You are on page 1of 19

1

SULIT

SOALAN
SOALAN PRAKTIS
PRAKTIS BESTARI
BESTARI
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014
2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2280/1
GEOGRAFI
Kertas 1 / Set 1

1¼ jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan,iaitu A,B,C dan D. Bagi
setiapsoalan,pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.

2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah
SULIT

Foto 1 Mengapakah terbentuk kon gunung berapi terbentuk ? A kelikatan lava B kuantiti lava C kekuatan letusan D kekerapan letusan 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 2 SULIT 1 Rajah 1 menunjukkan lapisan-lapisan struktur bumi. I II III IV Rajah 1 : Lapisan bumi Maklumat berikut merujuk kepada ciri-ciri lapisan bumi • Suhu 800°C hingga 1600°C • Terdapat arus perolakan Ciri-ciri di atas merujuk kepada lapisan A I B II C III D IV 2 Foto 1 menunjukkan pembentukan gunung berapi.

3 SULIT 3 Foto 2 menunjukkan tindakan luluhawa di kawasan tanah tinggi Foto 2 Proses luhuhawa manakah yang berkesan di kawasan tersebut? A Pengelupasan B Tindakan biologi C Pemecahan bongkah D Penghabluran garam 4 Usaha-usaha pemeliharaan laut di Malaysia termasuklah ? A Membina tukun tiruan di Laut China Selatan B Mewartakan Pulau Tioman sebagai taman laut C Membersihkan kawasan tumpahan minyak di Selat Melaka D Menggalakkan aktiviti akuakultur di pinggir pantai negeri Perak 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

D Jakarta. • Pukul 5. Indonesia.00 malam belum gelap Keadaan seperti pernyataan di atas berlaku pada bulan Jun di A Sydney. 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . C New York.menunjukkan kejadian pergerakkan jisim Foto 3 Fenomena tersebut terjadi di Malaysia disebabkan oleh A litupan tumbuhan B tempoh hujan yang panjang C kegiatan pembalakan D pembukaan kawasan pertanian 6 Maklumat di bawah merujuk kepada kesan peredaran bumi. Australia B Colombo.00 pagi sudah cerahg • Pukul 8. 4 SULIT 5 Foto 3 . AmerikaSyarikat. Sri Lanka.

5 SULIT 7 Foto 4 menunjukkan kejadian gerhana matahari Foto 4 Apakah kesan terhadap bumi dari fenomena tersebut? A Air pasang besar B Pembiasan angin C Suhu bumi meningkat D Tarikan graviti bumi bulan meningkat 8 Kejadian kesan rumah hijau berlaku disebabkan oleh? I Meningkatkan suhu tempatan II Berpunca daripada penambahan karbon dioksida dalam udara III Dipengaruhi oleh aktiviti pembukaan tanah IV Banyak berlaku di kawasan luar bandar A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

Foto 5 Kombinasi yang berikut tepat mengenai punca dan kesan fenomena cuaca tersebut kepada manusia? Punca Kesan Pembakaran I Jarak penglihatan terhad terbuka Pembebasan II Air sungai tercemar asap kilang Pelepasan bahan III Tanaman musnah aerosol Pembebasan IV Penyakit mata. 6 SULIT 9 Foto 5 .menunjukkan fenomena cuaca bandar di malaysia. kulit dan lelah asap kilang Jadual 1 A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 7 SULIT 10 Foto 6 menunjukkan kesan perubahan cuaca akibat aktiviti manusia di Cameron Highland Foto 6 Nyatakan kesan-kesan yang akan terjadi terhadap cuaca setempat A suhu meningkat B kesuburan tanah bertambah C hujan semakin lebat D pencemaran udara 11 Jerebu adalah satu fenomena merujuk kepada A kepekatan gas-gas pencemar dalam udara. B warna bangunan luntur C keadaan suhu yang tinggi dan cuaca panas di bandar. D kewujudan partikel-partikel terampai dalam udara.

menunjukkan taburan Hutan Hujan Khatulistwa Foto 7 Peta 1 : DUNIA Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan hutan di atas A Hujan tahunan melebihi 2000 mm B Jenis tanah yang sama C Musim kering yang nyata D Julat suhu tahunan yang besar 13 Fungsi pengeluar di dalam ekosistem hutan paya bakau ialah? A Membekalkan Oksigen kepada pengguna B Membekalkan makanan kepada pengguna primer sahaja C Membekalkan daging kepada pengguna sekunder D Menjadi habitat untuk pelbagai spesies haiwan primer 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 8 SULIT 12 Foto 7 dan Peta 1.

Foto 8 Ciri-ciri utama tumbuhan semula jadi yang ditunjukkan di atas? I Berkayu lembut II Bersifat dirian tulen III Daun lebar IV Meluruhkan daun pada musim kemarau A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 9 SULIT 14 Foto 8. menunjukkan hutan konifer.

• Kemusnahan kawasan tadahan. Apakah jenis kegiatan tersebut? A Pertanian pindah B Perhutanan semula C Pembinaan empangan D Pembalakan 17 Konsep sumber hutan semula jadi adalah merujuk kepada A hutan sebagai sumber khazanah B hutan sebagai sumber warisan C kepelbagaian biologi D habitat hidupan liar 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . • Kehilangan kepelbagaian biologi. 10 SULIT 15 Rajah 2. menunjukkan profil hutan hujan tropika. Lapisan yang penting sebagai habitat hidupan dalam ekosistem hutan tersebut A Lapisan bawah B Lapisan tengah C Lapisan kanopi D Lapisan renjong 16 Maklumat berikut adalah kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar • Kadar hakisan tanih meningkat.

11 SULIT 18 Mengapakah kegiatan pembalakan memberi kesan terhadap hidupan liar? I Kehilangan sumber makanan II Kehilangan habitat III Kehilangan karbon dioksida IV Kehilangan nutrien A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19 Peta 2 menunjukkan kawasan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Peta 2 : MALAYSIA Bagaimanakah usaha pemeliharaan dilaksanakan di kawasan berlorek X dan Y ? A Mewujudkan ladang hutan B Mewartakan taman negara C Melaksanakan sistem penebangan terpilih D Melakukan program penghutaran semula 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

12 SULIT 20 Bagaimanakah kerajaan Malaysia berusaha memelihara sumber hutan di negara kita? A Mewujudkan ladang hutan B Menjalankan Rawatan Silvikultur C Melakukan penghutanan semula D Mewartakan taman negara 21 Mengapakah kawasan bertanda X dan Y dalam peta 3 menjadi tumpuan penduduk ? Peta 3 : MALAYSIA Mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas menjadi tumpuan penduduk? A Tanih aluvium B Aktiviti pelancongan C Industri menapis petroleum D Tanah rancangan pertanian 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

menunjukkan taburan penduduk dunia. Peta 5 : DUNIA Maklumat berikut adalah ciri-ciri kependudukan negara-negara dunia. • Penduduk padat • Kawasan pertanian utama • Kadar kelahiran tinggi Negara-negara tersebut adalah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 23 Faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar? A Peluang melanjutkan pelajaran B Arahan majikan C Kadar jenayah tinggi D Kos hidup tinggi 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 13 SULIT 22 Peta 5.

14 SULIT 24 Maklumat berikut menunjukkan kesan kependudukan terhadap negara yang mempunyai ciri-ciri tersebut. • Jumlah penduduk ramai • Sumber terhad • Tahap teknologi rendah Apakah kesan terhadap negara tersebut ? A Taraf kesihatan tinggi B Kadar upah meningkat C Kadar celik huruf tinggi D Peluang pekerjaan terhad 25 Maklumat menunjukkan bandar-bandar utama di Malaysia. • Sintok • Bangi Bagaimanakah kawasan tersebut berubah dari kawasan pertanian kepada bandar baru A Migrasi luar bandar ke bandar B Kemudahan pengangkutan C Sumbangan bahan mentah pertanian D Perkembangan pendidikan 26 Mengapakah petempatan luar bandar penting kepada bandar ? I Bekalan tenaga buruh II Pasaran dan kuasa beli meningkat III Mobiliti penduduk bertambah IV Perkembangan pendidikan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

15 SULIT 27 Mengapakah proses pembandaran mengubah landskap sesebuah petempatan A Perubahan fungsi petempatan B Kemusnahan tumbuhan hijau C Petempatan lereng bukit D Peningkatan peluang pendidikan 28 Maklumat berikut adalah bandar-bandar sempadan di Malaysia. di Malaysia? A Sumbangan import B Migrasi antarabangsa C Bekalan makanan D Kemajuan dalam sistem pengangkutan 29 Mengapakah faktor ekonomi yang mempengaruhi proses pembandaran di negara membangun? A Kemudahan asas B Kemudahan pendidikan C Pemodenan rangkaian pengangkutan D Pengelompokan industri 30 Bagaimanakah proses pembandaran memberi kesan terhadap kualiti alam sekitar? A Pembinaan rumah bertingkat kerana kos yang tinggi B Migrasi penduduk menyebabkan wujudnya kawasan setinggan C Pembinaan jalan bertingkat mengurangkan kesesakan lalu lintas D Pembinaan bangunan tinggi dan padat meningkatkan suhu bandar 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . • Tebedu • Padang Besar • Rantau Panjang Apakah sumbangan bandar tersebut kepada bandar utama.

Foto 9 Mengapakah pengangkutan tersebut menjadi pilihan pengguna di Malaysia? A Kemajuan pengangkutan Malaysia B Tambang murah C Memajukan kawasan pedalaman D Cepat dan mesra alam 32 Bagaimanakah Malaysia menghadapi masalah bekalan air pada musim kemarau? A Catuan air B Pembinaan empangan C Mendalamkan sungai D Mengimport air dari negara jiran 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 16 SULIT 31 Foto 9. menunjukkan sejenis pengangkuatan darat di Malaysia.

Foto 10 Apakah kepentingan sumber tenaga yang diperoleh melalui alat tersebut? A Memanaskan air B Menghasilkan bahan api C Menjana kuasa hidroelektrik D Membalikkan cahaya matahari 34 Bagaimanakah pembinaan terowong dasar laut memberi sumbangan kepada pengangkutan di Jepun? I Menjimatkan masa II Memajukan sektor perikanan III Meningkatkan keselamatan IV Menghubungkan pulau-pulau A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT . 17 SULIT 33 Foto 10. menunjukkan sejenis alat yang digunakan untuk mendapatkan sumber tenaga.

18 SULIT 35 Foto 11 menunjukkan aktiviti penerokaan sumber di Malaysia. Foto 11 Kepupusan sumber semula jadi di Malaysia dapat diatasi dengan cara A Mencari sumber tenaga alternatif B Meneroka kawasan baru C Mengurangkan penggunaan sumber tersebut D Menjadikan kawasan tersebut kawasan pelancongan 36 Foto 12 menunjukkan lokasi kegiatan sektor pelancongan. Foto 12 Jenis pelancongan yang dapat dikaitkan dengan A ekopelancongan B agropelancongan C pelancongan bertema D pelancongan budaya dan warisan 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .

19 SULIT 37 Bagaimanakah Malaysia memajukan kawasan pelancongan tanah tinggi? I Mengembangkan sektor pendidikan II Membuka bandar baru III Menambah baik perkhidmatan pengangkutan IV Menggalakkan kemasukan pekerja asing A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 38 Mengapakah sektor pelancongan di Switzerland menyumbangkan pendapatan kepada negara tersebut? A Cuaca iklim sejuk B Pembinaan hotel dan chalet C Kemudahan persidangan D Penerokaan sumber semula jadi 39 Bagaimanakah negara Jepun maju dalam sektor perikanan berbanding dengan Malaysia? I Penggunaan kapal besar II Kemajuaan dalam teknologi perikanan III Sumber ikan dijadikan baja IV Bentuk muka bumi bergunung ganang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 40 Apakah kepentingan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) kepada negara anggotanya? A Mengurangkan tarif barangan B Penggunaan mata wang yang sama C Kemudahan industri gas dan petroleum D Kerjasama dalam sektor pembuatan automotif KERTAS SOALAN TAMAT 2280/1© Hak Cipta JUJ Pahang 2016 [Lihat halaman sebelah SULIT .