You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2016

Minggu : 1 Hari : ............. Tarikh : .................

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 6 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
1.1.1.1 1.2.1.1 Kreativiti, inovasi,
Minggu : 1.1.1.2 1.2.1.2 Dan Nilai Murni
1.1.1.3
Hari : 1.1.1.4 1.2.2 Proses Bahan Bantu Belajar
Teknik 1.Contoh Lukisan,
Masa: Contoh gambar
1.1.2 Prinsip 1.2.2.1
Modul 1: Rekaan (Teknik 2.Media:
Menggambar 1.1.2.1 campuran – Kertas lukisan
1.1.2.2 gosokan dan pensel, pensel warna,
Aktiviti : Lukisan kolaj) oil pastel, kertas
warna, gam atau
Gabungan Teknik : bahan yang sesuai.
Gosokan dan Kolaj Objektif Pembelajaran :

Tema : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
Alam Semula jadi
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam penghasilan Refleksi
Tajuk : Adik ku lukisan Adik ku. seramai ../... orang
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik murid dapat mencapai
dalam menghasilkan lukisan Adik ku. objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang
Aktiviti PdP tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan khas dalam sesi
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang pembelajaran yang akan
ada pada contoh karya.(EK1). datang.
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar
serta menggunakan teknik campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang
Minggu : 2 Hari : ................ Tarikh : ..................

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 6 1.3.1 1.4.1 (EK1-EK 5)
1.3.2 1.4.2 TMK
Minggu : 1.3.3 1.4.3
1.3.4 1.4.4 Kreativiti, inovasi,
Hari : 1.3.5 Dan Nilai Murni

Masa: Bahan Bantu Belajar
1.Contoh Lukisan,
Modul 1: Contoh gambar
Menggambar
Objektif Pembelajaran 2.Media:
Aktiviti : Lukisan Pada akhir pembelajaran murid dapat : Kertas lukisan,
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual, pensel, pensel warna,
Gabungan Teknik : media,proses dan teknik dengan betul. oil pastel, kertas
Gosokan dan Kolaj 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan warna, gam atau
berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. bahan yang sesuai
Tema :
Alam Semula jadi
Refleksi
Tajuk : Adik ku seramai ../... orang
murid dapat mencapai
Aktiviti PdP
objektif yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dalam
telah ditetapkan.
komputerdan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada
pada karya.(EK1
.....orang murid yang tidak
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)
mencapai objektif akan
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
diberi bimbingan khas
menghasilkan karya lukisan dengan mengaplikasikan bahasa
dalam sesi pembelajaran
seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
yang akan datang.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang modul menggambar aktiviti lukisan
menggunakan teknik campuran gosokan dan kolaj berdasarkan empat
standard kandungan.
Minggu : 3 Hari : .................. Tarikh : .....................

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 6 2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
2.1.1.1 2.2.1.1
Minggu : 2.1.1.2 2.2.1.2 Kreativiti, inovasi,
2.1.1.3 Dan Nilai Murni
Hari : 2.2.2 Proses
2.1.2 Prinsip dan Teknik Bahan Bantu Belajar
Masa : Rekaan 2.2.2.1 1. Contoh hasil karya
2.1.2.1 2. Media: gunting,besen,
Modul 2: 2.1.2.2 Teknik campuran : kertas lukisan, cat kilat,
Membuat corak dan rekaan pualaman, lipatan gam atau bahan lain
dan guntingan yang sesuai.
Aktiviti : Pualaman serta tiupan.

Gabungan Teknik : Refleksi
Lipatan dan guntingan serta Objektif Pembelajaran : Seramai ___ /___ orang
tiupan. Pada akhir pembelajaran murid dapat: murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan.
Tema : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Objek Buatan Manusia karya. ____ orang murid yang
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik tidak menguasai akan
Tajuk : Pasu Hiasan dalam penghasilan karya. diberi bimbingan dalam
sesi pembelajaran akan
datang.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilakn corak menggunakan teknik campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya. (EK 2, EK3)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan corak dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber
kajian.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan gabungan teknik
campuran berdasarkan dua Standard Kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang
Minggu : 4 Hari : ............... Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Kreatif Seni EMK
Pendidikan Seni Visual Keusahawanan,
2.3.1 2.4.1 (EK1 - EK5), TMK
Tahun 6 2.3.2 2.4.2
2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
Minggu : 2.3.4 2.4.4 Dan Nilai Murni
2.3.5
Hari : Bahan Bantu Belajar
1. Contoh hasil karya
Masa : 2. Media: gunting,besen,
kertas lukisan, cat kilat,
Modul 2: gam atau bahan lain
Membuat corak dan Objektif Pembelajaran yang sesuai.
rekaan Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni Refleksi
Aktiviti : Pualaman visual,media,proses dan teknik dengan betul. Seramai ___ /___ orang
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan murid dapat mencapai
Gabungan Teknik : berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. objektif yang ditetapkan.
Lipatan dan guntingan
serta tiupan. ____ orang murid yang
tidak menguasai akan
Tema : diberi bimbingan dalam
Objek Buatan Manusia sesi pembelajaran akan
Aktiviti PdP
datang.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dalam
Tajuk : Pasu Hiasan
komputer dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada
pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)
3. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inovasi dalam
menghasilkan pualaman dengan mengaplikasikan bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti pualaman dan gabungan teknik
campuran berdasarkan empat Standard Kandungan.
Minggu : 5 Hari : ................ Tarikh : ..............

TAHUN/MASA/MODUL STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni
EMK
Tahun:6 3.1.1Unsur 3.2.1 Media Keusahawanan,
Seni 3.2.1.1 (EK1 ,EK2, EK3, EK5),
Minggu : 3.1.1.1 3.2.1.2 TMK
3.1.1.2 Kreativiti, inovasi,
Hari : 3.1.1.3 3.2.2 Proses Dan Nilai Murni
Teknik
Masa: 3.1.2 Prinsip 3.2.2.1 Bahan Bantu Belajar
Rekaan 1.Contohmobail
Modul 3 : 3.1.2.1 Teknik
Membentuk dan Membuat 3.1.2.2 campuran 2.Media:
Binaan (binaan, Gunting, pembaris,
lukisan, dan kertas, pensel warna, tali,
Aktiviti : Mobail origami) dawai atau bahan yang
sesuai.
Gabungan Teknik :
Lukisan dan Origami.
Objektif Pembelajaran :
Tema :
Alam Semula Jadi Pada akhir pembelajaran murid dapat : Refleksi
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang terdapat seramai ../... orang
Tajuk : Rama-rama pada karya mobail.. murid dapat mencapai
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik objektif yang
dalam penghasilan mobail. telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak
mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas
Aktiviti PdP dalam sesi pembelajaran
yang akan datang.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1).
2. Murid memerihal bahasa seni menggunakan peta pemikiran.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan karya menggunakan teknik campuran .(EK 2)
4. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
dalam penghasilan karya. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya dengan
menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber
kajian

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuatmobailmenggunakan
teknik campuran berdasarkan duastandard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang