You are on page 1of 15

1

SMK ABDUL RAHMAN TALIB KUANTAN

ULANGKAJI MASA CUTI SET 1

KEMAHIRAN HIDUP PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL

TINGKATAN 2

NAMA : ..............................................................................................

KELAS : ...................................................
2

BAHAGIAN A

[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Berikut adalah bahan yang terbakar yang boleh dipadamkan menggunakan alat
pemadam api. Nyatakan label jenis alat pemadam api yang sesuai untuk memadamkan
bahan tersebut pada petak yang disediakan.

Minyak, cat, petrol, lekar, gas, peralatan elektrik

Kayu, sampah sarap, plastik, kain

Semua jenis bahan

[3 markah]

2. Pernyataan di bawah menerangkan tentang projek yang dihasilkan oleh Aini.

Aini ingin menggunakan kemasan supaya projek reka bentuk yang
dihasilkan lebih cantik, tahan lama dan mudah dibersihkan

Berdasarkan penyataan di atas, nyatakan tiga kaedah bagi membuat kemasan bagi
projek reka bentuk yang dihasilkan itu.

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………
[3 markah]

3. Rajah 1 menunjukan alat memasak.

RAJAH 1

Apakah faktor reka bentuk yang perlu dipertimbangkan semasa menghasilkan alat
memasak itu.

i. …………………………………………………………………………………………

ii. …………………………………………………………………………………………

iii. …………………………………………………………………………………………

[3 markah]
3

4. Jadual di bawah menunjukkan kos bagi projek kayu dan logam.

Bahan Kuantiti Kos seunit
Kayu A 3 keping RM 0.50
Kayu B 4 keping RM 0.30
Papan lapis 2 keping RM 0.40
MDF 2 keping RM 0.70
Kertas las 2 keping RM 0.50

Kos Overhed = RM 2.00
Kos Upah = RM 15.00

a) Hitung jumlah kos pengeluaran untuk menyiapkan 20 unit projek kayu dan logam di
atas.

…………………………………………………………………………………………

b) Hitung kos pengeluaran seunit projek kayu dan logam di atas.

…………………………………………………………………………………………

c) Sekiranya untung sasaran seunit projek kayu dan logam itu ialah RM10.00.
Berapakah harga jualan seunit projek itu.

…………………………………………………………………………………………

[3 markah]

5. Rajah 2 menunjukkan bahagian-bahagian utama sel basah

Terminal + Terminal -

RAJAH 2

Padankan bahagian-bahagian utama berikut berdasarkan bahagian yang betul dengan
menulis A , C , D atau E di petak yang disediakan.

Nama Bahagian

Elektrolit

Penyelang

Plat negatif

[3 markah]
4

6. Rajah 3 menunjukkan kerja pemasangan paip.

RAJAH 3

Tandakan ( √ ) pada jenis penyambungan yang betul untuk kerja pemasangan paip
itu dan ( X ) pada yang salah dipetak yang disediakan.

Soket sama

Soket pengecil

Soket 90° sama

[3 markah]

7. Penyataan berikut adalah tentang satu komponen elektronik.

 Meninggikan voltan, arus dan kuasa
 Bertindak sebagai suis kawalan
 Diperbuat daripada bahan separa pengalir

Berdasarkan pernyataan itu,

a) Pilih dan bulatkan A , B atau C bagi menentukan komponen itu.

A B C

b) Nama komponen itu.

………………………………………………………………………………………………

c) Berikan contoh peralatan elektrik yang menggunakan komponen itu.

……………………………………………………………………………………………

[3 markah]
5

8. Rajah 4 menunjukkan lukisan oblik sebuah objek

RAJAH 4

Tandakan ( √ ) pelan objek yang betul untuk lukisan oblik itu dan ( X ) pada yang
salah dipetak yang disediakan.

[3 markah]

9. Nyatakan langkah semasa hendak menjahit menggunakan mesin jahit.

i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

10. Tandakan ( √ ) pada faktor penting dalam merancang menu yang betul dan ( X )
pada yang salah di petak yang disediakan.

Keseimbangan sajian

Kepelbagaian alatan menghidang

Perbelanjaan

[3 markah]
6

11. Nyatakan langkah menyediakan keratan batang

i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

12. Rajah 5 menunjukkan aktiviti penyediaan medium penanaman.

RAJAH 5

Nyatakan nisbah medium semaian, medium penanaman dan medium memasu yang
sesuai supaya tanaman hiasan dapat hidup dengan subur dan memudahkan
penembusan akar ke dalamnya.

JENIS MEDIUM Tanah Loam Bahan Organik Pasir Sungai
Medium Semaian

Medium Penanaman /
Memasu J.I.P.
Medium Penanaman /
Memasu (kandungan
tanah liat tinggi dalam
tanah loam)
[3 markah]

13. Apakah fungsi lukisan keratan penuh.

i. ………………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
7

14. Nyatakan jumlah nilai rintangan berikut.

Litar Nilai rintangan
10 Ω 5Ω

5Ω 10 Ω

5Ω 5Ω

10 Ω
5Ω 10Ω

[3 markah]

15. Nyatakan jumlah kuasa, voltan dan arus bagi litar berikut.

Litar Jumlah kuasa, voltan dan arus

230 V 0.3A

1200 W

[3 markah]
8

16. Rajah 6 menunjukkan litar skematik satu projek elektronik.

8 4
2

6 IC555 3
7
555
5 1

RAJAH 6

Namakan komponen elektronik yang bersambung dengan IC555.

i. ............................................................................................................................

ii. .............................................................................................................................

iii. .............................................................................................................................
[3 markah]

17. Tandakan ( √ ) bagi simbol komponen diod yang betul dan ( X ) pada yang salah di
petak yang disediakan.

.

[3 markah]
9

18. Pernyataan berikut menerangkan tentang sistem yang digunakan pada satu
peralatan elektrik.

 Binaannya kompleks
 Menggunakan tenaga elektrik
 Menggunakan motor dan komponen elektronik

Tandakan ( √ ) pada peralatan yang menggunakan sistem itu yang betul dan ( X )
pada yang salah dipetak yang disediakan.

Kipas elektrik

Mesin basuh

Kamera digital

(3 markah)

19. Nyatakan ciri koperasi.

(i) ………………………………………………………………………………………………

(ii) ..................................................................................................................................

(iii) ………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

20. Nyatakan tiga agensi kerajaan yang membantu usahawan dari segi latihan dan
kemahiran.

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

iii. ...........................................................................................................................
[3 markah]
10

BAHAGIAN B
[40 markah]

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.

21. Rajah 7 menunjukkan sebuah lukisan skematik.

RAJAH 7

Berdasarkan Rajah 7,

(a) Nyatakan tiga komponen yang bersambung dengan TR1. [3 markah]

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(b) Terangkan cara-cara menterjemah litar skematik kepada litar bergambar.
[5 markah]

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
11

(c) Namakan dua alatan tangan yang digunakan sebelum memateri projek
elektronik. [2 markah]

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

22. Rajah 8 menunjukkan sebuah Tangki Simbah .

P Q Tuil R S

Tiub sifon T Injap Gegendang
RAJAH 8

Berdasarkan Rajah 8,

a) (i) Bahagian manakah yang menyalurkan air masuk ke dalam tangki simbah ?

____________________________________________________ (1 markah)

(ii) Bahagian manakah yang menyalurkan air keluar jika berlaku kerosakan pada
tangki simbah?
____________________________________________________ (1 markah)

b) (i) Namakan R ?
____________________________________________________ (1 markah)

(ii) Apakah fungsi R?
______________________________________________________________

__________________________________________________ (1 markah)
12

c) (i) Bahagian manakah yang rosak jika air tidak keluar membersih mangkuk
tandas?
__________________________________________________ (1 markah)

(ii) Bagaimanakah cara membaiki kerosakan itu?
____________________________________________________ (1 markah)

d) Terangkan langkah melaras skru pelaras injap bebola sekiranya air melebihi
paras P. (4 markah)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
13

23. Rajah di bawah menunjukkan satu produk reka cipta.

RAJAH 11

Berdasarkan Rajah 11,

(a) Nyatakan empat faktor reka bentuk pada produk itu. (4 markah)

…………………………………………………………………………………………………

........……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………...........

(b) Terangkan langkah-langkah pembinaan projek reka bentuk. (6 markah)

…….…………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………........

…...………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…...……………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………
14

24. Rajah 12 menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek.

RAJAH 12

Berdasarkan Rajah 12,

a) (i) Nyatakan tiga paksi lukisan isometrik. (3 markah)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(ii) Nyatakan cara mendimensi lukisan isometrik. (2 markah)

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

b) Lukiskan unjuran ortografik bagi bongkah itu. (5 markah)
15