You are on page 1of 12

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.

Ư
7
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 09:30 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Thời sự
Sáng nay, 7.5, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Tại hội nghị này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận 3 đề án quan trọng, trong đó đáng chú ý có Đề án “Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ”...

117 39

Đề án trình Hội nghị T.Ư 7 về công tác cán bộ, hàng loạt giải pháp đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán
bộ trong thời kỳ mới đã được Ban soạn thảo đưa ra, từ đánh giá cán bộ, sử dụng cán bộ, thi tuyển cán bộ
đến việc ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ...

Đáng chú ý, Đề án đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp
huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức
danh chủ tịch UBND.

Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản
lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi
phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.

Ư 7 cũng sẽ tập trung bàn thảo Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ. Hội nghị T. .5.Ư 7 sẽ bế mạc vào ngày 12. Hội nghị T. lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. viên chức. công chức. Nhà nước ta hết sức coi trọng. Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. cùng Dân Việt nhìn lại những phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng.Ngoài ra. Dự kiến. Nhà nước liên quan tới công tác cán bộ để thấy được công tác cán bộ từ lâu đã được Đảng. Nhân dịp này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dự kiến tại Hội nghị lần này. thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017. Ban Bí thư năm 2017.html .24h. https://www.vn/tin-tuc-trong-ngay/nhung-phat-ngon-nong-ve-cong-tac-can-bo- truoc-hoi-nghi-tu-7-c46a957837.com. Trung ương sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo. Báo cáo công tác kiểm tra. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7. giám sát và kỷ luật trong Đảng. công tác cán bộ. chỉ đạo của Bộ Chính trị.Ngoài việc thảo luận 3 Đề án trên.