat pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

5(a) F1 Akuakultur/perikanan 1
F2 Sukan dan rekreasi 1
F3 Eko pelancongan 1
[3 m]

(b) F1 Pencemaran air 1
F2 Kepupusan hidupan akuatik 1
F3 Kemusnahan habitat akuatik 1
F4 Perubahan pandang darat 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

95
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2009

1(a) RG066844 / RG067846 / RG068845 2

(b) 138° / 139° / 140° 2

2 3.0km² / 3.5km² /4.0km² 2

3(a) Tasik ladam 1

(b) F1 Tindakan hidraul 1
F2 Geseran / lelasan 1
F3 Larutan 1
F4 Lagaan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

4(a) Berselerak 1

(b) F1 Bentuk muka bumi tanah tinggi 1
F2 Jaringan pengangkutan terhad / darjah ketersampaian rendah 1
F3 Hak milik tanah persendirian 1
[3 m]

5(a) Budha
1

(b) F1 Pusat petempatan 1
F2 Pusat pendidikan 1
F3 Pusat pendidikan 1
F4 Pusat kesihatan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

96
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2010

1(a) Bukit Buluh 1

(b) RG144898 / RG143898 / RG143899 2
ATAU
RG145899 / RG144900 1

2 F1 Tali air 1
F2 Jalan tidak berturap 1
F3 Jalan raya 1
F4 Talian paip air 1
[ Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]

3 3.0km² / 3.5km² /4.0km² 2

4(a) Berselerak 1

(b) F1 Kawasan tanah pamah yang rata 1
F2 Kawasan kebun kecil 1
F3 Kawasan persendirian 1
[3 m]

5(a) F1 Pusat pentadbiran 1
F2 Pusat kesihatan 1
F3 Pusat keselamatan 1
F4 Pusat pendidikan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

(b) F1 Jaringan pengangkutan 1
F2 Pusat pentadbiran 1
F3 Kawasan tanah pamah 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [3 m]

97
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2011

1 5.7km² / 5.75km² / 5.8km² 2

2(a) 5.75km / 5.80km / 6.05 2

(b) 72° 2

3(a) Bukit Pan Pari 1

(b) F1 Kuil 1
F2 Bangunan / Petempatan 1
F3 Jambatan 1
F4 Gereja 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

4 F1 Berkelompok- Kg Tarap 2
F2 Berjajar- Kg Dusun Tua 2
[4 m]

5 F1 Pertanian – terdapat kawasan kelapa sawit dan sawah 1
padi 1
F2 Sektor awam- terdapat balai polis, sekolah dan 1
klinik 1
[4 m]

98
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2012

1 RG127842 / RG126842 / RG126843 2
ATAU
RG128843 / RG127844 1

2(a) 6.15km / 6.40km / 6.65km 2

(b) Kg. Hulu Terpinggir 1

3(a) Sepunca 1

(b) F1 Petempatan 1
F2 Perkuburan 1
F3 Kelapa sawit 1
F4 Getah 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

4(a) F1 kemusnahan kawasan tadahan 1
F2 Kepupusan flora 1
F3 Kepupusan fauna 1
F4 Hakisan tanah 1
F5 Berlaku banjir 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [3m]

(b) F1 Kuatkuasa undang-undang 1
F2 Kempen kesedaran 1
F3 Pendidikan alam sekitar 1
F4 Penebangan terpilih 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

5(a) F1 Jaringan pengangkutan jalan raya 1
F2 Jalan kereta api 1
F3 Tanah rata 1
F4 Kawasan tanah pamah 1
F5 Pusat pentadbiran 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

(b) F1 Eko pelancongan 1
F2 Pelancongan sukan dan rekreasi 1
F3 Aktiviti mendaki 1
F4 Akuakultur 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

99
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2013

1(a) 165° / 166° / 167° 2

(b) 3.05km / 3.30km / 3.55km 2

2 4.0km² / 4.5km² / 5.0km² 2

3 Ciri fizikal
F1 Bukit Jati 1
F2 Sungai 1
F3 Hutan 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

Ciri Budaya
F4 Petempatan 1
F5 Jalan raya 1
F6 Pelbagai tanaman Pokok Baka 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

4(a) Peringkat hilir, tua, ketiga 1

(b) F1 Bentuk muka bumi tanah pamah 1
F2 Terdapat likuan sungai 1
F3 Terdapat kawasan paya 1
F4 Terdapat kawasan sawah padi 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

5(a) F1 Kelapa sawit 1
F2 Getah 1
[2m]

(b) F1 Tanah rata 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Saliran yang baik 1
F4 Jaringan pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

100
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2014

1(a) 108° / 109° / 110° 2

(b) 6.50km / 6.75km / 7.00km 2

(c) RG979872 / RG978872 / RG978873 2
ATAU
RG980872 / RG978874 1

2(b) F1 Tebus guna untuk Akuakultur 1
F2 Tebus guna untuk penanaman sayur 1
F3 Tebus guna untuk padang golf 1
F4 Taman tema air 1
[2m]

(b) F1 Peluang pekerjaan penduduk 1
F2 Sumber protein 1
F3 Meningkatkan ekonomi penduduk 1
F4 Wujud Bandar baru 1
[2m]

3 F1 Saliran/sungai 1
F2 Hutan 1
F3 Tanah tinggi 1

4(a) F1 Pusat pentadbiran 1
F2 Pusat kesihatan 1
F3 Pusat keselamatan 1
F4 Pusat pendidikan 1
F5 Pusat pengumpulan hasil pertanian 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

(b) F1 Jaringan pengangkutan 1
F2 Pusat pentadbiran 1
F3 Kawasan tanah pamah 1
[2m]

5(a) Kelapa sawit 1
Getah 1

(b) Tanah pamah 1
Tanah rata 1
Jalan raya 1
Jalan kereta api 1
Tenaga buruh 1
[3m]
101
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

Modul Kemahiran Geografi Peta 2280/2/2015
2
1 RG685776 / RG684776 / RG684777
ATAU 1
RG688776 / RG684778
2
2(a) 6.15km / 6.4km / 6.65km
2
(b) 187° / 188° / 189°
1
3(a) Sepunca
1
(b) 20 meter
1
4(a) Ekopelancongan
1
(b) F1 Akuakultur 1
F2 Sukan rekreasi [2m]

1
5(a) F1 Mengangkut bahan mentah pertanian 1
F2 Mengangkut penumpang 1
F3 Darjah ketersampaian rendah 1
F4 Bentuk muka bumi gunung ganang [3m]

1
(b) F1 Peluang pekerjaan 1
F2 Sumber bahan mentah/kayu kayan/ubat-ubatan 1
F3 Punca air kegunaan domestik 1
F4 Zon penampan banjir 1
F5 Menyederhanakan suhu setempat [4m]

102
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

PETA TOPO SIRI 2280/2/2004

1(a) Bukit Kalong [1m]

(b) 151859 / 151858 [2m]
ATAU
152859 / 151859 [1m]

2(a) [2m]

3(a) Sepunca [1m]

(b) Stesen trigonometri [1m]

4(a) F1 Berliku-liku 1
F2 Tanah pamah / Aluvium 1
F3 Tanah rata 1
F4 Petempatan 1
F5 Sawah padi 1
F6 Tasik ladam 1
F7 Hutan paya 1
[ Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

5(a) Pelancongan /Eko-pelancongan [1m]

(b) F1 Berbukit 1
F2 Tasik 1
F3 banyak sungai 1
F4 Sistem pengangkutan 1
F5 Kawasan pertanian 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

103
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

PETA TOPO SIRI 2280/2/2005

1 51° / 52° / 53° [2m]
ATAU
50° / 54° [1m]

2 1: 5.2 / 1:5.3 [2m]
ATAU
1:5.1 / 1:5.4 [1m]

3 F1 Rabung bukit 1
F2 Legeh sungai 1
F3 Kawasan tadahan 1
F4 Puncak bukit 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

4 F1 Pusat pentadbiran 1
F2 Pusat pengumpulan 1
F3 Pusat petempatan 1
F4 Pusat perkhidmatan 1
F5 Pusat pendidikan 1
F6 Pusat kesihatan 1
F7 Pusat Perhubungan 1
F8 Pusat pengangkutan 1
[ Mana-mana 5 x 1 m] [5m]

5(a) Getah [1m]

(b) F1 Saliran baik 1
F2 Tanah beralun 1
F3 Jaringan pengangkutan 1
F4 Tenaga buruh 1
F5 Tanah pamah 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

104
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

PETA TOPO SIRI 2280/2/2006

1 3.75km / 3.8km [2m]
ATAU
3.7km /3.81km [1m]

2(a) F1 Sungai Batuan 1
F2 Sungai Puyu 1
F3 Sungai Payau 1
[ Mana-mana 1 x 1m] [1m]

(b) Bukit Timun [1m]

3(a) Hilir /Tua [1m]

(b) F1 Sungai berliku-liku / Bengkang-bengkok 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Tanah rata 1
F4 Liku terpenggal 1
F5 Tasik ladam 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

4(a) F1 Pelancongan 1
F2 Pertanian 1
F3 Penternakan 1
F4 Perikanan 1
F5 Akuakultur 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

(b) F1 Kolam 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Tanah rata 1
F4 Tenaga buruh 1
F5 Tanah beralun 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

5 F1 Tanah rata 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Kawasan pertanian 1
F4 Kawasan petempatan 1
F5 Pusat pentadbiran 1
F6 Pusat pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

105
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

PETA TOPO SIRI 2280/2/2007

1 148° / 149° /150° [2m]
ATAU
147° / 151° [1m]

2 2.20 km.per / 2.25km.per [2m]
ATAU
2.25 km.per / 2.3km./per [1m]

3(a) Tasik ladam / Liku terpenggal [1m]

(b)(i) F1 Pulau 1
F2 Pasir timbul 1
F3 Beting / beting pasir 1
[1m]
(ii) Pemendapan / Penimbunan [1m]

4(a) F1 Getah [1m]
F2 Kelapa sawit [1m]

(b) F1 Tanah beralun 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Laterit 1
F4 Saliran baik 1
F5 Tenaga buruh 1
F6 Sistem pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 X 1m] [3m]
5(a) F1 Pusat pentadbiran 1
F2 Pusat perkhidmatan 1
F3 Pusat pengumpulan 1
F4 Pusat pendidikan 1
F5 Pusat kesihatan 1
F6 Pusat perhubungan 1
F7 Pusat pengangkutan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

(b) F1 Tanah pamah 1
F2 Tanah rata 1
F3 Tanah beralun 1
F4 Tepi sungai / Kuala sungai 1
F5 Sumber air 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

106
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c)(i) F1 Benteng 1
F2 Batu aras 1
F3 Jalan raya 1
F4 Jambatan 1
F5 Petempatan 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

(ii) Berjajar / Sejajar / Berbaris [1m]

PETA TOPO SIRI 2280/2/2008
1(a) Bukit Jarum [1m]

(b) 167336 / 168336 / 168335 [2m]
ATAU
168337 / 168337 [1m]

(c) Pelana [1m]

(d) 2.5km.per / 2.75km.per [2m]
ATAU
2.25km.per / 2.80 km.per [1m]

2(a) 1 cm mewakili 0.5 km / 1cm mewakili 500m [1m]

(b) 5.49 km / 5.50km /5.51km [2m]
ATAU
5.48 km / 5.52km [1m]

3(a) F1 Getah 1
F2 Padi 1
F3 Pelbagai tanaman pokok baka 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
4(a) F1 Pusat pentadbiran
F2 Pusat perkhidmatan 1
F3 Pusat perniagaan 1
F4 Pusat pengangkutan 1
F5 Pusat petempatan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] 1
(b) F1 Hutan / Hutan simpan /Taman Negara [3m]
F2 Paya 1
F3 Sungai 1
F4 Tanah rendah 1
F5 Lumpur 1
1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

107
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

5(a) Padi /padi sawah [1m]

(b) F1 Tanah pamah 1
F2 Tanah alluvium 1
F3 Saliran baik 1
F4 Pengairan / Sumber air 1
F5 Kemudahan pengangkutan 1
F6 Sumber pekerjaan / pendapatan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

108
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Soalan Butiran Markah

PETA TOPO SIRI 2280/2/2009

1(a) 13.2 [1m]

(b) Stesen Trigonometri [1m]

2(a) 8.69km / 8.7km /8.71km [1m]

(b) F1 Sumber protein 1
F2 Perikanan air tawar /Akuakultur 1
F3 Sempadan 1
F4 Bekalan air / Air domestik 1
F5 Rekreasi / Pelancongan 1
F6 Sumber pengairan 1
[ Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

3 114° / 115° / 116° [2m]
ATAU
113° / 117° [1m]

4(a) Sepunca [1m]

(b) F1 Getah 1
F2 Pelbagai tanaman pokok baka 1
F3 Padi 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]
(c) F1 tanah beralun 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Luas 1
F4 Saliran baik 1
F5 Tenaga buruh 1
F6 Pengangkutan baik 1
F7 Sumber pengairan 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

1
5(a) F1 Menyederhanakan suhu 1
F2 Bekalan oksigen 1
F3 Menyerap karbon dioksida 1
F4 Habitat flora dan fauna 1
F5 Pelbagai spesies flora dan fauna 1
F6 Tadahan 1
F7 Pelancongan / Ekopelancongan 1
F8 Mengawal hakisan tanah 1
F9 Mengawal banjir 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

109
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) F1 Ekopelancongan / Pelancongan 1
F2 Akuakultur 1
F3 Pembinaan 1
F4 Perindustrian 1
F5 Pertanian 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

PETA TOPO SIRI 2280/2/2010

1(a) 237° /238° /239° [2m]
ATAU
236° / 240° [1m]

(b) 7.9km /8.0km [2m]
ATAU
7.89 km / 8.1km [1m]

2 2.25 km.per / 2.5km.per [2m]
ATAU
2.0 km.per / 2.75km.per [1m]

3(a) F1 Jalan raya 1
F2 Tanah pamah 1
F3 Sungai lebar / besar 1
F4 Lumpur / paya 1
F5 Hilir / Peringkat tua 1
F6 Tanah rata 1
F7 Luas 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

(b) F1 Peringkat tua / Hilir 1
F2 Banyak sungai / Cawangan 1
F3 Tanah lembut 1
F4 Paya 1
[ Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

4(a) Berselerak / selerak [1m]

(b) F1 Tanah pamah 1
F2 Rata 1
F3 Luas 1
F4 Kebun kecil 1
F5 Kampung 1
[ Mana-mana 3 x 1 m] [3m]

110
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

5(a) 3.4m [1m]

(b) F1 Pusat pengumpulan 1
F2 Petempatan 1
F3 Ibadat 1
F4 Pendidikan 1
F5 Pengangkutan 1
F6 Keselamatan 1
F7 Perhubungan 1
[ Mana-mana 4 x 1 m] [4m]

111
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

SKEMA MODUL SOALAN STRUKTUR
Soalan Butiran Markah
1(a) Pinggir pantai [1 m]

(b) F1 pantai / pasir bersih 1
F2 laut cetek 1
F3 air jernih 1
F4 ombak
1
F5 hidupan akuatik / fauna
F6 flora 1
[3 m]

(c) F1 tumpahan minyak 1
F2 pembuangan sampah sarap 1
F3 pembinaan bangunan 1
F4 pembuangan sisa toksik
1
F5 perikanan pinggir pantai
F6 perlombongan 1
F7 penebangan hutan bakau 1
[3 m]

(d) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen kesedaran alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar
1
F4 tanaman semula hutan
F5 mewartakan taman laut / hutan simpan 1
F6 kitar semula 1
[3 m]
2(a) F1 Kuala Lumpur / Shah Alam / Skudai / Mak Mandin / Seberang
Prai / Kelang [1 m]

(b) F1 asap kilang 1
F2 asap kenderaan 1
F3 karbon monoksida / karbon dioksida 1
F4 pembakaran terbuka 1
F5 bahan api fosil 1
F6 kebakaran hutan 1
[2 m]

(c) F1 penyakit kulit / kanser 1
F2 cat bangunan luntur 1
F3 harta benda rosak 1
F4 pencemaran air 1
F5 pertanian terjejas 1
F6 hidupan akuatik terjejas 1
F7 aktiviti akuakultur terjejas 1
[3 m]

112
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(d) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen kesedaran alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar 1
F4 penapis asap 1
F5 guna petrol tanpa plumbum 1
F6 guna kenderaan awam 1
F7 kongsi kereta 1
F8 guna tenaga mesra alam 1
F9 hidroelektrik / solar / hybrid 1
F10 pindahkan kilang ke luar bandar 1
[3 m]
3(a) F1 gunung berapi [1 m]

(b) F1 kon komposit / curam 1
F2 kon perisai / landau 1
[2 m]

(c) F1 pekat 1
F2 mengalir perlahan 1
F3 berasid 1
F4 mengandungi silika yang tinggi 1
F5 takat lebur rendah 1
F6 cepat beku 1
[3 m]

(d) F1 nyawa terkorban 1
F2 flora / fauna musnah 1
F3 habitat flora / fauna terjejas 1
F4 harta benda musnah 1
F5 pencemaran udara / jerebu 1
F6 hujan asid 1
F7 aktiviti manusia terganggu 1
F8 tanaman musnah 1
[4 m]

113
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

4(a) F1 Termosfera 1
F2 Stratosfera 1
[2 m]

(b) F1 Stratosfera / lapisan Y [1 m]

(c) F1 lapisan ozon nipis 1
F2 pencemaran udara 1
F3 penyakit kulit / katarak mata 1
F4 laluan pengangkutan udara terjejas 1
F5 hidupan / fauna 1
[3 m]

(d) F1 pembakaran terbuka 1
F2 letusan gunung berapi 1
F3 pembebasan cfc 1
F4 ujian nuclear 1
F5 bahan api fosil dari kapal terbang / kenderaan 1
F6 gas / asap kilang 1
F7 gas dari baja kimia / racun serangga 1
[3 m]
5(a) F1 gempa bumi / tanah runtuh [1 m]

(b) F1 arus perolakan dalam bumi 1
F2 aktiviti gunung berapi 1
F3 hujan lebat berterusan 1
F4 kekurangan pokok 1
F5 perlombongan / kuari / pemecahan batu 1
[3 m]

(c) F1 lalulintas terjejas 1
F2 kehilangan nyawa 1
F3 kerosakan harta benda 1
F4 talian elektrik terpupus 1
F5 aktiviti manusia terganggu 1
1
[3 m]

(d) F1 tanam pokok 1
F2 sistem amaran awal 1
F3 berada jauh dari kawasan tersebut 1
1
F4 latihan kecemasan
[3 m]

114
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

6(a)(i) P : stalaktik 1
Q : stalakmit 1
[2 m]

(ii) F1 tiang kalsit [1 m]

(b) F1 luluhawa kimia [1 m ]

(c) F1 perlombongan batu kapur / kuari 1
F2 pengambilan sarang burung 1
F3 pengambilan tahi kelawar / guano 1
F4 pembinaan bangunan / jalan raya 1
[2 m]

(d) F1 mewartakan sebagai taman negara 1
F2 penguatkuasaan undang-undang 1
F3 kempen kesedaran alam sekitar 1
F4 pendidikan alam sekitar 1
[3 m]
7(a) F1 banjir kilat [1 m]

(b) F1 sistem perparitan tersumbat 1
F2 jalan berturap 1
F3 bangunan konkrit 1
F4 sungai cetek 1
F5 kawasan rendah 1
F6 hujan lebat 1
[3 m ]
(c) F1 lalulintas terganggu 1
F2 aktiviti manusia terjejas 1
F3 kerosakan harta benda 1
F4 kehilangan nyawa 1
F5 pencemaran air 1
[3 m]

(d) F1 tanam banyak pokok 1
F2 mendalamkan sungai 1
F3 membaiki sistem perparitan 1
F4 terowong SMART 1
F5 penguatkuasaan undang-undang 1
F6 kempen kesedaran alam sekitar 1
F7 pendidikan alam sekitar 1
[3 m]

115
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

8(a) F1 hidroelektrik [1 m]

(b) F1 janakuasa elektrik 1
F2 mengawal banjir 1
F3 pelancongan / rekreasi 1
F4 santuari ikan 1
F5 perikanan 1
[3 m]

(c) F1 flora / fauna terjejas 1
F2 habitat flora / fauna terjejas 1
F3 hutan tenggelam 1
F4 ekosistem terganggu 1
F5 hakisan 1
F6 banjir 1
F7 perubahan landskap 1
[2 m]

(d) F1 banyak sungai 1
F2 kawasan tadahan luas / hutan luas 1
F3 kawasan tanah tinggi 1
F4 halaju air tinggi / deras 1
F5 tenaga buruh mahir 1
F6 tenaga buruh ramai 1
F7 modal / pelabur 1
F8 teknologi 1
F9 dasar kerajaan 1
[3 m]

116
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

9(a)(i) Aktiviti A : menyembur racun 1
(ii) Aktiviti B : menabur baja 1
[2 m]

(b) F1 Dataran Kedah 1
F2 Delta Kelantan 1
F3 Delta Rajang 1
F4 Dataran Tanjung Karang 1
[2 m]

(c) F1 pencemaran air 1
F2 pencemaran udara 1
F3 hidupan akuatik musnah 1
F4 penipisan lapisan ozon 1
F5 kemiskinan tanah 1
F6 keasidan tanah / pH tanah meningkat 1
[3 m]

(d) F1 hidroponik 1
F2 fertigasi 1
F3 aeroponik 1
F4 teknologi 1
F5 jentera 1
F6 baja kimia 1
F7 racun serangga 1
F8 perladangan 1
[3 m]

10(a) F1 tanah runtuh [1 m]

(b) F1 pertanian 1
F2 pembalakan 1
F3 pembinaan jalan raya 1
F4 perlombongan 1
F5 pembalakan 1
F6 pembinaan petempatan 1
[3 m]
(c) F1 lalulintas terganggu 1
F2 aktiviti manusia terjejas 1
F3 kerosakan harta benda 1
F4 kehilangan nyawa 1
F5 pencemaran air 1
F6 flora / fauna terjejas 1
117
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

[3 m]
(d) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen kesedaran alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar 1
F4 tanam pokok 1
F5 bina banteng 1
F6 sistem perparitan baik 1
F7 bina teres 1
[2 m]

11(a) X : Banjir lumpur 1
Y : Tanah runtuh 1
[2 m]

(b) F1 pertanian 1
F2 pembalakan 1
F3 pembinaan jalan raya 1
F4 perlombongan 1
F5 pembalakan 1
F6 pembinaan petempatan 1
[2 m]

(c) F1 lalulintas terganggu 1
F2 aktiviti manusia terjejas 1
F3 kerosakan harta benda 1
F4 kehilangan nyawa 1
F5 pencemaran air 1
F6 flora / fauna terjejas 1
[3 m]

(d) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen kesedaran alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar 1
F4 tanam pokok 1
F5 bina banteng 1
F6 sistem perparitan baik 1
F7 bina teres 1
[3 m]

118
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

12(a) F1 kemarau [1 m]

(b) F1 jumlah hujan berkurang 1
F2 kadar kelembapan rendah 1
F3 kadar sejatan tinggi 1
F4 fenomena el nino 1
F5 kekurangan pokok 1
[3 m]

(c) F1 mengairi pertanian 1
F2 keperluan domestik 1
F3 kegunaan industri 1
F4 pelancongan 1
F5 jalan pengangkutan 1
[2 m]

(d) F1 kehilangan nyawa 1
F2 wabak penyakit 1
F3 tanaman terjejas 1
F4 krisis makanan 1
F5 penggunaan penghawa dingin bertambah 1
F6 penggunaan elektrik bertambah 1
[2 m]

(e) F1 pembenihan awan 1
F2 kitar semula 1
F3 R&D 1
F4 menambah kawasan hijau 1
[2 m]
13(a)(i) F1 akuakultur / perikanan [1 m]

(ii) F1 laut cetek 1
F2 pinggir pantai panjang 1
F3 galakan kerajaan 1
F4 modal / pelabur 1
F5 dapat dijalankan sepanjang tahun 1
F6 pekerjaan alternatif / sampingan nelayan 1
F7 permintaan tinggi 1
F8 sumber protein utama 1
[3 m]

119
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) F1 pantai / pasir bersih 1
F2 laut cetek 1
F3 air jernih 1
F4 ombak 1
F5 hidupan akuatik / fauna 1
F6 flora menarik 1
F7 terumbu karang 1
[3 m]

(c) F1 pencemaran air 1
F2 hakisan pantai 1
F3 kemusnahan flora / fauna 1
F4 kemusnahan habitat flora / fauna 1
[3 m]

14(a) F1 kemarau [1m]

(b) F1 jumlah hujan berkurang 1
F2 kadar kelembapan rendah 1
F3 kadar sejatan tinggi 1
F4 fenomena el nino 1
F5 kekurangan pokok 1
[3 m]

F1 sumber air terjejas
(c) 1
F2 hidupan akuatik terjejas
1
F3 flora / fauna musnah
1
F4 ekosistem terganggu
1
F5 suhu meningkat
1
F6 kadar sejatan tinggi
1
F7 kadar kelembapan rendah
1
[3 m]
F1 suhu air tinggi / air panas
(d) 1
F2 isipadu air kurang
1
F3 pH air tinggi / rendah
1
F4 pencemaran air / berkelodak
1
F5 pembuangan sisa toksik
1
F6 aktiviti tuba / meracun
1
[3 m]

120
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

15(a) F1 kegiatan pembalakan berleluasa / pembalakan haram 1
F2 pertanian di kawasan tanah tinggi 1
F3 pembajakan tidak mengikut kontur 1
F4 pembinaan kawasan petempatan 1
F5 pembinaan Lebuh raya / jalan raya 1
F6 pembinaan hotel 1
F7 pembangunan sebagai kawasan pelancongan 1
F8 perlombongan di tanah tinggi 1
F9 pembinaan empangan hidro elektrik 1
[3 m]

(b) F1 hakisan tanah / tanah runtuh / gelonsoran tanah 1
F2 suhu meningkat 1
F3 perubahan landskap 1
F4 kawasan tadahan air musnah 1
F5 air bawah tanah berkurangan 1
F6 kelembapan bandingan berkurangan 1
F7 air sungai kotor 1
F8 dasar sungai menjadi cetek 1
F9 banjir lumpur 1
F10 kepupusan flora / kepupusan fauna 1
F11 kepupusan habitat / fauna 1
[3 m]

(c) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen cintailah alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar 1
F4 membina teres 1
F5 membina rangka konkrit bertetulang 1
F6 memasang gabion 1
F7 membina parit melalui kawasan cerun 1
F8 menanam lebih banyak pokok / tanaman tutup bumi 1
F9 pembajakan mengikut kontur 1
F10 memasang sungkupan plastik 1
[3 m]
16(a) F2 hulu / muda / peringkat pertama [1 m]

(b) F1 Kenyir 1
F2 Chenderoh 1
F3 Temenggor 1
F4 Batang air 1
F5 Bakun 1
F6 Tenom Pangi 1
[2 m]

121
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) F1 flora / fauna terjejas 1
F2 habitat flora / fauna terjejas 1
F3 hutan tenggelam 1
1
F4 ekosistem terganggu
1
F5 hakisan 1
F6 banjir 1
F7 perubahan landskap 1
[3 m]
(d) F1 sumber boleh diperbaharui 1
F2 sumber tenaga alternative 1
1
F3 murah
1
F4 mesra alam 1
F5 dapat mengawal banjir 1
F6 kawasan rekreasi / pelancongan 1
[4 m]
17(a) F1 pelancongan 1
F2 pertanian hawa sederhana 1
F3 kawasan tadahan 1
[2 m]

(b) F1 membuka kawasan pertanian 1
F2 membuka kawasan petempatan 1
F3 membuka kawasan rekreasi 1
[2 m]
(c) F1 hakisan tanah / tanah runtuh / gelonsoran tanah 1
F2 suhu meningkat 1
F3 perubahan landskap 1
F4 kawasan tadahan air musnah 1
F5 air bawah tanah berkurangan 1
F6 kelembapan bandingan berkurangan 1
F7 air sungai kotor 1
F8 dasar sungai menjadi cetek 1
F9 banjir lumpur 1
F10 kepupusan flora / kepupusan fauna 1
F11 kepupusan habitat / fauna 1
[3 m]

(d) F1 penguatkuasaan undang-undang 1
F2 kempen cintailah alam sekitar 1
F3 pendidikan alam sekitar 1
F4 membina teres 1
F5 membina rangka konkrit bertetulang 1
F6 memasang gabion 1
F7 membina parit melalui kawasan cerun 1
122
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

F8 menanam lebih banyak pokok / tanaman tutup bumi 1
F9 pembajakan mengikut kontur 1
F10 memasang sungkupan plastik 1

[3 m]
18(a) F1 jerebu [1 m]

(b) F1 pembakaran hutan 1
F2 asap kilang 1
F3 asap kenderaan 1
F4 pembakaran terbuka 1
F5 aktiviti pembinaan 1
[3 m]

(c) F1 penyakit / asma / mata 1
F2 lalu lintas terganggu 1
F3 kemalangan jalan raya 1
F4 suhu tinggi 1
F5 penggunaan tenaga elektrik meningkat 1
[3 m]

(d) F1 memakai topeng muka 1
F2 menggunakan kenderaan awam 1
F3 kongsi kereta 1
F4 menggunakan petrol tanpa plumbum 1
F5 kurangkan aktiviti luar rumah 1
F6 banyak minum air 1
F7 menanam pokok 1
[3 m]
19(a) F1 Reused / guna semula 1
F2 Reduced / kurangkan 1
F3 Recycle / kitar semula 1
[2 m]
(b) F1 pencemaran tanih 1
F2 pencemaran udara 1
F3 pencemaran air 1
F4 kepupusan haiwan / hidupan akuatik 1
F5 tanah tidak subur 1
F6 nutrean tanah terganggu 1
F7 kandungan humus terganggu 1
[3 m]

123
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) F1 menjamin kebersihan alam sekitar 1
F2 mengurangkan pencemaran air / udara 1
F3 mengatasi masalah kawasan pelupusan terhad 1
F4 menjamin bekalan sumber berterusan 1
[2 m]
(d) F1 penggunaan bahan mesra alam 1
F2 penguatkuasaan undang-undang 1
F3 kempen kesedaran alam sekitar 1
F4 pendidikan alam sekitar 1
F5 penanaman semula 1
F6 mencari sumber alternatif 1
F7 R&D 1
F8 merawat air 1
F9 kitar semula 1
[3 m]

20(a) F1 pembuatan / automotif [1 m]

F1 permintaan tinggi 1
(b)
F2 modal / pelabur 1
F3 buruh ramai 1
F4 buruh mahir 1
F5 teknologi 1
F6 dasar kerajaan 1
[3 m]

F1 pencemaran udara / jerebu 1
(c)
F2 kesesakan lalu lintas 1
F3 suhu meningkat 1
F4 kemalangan 1
F5 kepupusan flora / fauna 1
[3 m]

F1 menggunakan kenderaan awam 1
(d)
F2 kongsi kereta 1
F3 penggunaan petrol tanpa plumbum 1
F4 penggunaan kenderaan elektrik / hybrid / lrt 1
F5 penggunaan tenaga alternatif / solar / ngv 1
[3 m]

124
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

SKEMA MODUL SOALAN ESEI
TEMA 3: TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
1. Di atas peta 1, namakan tumbuh-tumbuhan semulajadi di kawasan bertanda:
[4 Markah]

Peta 1
Bil Huraian Markah
P Hutan Konifer / Taiga / Pokok Tirus 1
Q Padang Rumput Sederhana / Steppe 1
R Hutan Monsun Tropika 1
S Hutan Hujan Tropika / Khatulistiwa 1

2. Jelaskan lima ciri-ciri hutan hujan tropika.
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Berakar banir 1
Pokok besar 1
2 Berkayu keras 1
Contoh kayu / cengal / merbau 1
3 Empat lapisan 1
Namakan Lapisan / renjong@emergen / kanopi / 1
4 Malar Hijau 1
Berdaun sepanjang tahun / tidak menggurkan daun 1
5 Lantai hutan jarang 1
Kurang cahaya matahari 1
6 Terdapat tumbuhan menumpang 1
Contoh pokok 1
7 Pelbagai spesis flora / pokok 1
Contoh flora / pokok 1
8 Membentuk kanopi 1
Menghalang sinaran matahari / pancaran matahari 1
9 Berbatang lurus / pokok tinggi 1
125
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Mendapatkan cahaya matahari 1
10 Lantai hutan jarang 1
Kurang mendapat cahaya matahari 1
11 Terdapat tumbuhan menumpang / menjalar 1
Contoh pokok / liana / 1
3. Nyatakan ciri-ciri iklim hutan hujan tropika
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Panas sepanjang tahun 1
2 Min suhu tahunan 27°C 1
3 Hujan lebat sepanjang tahun 1
4 Jumlah hujan tahunan 2600mm 1
5 Kelembapan bandingan tinggi 1
6 Julat suhu tahunan 2°C 1
7 Cahaya matahari yang mencukupi 1

4. Nyatakan jenis – jenis hutan khatulistiwa
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Hutan Hujan Tropika 1
2 Hutan pantai 1
3 Hutan gunung / Montain 1
4 Hutan paya Bakau 1
5 Hutan paya air tawar 1

5. Berikan lima ciri hutan monson tropika
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Malar hijau 1
2 Berakar tunjang 1
3 Tumbuhan jarang 1
4 Dirian tulen 1
5 Bersemak samun / lapisan bawah padat 1
6 Menggugurkan daun pada musim kering 1
7 Banyak hutan buluh / rumpun buluh 1
8 Terdapat 3 lapisan 1
9 Berkayu keras 1
10 Terdapat pelbagai hidupan liar 1
11 Pokok tinggi 1

126
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

6. Nyatakan lima ciri ciri iklim hutan monson tropika
[5 markah]
Bil Huraian Markah
1 Musim kering yang nyata 1
2 Min suhu tahunan 22°C 1
3 Hujan turun masa musim panas 1
4 Jumlah hujan tahunan 2000mm 1
5 Kelembapan bandingan tinggi 1
6 Julat suhu tahunan 5°C - 8°C 1

7. Diatas peta 2 namakan kawasan tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
bertanda :
[ 5 markah]

P T

R
Q S

Peta 2
Bil Huraian Markah
P Prairie 1
Q Pampas 1
R Veld 1
S Downs 1
T Steppe 1

8. Berikan lima ciri tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Tumbuhan berumpun rumpun 1
2 Rumput rendah / tumbuhan rendah 1
3 Tumbuhan jarang jarang 1
4 Berubah mengikut musim 1
5 Berakar panjang 1
6 Tumbuhan kurang daun 1
7 Musim panas tumbuhan menjadi kekuningan 1
8 Musim luruh tumbuhan layu / mati /menjadi perang 1
9 Musim bungga rumput berwarna hijau / warna warni 1

127
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

9. Nyatakan lima ciri iklim tumbuhan semulajadi padang rumput hawa sederhana
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Musim sejuk melampau / takat beku 1
2 Musim panas melampau / 1
3 Hujan tahunan 250mm – 1000mm 1
4 Min suhu tahunan 20°C 1
5 Ribut salji musim dingin 1
6 Julat suhu tahunan 30°C - 40°C 1

10. Di atas peta 3 , namakan tumbuhan semulajadi di kawsan bertanda :
[2 markah ]

Q
P

Bil Huraian Markah
P Boreal / hutan konifer / Pokok tirus 1
Q Taiga /hutan konifer / Pokok tirus 1

11. Berikan lima ciri hutan konifer
[5markah]
Bil Huraian Markah
1 Malar hijau 1
2 Pokok berbentuk kon 1
3 Daun berbentuk jarum / berlilin 1
4 Berkulit tebal / 1
5 Berbatang lurus 1
6 Berkayu lembut 1
7 Semak di lantai hutan 1

128
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

12. Nyatakan lima ciri iklim yang mempengaruhi tumbuhan hutan konifer
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Musim panas yang pendek 1
2 Suhu musim panas 10°C 1
3 Hujan tahunan 600mm 1
4 Min suhu tahunan 20°C 1
5 Musim sejuk melampau / takat beku 1
6 Julat suhu tahunan besar 30°C 1

13. Terangkan tiga kepentingan tumbuhan tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar.
[6markah]

Bil Huraian Markah
1 Sebagai kawasan tadahan hujan 1
Akar pokok menyerap dan menyimpan air 1
2 Mengurangkan hakisan 1
Akar pokok mencengkam tanah 1
3 Mengawal banjir 1
Akar pokok melambatkan larian air permukaan 1
4 Menyederhanakan suhu sekitar 1
Melalui proses fotosintesis / sejat peluhan 1
5 Menyerap karbon dioksida 1
Melalui proses fotosintesis 1
6 Membebaskan oksigen 1
Melalui proses fotosintesis 1
7 Mengurangkan kelajuan angin 1
Pokok tinggi menghalang tiupan angin 1
8 Habitat hidupan liar / fauna 1
Hutan merupakan sumber makanan dan perlindungan fauna 1
9 Sumber nutrien / membentuk humus 1
Pereputan ranting dan daun-daun pokok 1

129
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

14. Terangkan tiga kepentingan tumbuhan tumbuhan semula jadi terhadap manusia dan
pembangunan sesebuah Negara
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Menyediakan peluang pekerjaan 1
Sektor pembalakan / industri berasaskan kayu 1
2 Sumber bahan mentah 1
Kayu bergegaji / memproses papan lapis / kayu balak 1
3 Pendapatan negara 1
Hasil eksport 1
4 R&D / Kajian Dan Penyelidikan 1
FRIM/UPM/UMS 1
5 Sumber Perubatan tradisional 1
Herba semulajadi 1
6 Ekopelancongan 1
Pelbagai spesis flora dan fauna 1
7 Industri hiliran 1
Kraftangan 1
8 Kawasan tadahan 1
Sumber air domestik 1
9 Meningkatkan taraf hidup penduduk 1
Hasil jualan sumber hutan 1
10 Sumber makanan / protin 1
Buah buahan / ulam / haiwan hutan 1
11 Mengawal banjir / tanah runtuh 1
Akar tumbuhan 1
12 Membekalkan sumber oksigen / mengurangkan karbon dioksida 1
Proses fotosintesis 1
13 Tempat tinggal 1
Orang asli / pribumi 1

15. Terangkan Enam kepentingan ekosistem hutan paya bakau
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Mengawal hakisan pantai / zon penampan kawasan pantai 1
2 Menyederhanakan suhu sekitar 1
3 Membebaskan gas oksigen semasa proses fotosintesis 1
4 Menyerap gas Karbon dioksida 1
5 Menseimbangkan ekosistem 1
6 Habitat hidupan liar / fauna 1
7 Habitat flora 1
8 Sumber kayu balak 1
9 Mengurangkan kelajuan angin 1
10 Sumber kayu balak 1
11 Sebagai kawasan R & D 1
12 Meninggikan kelembapan bandingan 1
13 Kawasan ekopelancongan 1
130
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

16. Terangkan kesan penerokaan hutan terhadap manusia dan alam sekitar.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Suhu meningkat 1
2 karbon dioksida meningkat /oksigen berkurang 1
3 Kawasan tadahan hujan musnah 1
4 Rantaian makanan terjejas 1
5 Kandungan air bawah tanah berkurangan / sumber air terjejas 1
6 Kadar kelembapan udara rendah 1
7 Hakisan tanah meningkat 1
8 Habitat hidupan liar musnah 1
9 Habitat flora musnah 1
10 kepupusan hidupan liar 1
11 kepupusan flora 1
12 Kerap berlakunya banjir 1
13 Kadar kelajuan angin meningkat 1
14 Hakisan tanah / tanah runtuh 1
15 Sungai cetek 1
16 Banjir 1
17 Kehilanagan nutrien 1

17. Kemukakan lima langkah pengurusan hutan yang dapat mengawal kesan penerokaan
hutan tersebut.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Mengurangkan kadar pembalakan tahunan 1
2 Penebangan terpilih 1
3 Rawatan silvikultur 1
4 Kuat kuasa undang undang / akta perhutanan 1
5 Tanaman semula hutan 1
6 Guna sumber alternatif 1
7 Kitar semula 1
8 Kempen cintai alam sekitar 1
9 Pendidikan alam sekitar 1
10 Pengharaman eksport balak 1
11 Hadkan lesen pembalakan 1
12 Sumber alternatif / kayu getah 1

131
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

18. Mengapakah Malaysia menjadikan Taman Negara sebagai kawasan larangan daripada
aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Habitat flora / tumbuhan 1
2 Habitat fauna / hiidupan liar 1
3 Mengelakkan kepupuan sumber kayu / kehilangan gen / spesis 1
4 Kawasan tadahan hujan / tadahan air 1
5 Menyederhanakan suhu / 1
6 Rantaian makanan / sumber makanan 1
7 Sumber bahan mentah 1
8 Kepelbagaian biologi / hidupan 1
9 Membekalkan oksigen 1
10 Mengawal kejadian banjir 1

19. Jelaskan lima aktiviti aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kepupusan hutan.
[5 markah]
Bil Huraian Markah
1 Pembalakan berleluasa 1
2 Aktiviti pembalakan haram 1
3 Kebakaran hutan yang kerap berlaku 1
4 Penebangan untuk pertanian 1
5 Penebangan untuk di jadikan kawasan bandar 1
6 Penebangan untuk dijadikan kawasan padang golf 1
7 Penebangan untuk dijadikan kawasan lapangan terbang 1
8 Pembinaan lebuh raya 1
9 Pembinaan empangan hidro elektrik 1
10 Penebangan untuk dijadikan kawasan pelancongan tanah tinggi 1
11 Usaha penanaman semula tidak dijalankan 1
12 Penebangan untuk aktiviti perlombongan 1

20. Cadangkan lima langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan hutan di Malaysia
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Mewartakan hutan simpan 1
2 Mewujudkan taman negara 1
3 Penghutanan semula 1
4 Ladang hutan 1
5 Rawatan silvikultur 1
6 Penebangan pokok terpilih / matang 1
7 Menghadkan pengeluaran lesen pembalakan 1
8 Menguatkuasa Undang-undang 1
9 Kempen cintai hutan kita 1
10 Mengawal pembakaran hutan 1
11 Mewujudkan lebih banyak hutan lipur 1
12 Kitar semula kertas 1
13 Mengurangkan penggunaan bahan berasaskan kertas 1

132
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

21. Nyatakan langkah langkah yang diambil untuk menjamin masa depan hidupan liar di
Malaysia?
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Menguatkuasakan undang-undang 1
2 Mengadakan hutan rizad / kawasan perlindungan hidupan liar 1
3 Mewartakan taman negara / taman laut 1
4 Memperkukuh bidang kuasa jabatan PERHILITAN 1
5 Mengawal pemburuan hidupan liar / pemeliharaan hidupan liar 1
6 Memindahkan hidupan liar ke habitat baru 1
7 Menjalankan R&D 1
8 Kempen kesedaran menjaga hidupan lair 1
9 Pendidikan alam sekitar 1

22. Mengapakah kita perlu memelihara hidupan liar di Malaysia?
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Mengelakan kepupusan 1
2 Menjadi tarikan pelancong 1
3 Sumber pendapatan negara 1
4 Menjadi tempat RnD / kajian 1
5 Rantaian makanan / siratan makanan 1
6 Keseimbangan ekosistem 1
7 Melakukan pendebungaan 1
8 Sumber makanan 1
9 Kitaran nutrien 1
10 Menyebarkan biji benih 1
11

133
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

23. Foto 1 berkaitan dengan jenis tumbuhan semula jadi di dunia.

FOTO A FOTO B

Bandingkan ciri tumbuhan semula jadi dalam foto A dan B
[6 markah]

Bil Huraian Markah
Persamaan 1
1 Malar hijau 1
2 Pokok tinggi 1
3 Daun lebar 1
4 Batang besar 1
5 Berkayu keras 1
6 Kulit tebal 1

Perbezaan
Hutan hujan tropika Hutan Monsun Tropika 1
7 - Akar banir - Akar tunjang 1
8 - Empat lapisan - Tiga lapisan 1
9 - Daun tidak luruh - Daun luruh musim kemarau 1
10 - Lantai hutan jarang - lantai hutan padat 1
11 - hutan padat - hutan tidak padat 1
12 - Tiada hutan buluh - hutan buluh 1
*persamaan dan perbezaan mesti dibandingkan serentak

134
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

24. Berikan dua persamaan dan dua perbezaan antara ekosistem hutan tanah pamah
dengan hutan paya bakau
[4 markah].
Bil Huraian Markah
Persamaan
1 Malar hijau 1
2 Habitat hidupan liar 1
3 Membekalkan oksigen 1
4 Rantaian makanan 1
5 Mencegah hakisan 1

Perbezaan
( paya bakau ) ( hutan tanah pamah )
6 - Bersaliran buruk - Bersaliran baik 1
7 - Spesies tumbuhan terhad - Berbagai bagai spesies 1
8 - Kawasan pinggir laut - kawasan kaki bukit 1
/tanih berlumpur /tanah pamah
9 - Pokok sederhana tinggi - Pokok tinggi 1
10 - Akar jangkang / dalam air - Akar banir 1
*persamaan dan perbezaan mesti dibandingkan serentak

135
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

25. Foto 2 di bawah menunjukkan jenis hutan semula jadi di Malaysia

Foto 2

( a ) Nyatakan dua lokasi hutan paya air masin di atas [2 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Larut matang , perak 1
2 Kuala selangor 1
3 Klebang , melaka 1
4 Pantai samarahan, sarawak 1
5 Delta labuk, sabah 1

( b ) Jelaskan tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut
[6 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Penebangan pokok bakau 1
Hapus spesies bakau / kemusnahan flora / fauna 1
2 Tebus guna kawasan paya bakau 1
Hakisan pantai 1
3 Bahan mentah industri 1
Peningkatan suhu / peningkatan karbon dioksida 1
4 Pembuangan sisa toksid / sampah 1
Domestik / industri /pelancongan 1
5 Tumpahan minyak / bahan api fosil 1
Aktiviti perkapalan / perlangaran kapal 1
6 Pembinaan 1
Jeti / perumahan / jalan raya / pelabuhan / hotel 1
7 Penternakan 1
Najis haiwan 1

136
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

( c ) Kemukakan langkah yang boleh mengekalkan keseimbangan ekosistem seperti foto 2.
[ 6 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Mewartakan taman negara / hutan lipur / huan simpan 1
2 Penanaman semula pokok bakau 1
3 Penguatkuasaan undang undang / denda / akta perhutanan 1
4 Zon penampan / pembinaan jauh dari di paya bakau 1
5 Wujud kawasan ekopelancongan bakau 1
6 Kempen cintai alam sekitar / aktiviti penananam bakau 1
7 Pendidikan alam sekitar 1
8 Pembangunan lestari 1
9 R&D 1

( d ) Akta perhutanan negara telah 1985 telah diwartakan sebagai undang-undang untuk
mengawal kawasan hutan simpan, taman Negara , hutan lipur dan rizab perlindungan
haiwan.

Mengapakah peruntukan akta tersebut masih lagi gagal untuk mengawal penerokaan
hutan secara haram? [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Penguatkuasaan undang undang lemah 1
Kakitangan kurang cekap / kurang kakitangan 1
2 Pemantauan kurang / tidak dilakukan berterusan 1
Pencerobohan hujung minggu 1
3 Amalan rasuah 1
Kurang integriti / tidak amanah 1
4 Kesedaran alam sekitar rendah / 1
Mementingkan keuntungan ekonomi 1
5 Denda / hukuman ringan 1
Pengusaha mampu membayar denda / penceroboh 1

137
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

26. ( a ) Di bawah peta 4 Malaysia , Namakan :-

Peta 4 Malaysia
( i ) Pusat perlindungan hidupan liar P, Q dan R
( ii ) Taman Negara S dan T
[5 makah]

Bil Huraian Markah
Pusat pelindungan hidupan liar
P Kuala Gula , perak ( Burung ) 1
Q Hutan Endau , Rompin ( Badak Sumbu ) 1
R Hutan Simpan Kabili ( Orang Utan ) 1

Taman Negara
S Taman Negara ( Pahang ) 1
T Taman Negara Mulu ( Sarawak ) 1

( b ) Mengapakah Pusat pelindungan hidupan liar ditubuhkan?
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Memastikan hidupan liar tidak pupus 1
2 Menjadikan pusat penyelidikan dan pembangunan ( R&D) 1
3 Mengekalkan habitat / membaiki habitat fauna 1
4 Pendidikan Alam Sekitar 1
5 Untuk pembiak bakaan 1
6 Menarik pelancong / daya tarikan pelancong 1

138
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) Nyatakan agensi-agensi yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar dan jelaskan perananya
[4 Markah]

Bil Huraian Markah
1 Jabatan PERHILITAN 1
Menyelamatkan , memelihara dan membiak hidupan liar 1
2 FRIM 1
Menjalankan penyelidikan hutan 1
3 Tabung Hidupan Liar Sedunia ( WWF ) 1
Menyedikan maklumat / mengumpul derma 1
4 Universiti Putra Malaysia ( UPM ) 1
Menjalankan penyelidikan 1
5 Jabatan perhutanan malaysia 1
Melindungi hutan / mengeluarkan lesen pembalakan / pensijilan 1
pengurusan hutan
6 Pertubuhan Sahabat Alam Sekitar ( SAS ) 1
7 Persatuan pencinta alam sekitar 1

139
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

140
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

1. Apakah faktor yang mempengaruhi penduduk jarang di Malaysia?
[5 Markah]

Bil Huraian Markah
1 Kawasan pedalaman 1
2 Bergunung-ganang/tanah tinggi/banjaran 1
3 Hutan tebal 1
4 Berpaya 1
5 Kawasan habitat flora / fauna 1

2. Pada pendapat anda, bagaimanakah kawasan berpenduduk jarang boleh dimajukan untuk
menarik lebih ramai penduduk?

Bil Huraian Markah
1 Memajukan sebagai kawasan pelancongan 1
Hutan hujan khatulistiwa 1
Taman Negara / Hutan Simpan 1
2 Dasar Kerajaan 1
Memajukan kawasan pendalaman 1
Taman negara / ekopelancongan 1
3 Membina pengangkutan udara 1
Kawasan tanah tinggi / bergunung-ganang 1
Pedalaman Sabah dan Sarawak 1

3. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk?
[6 Markah]

Bil Huraian Markah
1 Faktor sejarah: petempatan awal/penjajahan/perlombongan 1
2 Kadar kelahiran tinggi: kemudahan perubatan 1
3 Migrasi masuk: Peluang pekerjaan yang banyak 1
4 Bandar-bandar besar / Pusat pentadbiran 1
5 Kemudahan infrastruktur: pengangkutan 1
6 Tanah rata 1
7 Tanah pamah: mudah bina kediaman dan pengangkutan 1
8 Tanih aluvium: penanaman padi 1
9 Beralun 1
10 Pusat pendidikan / IPTA / IPTS 1
11 Pusat perniagaan dan perdagangan 1
12 Sumber mineral 1
13 Pelancongan 1
14 Jalan air semulajadi 1
Catatan: Fokus
- Lembah Klang
- Lembagan St.Lawrence

141
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

5. Mengapakah migrasi ke Lembah Klang agak tinggi?
[6 Markah]

Bil Huraian Markah
1 Peluang pekerjaan yang banyak 1
2 Institusi Pengajian Tinggi / IPTS 1
3 Kemudahan perubatan 1
4 Kemudahan insfrastruktur lengkap 1
5 Dasar kerajaan 1
6 Pusat pentadbiran 1
7 Kadar upah yang tinggi 1
8 Kemudahan perkhidmatan 1
9 Tumpuan pusat perniagaan 1
10 Arahan majikan 1

6. Nyatakan masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara yang mempunyai penduduk
berlebihan.
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kesesakan penduduk Bandar 1
2 Penduduk bandar padat 1
3 Kesesakan lalulintas 1
4 Peningkatan pencemaran udara 1
5 Pencemaran air 1
6 Kadar pertumbuhan penduduk pesat 1
7 Pengangguran meningkat 1
8 Masalah jenayah/sosial meningkat 1
9 Buruh tidak mahir 1
10 Pendapatan erkapita rendah 1
11 Taraf hidup penduduk rendah 1
12 Golongan miskin di bandar bertambah 1
13 Taraf pendidikan rendah 1
14 Taraf kesihatan rendah 1

142
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

7. Kadar kelahiran penduduk di beberapa negara dunia kini menunjukkan kecenderungan
menurun. Huraikan faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kelahiran.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Golongan wanita berkerjaya 1
2 Tiada masa bersama keluarga 1
3 Ibubapa mementingkan kerjaya 1
4 Melanjutkan pelajaran diperingkat tinggi/IPTA/IPTS 1
5 Kahwin lewat 1
6 Tahap kesuburan wanit rendah 1
7 Amalan perancang keluarga meluas 1
8 Kos hidup tinggi 1
9 Kos membesarkan anak tinggi 1
10 Kos pembantu rumah meningkat 1
11 Mengutamakan kualiti anak 1
12 Dasar kerajaan 1

8. Jelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mengatasi masalah penduduk berlebihan.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kempen amalan perancang keluarga 1
2 Insintif kepada keluarga kecil 1
3 Meningkatkan kemudahan pendidikan percuma 1
4 Hadkan bilangan anak 1
5 Pemodenan amalan pertanian/teknik pertanian moden 1
6 Mengalakkan kemasukan pelabur asing 1
7 Untuk memajukan sektor pertanian dan perindustrian 1
8 Bina banyak kilang 1
9 Perbanyakkan peluang pekerjaan 1
10 Meningkatkan taraf kesihatan/bina banyak klinik/hospital 1
11 Galakan migrasi keluar/emigrasi/trasmigrasi 1
12 Perbanyakan rumah kos rendah/mampu milik 1

143
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

9. Berdasarkan piramid penduduk di bawah

Piramid Penduduk Negara T tahun 2002
(a) Berdasarkan piramid penduduk di atas, jelaskan empat ciri kependudukan
Negara T ?
[4 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Kadar kelahiran rendah 1
2 Kadar kematian rendah 1
3 Kadar celik huruf tinggi/kadar buta huruf tinggi 1
4 Taraf kesihatan tinggi 1
5 Taraf hidup tinggi 1
6 Jangka hayat tinggi 1
7 Tinggal di bandar 1

(b) Mengapakah kadar kelahiran rendah di negara T
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Kahwin lewat 1
2 Kerjaya 1
3 Perancangan keluarga 1
4 Menghadkan bilangan anak/Kualiti anak 1
5 Taraf pendidikan tinggi 1
6 Kos hidup tinggi 1
7 Pekerjaan terhad 1

144
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

10. (a) Apakah faktor yang menjadi aspek dalam mengira pertumbuhan penduduk sesebuah
negara? [3 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Kadar kelahiran 1
2 Kadar kematian 1
3 Migrasi 1

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan negara kurang penduduk?
[2 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Jumlah penduduk sedikit 1
2 Sumber banyak 1

(b) Berikan lima ciri negara yang mengalami kurang penduduk.
[5 markah ]

Bil Huraian Markah
1 Tenaga kerja terhad / kurang buruh 1
2 Sumber tak diteroka sepenuhnya 1
3 Pasaran barangan tempatan terhad kerana kurang pembeli 1
4 Permintaan barangan rendah kerana pengguna kurang 1
5 Pembangunan lambat 1
6 Upah buruh tinggi / pendapatan tinggi 1
7 Taraf hidup tinggi 1
8 Taraf kesihatan tinggi 1
9 Peluang pekerjaan banyak / pengangguran rendah 1
10 Kemudahan asas mencukupi 1
11 Taraf pendidikan tinggi 1

145
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

LELAKI PEREMPUAN

JUTA ORANG JUTA ORANG

Piramid penduduk Y

11. Nyatakan empat ciri piramid penduduk negara Y ?
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Piramid hampir tegak 1
2 Perbezaan mengikut kumpulan umur tidak ketara 1
3 Peratus lelaki dan perempuan tidak ketara 1
4 Jumlah golongan muda dan tua hampir sama 1
5 Tapak piramid sempit 1
6 Kadar kematian rendah 1
7 Kumpulan umur 65 tahun keatas tinggi 1
8 Kumpulan warga emas tinggi memerlukan penjagaan kesihatan 1
9 Bayaran pencen/rumah kebajikan/hospital 1
10 Industri berasaskan modal 1
11 Kadar pertumbuhan penduduk rendah 1

146
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

12. (a) Berikan empat jenis migrasi dalaman yang terdapat di negara Malaysia.
[4 markah]

NEGARA Z

Bil Huraian Markah
1 Piramid berbentuk kon/piramid progresif 1
2 Kadar kelahiran tinggi 1
3 Peratus kanak-kanak tinggi 1
4 Peratus penduduk tua rendah 1
5 Kadar kematian tinggi 1
6 Kumpulan tanggungan / kumpulan kanak-kanak dan orang tua tinggi 1
7 Peratus penduduk lelaki dan perempuan hampir sama 1

(b) Nyatakan ciri-ciri kependudukan negara Z berdasarkan piramid penduduk
di atas?
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Pengangguran/ Peluang pekerjaan terhad/ kurang pekerjaan 1
2 Kemiskinan/ Daya pengeluaran makanan rendah/ Kebuluran 1
3 Jenayah / sosial meningkat 1
4 Masalah perumahan / setinggan 1
5 Taraf pendidikan rendah 1
6 Taraf kesihatan rendah 1
7 Kadar upah rendah / pendapatan perkapita rendah 1

147
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

13. Rajah 1 menunjukkan sebuah piramid penduduk.

LELAKI PEREMPUAN

JUTA ORANG JUTA ORANG

Piramid penduduk negara X Tahun 2010
Rajah 1

(c) Berdasarkan piramid penduduk negara X, jelaskan empat kesan yang akan
dihadapi oleh negara X dalam membangunkan negara.

[4 markah]
Bil Huraian Markah
1 Kekurangan tenaga buruh 1
2 Upah buruh tinggi/pendapatan perkapita tinggi 1
3 Pasaran dalam negara terhad 1
4 Penerokaan sumber terhad 1
5 Taraf hidup tinggi 1
6 Taraf kesihatan tinggi 1
7 Kadar pengangguran rendah 1
8 Kemudahan asas mencukupi 1
9 Teknologi tinggi 1
10 Taraf pendidikan tinggi 1

(a) Cadangkan empat langkah yang sesuai untuk mengatasi kesan kependudukan di 9(a).
[4 markah]
Bil Huraian Markah
1 Import buruh 1
2 Guna jentera/giat jentera 1
3 Eksport/ luaskan pasaran antarabangsa 1
4 Tingkatkan kemahiran/kepakaran/import kepakaran 1
5 Meningkatkan kadar kelahiran/kempen galakan kelahiran 1
6 Melanjutkan umur bersara 1
7 Insentif kerajaan/potongan cukai/perubatan percuma /cukai 1
dikurangkan/kemudahan bersalin

148
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) Jadual 1 menunjukkan arah aliran migrasi di Malaysia pada tahun 2009 dan
2011.

Arah Aliran Migrasi 2009 2011
Bandar - bandar 55.8 58.5
Luar Bandar – Bandar 8.7 6.4
Jadual 1

(i) Berdasarkan jadual mengapakah berlakunya perbezaan peratus arah aliran migrasi
bandar ke bandar antara tahun 2009 dan 2011.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Mengembangkan perniagaan 1
2 Arahan majikan 1
3 Mengikut keluarga 1
4 Banyak peluang pekerjaan di bandar besar 1
5 Meningkatkan taraf hidup 1
6 Melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS 1
7 Pelbagai kemudahan perkhidmatan/kewangan 1
8 Pelbagai pusat perniagaan /hypermarket 1
9 Kemudahan sistem pengangkutan moden 1
10 Bandar pentadbiran /kerajaan elektronik 1

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah aliran migrasi luar bandar ke bandar semakin
berkurangan ?

[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Kemudahan sistem pengangkutan di luar bandar 1
2 Jalan raya luar bandar 1
3 Pelaksanaan projek infrastruktur asas luar bandar 1
4 Bekalan air/ elektrik 1
5 Peluasan akses pendidikan di luar bandar 1
6 Tabika/ sekolah /IPTA 1
7 Perkhidmatan perbankan di luar bandar 1
8 Agen Bank Simpanan Nasional 1
9 Program Pembangunan Modal Insan 1
10 Program Jati diri/ Kerjaya / Motivasi/Keluarga sejahtera 1
11 Penubuhan Pusat Transformasi Luar bandar(RTC) 1
12 Penghasilan produk pertanian/khidmat nasihat 1
13 Penubuhan Pusat Komuniti ICT(MID 1
14 Latihan asas ICT 1
15 Tumpuan kegiatan industri /eko pelancongan 1
16 Menyediakan peluang pekerjaan 1
17 Menaiktaraf perumahan yang selesa 1
18 Program bantuan rumah/Rumah mampu milik/baikpulih rumah/ Program 1

149
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

Pembangunan Kampung Tersusun.
19 Kemudahan kesihatan diperluas 1
20 Klinik 1 Malaysia 1
21 Penggunaan teknologi baru 1
22 Klon baru berhasil tinggi / Mini estet/ Taman agrotek/ Incubator/ R&D 1
23 Kemudahan kewangan dan kredit 1
24 Mikro kredit/Koperasi/Ar-Rahnu /Pembiayaan separuh geran oleh 1
Kerajaan

14. (a) Kawasan berlorek dalam peta 1 menunjukkan kawasan Rancangan
Pembangunan Wilayah di Semenanjung Malaysia.

Wilayah Jengka

Peta 1 : SEMENANJUNG MALAYSIA

Terangkan faktor yang mempengaruhi aliran migrasi di kawasan berlorek
tersebut. [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Dasar kerajaan 1
2 Pembukaan Tanah Rancangan / FELDA 1
3 Kemiskinan tanah 1
4 Pembahagian tanah pusaka / produktiviti rendah 1
5 Pendapatan tetap 1
6 Pemilikan ladang kelapa sawit / getap 1
7 Kemudahan asas lengkap 1
8 Rumah / bekalan air / elektrik 1
9 Kemudahan sosial / pendidikan 1
10 Sekolah / IPT 1
11 Pengurusan cekap 1
12 FELDA / FELCRA 1

150
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Nyatakan empat langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan aliran migrasi luar
bandar ke bandar di Malaysia.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Menambah peluang pekerjaan di luar bandar 1
2 Pembinaan kawasan perindustrian 1
3 Menyediakan Pendidikan IPT 1
4 Menambah kemudahan asas 1
5 Memodenkan sistem perhubungan dan pengangkutan 1
6 Meningkatkan darjah ketersampaian penduduk 1
7 Pembinaan tempat rekreasi / pelancongan 1

(c) Berikan enam ciri negara yang memiliki penduduk optimum.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kadar kelahiran rendah 1
2 Jangka hayat tinggi 1
3 Tingkat teknologi tinggi 1
4 Pendapatan perkapita tinggi 1
5 Kualiti hidup tinggi 1
6 Tahap sosioekonomi tinggi 1
7 Kuasa beli tinggi 1
8 Taraf pendidikan tinggi 1
9 Taraf kesihatan tinggi 1
10 Kemudahan asas mencukupi 1

(d) Cadangkan empat langkah untuk mengatasi kesan kependudukan di negara
kurang penduduk.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Melanjutkan usia bersara 1
2 Penggunaan jentera 1
3 Meningkatkan eksport / luaskan pasaran 1
4 Kempen meningkatkan kadar kelahiran 1
5 Import tenaga buruh 1
6 Dasar kerajaan iaitu memberi insentif / potongan cukai kepada bilangan 1
keluarga ramai
7 1

151
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

15. Jadual 1 menunjukkan arah aliran migrasi dalaman di Malaysia tahun 2014

Arah Aliran Migrasi Peratus
Luar bandar ke luar bandar 18
Luar bandar ke bandar 22
Bandar ke bandar 45
Bandar ke luar bandar 15
Jumlah 100

(a) Dengan merujuk maklumat dalam rajah di atas, mengapakah peratusan migrasi
dari bandar ke bandar paling tinggi pada tahun tersebut?
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Pertukaran tempat kerja 1
2 Kenaikan pangkat/arahan majikan/peniaga meluaskan perniagaan 1
3 Jaringan pengangkutan yang lebih baik. 1
4 Lebuh raya utara selatan, Lebuhraya persekutuan,komuter. 1
5 Harga rumah lebih rendah di bandar yang dituju 1
6 Kos hidup di bandar kecil lebih murah 1
7 Perkembangan bandar baru/ bandar satelit. 1
8 Susunan bandar lebih terancang/contoh Bandar Baru 1
Bangi/Cyberjaya/Bandar Baru Selayang
9 Pembinaan bandar pentadbiran baru. 1
10 Contoh Putrajaya. 1
11 Melanjutkan pelajaran / pengajian tinggi
12 contoh UM di KL, UITM di S.Alam, UKM di Bangi dan
13
14

(b) Salah satu kesan migrasi di bandar-bandar ialah wujudnya petempatan setinggan.
Jika anda salah seorang Penguasa Tempatan cadangkan langkah-langkah yang boleh
diambil untuk mengatasi masalah setinggan di bandar-bandar tersebut.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Membina rumah kos rendah/mampu milik 1
2 Menguatkuasa udang-undang melarang membina rumah setinggan diatas 1
tanah kerajaan /persendirian/Robohkan setinggan.
3 Menghantar pulang PATI ke negara asal. 1
4 Penubuhan MTEN - Majlis Tanah dan Ekonomi Negara untuk 1
menempatkan penduduk setinggan ke petempatan baru.
5 Mengusahakan tanah persendirian/beri pinjaman 1
6 Majukan tanah terbiar. 1
7 Pantau tanah terbiar supaya tidak diceroboh. 1

152
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) Mengapakah bagi sesebuah negara penduduk berlebihan, peratus penduduk luar
bandarnya adalah tinggi?
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Peluang pekerjaan terhad di bandar 1
2 Kurang mobiliti / ketersampaian rendah 1
3 Kurang Bandar-bandar besar 1
4 Ekonomi berasaskan pertanian 1
5 Taraf hidup rendah 1
6 Sumber semulajadi terhad 1
7 Kadar kelahiran tinggi 1
8 Cara hidup tradisional 1
9 Kadar buta huruf tinggi 1
10 Perancangan keluarga tidak berkesan 1

(d) “Generasi sekarang lebih suka mempunyai keluarga yang kecil berbanding
genarasi terdahulu”.

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan generasi sekarang mempunyai
keluarga yang kecil.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kahwin lewat 1
2 Kadar kesuburan rendah 1
3 Mementingkan kerjaya 1
4 Amalan perancangan keluarga 1
5 Kemudahan perubatan 1
6 Kos hidup menungkat / taraf hidup tinggi 1
7 Mengutamakan kualiti keluarga 1
8 Keinginan mempunyai keluarga kecil 1
9 Taraf pendidikan tinggi 1
10 Dasar kerajaan 1

153
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

16. (a) Jadual berikut adalah statistik yang menunjukkan kadar kelahiran di negara M
pada tahun 2005 hingga 2007.

Tahun 2005 2006 2007

Kadar kelahiran kasar 18.4 18.0 17.6
(Per seribu)

Jelaskan empat factor yang mempengaruhi perubahan kadar kelahiran kasar seperti yang
ditunjukkan dalam jadual di atas. [4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Taraf pendidikan yang tinggi 1
2 Kos hidup yang tinggi 1
3 Dasar kerajaan 1
4 Keluarga kecil / gaya hidup moden 1
5 Amalan perancang keluarga 1
6 Berkahwin lewat 1
7 Wanita berkejaya 1
8 Kadar kesuburan yang rendah 1

(b) Huraikan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek dalam
Peta 1.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kadar kelahiran tinggi: kemudahan hospital dan perubatan yang baik 1
2 Tanah rata: memudahkan pembinaan sprt Delta Kelantan 1
3 Peluang pekerjaan banyak: Kilang dan Bandar besar 1
4 Tanih aluvium: penanaman padi (Dataran Kedah-Perlis) 1
5 Kemudahan infrastruktur: pengangkutan jalan raya 1
6 Faktor sejarah: kawasan pernah dijajah sprt Pulau Pinang 1
7 Tanah Pamah 1
8 Migrasi masuk 1
9 Bandar besar: pusat pentadbiran 1
10 Pusat pendidikan Tinggi: IPTA/IPTS 1
11 Pusat perniagaan dan perdagangan 1

154
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) (i) Terangkan factor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa di Malaysia.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Banyak peluang pekerjaan: pembinaan/perladangan/pembuatan 1
2 Kadar upah yang tinggi: kadar tukaran yang tinggi 1
3 Peningkatan taraf hidup yang tinggi: kuasa beli meningkat 1
4 Politik stabil: keselamatan terjamin 1
5 Dasar kerajaan: memudahkan permohonan visa/permit 1
6 Banyak pusat pendidikan: IPTA / IPTS 1

(ii)Kemukakan empat kesan migrasi antarabangsa di Malaysia. [4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Jumlah penduduk bertambah 1
2 Tenaga buruh bertambah 1
3 Pasaran semakin meluas 1
4 Mempercepatkan pembangunan fizikal 1
5 Perkembangan sektor pendidikan 1
6 Peningkatan masalah sosial / jenayah 1
7 Masalah perumahan / setinggan 1
8 Pengganguran penduduk tempatan 1
9 Pengaliran wang keluar 1
10 Masyarakat majmuk 1
11 Perubahan struktur penduduk 1
12 Kepelbagaian budaya 1
13 Pemindahan teknologi 1
14 Kemasukan modal asing 1

17. (a) Berdasarkan jadual, mengapakah berlakunya perbezaan peratus perubahan penduduk
kumpulan umur 0 – 14 tahun antara tahun 1990 dan 2010?
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Penurunan kumpulan umur muda: kesuburan rendah 1
2 Melanjutkan pelajaran: kahwin lewat 1
3 Amalan perancang keluarga: menjarakkan anak 1
4 Kos hidup tinggi: memiliki saiz keluarga kecil 1
5 Taraf pendidikan tinggi: kahwin lewat / gaya hidup moden 1
6 Kadar kelahiran rendah: kahwin lewat 1
7 Taraf kesihatan tinggi: kemudahan perubatan banyak 1
8 Pentingkan kerjaya: ramai wanita bekerja 1
9 Mementingkan kualiti anak: kos hidup tinggi/taraf hidup tinggi 1

155
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Terangkan factor yang mempengaruhi perubahan penduduk kumpulan umur 65 tahun
dan ke atas antara tahun 1990 dan 2010.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kadar kematian rendah: banyak kemudahan kesihatan 1
2 Taraf pendidikan tinggi: taraf hidup meningkat/taraf hidup tinggi 1
3 Amalan pemakanan sihat: jangka hayat meningkat 1
4 Kempen menjaga kesihatan: kesedaran kesihatan baik/gaya hidup sihat 1
5 Perdapatan perkapita meningkat 1
6 Taraf kesihatan tinggi: kemudahan kesihatan/pemberian subsidi rawatan 1
7 Kestabilan politik: negara aman 1

(c) Pada pendapat anda, wajarkah kerajaan Malaysia menghentikan pengambilan tenaga
buruh asing untuk bekerja di Malaysia? Kemukakan alasan anda.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
Wajar 1
1 Meningkatkan peluang pekerjaan kepada warganegara 1
2 Mengurangkan pengaliran wang keluar 1
3 Mengurangkan jenayah / sosial 1
4 Mengurangkan penyakit berjangkit 1
5 Mengurangkan kadar pengangguran penduduk 1
6 Mengurangkan masalah setinggan 1
7 Mengurangkan kepadatan penduduk sesuatu kawasan 1
8 Menstabilkan kadar upah buruh 1
9 Mengurangkan harga barang 1
10 Mengurangkan monopoli perniagaan runcit 1

Tidak Wajar
1 Memperlahankan perkembangan ekonomi 1
2 Penduduk tidak mampu memenuhi peluang pekerjaan yang banyak 1
3 Kadar upah rendah sesuai untuk pekerja asing 1
4 Mengurangkan kos pengeluaran bagi majikan 1
5 Memenuhi keperluan tenaga mahir dari luar untuk sektor teknologi tinggi 1
6 Memenuhi keperluan guna tenaga di sektor perladangan/pembuatan 1
7 Pasaran luas 1

156
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(d) Cadangkan empat langkah yang sesuai untuk mengelakkan pergantungan kepada buruh
asing bagi membangunkan ekonomi negara. [5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Menyediakan latihan kemahiran kepada warganegara 1
2 Menaik kadar upah buruh 1
3 Meningkatkan penggunaan teknologi / jentera moden 1
4 Mempelbagaikan ekonomi yang kurang penggnaan buruh 1
5 Lanjutkan usia bersara 1
6 Galakkan wanita bekerja 1

18. (a) Terangkan perbezaan ciri kependudukan negara X anatara tahun 2005 dan
tahun 2015. [5 markah]

Ciri Tahun 2015 Ciri Tahun 2005
1 Jumlah penduduk lebih ramai Penduduk kurang 1
2 Kadar kelahiran rendah Kadar kelahiran lebih tinggi 1
3 Jangka hayat penduduk tinggi Jangka hayat penduduk rendah 1
4 Jumlah tenaga buruh ramai Tenaga buruh kurang 1
5 Kumpulan umur paling ramai 20-24 Kumpulan umur paling ramai 5-9 tahun 1
6 Bilangan penduduk perempuan Bilangan penduduk perempuan kurang 1
ramai
7 Penduduk lelaki ramai Penduduk lelaki kurang 1
8 Kadar kematian rendah Kadar kematian tinggi 1
9 Kumpulan warga tua ramai Kumpulan warga tua kurang 1
10 Golongan remaja ramai Golongan remaja kurang 1
11 Golongan dewasa ramai Golongan dewasa kurang 1

b) Huraikan langkah-langkah yang sepatutnya dilaksanakan untuk menangani perubahan
penduduk pada tahun 2015. [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Meningkatkan kemudahan kesihatan 1
Jangka hayat tinggi pada tahun 2015 1
2 Meningkatkan kadar kelahiran 1
Kadar kelahiran rendah pada tahun 2015 1
3 Meningkatkan kemudahan pendidikan 1
Kumpulan umur 5 hingga 24 tahun ramai 1
4 Mempelbagaikan kegiatan ekonomi 1
Untuk menambah peluang pekerjaan 1
5 Meningkatkan umur persaraan 1
Taraf kesihatan tinggi 1
6 Menambah kemudahan perumahan 1
Jumlah penduduk meningkat 1
7 Menambah kemudahan pengangkutan 1
Untuk mengurangkan kesesakkan lalulintas 1
8 Menambah kemudahan sosial 1
Pertambahan bilangan warga emas 1

157
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

19. (a) Terangkan factor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia dari
tahun 2006 hingga tahun 2014. [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Taraf kesihatan tinggi 1
Kesedaran terhadap penjagaan kesihatan 1
2 Kadar kematian rendah 1
Banyak kemudahan kesihatan 1
3 Dasar kependudukan negara 1
70 juta pada tahun 2100 1
4 Gaya hidup sihat 1
Bersenam / bersukan 1
5 Kesuburan tinggi 1
Pemakanan seimbang 1
6 Perkahwinan dengan warga asing 1
Nepal / Indonesia / Bangladesh 1
7 Amalan agama 1
Agama Islam menggalakkan anak ramai 1
8 Migrasi masuk 1
Banyak peluang pekerjaan / IPTS 1
9 Kadar kelahiran meningkat / tinggi 1
Ramai golongan produktif 1
10 Taraf hidup meningkat / tinggi 1
Jangka hayat meningkat / tinggi 1
11 Teknologi perubatan tinggi 1
Contoh perubatan / IVF / IUI 1
12 Kahwin awal 1
Tempoh kesuburan panjang 1
13 Insentif kerajaan 1
Tempoh cuti bersalin panjang 1

158
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(b) Mengapakah migrasi masuk ke Malaysia semakin meningkat? [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Kestabilan politik 1
Kehidupan aman damai 1
2 Banyak peluang pekerjaan 1
Perkhidmatan / perladangan / pembinaan 1
3 Banyak kemudahan pendidikan 1
Pusat pengajian tinggi awam / swasta 1
4 Kadar upah tinggi berbanding berbanding negara jiran 1
Menggalakkan kemasukan buruh asing 1
5 Sikap penduduk tempatan memilih kerja 1
Majikan mudah mengambil pekerja asing 1
6 Meningkatkan taraf hidup 1
Kuasa beli meningkat 1
7 Dasar kerajaan 1
Memberikan permit / dasar pengambilan buruh asing 1
8 Perkahwinan 1
Mengikut pasangan 1
9 Taraf hidup negara asal rendah /kemiskinan / pendapatan rendah 1
Peluang pekerjaan terhad 1
10 Peperangan / politik tidak stabil di negara asal / bencana alam 1
Contoh negara (Syria/Myanmar/Palestine) 1
11 Pertukaran tempat kerja 1
Arahan majikan 1
12 Tukaran mata wang tinggi / nilai mata wang 1
Contoh negara yang sesuai 1

159
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

(c) Mengapakah negeri-negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia mempunyai taburan penduduk
padat berbanding negeri-negeri lain di Malaysia? [4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Pantai Barat membangun lebih awal 1
Penjajahan British 1
2 Banyak bandar besar / pusat pentadbiran / bandar baharu 1
Kuala lumpur / Ipoh/ Seremban 1
3 Kemudahan pengangkutan cekap 1
Pelbagai jenis pengangkutan awam / barangan 1
4 Darjah ketersampaian tinggi 1
Jalan raya / lebuh raya / sistem pengangkutan rel 1
5 Kemudahan pendidikan banyak 1
Contoh IPTA / IPTS / UA 1
6 Kemudahan sosial banyak / perkhidmatan 1
Kemudahan kesihatan / agama 1
7 Kawasan subur / alluvium / laterit 1
Pelbagai jenis tanaman 1
8 Kawasan tanah pamah 1
Dataran Kedah-Perlis 1
9 Migrasi masuk 1
Banyak peluang pekerjaan 1
10 Bentuk muka bumi rata / beralun 1
Mudah bina petempatan 1
11 Pusat perdagangan / perniagaan / perindustrian 1
Kawasan bebas cukai 1
12 Banyak kemudahan asas / infrastruktur / ameniti sosial 1
Contoh…..air,elektrik,jalanraya 1

(d) Cadangkan langkah untuk mengatasi masalah taburan penduduk tidak sekata di Malaysia.
[4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Membangunkan Pantai Timur, Sarawak dan Sabah 1
2 Memperbaiki sistem pengangkutan di kawasan pedalaman 1
3 Mewujudkan banyak peluang pekerjaan di kawasan kurang penduduk 1
4 Mewujudkan kemudahan sosial 1
5 Membina bandar baharu / petempatan baru /bandar satelit 1
6 Mewujudkan industri di kawasan pedalaman 1
7 Meningkatkan kemudahan pendidikan 1
8 Mempelbagaikan kegiatan ekonomi 1
9 Mewujudkan kemudahan asas / infrastruktur / ameniti sosial 1
10 Mewujudkan rancangan pembangunan wilayah 1

160
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

TEMA 7: SUMBER

1. Terangkan usaha-usaha yang telah diambil oleh negara Arab Saudi untuk
mendapatkan sumber air tawar. [5 markah
Bil Huraian Markah
1 Mendapatkan air bawah tanah 1
2 Memproses air laut / penyahgaraman 1
3 Merawat air kumbahan 1
4 Meneroka air dari wadi - salurkan ke kawasan pertanian dan rumah 1
5 Pencairan aisberg yang dibawa dari kutub utara 1
6 Telaga artes dipam dan disimpan di menara air 1
7 Teknologi pembenihan awan untuk wujudkan hujan tiruan 1
8 Membeli air dari negara jiran iaitu Iran 1

2. Nyatakan punca-punca air tawar yang diterokai oleh negara-negara di dunia ini.
[4 markah]
Bil Huraian Markah
1 Sungai 1
2 Tasik / kolam / oasis 1
3 Air bawah tanah 1
4 Air laut 1
5 Glasier / salji / ais batu 1
6 Air hujan 1

3. Huraikan kesan penerokaan sumber air di Malaysia terhadap alam sekitar
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Menenggelamkan kawasan yang luas contoh EmpanganKenyir,Temenggor 1
2 Memusnahkan habitat hidupan di kawasan hutan dan sungai 1
3 Kepupusan flora dan fauna 1
4 Pemindahan hidupan liar 1
5 Pencemaran sungai dan laut akibat pelbagai aktiviti mengesplotasi sumber 1
galian juga perikanan
6 Hakisan kawasan laut dan sungai kesan pengorekan pasir untuk 1
memperdalamkan kawasan pengairan contoh di Pelabuhan Kemaman,
Terengganu.

4. Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk menjamin
bekalan air berterusan. [5 markah]
Bil Huraian Markah
1 Penguatkuasaan undang-undang 1
2 Kempen kesedaran – Cintailah Sungai Kita 1
3 Memelihara kawasan tadahan air 1
4 Pembinaan kilang jauh dari sungaI 1
5 Mewajibkan kilang merawat kumbahannya sendiri 1
6 Pendidikan alam sekitar 1
7 Sistem pembentungan yang cekap 1
8 Penerokaan air bawah tanah. 1
9 Pemasangan perangkap sampah di sungai 1

161
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

5. Huraikan kepentingan sumber pantai dan marin kepada kehidupan manusia.
[6 markah]
Bil Huraian Markah
1 Sumber protein 1
2 Tapak pelabuhan 1
3 Jalan perhubungan dan pengangkutan 1
4 Kawasan pelancongan dan rekreasi 1
5 Peluang pekerjaan 1
6 Sumber pendapatan 1
7 Sumber mineral / perlombongan – petroleum dan gas asli 1
8 Bekalkan tenaga elektrik melalui ombak 1
9 Bekalkan kayu bakau 1
10 Sumber perubatan – gamat 1

6. Aktiviti manusia telah mengakibatkan pelbagai kesan kepada sumber pantai dan
merin. Jelaskan kesan-kesan tersebut. [4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Pencemaran air laut ; tumpahan minyak / pembuangan sampah / pembuangan sisa 1
kumbahan
2 Kepupusan hidupan akuatik 1
3 Habitat hidupan akuatik musnah 1
4 Hakisan pantai akibat penebangan kayu bakau 1
5 Kemusnahan terumbu karang akibat pencemaran dan penggunaan pukat tunda 1
6 Pencemaran udara akibat pembakaran gas di loji petroleum 1

7. Terangkan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memelihara dan
memulihara sumber pantai dan marin. [6 markah]

Bil Huraian Marka
h
1 Penguatkuasaan undang-undang 1
2 Mewartakan taman laut 1
3 Mewartakan hutan simpan 1
4 Kempen kesedaran 1
5 Pendidikan alam sekitar 1
6 Pembinaan tembok laut / groin / gabion – mencegah hakisan 1
7 Tukun tiruan – pembiakan ikan 1
8 Pembangunan lestari – larangan pengorekan pasir laut 1
9 Pembersihan kawasan tumpahan minyak. 1
10 Kerjasama serantau untuk cegah pencemaran 1

162
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

8. Huraikan kesan pembinaan empangan hidroelektrik terhadap alam sekitar setempat di
Malaysia. [4 markah]
Bil Huraian Markah
1 Menenggelamkan kawasan hutan yang luas 1
2 Pembentukan tasik – Tasik Kenyir 1
3 Habitat haiwan musnah 1
4 Kepupusan flora dan fauna 1
5 Kemusnahan kawasan tadahan air 1
6 Mengancam keseimbangan ekosistem 1

Tenaga suria menjadi tenaga yang semakin penting dalam kehidupan manusia pada masa kini
9. Nyatakan kepentingan tenaga suria kepada manusia. [6 markah]

Bil Huraian Marka
h
1 Menjana tenaga elektrik 1
2 Pemanasan air 1
3 Pengepaman air 1
4 Pemanasan ruang di negara beriklim sederhana 1
5 Tenaga alternatif kepada petroleum, gas asli dan arang batu 1
6 Tidak mencemarkan alam sekitar / bersih 1
7 Dapat digunakan secara berterusan 1
8 Digunakan dalam aktiviti pengeringan – keropok / ikan kering / mengecap 1
kain batik

10. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh negara Kanada untuk memelihara dan
memulihara sumber hutannya. [6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Penguatkuasaan undang-undang 1
2 Penghutanan semula 1
3 Pengawalan eksport kayu dan barangan yang diperbuat daripada kayu. 1
4 Program kitar semula kertas 1
5 Penubuhan Unit Pencegah Kebakaran Hutan 1
6 Penebangan terpilih 1
7 Dasar kerajaan / Governan 1
8 Mewujudkan kawasan perlindungan hutan 1
9 Strategi Hutan Kebangsaan Kanada 1
10 Pengekalan hutan 1
11 Dasar Hutan 1
12 Pemberian lesen untuk aktiviti pembalakan di tanah awam 1

163
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

11. Huraikan kesan aktiviti manusia terhadap penerokaan sumber tanih. [4 markah]

Bil Huraian Markah
1 Pencemaran tanih – penggunaan racun serangga dan racun rumpair 1
2 Peningkatan keasidan tanih – penggunaan baja kimia 1
3 Hakisan tanih – pertanian pindah 1
4 Kehilangan nutrien 1
5 Meningkatkan konsentrasi garam 1

12. Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesuburan tanih.
[6 markah]

Bil Huraian Markah
1 Penanaman tanaman tutup bumi 1
2 Pembajakan mengikut kontur 1
3 Pembinaan teres 1
4 Penggunaan sisa tanaman seperti jerami padi dan pelepah kelapa sawit. 1
5 Pembajaan organik 1
6 Pertanian rumah kaca 1
7 Gilir tanaman. 1

13. Terangkan sumbangan kepelbagaian biologi kepada kehidupan manusia.
[5 markah]

Bil Huraian Markah
1 Bekalkan sumber makanan / protein 1
2 Peluang pekerjaan 1
3 Sumber pendapatan 1
4 Sumber perubatan tradisional 1
5 Kawasan pelancongan / rekreasi / ekopelancongan 1
6 Bekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida 1
7 Bekalkan sumber kayu-kayan / bahan bakar 1
8 Bahan mentah industri 1

164
[GEOGRAFI] [ 2 0 1 7 ]

165