You are on page 1of 2

Tổng Bí thư: Khắc phục "chạy chức, quyền" hay "thân quen

,
cánh hẩu"?
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 12:33 PM (GMT+7)
Sự kiện:
Thời sự
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng lưu ý khi Trung ương thảo luận cần phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào?
Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay
"thân quen, cánh hẩu"?...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh VTV).

Sáng nay (7.5), tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII khai mạc trọng
thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Đề cập tới vấn đề công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho biết, từ trước tới nay, nhất là trong những nhiệm kỳ
gần đây, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ
cách mạng; đã có nhiều quyết sách rất đúng về cán bộ và công tác cán bộ; kiên trì, kiên quyết lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của chúng ta có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật,
luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. các ngành. https://www. chạy quyền. quản lý. khó khăn. trí thức và các nhà khoa học. ngày càng đi vào chiều sâu. phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó. năng lực. thời gian gần đây. ngành và các tỉnh uỷ. rèn luyện. làm trong sạch đội ngũ cán bộ. tiêu cực. thành uỷ trực thuộc Trung ương. thảo luận. đánh giá khách quan. ngăn chặn tiêu cực.24h. Tuy nhiên. bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức. cảnh báo. nhất là nguyên nhân chủ quan. bộ. hội nhập quốc tế. thậm chí lợi dụng sơ hở. Nhà nước. thành tích đã đạt được. trên cơ sở đó xây dựng Đề án và Dự thảo Nghị quyết để trình Hội nghị Trung ương lần này. lĩnh vực chưa thật sự hợp lý. Một số cán bộ lãnh đạo. thiếu những cán bộ lãnh đạo. từng bước củng cố niềm tin của cán bộ.2016. quản lý giỏi. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh. trục lợi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn phong phú của địa phương. quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng. biên tập. Tổng Bí thư cho rằng. cơ cấu giữa các ngành. nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành. rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?.. chỉnh sửa nhiều lần. thách thức mới đan xen. Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng. đơn vị. cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh. Tình trạng chạy chức. nghiêm minh một số tổ chức. tham vấn ý kiến của nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Đảng. nhiệm vụ mới với những thời cơ. chạy quy hoạch. chạy quyền" hay "thân quen. thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương. đất nước đang đứng trước những yêu cầu.vn/tin-tuc-trong-ngay/tong-bi-thu-neu-cau-hoi-can-tra-loi-cho-duoc- ve-cong-tac-can-bo-c46a957915. Không ít cán bộ. tình trạng vừa thừa.2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế. Vẫn theo Tổng Bí thư. phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới. chạy tội.. Tổng Bí thư cũng lưu ý. hiện nay. vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. việc xử lý kịp thời.com.. ngay từ tháng 5. chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.html . chạy tuổi. cán bộ lão thành.. chạy bằng cấp. cao hơn. răn đe. yếu kém. lãng phí. phức tạp hơn so với trước. lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban. cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng. chạy luân chuyển. vướng vào tham nhũng. nghề. làm thất thoát vốn. lợi ích nhóm.Vẫn theo Tổng Bí thư. chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. gây hậu quả nghiêm trọng.. cố ý làm trái. Sự nghiệp đổi mới. thiếu gương mẫu. các nhân sĩ. Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án để thực hiện nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra. thuận lợi và khó khăn. khoa học về những kết quả. tài sản Nhà nước. hiện đại hoá đất nước". thiếu sự liên thông giữa các cấp.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ. trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp. yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân. tiến hành tổng kết 20 năm (1997 . khi Trung ương thảo luận cần phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp. phân tích sâu sắc những hạn chế.